Oriya

Venkateswara Ashtottara Sata Namavali – Oriya

Comments Off on Venkateswara Ashtottara Sata Namavali – Oriya 23 December 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀନିଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମିପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅନାନୁୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅମୃତାଂଶନେ ନମଃ
ଓଂ ମାଧଵାୟ ନମଃ
ଓଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀହରୟେ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଞାନପଂଜରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଵତ୍ସ ଵକ୍ଷସେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଵଂଦ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୋଵିଂଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ଶେଶାଦ୍ରିନିଲାୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵାୟ ନମଃ
ଓଂ କେଶଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ମଧୁସୂଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅମୃତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମିନୀପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୋପାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୋପୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରଂଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ
ଓଂ ଵ୍ତେକୁଂଠ ପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଧାତନଵେ ନମଃ
ଓଂ ୟାଦ ଵେଂଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିତ୍ୟ ୟୌଵନରୂପଵତେ ନମଃ
ଓଂ ନିରଂଜନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିରାଭାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧରାପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ସୁରପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ମଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵପୂଜିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚକ୍ରଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଵେଦାତ୍ମକାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଧାମ୍ନେ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଗୁଣାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ଵିକଲ୍ପାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିଷ୍କଳଂକାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିରାଂତକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଆର୍ତଲୋକାଭୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିରୁପ୍ରଦଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ଗୁଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଦାଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶାର୍ଞ୍ଙପାଣୟେ ନମଃ
ଓଂ ନଂଦକିନୀ ନମଃ
ଓଂ ଶଂଖଦାରକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନେକମୂର୍ତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ କଟିହସ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵରପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନେକାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଦୀନବଂଧଵେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଵ୍ୟାପିନେ ନମଃ
ଓଂ ଆକାଶରାଜଵରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟୋଗିହୃତ୍ପଦ୍ଶମଂଦିରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦାମୋଦରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍ପାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ପାପଘ୍ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶିଂଶୁମାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଟାମକୁଟ ଶୋଭିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶଂଖ ମଦ୍ୟୋଲ୍ଲ ସନ୍ମଂଜୁ କିଂକିଣ୍ୟାଢ୍ୟ ନମଃ
ଓଂ କାରୁଂଡକାୟ ନମଃ
ଓଂ ନୀଲମୋଘଶ୍ୟାମ ତନଵେ ନମଃ
ଓଂ ବିଲ୍ଵପତ୍ତ୍ରାର୍ଚନ ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍କର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍ସାକ୍ଷିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍ପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଚିଂତିତାର୍ଧ ପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ଦାଶାର୍ହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦଶରୂପଵତେ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵକୀ ନଂଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶୌରୟେ ନମଃ
ଓଂ ହୟରୀଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜନାର୍ଧନାୟ ନମଃ
ଓଂ କନ୍ୟାଶ୍ରଣତାରେଜ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୀତାଂବରଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନଘାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵନମାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମନାଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୃଗୟାସକ୍ତ ମାନସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଶ୍ଵରୂଢାୟ ନମଃ
ଓଂ ଖଡ୍ଗଧାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଧନାର୍ଜନ ସମୁତ୍ସୁକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଘନତାରଲ ସନ୍ମଧ୍ୟକସ୍ତୂରୀ ତିଲକୋଜ୍ଜ୍ଵଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ସଚ୍ଚିତାନଂଦରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗନ୍ମଂଗଳ ଦାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟଜ୍ଞଭୋକ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଚିନ୍ମୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରମାର୍ଧପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶାଂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ
ଓଂ ଦୋର୍ଦଂଡ ଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଵିଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଆଲିଵେଲୁ ମଂଗା ସହିତ ଵେଂକଟେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ

Read Related Stotrams:

– ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ୱର ସୁପ୍ରଭାତମ

– ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ଵର ସ୍ତୋତ୍ରମ

– ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ଵର ପ୍ରପତ୍ତି

– ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ ମଂଗଳାଶାସନମ

– ଶ୍ରୀ ଵିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics