Malayalam

Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga – Malayalam

Comments Off on Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga – Malayalam 06 July 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: ത്യാഗരാജ

രാഗം: പുന്നാഗവരാളി
താളം: ആദി

പല്ലവി:
ഗംധമു പുയ്യരുഗാ പന്നീരു
ഗംധമു പുയ്യരുഗാ

അനു പല്ലവി:
അംദമയിന യദുനംദനുപൈ
കുംദരദന ലിരവൊംദഗ പരിമള ||ഗംധമു||

തിലകമു ദിദ്ദരുഗാ കസ്തൂരി തിലകമു ദിദ്ദരുഗാ
കലകലമനു മുഖകളഗനി സൊക്കുചു
ബലുകുല നമൃതമു ലൊലികെഡു സ്വാമികി ||ഗംധമു||

ചേലമു ഗട്ടരുഗാ ബംഗാരു ചേലമു ഗട്ടരുഗാ
മാലിമിതോ ഗോപാലബാലുലതോ
നാല മേപിന വിശാലനയനുനികി ||ഗംധമു||

ഹാരതുലെത്തരുഗാ മുത്യാല ഹാരതുലെത്തരുഗാ
നാരീമണുലകു വാരമു യൗവന
വാരക യൊസഗെഡു വാരിജാക്ഷുനികി ||ഗംധമു||

പൂജലു സേയരുഗാ മനസാര പൂജലു സേയരുഗാ
ജാജുലു മരി വിരജാജുലു ദവനമു
രാജിത ത്യാഗരാജ നുതുനികി ||ഗംധമു||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics