Devanagari,Sanskrit,Hindi

Tyagaraja Pancharatna Keerthanas Duduku Gala – Devanagari

Comments Off on Tyagaraja Pancharatna Keerthanas Duduku Gala – Devanagari 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: त्यागराज

कूर्पु: श्री त्यागराजाचार्युलु
रागं: गौल
तालं: आदि

दुडुकु गल नन्ने दोर

कोडुकु ब्रोचुरा एन्तो
दुडुकु गल नन्ने दोर

कडु दुर्विषयाकृश्टुडै गडिय गडियकु निण्डारु
दुडुकु गल नन्ने दोर

श्री वनिता हृत्कुमुदाब्ज वाङ्ग्मानसागोचर
दुडुकु गल नन्ने दोर

सकल भूतमुल यन्दु नीवै युण्डग मदिलेक पोयिन
दुडुकु गल नन्ने दोर

चिरुत प्रायमुन नाडे भजनामृत रसविहीन कुतर्कुडैन
दुडुकु गल नन्ने दोर

पर धनमुल कोरकु नोरुल मदिनि
करगबलिकि कडुपु निम्प दिरिगिनट्टि
दुडुकु गल नन्ने दोर

तनमदिनि भुविनि सौख्यपु जीवनमे
यनुचु सदा दिनमुलु गडिपेडि
दुडुकु गल नन्ने दोर

तेलियनि नटविट क्षुद्रुलु वनितलु स्ववशमौट कुपदशिञ्चि
सन्तसिल्लि स्वरलयम्बु लेरुङ्गकनु शिलात्मुडै
सुभक्तुलकु समानमनु
दुडुकु गल नन्ने दोर

दृष्टिकि सारम्बगु ललना सदनार्भक सेनामित धनादुलनु
देवादि देव नेरनम्मितिनि गाकनु पदाब्ज भजनम्बु मरचिन
दुडुकु गल नन्ने दोर

चक्कनि मुख कमलम्बुननु सदा ना मदिलो स्मरण लेकने
दुर्मदान्ध जनुल कोरि परितापमुलचे दगिलि नोगिलि दुर्विषय
दुराशलनु रोयलेक सतत मपराधिनै चपल चित्तुडैन
दुडुकु गल नन्ने दोर

मानवतनु दुर्लभ मनुचु नेञ्चि परमानन्द मोन्दलेक
मद मत्सर काम लोभ मोहमुलकु दासुडै मोसबोति गाक
मोदटि कुलजुडगुचु भुविनि शूद्रुल पनुलु सल्पुचुनुण्टिनि गाक
नाराधमुलनु रोय सारहीन मतमुलनु साधिम्प तारुमारु
दुडुकु गल नन्ने दोर

सतुलकै कोन्नाल्लास्थिकै सुतुलकै कोन्नाल्लु
धन ततुलकै तिरिगिति नय्य त्यागराजाप्त इटुवण्टि
दुडुकु गल नन्ने दोर कोडुकु ब्रोचुरा एन्तो
दुडुकु गल नन्ने दोर

Read Related Stotrams:

– त्यागराज कीर्तन सामज वर गमना

– त्यागराज कीर्तन मरुगेलरा ओ राघवा

– त्यागराज पञ्चरत्न कीर्तन समयानिकि तगु माटलाडेने

– त्यागराज पञ्चरत्न कीर्तन एन्दरो महानुभावुलु

– राम रक्षा स्तोत्रम्

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics