ShuddhaKannada

Vemana Satakam – ShuddhaKannada

Comments Off on Vemana Satakam – ShuddhaKannada 27 February 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 

ರಚನ: ಯೋಗಿ ವೇಮನ

ತಲಪುಲೋನ ಗಲುಗು ದಾ ದೈವಮೇ ಪ್ರೊದ್ದು
ತಲಚಿ ಚೂಡನತಕು ತತ್ವಮಗುನು
ವೂಱಕುಣ್ಡ ನೇರ್ವುನುತ್ತಮ ಯೋಗಿರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧ ||

ತನ ವಿರಕ್ತಿ ಯನೆಡಿ ದಾಸಿ ಚೇತನು ಜಿಕ್ಕಿ
ಮಿಗಿಲಿ ವೆಡಲವೇಕ ಮಿಣುಕುಚುನ್ನ
ನರುಡಿ ಕೇಡಮುಕ್ತಿ ವರಲೆಡಿ ಚೆಪ್ಪಡೀ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೨ ||

ತನದು ಮನಸುಚೇತ ದರ್ಕಿಞ್ಚಿ ಜ್ಯೋತಿಷ
ಮೆನ್ತ ಚೇಸೇ ನನುಚು ನೆಞ್ಚಿ ಚೂಚು,
ತನ ಯದೃಷ್ಟಮನ್ತ ದೈವ ಮೆಱುಙ್ಗಡಾ?
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೩ ||

ಟೀಕ ವ್ರಾಸಿನಟ್ಲೇನೇಕುಲು ಪೆದ್ದಲು
ಲೋಕಮನ್ದು ಜೆಪ್ಪಿ ಮಞ್ಚು
ಕಾಕುಲಟ್ಟಿ ಜನುಲ ಕಾನರೀ ಮರ್ಮಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೪ ||

ಙ್ಞಾನಮೆನ್ನ ಗುರುವು ಙ್ಞಾನಹೈನ್ಯಮು ಬುದ್ಧಿ
ರೆಣ್ಟಿನನ್ದು ರಿಮ್ಮರೇಚುನಪುಡು
ರಿಮ್ಮ ತೆಲಿಪೆನೇನಿ ರೆಣ್ಡೊಕ ರೂಪುರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೫ ||

ಜಾಣಲಮನಿ ಯನ್ದ್ರು ಚಪಲಾತ್ಮುಲಗುವಾರು
ತೆಲಿವಿಲೇಕ ತಮ್ಮುತೆಲಿಯಲೇರು
ಕಷ್ಟಮೈನ ಯಡವಿ ಗಾಸೀಲುಚುನ್ನಾರು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೬ ||

ಜನನ ಮರಣಮುಲನ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತುಲು
ಜಗಮುಲನ್ದು ನೆಣ್ಡ ಜಗಮುಲುಣ್ಡು
ನರುಡು ಜಗಮುನಣ್ಟ ನಡುಬಾಟು ಕಾದೊಕೋ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೭ ||

ಛಾಯನನೊಸಗುಚೆಟ್ಲು ಸಾಧುವು ಬೋಧಟ್ಟು
ಲಡಗಿ ದರಿನಿಜೇರಿ ಪಡಯವಚ್ಚು
ನಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ದಾಟನದಿ ಪೋವುನಿದಿ ರಾಮ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೮ ||

ನರುಡೆಯೈನ ಲೇಕ ನಾರಾಯಣುಣ್ಡೈನ
ತತ್ತ್ವಬದ್ಧುಡೈನ ದರಣಿ ನರಯ
ಮರಣಮುನ್ನದನುಚು ಮದಿನಿ ನಮ್ಮಗವಲೆ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೯ ||

ದ್ವಾರಮ್ಬನ್ಧಮುನಕು ದಲುಪುಲು ಗಡಿಯಲು
ವಲೆನೆ ನೋಟಿಕೊಪ್ಪುಗಲ ನಿಯತುಲು
ಧರ್ಮಮೆರಿಗಿ ಪಲುಕ ಧನ್ಯುಣ್ಡೌ ಭುವಿಲೋನ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೦ ||

ಬ್ರಹ್ಮಘಟಮು ಮೇನು ಪ್ರಾಣಮ್ಬು ತಗಗಾಲಿ
ಮಿತ್ರಚನ್ದ್ರ ಶಿಖುಲು ನೇತ್ರಚಯಮು
ಮಱಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಮನಗ ಮಹಿಮೀದ ಲೇದಯಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೧ ||

ಯೋಗಿನನುಚು ಗೊನ್ತ ಯೋಗಮುಗೂರ್ಚಕ
ಜಗಮುನೆಲ್ಲಬಟ್ಟ ಚಮ್ಪಿ ತಿನುಚು
ಧನಮು ಕೊಱಕು ವಾಡು ತಗವಾಡುಚುಣ್ಡಿನ
ಯೋಗಿಕಾಡು ವಾಡೆ ಯೋಗು ವೇಮ! || ೧೨ ||

ಅರ್ಧ ಯಙ್ಕಣಮುನ ಕಾಧಾರಮೈನಟ್ಟಿ
ಯೊಣ್ಟಿಮೇಡ ಗುಞ್ಜು ನೊನರನಿಲ್ಪೆ
ನಿಣ್ಟಿಕೊಕ ಮಗಣ್ಡೆ ಯಿಲ್ಲಾಣ್ಡ್ರುನೇದ್ಗುರು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೩ ||

ಅನ್ನದಾನಮುನಕು ನಧಿಕ ಸಮ್ಪದಗಲ್ಗಿ
ಯಮರಲೋಕ ಪೂಜ್ಯುಡಗುನು ಮೀಱು
ಅನ್ನಮಗುನು ಬ್ರಹ್ಮಮದಿ ಕನಲೇರಯಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೪ ||

ಬೊನ್ದಿ ಯೆವರಿ ಸೊಮ್ಮು ಪೋಷಿಮ್ಪಬಲುಮಾರು
ಪ್ರಾಣ ಮೆವರಿ ಸೊಮ್ಮು ಭಕ್ತಿಸೇಯ,
ಧನಮದೆವರಿಸೊಮ್ಮು ಧರ್ಮಮೆ ತನ ಸೊಮ್ಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೫ ||

ಪಣ್ಡುವಲನ ಬುಟ್ಟೆ ಬರಗ ಪ್ರಪಞ್ಚಮು
ಪಣ್ಡುವಲನ ಬುಟ್ಟೆ ಪರಮು ನಿಹಮು
ಪಣ್ಡು ಮೇಲೆಱಿಙ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಲಾದುಡಿಲಲೋನ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೬ ||

ತಪಮುವೇಲ? ಯರಯ ಧಾತ್ರಿಜನುಲಕೆಲ್ಲ
ನೊನರ ಶಿವುನಿ ಜೂಡ ನುಪಮ ಗಲದು
ಮನಸು ಚದರನೀಕ ಮಹಿಲೋನ ಜೂಡರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೭ ||

ತನಗುಣಮು ತನಕು ನುಣ್ಡಗ
ನೆನಯಙ್ಗಾ ನೋರುನಿ ಗುಣಮು ನೆಞ್ಚುನು ಮದಿಲೋ
ದನ ಗುಣಮು ತೆಲಿಯ ಕನ್ಯುನಿ
ಬನಿಗೊನಿ ದೂಷಿಞ್ಚುವಾಡು ವ್ಯರ್ಥುಡು ವೇಮ! || ೧೮ ||

ಜಾಲಿನೊನ್ದರಾದು ಜವದಾಟಿ ಕನರಾದು
ಅದಿ ಮೂಲಮೈನ ಆತ್ಮಮಱುಗು
ಪೋರಿಚೇರಿ ಪೊನ್ದಿ ಪೂರ್ಣಮು ನನ್ದುರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೯ ||

ಜಾತಿ, ಮತಮು ವಿಡಿಚಿ ಚನಿ ಯೋಗಿಕಾಮೇಲು
ಜಾತಿತೋ ನೆಯುನ್ನ ನೀತಿವಲದೆ
ಮತಮುಬಟ್ಟಿ ಜಾತಿ ಮಾನಕುಣ್ಟ ಕೊಱನ್ತ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೨೦ ||

ನೀವನಿನನು ನೇನನಿನನು
ಭಾವಮ್ಮುನ ನೆಱುಕಯೊಕ್ಕ ಪದ್ಧತಿಯಗುನಾ
ಭಾವಮ್ಬು ದೆಲಿಸಿ ಮದಿನಿ
ರ್ಭಾವಮುಗಾ ನಿನ್ನು ಗನುಟ ಪರಮಗು ವೇಮ! || ೨೧ ||

ನೀಳ್ಲ ಮುನುಗುನೇಲ? ನಿಧುಲ ಮೆಟ್ಟಗನೇಲ
ಮೊನಸಿ ವೇಲ್ಪುಲಕುನು ಮ್ರೊಕ್ಕನೇಲ
ಕಪಟ ಕಲ್ಮಷಮುಲು ಕಡುಪುಲೋ ನುಣ್ಡಗಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೨೨ ||

ಪಞ್ಚ ಮುಖಮುಲನ್ದು ಬಞ್ಚಾಕ್ಷರಿ ಜನಿಞ್ಚೆ
ಪಞ್ಚ ವರ್ಣಮುಲನು ಪ್ರಬಲೆ ಜಗಮು
ಪಞ್ಚಮುಖುನಿ ಮೀರು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಚೇಯುಣ್ಡೀ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೨೩ ||

ನೇಯಿ ವೆನ್ನ ಕಾಚಿ ನೀಡನೇ ಯುಞ್ಚಿನ
ಬೇರಿ ಗಟ್ಟಿಪಡುನು ಪೆರುಗುರೀತಿ
ಪೋರಿಪೋರಿ ಮದಿನಿ ಪೋನೀಕ ಪಟ್ಟುಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೨೪ ||

ಮಣ್ಟಿಕುಣ್ಡವಣ್ಟಿ ಮಾಯ ಶರೀರಮ್ಬು
ಚಚ್ಚುನೆನ್ನಡೈನ, ಚಾವದಾತ್ಮ
ಘಟಮುಲೆನ್ನಿಯೈನ ಗಗನಮೊಕ್ಕಟೇಗದಾ,
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೨೫ ||

ಮಣ್ಟ ಲೋಹಮನ್ದು ಮ್ರಾಕುಲ ಶಿಲಲನ್ದು
ಪಟಮುಲನ್ದು ಗೋಡಪ್ರತಿಮಲನ್ದು
ತನ್ನುದೆಲಿಯು ಕೊಱಕುದಗುಲದಾ ಪರಮಾತ್ಮ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೨೬ ||

ನಿಮಿಷಮೈನನು ಮದಿ ನಿಲ್ಚಿ ನಿರ್ಮಲಮುಗ
ಲಿಙ್ಗ ಜೀವಾವೇಶುಲನು ಗಾಞ್ಚಿ ಭಙ್ಗಪಡಕ
ಪೂಜ ಮದಿಯನ್ದು ಜೇರುಟ ಪೂರ್ಣಪದವಿ
ಪರಮು ಗೋರಿನ ನಿದಿಚೇಯ ಬಾಗು ವೇಮ! || ೨೭ ||

ಧೂಮಾದುಲ ನಾವೃತಮೈ
ವ್ಯೋಮಮ್ಬುನಕೆಗನಿ ಕಲಿಯು ನುಪಮುಲು ತನಲೋ
ಶ್ರೀಮಿಞ್ಚು ಶಿವುನಿ ಜೇರುನು
ಗಾಮಾದುಲ ಗಲಿಯಡತಡು ಘನಮುಗ ವೇಮ! || ೨೮ ||

ಪಗಲುಡುಗ ನಾಸಲುಡುಗುನು
ವಗಪುಡುಗಂ ಗೋರ್ಕೆಲುಡುಗು ವಡಿ ಜನ್ಮಮ್ಬುಲ್
ತಗುಲುಡುಗು ಭೋಗಮುಡಿಗಿನ
ತ್ರಿಗುಣಮ್ಬುನು ನಡುಗ ಮುಕ್ತಿ ತೆರುವಗು ವೇಮ! || ೨೯ ||

ಪಾಲ ನೀಟಿ ಕಲತ ಪರಮಹಂಸ ಮೆಱುಗುನು
ನೀರು ಪಾಲು ನೆಟ್ಲು ನೇರ್ಚುನೆಮಲಿ
ಲಙ್ಞುಡೈನ ಹೀನುಡಲ ಶಿವು ನೆಱುಗುನಾ?
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೩೦ ||

ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಲೇದೇ ಪುಡಮಿನಿ ಜನುಲೆಲ್ಲ
ಪುಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟಲೇದೆ ಪೂರ್ವುಲೆವರು
ಪುಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟುಟೆಲ್ಲ ವಟ್ಟಿ ಭ್ರಾನ್ತುಲು ಸುಮೀ,
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೩೧ ||

ಪರುಲ ವಿತ್ತಮನ್ದು ಭ್ರಾನ್ತಿ ವಾಸಿನಯಟ್ಟಿ
ಪುರುಷುಡವನಿಲೋನ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿ
ಪರುಲ ವಿತ್ತಮರಯ ಪಾಪಸಞ್ಚಿತಮಗು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೩೨ ||

ಪರಧನಮ್ಬುಲಕುನು ಪ್ರಾಣಮುಲಿಚ್ಚುನು
ಸತ್ಯಮನ್ತಲೇಕ ಜಾರಡಗುನು
ದ್ವಿಜುಲಮಞ್ಚು ನಿನ್ತ್ರುತೇಜಮಿಞ್ಚುಕಲೇದು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೩೩ ||

ನೋರು ಪಲಕವಚ್ಚು ನುಡಿ ವ್ರಾಯಗರಾದು
ವ್ರಾತಕನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ವಲವದನ್ನ
ಪರಗಲೇನಿ ವ್ರಾತ ಭಙ್ಗ ಪಾಟುನ್ದೆಚ್ಚು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೩೪ ||

ನಿಜಮಾಕಲ್ಲ ರೆಣ್ಡು ನೀಲಕಣ್ಠುಡೆಱುಙ್ಗು
ನಿಜಮುಲಾಡಕುನ್ನ ನೀತಿದಪ್ಪು
ನಿಜಮುಲಾಡುನಪುಡು ನೀ ರೂಪಮನವಚ್ಚು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೩೫ ||

ದಶಗಲಾರಿನೆಲ್ಲ ದಮ ಬನ್ಧುವು ಲಟಣ್ಡ್ರು
ದಶಯಲೇಮಿ ನೆನ್ತ್ರು ತಕ್ಕುವಗನು
ದಶಯನ ಗಮ ಧನ ದಶಮೊಕ್ಕಟೇ ದಶ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೩೬ ||

ತಾಮಸಿಞ್ಚಿ ಚೇಯದಗ ದೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಮ್ಬು
ವೇಗಿರಿಮ್ಪ ನದಿಯು ವಿಷಮಗುನು
ಪಚ್ಚಿಕಾಯದೆಚ್ಚಿ ಪಡವೇಯ ಫಲಮೌನೇ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೩೭ ||

ತಲ್ಲಿಬಿಡ್ಡಲಕುನು ತಗವು ಪುಟ್ಟಿಞ್ಚೆಡಿ
ಧನಮು ಸುಖಮು ಗೂರ್ಚುನನಿ ಗಡಿನ್ತ್ರು
ಕಾನಿ ಯೆಲ್ಲಯೆಡಲ ಘನ ದುಃಖನ್‍ದಮದಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೩೮ ||

ತಲ್ಲಿದಣ್ಡ್ರುಲೆನ್ನದಗು ತೊಲಿ ಗುರುವುಲು
ಪಾರ್ವತೀಭವು ಲಿಲಬರಮಗುರುಲು
ಕೂಲಿವಾಣ್ಡ್ರ ಜಗತಿ ಗುರುಲನ ದ್ರೋಹಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೩೯ ||

ತಾಮಸಿಞ್ಚಿ ಚೇಯದಗ ದೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಮ್ಬು
ವೇಗಿರಿಮ್ಪ ನದಿಯು ವಿಷಮಗುನು
ಪಚ್ಚಿಕಾಯದೆಚ್ಚಿ ಪಡವೇಯ ಫಲಮೌನೇ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೪೦ ||

ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಲೇದೇ ಪುಡಮಿನಿ ಜನುಲೆಲ್ಲ
ಪುಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟಲೇದೆ ಪೂರ್ವುಲೆವರು
ಪುಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟುಟೆಲ್ಲ ವಟ್ಟಿ ಭ್ರಾನ್ತುಲು ಸುಮೀ,
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೪೧ ||

ಪೆಟ್ಟಿಪೋಯಲೇನಿ ವಟ್ಟಿ ದೇಬೆಲು ಭೂಮಿ
ಬುಟ್ಟಿರೇಮಿ ವಾರು ಗಿಟ್ಟರೇಮಿ
ಪುಟ್ಟಲೋನಿ ಚೆದಲು ಪುಟ್ಟದಾ ಗಿಟ್ಟದಾ!
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೪೨ ||

ಲೋಕಮನ್ದುಬುಟ್ಟಿ ಲೋಕಮನ್ದೆ ಪೆರಿಗಿ
ಲೋಕ ವಿಭವಮೋರ್ವಲೇಕ ಜನುಡು
ಲೋಕಮನ್ದು ಜನಿಕಿ ಲೋಬಡಿ ಚೆಡಿಪೋವುನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೪೩ ||

ಮದಿ ಗಲಿಗಿನ ಪೂಜ ಮದನಾರಿ ಮೆಚ್ಚುನು
ಮನಸು ನಿಲ್ಸಿನನ್ತ ಮಹಿತುಡಗುನು
ಮನಸುಲೇನಿ ಪೂಜ ಮಟ್ಟಿ ಸಮಾನಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೪೪ ||

ತಾಮುನು ಜನುಲೇಮನು ಕೊನ
ಬೂನುದುರೋ ದಾನಿ ಸರಸಿ ಪೊನ್ದಿನ ಜಡನೀ,
ರಾನಿ ಪಧಮ್ಬುನ ನಡಿಚಿನ
ದಾನನೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮುಡಣ್ಡ್ರು ತನ್ನಿಟ ವೇಮ! || ೪೫ ||

ಮದಮು ವಲನ ಗಲುಗು ಮಾಟಲು ಮಱಿಪಲ್ಕಿ
ಮ್ರುಚ್ಚು ಸದ್ದುಲನೊಗಿ ಮೋಸಪುಚ್ಚಿ
ಕಾಸುರಾಬೆನಗೆಡು ಕಷ್ಠುಣ್ಡು ಗುರುಡೌನೇ?
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೪೬ ||

ಮನಸೇ ಮಾಯಾ ಮೃಗಮೌ
ಮನನೇಮಿಟಿ ಪೈಕಿಗಾನೀ ಮಣಿಪೋನೀಕಾ
ಮನಸುನ ಮನಸುನು ಜಮ್ಪಿನ
ಮನನ್ದೇ ಮುಕ್ತಿಗಲದು ಮಹಿಲೋ ವೇಮ! || ೪೭ ||

ಮನ್ತ್ರಮೊಕಟಿ ಚೆಪ್ಪಿ ಮಱಿ ದೇವತಾರ್ಚನ
ಚೇಸಿ ತಮಕುಗರುಣಚೆನ್ದಿನದನಿ
ವೇದಪಠನ ಚೇಸಿ ವೆಱ್ಱುಲೈ ಪೋದುರು,
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೪೮ ||

ಮಠಮುಲೋನಿಯೋಗಿ ಮಾಯಲನ್ನಿಯುಗೋಸಿ
ಘಟಮುಲೋನ ನುನ್ನ ಘನುನಿದೆಲಿಸಿ
ಮಾಟ ಮಾಟಕುಗುರು ಮರುವಕ ತೆಲುಪುರಾ,
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೪೯ ||

ತಿರಿಗಿ ವಚ್ಚುವೇಳ ಮರಲಿಪೋಯೆಡಿ ವೇಳ
ವೆಣ್ಟ ದೇರು ಧನಮು ವಣ್ಟಬೋರು
ತೊನೆಟಕು ಜನುನೊ ಧನಮೆನ್ದು ಬೋವುನೋ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೫೦ ||

ಆಶಯನೆಡು ದಾನಿ ಗೋಸಿವೇಯಗಾಲೇಕ
ಮೊಹಬುದ್ದಿ ವಲನ ಮುನುಗುವಾರು
ಕಾಶಿವಾಸುಲೈನ ಗನಬೋರು ಮೋಕ್ಷಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೫೧ ||

ಚಿತ್ತಮನೇಡಿ ವೇರೇ ಶಿಥಿಲಮೈನಪ್ಪುಡೇ
ಪ್ರಕೃತಿ ಯನೆಡಿ ಚೆಟ್ಟು ಪಡುನು ಪಿದಪ
ಗೋರ್ಕುಲನೆಡಿ ಪೆದ್ದಕೊಮ್ಮಲೆಣ್ಡುನು ಗದಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೫೨ ||

ಭೋಗಮ್ಬುಲ ಕಾಶಿಮ್ಪಕ
ರಾಗದ್ವೇಷಮ್ಬು ರಙ್ಗುಡದಮಲೋ
ವೇಗಮೆ ಮೋಕ್ಷ ಪದಮ್ಬುನು
ರಾಗನು ನಾತಣ್ಡು ಯೋಗಿರಾಯುಡು ವೇಮ! || ೫೩ ||

ಚನುವಾರೆಲ್ಲನು ಜನುಲಂ
ಜನಿಪೋಯಿನ ವಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಸತ್ಕಥಲೆಲ್ಲನ್
ವಿನವಲೆ ಗನವಲೆ ಮನವಲೆ
ನನಿ ಮಷುಲಕು ದೆಲುಸಗೂಡ ದನ್ತ್ಯಮು ವೇಮ! || ೫೪ ||

ಆಶಯನೆಡಿ ತ್ರಾಳ್ಳ ನಖಿಲ ಜನಮ್ಬುಲು
ಕಟ್ಟುಪಡುಚು ಮುಕ್ತಿಗಾನರೈರಿ
ಙ್ಞಾನಖಡ್ಗಮುನನು ಖಣ್ಡಿಮ್ಪ ರಾದೊಕೋ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೫೫ ||

ಅತಿಥಿ ರಾಕ ಚೂಚಿ ಯದಲಿಞ್ಚಿ ಪಡವೈಚಿ
ಕಠಿನ ಚಿತುಲಗುಚು ಗಾನಲೇರು
ಕರ್ಮಮುನಕು ಮುನ್ದು ಧರ್ಮಮು ಗಾನರೋ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೫೬ ||

ತನು ವಲಚಿನ ದಾವಲಚುನು ತನು
ವಲವಕ ಯುನ್ನನೆನಡು ತಾವಲವ ಡಿಲನ್
ತನದು ಪಟಾಟೋಪಮ್ಬುಲು ತನ
ಮಾಯಲು ಪನಿಕಿರಾವು ಧರಲೋನ ವೇಮ! || ೫೭ ||

ಮಾಟಲಾಡ ವಚ್ಚು ಮನಸು ನಿಲ್ವಗಲೇದು
ತೆಲುಪವಚ್ಚು ದನ್ನು ತೆಲಿಯಲೇದು
ಸುರಿಯಬಟ್ಟವಚ್ಚು ಶೂರುಡು ಕಾಲೇಡು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೫೮ ||

ತನಕೇನಾಡು ಸುಭಿಕ್ಷಮು
ತನಕೇನಾಡುನು ಭಗಮ್ಬು ತನರವಯುನಂ
ಚುನು ತನ ದಶಕೈ ಯೆಲ್ಲೆಡ
ಮನಸನ್ದುನ ಜಿವುಕುಚುಣ್ಡು ಮಹಿಲೋ ವೇಮ! || ೫೯ ||

ಎಣ್ಡಿನ ಮಾ ನೊಕಟಡವಿನಿ
ಮಣ್ಡಿನ ನನ್ದಗ್ನಿ ಪುಟ್ಟಿ ಯೂಡ್ಚುನು ಚೆಟ್ಲನ್
ದಣ್ಡಿಗಲ ವಂಶಮೆಲ್ಲನು
ಚಣ್ಡಾಲುಣ್ಡೊಕಡು ಪುಟ್ಟಿ ಚದುಪುನು ವೇಮ! || ೬೦ ||

ನಿಜಮು ತೆಲಿಸಿಯುನ್ನ ಸುಜಿನುಡಾನಿಜಮುನೆ
ಪಲುಕವಲಯುಗಾನಿ ಪರುಲಕೊರಕು
ಚಾವಕೂಡ ದಿಙ್ಕ ನೋಪದವ್ಯಂ ಪಲ್ಕ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೬೧ ||

ತಾಮುನು ಜನುಲೇಮನು ಕೊನ
ಬೂನುದುರೋ ದಾನಿ ಸರಸಿ ಪೊನ್ದಿನ ಜಡನೀ,
ರಾನಿ ಪಧಮ್ಬುನ ನಡಿಚಿನ
ದಾನನೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮುಡಣ್ಡ್ರು ತನ್ನಿಟ ವೇಮ! || ೬೨ ||

ವಿನಿಯು ವಿನಕಯುಣ್ಡು ಕನಿಯು ಗನಕ ಯುಣ್ಡು
ತಲಚಿ ತಲಪಕುಣ್ಡು ತಾನು ಯೋಗಿ
ಮನುಜವರುಲಚೇತ ಮಣಿಪೂಜ ಗೊನುಚುಣ್ಡು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೬೩ ||

ವೆನ್ನ ಚೇತಬಟ್ಟಿ ವಿವರಮ್ಬು ತೆಲಿಯಕ
ಘೃತಮು ಕೋರುನಟ್ಟಿ ಯತನಿ ಭಣ್ಡಿ
ತಾನು ದೈವಮಯ್ಯು ದೈವಮ್ಬು ದಲಚುನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೬೪ ||

ರೂಪುವಙ್ಕ ಪೇರು ರೂಢಿಗಾ ನಿಲುಚುನು
ಪೇರುವಙ್ಕ ಕ್ರಿಯಲು ಪೆನಗುಚುಣ್ಡು
ನಾಶಮೌನು ತುದಕು ನಾಮರೂಪ ಕ್ರಿಯಲ್
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೬೫ ||

ಲೋಭಮೋಹಮುಲನು ಪ್ರಾಭವಮುಲು ತಪ್ಪು
ತಲಚಿನ ಪನುಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿ ಚನುನು
ತಾನೊಕಟಿ ದಲಚಿನ ದೈವಮೊಣ್ಡಗುಚುಣ್ಡು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೬೬ ||

ಶಾನ್ತಮೇ ಜನುಲನು ಜಯಮುನೊನ್ದಿಞ್ಚುನು
ಶಾನ್ತಮುನನೆ ಗುರುವು ಜಾಡ ತೆಲಿಯು
ಶಾನ್ತ ಭಾವ ಮಹಿಮ ಜರ್ಚಿಮ್ಪಲೇಮಯಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೬೭ ||

ವೇಷಧಾರಿನೆಪುಡು ವಿಶ್ವಸಿಮ್ಪಗರಾದು
ವೇಷದೋಷಮುಲೊಕ ವಿಧಯೆ ಯಗುನು
ರಟ್ಟುಕಾದೆ ಮುನುಪು ರಾವಣು ವೇಷಮ್ಬು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೬೮ ||

ಇಙ್ಗಲಮ್ಬು ತೋಡ ನಿಲ ಸಲ್ಪುತೋಡನು
ಪರುನಿ ಯಾಲಿತೋಡ ಪತಿತುತೋಡ
ಸರಸಮಾಡುಟೆಲ್ಲ ಚಾವುಕು ಮೂಲಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೬೯ ||

ಐಕಮತ್ಯಮೊಕ್ಕ ಟಾವಶ್ಯಕಂ ಬೆಪ್ಡು
ದಾನಿ ಬಲಿಮಿ ನೆನ್ತಯೈನ ಗೂಡು
ಗಡ್ಡಿ ವೆಣ್ಟ ಬೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟರಾ ಯೇನುಙ್ಗು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೭೦ ||

ತಾಮಸಿಞ್ಚಿ ಚೇಯದಗದೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಮ್ಬು
ವೇಗಿರಿಮ್ಪ ನದಿಯು ವಿಷಮಗುನು
ಪಚ್ಚಿಕಾಯದೆಚ್ಚಿ ಪಡವೇಯ ಫಲಮೌನಾ?
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೭೧ ||

ತಲ್ಲೀ ಬಿಡ್ಡಲಕು ತಗವು ಪುಟ್ಟಿಞ್ಚೆಡಿ
ಧನಮು ಸುಖಮು ಗೂರ್ಚುನನಿ ಗಡಿನ್ತ್ರು
ಕಾನೀಯೆಲ್ಲ ಯೆಡಲ ಘನ ದುಃಖಕರಮದಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೭೨ ||

ದೊಙ್ಗಮಾಟಲಾಡ ದೊರುಕುನೆ ಮೋಕ್ಷಮು
ಚೇತಗಾನಿ ಪಲುಕು ಚೇಟುದೆಚ್ಚು
ಗುರುವುಪದ್ದು ಕಾದು ಗುನಹೈನ್ಯ ಮದಿಯಗು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೭೩ ||

ನಲುಗುರು ಕಲ ಚೋಟನು ದಾ
ದಲ ಚೂಪುಚು ಮೆಲಗುಚುಣ್ಡಿ ಧನ್ಯಾತ ಗನಗಾ
ದಲಚೆಡಿ ಯಾತಡು ನಿಚ್ಚಲು
ಗಲ ಮಾಟಲೇ ಪಲುಕುಚುಣ್ಡಗಾ ದಗು ವೇಮ! || ೭೪ ||

ನಡುಚುನಿಚ್ಚು ನತನಿ ಬತ್ತೆಮಿಚ್ಚಿನ ವಾನಿ
ಕಡುಪು ಚಲ್ಲಜೇಸಿ ಘನತ ವಿಡುಚು
ನಡುಪ ನೇರ ನೇರ ನತಡು ನಾಲಿ ಮುಚ್ಚೇಗದಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೭೫ ||

ಪದುಗುರಾಡುಮಾಟ ಪಾಡಿಯೈ ಧರಜೆಲ್ಲು
ನೊಕ್ಕಡಾಡುಮಾಟ ಯೆಕ್ಕದೆನ್ದು
ವೂರಕುಣ್ಡು ವಾನಿ ಕೂರೆಲ್ಲ ನೋಪದು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೭೬ ||

ಪತಕ ಮನ್ದು ನೊಪ್ಪು ಪಲು ರತ್ನಮುಲ ಪೆಮ್ಪು
ಬಙ್ಗರನ್ದು ಕೂರ್ಪ ಬರುವು ಗನುನು
ಗಾನಿ ಯಿತರ ಲೋಹಮೈನ ಹೀನಮು ಗಾದೆ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೭೭ ||

ಜನ್ನಮುಲನು ಮರಿಯು ಜನ್ನಿಯಲ ನನೇಕ
ಮುಲ ನೊನರ್ಚಿಯುನ್ನ ಫಲಮುಕಾನ
ರಾಕ ಯುಣ್ಡು ನೀತಿ ಲೇಕುನ್ನ ಮಾತ್ರಾನ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೭೮ ||

ತಪ್ಪು ಪಲುಕು ಪಲಿಕಿ ತಾತೋಟ ಚೇಸಿನ
ಕೂಡಿಯುನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕ್ರುಙ್ಗಿಪೋವು
ನೋಟಿಕುಣ್ಡ ನೀಳ್ಳು ನೊನರಗಾ ನಿಲುಚುನಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೭೯ ||

ಭೂಮಿ ನಾದಿ ಯನಿನ ಭೂಮಿ ಫಕ್ಕುನ ನವ್ವು
ದಾನ ಹೀನುಂ ಜೂಚಿ ಧನಮು ನವ್ವು
ಕದನ ಭೀತುಂ ಜೂಚಿ ಕಾಲು~ಣ್ಡು ನವ್ವುನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೮೦ ||

ನೀತಿ ಜ್ಯೋತಿಲೇಕ ನಿರ್ಮಲಮ್ಬಗು ನೇದಿ
ಎಟ್ಲು ಕಲಗುಬರ ಮದೆನ್ತಯೈನ
ಧನಮು ಗಲಿಗಿಯುನ್ನ ದೈವಮ್ಬು ಗಲುಗದು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೮೧ ||

ಪಗಯುಡಗು ಗೋಪಮುಡಿಗಿನ
ಪಗಯುಡುಗನ್‌ ಕೋರ್ಕೆಲುಡುಗು ಬರಜನ್ಮಮ್ಪುಂ
ದಗುಲುಡುಗು ಭೇದಮುಡಿಗಿನ
ತ್ರಿಗುಣಮು ಲುಡುಗಙ್ಗ ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿರಮಗು ವೇಮ! || ೮೨ ||

ಪಪ್ಪುಲೇನಿ ಕೂಡು ಪರುಲಕೋಸಹ್ಯಮೇ
ಯುಪ್ಪುಲೇನಿ ವಾಡೆ ಯಧಿಕ ಬಲುಡು
ಮುಪ್ಪುಲೇನಿ ವಾಡು ಮೊದಟಿ ಸುಜ್ಜಾನಿರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೮೩ ||

ನಿಕ್ಕಮೈನ ಮಞ್ಚಿ ನೀಲಮೊಕ್ಕಟಿ ಚಾಲು
ತಳುಕು ಬೆಳುಕು ರಾಲು ತಟ್ಟೆಡೇಲ
ಚದುವ ಪದ್ಯಮರಯ ಜಾಲದಾ ಯೊಕ್ಕಟಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೮೪ ||

ಪರುಲ ದತ್ತಮೊಪ್ಪಿ ಪಾಲನಚೇಸಿನ
ನಿಲ ಸ್ವದತ್ತಮುನಕು ವಿನು ಮಡಿಯಗು
ನವನಿ ಪರುಲ ದತ್ತ ಮಹಪರಿಮ್ಪಗ ರಾದು
ವಿಶ್ವಧಾಬಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೮೫ ||

ನಿಜಮುಲಾಡು ವಾನಿ ನಿನ್ದಿಞ್ಚು ಜಗಮೆಲ್ಲ
ನಿಜಮು ಬಲ್ಕರಾದು ನೀಚುಲಕಡ
ನಿಜ ಮಹಾತ್ಮುಗೂಡ ನಿಜಮಾಡವಲಯುರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೮೬ ||

ಪದುಗುರಾಡುಮಾಟ ಪಾಡಿಯೈ ಧರಜೆಲ್ಲು
ನೊಕ್ಕಡಾಡುಮಾಟ ಯೆಕ್ಕದೆನ್ದು
ವೂರಕುಣ್ಡು ವಾನಿ ಕೂರೆಲ್ಲ ನೋಪದು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೮೭ ||

ಪರುಲ ಮೇಲು ಚೂಚಿ ಪಲುಗಾಕಿ ವಲೆ ನೆಪ್ಪು
ವಟ್ಟಿ ಮಾಟಲಾಡು ವಾಡಧಮುಡು
ಅಟ್ಟಿ ವಾನಿ ಬ್ರತುಕು ಟದಿಯೇಲ ಮಣ್ಟಿಕಾ
ವಿಶ್ವಧಾಬಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೮೮ ||

ಭಯಮನ್ತಯು ದೇಹಮುನಕೆ
ಭಯ ಮುಡಿಗಿನ ನಿಶ್ಚಯಮ್ಬು ಪರಮಾತ್ಮುನಕೇ
ಲಯಮನ್ತಯು ಜೀವುನಕೇ
ಜಯಮಾತ್ಮಕು ನನುಚು ಜಗತಿಂ ಜಾಟುರ ವೇಮ! || ೮೯ ||

ಭೂಮಿ ನಾದಿ ಯನಿನ ಭೂಮಿ ಫಕ್ಕುನ ನವ್ವು
ದಾನ ಹೀನುಂ ಜೂಚಿ ಧನಮು ನವ್ವು
ಕದನ ಭೀತುಂ ಜೂಚಿ ಕಾಲು~ಣ್ಡು ನವ್ವುನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೯೦ ||

ಮಾಟಜೆಪ್ಪ ವಿನನಿ ಮನುಜುಡು ಮೂರ್ಖುಡು
ಮಾಟ ವಿನ್ನ ನರುಡು ಮಾನುಡಗುನು
ಮಾಟ ವಿನಗ ಜೆಪ್ಪ ಮಾನುಟ ಕೂಡದು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೯೧ ||

ಮನಸು ತೆಲಿಸಿ ಯೊಕನಿ ಮಾಟಕು ಬ್ರತಿಚೆಪ್ಪ
ಸನ್ತಸಿಞ್ಚು ನತಡು ಚಾಲಮೆಚ್ಚು
ಮನಸು ದೆಲಿಯಕುನ್ನಡನಿಯುಚು ನನುನೇದೋ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೯೨ ||

ಆಲಿಮಾಟಲು ವಿನಿ ಅನ್ನದಮ್ಮುಲ ರೋಸಿ
ವೇರೇಪೋವುವಾಡು ವೆರ್ರಿವಾಡು
ಕುಕ್ಕತೋಕ ಪಟ್ಟಿ ಗೋದಾರೀದಿನಾ?
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೯೩ ||

ಙ್ಞಾನಿಯೈನವಾನಿ ಮಾನಕ ಪೂಜಿಞ್ಚು
ಮನುಜುಡೆಪ್ಪುಡು ಪರಮುನನು ಮುದಮ್ಬು
ಸುಖಮುನನ್ದುಚುಣ್ಡುಸೂರುಲು ಮೆಚ್ಚಗ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೯೪ ||

ಹಾನಿ ಕಲುಗಬೋದು ಹರಿಮದಿ ನೆಞ್ಚೆಡು
ವಾನಿ ಕಬ್ದು ಪರಮು ವಸುಧಯನ್ದು
ಪೂನಿ ನಿಷ್ಠಮೀರಿ ಪೊದಲಕ ಯುಣ್ಡುಮು
ವಿಶ್ವರಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೯೫ ||

ಅಲ್ಪುಡೆಪ್ಪುಡು ಪಲುಕು ನಾಡಮ್ಬರಮುಗಾನು
ಸಜ್ಜನುಣ್ಡು ಪಲುಕು ಚಲ್ಲಗಾನು
ಕಞ್ಚು ಮೋಗಿನಟ್ಲು ಕನಕಮ್ಬು ಮೋಗುನಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೯೬ ||

ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮರಯ ನನ್ಯಾಯಮುನ ದಿಞ್ಚು
ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊಸಗು ರುಗ್ಮತಮ್ಬು
ಜ್ಯೋತಿಷಮು ಜನಮುಲ ನೀತುಲ ದಪ್ಪಿಞ್ಚು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೯೭ ||

ದೇವುಡನಗ ವೇರೇ ದೇಶಮುನ್ದುನ್ನಾಡೆ
ದೇಹಿತೋಡ ನೆಪುಡು ದೇಹಮನ್ದೆ
ವಾಹನಮುಲನೆಕ್ಕಿ ಪಡಿದೋಲುಚುನ್ನಾಡು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೯೮ ||

ಭೂಮಿಲೋನ ಬುಟ್ಟು ಭೂಸಾರಮೆಲ್ಲನು
ತನುವುಲೋನ ಬುಟ್ಟು ತತ್ತ್ವಮೆಲ್ಲ
ಶ್ರಮಲೋನ ಬುಟ್ಟು ಸರ್ವಮ್ಬು ತಾನೌನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೯೯ ||

ವ್ರಾತಕಣ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಮೀದು ದೈವಮ್ಬು
ಚೇತಕಣ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ರಾತ ಲೇದು
ವ್ರಾತ ಕಜುಡು ಕರ್ತ ಚೇತಕು ದಾಕರ್ತ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೦೦ ||

ಚಿಪ್ಪಲೋನಬಡ್ಡ ಚಿನುಕು ಮುತ್ಯಮ್ಬಯ್ಯೆ
ನೀಟ ಬಡ್ಡ ಚಿನುಕು ನೀಟ ಗಲಿಸೆ
ಬ್ರಾಪ್ತಿ ಗಲುಗು ಚೋಟ ಫಲಮೇಲ ತಪ್ಪುರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೦೧ ||

ಇಣ್ಟಿ ಇಣ್ಟಿಲೋನನೀಶ್ವರುಡುಣ್ಡಗ
ನಣ್ಟಿ ಚೂಡಲೇಕ ಯಡವುಲನ್ದು
ನುಣ್ಟ ಮೇಟಞ್ಚುನುನ್ದುರಾ ಜೋಗುಲೈ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೦೨ ||

ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಕಲಿಗಿಚೇಸಿನ ಪುಣ್ಯಮ್ಬು
ಕೊಞ್ಚೆಮೈನ ನದಿಯು ಕೊದವಗಾದು
ವಿತ್ತನಮ್ಬು ಮರ್ರಿ ವೃಕ್ಷಮ್ಬುನಕು ನೆನ್ತೋ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೦೩ ||

ಅಗ್ನಿಬಾನಾ ಮೇಸಿ ಯಮ್ಬುಧಿ ನಿಙ್ಕಿಞ್ಚು
ರಾಮುಡವಲಿ ಕೇಗ ರಾಕ, ನಿಲಿಚಿ
ಚೆಟ್ಲು ಗಿರುಲು ತೆಚ್ಚಿ ಸೇತುವು ಗಟ್ಟಡಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೦೪ ||

ಐದು ವೇಳ್ಲು ಬಲಿಮಿ ಹಸ್ತಮ್ಬು ಪನಿಚೇಯು
ನಂ ದೊಕಣ್ಡು ವಿಡ್ಡ ಪೊನ್ದು ಚೆಡುನು
ಸ್ವೀಯುಡೊಕಡು ವಿಡಿನ ಜೆಡುಕದಾ ಪನಿಬಲ್ಮಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೦೫ ||

ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ ವಲನ ನಖಿಲಮ್ಬ ತಾನಯ್ಯೆ
ಜೀವಬುದ್ಧಿ ವಲನ ಜೀವುಡಯ್ಯೆ
ಮೋಹಬುದ್ಧಿಲಯಮು ಮುನ್ದರ ಗನುಗೊನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೦೬ ||

ಗುಣಮುಲೋಗಲವಾನಿ ಕುಲಮೆಞ್ಚಗಾನೇಲ
ಗುಣಮು ಕಲಿಗೆನೇನಿ ಕೋಟಿಸೇಯು
ಗಣಮುಲೇಕ ಯುನ್ನ ಗುಡ್ಡಿಗವ್ವಯುಲೇದು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೦೭ ||

ತಲ್ಲಿತಣ್ಡ್ರುಲನ್ದು ದಯಲೇನಿ ಪುತ್ರುಣ್ಡು
ಪುಟ್ಟನೇಮಿ? ವಾಡು ಗಿಟ್ಟನೇಮಿ?
ಪುಟ್ಟಲೋನಿ ಚೆದಲು ಪುಟ್ಟದಾ ಗಿಟ್ಟದಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೦೮ ||

ಕೋಪಮುನ ಘನತ ಕೊಞ್ಚೆಮೈಪೋವುನು
ಕೋಪಮುನನು ಗುಣಮು ಕೊರತಪಡುನು
ಕೋಪಮಣಚನೇನಿ ಕೋರಿಕಲೀಡೇರು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೦೯ ||

ಎಲುಗು ತೋಲು ತೆಚ್ಚಿ ಏಡಾದಿ ಯುತಿಕಿನಾ
ನಲುಪು ನಲುಪೇಕಾನಿ ತೆಲುಪುಕಾದು
ಕೊಯ್ಯಬೊಮ್ಮ ತೆಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟಿತೇ ಗುಣಿಯೋನೆ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೧೦ ||

ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಿವಾನಿಕಧಿಕಾರಮಿಚ್ಚಿನ
ದೊಡ್ಡವಾರಿನೆಲ್ಲ ತೊಲಗಗೊಟ್ಟು
ಚೆಪ್ಪುದಿನೆಡು ಕುಕ್ಕ ಚೆರಕು ತೀಪೆರುಗುನಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೧೧ ||

ಪಟ್ಟುಪಟ್ಟರಾದು ಪಟ್ಟಿವಿಡುವರಾದು
ಪಟ್ಟೆನೇನಿ ಬಿಗಿಯ ಪಟ್ಟವಲಯು
ಪಟ್ಟುವಿಡುಟಕನ್ನಾ ಪಡಿಚಚ್ಚುಟೇಮೇಲು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೧೨ ||

ತುಮ್ಮಚೆಟ್ಟು ಮುಣ್ಡ್ಲ ತೋಡನೇಪುಟ್ಟುನು
ವಿತ್ತುಲೊನನುಣ್ಡು ವೆಡಲುನಟ್ಲು
ಮೂರ್ಖುನಕುನು ಬುದ್ಧಿ ಮುನ್ದುಗಾ ಬುಟ್ಟನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೧೩ ||

ಕಪಟಿ ವೇಷಮೂನಿ ಕಡಗಣ್ಡ್ಲು ಪಡನೇಲ
ವಿಪಿನ ಭೂಮಿ ತಿರಿಗಿ ವಿಸುಗನೇಲ
ಯುಪಮುತೋನೇ ಮುಕ್ತಿ ಉನ್ನದಿ ಚೂಡರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿ ರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ || ೧೧೪ ||

ಅನುವುಗಾನಿ ಚೋಟ ಅಧಿಕುಲಮನರಾದು
ಕೊಞ್ಚೆಮುನ್ದುಟೆಲ್ಲ ಕೊದುವಕಾದು
ಕೊಣ್ಡ ಯದ್ದಮನ್ದು ಕೊಞ್ಚಮೈ ಉಣ್ಡದಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೧೫ ||

ಮನಸುಲೋನುನ್ನ ಮರ್ಮಮನ್ತ ಎರಿಗಿ
ಸ್ಥಿರಮು ಚೇಸಿ ಆತ್ಮ ತೇಟಪರಿಚಿ
ಘಟಮು ನಿಲ್ಪವಲಯು, ಘನತಲಿಙ್ಕೇಟಿಕಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿ ರಾಮವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೧೬ ||

ಕದಲನೀಯಕುಣ್ಡ ಗಟ್ಟಿಗಾ ಲಿಙ್ಗಮ್ಬು
ಕಟ್ಟಿವೇಯನೇಮಿ ಘನತ ಕಲುಗು
ಭಾವಮನ್ದು ಶಿವುನಿ ಭಾವಿಞ್ಚಿ ಕಾನರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೧೭ ||

ಮೇಕ ಜಙ್ಕಬೆಟ್ಟಿಮೆಲಗುಚು ಮನ್ದಲೋ
ಬ್ರಮನಿ ತಿರುಗು ಗೊಲ್ಲ ಪಗಿದಿಗಾನು
ದೇವುನೆರುಗಕ ಪರದವೇತಲ ದಲಚು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೧೮ ||

ತನ ಕುಲ ಗೋತ್ರಮು ಲಾಕೃತಿ
ತನ ಸಮ್ಪದ ಕಲಿಮಿ ಬಲಿಮಿ ತನಕೇಲನಯಾ?
ತನ ವೆಣ್ಟರಾವು ನಿಜಮಿದಿ
ತನ ಸತ್ಯಮೇ ತೋಡುವಚ್ಚು ತನತೋ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೧೯ ||

ಕಲಿಮಿಗಲ್ಗನೇಮಿ ಕರುಣ ಲೇಕುಣ್ಡಿನ
ಕಲಿಮಿ ತಗುನೆ ದುಷ್ಟಕರ್ಮುಲಕುನು
ತೇನೆಗೂರ್ಪನೀಗ ತೆರುವುನ ಬೋವದಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೨೦ ||

ಎಣ್ಡಿನ ಮಾನೊಕಟಡವಿನಿ
ಮಣ್ಡಿನ ನನ್ದಗ್ನಿ ಪುಟ್ಟಿ ಯೂಡ್ಚುನು ಚೆಟ್ಲನ್
ದಣ್ಡಿಗಲ ವಂಶಮೆಲ್ಲನು
ಚಣ್ಡಾಲುಣ್ಡೊಕಡು ಪುಟ್ಟಿ ಚದುವುನು ವೇಮ! || ೧೨೧ ||

ಕನುಲು ಪೋವುವಾಡು ಕಾಳ್ಲು ಪೋಯಿನವಾಡು
ಉಭಯುಲರಯುಗೂಡಿ ಯುಣ್ಡಿನಟ್ಲು
ಪೇದ ಪೇದ ಗೂಡಿ ಪೆನಗೊನಿ ಯುಣ್ಡುನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮಾ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೨೨ ||

ಮಾಟಲಾಡು ಗಲ್ಗು ಮರ್ಮಮುಲೆರಿಗಿನ
ಪಿನ್ನಪೆದ್ದತನಮು ಲೆನ್ನವಲದು
ಪಿನ್ನಚೇತಿ ದಿವ್ವೆ ಪೆದ್ದಗಾ ವೆಲಗದಾ?
ವಿಶ್ವಧಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೨೩ ||

ಕೊಣ್ಡಮುಚ್ಚು ಪೆಣ್ಡ್ಲಿಕಿ ಕೋತಿ ಪೇರಣ್ಟಾಲು
ಮೊಣ್ಡಿ ವಾನಿ ಹಿತುಡು ಬಣ್ಡವಾಡು
ದುಣ್ಡಗೀಡುನಕುನು ಕೊಣ್ಡೆಡು ದಳವಾಯಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮಾ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೨೪ ||

ಝುಷಮು ನೀರು ವೆಡಲ ಜಚ್ಚುಟೇ ಸಿದ್ಧಮು
ನೀಟನುಣ್ಡನೇನಿ ನಿಕ್ಕಿಪಡುನು
ಅಣ್ಡತೊಲುಗು ನೆಡಲ ನನ್ದರ ಪನಿ ಅಟ್ಲೇ
ವಿಶ್ವದಾಭಿ ರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೨೫ ||

ತಲ್ಲಿಯೇಡ್ವ ವಿನಕ ತನಯಾಲು ವಗಚಿನ
ಜಾಲಿಪಡೆಡು ವಾಡು ಜಡುಡು ಸುಮ್ಮಿ
ತಾರತಮ್ಯ ಮೆರುಗನೇರನಿ ಪಶುವದಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೨೬ ||

ಪರುಲಮೇಲು ಚೂಸಿ ಪಲುಕಾಕಿ ವಲೆ
ವಟ್ಟಿಮಾಟಲಾಡು ವಾಡು ಅಧಮುಡು
ಅಟ್ಟಿವಾನಿ ಬತುಕುಟದಿ ಏಲ ಮಣ್ಟಿಕಾ?
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೨೭ ||

ಗಙ್ಗಿ ಗೋವುಪಾಲು ಗರಿಟಡೈನನು ಚಾಲು
ಕಡವೆಡೈನನು ನೇಮಿ ಖರಮುಪಾಲು
ಭಕ್ತಿಕಲ್ಗುಕೂಡು ಪಟ್ಟೆಡೈನನು ಚಾಲು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೨೮ ||

ಚಿಕ್ಕಿಯುನ್ನವೇಳ ಸಿಂಹಮ್ಬುನೈನನು
ಬಕ್ಕ ಕುಕ್ಕಯೈನಾ ಬಾಧಸೇಯು
ಬಲಿಮಿಲೇನಿ ವೇಳ ಪನ್ತಮುಲು ಚೆಲ್ಲವು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೨೯ ||

ಪನಸತೊನಲಕನ್ನ ಪಞ್ಚದಾರಲಕನ್ನ
ಜುಣ್ಟಿತೇನೆಕನ್ನ ಜುನ್ನುಕನ್ನ
ಚೆಱುಕು ರಸಮುಕನ್ನ ಚೆಲುಲ ಮಾಟಲೆ ತೀಪಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೩೦ ||

ನಿಣ್ಡುನದುಲು ಪಾರು ನಿಲಚಿ ಗಮ್ಭೀರಮೈ
ವೆಱ್ರಿವಾಗು ಪಾಱು ವೇಗಬೊರ್ಲಿ
ಅಲ್ಪುಡಾಡುರೀತಿ ನಧಿಕುಣ್ಡು ನಾಡುನಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೩೧ ||

ಉಪ್ಪುಲೇನಿಕೂರ ಯೊಪ್ಪದು ರುಚುಲಕು
ಪಪ್ಪುಲೇನಿ ತಿಣ್ಡಿ ಫಲಮುಲೇದು
ಅಪ್ಪುಲೇನಿವಾಡೆ ಯಧಿಕ ಸಮ್ಪನ್ನುಡು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೩೨ ||

ಪಸುಲ ವನ್ನೆ ವೇರು ಪಾಲೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟಿ
ಪುಷ್ಪಜಾತಿ ವೇರು ಪೂಜ ಒಕಟಿ
ದರ್ಶನಮ್ಬುಲಾರು ದೈವಮ್ಬು ಒಕ್ಕಟಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೩೩ ||

ಚಮ್ಪದಗಿನ ಶತೃವು ತನಚೇತ
ಚಿಕ್ಕೆನೇನಿ ಕೀಡು ಚೇಯರಾದು
ಪೊಸಗ ಮೇಲು ಚೇಸಿ ಪೊಮ್ಮನುಟೇ ಮೇಲು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೩೪ ||

ಆಪದಗಲ ವೇಳ ಅರಸಿ ಬನ್ಧುವು ಜೂಡು
ಭಯಮು ವೇಳ ಜೂಡು ಬಣ್ಟುತನಮು
ಪೇದವೇಳ ಜೂಡು ಪೆಣ್ಡ್ಲಾಮು ಗುಣಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೩೫ ||

ಉಪ್ಪು ಕಪ್ಪುರಮ್ಬು ಒಕ್ಕ ಪೋಲಿಕನುಣ್ಡು
ಚೂಡ ಚೂಡ ರುಚುಲ ಜಾಡ ವೇರು
ಪುರುಷುಲನ್ದು ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷುಲು ವೇರಯ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೩೬ ||

ಆತ್ಮ ಶುದ್ದಿ ಲೇನಿ ಯಾಚಾರಮದಿಯೇಲ
ಭಾಣ್ಡಶುದ್ದಿ ಲೇನಿ ಪಾಕ ಮೇಲ
ಚಿತ್ತಶುದ್ದಿಲೇನಿ ಶಿವಪೂಜಲೇಲರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೩೭ ||

ಯಿನುಮು ವಿರಗನೇನಿ ಯಿನುಮೂರು ಮುಮ್ಮಾರು
ಕಾಚಿಯೆತಕವಚ್ಚು ಗ್ರಮಮು ಗಾನು
ಮನಸು ವಿರಿಗೆನೇನಿ ಮರಿ ಚೇರ್ಚರಾದಯಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೩೮ ||

ಕುಣ್ಡ ಕುಮ್ಭಮನ್ನ ಕೊಣ್ಡ ಪರ್ವತಮನ್ನ
ನುಪ್ಪು ಲವಣಮನ್ನ ನೊಕಟಿ ಕಾದೆ
ಭಾಷ ಲಿಟ್ಟೆ ವೇರು ಪರತತ್ವಮೊಕಟೆ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೩೯ ||

ಅನಗ ನನಗ ರಾಗ ಮತಿಶ ಯಿಲ್ಲುಚುನುಣ್ಡು
ದಿನಗ ದಿನಗ ವೇಮು ತಿಯ್ಯನುಣ್ಡು
ಸಾಧನಮುನ ಪನುಲು ಸಮಕೂರು ಧರಲೋನ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೪೦ ||

ಚೆಪ್ಪುಲೋನಿ ರಾಯಿ ಚೆವಿಲೋನಿ ಜೋರೀಗ
ಕಣ್ಟಿಲೋನಿ ನಲುಸು ಕಾಲಿ ಮುಲ್ಲು
ಇಣ್ಟಿಲೋನಿ ಪೋರು ನಿನ್ತಿನ್ತ ಗಾದಯಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೪೧ ||

ತಪ್ಪು ಲೆನ್ನುವಾರು ತಣ್ಡೋಪ ತಣ್ಡಮ್ಬು
ಲುರ್ವಿ ಜನುಲಕೆಲ್ಲ ನುಣ್ಡು ತಪ್ಪು
ತಪ್ಪು ಲೆನ್ನುವಾರು ತಮ ತಪ್ಪುಲೆರುಗರು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೪೨ ||

ಮಿರಪ ಗಿಞ್ಜ ಚೂಡ ಮೀದ ನಲ್ಲಗನುಣ್ಡು
ಕೊರಿಕಿ ಜೂಡಲೋನ ಜುರುಕುಮನುನು
ಸಜ್ಜನು ಲಗು ವಾರಿ ಸಾರ ಮಿಟ್ಲುಣ್ಡು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೪೩ ||

ಮೇಡಿಪಣ್ಡು ಚೂಡ ಮೇಲಿಮೈ ಯುಣ್ಡುನು
ಪೊಟ್ಟವಿಚ್ಚಿ ಚೂಡ ಪುರುಗುಲುಣ್ಡು
ಪಿರಿಕಿವಾನಿ ಮದಿನಿ ಬಿಙ್ಕಮೀಲಾಗುರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೪೪ ||

ವೇರು ಪುರುಗು ಚೇರಿ ವೃಕ್ಷಮ್ಬು ಜೆರುಚುನು
ಚೀಡಪುರುಗು ಚೇರಿ ಚೆಟ್ಟು ಜೆರಚು
ಕುತ್ಸಿತುಣ್ಡು ಚೇರಿ ಗುಣವನ್ತು ಜೆರಚುರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೪೫ ||

ವೇಷಭಾಷ ಲೆರಿಗಿ ಕಾಷಯವಸ್ತ್ರಮುಲ್
ಗಟ್ಟಗಾನೆ ಮುಕ್ತಿ ಗಲುಗಬೋದು
ತಲಲು ಬೋಡುಲೃನ ತಲಪುಲೂ ಬೋಡೂಲಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || ೧೪೬ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics