Gujarati

Vishnu Suktam – Gujarati

1 Comment 15 July 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ઓં વિષ્ણોર્નુકં’ વીર્યા’ણિ પ્રવો’ચં યઃ પાર્થિ’વાનિ વિમે રાજાગં’સિ યો અસ્ક’ભાદુત્ત’રગ્‍મ ધસ્થં’ વિચક્રમાસ્ત્રેધોરુ’ગાયો વિષ્ણો’રાટ’મસિ વિષ્ણો”ઃ પૃષ્ઠમ’સિ વિષ્ણોઃ શ્નપ્ત્રે”સ્થો વિષ્ણોસ્સ્યૂર’સિ વિષ્ણો”ર્ધ્રુવમ’સિ વૈષ્ણવમ’સિ વિષ્ણ’વે ત્વા ||

તદ’સ્ય પ્રિભિપાથો’ અશ્યામ | નરો યત્ર’ દેવો મદ’ન્તિ | રુક્રસ્ય સ હિ બન્ધુ’રિત્થા | વિષ્ણો” દે પ’મે મધ્વ ઉથ્સઃ’ | પ્રતદ્વિષ્ણુ’સ્સ્તવતે વીર્યા’ય | મૃગો ન ભીમઃ કુ’રો ગિ’રિષ્ઠાઃ | યસ્યોરુષુ’ ત્રિષુ વિક્રમ’ણેષુ | અધિ’ક્ષન્તિ ભુવ’નાનિ વિશ્વા” | રો માત્ર’યા નુવા’ વૃધાન | ન તે’ મહિત્વમન્વ’શ્નુવન્તિ ||

ભે તે’ વિદ્મા રજ’સી પૃથિવ્યા વિષ્ણો’ દેત્વમ | મસ્ય’ વિથ્સે | વિચ’ક્રમે પૃથિવીમેતામ | ક્ષેત્રા’ વિષ્ણુર્મનુ’ષે દસ્યન | ધ્રુવાસો’ અસ્ય કીયો જના’સઃ | રુક્ષિતિગ્‍મ સુજનિ’માચકાર | ત્રિર્દેવઃ પૃ’થિવીમેતામ | વિચ’ક્રમે તર્ચ’સં મહિત્વા | પ્રવિષ્ણુ’રસ્તુ સ્તવી’યાન | ત્વેષગ્ગ હ્ય’સ્ય સ્થવિ’રસ્ય નામ’ ||

અતો’ દેવા અ’વંતુ નોતો વિષ્ણુ’ર્વિચક્રમે | પૃથિવ્યાઃ પ્તધામ’ભિઃ | દં વિષ્ણુર્વિચ’ક્રમે ત્રેધા નિદ’ધે દમ | સમૂ’ઢમસ્ય પાગ્‍મ સુરે || ત્રીણિ’ દા વિચ’ક્રમે વિષ્ણુ’ર્ગોપા અદા”ભ્યઃ | તતો ધર્મા’ણિ ધારયન’ | વિષ્ણોઃ કર્મા’ણિ પશ્ય યતો” વ્રતાનિ’ પસ્પૃશે | ઇન્દ્ર’સ્ય યુજ્યઃ સખા” ||

તદ્વિષ્ણો”ઃ પમં દગ્‍મ સદા’ પશ્યન્તિ સૂરયઃ’ | દિવીક્ષુરાત’તમ | તદ્વિપ્રા’સો વિન્યવો’ જાગૃવાગ્‍મ સ્સમિ’ન્ધતે | વિષ્ણોર્યત્પ’મં દમ | પર્યા”પ્ત્યા અન’ન્તરાયા સર્વ’સ્તોમો‌உતિ રાત્ર ઉ’ત્તમ મહ’ર્ભવતિ સર્વસ્યાપ્ત્યૈ સર્વ’સ્ય જિત્ત્યૈ સર્વ’મેવ તેના”પ્નોતિ સર્વં’ જયતિ ||

ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ’ ||

Your Comments

1 comment

  1. Bhagyesh says:

    Sir , Where can i get guru gita in gujarati


Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics