Devanagari,Sanskrit,Hindi

Tyagaraja Keerthanas Brova Bharama – Devanagari

Comments Off on Tyagaraja Keerthanas Brova Bharama – Devanagari 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: त्यागराज

ब्रोव भारमा, रघु राम
भुवनमेल्ल नेवै, नन्नोकनि

श्री वासुदेव! अण्ड कोट्ल
कुक्षिनि उञ्चुकोलेदा, नन्नु

कलशाम्बुधिलो दयतो
अमरुलकै, अदि गाक

गोपिकलकै कोण्डलेत्त लेदा
करुणाकर, त्यागराजुनि

Read Related Stotrams:

– त्यागराज कीर्तन सामज वर गमना

– त्यागराज कीर्तन मरुगेलरा ओ राघवा

– त्यागराज पञ्चरत्न कीर्तन समयानिकि तगु माटलाडेने

– त्यागराज पञ्चरत्न कीर्तन एन्दरो महानुभावुलु

– राम रक्षा स्तोत्रम्

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics