Kannada

Vishnu Suktam – Kannada

0 Comments 15 July 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 
ಓಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ನುಕಂ’ ವೀರ್ಯಾ’ಣಿ ಪ್ರವೋ’ಚಂ ಯಃ ಪಾರ್ಥಿ’ವಾನಿ ವಿಮೇ ರಾಜಾಗ್‍ಮ್’ಸಿ ಯೋ ಅಸ್ಕ’ಭಾದುತ್ತ’ರಗ್‍ಮ್ ಧಸ್ಥಂ’ ವಿಚಕ್ರಮಾಸ್ತ್ರೇಧೋರು’ಗಾಯೋ ವಿಷ್ಣೋ’ರಾಟ’ಮಸಿ ವಿಷ್ಣೋ”ಃ ಪೃಷ್ಠಮ’ಸಿ ವಿಷ್ಣೋಃ ಶ್ನಪ್ತ್ರೇ”ಸ್ಥೋ ವಿಷ್ಣೋಸ್ಸ್ಯೂರ’ಸಿ ವಿಷ್ಣೋ”ರ್ಧ್ರುವಮ’ಸಿ ವೈಷ್ಣವಮ’ಸಿ ವಿಷ್ಣ’ವೇ ತ್ವಾ ||

ತದ’ಸ್ಯ ಪ್ರಿಭಿಪಾಥೋ’ ಅಶ್ಯಾಮ್ | ನರೋ ಯತ್ರ’ ದೇವೋ ಮದ’ಂತಿ | ರುಕ್ರಸ್ಯ ಸ ಹಿ ಬಂಧು’ರಿತ್ಥಾ | ವಿಷ್ಣೋ” ದೇ ಪ’ಮೇ ಮಧ್ವ ಉಥ್ಸಃ’ | ಪ್ರತದ್ವಿಷ್ಣು’ಸ್ಸ್ತವತೇ ವೀರ್ಯಾ’ಯ | ಮೃಗೋ ನ ಭೀಮಃ ಕು’ರೋ ಗಿ’ರಿಷ್ಠಾಃ | ಯಸ್ಯೋರುಷು’ ತ್ರಿಷು ವಿಕ್ರಮ’ಣೇಷು | ಅಧಿ’ಕ್ಷಂತಿ ಭುವ’ನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” | ರೋ ಮಾತ್ರ’ಯಾ ನುವಾ’ ವೃಧಾನ | ನ ತೇ’ ಮಹಿತ್ವಮನ್ವ’ಶ್ನುವಂತಿ ||

ಭೇ ತೇ’ ವಿದ್ಮಾ ರಜ’ಸೀ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ವಿಷ್ಣೋ’ ದೇತ್ವಮ್ | ಮಸ್ಯ’ ವಿಥ್ಸೇ | ವಿಚ’ಕ್ರಮೇ ಪೃಥಿವೀಮೇತಾಮ್ | ಕ್ಷೇತ್ರಾ’ ವಿಷ್ಣುರ್ಮನು’ಷೇ ದಸ್ಯನ್ | ಧ್ರುವಾಸೋ’ ಅಸ್ಯ ಕೀಯೋ ಜನಾ’ಸಃ | ರುಕ್ಷಿತಿಗ್‍ಮ್ ಸುಜನಿ’ಮಾಚಕಾರ | ತ್ರಿರ್ದೇವಃ ಪೃ’ಥಿವೀಮೇತಾಮ್ | ವಿಚ’ಕ್ರಮೇ ತರ್ಚ’ಸಂ ಮಹಿತ್ವಾ | ಪ್ರವಿಷ್ಣು’ರಸ್ತು ಸ್ತವೀ’ಯಾನ್ | ತ್ವೇಷಗ್ಗ್ ಹ್ಯ’ಸ್ಯ ಸ್ಥವಿ’ರಸ್ಯ ನಾಮ’ ||

ಅತೋ’ ದೇವಾ ಅ’ವಂತು ನೋತೋ ವಿಷ್ಣು’ರ್ವಿಚಕ್ರಮೇ | ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಪ್ತಧಾಮ’ಭಿಃ | ದಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಚ’ಕ್ರಮೇ ತ್ರೇಧಾ ನಿದ’ಧೇ ದಮ್ | ಸಮೂ’ಢಮಸ್ಯ ಪಾಗ್‍ಮ್ ಸುರೇ || ತ್ರೀಣಿ’ ದಾ ವಿಚ’ಕ್ರಮೇ ವಿಷ್ಣು’ರ್ಗೋಪಾ ಅದಾ”ಭ್ಯಃ | ತತೋ ಧರ್ಮಾ’ಣಿ ಧಾರಯನ್’ | ವಿಷ್ಣೋಃ ಕರ್ಮಾ’ಣಿ ಪಶ್ಯ ಯತೋ” ವ್ರತಾನಿ’ ಪಸ್ಪೃಶೇ | ಇಂದ್ರ’ಸ್ಯ ಯುಜ್ಯಃ ಸಖಾ” ||

ತದ್ವಿಷ್ಣೋ”ಃ ಪಮಂ ದಗ್‍ಮ್ ಸದಾ’ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ’ | ದಿವೀಕ್ಷುರಾತ’ತಮ್ | ತದ್ವಿಪ್ರಾ’ಸೋ ವಿನ್ಯವೋ’ ಜಾಗೃವಾಗ್‍ಮ್ ಸ್ಸಮಿ’ಂಧತೇ | ವಿಷ್ಣೋರ್ಯತ್ಪ’ಮಂ ದಮ್ | ಪರ್ಯಾ”ಪ್ತ್ಯಾ ಅನ’ಂತರಾಯಾ ಸರ್ವ’ಸ್ತೋಮೋ‌உತಿ ರಾತ್ರ ಉ’ತ್ತಮ ಮಹ’ರ್ಭವತಿ ಸರ್ವಸ್ಯಾಪ್ತ್ಯೈ ಸರ್ವ’ಸ್ಯ ಜಿತ್ತ್ಯೈ ಸರ್ವ’ಮೇವ ತೇನಾ”ಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಂ’ ಜಯತಿ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics