Malayalam

Tyagaraja Pancharatna Keerthanas Duduku Gala – Malayalam

Comments Off on Tyagaraja Pancharatna Keerthanas Duduku Gala – Malayalam 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: ത്യാഗരാജ

കൂര്പു: ശ്രീ ത്യാഗരാജാചാര്യുലു
രാഗം: ഗൗള
താളം: ആദി

ദുഡുകു ഗല നന്നേ ദൊര

കൊഡുകു ബ്രോചുരാ എംതോ
ദുഡുകു ഗല നന്നേ ദൊര

കഡു ദുര്വിഷയാകൃശ്ടുഡൈ ഗഡിയ ഗഡിയകു നിംഡാരു
ദുഡുകു ഗല നന്നേ ദൊര

ശ്രീ വനിതാ ഹൃത്കുമുദാബ്ജ വാംഗ്മാനസാഗോചര
ദുഡുകു ഗല നന്നേ ദൊര

സകല ഭൂതമുല യംദു നീവൈ യുംഡഗ മദിലേക പോയിന
ദുഡുകു ഗല നന്നേ ദൊര

ചിരുത പ്രായമുന നാഡേ ഭജനാമൃത രസവിഹീന കുതര്കുഡൈന
ദുഡുകു ഗല നന്നേ ദൊര

പര ധനമുല കൊരകു നൊരുല മദിനി
കരഗബലികി കഡുപു നിംപ ദിരിഗിനട്ടി
ദുഡുകു ഗല നന്നേ ദൊര

തനമദിനി ഭുവിനി സൗഖ്യപു ജീവനമേ
യനുചു സദാ ദിനമുലു ഗഡിപെഡി
ദുഡുകു ഗല നന്നേ ദൊര

തെലിയനി നടവിട ക്ഷുദ്രുലു വനിതലു സ്വവശമൗട കുപദശിംചി
സംതസില്ലി സ്വരലയംബു ലെരുംഗകനു ശിലാത്മുഡൈ
സുഭക്തുലകു സമാനമനു
ദുഡുകു ഗല നന്നേ ദൊര

ദൃഷ്ടികി സാരംബഗു ലലനാ സദനാര്ഭക സേനാമിത ധനാദുലനു
ദേവാദി ദേവ നെരനമ്മിതിനി ഗാകനു പദാബ്ജ ഭജനംബു മരചിന
ദുഡുകു ഗല നന്നേ ദൊര

ചക്കനി മുഖ കമലംബുനനു സദാ നാ മദിലോ സ്മരണ ലേകനേ
ദുര്മദാംധ ജനുല കോരി പരിതാപമുലചേ ദഗിലി നൊഗിലി ദുര്വിഷയ
ദുരാശലനു രോയലേക സതത മപരാധിനൈ ചപല ചിത്തുഡൈന
ദുഡുകു ഗല നന്നേ ദൊര

മാനവതനു ദുര്ലഭ മനുചു നെംചി പരമാനംദ മൊംദലേക
മദ മത്സര കാമ ലോഭ മോഹമുലകു ദാസുഡൈ മോസബോതി ഗാക
മൊദടി കുലജുഡഗുചു ഭുവിനി ശൂദ്രുല പനുലു സല്പുചുനുംടിനി ഗാക
നാരാധമുലനു രോയ സാരഹീന മതമുലനു സാധിംപ താരുമാരു
ദുഡുകു ഗല നന്നേ ദൊര

സതുലകൈ കൊന്നാള്ളാസ്ഥികൈ സുതുലകൈ കൊന്നാള്ളു
ധന തതുലകൈ തിരിഗിതി നയ്യ ത്യാഗരാജാപ്ത ഇടുവംടി
ദുഡുകു ഗല നന്നേ ദൊര കൊഡുകു ബ്രോചുരാ എംതോ
ദുഡുകു ഗല നന്നേ ദൊര

Read Related Stotrams:

– ത്യാഗരാജ കീര്തന സാമജ വര ഗമനാ

– ത്യാഗരാജ കീര്തന മരുഗേലരാ ഓ രാഘവാ

– ത്യാഗരാജ പഞ്ചരത്ന കീര്തന സമയാനികി തഗു മാടലാഡെനെ

– ത്യാഗരാജ പഞ്ചരത്ന കീര്തന എംദരോ മഹാനുഭാവുലു

– രാമ രക്ഷാ സ്തോത്രമ്

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics