Kannada

Vande Mataram – Kannada

Comments Off on Vande Mataram – Kannada 14 November 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ಬಂಕಿಂಚಂದ್ರ ಛಠೋಪಾಧ್ಯಾಯ್

ವಂದೇಮಾತರಂ
ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ
ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಮಾತರಮ್ ||ವಂದೇ||

ಶುಭ್ರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಪುಲಕಿತಯಾಮಿನೀಂ
ಪುಲ್ಲಕುಸುಮಿತ ದ್ರುಮದಲ ಶೋಭಿನೀಂ
ಸುಹಾಸಿನೀಂ ಸುಮಧುರ ಭಾಷಿಣೀಂ
ಸುಖದಾಂ ವರದಾಂ ಮಾತರಮ್ || ವಂದೇ ||

ಕೋಟಿಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕಲಕಲ ನಿನಾದಕರಾಲೇ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭುಜೈರ್ ಧೃತ ಕರ ಕರವಾಲೇ
ಅಬಲಾ ಕೇಯನೋ ಮಾ ಏತೋ ಬಲೇ
ಬಹುಬಲ ಧಾರಿಣೀಂ ನಮಾಮಿ ತಾರಿಣೀಂ
ರಿಪುದಲವಾರಿಣೀಂ ಮಾತರಾಮ್ || ವಂದೇ ||

ತಿಮಿ ವಿದ್ಯಾ ತಿಮಿ ಧರ್ಮ ತುಮಿ ಹೃದಿ ತುಮಿ ಮರ್ಮ
ತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರಾಣಾಃ ಶರೀರೇ
ಬಾಹುತೇ ತುಮಿ ಮಾ ಶಕ್ತಿ ಹೃದಯೇ ತುಮಿ ಮಾ ಭಕ್ತಿ
ತೋ ಮಾರಯಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಗಡಿ ಮಂದಿರೇ ಮಂದಿರೇ || ವಂದೇ ||

ತ್ವಂ ಹಿ ದುರ್ಗಾ ದಶ ಪ್ರಹರಣ ಧಾರಿಣೀ
ಕಮಲಾ ಕಮಲದಳ ವಿಹಾರಿಣೀ
ವಾಣೀ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನೀ
ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ
ನಮಾಮಿ ಕಮಲಾಮ್ ಅಮಲಾಮ್ ಅತುಲಾಂ
ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಾತರಮ್ || ವಂದೇ ||

ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಸರಲಾಂ ಸುಸ್ಮಿತಾಂ ಭೂಷಿತಾಂ
ಧರಣೀಂ ಭರಣೀಂ ಮಾತರಂ

Read Related Stotrams:

– ಜನ ಗಣ ಮನ

– ಸಾರೇ ಜಹಾ ಸೇ ಅಚ್ಛಾ

– ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಿಯ ಭಾರತ

– ದೇಶಮುನು ಪ್ರೇಮಿಂಚುಮನ್ನ

– ಏ ದೇಶಮೇಗಿನಾ

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics