Malayalam

Tyagaraja Pancharatna Keerthanas Samayaniki Tagu Mataladene – Malayalam

0 Comments 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: ത്യാഗരാജ

കൂര്പു: ശ്രീ ത്യാഗരാജാചാര്യുലു
രാഗം: ആരഭി
താളം: ആദി

സാധിംചെനേ ഓ മനസാ

ബോധിംചിന സന്മാര്ഗവസനമുല ബൊംകു ജേസി താ ബട്ടിനപട്ടു
സാധിംചെനേ ഓ മനസാ

സമയാനികി തഗു മാടലാഡെനേ

ദേവകീ വസുദേവുല നേഗിംചിനടു
സമയാനികി തഗു മാടലാഡെനേ

രംഗേശുഡു സദ്ഗംഗാ ജനകുഡു സംഗീത സാംപ്രദായകുഡു
സമയാനികി തഗു മാടലാഡെനേ

ഗോപീ ജന മനോരധ മൊസംഗ ലേകനേ ഗേലിയു ജേസേ വാഡു
സമയാനികി തഗു മാടലാഡെനേ

സാരാസാരുഡു സനക സനംദന സന്മുനി സേവ്യുഡു സകലാധാരുഡു
സമയാനികി തഗു മാടലാഡെനേ

വനിതല സദാ സൊക്ക ജേയുചുനു മ്രൊക്ക ജേസേ
പരമാത്മുഡനിയു ഗാക യശോദ തനയുഡംചു
മുദംബുനനു മുദ്ദു ബെട്ട നവ്വുചുംഡു ഹരി
സമയാനികി തഗു മാടലാഡെനേ

പരമ ഭക്ത വത്സലുഡു സുഗുണ പാരാവാരുംഡാജന്മ മന ഘൂഡി
കലി ബാധലു ദീര്ചു വാഡനുചുനേ ഹൃദംബുജമുന ജൂചു ചുംഡഗ
സമയാനികി തഗു മാടലാഡെനേ

ഹരേ രാമചംദ്ര രഘുകുലേശ മൃദു സുഭാശ ശേഷ ശയന
പര നാരി സോദരാജ വിരാജ തുരഗരാജ രാജനുത നിരാമയ പാഘന
സരസീരുഹ ദളാക്ഷ യനുചു വേഡുകൊന്ന നന്നു താ ബ്രോവകനു
സമയാനികി തഗു മാടലാഡെനേ

ശ്രീ വേംകടേശ സുപ്രകാശ സര്വോന്നത സജ്ജന മാനസ നികേതന
കനകാംബര ധര ലസന് മകുട കുംഡല വിരാജിത ഹരേ യനുചു നേ
പൊഗഡഗാ ത്യാഗരാജ ഗേയുഡു മാനവേംദ്രുഡൈന രാമചംദ്രുഡു
സമയാനികി തഗു മാടലാഡെനേ

സദ്ഭക്തുല നഡത ലിട്ലനെനേ അമരികഗാ നാ പൂജ കൊനെനേ
അലുഗ വദ്ദനനേ വിമുഖുലതോ ജേര ബോകുമനെനേ
വെത ഗലിഗിന താളുകൊമ്മനനേ ദമശമാദി സുഖ ദായകുഡഗു
ശ്രീ ത്യാഗരാജ നുതുഡു ചെംത രാകനേ
സാധിംചെനേ ഓ മനസാ.. സാധിംചെനേ

Read Related Stotrams:

– ത്യാഗരാജ കീര്തന സാമജ വര ഗമനാ

– ത്യാഗരാജ പഞ്ചരത്ന കീര്തന ജഗദാനംദ കാരക

– ത്യാഗരാജ പഞ്ചരത്ന കീര്തന സമയാനികി തഗു മാടലാഡെനെ

– ത്യാഗരാജ പഞ്ചരത്ന കീര്തന എംദരോ മഹാനുഭാവുലു

– രാമ രക്ഷാ സ്തോത്രമ്

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics