Devanagari,Sanskrit,Hindi

Tyagaraja Pancharatna Keerthanas Kana Kana Ruchira – Devanagari

Comments Off on Tyagaraja Pancharatna Keerthanas Kana Kana Ruchira – Devanagari 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: त्यागराज

कूर्पु: श्री त्यागराजाचार्युलु
रागं: वरालि
तालं: आदि

कन कन रुचिरा
कनक वसन निन्नु

दिन दिनमुनु अनुदिन दिनमुनु
मनसुन चनुवुन निन्नु
कन कन रुचिर कनक वसन निन्नु

पालुगारु मोमुन
श्रीयपार महिम कनरु निन्नु
कन कन रुचिरा कनक वसन निन्नु

कलकलमनु मुखकल गलिगिन सीत
कुलुकुचु नोर कन्नुलनु जूचे निन्नु
कन कन रुचिरा कनक वसन निन्नु

बालाकाभ सुचेल मणिमय मालालङ्कृत कन्धर
सरसिजाक्ष वर कपोल सुरुचिर किरीटधर सन्ततम्बु मनसारग
कन कन रुचिरा कनक वसन निन्नु

सपत्नि मातयौ सुरुचिचे कर्ण शूलमैन माटल वीनुल
चुरुक्कन तालक श्री हरिनि ध्यानिञ्चि सुखियिम्पग लेदा यटु
कन कन रुचिरा कनक वसन निन्नु

मृदमद ललाम शुभानिटिल वर जटायु मोक्ष फलद
पवमान सुतुडु नीदु महिम देल्प सीत देलिसि
वलचि सोक्कलेदा आरीति निन्नु
कन कन रुचिरा कनक वसन निन्नु

सुखास्पद विमुखाम्बुधर पवन विदेह मानस विहाराप्त
सुरभूज मानित गुणाङ्क चिदानन्द खग तुरङ्ग धृत रथङ्ग
परम दयाकर करुणारस वरुणालय भयापहर श्री रघुपते
कन कन रुचिरा कनक वसन निन्नु

कामिञ्चि प्रेममीद करमुल नीदु पाद कमलमुल बट्टुकोनु
वाडु साक्षि राम नाम रसिकुडु कैलास सदनुडु साक्षि
मरियु नारद पराशर शुक शौनक पुरन्धर नगजा धरज
मुख्युलु साक्षि गादा सुन्दरेश सुख कलशाम्बुधि वासा श्रितुलके
कन कन रुचिरा कनक वसन निन्नु

सततमु प्रेम पूरितुडगु त्यागराजनुत
मुखजित कुमुदहित वरद निन्नु
कन कन रुचिरा कनक वसन निन्नु

कन कन रुचिरा

Read Related Stotrams:

– त्यागराज कीर्तन सामज वर गमना

– त्यागराज पञ्चरत्न कीर्तन जगदानन्द कारक

– त्यागराज पञ्चरत्न कीर्तन समयानिकि तगु माटलाडेने

– त्यागराज पञ्चरत्न कीर्तन एन्दरो महानुभावुलु

– राम रक्षा स्तोत्रम्

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics