ShuddhaKannada

Vishnu Shatpadi – ShuddhaKannada

Comments Off on Vishnu Shatpadi – ShuddhaKannada 11 March 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 

ರಚನ: ಆದಿ ಶಙ್ಕರಾಚಾರ್ಯ

ಅವಿನಯಮಪನಯ ವಿಷ್ಣೋ ದಮಯ ಮನಃ ಶಮಯ ವಿಷಯಮೃಗತೃಷ್ಣಾಮ್ |
ಭೂತದಯಾಂ ವಿಸ್ತಾರಯ ತಾರಯ ಸಂಸಾರಸಾಗರತಃ || ೧ ||

ದಿವ್ಯಧುನೀಮಕರನ್ದೇ ಪರಿಮಳಪರಿಭೋಗಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದೇ |
ಶ್ರೀಪತಿಪದಾರವಿನ್ದೇ ಭವಭಯಖೇದಚ್ಛಿದೇ ವನ್ದೇ || ೨ ||

ಸತ್ಯಪಿ ಭೇದಾಪಗಮೇ ನಾಥ ತವಾ‌உಹಂ ನ ಮಾಮಕೀನಸ್ತ್ವಮ್ |
ಸಾಮುದ್ರೋ ಹಿ ತರಙ್ಗಃ ಕ್ವಚನ ಸಮುದ್ರೋ ನ ತಾರಙ್ಗಃ || ೩ ||

ಉದ್ಧೃತನಗ ನಗಭಿದನುಜ ದನುಜಕುಲಾಮಿತ್ರ ಮಿತ್ರಶಶಿದೃಷ್ಟೇ |
ದೃಷ್ಟೇ ಭವತಿ ಪ್ರಭವತಿ ನ ಭವತಿ ಕಿಂ ಭವತಿರಸ್ಕಾರಃ || ೪ ||

ಮತ್ಸ್ಯಾದಿಭಿರವತಾರೈರವತಾರವತಾ‌உವತಾ ಸದಾ ವಸುಧಾಮ್ |
ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರಿಪಾಲ್ಯೋ ಭವತಾ ಭವತಾಪಭೀತೋ‌உಹಮ್ || ೫ ||

ದಾಮೋದರ ಗುಣಮನ್ದಿರ ಸುನ್ದರವದನಾರವಿನ್ದ ಗೋವಿನ್ದ |
ಭವಜಲಧಿಮಥನಮನ್ದರ ಪರಮಂ ದರಮಪನಯ ತ್ವಂ ಮೇ || ೬ ||

ನಾರಾಯಣ ಕರುಣಾಮಯ ಶರಣಂ ಕರವಾಣಿ ತಾವಕೌ ಚರಣೌ |
ಇತಿ ಷಟ್ಪದೀ ಮದೀಯೇ ವದನಸರೋಜೇ ಸದಾ ವಸತು ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics