Oriya

Venkateswara Prapatti – Oriya

Comments Off on Venkateswara Prapatti – Oriya 19 November 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ରଚନ: ପ୍ରତିଵାଧି ବୟଂକରମ ଅନ୍ନ ଵେଦଂତାଚାରି

ଈଶାନାଂ ଜଗତୋ‌உସ୍ୟ ଵେଂକଟପତେ ର୍ଵିଷ୍ଣୋଃ ପରାଂ ପ୍ରେୟସୀଂ
ତଦ୍ଵକ୍ଷଃସ୍ଥଲ ନିତ୍ୟଵାସରସିକାଂ ତତ-କ୍ଷାଂତି ସଂଵର୍ଧିନୀମ |
ପଦ୍ମାଲଂକୃତ ପାଣିପଲ୍ଲଵୟୁଗାଂ ପଦ୍ମାସନସ୍ଥାଂ ଶ୍ରିୟଂ
ଵାତ୍ସଲ୍ୟାଦି ଗୁଣୋଜ୍ଜ୍ଵଲାଂ ଭଗଵତୀଂ ଵଂଦେ ଜଗନ୍ମାତରମ ||

ଶ୍ରୀମନ କୃପାଜଲନିଧେ କୃତସର୍ଵଲୋକ
ସର୍ଵଜ୍ଞ ଶକ୍ତ ନତଵତ୍ସଲ ସର୍ଵଶେଷିନ |
ସ୍ଵାମିନ ସୁଶୀଲ ସୁଲ ଭାଶ୍ରିତ ପାରିଜାତ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ || 2 ||

ଆନୂପୁରାର୍ଚିତ ସୁଜାତ ସୁଗଂଧି ପୁଷ୍ପ
ସୌରଭ୍ୟ ସୌରଭକରୌ ସମସନ୍ନିଵେଶୌ |
ସୌମ୍ୟୌ ସଦାନୁଭନେ‌உପି ନଵାନୁଭାଵ୍ୟୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ || 3 ||

ସଦ୍ୟୋଵିକାସି ସମୁଦିତ୍ତ୍ଵର ସାଂଦ୍ରରାଗ
ସୌରଭ୍ୟନିର୍ଭର ସରୋରୁହ ସାମ୍ୟଵାର୍ତାମ |
ସମ୍ୟକ୍ଷୁ ସାହସପଦେଷୁ ଵିଲେଖୟଂତୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ || 4 ||

ରେଖାମୟ ଧ୍ଵଜ ସୁଧାକଲଶାତପତ୍ର
ଵଜ୍ରାଂକୁଶାଂବୁରୁହ କଲ୍ପକ ଶଂଖଚକ୍ରୈଃ |
ଭଵ୍ୟୈରଲଂକୃତତଲୌ ପରତତ୍ତ୍ଵ ଚିହ୍ନୈଃ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ || 5 ||

ତାମ୍ରୋଦରଦ୍ୟୁତି ପରାଜିତ ପଦ୍ମରାଗୌ
ବାହ୍ୟୈର-ମହୋଭି ରଭିଭୂତ ମହେଂଦ୍ରନୀଲୌ |
ଉଦ୍ୟ ନ୍ନଖାଂଶୁଭି ରୁଦସ୍ତ ଶଶାଂକ ଭାସୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ || 6 ||

ସ ପ୍ରେମଭୀତି କମଲାକର ପଲ୍ଲଵାଭ୍ୟାଂ
ସଂଵାହନେ‌உପି ସପଦି କ୍ଲମ ମାଧଧାନୌ |
କାଂତା ନଵାଙ୍ମାନସ ଗୋଚର ସୌକୁମାର୍ୟୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ || 7 ||

ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହୀ ତଦନୁରୂପ ନିଜାନୁଭାଵ
ନୀକାଦି ଦିଵ୍ୟ ମହିଷୀ କରପଲ୍ଲଵାନାମ |
ଆରୁଣ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣତଃ କିଲ ସାଂଦ୍ରରାଗୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ || 8 ||

ନିତ୍ୟାନମଦ୍ଵିଧି ଶିଵାଦି କିରୀଟକୋଟି
ପ୍ରତ୍ୟୁପ୍ତ ଦୀପ୍ତ ନଵରତ୍ନମହଃ ପ୍ରରୋହୈଃ |
ନୀରାଜନାଵିଧି ମୁଦାର ମୁପାଦଧାନୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ || 9 ||

“ଵିଷ୍ଣୋଃ ପଦେ ପରମ” ଇତ୍ୟୁଦିତ ପ୍ରଶଂସୌ
ୟୌ “ମଧ୍ଵ ଉତ୍ସ” ଇତି ଭୋଗ୍ୟ ତୟା‌உପ୍ୟୁପାତ୍ତୌ |
ଭୂୟସ୍ତଥେତି ତଵ ପାଣିତଲ ପ୍ରଦିଷ୍ଟୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ || 10 ||

ପାର୍ଥାୟ ତତ-ସଦୃଶ ସାରଧିନା ତ୍ଵୟୈଵ
ୟୌ ଦର୍ଶିତୌ ସ୍ଵଚରଣୌ ଶରଣଂ ଵ୍ରଜେତି |
ଭୂୟୋ‌உପି ମହ୍ୟ ମିହ ତୌ କରଦର୍ଶିତୌ ତେ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ || 11 ||

ମନ୍ମୂର୍ଥ୍ନି କାଳିୟଫନେ ଵିକଟାଟଵୀଷୁ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟାଦ୍ରି ଶିଖରେ ଶିରସି ଶ୍ରୁତୀନାମ |
ଚିତ୍ତେ‌உପ୍ୟନନ୍ୟ ମନସାଂ ସମମାହିତୌ ତେ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ || 12 ||

ଅମ୍ଲାନ ହୃଷ୍ୟ ଦଵନୀତଲ କୀର୍ଣପୁଷ୍ପୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟାଦ୍ରି ଶିଖରାଭରଣାୟ-ମାନୌ |
ଆନଂଦିତାଖିଲ ମନୋ ନୟନୌ ତଵୈ ତୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ || 13 ||

ପ୍ରାୟଃ ପ୍ରପନ୍ନ ଜନତା ପ୍ରଥମାଵଗାହ୍ୟୌ
ମାତୁଃ ସ୍ତନାଵିଵ ଶିଶୋ ରମୃତାୟମାଣୌ |
ପ୍ରାପ୍ତୌ ପରସ୍ପର ତୁଲା ମତୁଲାଂତରୌ ତେ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ || 14 ||

ସତ୍ତ୍ଵୋତ୍ତରୈଃ ସତତ ସେଵ୍ୟପଦାଂବୁଜେନ
ସଂସାର ତାରକ ଦୟାର୍ଦ୍ର ଦୃଗଂଚଲେନ |
ସୌମ୍ୟୋପୟଂତୃ ମୁନିନା ମମ ଦର୍ଶିତୌ ତେ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ || 15 ||

ଶ୍ରୀଶ ଶ୍ରିୟା ଘଟିକୟା ତ୍ଵଦୁପାୟ ଭାଵେ
ପ୍ରାପ୍ୟେତ୍ଵୟି ସ୍ଵୟମୁପେୟ ତୟା ସ୍ଫୁରଂତ୍ୟା |
ନିତ୍ୟାଶ୍ରିତାୟ ନିରଵଦ୍ୟ ଗୁଣାୟ ତୁଭ୍ୟଂ
ସ୍ୟାଂ କିଂକରୋ ଵୃଷଗିରୀଶ ନ ଜାତୁ ମହ୍ୟମ || 16 ||

ଇତି ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ପ୍ରପତ୍ତିଃ

Read Related Stotrams:

– ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ୱର ସୁପ୍ରଭାତମ

– ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ଵର ସ୍ତୋତ୍ରମ

– ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ ମଂଗଳାଶାସନମ

– ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ୱର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି

– ଶ୍ରୀ ଵିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics