Devanagari,Sanskrit,Hindi

Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga – Devanagari

0 Comments 06 July 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: त्यागराज

रागं: पुन्नागवरालि
तालं: आदि

पल्लवि:
गन्धमु पुय्यरुगा पन्नीरु
गन्धमु पुय्यरुगा

अनु पल्लवि:
अन्दमयिन यदुनन्दनुपै
कुन्दरदन लिरवोन्दग परिमल ॥गन्धमु॥

तिलकमु दिद्दरुगा कस्तूरि तिलकमु दिद्दरुगा
कलकलमनु मुखकलगनि सोक्कुचु
बलुकुल नमृतमु लोलिकेडु स्वामिकि ॥गन्धमु॥

चेलमु गट्टरुगा बङ्गारु चेलमु गट्टरुगा
मालिमितो गोपालबालुलतो
नाल मेपिन विशालनयनुनिकि ॥गन्धमु॥

हारतुलेत्तरुगा मुत्याल हारतुलेत्तरुगा
नारीमणुलकु वारमु यौवन
वारक योसगेडु वारिजाक्षुनिकि ॥गन्धमु॥

पूजलु सेयरुगा मनसार पूजलु सेयरुगा
जाजुलु मरि विरजाजुलु दवनमु
राजित त्यागराज नुतुनिकि ॥गन्धमु॥

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics