Malayalam

Tyagaraja Pancharatna Keerthanas Kana Kana Ruchira – Malayalam

Comments Off on Tyagaraja Pancharatna Keerthanas Kana Kana Ruchira – Malayalam 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: ത്യാഗരാജ

കൂര്പു: ശ്രീ ത്യാഗരാജാചാര്യുലു
രാഗം: വരാളി
താളം: ആദി

കന കന രുചിരാ
കനക വസന നിന്നു

ദിന ദിനമുനു അനുദിന ദിനമുനു
മനസുന ചനുവുന നിന്നു
കന കന രുചിര കനക വസന നിന്നു

പാലുഗാരു മോമുന
ശ്രീയപാര മഹിമ കനരു നിന്നു
കന കന രുചിരാ കനക വസന നിന്നു

കളകളമനു മുഖകള ഗലിഗിന സീത
കുലുകുചു നോര കന്നുലനു ജൂചേ നിന്നു
കന കന രുചിരാ കനക വസന നിന്നു

ബാലാകാഭ സുചേല മണിമയ മാലാലംകൃത കംധര
സരസിജാക്ഷ വര കപോല സുരുചിര കിരീടധര സംതതംബു മനസാരഗ
കന കന രുചിരാ കനക വസന നിന്നു

സപത്നി മാതയൗ സുരുചിചേ കര്ണ ശൂലമൈന മാടല വീനുല
ചുരുക്കന താളക ശ്രീ ഹരിനി ധ്യാനിംചി സുഖിയിംപഗ ലേദാ യടു
കന കന രുചിരാ കനക വസന നിന്നു

മൃദമദ ലലാമ ശുഭാനിടില വര ജടായു മോക്ഷ ഫലദ
പവമാന സുതുഡു നീദു മഹിമ ദെല്പ സീത ദെലിസി
വലചി സൊക്കലേദാ ആരീതി നിന്നു
കന കന രുചിരാ കനക വസന നിന്നു

സുഖാസ്പദ വിമുഖാംബുധര പവന വിദേഹ മാനസ വിഹാരാപ്ത
സുരഭൂജ മാനിത ഗുണാംക ചിദാനംദ ഖഗ തുരംഗ ധൃത രഥംഗ
പരമ ദയാകര കരുണാരസ വരുണാലയ ഭയാപഹര ശ്രീ രഘുപതേ
കന കന രുചിരാ കനക വസന നിന്നു

കാമിംചി പ്രേമമീദ കരമുല നീദു പാദ കമലമുല ബട്ടുകൊനു
വാഡു സാക്ഷി രാമ നാമ രസികുഡു കൈലാസ സദനുഡു സാക്ഷി
മരിയു നാരദ പരാശര ശുക ശൗനക പുരംധര നഗജാ ധരജ
മുഖ്യുലു സാക്ഷി ഗാദാ സുംദരേശ സുഖ കലശാംബുധി വാസാ ശ്രിതുലകേ
കന കന രുചിരാ കനക വസന നിന്നു

സതതമു പ്രേമ പൂരിതുഡഗു ത്യാഗരാജനുത
മുഖജിത കുമുദഹിത വരദ നിന്നു
കന കന രുചിരാ കനക വസന നിന്നു

കന കന രുചിരാ

Read Related Stotrams:

– ത്യാഗരാജ കീര്തന സാമജ വര ഗമനാ

– ത്യാഗരാജ പഞ്ചരത്ന കീര്തന ജഗദാനംദ കാരക

– ത്യാഗരാജ പഞ്ചരത്ന കീര്തന സമയാനികി തഗു മാടലാഡെനെ

– ത്യാഗരാജ പഞ്ചരത്ന കീര്തന എംദരോ മഹാനുഭാവുലു

– രാമ രക്ഷാ സ്തോത്രമ്

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics