Malayalam

Tyagaraja Pancharatna Keerthanas Endaro Mahanubhavulu – Malayalam

1 Comment 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: ത്യാഗരാജ

കൂര്പു: ശ്രീ ത്യാഗരാജാചാര്യുലു
രാഗം: ശ്രീ
താളം: ആദി

എംദരോ മഹാനുഭാവുലു അംദരികീ വംദനമുലു

ചംദുരൂ വര്ണുനി അംദ ചംദമുനു ഹൃദയാരവുംദമുന
ജൂചി ബ്രഹ്മാനംദമനുഭവിംചു വാരെംദരോ മഹാനുഭാവുലു

സാമഗാന ലോല മനസിജ ലാവണ്യ
ധന്യ മുര്ധന്യുലെംദരോ മഹാനുഭാവുലു

മാനസവന ചര വര സംചാരമു നെരിപി മൂര്തി ബാഗുഗ പൊഗഡനേ
വാരെംദരോ മഹാനുഭാവുലു

സരഗുന പാദമുലകു സ്വാംതമനു സരോജമുനു സമര്പണമു
സേയുവാരെംദരോ മഹാനുഭാവുലു

പതിത പാവനുഡനേ പരാത്പരുനി ഗുരിംചി
പരമാര്ധമഗു നിജ മാര്ഗമുതോനു ബാഡുചുനു
സല്ലാപമുതോ സ്വര ലയാദി രാഗമുല ദെലിയു
വാരെംദരോ മഹാനുഭാവുലു

ഹരിഗുണ മണിമയ സരമുലു ഗളമുന
ഷോഭില്ലു ഭക്ത കോടുലിലലോ തെലിവിതോ ചെലിമിതോ
കരുണ ഗല്ഗി ജഗമെല്ലനു സുധാ ദൃഷ്ടിചേ
ബ്രോചുവാരെംദരോ മഹാനുഭാവുലു

ഹൊയലു മീര നഡലു ഗല്ഗ്ഗു സരസുനി
സദാ കനുല ജൂചുചുനു പുലക ശരീരുലൈ
ആനംദ പയോധി നിമഗ്നുലൈ മുദംബുനനു യശമു
ഗലവാരെംദരോ മഹാനുഭാവുലു

പരമ ഭാഗവത മൗനി വര ശശി വിഭാകര സനക സനംദന
ദിഗീശ സുര കിംപുരുഷ കനക കശിപു സുത നാരദ തുംബുരു
പവനസൂനു ബാലചംദ്ര ധര ശുക സരോജഭവ ഭൂസുരവരുലു
പരമ പാവനുലു ഘനുലു ശാശ്വതുലു കമല ഭവ സുഖമു
സദാനുഭവുലു ഗാക എംദരോ മഹാനുഭാവുലു

നീ മേനു നാമ വൈഭവംബുലനു
നീ പരാക്രമ ധൈര്യമുല ശാംത മാനസമു നീവുലനു
വചന സത്യമുനു രഘുവര നീയെഡ സദ്ഭക്തിയു ജനിംചകനു
ദുര്മതമുലനു കല്ഗ ജേസിനട്ടി നീമദി നെരിംഗി
സംതസംബുനനു ഗുണ ഭജനാനംദ കീര്തനമു ജേയു
വാരെംദരോ മഹാനുഭാവുലു

ഭാഗവത രാമായണ ഗീതാദി ശൃതി ശാസ്ത്ര പുരാണപു മര്മമുലനു
ശിവാദി സന്മതമുല ഗൂഢമുലന്
മുപ്പദി മുക്കോടി സുരാംതരംഗമുല ഭാവംബുലനെരിഗി
ഭാവ രാഗ ലയാദി സൗഖ്യമുചേ ചിരായുവുല്ഗലിഗി
നിരവധി സുഖാത്മുലൈ ത്യാഗരാപ്തുലൈന
വാരെംദരോ മഹാനുഭാവുലു

പ്രേമ മുപ്പിരി ഗൊനു വേള നാമമുനു ദലചേവാരു
രാമഭക്തുഡൈന ത്യാഗരാജനുതുനി
നിജ ദാസുലൈനന വാരെംദരോ മഹാനുഭാവുലു
അംദരികീ വംദനമു-ലെംദരോ മഹാനുഭാവുലു

Read Related Stotrams:

– ത്യാഗരാജ കീര്തന സാമജ വര ഗമനാ

– ത്യാഗരാജ പഞ്ചരത്ന കീര്തന ജഗദാനംദ കാരക

– ത്യാഗരാജ പഞ്ചരത്ന കീര്തന സമയാനികി തഗു മാടലാഡെനെ

– ത്യാഗരാജ പഞ്ചരത്ന കീര്തന എംദരോ മഹാനുഭാവുലു

– രാമ രക്ഷാ സ്തോത്രമ്

Your Comments

1 comment

  1. Joseph Davis says:

    Tough!!! if you are not a native Telgu speaker!!!


Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics