Tag archive for "Sri Mooka Pancha Shati"

Meaning

Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – Meaning

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – Meaning 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

Author: śrī mūka śaṅkarendra sarasvati

 
Coming soon…
If you have meaning available for this stotram, please contribute via http://vignanam.org/contribute.htm or by email to sri@vignanam.org

Hindi

Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – Hindi

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – Hindi 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in सरल दॆवनागरी(हिंन्दी). View this in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam), with appropriate anuswaras marked.
 

रचन: श्री मूक शंकरेंद्र सरस्वति

बध्नीमो वयमंजलिं प्रतिदिनं बंधच्छिदे देहिनां
कंदर्पागमतंत्रमूलगुरवे कल्याणकेलीभुवे ।
कामाक्ष्या घनसारपुंजरजसे कामद्रुहश्चक्षुषां
मंदारस्तबकप्रभामदमुषे मंदस्मितज्योतिषे ॥१॥

सध्रीचे नवमल्लिकासुमनसां नासाग्रमुक्तामणे-
राचार्याय मृणालकांडमहसां नैसर्गिकाय द्विषे ।
स्वर्धुन्या सह युध्वेन हिमरुचेरर्धासनाध्यासिने
कामाक्ष्याः स्मितमंजरीधवलिमाद्वैताय तस्मै नमः ॥२॥

कर्पूरद्युतिचातुरीमतितरामल्पीयसीं कुर्वती
दौर्भाग्योदयमेव संविदधती दौषाकरीणां त्विषाम् ।
क्षुल्लानेव मनोज्ञमल्लिनिकरान्फुल्लानपि व्यंजती
कामाक्ष्या मृदुलस्मितांशुलहरी कामप्रसूरस्तु मे ॥३॥

या पीनस्तनमंडलोपरि लसत्कर्पूरलेपायते
या नीलेक्षणरात्रिकांतिततिषु ज्योत्स्नाप्ररोहायते ।
या सौंदर्यधुनीतरंगततिषु व्यालोलहंसायते
कामाक्ष्याः शिशिरीकरोतु हृदयं सा मे स्मितप्राचुरी ॥४॥

येषां गच्छति पूर्वपक्षसरणिं कौमुद्वतः श्वेतिमा
येषां संततमारुरुक्षति तुलाकक्ष्यां शरच्चंद्रमाः ।
येषामिच्छति कंबुरप्यसुलभामंतेवसत्प्रक्रियां
कामाक्ष्या ममतां हरंतु मम ते हासत्विषामंकुराः ॥५॥

आशासीमसु संततं विदधती नैशाकरीं व्याक्रियां
काशानामभिमानभंगकलनाकौशल्यमाबिभ्रती ।
ईशानेन विलोकिता सकुतुकं कामाक्षि ते कल्मष-
क्लेशापायकरी चकास्ति लहरी मंदस्मितज्योतिषाम् ॥६॥

आरूढस्य समुन्नतस्तनतटीसाम्राज्यसिंहासनं
कंदर्पस्य विभोर्जगत्त्रयप्राकट्यमुद्रानिधेः ।
यस्याश्चामरचातुरीं कलयते रश्मिच्छटा चंचला
सा मंदस्मितमंजरी भवतु नः कामाय कामाक्षि ते ॥७॥

शंभोर्या परिरंभसंभ्रमविधौ नैर्मल्यसीमानिधिः
गैर्वाणीव तरंगिणी कृतमृदुस्यंदां कलिंदात्मजाम् ।
कल्माषीकुरुते कलंकसुषमां कंठस्थलीचुंबिनीं
कामाक्ष्याः स्मितकंदली भवतु नः कल्याणसंदोहिनी ॥८॥

जेतुं हारलतामिव स्तनतटीं संजग्मुषी संततं
गंतुं निर्मलतामिव द्विगुणितां मग्ना कृपास्त्रोतसि ।
लब्धुं विस्मयनीयतामिव हरं रागाकुलं कुर्वती
मंजुस्ते स्मितमंजरी भवभयं मथ्नातु कामाक्षि मे ॥९॥

श्वेतापि प्रकटं निशाकररुचां मालिन्यमातन्वती
शीतापि स्मरपावकं पशुपतेः संधुक्षयंती सदा ।
स्वाभाव्यादधराश्रितापि नमतामुच्चैर्दिशंती गतिं
कामाक्षि स्फुटमंतरा स्फुरतु नस्त्वन्मंदहासप्रभा ॥१०॥

वक्त्रश्रीसरसीजले तरलितभ्रूवल्लिकल्लोलिते
कालिम्ना दधती कटाक्षजनुषा माधुव्रतीं व्यापृतिम् ।
निर्निद्रामलपुंडरीककुहनापांडित्यमाबिभ्रती
कामाक्ष्याः स्मितचातुरी मम मनः कातर्यमुन्मूलयेत् ॥११॥

नित्यं बाधितबंधुजीवमधरं मैत्रीजुषं पल्लवैः
शुद्धस्य द्विजमंडलस्य च तिरस्कर्तारमप्याश्रिता ।
या वैमल्यवती सदैव नमतां चेतः पुनीतेतरां
कामाक्ष्या हृदयं प्रसादयतु मे सा मंदहासप्रभा ॥१२॥

द्रुह्यंती तमसे मुहुः कुमुदिनीसाहाय्यमाबिभ्रती
यांती चंद्रकिशोरशेखरवपुःसौधांगणे प्रेंखणम् ।
ज्ञानांभोनिधिवीचिकां सुमनसां कूलंकषां कुर्वती
कामाक्ष्याः स्मितकौमुदी हरतु मे संसारतापोदयम् ॥१३॥

काश्मीरद्रवधातुकर्दमरुचा कल्माषतां बिभ्रती
हंसौधैरिव कुर्वती परिचितिं हारीकृतैर्मौक्तिकैः ।
वक्षोजन्मतुषारशैलकटके संचारमातन्वती
कामाक्ष्या मृदुलस्मितद्युतिमयी भागीरथी भासते ॥१४॥

कंबोर्वंशपरंपरा इव कृपासंतानवल्लीभुवः
संफुल्लस्तबका इव प्रसृमरा मूर्ताः प्रसादा इव ।
वाक्पीयूषकणा इव त्रिपथगापर्यायभेदा इव
भ्राजंते तव मंदहासकिरणाः कांचीपुरीनायिके ॥१५॥

वक्षोजे घनसारपत्ररचनाभंगीसपत्नायिता
कंठे मौक्तिकहारयष्टिकिरणव्यापारमुद्रायिता ।
ओष्ठश्रीनिकुरुंबपल्लवपुटे प्रेंखत्प्रसूनायिता
कामाक्षि स्फुरतां मदीयहृदये त्वन्मंदहासप्रभा ॥१६॥

येषां बिंदुरिवोपरि प्रचलितो नासाग्रमुक्तामणिः
येषां दीन इवाधिकंठमयते हारः करालंबनम् ।
येषां बंधुरिवोष्ठयोररुणिमा धत्ते स्वयं रंजनं
कामाक्ष्याः प्रभवंतु ते मम शिवोल्लासाय हासांकुराः ॥१७॥

या जाड्यांबुनिधिं क्षिणोति भजतां वैरायते कैरवैः
नित्यं यां नियमेन या च यतते कर्तुं त्रिणेत्रोत्सवम् ।
बिंबं चांद्रमसं च वंचयति या गर्वेण सा तादृशी
कामाक्षि स्मितमंजरी तव कथं ज्योत्स्नेत्यसौ कीर्त्यते ॥१८॥

आरुढा रभसात्पुरः पुररिपोराश्लेषणोपक्रमे
या ते मातरुपैति दिव्यतटिनीशंकाकरी तत्क्षणम् ।
ओष्ठौ वेपयति भ्रुवौ कुटिलयत्यानम्रयत्याननं
तां वंदे मृदुहासपूरसुषमामेकाम्रनाथप्रिये ॥१९॥

वक्त्रेंदोस्तव चंद्रिका स्मितततिर्वल्गु स्फुरंती सतां
स्याच्चेद्युक्तिमिदं चकोरमनसां कामाक्षि कौतूहलम् ।
एतच्चित्रमहर्निशं यदधिकामेषा रुचिं गाहते
बिंबोष्ठद्युमणिप्रभास्वपि च यद्बिब्बोकमालंबते ॥२०॥

सादृश्यं कलशांबुधेर्वहति यत्कामाक्षि मंदस्मितं
शोभामोष्ठरुचांब विद्रुमभवामेताद्भिदां ब्रूमहे ।
एकस्मादुदितं पुरा किल पपौ शर्वः पुराणः पुमान्
एतन्मध्यसमुद्भवं रसयते माधुर्यरूपं रसम् ॥२१॥

उत्तुंगस्तनकुंभशैलकटके विस्तारिकस्तूरिका-
पत्रश्रीजुषि चंचलाः स्मितरुचः कामाक्षि ते कोमलाः ।
संध्यादीधितिरंजिता इव मुहुः सांद्राधरज्योतिषा
व्यालोलामलशारदाभ्रशकलव्यापारमातन्वते ॥२२॥

क्षीरं दूरत एव तिष्ठतु कथं वैमल्यमात्रादिदं
मातस्ते सहपाठवीथिमयतां मंदस्मितैर्मंजुलैः ।
किं चेयं तु भिदास्ति दोहनवशादेकं तु संजायते
कामाक्षि स्वयमर्थितं प्रणमतामन्यत्तु दोदुह्यते ॥२३॥

कर्पूरैरमृतैर्जगज्जननि ते कामाक्षि चंद्रातपैः
मुक्ताहारगुणैर्मृणालवलयैर्मुग्धस्मितश्रीरियम् ।
श्रीकांचीपुरनायिके समतया संस्तूयते सज्जनैः
तत्तादृङ्मम तापशांतिविधये किं देवि मंदायते ॥२४॥

मध्येगर्भितमंजुवाक्यलहरीमाध्वीझरीशीतला
मंदारस्तबकायते जननि ते मंदस्मितांशुच्छटा ।
यस्या वर्धयितुं मुहुर्विकसनं कामाक्षि कामद्रुहो
वल्गुर्वीक्षणविभ्रमव्यतिकरो वासंतमासायते ॥२५॥

बिंबोष्ठद्युतिपुंजरंजितरुचिस्त्वन्मंदहासच्छटा ।
कल्याणं गिरिसार्वभौमतनये कल्लोलयत्वाशु मे ।
फुल्लन्मल्लिपिनद्धहल्लकमयी मालेव या पेशला
श्रीकांचीश्वरि मारमर्दितुरुरोमध्ये मुहुर्लंबते ॥२६॥

बिभ्राणा शरदभ्रविभ्रमदशां विद्योतमानाप्यसो
कामाक्षि स्मितमंजरी किरति ते कारुण्यधारारसम् ।
आश्चर्यं शिशिरीकरोति जगतीश्चालोक्य चैनामहो
कामं खेलति नीलकंठहृदयं कौतूहलांदोलितम् ॥२७॥

प्रेंखत्प्रौढकटाक्षकुंजकुहरेष्वत्यच्छगुच्छायितं
वक्त्रेंदुच्छविसिंधुवीचिनिचये फेनप्रतानायितम् ।
नैरंतर्यविजृंभितस्तनतटे नैचोलपट्टायितं
कालुष्यं कबलीकरोतु मम ते कामाक्षि मंदस्मितम् ॥२८॥

पीयूषं तव मंथरस्मितमिति व्यर्थैव सापप्रथा
कामाक्षि ध्रुवमीदृशं यदि भवेदेतत्कथं वा शिवे ।
मंदारस्य कथालवं न सहते मथ्नाति मंदाकिनी-
मिंदुं निंदति कीर्तिते‌உपि कलशीपाथोधिमीर्ष्यायते ॥२९॥

विश्वेषां नयनोत्सवं वितनुतां विद्योततां चंद्रमा
विख्यातो मदनांतकेन मुकुटीमध्ये च संमान्यताम् ।
आः किं जातमनेन हाससुषमामालोक्य कामाक्षि ते
कालंकीमवलंबते खलु दशां कल्माषहीनो‌உप्यसौ ॥३०॥

चेतः शीतलयंतु नः पशुपतेरानंदजीवातवो
नम्राणां नयनाध्वसीमसु शरच्चंद्रातपोपक्रमाः ।
संसाराख्यसरोरुहाकरखलीकारे तुषारोत्कराः
कामाक्षि स्मरकीर्तिबीजनिकरास्त्वन्मंदहासांकुराः ॥३१॥

कर्मौघाख्यतमःकचाकचिकरान्कामाक्षि संचिंतये
त्वन्मंदस्मितरोचिषां त्रिभुवनक्षेमंकरानंकुरान् ।
ये वक्त्रं शिशिरश्रियो विकसितं चंद्रातपांभोरुह-
द्वेषोद्धेषोणचातुरीमिव तिरस्कर्तुं परिष्कुर्वते ॥३२॥

कुर्युर्नः कुलशैलराजतनये कूलंकषं मंगलं
कुंदस्पर्धनचुंचवस्तव शिवे मंदस्मितप्रक्रमाः ।
ये कामाक्षि समस्तसाक्षिनयनं संतोषयंतीश्वरं
कर्पूरप्रकरा इव प्रसृमराः पुंसामसाधारणाः ॥३३॥

कम्रेण स्नपयस्व कर्मकुहनाचोरेण मारागम-
व्याख्याशिक्षणदीक्षितेन विदुषामक्षीणलक्ष्मीपुषा ।
कामाक्षि स्मितकंदलेन कलुषस्फोटक्रियाचुंचुना
कारुण्यामृतवीचिकाविहरणप्राचुर्यधुर्येण माम् ॥३४॥

त्वन्मंदस्मितकंदलस्य नियतं कामाक्षि शंकामहे
बिंबः कश्चन नूतनः प्रचलितो नैशाकरः शीकरः ।
किंच क्षीरपयोनिधिः प्रतिनिधिः स्वर्वाहिनीवीचिका-
बिब्वोको‌உपि विडंब एव कुहना मल्लीमतल्लीरुचः ॥३५॥

दुष्कर्मार्कनिसर्गकर्कशमहस्संपर्कतपतं मिल-
त्पंकं शंकरवल्लभे मम मनः कांचीपुरालंक्रिये ।
अंब त्वन्मृदुलस्मितामृतरसे मंक्त्वा विधूय व्यथा-
मानंदोदयसौधशृंगपदवीमारोढुमाकांक्षति ॥३६॥

नम्राणां नगराजशेखरसुते नाकालयानां पुरः
कामाक्षि त्वरया विपत्प्रशमेन कारुण्यधाराः किरन् ।
आगच्छंतमनुग्रहं प्रकटयन्नानंदबीजानि ते
नासीरे मृदुहास एव तनुते नाथे सुधाशीतलः ॥३७॥

कामाक्षि प्रथमानविभ्रमनिधिः कंदर्पदर्पप्रसूः
मुग्धस्ते मृदुहास एव गिरिजे मुष्णातु मे किल्बिषम् ।
यं द्रष्टुं विहिते करग्रह उमे शंभुस्त्रपामीलितं
स्वैरं कारयति स्म तांडवविनोदानंदिना तंडुना ॥३८॥

क्षुण्णं केनचिदेव धीरमनसा कुत्रापि नानाजनैः
कर्मग्रंथिनियंत्रितैरसुगमं कामाक्षि सामान्यतः ।
मुग्धैर्द्रुष्टुमशक्यमेव मनसा मूढसय मे मौक्तिकं
मार्गं दर्शयतु प्रदीप इव ते मंदस्मितश्रीरियम् ॥३९॥

ज्योत्स्नाकांतिभिरेव निर्मलतरं नैशाकरं मंडलं
हंसैरेव शरद्विलाससमये व्याकोचमंभोरुहम् ।
स्वच्छैरेव विकस्वरैरुडुगुणैः कामाक्षि बिंबं दिवः
पुण्यैरेव मृदुस्मितैस्तव मुखं पुष्णाति शोभाभरम् ॥४०॥

मानग्रंथिविधुंतुदेन रभसादास्वाद्यमाने नव-
प्रेमाडंबरपूर्णिमाहिमकरे कामाक्षि ते तत्क्षणम् ।
आलोक्य स्मितचंद्रिकां पुनरिमामुन्मीलनं जग्मुषीं
चेतः शीलयते चकोरचरितं चंद्रार्धचूडामणेः ॥४१॥

कामाक्षि स्मितमंजरीं तव भजे यस्यास्त्विषामंकुरा-
नापीनस्तनपानलालसतया निश्शंकमंकेशयः ।
ऊर्ध्वं वीक्ष्य विकर्षति प्रसृमरानुद्दामया शुंडया
सूनुसुते बिसशंकयाशु कुहनादंतावलग्रामणीः ॥४२॥

गाढाश्लेषविमर्दसंभ्रमवशादुद्दाममुक्तागुण-
प्रालंबे कुचकुंभयोर्विगलिते दक्षद्विषो वक्षसि ।
या सख्येन पिनह्यति प्रचुरया भासा तदीयां दशां
सा मे खेलतु कामकोटि हृदये सांद्रस्मितांशुच्छटा ॥४३॥

मंदारे तव मंथरस्मितरुचां मात्सर्यमालोक्यते
कामाक्षि स्मरशासने च नियतो रागोदयो लक्ष्यते ।
चांद्रीषु द्युतिमंजरीषु च महांद्वेषांकुरो दृश्यते
शुद्धानां कथमीदृशी गिरिसुते‌உतिशुद्धा दशा कथ्यताम् ॥४४॥

पीयूषं खलु पीयते सुरजनैर्दुग्धांबुधिर्मथ्यते
माहेशैश्च जटाकलापनिगडैर्मंदाकिनी नह्यते ।
शीतांशुः परिभूयते च तमसा तस्मादनेतादृशी
कामाक्षि स्मितमंजरी तव वचोवैदग्ध्यमुल्लंघते ॥४५॥

आशंके तव मंदहासलहरीमन्यादृशीं चंद्रिका-
मेकाम्रेशकुटुंबिनि प्रतिपदं यस्याः प्रभासंगमे ।
वक्षोजांबुरुहे न ते रचयतः कांचिद्दशां कौङ्मली-
मास्यांभोरुहमंब किंच शनकैरालंबते फुल्लताम् ॥४६॥

आस्तीर्णाधरकांतिपल्लवचये पातं मुहुर्जग्मुषी
मारद्रोहिणि कंदलत्स्मरशरज्वालावलीर्व्यंजती ।
निंदंती घनसारहारवलयज्योत्स्नामृणालानि ते
कामाक्षि स्मितचातुरी विरहिणीरीतिं जगाहेतराम् ॥४७॥

सूर्यालोकविधौ विकासमधिकं यांती हरंती तम-
स्संदोहं नमतां निजस्मरणतो दोषाकरद्वेषिणी ।
निर्यांती वदनारविंदकुहरान्निर्धूतजाड्या नृणां
श्रीकामाक्षि तव स्मितद्युतिमयी चित्रीयते चंद्रिका ॥४८॥

कुंठीकुर्युरमी कुबोधघटनामस्मन्मनोमाथिनीं
श्रीकामाक्षि शिवंकरास्तव शिवे श्रीमंदहासांकुराः ।
ये तन्वंति निरंतरं तरुणिमस्तंबेरमग्रामणी-
कुंभद्वंद्वविडंबिनि स्तनतटे मुक्ताकुथाडंबरम् ॥४९॥

प्रेंखंतः शरदंबुदा इव शनैः प्रेमानिलैः प्रेरिता
मज्जंतो मंदनारिकंठसुषमासिंधौ मुहुर्मंथरम् ।
श्रीकामाक्षि तव स्मितांशुनिकराः श्यामायमानश्रियो
नीलांभोधरनैपुणीं तत इतो निर्निद्रयंत्यंजसा ॥५०॥

व्यापारं चतुराननैकविहृतौ व्याकुर्वती कुर्वती
रुद्राक्षग्रहणं महेशि सततं वागूर्मिकल्लोलिता ।
उत्फुल्लं धवलारविंदमधरीकृत्य स्फुरंती सदा
श्रीकामाक्षि सरस्वती विजयते त्वन्मंदहासप्रभा ॥५१॥

कर्पूरद्युतितस्करेण महसा कल्माषयत्याननं
श्रीकांचीपुरनायिके पतिरिव श्रीमंदहासो‌உपि ते ।
आलिंगत्यतिपीवरां स्तनतटीं बिंबाधरं चुंबति
प्रौढं रागभरं व्यनक्ति मनसो धैर्यं धुनीतेतराम् ॥५२॥

वैशद्येन च विश्वतापहरणक्रीडापटीयस्तया
पांडित्येन पचेलिमेन जगतां नेत्रोत्सवोत्पादेन ।
कामाक्षि स्मितकंदलैस्तव तुलामारोढुमुद्योगिनी
ज्योत्स्नासौ जलराशिपोषणतया दूष्यां प्रपन्ना दशाम् ॥५३॥

लावण्यांबुजिनीमृणालवलयैः शृंगारगंधद्विप-
ग्रामण्यः श्रुतिचामरैस्तरुणिमस्वाराज्यतेजोंकुरैः ।
आनंदामृतसिंधुवीचिपृषतैरास्याब्जहंसैस्तव
श्रीकामाक्षि मथान मंदहसितैर्मत्कं मनःकल्मषम् ॥५४॥

उत्तुंगस्तनमंडलीपरिचलन्माणिक्यहारच्छटा-
चंचच्छोणिमपुंजमध्यसरणिं मातः परिष्कुर्वती ।
या वैदग्ध्यमुपैति शंकरजटाकांतारवाटीपत-
त्स्वर्वापीपयसः स्मितद्युतिरसौ कामाक्षि ते मंजुला ॥५५॥

सन्नामैकजुषा जनेन सुलभं संसूचयंती शनै-
रुत्तुंगस्य चिरादनुग्रहतरोरुत्पत्स्यमानं फलम् ।
प्राथम्येन विकस्वरा कुसुमवत्प्रागल्भ्यमभ्येयुषी
कामाक्षि स्मितचातुरी तव मम क्षेमंकरी कल्पताम् ॥५६॥

धानुष्काग्रसरस्य लोलकुटिलभ्रूलेखया बिभ्रतो
लीलालोकशिलीमुखं नववयस्साम्राज्यलक्ष्मीपुषः ।
जेतुं मन्मथमर्दिनं जननि ते कामाक्षि हासः स्वयं
वल्गुर्विभ्रमभूभृतो वितनुते सेनापतिप्रक्रियाम् ॥५७॥

यन्नाकंपत कालकूटकबलीकारे चुचुंबे न यद्-
ग्लान्या चक्षुषि रूषितानलशिखे रुद्रस्य तत्तादृशम् ।
चेतो यत्प्रसभं स्मरज्वरशिखिज्वालेन लेलिह्यते
तत्कामाक्षि तव स्मितांशुकलिकाहेलाभवं प्राभवम् ॥५८॥

संभिन्नेव सुपर्वलोकतटिनी वीचीचयैर्यामुनैः
संमिश्रेव शशांकदीप्तिलहरी नीलैर्महानीरदैः ।
कामाक्षि स्फुरिता तव स्मितरुचिः कालांजनस्पर्धिना
कालिम्ना कचरोचिषां व्यतिकरे कांचिद्दशामश्नुते ॥५९॥

जानीमो जगदीश्वरप्रणयिनि त्वन्मंदहासप्रभां
श्रीकामाक्षि सरोजिनीमभिनवामेषा यतः सर्वदा ।
आस्येंदोरवलोकेन पशुपतेरभ्येति संफुल्लतां
तंद्रालुस्तदभाव एव तनुते तद्वैपरीत्यक्रमम् ॥६०॥

यांती लोहितिमानमभ्रतटिनी धातुच्छटाकर्दमैः
भांती बालगभस्तिमालिकिरणैर्मेघावली शारदी ।
बिंबोष्ठद्युतिपुंजचुंबनकलाशोणायमानेन ते
कामाक्षि स्मितरोचिषा समदशामारोढुमाकांक्षते ॥६१॥

श्रीकामाक्षि मुखेंदुभूषणमिदं मंदस्मितं तावकं
नेत्रानंदकरं तथा हिमकरो गच्छेद्यथा तिग्मताम् ।
शीतं देवि तथा यथा हिमजलं संतापमुद्रास्पदं
श्वेतं किंच तथा यथा मलिनतां धत्ते च मुक्तामणिः ॥६२॥

त्वन्मंदस्मितमंजरीं प्रसृमरां कामाक्षि चंद्रातपं
संतः संततमामनंत्यमलता तल्लक्षणं लक्ष्यते ।
अस्माकं न धुनोति तापकमधिकं धूनोति नाभ्यंतरं
ध्वांतं तत्खलु दुःखिनो वयमिदं केनोति नो विद्महे ॥६३॥

नम्रस्य प्रणयप्ररूढकलहच्छेदाय पादाब्जयोः
मंदं चंद्रकिशोरशेखरमणेः कामाक्षि रागेण ते ।
बंधूकप्रसवश्रियं जितवतो बंहीयसीं तादृशीं
बिंबोष्ठस्य रुचिं निरस्य हसितज्योत्स्ना वयस्यायते ॥६४॥

मुक्तानां परिमोचनं विदधतस्तत्प्रीतिनिष्पादिनी
भूयो दूरत एव धूतमरुतस्तत्पालनं तन्वती ।
उद्भूतस्य जलांतरादविरतं तद्दूरतां जग्मुषी
कामाक्षि स्मितमंजरी तव कथं कंबोस्तुलामश्नुते ॥६५॥

श्रीकामाक्षि तव स्मितद्युतिझरीवैदग्ध्यलीलायितं
पश्यंतो‌உपि निरंतरं सुविमलंमन्या जगन्मंडले ।
लोकं हासयितुं किमर्थमनिशं प्राकाश्यमातन्वते
मंदाक्षं विरहय्य मंगलतरं मंदारचंद्रादयः ॥६६॥

क्षीराब्धेरपि शैलराजतनये त्वन्मंदहासस्य च
श्रीकामाक्षि वलक्षिमोदयनिधेः किंचिद्भिदां ब्रूमहे ।
एकस्मै पुरुषाय देवि स ददौ लक्ष्मीं कदाचित्पुरा
सर्वेभ्यो‌உपि ददात्यसौ तु सततं लक्ष्मीं च वागीश्वरीम् ॥६७॥

श्रीकांचीपुररत्नदीपकलिके तान्येव मेनात्मजे
चाकोराणि कुलानि देवि सुतरां धन्यानि मन्यामहे ।
कंपातीरकुटुंबचंक्रमकलाचुंचूनि चंचूपुटैः
नित्यं यानि तव स्मितेंदुमहसामास्वादमातन्वते ॥६८॥

शैत्यप्रक्रममाश्रितो‌உपि नमतां जाड्यप्रथां धूनयन्
नैर्मल्यं परमं गतो‌உपि गिरिशं रागाकुलं चारयन् ।
लीलालापपुरस्सरो‌உपि सततं वाचंयमान्प्रीणयन्
कामाक्षि स्मितरोचिषां तव समुल्लासः कथं वर्ण्यते ॥६९॥

श्रोणीचंचलमेखलामुखरितं लीलागतं मंथरं
भ्रूवल्लीचलनं कटाक्षवलनं मंदाक्षवीक्षाचणम् ।
यद्वैदग्ध्यमुखेन मन्मथरिपुं संमोहयंत्यंजसा
श्रीकामाक्षि तव स्मिताय सततं तस्मै नम्सकुर्महे ॥७०॥

श्रीकामाक्षि मनोज्ञमंदहसितज्योतिष्प्ररोहे तव
स्फीतश्वेतिमसार्वभौमसरणिप्रागल्भ्यमभ्येयुषि ।
चंद्रो‌உयं युवराजतां कलयते चेटीधुरं चंद्रिका
शुद्धा सा च सुधाझरी सहचरीसाधर्म्यमालंबते ॥७१॥

ज्योत्स्ना किं तनुते फलं तनुमतामौष्ण्यप्रशांतिं विना
त्वन्मंदस्मितरोचिषा तनुमतां कामाक्षि रोचिष्णुना ।
संतापो विनिवार्यते नववयःप्राचुर्यमंकूर्यते
सौंदर्यं परिपूर्यते जगति सा कीर्तिश्च संचार्यते ॥७२॥

वैमल्यं कुमुदश्रियां हिमरुचः कांत्यैव संधुक्ष्यते
ज्योत्स्नारोचिरपि प्रदोषसमयं प्राप्यैव संपद्यते ।
स्वच्छत्वं नवमौक्तिकस्य परमं संस्कारतो दृश्यते
कामाक्ष्याः स्मितदीधितेर्विशदिमा नैसर्गिको भासते ॥७३॥

प्राकाश्यं परमेश्वरप्रणयिनि त्वन्मंदहासश्रियः
श्रीकामाक्षि मम क्षिणोतु ममतावैचक्षणीमक्षयाम् ।
यद्भीत्येव निलीयते हिमकरो मेघोदरे शुक्तिका-
गर्भे मौक्तिकमंडली च सरसीमध्ये मृणाली च सा ॥७४॥

हेरंबे च गुहे हर्षभरितं वात्सल्यमंकूरयत्
मारद्रोहिणि पूरुषे सहभुवं प्रेमांकुरं व्यंजयत् ।
आनम्रेषु जनेषु पूर्णकरुणावैदग्ध्यमुत्तालयत्
कामाक्षि स्मितमंजसा तव कथंकारं मया कथ्यते ॥७५॥

संक्रुद्धद्विजराजको‌உप्यविरतं कुर्वंद्विजैः संगमं
वाणीपद्धतिदूरगो‌உपि सततं तत्साहचर्यं वहन् ।
अश्रांतं पशुदुर्लभो‌உपि कलयन्पत्यौ पशूनां रतिं
श्रीकामाक्षि तव स्मितामृतरसस्यंदो मयि स्पंदताम् ॥७६॥

श्रीकामाक्षि महेश्वरे निरुपमप्रेमांकुरप्रक्रमम्ं
नित्यं यः प्रकटीकरोति सहजामुन्निद्रयन्माधुरीम् ।
तत्तादृक्तव मंदहासमहिमा मातः कथं मानितां
तन्मूर्ध्ना सुरनिम्नगां च कलिकामिंदोश्च तां निंदति ॥७७॥

ये माधुर्यविहारमंटपभुवो ये शैत्यमुद्राकरा
ये वैशद्यदशाविशेषसुभगास्ते मंदहासांकुराः ।
कामाक्ष्याः सहजं गुणत्रयमिदं पर्यायतः कुर्वतां
वाणीगुंफनडंबरे च हृदये कीर्तिप्ररोहे च मे ॥७८॥

कामाक्ष्या मृदुलस्मितांशुनिकरा दक्षांतके वीक्षणे
मंदाक्षग्रहिला हिमद्युतिमयूखाक्षेपदीक्षांकुराः ।
दाक्ष्यं पक्ष्मलयंतु माक्षिकगुडद्राक्षाभवं वाक्षु मे
सूक्ष्मं मोक्षपथं निरीक्षितुमपि प्रक्षालयेयुर्मनः ॥७९॥

जात्या शीतशीतलानि मधुराण्येतानि पूतानि ते
गांगानीव पयांसि देवि पटलान्यल्पस्मितज्योतिषाम् ।
एनःपंकपरंपरामलिनितामेकाम्रनाथप्रिये
प्रज्ञानात्सुतरां मदीयधिषणां प्रक्षालयंतु क्षणात् ॥८०॥

अश्रांतं परतंत्रितः पशुपतिस्त्वन्मंदहासांकुरैः
श्रीकामाक्षि तदीयवर्णसमतासंगेन शंकामहे ।
इंदुं नाकधुनीं च शेखरयते मालां च धत्ते नवैः
वैकुंठैरवकुंठनं च कुरुते धूलीचयैर्भास्मनैः ॥८१॥

श्रीकांचीपुरदेवते मृदुवचस्सौरभ्यमुद्रास्पदं
प्रौढप्रेमलतानवीनकुसुमं मंदस्मितं तावकम् ।
मंदं कंदलति प्रियस्य वदनालोके समाभाषणे
श्लक्ष्णे कुङ्मलति प्ररूढपुलके चाश्लोषणे फुल्लति ॥८२॥

किं त्रैस्रोतसमंबिके परिणतं स्रोतश्चतुर्थं नवं
पीयूषस्य समस्ततापहरणं किंवा द्वितीयं वपुः ।
किंस्वित्त्वन्निकटं गतं मधुरिमाभ्यासाय गव्यं पयः
श्रीकांचीपुरनायकप्रियतमे मंदस्मितं तावकम् ॥८३॥

भूषा वक्त्रसरोरुहस्य सहजा वाचां सखी शाश्वती
नीवी विभ्रमसंततेः पशुपतेः सौधी दृशां पारणा ।
जीवातुर्मदनश्रियः शशिरुचेरुच्चाटनी देवता
श्रीकामाक्षि गिरामभूमिमयते हासप्रभामंजरी ॥८४॥

सूतिः श्वेतिमकंदलस्य वसतिः शृंगारसारश्रियः
पूर्तिः सूक्तिझरीरसस्य लहरी कारुण्यपाथोनिधेः ।
वाटी काचन कौसुमी मधुरिमस्वाराज्यलक्ष्म्यास्तव
श्रीकामाक्षि ममास्तु मंगलकरी हासप्रभाचातुरी ॥८५॥

जंतूनां जनिदुःखमृत्युलहरीसंतापनं कृंततः
प्रौढानुग्रहपूर्णशीतलरुचो नित्योदयं बिभ्रतः ।
श्रीकामाक्षि विसृत्वरा इव करा हासांकुरास्ते हठा-
दालोकेन निहन्युरंधतमसस्तोमस्य मे संततिम् ॥८६॥

उत्तुंगस्तनमंडलस्य विलसल्लावण्यलीलानटी-
रंगस्य स्फुटमूर्ध्वसीमनि मुहुः प्राकाश्यमभ्येयुषी ।
श्रीकामाक्षि तव स्मितद्युतिततिर्बिंबोष्ठकांत्यंकुरैः
चित्रां विद्रुममुद्रितां वितनुते मौक्तीं वितानश्रियम् ॥८७॥

स्वाभाव्यात्तव वक्त्रमेव ललितं संतोषसंपादनं
शंभोः किं पुनरंचितस्मितरुचः पांडित्यपात्रीकृतम् ।
अंभोजं स्वत एव सर्वजगतां चक्षुःप्रियंभावुकं
कामाक्षि स्फुरिते शरद्विकसिते कीदृग्विधं भ्राजते ॥८८॥

पुंभिर्निर्मलमानसौर्विदधते मैत्रीं दृढं निर्मलां
लब्ध्वा कर्मलयं च निर्मलतरां कीर्तिं लभंतेतराम् ।
सूक्तिं पक्ष्मलयंति निर्मलतमां यत्तावकाः सेवकाः
तत्कामाक्षि तव स्मितस्य कलया नैर्मल्यसीमानिधेः ॥८९॥

आकर्षन्नयनानि नाकिसदसां शैत्येन संस्तंभय-
न्निंदुं किंच विमोहयन्पशुपतिं विश्वार्तिमुच्चाटयन् ।
हिंसत्संसृतिडंबरं तव शिवे हासाह्वयो मांत्रिकः
श्रीकामाक्षि मदीयमानसतमोविद्वेषणे चेष्टताम् ॥९०॥

क्षेपीयः क्षपयंतु कल्मषभयान्यस्माकमल्पस्मित-
ज्योतिर्मंडलचंक्रमास्तव शिवे कामाक्षि रोचिष्णवः ।
पीडाकर्मठकर्मघर्मसमयव्यापारतापानल-
श्रीपाता नवहर्षवर्षणसुधास्रोतस्विनीशीकराः ॥९१॥

श्रीकामाक्षि तव स्मितैंदवमहःपूरे परिंफूर्जति
प्रौढां वारिधिचातुरीं कलयते भक्तात्मनां प्रातिभम् ।
दौर्गत्यप्रसरास्तमःपटलिकासाधर्म्यमाबिभ्रते
सर्वं कैरवसाहचर्यपदवीरीतिं विधत्ते परम् ॥९२॥

मंदारादिषु मन्मथारिमहिषि प्राकाश्यरीतिं निजां
कादाचित्कतया विशंक्य बहुशो वैशद्यमुद्रागुणः ।
सातत्येन तव स्मिते वितनुते स्वैरासनावासनाम् ॥९३॥

इंधाने भववीतिहोत्रनिवहे कर्मौघचंडानिल-
प्रौढिम्ना बहुलीकृते निपतितं संतापचिंताकुलम् ।
मातर्मां परिषिंच किंचिदमलैः पीयूषवर्षैरिव
श्रीकामाक्षि तव स्मितद्युतिकणैः शैशिर्यलीलाकरैः ॥९४॥

भाषाया रसनाग्रखेलनजुषः शृंगारमुद्रासखी-
लीलाजातरतेः सुखेन नियमस्नानाय मेनात्मजे ।
श्रीकामाक्षि सुधामयीव शिशिरा स्रोतस्विनी तावकी
गाढानंदतरंगिता विजयते हासप्रभाचातुरी ॥९५॥

संतापं विरलीकरोतु सकलं कामाक्षि मच्चेतना
मज्जंती मधुरस्मितामरधुनीकल्लोलजालेषु ते ।
नैरंतर्यमुपेत्य मन्मथमरुल्लोलेषु येषु स्फुटं
प्रेमेंदुः प्रतिबिंबितो वितनुते कौतूहलं धूर्जटेः ॥९६॥

चेतःक्षीरपयोधिमंथरचलद्रागाख्यमंथाचल-
क्षोभव्यापृतिसंभवां जननि ते मंदस्मितश्रीसुधाम् ।
स्वादंस्वादमुदीतकौतुकरसा नेत्रत्रयी शांकरी
श्रीकामाक्षि निरंतरं परिणमत्यानंदवीचीमयी ॥९७॥

आलोके तव पंचसायकरिपोरुद्दामकौतूहल-
प्रेंखन्मारुतघट्टनप्रचलितादानंददुग्धांबुधेः ।
काचिद्वीचिरुदंचति प्रतिनवा संवित्प्ररोहात्मिका
तां कामाक्षि कवीश्वराः स्मितमिति व्याकुर्वते सर्वदा ॥९८॥

सूक्तिः शीलयते किमद्रितनये मंदस्मितात्ते मुहुः
माधुर्यागमसंप्रदायमथवा सूक्तेर्नु मंदस्मितम् ।
इत्थं कामपि गाहते मम मनः संदेहमार्गभ्रमिं
श्रीकामाक्षि न पारमार्थ्यसरणिस्फूर्तौ निधत्ते पदम् ॥९९॥

क्रीडालोलकृपासरोरुहमुखीसौधांगणेभ्यः कवि-
श्रेणीवाक्परिपाटिकामृतझरीसूतीगृहेभ्यः शिवे ।
निर्वाणांकुरसार्वभौमपदवीसिंहासनेभ्यस्तव
श्रीकामाक्षि मनोज्ञमंदहसितज्योतिष्कणेभ्यो नमः ॥१००॥

आर्यामेव विभावयन्मनसि यः पादारविंदं पुरः
पश्यन्नारभते स्तुतिं स नियतं लब्ध्वा कटाक्षच्छविम् ।
कामाक्ष्या मृदुलस्मितांशुलहरीज्योत्स्नावयस्यान्विताम्
आरोहत्यपवर्गसौधवलभीमानंदवीचीमयीम् ॥१०१॥

॥ इति मंदस्मितशतकं संपूर्णम् ॥

॥ इति श्री मूकपंचशती संपूर्णा ॥

॥ॐ तत् सत् ॥

Media

Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – Media

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – Media 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

Audio:

Coming soon…
If you have audio/video available for this stotram, please contribute via http://vignanam.org/contribute.htm or by email to sri@vignanam.org

E-Books

Kindle Format (Right click to download the file(s)):

EPUB Format, to use with iPad, iPhone, Nook and most other devices:
(Right click to download the file(s))

ShuddhaKannada

Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – ShuddhaKannada

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – ShuddhaKannada 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 

ರಚನ: ಶ್ರೀ ಮೂಕ ಶಙ್ಕರೇನ್ದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ

ಬಧ್ನೀಮೋ ವಯಮಞ್ಜಲಿಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಬನ್ಧಚ್ಛಿದೇ ದೇಹಿನಾಂ
ಕನ್ದರ್ಪಾಗಮತನ್ತ್ರಮೂಲಗುರವೇ ಕಲ್ಯಾಣಕೇಲೀಭುವೇ |
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಘನಸಾರಪುಞ್ಜರಜಸೇ ಕಾಮದ್ರುಹಶ್ಚಕ್ಷುಷಾಂ
ಮನ್ದಾರಸ್ತಬಕಪ್ರಭಾಮದಮುಷೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತಿಷೇ ||೧||

ಸಧ್ರೀಚೇ ನವಮಲ್ಲಿಕಾಸುಮನಸಾಂ ನಾಸಾಗ್ರಮುಕ್ತಾಮಣೇ-
ರಾಚಾರ್ಯಾಯ ಮೃಣಾಲಕಾಣ್ಡಮಹಸಾಂ ನೈಸರ್ಗಿಕಾಯ ದ್ವಿಷೇ |
ಸ್ವರ್ಧುನ್ಯಾ ಸಹ ಯುಧ್ವೇನ ಹಿಮರುಚೇರರ್ಧಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಮಞ್ಜರೀಧವಲಿಮಾದ್ವೈತಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ||೨||

ಕರ್ಪೂರದ್ಯುತಿಚಾತುರೀಮತಿತರಾಮಲ್ಪೀಯಸೀಂ ಕುರ್ವತೀ
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯೋದಯಮೇವ ಸಂವಿದಧತೀ ದೌಷಾಕರೀಣಾಂ ತ್ವಿಷಾಮ್ |
ಕ್ಷುಲ್ಲಾನೇವ ಮನೋಙ್ಞಮಲ್ಲಿನಿಕರಾನ್ಫುಲ್ಲಾನಪಿ ವ್ಯಞ್ಜತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುಲಹರೀ ಕಾಮಪ್ರಸೂರಸ್ತು ಮೇ ||೩||

ಯಾ ಪೀನಸ್ತನಮಣ್ಡಲೋಪರಿ ಲಸತ್ಕರ್ಪೂರಲೇಪಾಯತೇ
ಯಾ ನೀಲೇಕ್ಷಣರಾತ್ರಿಕಾನ್ತಿತತಿಷು ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪ್ರರೋಹಾಯತೇ |
ಯಾ ಸೌನ್ದರ್ಯಧುನೀತರಙ್ಗತತಿಷು ವ್ಯಾಲೋಲಹಂಸಾಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಶಿಶಿರೀಕರೋತು ಹೃದಯಂ ಸಾ ಮೇ ಸ್ಮಿತಪ್ರಾಚುರೀ ||೪||

ಯೇಷಾಂ ಗಚ್ಛತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸರಣಿಂ ಕೌಮುದ್ವತಃ ಶ್ವೇತಿಮಾ
ಯೇಷಾಂ ಸನ್ತತಮಾರುರುಕ್ಷತಿ ತುಲಾಕಕ್ಷ್ಯಾಂ ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಮಾಃ |
ಯೇಷಾಮಿಚ್ಛತಿ ಕಮ್ಬುರಪ್ಯಸುಲಭಾಮನ್ತೇವಸತ್ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮಮತಾಂ ಹರನ್ತು ಮಮ ತೇ ಹಾಸತ್ವಿಷಾಮಙ್ಕುರಾಃ ||೫||

ಆಶಾಸೀಮಸು ಸನ್ತತಂ ವಿದಧತೀ ನೈಶಾಕರೀಂ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯಾಂ
ಕಾಶಾನಾಮಭಿಮಾನಭಙ್ಗಕಲನಾಕೌಶಲ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ |
ಈಶಾನೇನ ವಿಲೋಕಿತಾ ಸಕುತುಕಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ಕಲ್ಮಷ-
ಕ್ಲೇಶಾಪಾಯಕರೀ ಚಕಾಸ್ತಿ ಲಹರೀ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತಿಷಾಮ್ ||೬||

ಆರೂಢಸ್ಯ ಸಮುನ್ನತಸ್ತನತಟೀಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನಂ
ಕನ್ದರ್ಪಸ್ಯ ವಿಭೋರ್ಜಗತ್ತ್ರಯಪ್ರಾಕಟ್ಯಮುದ್ರಾನಿಧೇಃ |
ಯಸ್ಯಾಶ್ಚಾಮರಚಾತುರೀಂ ಕಲಯತೇ ರಶ್ಮಿಚ್ಛಟಾ ಚಞ್ಚಲಾ
ಸಾ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮಞ್ಜರೀ ಭವತು ನಃ ಕಾಮಾಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ||೭||

ಶಮ್ಭೋರ್ಯಾ ಪರಿರಮ್ಭಸಮ್ಭ್ರಮವಿಧೌ ನೈರ್ಮಲ್ಯಸೀಮಾನಿಧಿಃ
ಗೈರ್ವಾಣೀವ ತರಙ್ಗಿಣೀ ಕೃತಮೃದುಸ್ಯನ್ದಾಂ ಕಲಿನ್ದಾತ್ಮಜಾಮ್ |
ಕಲ್ಮಾಷೀಕುರುತೇ ಕಲಙ್ಕಸುಷಮಾಂ ಕಣ್ಠಸ್ಥಲೀಚುಮ್ಬಿನೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಕನ್ದಲೀ ಭವತು ನಃ ಕಲ್ಯಾಣಸನ್ದೋಹಿನೀ ||೮||

ಜೇತುಂ ಹಾರಲತಾಮಿವ ಸ್ತನತಟೀಂ ಸಞ್ಜಗ್ಮುಷೀ ಸನ್ತತಂ
ಗನ್ತುಂ ನಿರ್ಮಲತಾಮಿವ ದ್ವಿಗುಣಿತಾಂ ಮಗ್ನಾ ಕೃಪಾಸ್ತ್ರೋತಸಿ |
ಲಬ್ಧುಂ ವಿಸ್ಮಯನೀಯತಾಮಿವ ಹರಂ ರಾಗಾಕುಲಂ ಕುರ್ವತೀ
ಮಞ್ಜುಸ್ತೇ ಸ್ಮಿತಮಞ್ಜರೀ ಭವಭಯಂ ಮಥ್ನಾತು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮೇ ||೯||

ಶ್ವೇತಾಪಿ ಪ್ರಕಟಂ ನಿಶಾಕರರುಚಾಂ ಮಾಲಿನ್ಯಮಾತನ್ವತೀ
ಶೀತಾಪಿ ಸ್ಮರಪಾವಕಂ ಪಶುಪತೇಃ ಸನ್ಧುಕ್ಷಯನ್ತೀ ಸದಾ |
ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾದಧರಾಶ್ರಿತಾಪಿ ನಮತಾಮುಚ್ಚೈರ್ದಿಶನ್ತೀ ಗತಿಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುಟಮನ್ತರಾ ಸ್ಫುರತು ನಸ್ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಪ್ರಭಾ ||೧೦||

ವಕ್ತ್ರಶ್ರೀಸರಸೀಜಲೇ ತರಲಿತಭ್ರೂವಲ್ಲಿಕಲ್ಲೋಲಿತೇ
ಕಾಲಿಮ್ನಾ ದಧತೀ ಕಟಾಕ್ಷಜನುಷಾ ಮಾಧುವ್ರತೀಂ ವ್ಯಾಪೃತಿಮ್ |
ನಿರ್ನಿದ್ರಾಮಲಪುಣ್ಡರೀಕಕುಹನಾಪಾಣ್ಡಿತ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಚಾತುರೀ ಮಮ ಮನಃ ಕಾತರ್ಯಮುನ್ಮೂಲಯೇತ್ ||೧೧||

ನಿತ್ಯಂ ಬಾಧಿತಬನ್ಧುಜೀವಮಧರಂ ಮೈತ್ರೀಜುಷಂ ಪಲ್ಲವೈಃ
ಶುದ್ಧಸ್ಯ ದ್ವಿಜಮಣ್ಡಲಸ್ಯ ಚ ತಿರಸ್ಕರ್ತಾರಮಪ್ಯಾಶ್ರಿತಾ |
ಯಾ ವೈಮಲ್ಯವತೀ ಸದೈವ ನಮತಾಂ ಚೇತಃ ಪುನೀತೇತರಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಹೃದಯಂ ಪ್ರಸಾದಯತು ಮೇ ಸಾ ಮನ್ದಹಾಸಪ್ರಭಾ ||೧೨||

ದ್ರುಹ್ಯನ್ತೀ ತಮಸೇ ಮುಹುಃ ಕುಮುದಿನೀಸಾಹಾಯ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ
ಯಾನ್ತೀ ಚನ್ದ್ರಕಿಶೋರಶೇಖರವಪುಃಸೌಧಾಙ್ಗಣೇ ಪ್ರೇಙ್ಖಣಮ್ |
ಙ್ಞಾನಾಮ್ಭೋನಿಧಿವೀಚಿಕಾಂ ಸುಮನಸಾಂ ಕೂಲಙ್ಕಷಾಂ ಕುರ್ವತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಕೌಮುದೀ ಹರತು ಮೇ ಸಂಸಾರತಾಪೋದಯಮ್ ||೧೩||

ಕಾಶ್ಮೀರದ್ರವಧಾತುಕರ್ದಮರುಚಾ ಕಲ್ಮಾಷತಾಂ ಬಿಭ್ರತೀ
ಹಂಸೌಧೈರಿವ ಕುರ್ವತೀ ಪರಿಚಿತಿಂ ಹಾರೀಕೃತೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕೈಃ |
ವಕ್ಷೋಜನ್ಮತುಷಾರಶೈಲಕಟಕೇ ಸಞ್ಚಾರಮಾತನ್ವತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಮಯೀ ಭಾಗೀರಥೀ ಭಾಸತೇ ||೧೪||

ಕಮ್ಬೋರ್ವಂಶಪರಮ್ಪರಾ ಇವ ಕೃಪಾಸನ್ತಾನವಲ್ಲೀಭುವಃ
ಸಮ್ಫುಲ್ಲಸ್ತಬಕಾ ಇವ ಪ್ರಸೃಮರಾ ಮೂರ್ತಾಃ ಪ್ರಸಾದಾ ಇವ |
ವಾಕ್ಪೀಯೂಷಕಣಾ ಇವ ತ್ರಿಪಥಗಾಪರ್ಯಾಯಭೇದಾ ಇವ
ಭ್ರಾಜನ್ತೇ ತವ ಮನ್ದಹಾಸಕಿರಣಾಃ ಕಾಞ್ಚೀಪುರೀನಾಯಿಕೇ ||೧೫||

ವಕ್ಷೋಜೇ ಘನಸಾರಪತ್ರರಚನಾಭಙ್ಗೀಸಪತ್ನಾಯಿತಾ
ಕಣ್ಠೇ ಮೌಕ್ತಿಕಹಾರಯಷ್ಟಿಕಿರಣವ್ಯಾಪಾರಮುದ್ರಾಯಿತಾ |
ಓಷ್ಠಶ್ರೀನಿಕುರುಮ್ಬಪಲ್ಲವಪುಟೇ ಪ್ರೇಙ್ಖತ್ಪ್ರಸೂನಾಯಿತಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರತಾಂ ಮದೀಯಹೃದಯೇ ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಪ್ರಭಾ ||೧೬||

ಯೇಷಾಂ ಬಿನ್ದುರಿವೋಪರಿ ಪ್ರಚಲಿತೋ ನಾಸಾಗ್ರಮುಕ್ತಾಮಣಿಃ
ಯೇಷಾಂ ದೀನ ಇವಾಧಿಕಣ್ಠಮಯತೇ ಹಾರಃ ಕರಾಲಮ್ಬನಮ್ |
ಯೇಷಾಂ ಬನ್ಧುರಿವೋಷ್ಠಯೋರರುಣಿಮಾ ಧತ್ತೇ ಸ್ವಯಂ ರಞ್ಜನಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪ್ರಭವನ್ತು ತೇ ಮಮ ಶಿವೋಲ್ಲಾಸಾಯ ಹಾಸಾಙ್ಕುರಾಃ ||೧೭||

ಯಾ ಜಾಡ್ಯಾಮ್ಬುನಿಧಿಂ ಕ್ಷಿಣೋತಿ ಭಜತಾಂ ವೈರಾಯತೇ ಕೈರವೈಃ
ನಿತ್ಯಂ ಯಾಂ ನಿಯಮೇನ ಯಾ ಚ ಯತತೇ ಕರ್ತುಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರೋತ್ಸವಮ್ |
ಬಿಮ್ಬಂ ಚಾನ್ದ್ರಮಸಂ ಚ ವಞ್ಚಯತಿ ಯಾ ಗರ್ವೇಣ ಸಾ ತಾದೃಶೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಞ್ಜರೀ ತವ ಕಥಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನೇತ್ಯಸೌ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ ||೧೮||

ಆರುಢಾ ರಭಸಾತ್ಪುರಃ ಪುರರಿಪೋರಾಶ್ಲೇಷಣೋಪಕ್ರಮೇ
ಯಾ ತೇ ಮಾತರುಪೈತಿ ದಿವ್ಯತಟಿನೀಶಙ್ಕಾಕರೀ ತತ್ಕ್ಷಣಮ್ |
ಓಷ್ಠೌ ವೇಪಯತಿ ಭ್ರುವೌ ಕುಟಿಲಯತ್ಯಾನಮ್ರಯತ್ಯಾನನಂ
ತಾಂ ವನ್ದೇ ಮೃದುಹಾಸಪೂರಸುಷಮಾಮೇಕಾಮ್ರನಾಥಪ್ರಿಯೇ ||೧೯||

ವಕ್ತ್ರೇನ್ದೋಸ್ತವ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಸ್ಮಿತತತಿರ್ವಲ್ಗು ಸ್ಫುರನ್ತೀ ಸತಾಂ
ಸ್ಯಾಚ್ಚೇದ್ಯುಕ್ತಿಮಿದಂ ಚಕೋರಮನಸಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೌತೂಹಲಮ್ |
ಏತಚ್ಚಿತ್ರಮಹರ್ನಿಶಂ ಯದಧಿಕಾಮೇಷಾ ರುಚಿಂ ಗಾಹತೇ
ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠದ್ಯುಮಣಿಪ್ರಭಾಸ್ವಪಿ ಚ ಯದ್ಬಿಬ್ಬೋಕಮಾಲಮ್ಬತೇ ||೨೦||

ಸಾದೃಶ್ಯಂ ಕಲಶಾಮ್ಬುಧೇರ್ವಹತಿ ಯತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಂ
ಶೋಭಾಮೋಷ್ಠರುಚಾಮ್ಬ ವಿದ್ರುಮಭವಾಮೇತಾದ್ಭಿದಾಂ ಬ್ರೂಮಹೇ |
ಏಕಸ್ಮಾದುದಿತಂ ಪುರಾ ಕಿಲ ಪಪೌ ಶರ್ವಃ ಪುರಾಣಃ ಪುಮಾನ್
ಏತನ್ಮಧ್ಯಸಮುದ್ಭವಂ ರಸಯತೇ ಮಾಧುರ್ಯರೂಪಂ ರಸಮ್ ||೨೧||

ಉತ್ತುಙ್ಗಸ್ತನಕುಮ್ಭಶೈಲಕಟಕೇ ವಿಸ್ತಾರಿಕಸ್ತೂರಿಕಾ-
ಪತ್ರಶ್ರೀಜುಷಿ ಚಞ್ಚಲಾಃ ಸ್ಮಿತರುಚಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ಕೋಮಲಾಃ |
ಸನ್ಧ್ಯಾದೀಧಿತಿರಞ್ಜಿತಾ ಇವ ಮುಹುಃ ಸಾನ್ದ್ರಾಧರಜ್ಯೋತಿಷಾ
ವ್ಯಾಲೋಲಾಮಲಶಾರದಾಭ್ರಶಕಲವ್ಯಾಪಾರಮಾತನ್ವತೇ ||೨೨||

ಕ್ಷೀರಂ ದೂರತ ಏವ ತಿಷ್ಠತು ಕಥಂ ವೈಮಲ್ಯಮಾತ್ರಾದಿದಂ
ಮಾತಸ್ತೇ ಸಹಪಾಠವೀಥಿಮಯತಾಂ ಮನ್ದಸ್ಮಿತೈರ್ಮಞ್ಜುಲೈಃ |
ಕಿಂ ಚೇಯಂ ತು ಭಿದಾಸ್ತಿ ದೋಹನವಶಾದೇಕಂ ತು ಸಞ್ಜಾಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಯಮರ್ಥಿತಂ ಪ್ರಣಮತಾಮನ್ಯತ್ತು ದೋದುಹ್ಯತೇ ||೨೩||

ಕರ್ಪೂರೈರಮೃತೈರ್ಜಗಜ್ಜನನಿ ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚನ್ದ್ರಾತಪೈಃ
ಮುಕ್ತಾಹಾರಗುಣೈರ್ಮೃಣಾಲವಲಯೈರ್ಮುಗ್ಧಸ್ಮಿತಶ್ರೀರಿಯಮ್ |
ಶ್ರೀಕಾಞ್ಚೀಪುರನಾಯಿಕೇ ಸಮತಯಾ ಸಂಸ್ತೂಯತೇ ಸಜ್ಜನೈಃ
ತತ್ತಾದೃಙ್ಮಮ ತಾಪಶಾನ್ತಿವಿಧಯೇ ಕಿಂ ದೇವಿ ಮನ್ದಾಯತೇ ||೨೪||

ಮಧ್ಯೇಗರ್ಭಿತಮಞ್ಜುವಾಕ್ಯಲಹರೀಮಾಧ್ವೀಝರೀಶೀತಲಾ
ಮನ್ದಾರಸ್ತಬಕಾಯತೇ ಜನನಿ ತೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಾಂಶುಚ್ಛಟಾ |
ಯಸ್ಯಾ ವರ್ಧಯಿತುಂ ಮುಹುರ್ವಿಕಸನಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮದ್ರುಹೋ
ವಲ್ಗುರ್ವೀಕ್ಷಣವಿಭ್ರಮವ್ಯತಿಕರೋ ವಾಸನ್ತಮಾಸಾಯತೇ ||೨೫||

ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠದ್ಯುತಿಪುಞ್ಜರಞ್ಜಿತರುಚಿಸ್ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಚ್ಛಟಾ |
ಕಲ್ಯಾಣಂ ಗಿರಿಸಾರ್ವಭೌಮತನಯೇ ಕಲ್ಲೋಲಯತ್ವಾಶು ಮೇ |
ಫುಲ್ಲನ್ಮಲ್ಲಿಪಿನದ್ಧಹಲ್ಲಕಮಯೀ ಮಾಲೇವ ಯಾ ಪೇಶಲಾ
ಶ್ರೀಕಾಞ್ಚೀಶ್ವರಿ ಮಾರಮರ್ದಿತುರುರೋಮಧ್ಯೇ ಮುಹುರ್ಲಮ್ಬತೇ ||೨೬||

ಬಿಭ್ರಾಣಾ ಶರದಭ್ರವಿಭ್ರಮದಶಾಂ ವಿದ್ಯೋತಮಾನಾಪ್ಯಸೋ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಞ್ಜರೀ ಕಿರತಿ ತೇ ಕಾರುಣ್ಯಧಾರಾರಸಮ್ |
ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಶಿಶಿರೀಕರೋತಿ ಜಗತೀಶ್ಚಾಲೋಕ್ಯ ಚೈನಾಮಹೋ
ಕಾಮಂ ಖೇಲತಿ ನೀಲಕಣ್ಠಹೃದಯಂ ಕೌತೂಹಲಾನ್ದೋಲಿತಮ್ ||೨೭||

ಪ್ರೇಙ್ಖತ್ಪ್ರೌಢಕಟಾಕ್ಷಕುಞ್ಜಕುಹರೇಷ್ವತ್ಯಚ್ಛಗುಚ್ಛಾಯಿತಂ
ವಕ್ತ್ರೇನ್ದುಚ್ಛವಿಸಿನ್ಧುವೀಚಿನಿಚಯೇ ಫೇನಪ್ರತಾನಾಯಿತಮ್ |
ನೈರನ್ತರ್ಯವಿಜೃಮ್ಭಿತಸ್ತನತಟೇ ನೈಚೋಲಪಟ್ಟಾಯಿತಂ
ಕಾಲುಷ್ಯಂ ಕಬಲೀಕರೋತು ಮಮ ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮ್ ||೨೮||

ಪೀಯೂಷಂ ತವ ಮನ್ಥರಸ್ಮಿತಮಿತಿ ವ್ಯರ್ಥೈವ ಸಾಪಪ್ರಥಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಧ್ರುವಮೀದೃಶಂ ಯದಿ ಭವೇದೇತತ್ಕಥಂ ವಾ ಶಿವೇ |
ಮನ್ದಾರಸ್ಯ ಕಥಾಲವಂ ನ ಸಹತೇ ಮಥ್ನಾತಿ ಮನ್ದಾಕಿನೀ-
ಮಿನ್ದುಂ ನಿನ್ದತಿ ಕೀರ್ತಿತೇ‌உಪಿ ಕಲಶೀಪಾಥೋಧಿಮೀರ್ಷ್ಯಾಯತೇ ||೨೯||

ವಿಶ್ವೇಷಾಂ ನಯನೋತ್ಸವಂ ವಿತನುತಾಂ ವಿದ್ಯೋತತಾಂ ಚನ್ದ್ರಮಾ
ವಿಖ್ಯಾತೋ ಮದನಾನ್ತಕೇನ ಮುಕುಟೀಮಧ್ಯೇ ಚ ಸಂಮಾನ್ಯತಾಮ್ |
ಆಃ ಕಿಂ ಜಾತಮನೇನ ಹಾಸಸುಷಮಾಮಾಲೋಕ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ
ಕಾಲಙ್ಕೀಮವಲಮ್ಬತೇ ಖಲು ದಶಾಂ ಕಲ್ಮಾಷಹೀನೋ‌உಪ್ಯಸೌ ||೩೦||

ಚೇತಃ ಶೀತಲಯನ್ತು ನಃ ಪಶುಪತೇರಾನನ್ದಜೀವಾತವೋ
ನಮ್ರಾಣಾಂ ನಯನಾಧ್ವಸೀಮಸು ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಾತಪೋಪಕ್ರಮಾಃ |
ಸಂಸಾರಾಖ್ಯಸರೋರುಹಾಕರಖಲೀಕಾರೇ ತುಷಾರೋತ್ಕರಾಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮರಕೀರ್ತಿಬೀಜನಿಕರಾಸ್ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಾಙ್ಕುರಾಃ ||೩೧||

ಕರ್ಮೌಘಾಖ್ಯತಮಃಕಚಾಕಚಿಕರಾನ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಞ್ಚಿನ್ತಯೇ
ತ್ವನ್ಮನ್ದಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾಂ ತ್ರಿಭುವನಕ್ಷೇಮಙ್ಕರಾನಙ್ಕುರಾನ್ |
ಯೇ ವಕ್ತ್ರಂ ಶಿಶಿರಶ್ರಿಯೋ ವಿಕಸಿತಂ ಚನ್ದ್ರಾತಪಾಮ್ಭೋರುಹ-
ದ್ವೇಷೋದ್ಧೇಷೋಣಚಾತುರೀಮಿವ ತಿರಸ್ಕರ್ತುಂ ಪರಿಷ್ಕುರ್ವತೇ ||೩೨||

ಕುರ್ಯುರ್ನಃ ಕುಲಶೈಲರಾಜತನಯೇ ಕೂಲಙ್ಕಷಂ ಮಙ್ಗಲಂ
ಕುನ್ದಸ್ಪರ್ಧನಚುಞ್ಚವಸ್ತವ ಶಿವೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಪ್ರಕ್ರಮಾಃ |
ಯೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಮಸ್ತಸಾಕ್ಷಿನಯನಂ ಸನ್ತೋಷಯನ್ತೀಶ್ವರಂ
ಕರ್ಪೂರಪ್ರಕರಾ ಇವ ಪ್ರಸೃಮರಾಃ ಪುಂಸಾಮಸಾಧಾರಣಾಃ ||೩೩||

ಕಮ್ರೇಣ ಸ್ನಪಯಸ್ವ ಕರ್ಮಕುಹನಾಚೋರೇಣ ಮಾರಾಗಮ-
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಶಿಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಿತೇನ ವಿದುಷಾಮಕ್ಷೀಣಲಕ್ಷ್ಮೀಪುಷಾ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಕನ್ದಲೇನ ಕಲುಷಸ್ಫೋಟಕ್ರಿಯಾಚುಞ್ಚುನಾ
ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತವೀಚಿಕಾವಿಹರಣಪ್ರಾಚುರ್ಯಧುರ್ಯೇಣ ಮಾಮ್ ||೩೪||

ತ್ವನ್ಮನ್ದಸ್ಮಿತಕನ್ದಲಸ್ಯ ನಿಯತಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಙ್ಕಾಮಹೇ
ಬಿಮ್ಬಃ ಕಶ್ಚನ ನೂತನಃ ಪ್ರಚಲಿತೋ ನೈಶಾಕರಃ ಶೀಕರಃ |
ಕಿಞ್ಚ ಕ್ಷೀರಪಯೋನಿಧಿಃ ಪ್ರತಿನಿಧಿಃ ಸ್ವರ್ವಾಹಿನೀವೀಚಿಕಾ-
ಬಿಬ್ವೋಕೋ‌உಪಿ ವಿಡಮ್ಬ ಏವ ಕುಹನಾ ಮಲ್ಲೀಮತಲ್ಲೀರುಚಃ ||೩೫||

ದುಷ್ಕರ್ಮಾರ್ಕನಿಸರ್ಗಕರ್ಕಶಮಹಸ್ಸಮ್ಪರ್ಕತಪತಂ ಮಿಲ-
ತ್ಪಙ್ಕಂ ಶಙ್ಕರವಲ್ಲಭೇ ಮಮ ಮನಃ ಕಾಞ್ಚೀಪುರಾಲಙ್ಕ್ರಿಯೇ |
ಅಮ್ಬ ತ್ವನ್ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಮೃತರಸೇ ಮಙ್ಕ್ತ್ವಾ ವಿಧೂಯ ವ್ಯಥಾ-
ಮಾನನ್ದೋದಯಸೌಧಶೃಙ್ಗಪದವೀಮಾರೋಢುಮಾಕಾಙ್ಕ್ಷತಿ ||೩೬||

ನಮ್ರಾಣಾಂ ನಗರಾಜಶೇಖರಸುತೇ ನಾಕಾಲಯಾನಾಂ ಪುರಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತ್ವರಯಾ ವಿಪತ್ಪ್ರಶಮೇನ ಕಾರುಣ್ಯಧಾರಾಃ ಕಿರನ್ |
ಆಗಚ್ಛನ್ತಮನುಗ್ರಹಂ ಪ್ರಕಟಯನ್ನಾನನ್ದಬೀಜಾನಿ ತೇ
ನಾಸೀರೇ ಮೃದುಹಾಸ ಏವ ತನುತೇ ನಾಥೇ ಸುಧಾಶೀತಲಃ ||೩೭||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಥಮಾನವಿಭ್ರಮನಿಧಿಃ ಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪಪ್ರಸೂಃ
ಮುಗ್ಧಸ್ತೇ ಮೃದುಹಾಸ ಏವ ಗಿರಿಜೇ ಮುಷ್ಣಾತು ಮೇ ಕಿಲ್ಬಿಷಮ್ |
ಯಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ವಿಹಿತೇ ಕರಗ್ರಹ ಉಮೇ ಶಮ್ಭುಸ್ತ್ರಪಾಮೀಲಿತಂ
ಸ್ವೈರಂ ಕಾರಯತಿ ಸ್ಮ ತಾಣ್ಡವವಿನೋದಾನನ್ದಿನಾ ತಣ್ಡುನಾ ||೩೮||

ಕ್ಷುಣ್ಣಂ ಕೇನಚಿದೇವ ಧೀರಮನಸಾ ಕುತ್ರಾಪಿ ನಾನಾಜನೈಃ
ಕರ್ಮಗ್ರನ್ಥಿನಿಯನ್ತ್ರಿತೈರಸುಗಮಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ |
ಮುಗ್ಧೈರ್ದ್ರುಷ್ಟುಮಶಕ್ಯಮೇವ ಮನಸಾ ಮೂಢಸಯ ಮೇ ಮೌಕ್ತಿಕಂ
ಮಾರ್ಗಂ ದರ್ಶಯತು ಪ್ರದೀಪ ಇವ ತೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಶ್ರೀರಿಯಮ್ ||೩೯||

ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಕಾನ್ತಿಭಿರೇವ ನಿರ್ಮಲತರಂ ನೈಶಾಕರಂ ಮಣ್ಡಲಂ
ಹಂಸೈರೇವ ಶರದ್ವಿಲಾಸಸಮಯೇ ವ್ಯಾಕೋಚಮಮ್ಭೋರುಹಮ್ |
ಸ್ವಚ್ಛೈರೇವ ವಿಕಸ್ವರೈರುಡುಗುಣೈಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಬಿಮ್ಬಂ ದಿವಃ
ಪುಣ್ಯೈರೇವ ಮೃದುಸ್ಮಿತೈಸ್ತವ ಮುಖಂ ಪುಷ್ಣಾತಿ ಶೋಭಾಭರಮ್ ||೪೦||

ಮಾನಗ್ರನ್ಥಿವಿಧುನ್ತುದೇನ ರಭಸಾದಾಸ್ವಾದ್ಯಮಾನೇ ನವ-
ಪ್ರೇಮಾಡಮ್ಬರಪೂರ್ಣಿಮಾಹಿಮಕರೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ತತ್ಕ್ಷಣಮ್ |
ಆಲೋಕ್ಯ ಸ್ಮಿತಚನ್ದ್ರಿಕಾಂ ಪುನರಿಮಾಮುನ್ಮೀಲನಂ ಜಗ್ಮುಷೀಂ
ಚೇತಃ ಶೀಲಯತೇ ಚಕೋರಚರಿತಂ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಚೂಡಾಮಣೇಃ ||೪೧||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಞ್ಜರೀಂ ತವ ಭಜೇ ಯಸ್ಯಾಸ್ತ್ವಿಷಾಮಙ್ಕುರಾ-
ನಾಪೀನಸ್ತನಪಾನಲಾಲಸತಯಾ ನಿಶ್ಶಙ್ಕಮಙ್ಕೇಶಯಃ |
ಊರ್ಧ್ವಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ವಿಕರ್ಷತಿ ಪ್ರಸೃಮರಾನುದ್ದಾಮಯಾ ಶುಣ್ಡಯಾ
ಸೂನುಸುತೇ ಬಿಸಶಙ್ಕಯಾಶು ಕುಹನಾದನ್ತಾವಲಗ್ರಾಮಣೀಃ ||೪೨||

ಗಾಢಾಶ್ಲೇಷವಿಮರ್ದಸಮ್ಭ್ರಮವಶಾದುದ್ದಾಮಮುಕ್ತಾಗುಣ-
ಪ್ರಾಲಮ್ಬೇ ಕುಚಕುಮ್ಭಯೋರ್ವಿಗಲಿತೇ ದಕ್ಷದ್ವಿಷೋ ವಕ್ಷಸಿ |
ಯಾ ಸಖ್ಯೇನ ಪಿನಹ್ಯತಿ ಪ್ರಚುರಯಾ ಭಾಸಾ ತದೀಯಾಂ ದಶಾಂ
ಸಾ ಮೇ ಖೇಲತು ಕಾಮಕೋಟಿ ಹೃದಯೇ ಸಾನ್ದ್ರಸ್ಮಿತಾಂಶುಚ್ಛಟಾ ||೪೩||

ಮನ್ದಾರೇ ತವ ಮನ್ಥರಸ್ಮಿತರುಚಾಂ ಮಾತ್ಸರ್ಯಮಾಲೋಕ್ಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮರಶಾಸನೇ ಚ ನಿಯತೋ ರಾಗೋದಯೋ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ |
ಚಾನ್ದ್ರೀಷು ದ್ಯುತಿಮಞ್ಜರೀಷು ಚ ಮಹಾನ್ದ್ವೇಷಾಙ್ಕುರೋ ದೃಶ್ಯತೇ
ಶುದ್ಧಾನಾಂ ಕಥಮೀದೃಶೀ ಗಿರಿಸುತೇ‌உತಿಶುದ್ಧಾ ದಶಾ ಕಥ್ಯತಾಮ್ ||೪೪||

ಪೀಯೂಷಂ ಖಲು ಪೀಯತೇ ಸುರಜನೈರ್ದುಗ್ಧಾಮ್ಬುಧಿರ್ಮಥ್ಯತೇ
ಮಾಹೇಶೈಶ್ಚ ಜಟಾಕಲಾಪನಿಗಡೈರ್ಮನ್ದಾಕಿನೀ ನಹ್ಯತೇ |
ಶೀತಾಂಶುಃ ಪರಿಭೂಯತೇ ಚ ತಮಸಾ ತಸ್ಮಾದನೇತಾದೃಶೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಞ್ಜರೀ ತವ ವಚೋವೈದಗ್ಧ್ಯಮುಲ್ಲಙ್ಘತೇ ||೪೫||

ಆಶಙ್ಕೇ ತವ ಮನ್ದಹಾಸಲಹರೀಮನ್ಯಾದೃಶೀಂ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ-
ಮೇಕಾಮ್ರೇಶಕುಟುಮ್ಬಿನಿ ಪ್ರತಿಪದಂ ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಭಾಸಙ್ಗಮೇ |
ವಕ್ಷೋಜಾಮ್ಬುರುಹೇ ನ ತೇ ರಚಯತಃ ಕಾಞ್ಚಿದ್ದಶಾಂ ಕೌಙ್ಮಲೀ-
ಮಾಸ್ಯಾಮ್ಭೋರುಹಮಮ್ಬ ಕಿಞ್ಚ ಶನಕೈರಾಲಮ್ಬತೇ ಫುಲ್ಲತಾಮ್ ||೪೬||

ಆಸ್ತೀರ್ಣಾಧರಕಾನ್ತಿಪಲ್ಲವಚಯೇ ಪಾತಂ ಮುಹುರ್ಜಗ್ಮುಷೀ
ಮಾರದ್ರೋಹಿಣಿ ಕನ್ದಲತ್ಸ್ಮರಶರಜ್ವಾಲಾವಲೀರ್ವ್ಯಞ್ಜತೀ |
ನಿನ್ದನ್ತೀ ಘನಸಾರಹಾರವಲಯಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮೃಣಾಲಾನಿ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಚಾತುರೀ ವಿರಹಿಣೀರೀತಿಂ ಜಗಾಹೇತರಾಮ್ ||೪೭||

ಸೂರ್ಯಾಲೋಕವಿಧೌ ವಿಕಾಸಮಧಿಕಂ ಯಾನ್ತೀ ಹರನ್ತೀ ತಮ-
ಸ್ಸನ್ದೋಹಂ ನಮತಾಂ ನಿಜಸ್ಮರಣತೋ ದೋಷಾಕರದ್ವೇಷಿಣೀ |
ನಿರ್ಯಾನ್ತೀ ವದನಾರವಿನ್ದಕುಹರಾನ್ನಿರ್ಧೂತಜಾಡ್ಯಾ ನೃಣಾಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಮಯೀ ಚಿತ್ರೀಯತೇ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ||೪೮||

ಕುಣ್ಠೀಕುರ್ಯುರಮೀ ಕುಬೋಧಘಟನಾಮಸ್ಮನ್ಮನೋಮಾಥಿನೀಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಿವಙ್ಕರಾಸ್ತವ ಶಿವೇ ಶ್ರೀಮನ್ದಹಾಸಾಙ್ಕುರಾಃ |
ಯೇ ತನ್ವನ್ತಿ ನಿರನ್ತರಂ ತರುಣಿಮಸ್ತಮ್ಬೇರಮಗ್ರಾಮಣೀ-
ಕುಮ್ಭದ್ವನ್ದ್ವವಿಡಮ್ಬಿನಿ ಸ್ತನತಟೇ ಮುಕ್ತಾಕುಥಾಡಮ್ಬರಮ್ ||೪೯||

ಪ್ರೇಙ್ಖನ್ತಃ ಶರದಮ್ಬುದಾ ಇವ ಶನೈಃ ಪ್ರೇಮಾನಿಲೈಃ ಪ್ರೇರಿತಾ
ಮಜ್ಜನ್ತೋ ಮನ್ದನಾರಿಕಣ್ಠಸುಷಮಾಸಿನ್ಧೌ ಮುಹುರ್ಮನ್ಥರಮ್ |
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಂಶುನಿಕರಾಃ ಶ್ಯಾಮಾಯಮಾನಶ್ರಿಯೋ
ನೀಲಾಮ್ಭೋಧರನೈಪುಣೀಂ ತತ ಇತೋ ನಿರ್ನಿದ್ರಯನ್ತ್ಯಞ್ಜಸಾ ||೫೦||

ವ್ಯಾಪಾರಂ ಚತುರಾನನೈಕವಿಹೃತೌ ವ್ಯಾಕುರ್ವತೀ ಕುರ್ವತೀ
ರುದ್ರಾಕ್ಷಗ್ರಹಣಂ ಮಹೇಶಿ ಸತತಂ ವಾಗೂರ್ಮಿಕಲ್ಲೋಲಿತಾ |
ಉತ್ಫುಲ್ಲಂ ಧವಲಾರವಿನ್ದಮಧರೀಕೃತ್ಯ ಸ್ಫುರನ್ತೀ ಸದಾ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸರಸ್ವತೀ ವಿಜಯತೇ ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಪ್ರಭಾ ||೫೧||

ಕರ್ಪೂರದ್ಯುತಿತಸ್ಕರೇಣ ಮಹಸಾ ಕಲ್ಮಾಷಯತ್ಯಾನನಂ
ಶ್ರೀಕಾಞ್ಚೀಪುರನಾಯಿಕೇ ಪತಿರಿವ ಶ್ರೀಮನ್ದಹಾಸೋ‌உಪಿ ತೇ |
ಆಲಿಙ್ಗತ್ಯತಿಪೀವರಾಂ ಸ್ತನತಟೀಂ ಬಿಮ್ಬಾಧರಂ ಚುಮ್ಬತಿ
ಪ್ರೌಢಂ ರಾಗಭರಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ ಮನಸೋ ಧೈರ್ಯಂ ಧುನೀತೇತರಾಮ್ ||೫೨||

ವೈಶದ್ಯೇನ ಚ ವಿಶ್ವತಾಪಹರಣಕ್ರೀಡಾಪಟೀಯಸ್ತಯಾ
ಪಾಣ್ಡಿತ್ಯೇನ ಪಚೇಲಿಮೇನ ಜಗತಾಂ ನೇತ್ರೋತ್ಸವೋತ್ಪಾದೇನ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಕನ್ದಲೈಸ್ತವ ತುಲಾಮಾರೋಢುಮುದ್ಯೋಗಿನೀ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಸೌ ಜಲರಾಶಿಪೋಷಣತಯಾ ದೂಷ್ಯಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ ದಶಾಮ್ ||೫೩||

ಲಾವಣ್ಯಾಮ್ಬುಜಿನೀಮೃಣಾಲವಲಯೈಃ ಶೃಙ್ಗಾರಗನ್ಧದ್ವಿಪ-
ಗ್ರಾಮಣ್ಯಃ ಶ್ರುತಿಚಾಮರೈಸ್ತರುಣಿಮಸ್ವಾರಾಜ್ಯತೇಜೋಙ್ಕುರೈಃ |
ಆನನ್ದಾಮೃತಸಿನ್ಧುವೀಚಿಪೃಷತೈರಾಸ್ಯಾಬ್ಜಹಂಸೈಸ್ತವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಥಾನ ಮನ್ದಹಸಿತೈರ್ಮತ್ಕಂ ಮನಃಕಲ್ಮಷಮ್ ||೫೪||

ಉತ್ತುಙ್ಗಸ್ತನಮಣ್ಡಲೀಪರಿಚಲನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಹಾರಚ್ಛಟಾ-
ಚಞ್ಚಚ್ಛೋಣಿಮಪುಞ್ಜಮಧ್ಯಸರಣಿಂ ಮಾತಃ ಪರಿಷ್ಕುರ್ವತೀ |
ಯಾ ವೈದಗ್ಧ್ಯಮುಪೈತಿ ಶಙ್ಕರಜಟಾಕಾನ್ತಾರವಾಟೀಪತ-
ತ್ಸ್ವರ್ವಾಪೀಪಯಸಃ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿರಸೌ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ಮಞ್ಜುಲಾ ||೫೫||

ಸನ್ನಾಮೈಕಜುಷಾ ಜನೇನ ಸುಲಭಂ ಸಂಸೂಚಯನ್ತೀ ಶನೈ-
ರುತ್ತುಙ್ಗಸ್ಯ ಚಿರಾದನುಗ್ರಹತರೋರುತ್ಪತ್ಸ್ಯಮಾನಂ ಫಲಮ್ |
ಪ್ರಾಥಮ್ಯೇನ ವಿಕಸ್ವರಾ ಕುಸುಮವತ್ಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯಮಭ್ಯೇಯುಷೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಚಾತುರೀ ತವ ಮಮ ಕ್ಷೇಮಙ್ಕರೀ ಕಲ್ಪತಾಮ್ ||೫೬||

ಧಾನುಷ್ಕಾಗ್ರಸರಸ್ಯ ಲೋಲಕುಟಿಲಭ್ರೂಲೇಖಯಾ ಬಿಭ್ರತೋ
ಲೀಲಾಲೋಕಶಿಲೀಮುಖಂ ನವವಯಸ್ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುಷಃ |
ಜೇತುಂ ಮನ್ಮಥಮರ್ದಿನಂ ಜನನಿ ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಹಾಸಃ ಸ್ವಯಂ
ವಲ್ಗುರ್ವಿಭ್ರಮಭೂಭೃತೋ ವಿತನುತೇ ಸೇನಾಪತಿಪ್ರಕ್ರಿಯಾಮ್ ||೫೭||

ಯನ್ನಾಕಮ್ಪತ ಕಾಲಕೂಟಕಬಲೀಕಾರೇ ಚುಚುಮ್ಬೇ ನ ಯದ್-
ಗ್ಲಾನ್ಯಾ ಚಕ್ಷುಷಿ ರೂಷಿತಾನಲಶಿಖೇ ರುದ್ರಸ್ಯ ತತ್ತಾದೃಶಮ್ |
ಚೇತೋ ಯತ್ಪ್ರಸಭಂ ಸ್ಮರಜ್ವರಶಿಖಿಜ್ವಾಲೇನ ಲೇಲಿಹ್ಯತೇ
ತತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಂಶುಕಲಿಕಾಹೇಲಾಭವಂ ಪ್ರಾಭವಮ್ ||೫೮||

ಸಮ್ಭಿನ್ನೇವ ಸುಪರ್ವಲೋಕತಟಿನೀ ವೀಚೀಚಯೈರ್ಯಾಮುನೈಃ
ಸಂಮಿಶ್ರೇವ ಶಶಾಙ್ಕದೀಪ್ತಿಲಹರೀ ನೀಲೈರ್ಮಹಾನೀರದೈಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರಿತಾ ತವ ಸ್ಮಿತರುಚಿಃ ಕಾಲಾಞ್ಜನಸ್ಪರ್ಧಿನಾ
ಕಾಲಿಮ್ನಾ ಕಚರೋಚಿಷಾಂ ವ್ಯತಿಕರೇ ಕಾಞ್ಚಿದ್ದಶಾಮಶ್ನುತೇ ||೫೯||

ಜಾನೀಮೋ ಜಗದೀಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನಿ ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಪ್ರಭಾಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸರೋಜಿನೀಮಭಿನವಾಮೇಷಾ ಯತಃ ಸರ್ವದಾ |
ಆಸ್ಯೇನ್ದೋರವಲೋಕೇನ ಪಶುಪತೇರಭ್ಯೇತಿ ಸಮ್ಫುಲ್ಲತಾಂ
ತನ್ದ್ರಾಲುಸ್ತದಭಾವ ಏವ ತನುತೇ ತದ್ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ರಮಮ್ ||೬೦||

ಯಾನ್ತೀ ಲೋಹಿತಿಮಾನಮಭ್ರತಟಿನೀ ಧಾತುಚ್ಛಟಾಕರ್ದಮೈಃ
ಭಾನ್ತೀ ಬಾಲಗಭಸ್ತಿಮಾಲಿಕಿರಣೈರ್ಮೇಘಾವಲೀ ಶಾರದೀ |
ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠದ್ಯುತಿಪುಞ್ಜಚುಮ್ಬನಕಲಾಶೋಣಾಯಮಾನೇನ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾ ಸಮದಶಾಮಾರೋಢುಮಾಕಾಙ್ಕ್ಷತೇ ||೬೧||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮುಖೇನ್ದುಭೂಷಣಮಿದಂ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಂ ತಾವಕಂ
ನೇತ್ರಾನನ್ದಕರಂ ತಥಾ ಹಿಮಕರೋ ಗಚ್ಛೇದ್ಯಥಾ ತಿಗ್ಮತಾಮ್ |
ಶೀತಂ ದೇವಿ ತಥಾ ಯಥಾ ಹಿಮಜಲಂ ಸನ್ತಾಪಮುದ್ರಾಸ್ಪದಂ
ಶ್ವೇತಂ ಕಿಞ್ಚ ತಥಾ ಯಥಾ ಮಲಿನತಾಂ ಧತ್ತೇ ಚ ಮುಕ್ತಾಮಣಿಃ ||೬೨||

ತ್ವನ್ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮಞ್ಜರೀಂ ಪ್ರಸೃಮರಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚನ್ದ್ರಾತಪಂ
ಸನ್ತಃ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತ್ಯಮಲತಾ ತಲ್ಲಕ್ಷಣಂ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ |
ಅಸ್ಮಾಕಂ ನ ಧುನೋತಿ ತಾಪಕಮಧಿಕಂ ಧೂನೋತಿ ನಾಭ್ಯನ್ತರಂ
ಧ್ವಾನ್ತಂ ತತ್ಖಲು ದುಃಖಿನೋ ವಯಮಿದಂ ಕೇನೋತಿ ನೋ ವಿದ್ಮಹೇ ||೬೩||

ನಮ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಣಯಪ್ರರೂಢಕಲಹಚ್ಛೇದಾಯ ಪಾದಾಬ್ಜಯೋಃ
ಮನ್ದಂ ಚನ್ದ್ರಕಿಶೋರಶೇಖರಮಣೇಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಗೇಣ ತೇ |
ಬನ್ಧೂಕಪ್ರಸವಶ್ರಿಯಂ ಜಿತವತೋ ಬಂಹೀಯಸೀಂ ತಾದೃಶೀಂ
ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠಸ್ಯ ರುಚಿಂ ನಿರಸ್ಯ ಹಸಿತಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ವಯಸ್ಯಾಯತೇ ||೬೪||

ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಿಮೋಚನಂ ವಿದಧತಸ್ತತ್ಪ್ರೀತಿನಿಷ್ಪಾದಿನೀ
ಭೂಯೋ ದೂರತ ಏವ ಧೂತಮರುತಸ್ತತ್ಪಾಲನಂ ತನ್ವತೀ |
ಉದ್ಭೂತಸ್ಯ ಜಲಾನ್ತರಾದವಿರತಂ ತದ್ದೂರತಾಂ ಜಗ್ಮುಷೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಞ್ಜರೀ ತವ ಕಥಂ ಕಮ್ಬೋಸ್ತುಲಾಮಶ್ನುತೇ ||೬೫||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಝರೀವೈದಗ್ಧ್ಯಲೀಲಾಯಿತಂ
ಪಶ್ಯನ್ತೋ‌உಪಿ ನಿರನ್ತರಂ ಸುವಿಮಲಂಮನ್ಯಾ ಜಗನ್ಮಣ್ಡಲೇ |
ಲೋಕಂ ಹಾಸಯಿತುಂ ಕಿಮರ್ಥಮನಿಶಂ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಮಾತನ್ವತೇ
ಮನ್ದಾಕ್ಷಂ ವಿರಹಯ್ಯ ಮಙ್ಗಲತರಂ ಮನ್ದಾರಚನ್ದ್ರಾದಯಃ ||೬೬||

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧೇರಪಿ ಶೈಲರಾಜತನಯೇ ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಸ್ಯ ಚ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಲಕ್ಷಿಮೋದಯನಿಧೇಃ ಕಿಞ್ಚಿದ್ಭಿದಾಂ ಬ್ರೂಮಹೇ |
ಏಕಸ್ಮೈ ಪುರುಷಾಯ ದೇವಿ ಸ ದದೌ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕದಾಚಿತ್ಪುರಾ
ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ‌உಪಿ ದದಾತ್ಯಸೌ ತು ಸತತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ ವಾಗೀಶ್ವರೀಮ್ ||೬೭||

ಶ್ರೀಕಾಞ್ಚೀಪುರರತ್ನದೀಪಕಲಿಕೇ ತಾನ್ಯೇವ ಮೇನಾತ್ಮಜೇ
ಚಾಕೋರಾಣಿ ಕುಲಾನಿ ದೇವಿ ಸುತರಾಂ ಧನ್ಯಾನಿ ಮನ್ಯಾಮಹೇ |
ಕಮ್ಪಾತೀರಕುಟುಮ್ಬಚಙ್ಕ್ರಮಕಲಾಚುಞ್ಚೂನಿ ಚಞ್ಚೂಪುಟೈಃ
ನಿತ್ಯಂ ಯಾನಿ ತವ ಸ್ಮಿತೇನ್ದುಮಹಸಾಮಾಸ್ವಾದಮಾತನ್ವತೇ ||೬೮||

ಶೈತ್ಯಪ್ರಕ್ರಮಮಾಶ್ರಿತೋ‌உಪಿ ನಮತಾಂ ಜಾಡ್ಯಪ್ರಥಾಂ ಧೂನಯನ್
ನೈರ್ಮಲ್ಯಂ ಪರಮಂ ಗತೋ‌உಪಿ ಗಿರಿಶಂ ರಾಗಾಕುಲಂ ಚಾರಯನ್ |
ಲೀಲಾಲಾಪಪುರಸ್ಸರೋ‌உಪಿ ಸತತಂ ವಾಚಂಯಮಾನ್ಪ್ರೀಣಯನ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾಂ ತವ ಸಮುಲ್ಲಾಸಃ ಕಥಂ ವರ್ಣ್ಯತೇ ||೬೯||

ಶ್ರೋಣೀಚಞ್ಚಲಮೇಖಲಾಮುಖರಿತಂ ಲೀಲಾಗತಂ ಮನ್ಥರಂ
ಭ್ರೂವಲ್ಲೀಚಲನಂ ಕಟಾಕ್ಷವಲನಂ ಮನ್ದಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಾಚಣಮ್ |
ಯದ್ವೈದಗ್ಧ್ಯಮುಖೇನ ಮನ್ಮಥರಿಪುಂ ಸಂಮೋಹಯನ್ತ್ಯಞ್ಜಸಾ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಯ ಸತತಂ ತಸ್ಮೈ ನಮ್ಸಕುರ್ಮಹೇ ||೭೦||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನೋಙ್ಞಮನ್ದಹಸಿತಜ್ಯೋತಿಷ್ಪ್ರರೋಹೇ ತವ
ಸ್ಫೀತಶ್ವೇತಿಮಸಾರ್ವಭೌಮಸರಣಿಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯಮಭ್ಯೇಯುಷಿ |
ಚನ್ದ್ರೋ‌உಯಂ ಯುವರಾಜತಾಂ ಕಲಯತೇ ಚೇಟೀಧುರಂ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ
ಶುದ್ಧಾ ಸಾ ಚ ಸುಧಾಝರೀ ಸಹಚರೀಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಲಮ್ಬತೇ ||೭೧||

ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಕಿಂ ತನುತೇ ಫಲಂ ತನುಮತಾಮೌಷ್ಣ್ಯಪ್ರಶಾನ್ತಿಂ ವಿನಾ
ತ್ವನ್ಮನ್ದಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾ ತನುಮತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರೋಚಿಷ್ಣುನಾ |
ಸನ್ತಾಪೋ ವಿನಿವಾರ್ಯತೇ ನವವಯಃಪ್ರಾಚುರ್ಯಮಙ್ಕೂರ್ಯತೇ
ಸೌನ್ದರ್ಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಯತೇ ಜಗತಿ ಸಾ ಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಸಞ್ಚಾರ್ಯತೇ ||೭೨||

ವೈಮಲ್ಯಂ ಕುಮುದಶ್ರಿಯಾಂ ಹಿಮರುಚಃ ಕಾನ್ತ್ಯೈವ ಸನ್ಧುಕ್ಷ್ಯತೇ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾರೋಚಿರಪಿ ಪ್ರದೋಷಸಮಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಸಮ್ಪದ್ಯತೇ |
ಸ್ವಚ್ಛತ್ವಂ ನವಮೌಕ್ತಿಕಸ್ಯ ಪರಮಂ ಸಂಸ್ಕಾರತೋ ದೃಶ್ಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತದೀಧಿತೇರ್ವಿಶದಿಮಾ ನೈಸರ್ಗಿಕೋ ಭಾಸತೇ ||೭೩||

ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನಿ ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಶ್ರಿಯಃ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಮ ಕ್ಷಿಣೋತು ಮಮತಾವೈಚಕ್ಷಣೀಮಕ್ಷಯಾಮ್ |
ಯದ್ಭೀತ್ಯೇವ ನಿಲೀಯತೇ ಹಿಮಕರೋ ಮೇಘೋದರೇ ಶುಕ್ತಿಕಾ-
ಗರ್ಭೇ ಮೌಕ್ತಿಕಮಣ್ಡಲೀ ಚ ಸರಸೀಮಧ್ಯೇ ಮೃಣಾಲೀ ಚ ಸಾ ||೭೪||

ಹೇರಮ್ಬೇ ಚ ಗುಹೇ ಹರ್ಷಭರಿತಂ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಙ್ಕೂರಯತ್
ಮಾರದ್ರೋಹಿಣಿ ಪೂರುಷೇ ಸಹಭುವಂ ಪ್ರೇಮಾಙ್ಕುರಂ ವ್ಯಞ್ಜಯತ್ |
ಆನಮ್ರೇಷು ಜನೇಷು ಪೂರ್ಣಕರುಣಾವೈದಗ್ಧ್ಯಮುತ್ತಾಲಯತ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಞ್ಜಸಾ ತವ ಕಥಙ್ಕಾರಂ ಮಯಾ ಕಥ್ಯತೇ ||೭೫||

ಸಙ್ಕ್ರುದ್ಧದ್ವಿಜರಾಜಕೋ‌உಪ್ಯವಿರತಂ ಕುರ್ವನ್ದ್ವಿಜೈಃ ಸಙ್ಗಮಂ
ವಾಣೀಪದ್ಧತಿದೂರಗೋ‌உಪಿ ಸತತಂ ತತ್ಸಾಹಚರ್ಯಂ ವಹನ್ |
ಅಶ್ರಾನ್ತಂ ಪಶುದುರ್ಲಭೋ‌உಪಿ ಕಲಯನ್ಪತ್ಯೌ ಪಶೂನಾಂ ರತಿಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಮೃತರಸಸ್ಯನ್ದೋ ಮಯಿ ಸ್ಪನ್ದತಾಮ್ ||೭೬||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಹೇಶ್ವರೇ ನಿರುಪಮಪ್ರೇಮಾಙ್ಕುರಪ್ರಕ್ರಮಮ್ಂ
ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ಸಹಜಾಮುನ್ನಿದ್ರಯನ್ಮಾಧುರೀಮ್ |
ತತ್ತಾದೃಕ್ತವ ಮನ್ದಹಾಸಮಹಿಮಾ ಮಾತಃ ಕಥಂ ಮಾನಿತಾಂ
ತನ್ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಸುರನಿಮ್ನಗಾಂ ಚ ಕಲಿಕಾಮಿನ್ದೋಶ್ಚ ತಾಂ ನಿನ್ದತಿ ||೭೭||

ಯೇ ಮಾಧುರ್ಯವಿಹಾರಮಣ್ಟಪಭುವೋ ಯೇ ಶೈತ್ಯಮುದ್ರಾಕರಾ
ಯೇ ವೈಶದ್ಯದಶಾವಿಶೇಷಸುಭಗಾಸ್ತೇ ಮನ್ದಹಾಸಾಙ್ಕುರಾಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸಹಜಂ ಗುಣತ್ರಯಮಿದಂ ಪರ್ಯಾಯತಃ ಕುರ್ವತಾಂ
ವಾಣೀಗುಮ್ಫನಡಮ್ಬರೇ ಚ ಹೃದಯೇ ಕೀರ್ತಿಪ್ರರೋಹೇ ಚ ಮೇ ||೭೮||

ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುನಿಕರಾ ದಕ್ಷಾನ್ತಕೇ ವೀಕ್ಷಣೇ
ಮನ್ದಾಕ್ಷಗ್ರಹಿಲಾ ಹಿಮದ್ಯುತಿಮಯೂಖಾಕ್ಷೇಪದೀಕ್ಷಾಙ್ಕುರಾಃ |
ದಾಕ್ಷ್ಯಂ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯನ್ತು ಮಾಕ್ಷಿಕಗುಡದ್ರಾಕ್ಷಾಭವಂ ವಾಕ್ಷು ಮೇ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಮೋಕ್ಷಪಥಂ ನಿರೀಕ್ಷಿತುಮಪಿ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯೇಯುರ್ಮನಃ ||೭೯||

ಜಾತ್ಯಾ ಶೀತಶೀತಲಾನಿ ಮಧುರಾಣ್ಯೇತಾನಿ ಪೂತಾನಿ ತೇ
ಗಾಙ್ಗಾನೀವ ಪಯಾಂಸಿ ದೇವಿ ಪಟಲಾನ್ಯಲ್ಪಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತಿಷಾಮ್ |
ಏನಃಪಙ್ಕಪರಮ್ಪರಾಮಲಿನಿತಾಮೇಕಾಮ್ರನಾಥಪ್ರಿಯೇ
ಪ್ರಙ್ಞಾನಾತ್ಸುತರಾಂ ಮದೀಯಧಿಷಣಾಂ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯನ್ತು ಕ್ಷಣಾತ್ ||೮೦||

ಅಶ್ರಾನ್ತಂ ಪರತನ್ತ್ರಿತಃ ಪಶುಪತಿಸ್ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಾಙ್ಕುರೈಃ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತದೀಯವರ್ಣಸಮತಾಸಙ್ಗೇನ ಶಙ್ಕಾಮಹೇ |
ಇನ್ದುಂ ನಾಕಧುನೀಂ ಚ ಶೇಖರಯತೇ ಮಾಲಾಂ ಚ ಧತ್ತೇ ನವೈಃ
ವೈಕುಣ್ಠೈರವಕುಣ್ಠನಂ ಚ ಕುರುತೇ ಧೂಲೀಚಯೈರ್ಭಾಸ್ಮನೈಃ ||೮೧||

ಶ್ರೀಕಾಞ್ಚೀಪುರದೇವತೇ ಮೃದುವಚಸ್ಸೌರಭ್ಯಮುದ್ರಾಸ್ಪದಂ
ಪ್ರೌಢಪ್ರೇಮಲತಾನವೀನಕುಸುಮಂ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಂ ತಾವಕಮ್ |
ಮನ್ದಂ ಕನ್ದಲತಿ ಪ್ರಿಯಸ್ಯ ವದನಾಲೋಕೇ ಸಮಾಭಾಷಣೇ
ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣೇ ಕುಙ್ಮಲತಿ ಪ್ರರೂಢಪುಲಕೇ ಚಾಶ್ಲೋಷಣೇ ಫುಲ್ಲತಿ ||೮೨||

ಕಿಂ ತ್ರೈಸ್ರೋತಸಮಮ್ಬಿಕೇ ಪರಿಣತಂ ಸ್ರೋತಶ್ಚತುರ್ಥಂ ನವಂ
ಪೀಯೂಷಸ್ಯ ಸಮಸ್ತತಾಪಹರಣಂ ಕಿಂವಾ ದ್ವಿತೀಯಂ ವಪುಃ |
ಕಿಂಸ್ವಿತ್ತ್ವನ್ನಿಕಟಂ ಗತಂ ಮಧುರಿಮಾಭ್ಯಾಸಾಯ ಗವ್ಯಂ ಪಯಃ
ಶ್ರೀಕಾಞ್ಚೀಪುರನಾಯಕಪ್ರಿಯತಮೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಂ ತಾವಕಮ್ ||೮೩||

ಭೂಷಾ ವಕ್ತ್ರಸರೋರುಹಸ್ಯ ಸಹಜಾ ವಾಚಾಂ ಸಖೀ ಶಾಶ್ವತೀ
ನೀವೀ ವಿಭ್ರಮಸನ್ತತೇಃ ಪಶುಪತೇಃ ಸೌಧೀ ದೃಶಾಂ ಪಾರಣಾ |
ಜೀವಾತುರ್ಮದನಶ್ರಿಯಃ ಶಶಿರುಚೇರುಚ್ಚಾಟನೀ ದೇವತಾ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗಿರಾಮಭೂಮಿಮಯತೇ ಹಾಸಪ್ರಭಾಮಞ್ಜರೀ ||೮೪||

ಸೂತಿಃ ಶ್ವೇತಿಮಕನ್ದಲಸ್ಯ ವಸತಿಃ ಶೃಙ್ಗಾರಸಾರಶ್ರಿಯಃ
ಪೂರ್ತಿಃ ಸೂಕ್ತಿಝರೀರಸಸ್ಯ ಲಹರೀ ಕಾರುಣ್ಯಪಾಥೋನಿಧೇಃ |
ವಾಟೀ ಕಾಚನ ಕೌಸುಮೀ ಮಧುರಿಮಸ್ವಾರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಸ್ತವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಮಾಸ್ತು ಮಙ್ಗಲಕರೀ ಹಾಸಪ್ರಭಾಚಾತುರೀ ||೮೫||

ಜನ್ತೂನಾಂ ಜನಿದುಃಖಮೃತ್ಯುಲಹರೀಸನ್ತಾಪನಂ ಕೃನ್ತತಃ
ಪ್ರೌಢಾನುಗ್ರಹಪೂರ್ಣಶೀತಲರುಚೋ ನಿತ್ಯೋದಯಂ ಬಿಭ್ರತಃ |
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿಸೃತ್ವರಾ ಇವ ಕರಾ ಹಾಸಾಙ್ಕುರಾಸ್ತೇ ಹಠಾ-
ದಾಲೋಕೇನ ನಿಹನ್ಯುರನ್ಧತಮಸಸ್ತೋಮಸ್ಯ ಮೇ ಸನ್ತತಿಮ್ ||೮೬||

ಉತ್ತುಙ್ಗಸ್ತನಮಣ್ಡಲಸ್ಯ ವಿಲಸಲ್ಲಾವಣ್ಯಲೀಲಾನಟೀ-
ರಙ್ಗಸ್ಯ ಸ್ಫುಟಮೂರ್ಧ್ವಸೀಮನಿ ಮುಹುಃ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಮಭ್ಯೇಯುಷೀ |
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿತತಿರ್ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠಕಾನ್ತ್ಯಙ್ಕುರೈಃ
ಚಿತ್ರಾಂ ವಿದ್ರುಮಮುದ್ರಿತಾಂ ವಿತನುತೇ ಮೌಕ್ತೀಂ ವಿತಾನಶ್ರಿಯಮ್ ||೮೭||

ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾತ್ತವ ವಕ್ತ್ರಮೇವ ಲಲಿತಂ ಸನ್ತೋಷಸಮ್ಪಾದನಂ
ಶಮ್ಭೋಃ ಕಿಂ ಪುನರಞ್ಚಿತಸ್ಮಿತರುಚಃ ಪಾಣ್ಡಿತ್ಯಪಾತ್ರೀಕೃತಮ್ |
ಅಮ್ಭೋಜಂ ಸ್ವತ ಏವ ಸರ್ವಜಗತಾಂ ಚಕ್ಷುಃಪ್ರಿಯಮ್ಭಾವುಕಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರಿತೇ ಶರದ್ವಿಕಸಿತೇ ಕೀದೃಗ್ವಿಧಂ ಭ್ರಾಜತೇ ||೮೮||

ಪುಮ್ಭಿರ್ನಿರ್ಮಲಮಾನಸೌರ್ವಿದಧತೇ ಮೈತ್ರೀಂ ದೃಢಂ ನಿರ್ಮಲಾಂ
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕರ್ಮಲಯಂ ಚ ನಿರ್ಮಲತರಾಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಲಭನ್ತೇತರಾಮ್ |
ಸೂಕ್ತಿಂ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯನ್ತಿ ನಿರ್ಮಲತಮಾಂ ಯತ್ತಾವಕಾಃ ಸೇವಕಾಃ
ತತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಸ್ಯ ಕಲಯಾ ನೈರ್ಮಲ್ಯಸೀಮಾನಿಧೇಃ ||೮೯||

ಆಕರ್ಷನ್ನಯನಾನಿ ನಾಕಿಸದಸಾಂ ಶೈತ್ಯೇನ ಸಂಸ್ತಮ್ಭಯ-
ನ್ನಿನ್ದುಂ ಕಿಞ್ಚ ವಿಮೋಹಯನ್ಪಶುಪತಿಂ ವಿಶ್ವಾರ್ತಿಮುಚ್ಚಾಟಯನ್ |
ಹಿಂಸತ್ಸಂಸೃತಿಡಮ್ಬರಂ ತವ ಶಿವೇ ಹಾಸಾಹ್ವಯೋ ಮಾನ್ತ್ರಿಕಃ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮದೀಯಮಾನಸತಮೋವಿದ್ವೇಷಣೇ ಚೇಷ್ಟತಾಮ್ ||೯೦||

ಕ್ಷೇಪೀಯಃ ಕ್ಷಪಯನ್ತು ಕಲ್ಮಷಭಯಾನ್ಯಸ್ಮಾಕಮಲ್ಪಸ್ಮಿತ-
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಣ್ಡಲಚಙ್ಕ್ರಮಾಸ್ತವ ಶಿವೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರೋಚಿಷ್ಣವಃ |
ಪೀಡಾಕರ್ಮಠಕರ್ಮಘರ್ಮಸಮಯವ್ಯಾಪಾರತಾಪಾನಲ-
ಶ್ರೀಪಾತಾ ನವಹರ್ಷವರ್ಷಣಸುಧಾಸ್ರೋತಸ್ವಿನೀಶೀಕರಾಃ ||೯೧||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತೈನ್ದವಮಹಃಪೂರೇ ಪರಿಮ್ಫೂರ್ಜತಿ
ಪ್ರೌಢಾಂ ವಾರಿಧಿಚಾತುರೀಂ ಕಲಯತೇ ಭಕ್ತಾತ್ಮನಾಂ ಪ್ರಾತಿಭಮ್ |
ದೌರ್ಗತ್ಯಪ್ರಸರಾಸ್ತಮಃಪಟಲಿಕಾಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೇ
ಸರ್ವಂ ಕೈರವಸಾಹಚರ್ಯಪದವೀರೀತಿಂ ವಿಧತ್ತೇ ಪರಮ್ ||೯೨||

ಮನ್ದಾರಾದಿಷು ಮನ್ಮಥಾರಿಮಹಿಷಿ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯರೀತಿಂ ನಿಜಾಂ
ಕಾದಾಚಿತ್ಕತಯಾ ವಿಶಙ್ಕ್ಯ ಬಹುಶೋ ವೈಶದ್ಯಮುದ್ರಾಗುಣಃ |
ಸಾತತ್ಯೇನ ತವ ಸ್ಮಿತೇ ವಿತನುತೇ ಸ್ವೈರಾಸನಾವಾಸನಾಮ್ ||೯೩||

ಇನ್ಧಾನೇ ಭವವೀತಿಹೋತ್ರನಿವಹೇ ಕರ್ಮೌಘಚಣ್ಡಾನಿಲ-
ಪ್ರೌಢಿಮ್ನಾ ಬಹುಲೀಕೃತೇ ನಿಪತಿತಂ ಸನ್ತಾಪಚಿನ್ತಾಕುಲಮ್ |
ಮಾತರ್ಮಾಂ ಪರಿಷಿಞ್ಚ ಕಿಞ್ಚಿದಮಲೈಃ ಪೀಯೂಷವರ್ಷೈರಿವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಕಣೈಃ ಶೈಶಿರ್ಯಲೀಲಾಕರೈಃ ||೯೪||

ಭಾಷಾಯಾ ರಸನಾಗ್ರಖೇಲನಜುಷಃ ಶೃಙ್ಗಾರಮುದ್ರಾಸಖೀ-
ಲೀಲಾಜಾತರತೇಃ ಸುಖೇನ ನಿಯಮಸ್ನಾನಾಯ ಮೇನಾತ್ಮಜೇ |
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸುಧಾಮಯೀವ ಶಿಶಿರಾ ಸ್ರೋತಸ್ವಿನೀ ತಾವಕೀ
ಗಾಢಾನನ್ದತರಙ್ಗಿತಾ ವಿಜಯತೇ ಹಾಸಪ್ರಭಾಚಾತುರೀ ||೯೫||

ಸನ್ತಾಪಂ ವಿರಲೀಕರೋತು ಸಕಲಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಚ್ಚೇತನಾ
ಮಜ್ಜನ್ತೀ ಮಧುರಸ್ಮಿತಾಮರಧುನೀಕಲ್ಲೋಲಜಾಲೇಷು ತೇ |
ನೈರನ್ತರ್ಯಮುಪೇತ್ಯ ಮನ್ಮಥಮರುಲ್ಲೋಲೇಷು ಯೇಷು ಸ್ಫುಟಂ
ಪ್ರೇಮೇನ್ದುಃ ಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬಿತೋ ವಿತನುತೇ ಕೌತೂಹಲಂ ಧೂರ್ಜಟೇಃ ||೯೬||

ಚೇತಃಕ್ಷೀರಪಯೋಧಿಮನ್ಥರಚಲದ್ರಾಗಾಖ್ಯಮನ್ಥಾಚಲ-
ಕ್ಷೋಭವ್ಯಾಪೃತಿಸಮ್ಭವಾಂ ಜನನಿ ತೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಶ್ರೀಸುಧಾಮ್ |
ಸ್ವಾದಂಸ್ವಾದಮುದೀತಕೌತುಕರಸಾ ನೇತ್ರತ್ರಯೀ ಶಾಙ್ಕರೀ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿರನ್ತರಂ ಪರಿಣಮತ್ಯಾನನ್ದವೀಚೀಮಯೀ ||೯೭||

ಆಲೋಕೇ ತವ ಪಞ್ಚಸಾಯಕರಿಪೋರುದ್ದಾಮಕೌತೂಹಲ-
ಪ್ರೇಙ್ಖನ್ಮಾರುತಘಟ್ಟನಪ್ರಚಲಿತಾದಾನನ್ದದುಗ್ಧಾಮ್ಬುಧೇಃ |
ಕಾಚಿದ್ವೀಚಿರುದಞ್ಚತಿ ಪ್ರತಿನವಾ ಸಂವಿತ್ಪ್ರರೋಹಾತ್ಮಿಕಾ
ತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕವೀಶ್ವರಾಃ ಸ್ಮಿತಮಿತಿ ವ್ಯಾಕುರ್ವತೇ ಸರ್ವದಾ ||೯೮||

ಸೂಕ್ತಿಃ ಶೀಲಯತೇ ಕಿಮದ್ರಿತನಯೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಾತ್ತೇ ಮುಹುಃ
ಮಾಧುರ್ಯಾಗಮಸಮ್ಪ್ರದಾಯಮಥವಾ ಸೂಕ್ತೇರ್ನು ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮ್ |
ಇತ್ಥಂ ಕಾಮಪಿ ಗಾಹತೇ ಮಮ ಮನಃ ಸನ್ದೇಹಮಾರ್ಗಭ್ರಮಿಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯಸರಣಿಸ್ಫೂರ್ತೌ ನಿಧತ್ತೇ ಪದಮ್ ||೯೯||

ಕ್ರೀಡಾಲೋಲಕೃಪಾಸರೋರುಹಮುಖೀಸೌಧಾಙ್ಗಣೇಭ್ಯಃ ಕವಿ-
ಶ್ರೇಣೀವಾಕ್ಪರಿಪಾಟಿಕಾಮೃತಝರೀಸೂತೀಗೃಹೇಭ್ಯಃ ಶಿವೇ |
ನಿರ್ವಾಣಾಙ್ಕುರಸಾರ್ವಭೌಮಪದವೀಸಿಂಹಾಸನೇಭ್ಯಸ್ತವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನೋಙ್ಞಮನ್ದಹಸಿತಜ್ಯೋತಿಷ್ಕಣೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ||೧೦೦||

ಆರ್ಯಾಮೇವ ವಿಭಾವಯನ್ಮನಸಿ ಯಃ ಪಾದಾರವಿನ್ದಂ ಪುರಃ
ಪಶ್ಯನ್ನಾರಭತೇ ಸ್ತುತಿಂ ಸ ನಿಯತಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕಟಾಕ್ಷಚ್ಛವಿಮ್ |
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುಲಹರೀಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾವಯಸ್ಯಾನ್ವಿತಾಮ್
ಆರೋಹತ್ಯಪವರ್ಗಸೌಧವಲಭೀಮಾನನ್ದವೀಚೀಮಯೀಮ್ ||೧೦೧||

|| ಇತಿ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಶತಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮೂಕಪಞ್ಚಶತೀ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ||

||ಓಉಮ್ ತತ್ ಸತ್ ||

ShuddhaTelugu

Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – ShuddhaTelugu

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – ShuddhaTelugu 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in శుద్ధ తెలుగు. View this in సరళ తెలుగు, with simplified anuswaras for easy reading.
 

రచన: శ్రీ మూక శఙ్కరేన్ద్ర సరస్వతి

బధ్నీమో వయమఞ్జలిం ప్రతిదినం బన్ధచ్ఛిదే దేహినాం
కన్దర్పాగమతన్త్రమూలగురవే కల్యాణకేలీభువే |
కామాక్ష్యా ఘనసారపుఞ్జరజసే కామద్రుహశ్చక్షుషాం
మన్దారస్తబకప్రభామదముషే మన్దస్మితజ్యోతిషే ||౧||

సధ్రీచే నవమల్లికాసుమనసాం నాసాగ్రముక్తామణే-
రాచార్యాయ మృణాలకాణ్డమహసాం నైసర్గికాయ ద్విషే |
స్వర్ధున్యా సహ యుధ్వేన హిమరుచేరర్ధాసనాధ్యాసినే
కామాక్ష్యాః స్మితమఞ్జరీధవలిమాద్వైతాయ తస్మై నమః ||౨||

కర్పూరద్యుతిచాతురీమతితరామల్పీయసీం కుర్వతీ
దౌర్భాగ్యోదయమేవ సంవిదధతీ దౌషాకరీణాం త్విషామ్ |
క్షుల్లానేవ మనోఙ్ఞమల్లినికరాన్ఫుల్లానపి వ్యఞ్జతీ
కామాక్ష్యా మృదులస్మితాంశులహరీ కామప్రసూరస్తు మే ||౩||

యా పీనస్తనమణ్డలోపరి లసత్కర్పూరలేపాయతే
యా నీలేక్షణరాత్రికాన్తితతిషు జ్యోత్స్నాప్రరోహాయతే |
యా సౌన్దర్యధునీతరఙ్గతతిషు వ్యాలోలహంసాయతే
కామాక్ష్యాః శిశిరీకరోతు హృదయం సా మే స్మితప్రాచురీ ||౪||

యేషాం గచ్ఛతి పూర్వపక్షసరణిం కౌముద్వతః శ్వేతిమా
యేషాం సన్తతమారురుక్షతి తులాకక్ష్యాం శరచ్చన్ద్రమాః |
యేషామిచ్ఛతి కమ్బురప్యసులభామన్తేవసత్ప్రక్రియాం
కామాక్ష్యా మమతాం హరన్తు మమ తే హాసత్విషామఙ్కురాః ||౫||

ఆశాసీమసు సన్తతం విదధతీ నైశాకరీం వ్యాక్రియాం
కాశానామభిమానభఙ్గకలనాకౌశల్యమాబిభ్రతీ |
ఈశానేన విలోకితా సకుతుకం కామాక్షి తే కల్మష-
క్లేశాపాయకరీ చకాస్తి లహరీ మన్దస్మితజ్యోతిషామ్ ||౬||

ఆరూఢస్య సమున్నతస్తనతటీసామ్రాజ్యసింహాసనం
కన్దర్పస్య విభోర్జగత్త్రయప్రాకట్యముద్రానిధేః |
యస్యాశ్చామరచాతురీం కలయతే రశ్మిచ్ఛటా చఞ్చలా
సా మన్దస్మితమఞ్జరీ భవతు నః కామాయ కామాక్షి తే ||౭||

శమ్భోర్యా పరిరమ్భసమ్భ్రమవిధౌ నైర్మల్యసీమానిధిః
గైర్వాణీవ తరఙ్గిణీ కృతమృదుస్యన్దాం కలిన్దాత్మజామ్ |
కల్మాషీకురుతే కలఙ్కసుషమాం కణ్ఠస్థలీచుమ్బినీం
కామాక్ష్యాః స్మితకన్దలీ భవతు నః కల్యాణసన్దోహినీ ||౮||

జేతుం హారలతామివ స్తనతటీం సఞ్జగ్ముషీ సన్తతం
గన్తుం నిర్మలతామివ ద్విగుణితాం మగ్నా కృపాస్త్రోతసి |
లబ్ధుం విస్మయనీయతామివ హరం రాగాకులం కుర్వతీ
మఞ్జుస్తే స్మితమఞ్జరీ భవభయం మథ్నాతు కామాక్షి మే ||౯||

శ్వేతాపి ప్రకటం నిశాకరరుచాం మాలిన్యమాతన్వతీ
శీతాపి స్మరపావకం పశుపతేః సన్ధుక్షయన్తీ సదా |
స్వాభావ్యాదధరాశ్రితాపి నమతాముచ్చైర్దిశన్తీ గతిం
కామాక్షి స్ఫుటమన్తరా స్ఫురతు నస్త్వన్మన్దహాసప్రభా ||౧౦||

వక్త్రశ్రీసరసీజలే తరలితభ్రూవల్లికల్లోలితే
కాలిమ్నా దధతీ కటాక్షజనుషా మాధువ్రతీం వ్యాపృతిమ్ |
నిర్నిద్రామలపుణ్డరీకకుహనాపాణ్డిత్యమాబిభ్రతీ
కామాక్ష్యాః స్మితచాతురీ మమ మనః కాతర్యమున్మూలయేత్ ||౧౧||

నిత్యం బాధితబన్ధుజీవమధరం మైత్రీజుషం పల్లవైః
శుద్ధస్య ద్విజమణ్డలస్య చ తిరస్కర్తారమప్యాశ్రితా |
యా వైమల్యవతీ సదైవ నమతాం చేతః పునీతేతరాం
కామాక్ష్యా హృదయం ప్రసాదయతు మే సా మన్దహాసప్రభా ||౧౨||

ద్రుహ్యన్తీ తమసే ముహుః కుముదినీసాహాయ్యమాబిభ్రతీ
యాన్తీ చన్ద్రకిశోరశేఖరవపుఃసౌధాఙ్గణే ప్రేఙ్ఖణమ్ |
ఙ్ఞానామ్భోనిధివీచికాం సుమనసాం కూలఙ్కషాం కుర్వతీ
కామాక్ష్యాః స్మితకౌముదీ హరతు మే సంసారతాపోదయమ్ ||౧౩||

కాశ్మీరద్రవధాతుకర్దమరుచా కల్మాషతాం బిభ్రతీ
హంసౌధైరివ కుర్వతీ పరిచితిం హారీకృతైర్మౌక్తికైః |
వక్షోజన్మతుషారశైలకటకే సఞ్చారమాతన్వతీ
కామాక్ష్యా మృదులస్మితద్యుతిమయీ భాగీరథీ భాసతే ||౧౪||

కమ్బోర్వంశపరమ్పరా ఇవ కృపాసన్తానవల్లీభువః
సమ్ఫుల్లస్తబకా ఇవ ప్రసృమరా మూర్తాః ప్రసాదా ఇవ |
వాక్పీయూషకణా ఇవ త్రిపథగాపర్యాయభేదా ఇవ
భ్రాజన్తే తవ మన్దహాసకిరణాః కాఞ్చీపురీనాయికే ||౧౫||

వక్షోజే ఘనసారపత్రరచనాభఙ్గీసపత్నాయితా
కణ్ఠే మౌక్తికహారయష్టికిరణవ్యాపారముద్రాయితా |
ఓష్ఠశ్రీనికురుమ్బపల్లవపుటే ప్రేఙ్ఖత్ప్రసూనాయితా
కామాక్షి స్ఫురతాం మదీయహృదయే త్వన్మన్దహాసప్రభా ||౧౬||

యేషాం బిన్దురివోపరి ప్రచలితో నాసాగ్రముక్తామణిః
యేషాం దీన ఇవాధికణ్ఠమయతే హారః కరాలమ్బనమ్ |
యేషాం బన్ధురివోష్ఠయోరరుణిమా ధత్తే స్వయం రఞ్జనం
కామాక్ష్యాః ప్రభవన్తు తే మమ శివోల్లాసాయ హాసాఙ్కురాః ||౧౭||

యా జాడ్యామ్బునిధిం క్షిణోతి భజతాం వైరాయతే కైరవైః
నిత్యం యాం నియమేన యా చ యతతే కర్తుం త్రిణేత్రోత్సవమ్ |
బిమ్బం చాన్ద్రమసం చ వఞ్చయతి యా గర్వేణ సా తాదృశీ
కామాక్షి స్మితమఞ్జరీ తవ కథం జ్యోత్స్నేత్యసౌ కీర్త్యతే ||౧౮||

ఆరుఢా రభసాత్పురః పురరిపోరాశ్లేషణోపక్రమే
యా తే మాతరుపైతి దివ్యతటినీశఙ్కాకరీ తత్క్షణమ్ |
ఓష్ఠౌ వేపయతి భ్రువౌ కుటిలయత్యానమ్రయత్యాననం
తాం వన్దే మృదుహాసపూరసుషమామేకామ్రనాథప్రియే ||౧౯||

వక్త్రేన్దోస్తవ చన్ద్రికా స్మితతతిర్వల్గు స్ఫురన్తీ సతాం
స్యాచ్చేద్యుక్తిమిదం చకోరమనసాం కామాక్షి కౌతూహలమ్ |
ఏతచ్చిత్రమహర్నిశం యదధికామేషా రుచిం గాహతే
బిమ్బోష్ఠద్యుమణిప్రభాస్వపి చ యద్బిబ్బోకమాలమ్బతే ||౨౦||

సాదృశ్యం కలశామ్బుధేర్వహతి యత్కామాక్షి మన్దస్మితం
శోభామోష్ఠరుచామ్బ విద్రుమభవామేతాద్భిదాం బ్రూమహే |
ఏకస్మాదుదితం పురా కిల పపౌ శర్వః పురాణః పుమాన్
ఏతన్మధ్యసముద్భవం రసయతే మాధుర్యరూపం రసమ్ ||౨౧||

ఉత్తుఙ్గస్తనకుమ్భశైలకటకే విస్తారికస్తూరికా-
పత్రశ్రీజుషి చఞ్చలాః స్మితరుచః కామాక్షి తే కోమలాః |
సన్ధ్యాదీధితిరఞ్జితా ఇవ ముహుః సాన్ద్రాధరజ్యోతిషా
వ్యాలోలామలశారదాభ్రశకలవ్యాపారమాతన్వతే ||౨౨||

క్షీరం దూరత ఏవ తిష్ఠతు కథం వైమల్యమాత్రాదిదం
మాతస్తే సహపాఠవీథిమయతాం మన్దస్మితైర్మఞ్జులైః |
కిం చేయం తు భిదాస్తి దోహనవశాదేకం తు సఞ్జాయతే
కామాక్షి స్వయమర్థితం ప్రణమతామన్యత్తు దోదుహ్యతే ||౨౩||

కర్పూరైరమృతైర్జగజ్జనని తే కామాక్షి చన్ద్రాతపైః
ముక్తాహారగుణైర్మృణాలవలయైర్ముగ్ధస్మితశ్రీరియమ్ |
శ్రీకాఞ్చీపురనాయికే సమతయా సంస్తూయతే సజ్జనైః
తత్తాదృఙ్మమ తాపశాన్తివిధయే కిం దేవి మన్దాయతే ||౨౪||

మధ్యేగర్భితమఞ్జువాక్యలహరీమాధ్వీఝరీశీతలా
మన్దారస్తబకాయతే జనని తే మన్దస్మితాంశుచ్ఛటా |
యస్యా వర్ధయితుం ముహుర్వికసనం కామాక్షి కామద్రుహో
వల్గుర్వీక్షణవిభ్రమవ్యతికరో వాసన్తమాసాయతే ||౨౫||

బిమ్బోష్ఠద్యుతిపుఞ్జరఞ్జితరుచిస్త్వన్మన్దహాసచ్ఛటా |
కల్యాణం గిరిసార్వభౌమతనయే కల్లోలయత్వాశు మే |
ఫుల్లన్మల్లిపినద్ధహల్లకమయీ మాలేవ యా పేశలా
శ్రీకాఞ్చీశ్వరి మారమర్దితురురోమధ్యే ముహుర్లమ్బతే ||౨౬||

బిభ్రాణా శరదభ్రవిభ్రమదశాం విద్యోతమానాప్యసో
కామాక్షి స్మితమఞ్జరీ కిరతి తే కారుణ్యధారారసమ్ |
ఆశ్చర్యం శిశిరీకరోతి జగతీశ్చాలోక్య చైనామహో
కామం ఖేలతి నీలకణ్ఠహృదయం కౌతూహలాన్దోలితమ్ ||౨౭||

ప్రేఙ్ఖత్ప్రౌఢకటాక్షకుఞ్జకుహరేష్వత్యచ్ఛగుచ్ఛాయితం
వక్త్రేన్దుచ్ఛవిసిన్ధువీచినిచయే ఫేనప్రతానాయితమ్ |
నైరన్తర్యవిజృమ్భితస్తనతటే నైచోలపట్టాయితం
కాలుష్యం కబలీకరోతు మమ తే కామాక్షి మన్దస్మితమ్ ||౨౮||

పీయూషం తవ మన్థరస్మితమితి వ్యర్థైవ సాపప్రథా
కామాక్షి ధ్రువమీదృశం యది భవేదేతత్కథం వా శివే |
మన్దారస్య కథాలవం న సహతే మథ్నాతి మన్దాకినీ-
మిన్దుం నిన్దతి కీర్తితే‌உపి కలశీపాథోధిమీర్ష్యాయతే ||౨౯||

విశ్వేషాం నయనోత్సవం వితనుతాం విద్యోతతాం చన్ద్రమా
విఖ్యాతో మదనాన్తకేన ముకుటీమధ్యే చ సంమాన్యతామ్ |
ఆః కిం జాతమనేన హాససుషమామాలోక్య కామాక్షి తే
కాలఙ్కీమవలమ్బతే ఖలు దశాం కల్మాషహీనో‌உప్యసౌ ||౩౦||

చేతః శీతలయన్తు నః పశుపతేరానన్దజీవాతవో
నమ్రాణాం నయనాధ్వసీమసు శరచ్చన్ద్రాతపోపక్రమాః |
సంసారాఖ్యసరోరుహాకరఖలీకారే తుషారోత్కరాః
కామాక్షి స్మరకీర్తిబీజనికరాస్త్వన్మన్దహాసాఙ్కురాః ||౩౧||

కర్మౌఘాఖ్యతమఃకచాకచికరాన్కామాక్షి సఞ్చిన్తయే
త్వన్మన్దస్మితరోచిషాం త్రిభువనక్షేమఙ్కరానఙ్కురాన్ |
యే వక్త్రం శిశిరశ్రియో వికసితం చన్ద్రాతపామ్భోరుహ-
ద్వేషోద్ధేషోణచాతురీమివ తిరస్కర్తుం పరిష్కుర్వతే ||౩౨||

కుర్యుర్నః కులశైలరాజతనయే కూలఙ్కషం మఙ్గలం
కున్దస్పర్ధనచుఞ్చవస్తవ శివే మన్దస్మితప్రక్రమాః |
యే కామాక్షి సమస్తసాక్షినయనం సన్తోషయన్తీశ్వరం
కర్పూరప్రకరా ఇవ ప్రసృమరాః పుంసామసాధారణాః ||౩౩||

కమ్రేణ స్నపయస్వ కర్మకుహనాచోరేణ మారాగమ-
వ్యాఖ్యాశిక్షణదీక్షితేన విదుషామక్షీణలక్ష్మీపుషా |
కామాక్షి స్మితకన్దలేన కలుషస్ఫోటక్రియాచుఞ్చునా
కారుణ్యామృతవీచికావిహరణప్రాచుర్యధుర్యేణ మామ్ ||౩౪||

త్వన్మన్దస్మితకన్దలస్య నియతం కామాక్షి శఙ్కామహే
బిమ్బః కశ్చన నూతనః ప్రచలితో నైశాకరః శీకరః |
కిఞ్చ క్షీరపయోనిధిః ప్రతినిధిః స్వర్వాహినీవీచికా-
బిబ్వోకో‌உపి విడమ్బ ఏవ కుహనా మల్లీమతల్లీరుచః ||౩౫||

దుష్కర్మార్కనిసర్గకర్కశమహస్సమ్పర్కతపతం మిల-
త్పఙ్కం శఙ్కరవల్లభే మమ మనః కాఞ్చీపురాలఙ్క్రియే |
అమ్బ త్వన్మృదులస్మితామృతరసే మఙ్క్త్వా విధూయ వ్యథా-
మానన్దోదయసౌధశృఙ్గపదవీమారోఢుమాకాఙ్క్షతి ||౩౬||

నమ్రాణాం నగరాజశేఖరసుతే నాకాలయానాం పురః
కామాక్షి త్వరయా విపత్ప్రశమేన కారుణ్యధారాః కిరన్ |
ఆగచ్ఛన్తమనుగ్రహం ప్రకటయన్నానన్దబీజాని తే
నాసీరే మృదుహాస ఏవ తనుతే నాథే సుధాశీతలః ||౩౭||

కామాక్షి ప్రథమానవిభ్రమనిధిః కన్దర్పదర్పప్రసూః
ముగ్ధస్తే మృదుహాస ఏవ గిరిజే ముష్ణాతు మే కిల్బిషమ్ |
యం ద్రష్టుం విహితే కరగ్రహ ఉమే శమ్భుస్త్రపామీలితం
స్వైరం కారయతి స్మ తాణ్డవవినోదానన్దినా తణ్డునా ||౩౮||

క్షుణ్ణం కేనచిదేవ ధీరమనసా కుత్రాపి నానాజనైః
కర్మగ్రన్థినియన్త్రితైరసుగమం కామాక్షి సామాన్యతః |
ముగ్ధైర్ద్రుష్టుమశక్యమేవ మనసా మూఢసయ మే మౌక్తికం
మార్గం దర్శయతు ప్రదీప ఇవ తే మన్దస్మితశ్రీరియమ్ ||౩౯||

జ్యోత్స్నాకాన్తిభిరేవ నిర్మలతరం నైశాకరం మణ్డలం
హంసైరేవ శరద్విలాససమయే వ్యాకోచమమ్భోరుహమ్ |
స్వచ్ఛైరేవ వికస్వరైరుడుగుణైః కామాక్షి బిమ్బం దివః
పుణ్యైరేవ మృదుస్మితైస్తవ ముఖం పుష్ణాతి శోభాభరమ్ ||౪౦||

మానగ్రన్థివిధున్తుదేన రభసాదాస్వాద్యమానే నవ-
ప్రేమాడమ్బరపూర్ణిమాహిమకరే కామాక్షి తే తత్క్షణమ్ |
ఆలోక్య స్మితచన్ద్రికాం పునరిమామున్మీలనం జగ్ముషీం
చేతః శీలయతే చకోరచరితం చన్ద్రార్ధచూడామణేః ||౪౧||

కామాక్షి స్మితమఞ్జరీం తవ భజే యస్యాస్త్విషామఙ్కురా-
నాపీనస్తనపానలాలసతయా నిశ్శఙ్కమఙ్కేశయః |
ఊర్ధ్వం వీక్ష్య వికర్షతి ప్రసృమరానుద్దామయా శుణ్డయా
సూనుసుతే బిసశఙ్కయాశు కుహనాదన్తావలగ్రామణీః ||౪౨||

గాఢాశ్లేషవిమర్దసమ్భ్రమవశాదుద్దామముక్తాగుణ-
ప్రాలమ్బే కుచకుమ్భయోర్విగలితే దక్షద్విషో వక్షసి |
యా సఖ్యేన పినహ్యతి ప్రచురయా భాసా తదీయాం దశాం
సా మే ఖేలతు కామకోటి హృదయే సాన్ద్రస్మితాంశుచ్ఛటా ||౪౩||

మన్దారే తవ మన్థరస్మితరుచాం మాత్సర్యమాలోక్యతే
కామాక్షి స్మరశాసనే చ నియతో రాగోదయో లక్ష్యతే |
చాన్ద్రీషు ద్యుతిమఞ్జరీషు చ మహాన్ద్వేషాఙ్కురో దృశ్యతే
శుద్ధానాం కథమీదృశీ గిరిసుతే‌உతిశుద్ధా దశా కథ్యతామ్ ||౪౪||

పీయూషం ఖలు పీయతే సురజనైర్దుగ్ధామ్బుధిర్మథ్యతే
మాహేశైశ్చ జటాకలాపనిగడైర్మన్దాకినీ నహ్యతే |
శీతాంశుః పరిభూయతే చ తమసా తస్మాదనేతాదృశీ
కామాక్షి స్మితమఞ్జరీ తవ వచోవైదగ్ధ్యముల్లఙ్ఘతే ||౪౫||

ఆశఙ్కే తవ మన్దహాసలహరీమన్యాదృశీం చన్ద్రికా-
మేకామ్రేశకుటుమ్బిని ప్రతిపదం యస్యాః ప్రభాసఙ్గమే |
వక్షోజామ్బురుహే న తే రచయతః కాఞ్చిద్దశాం కౌఙ్మలీ-
మాస్యామ్భోరుహమమ్బ కిఞ్చ శనకైరాలమ్బతే ఫుల్లతామ్ ||౪౬||

ఆస్తీర్ణాధరకాన్తిపల్లవచయే పాతం ముహుర్జగ్ముషీ
మారద్రోహిణి కన్దలత్స్మరశరజ్వాలావలీర్వ్యఞ్జతీ |
నిన్దన్తీ ఘనసారహారవలయజ్యోత్స్నామృణాలాని తే
కామాక్షి స్మితచాతురీ విరహిణీరీతిం జగాహేతరామ్ ||౪౭||

సూర్యాలోకవిధౌ వికాసమధికం యాన్తీ హరన్తీ తమ-
స్సన్దోహం నమతాం నిజస్మరణతో దోషాకరద్వేషిణీ |
నిర్యాన్తీ వదనారవిన్దకుహరాన్నిర్ధూతజాడ్యా నృణాం
శ్రీకామాక్షి తవ స్మితద్యుతిమయీ చిత్రీయతే చన్ద్రికా ||౪౮||

కుణ్ఠీకుర్యురమీ కుబోధఘటనామస్మన్మనోమాథినీం
శ్రీకామాక్షి శివఙ్కరాస్తవ శివే శ్రీమన్దహాసాఙ్కురాః |
యే తన్వన్తి నిరన్తరం తరుణిమస్తమ్బేరమగ్రామణీ-
కుమ్భద్వన్ద్వవిడమ్బిని స్తనతటే ముక్తాకుథాడమ్బరమ్ ||౪౯||

ప్రేఙ్ఖన్తః శరదమ్బుదా ఇవ శనైః ప్రేమానిలైః ప్రేరితా
మజ్జన్తో మన్దనారికణ్ఠసుషమాసిన్ధౌ ముహుర్మన్థరమ్ |
శ్రీకామాక్షి తవ స్మితాంశునికరాః శ్యామాయమానశ్రియో
నీలామ్భోధరనైపుణీం తత ఇతో నిర్నిద్రయన్త్యఞ్జసా ||౫౦||

వ్యాపారం చతురాననైకవిహృతౌ వ్యాకుర్వతీ కుర్వతీ
రుద్రాక్షగ్రహణం మహేశి సతతం వాగూర్మికల్లోలితా |
ఉత్ఫుల్లం ధవలారవిన్దమధరీకృత్య స్ఫురన్తీ సదా
శ్రీకామాక్షి సరస్వతీ విజయతే త్వన్మన్దహాసప్రభా ||౫౧||

కర్పూరద్యుతితస్కరేణ మహసా కల్మాషయత్యాననం
శ్రీకాఞ్చీపురనాయికే పతిరివ శ్రీమన్దహాసో‌உపి తే |
ఆలిఙ్గత్యతిపీవరాం స్తనతటీం బిమ్బాధరం చుమ్బతి
ప్రౌఢం రాగభరం వ్యనక్తి మనసో ధైర్యం ధునీతేతరామ్ ||౫౨||

వైశద్యేన చ విశ్వతాపహరణక్రీడాపటీయస్తయా
పాణ్డిత్యేన పచేలిమేన జగతాం నేత్రోత్సవోత్పాదేన |
కామాక్షి స్మితకన్దలైస్తవ తులామారోఢుముద్యోగినీ
జ్యోత్స్నాసౌ జలరాశిపోషణతయా దూష్యాం ప్రపన్నా దశామ్ ||౫౩||

లావణ్యామ్బుజినీమృణాలవలయైః శృఙ్గారగన్ధద్విప-
గ్రామణ్యః శ్రుతిచామరైస్తరుణిమస్వారాజ్యతేజోఙ్కురైః |
ఆనన్దామృతసిన్ధువీచిపృషతైరాస్యాబ్జహంసైస్తవ
శ్రీకామాక్షి మథాన మన్దహసితైర్మత్కం మనఃకల్మషమ్ ||౫౪||

ఉత్తుఙ్గస్తనమణ్డలీపరిచలన్మాణిక్యహారచ్ఛటా-
చఞ్చచ్ఛోణిమపుఞ్జమధ్యసరణిం మాతః పరిష్కుర్వతీ |
యా వైదగ్ధ్యముపైతి శఙ్కరజటాకాన్తారవాటీపత-
త్స్వర్వాపీపయసః స్మితద్యుతిరసౌ కామాక్షి తే మఞ్జులా ||౫౫||

సన్నామైకజుషా జనేన సులభం సంసూచయన్తీ శనై-
రుత్తుఙ్గస్య చిరాదనుగ్రహతరోరుత్పత్స్యమానం ఫలమ్ |
ప్రాథమ్యేన వికస్వరా కుసుమవత్ప్రాగల్భ్యమభ్యేయుషీ
కామాక్షి స్మితచాతురీ తవ మమ క్షేమఙ్కరీ కల్పతామ్ ||౫౬||

ధానుష్కాగ్రసరస్య లోలకుటిలభ్రూలేఖయా బిభ్రతో
లీలాలోకశిలీముఖం నవవయస్సామ్రాజ్యలక్ష్మీపుషః |
జేతుం మన్మథమర్దినం జనని తే కామాక్షి హాసః స్వయం
వల్గుర్విభ్రమభూభృతో వితనుతే సేనాపతిప్రక్రియామ్ ||౫౭||

యన్నాకమ్పత కాలకూటకబలీకారే చుచుమ్బే న యద్-
గ్లాన్యా చక్షుషి రూషితానలశిఖే రుద్రస్య తత్తాదృశమ్ |
చేతో యత్ప్రసభం స్మరజ్వరశిఖిజ్వాలేన లేలిహ్యతే
తత్కామాక్షి తవ స్మితాంశుకలికాహేలాభవం ప్రాభవమ్ ||౫౮||

సమ్భిన్నేవ సుపర్వలోకతటినీ వీచీచయైర్యామునైః
సంమిశ్రేవ శశాఙ్కదీప్తిలహరీ నీలైర్మహానీరదైః |
కామాక్షి స్ఫురితా తవ స్మితరుచిః కాలాఞ్జనస్పర్ధినా
కాలిమ్నా కచరోచిషాం వ్యతికరే కాఞ్చిద్దశామశ్నుతే ||౫౯||

జానీమో జగదీశ్వరప్రణయిని త్వన్మన్దహాసప్రభాం
శ్రీకామాక్షి సరోజినీమభినవామేషా యతః సర్వదా |
ఆస్యేన్దోరవలోకేన పశుపతేరభ్యేతి సమ్ఫుల్లతాం
తన్ద్రాలుస్తదభావ ఏవ తనుతే తద్వైపరీత్యక్రమమ్ ||౬౦||

యాన్తీ లోహితిమానమభ్రతటినీ ధాతుచ్ఛటాకర్దమైః
భాన్తీ బాలగభస్తిమాలికిరణైర్మేఘావలీ శారదీ |
బిమ్బోష్ఠద్యుతిపుఞ్జచుమ్బనకలాశోణాయమానేన తే
కామాక్షి స్మితరోచిషా సమదశామారోఢుమాకాఙ్క్షతే ||౬౧||

శ్రీకామాక్షి ముఖేన్దుభూషణమిదం మన్దస్మితం తావకం
నేత్రానన్దకరం తథా హిమకరో గచ్ఛేద్యథా తిగ్మతామ్ |
శీతం దేవి తథా యథా హిమజలం సన్తాపముద్రాస్పదం
శ్వేతం కిఞ్చ తథా యథా మలినతాం ధత్తే చ ముక్తామణిః ||౬౨||

త్వన్మన్దస్మితమఞ్జరీం ప్రసృమరాం కామాక్షి చన్ద్రాతపం
సన్తః సన్తతమామనన్త్యమలతా తల్లక్షణం లక్ష్యతే |
అస్మాకం న ధునోతి తాపకమధికం ధూనోతి నాభ్యన్తరం
ధ్వాన్తం తత్ఖలు దుఃఖినో వయమిదం కేనోతి నో విద్మహే ||౬౩||

నమ్రస్య ప్రణయప్రరూఢకలహచ్ఛేదాయ పాదాబ్జయోః
మన్దం చన్ద్రకిశోరశేఖరమణేః కామాక్షి రాగేణ తే |
బన్ధూకప్రసవశ్రియం జితవతో బంహీయసీం తాదృశీం
బిమ్బోష్ఠస్య రుచిం నిరస్య హసితజ్యోత్స్నా వయస్యాయతే ||౬౪||

ముక్తానాం పరిమోచనం విదధతస్తత్ప్రీతినిష్పాదినీ
భూయో దూరత ఏవ ధూతమరుతస్తత్పాలనం తన్వతీ |
ఉద్భూతస్య జలాన్తరాదవిరతం తద్దూరతాం జగ్ముషీ
కామాక్షి స్మితమఞ్జరీ తవ కథం కమ్బోస్తులామశ్నుతే ||౬౫||

శ్రీకామాక్షి తవ స్మితద్యుతిఝరీవైదగ్ధ్యలీలాయితం
పశ్యన్తో‌உపి నిరన్తరం సువిమలంమన్యా జగన్మణ్డలే |
లోకం హాసయితుం కిమర్థమనిశం ప్రాకాశ్యమాతన్వతే
మన్దాక్షం విరహయ్య మఙ్గలతరం మన్దారచన్ద్రాదయః ||౬౬||

క్షీరాబ్ధేరపి శైలరాజతనయే త్వన్మన్దహాసస్య చ
శ్రీకామాక్షి వలక్షిమోదయనిధేః కిఞ్చిద్భిదాం బ్రూమహే |
ఏకస్మై పురుషాయ దేవి స దదౌ లక్ష్మీం కదాచిత్పురా
సర్వేభ్యో‌உపి దదాత్యసౌ తు సతతం లక్ష్మీం చ వాగీశ్వరీమ్ ||౬౭||

శ్రీకాఞ్చీపురరత్నదీపకలికే తాన్యేవ మేనాత్మజే
చాకోరాణి కులాని దేవి సుతరాం ధన్యాని మన్యామహే |
కమ్పాతీరకుటుమ్బచఙ్క్రమకలాచుఞ్చూని చఞ్చూపుటైః
నిత్యం యాని తవ స్మితేన్దుమహసామాస్వాదమాతన్వతే ||౬౮||

శైత్యప్రక్రమమాశ్రితో‌உపి నమతాం జాడ్యప్రథాం ధూనయన్
నైర్మల్యం పరమం గతో‌உపి గిరిశం రాగాకులం చారయన్ |
లీలాలాపపురస్సరో‌உపి సతతం వాచంయమాన్ప్రీణయన్
కామాక్షి స్మితరోచిషాం తవ సముల్లాసః కథం వర్ణ్యతే ||౬౯||

శ్రోణీచఞ్చలమేఖలాముఖరితం లీలాగతం మన్థరం
భ్రూవల్లీచలనం కటాక్షవలనం మన్దాక్షవీక్షాచణమ్ |
యద్వైదగ్ధ్యముఖేన మన్మథరిపుం సంమోహయన్త్యఞ్జసా
శ్రీకామాక్షి తవ స్మితాయ సతతం తస్మై నమ్సకుర్మహే ||౭౦||

శ్రీకామాక్షి మనోఙ్ఞమన్దహసితజ్యోతిష్ప్రరోహే తవ
స్ఫీతశ్వేతిమసార్వభౌమసరణిప్రాగల్భ్యమభ్యేయుషి |
చన్ద్రో‌உయం యువరాజతాం కలయతే చేటీధురం చన్ద్రికా
శుద్ధా సా చ సుధాఝరీ సహచరీసాధర్మ్యమాలమ్బతే ||౭౧||

జ్యోత్స్నా కిం తనుతే ఫలం తనుమతామౌష్ణ్యప్రశాన్తిం వినా
త్వన్మన్దస్మితరోచిషా తనుమతాం కామాక్షి రోచిష్ణునా |
సన్తాపో వినివార్యతే నవవయఃప్రాచుర్యమఙ్కూర్యతే
సౌన్దర్యం పరిపూర్యతే జగతి సా కీర్తిశ్చ సఞ్చార్యతే ||౭౨||

వైమల్యం కుముదశ్రియాం హిమరుచః కాన్త్యైవ సన్ధుక్ష్యతే
జ్యోత్స్నారోచిరపి ప్రదోషసమయం ప్రాప్యైవ సమ్పద్యతే |
స్వచ్ఛత్వం నవమౌక్తికస్య పరమం సంస్కారతో దృశ్యతే
కామాక్ష్యాః స్మితదీధితేర్విశదిమా నైసర్గికో భాసతే ||౭౩||

ప్రాకాశ్యం పరమేశ్వరప్రణయిని త్వన్మన్దహాసశ్రియః
శ్రీకామాక్షి మమ క్షిణోతు మమతావైచక్షణీమక్షయామ్ |
యద్భీత్యేవ నిలీయతే హిమకరో మేఘోదరే శుక్తికా-
గర్భే మౌక్తికమణ్డలీ చ సరసీమధ్యే మృణాలీ చ సా ||౭౪||

హేరమ్బే చ గుహే హర్షభరితం వాత్సల్యమఙ్కూరయత్
మారద్రోహిణి పూరుషే సహభువం ప్రేమాఙ్కురం వ్యఞ్జయత్ |
ఆనమ్రేషు జనేషు పూర్ణకరుణావైదగ్ధ్యముత్తాలయత్
కామాక్షి స్మితమఞ్జసా తవ కథఙ్కారం మయా కథ్యతే ||౭౫||

సఙ్క్రుద్ధద్విజరాజకో‌உప్యవిరతం కుర్వన్ద్విజైః సఙ్గమం
వాణీపద్ధతిదూరగో‌உపి సతతం తత్సాహచర్యం వహన్ |
అశ్రాన్తం పశుదుర్లభో‌உపి కలయన్పత్యౌ పశూనాం రతిం
శ్రీకామాక్షి తవ స్మితామృతరసస్యన్దో మయి స్పన్దతామ్ ||౭౬||

శ్రీకామాక్షి మహేశ్వరే నిరుపమప్రేమాఙ్కురప్రక్రమమ్ం
నిత్యం యః ప్రకటీకరోతి సహజామున్నిద్రయన్మాధురీమ్ |
తత్తాదృక్తవ మన్దహాసమహిమా మాతః కథం మానితాం
తన్మూర్ధ్నా సురనిమ్నగాం చ కలికామిన్దోశ్చ తాం నిన్దతి ||౭౭||

యే మాధుర్యవిహారమణ్టపభువో యే శైత్యముద్రాకరా
యే వైశద్యదశావిశేషసుభగాస్తే మన్దహాసాఙ్కురాః |
కామాక్ష్యాః సహజం గుణత్రయమిదం పర్యాయతః కుర్వతాం
వాణీగుమ్ఫనడమ్బరే చ హృదయే కీర్తిప్రరోహే చ మే ||౭౮||

కామాక్ష్యా మృదులస్మితాంశునికరా దక్షాన్తకే వీక్షణే
మన్దాక్షగ్రహిలా హిమద్యుతిమయూఖాక్షేపదీక్షాఙ్కురాః |
దాక్ష్యం పక్ష్మలయన్తు మాక్షికగుడద్రాక్షాభవం వాక్షు మే
సూక్ష్మం మోక్షపథం నిరీక్షితుమపి ప్రక్షాలయేయుర్మనః ||౭౯||

జాత్యా శీతశీతలాని మధురాణ్యేతాని పూతాని తే
గాఙ్గానీవ పయాంసి దేవి పటలాన్యల్పస్మితజ్యోతిషామ్ |
ఏనఃపఙ్కపరమ్పరామలినితామేకామ్రనాథప్రియే
ప్రఙ్ఞానాత్సుతరాం మదీయధిషణాం ప్రక్షాలయన్తు క్షణాత్ ||౮౦||

అశ్రాన్తం పరతన్త్రితః పశుపతిస్త్వన్మన్దహాసాఙ్కురైః
శ్రీకామాక్షి తదీయవర్ణసమతాసఙ్గేన శఙ్కామహే |
ఇన్దుం నాకధునీం చ శేఖరయతే మాలాం చ ధత్తే నవైః
వైకుణ్ఠైరవకుణ్ఠనం చ కురుతే ధూలీచయైర్భాస్మనైః ||౮౧||

శ్రీకాఞ్చీపురదేవతే మృదువచస్సౌరభ్యముద్రాస్పదం
ప్రౌఢప్రేమలతానవీనకుసుమం మన్దస్మితం తావకమ్ |
మన్దం కన్దలతి ప్రియస్య వదనాలోకే సమాభాషణే
శ్లక్ష్ణే కుఙ్మలతి ప్రరూఢపులకే చాశ్లోషణే ఫుల్లతి ||౮౨||

కిం త్రైస్రోతసమమ్బికే పరిణతం స్రోతశ్చతుర్థం నవం
పీయూషస్య సమస్తతాపహరణం కింవా ద్వితీయం వపుః |
కింస్విత్త్వన్నికటం గతం మధురిమాభ్యాసాయ గవ్యం పయః
శ్రీకాఞ్చీపురనాయకప్రియతమే మన్దస్మితం తావకమ్ ||౮౩||

భూషా వక్త్రసరోరుహస్య సహజా వాచాం సఖీ శాశ్వతీ
నీవీ విభ్రమసన్తతేః పశుపతేః సౌధీ దృశాం పారణా |
జీవాతుర్మదనశ్రియః శశిరుచేరుచ్చాటనీ దేవతా
శ్రీకామాక్షి గిరామభూమిమయతే హాసప్రభామఞ్జరీ ||౮౪||

సూతిః శ్వేతిమకన్దలస్య వసతిః శృఙ్గారసారశ్రియః
పూర్తిః సూక్తిఝరీరసస్య లహరీ కారుణ్యపాథోనిధేః |
వాటీ కాచన కౌసుమీ మధురిమస్వారాజ్యలక్ష్మ్యాస్తవ
శ్రీకామాక్షి మమాస్తు మఙ్గలకరీ హాసప్రభాచాతురీ ||౮౫||

జన్తూనాం జనిదుఃఖమృత్యులహరీసన్తాపనం కృన్తతః
ప్రౌఢానుగ్రహపూర్ణశీతలరుచో నిత్యోదయం బిభ్రతః |
శ్రీకామాక్షి విసృత్వరా ఇవ కరా హాసాఙ్కురాస్తే హఠా-
దాలోకేన నిహన్యురన్ధతమసస్తోమస్య మే సన్తతిమ్ ||౮౬||

ఉత్తుఙ్గస్తనమణ్డలస్య విలసల్లావణ్యలీలానటీ-
రఙ్గస్య స్ఫుటమూర్ధ్వసీమని ముహుః ప్రాకాశ్యమభ్యేయుషీ |
శ్రీకామాక్షి తవ స్మితద్యుతితతిర్బిమ్బోష్ఠకాన్త్యఙ్కురైః
చిత్రాం విద్రుమముద్రితాం వితనుతే మౌక్తీం వితానశ్రియమ్ ||౮౭||

స్వాభావ్యాత్తవ వక్త్రమేవ లలితం సన్తోషసమ్పాదనం
శమ్భోః కిం పునరఞ్చితస్మితరుచః పాణ్డిత్యపాత్రీకృతమ్ |
అమ్భోజం స్వత ఏవ సర్వజగతాం చక్షుఃప్రియమ్భావుకం
కామాక్షి స్ఫురితే శరద్వికసితే కీదృగ్విధం భ్రాజతే ||౮౮||

పుమ్భిర్నిర్మలమానసౌర్విదధతే మైత్రీం దృఢం నిర్మలాం
లబ్ధ్వా కర్మలయం చ నిర్మలతరాం కీర్తిం లభన్తేతరామ్ |
సూక్తిం పక్ష్మలయన్తి నిర్మలతమాం యత్తావకాః సేవకాః
తత్కామాక్షి తవ స్మితస్య కలయా నైర్మల్యసీమానిధేః ||౮౯||

ఆకర్షన్నయనాని నాకిసదసాం శైత్యేన సంస్తమ్భయ-
న్నిన్దుం కిఞ్చ విమోహయన్పశుపతిం విశ్వార్తిముచ్చాటయన్ |
హింసత్సంసృతిడమ్బరం తవ శివే హాసాహ్వయో మాన్త్రికః
శ్రీకామాక్షి మదీయమానసతమోవిద్వేషణే చేష్టతామ్ ||౯౦||

క్షేపీయః క్షపయన్తు కల్మషభయాన్యస్మాకమల్పస్మిత-
జ్యోతిర్మణ్డలచఙ్క్రమాస్తవ శివే కామాక్షి రోచిష్ణవః |
పీడాకర్మఠకర్మఘర్మసమయవ్యాపారతాపానల-
శ్రీపాతా నవహర్షవర్షణసుధాస్రోతస్వినీశీకరాః ||౯౧||

శ్రీకామాక్షి తవ స్మితైన్దవమహఃపూరే పరిమ్ఫూర్జతి
ప్రౌఢాం వారిధిచాతురీం కలయతే భక్తాత్మనాం ప్రాతిభమ్ |
దౌర్గత్యప్రసరాస్తమఃపటలికాసాధర్మ్యమాబిభ్రతే
సర్వం కైరవసాహచర్యపదవీరీతిం విధత్తే పరమ్ ||౯౨||

మన్దారాదిషు మన్మథారిమహిషి ప్రాకాశ్యరీతిం నిజాం
కాదాచిత్కతయా విశఙ్క్య బహుశో వైశద్యముద్రాగుణః |
సాతత్యేన తవ స్మితే వితనుతే స్వైరాసనావాసనామ్ ||౯౩||

ఇన్ధానే భవవీతిహోత్రనివహే కర్మౌఘచణ్డానిల-
ప్రౌఢిమ్నా బహులీకృతే నిపతితం సన్తాపచిన్తాకులమ్ |
మాతర్మాం పరిషిఞ్చ కిఞ్చిదమలైః పీయూషవర్షైరివ
శ్రీకామాక్షి తవ స్మితద్యుతికణైః శైశిర్యలీలాకరైః ||౯౪||

భాషాయా రసనాగ్రఖేలనజుషః శృఙ్గారముద్రాసఖీ-
లీలాజాతరతేః సుఖేన నియమస్నానాయ మేనాత్మజే |
శ్రీకామాక్షి సుధామయీవ శిశిరా స్రోతస్వినీ తావకీ
గాఢానన్దతరఙ్గితా విజయతే హాసప్రభాచాతురీ ||౯౫||

సన్తాపం విరలీకరోతు సకలం కామాక్షి మచ్చేతనా
మజ్జన్తీ మధురస్మితామరధునీకల్లోలజాలేషు తే |
నైరన్తర్యముపేత్య మన్మథమరుల్లోలేషు యేషు స్ఫుటం
ప్రేమేన్దుః ప్రతిబిమ్బితో వితనుతే కౌతూహలం ధూర్జటేః ||౯౬||

చేతఃక్షీరపయోధిమన్థరచలద్రాగాఖ్యమన్థాచల-
క్షోభవ్యాపృతిసమ్భవాం జనని తే మన్దస్మితశ్రీసుధామ్ |
స్వాదంస్వాదముదీతకౌతుకరసా నేత్రత్రయీ శాఙ్కరీ
శ్రీకామాక్షి నిరన్తరం పరిణమత్యానన్దవీచీమయీ ||౯౭||

ఆలోకే తవ పఞ్చసాయకరిపోరుద్దామకౌతూహల-
ప్రేఙ్ఖన్మారుతఘట్టనప్రచలితాదానన్దదుగ్ధామ్బుధేః |
కాచిద్వీచిరుదఞ్చతి ప్రతినవా సంవిత్ప్రరోహాత్మికా
తాం కామాక్షి కవీశ్వరాః స్మితమితి వ్యాకుర్వతే సర్వదా ||౯౮||

సూక్తిః శీలయతే కిమద్రితనయే మన్దస్మితాత్తే ముహుః
మాధుర్యాగమసమ్ప్రదాయమథవా సూక్తేర్ను మన్దస్మితమ్ |
ఇత్థం కామపి గాహతే మమ మనః సన్దేహమార్గభ్రమిం
శ్రీకామాక్షి న పారమార్థ్యసరణిస్ఫూర్తౌ నిధత్తే పదమ్ ||౯౯||

క్రీడాలోలకృపాసరోరుహముఖీసౌధాఙ్గణేభ్యః కవి-
శ్రేణీవాక్పరిపాటికామృతఝరీసూతీగృహేభ్యః శివే |
నిర్వాణాఙ్కురసార్వభౌమపదవీసింహాసనేభ్యస్తవ
శ్రీకామాక్షి మనోఙ్ఞమన్దహసితజ్యోతిష్కణేభ్యో నమః ||౧౦౦||

ఆర్యామేవ విభావయన్మనసి యః పాదారవిన్దం పురః
పశ్యన్నారభతే స్తుతిం స నియతం లబ్ధ్వా కటాక్షచ్ఛవిమ్ |
కామాక్ష్యా మృదులస్మితాంశులహరీజ్యోత్స్నావయస్యాన్వితామ్
ఆరోహత్యపవర్గసౌధవలభీమానన్దవీచీమయీమ్ ||౧౦౧||

|| ఇతి మన్దస్మితశతకం సమ్పూర్ణమ్ ||

|| ఇతి శ్రీ మూకపఞ్చశతీ సమ్పూర్ణా ||

||ఓఉమ్ తత్ సత్ ||

PlainEnglish

Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – PlainEnglish

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – PlainEnglish 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 

Author: Sri Mooka Shankarendra Saraswathi

badhneemO vayamanjaliM pratidinaM bandhacCidE dEhinaaM
kandarpaagamatantramoolaguravE kalyaaNakEleebhuvE |
kaamaakShyaa ghanasaarapunjarajasE kaamadruhaScakShuShaaM
mandaarastabakaprabhaamadamuShE mandasmitajyOtiShE ||1||

sadhreecE navamallikaasumanasaaM naasaagramuktaamaNE-
raacaaryaaya mRuNaalakaaNDamahasaaM naisargikaaya dviShE |
svardhunyaa saha yudhvEna himarucErardhaasanaadhyaasinE
kaamaakShyaaH smitamanjareedhavalimaadvaitaaya tasmai namaH ||2||

karpooradyuticaatureematitaraamalpeeyaseeM kurvatee
daurbhaagyOdayamEva saMvidadhatee dauShaakareeNaaM tviShaam |
kShullaanEva manOgnyamallinikaraanphullaanapi vyanjatee
kaamaakShyaa mRudulasmitaaMSulaharee kaamaprasoorastu mE ||3||

yaa peenastanamaNDalOpari lasatkarpooralEpaayatE
yaa neelEkShaNaraatrikaantitatiShu jyOtsnaaprarOhaayatE |
yaa saundaryadhuneetarangatatiShu vyaalOlahaMsaayatE
kaamaakShyaaH SiSireekarOtu hRudayaM saa mE smitapraacuree ||4||

yEShaaM gacCati poorvapakShasaraNiM kaumudvataH SvEtimaa
yEShaaM santatamaarurukShati tulaakakShyaaM SaraccandramaaH |
yEShaamicCati kamburapyasulabhaamantEvasatprakriyaaM
kaamaakShyaa mamataaM harantu mama tE haasatviShaamankuraaH ||5||

aaSaaseemasu santataM vidadhatee naiSaakareeM vyaakriyaaM
kaaSaanaamabhimaanabhangakalanaakauSalyamaabibhratee |
eeSaanEna vilOkitaa sakutukaM kaamaakShi tE kalmaSha-
klESaapaayakaree cakaasti laharee mandasmitajyOtiShaam ||6||

aarooDhasya samunnatastanataTeesaamraajyasiMhaasanaM
kandarpasya vibhOrjagattrayapraakaTyamudraanidhEH |
yasyaaScaamaracaatureeM kalayatE raSmicCaTaa cancalaa
saa mandasmitamanjaree bhavatu naH kaamaaya kaamaakShi tE ||7||

SambhOryaa parirambhasambhramavidhau nairmalyaseemaanidhiH
gairvaaNeeva tarangiNee kRutamRudusyandaaM kalindaatmajaam |
kalmaaSheekurutE kalankasuShamaaM kaNThasthaleecumbineeM
kaamaakShyaaH smitakandalee bhavatu naH kalyaaNasandOhinee ||8||

jEtuM haaralataamiva stanataTeeM saMjagmuShee santataM
gantuM nirmalataamiva dviguNitaaM magnaa kRupaastrOtasi |
labdhuM vismayaneeyataamiva haraM raagaakulaM kurvatee
manjustE smitamanjaree bhavabhayaM mathnaatu kaamaakShi mE ||9||

SvEtaapi prakaTaM niSaakararucaaM maalinyamaatanvatee
Seetaapi smarapaavakaM paSupatEH sandhukShayantee sadaa |
svaabhaavyaadadharaaSritaapi namataamuccairdiSantee gatiM
kaamaakShi sphuTamantaraa sphuratu nastvanmandahaasaprabhaa ||10||

vaktraSreesaraseejalE taralitabhroovallikallOlitE
kaalimnaa dadhatee kaTaakShajanuShaa maadhuvrateeM vyaapRutim |
nirnidraamalapuNDareekakuhanaapaaNDityamaabibhratee
kaamaakShyaaH smitacaaturee mama manaH kaataryamunmoolayEt ||11||

nityaM baadhitabandhujeevamadharaM maitreejuShaM pallavaiH
Suddhasya dvijamaNDalasya ca tiraskartaaramapyaaSritaa |
yaa vaimalyavatee sadaiva namataaM cEtaH puneetEtaraaM
kaamaakShyaa hRudayaM prasaadayatu mE saa mandahaasaprabhaa ||12||

druhyantee tamasE muhuH kumudineesaahaayyamaabibhratee
yaantee candrakiSOraSEkharavapuHsaudhaangaNE prEnkhaNam |
gnyaanaambhOnidhiveecikaaM sumanasaaM koolaMkaShaaM kurvatee
kaamaakShyaaH smitakaumudee haratu mE saMsaarataapOdayam ||13||

kaaSmeeradravadhaatukardamarucaa kalmaaShataaM bibhratee
haMsaudhairiva kurvatee paricitiM haareekRutairmauktikaiH |
vakShOjanmatuShaaraSailakaTakE saMcaaramaatanvatee
kaamaakShyaa mRudulasmitadyutimayee bhaageerathee bhaasatE ||14||

kambOrvaMSaparamparaa iva kRupaasantaanavalleebhuvaH
samphullastabakaa iva prasRumaraa moortaaH prasaadaa iva |
vaakpeeyooShakaNaa iva tripathagaaparyaayabhEdaa iva
bhraajantE tava mandahaasakiraNaaH kaanceepureenaayikE ||15||

vakShOjE ghanasaarapatraracanaabhangeesapatnaayitaa
kaNThE mauktikahaarayaShTikiraNavyaapaaramudraayitaa |
OShThaSreenikurumbapallavapuTE prEnkhatprasoonaayitaa
kaamaakShi sphurataaM madeeyahRudayE tvanmandahaasaprabhaa ||16||

yEShaaM bindurivOpari pracalitO naasaagramuktaamaNiH
yEShaaM deena ivaadhikaNThamayatE haaraH karaalambanam |
yEShaaM bandhurivOShThayOraruNimaa dhattE svayaM ranjanaM
kaamaakShyaaH prabhavantu tE mama SivOllaasaaya haasaankuraaH ||17||

yaa jaaDyaambunidhiM kShiNOti bhajataaM vairaayatE kairavaiH
nityaM yaaM niyamEna yaa ca yatatE kartuM triNEtrOtsavam |
bimbaM caandramasaM ca vancayati yaa garvENa saa taadRuSee
kaamaakShi smitamanjaree tava kathaM jyOtsnEtyasau keertyatE ||18||

aaruDhaa rabhasaatpuraH puraripOraaSlEShaNOpakramE
yaa tE maatarupaiti divyataTineeSankaakaree tatkShaNam |
OShThau vEpayati bhruvau kuTilayatyaanamrayatyaananaM
taaM vandE mRuduhaasapoorasuShamaamEkaamranaathapriyE ||19||

vaktrEndOstava candrikaa smitatatirvalgu sphurantee sataaM
syaaccEdyuktimidaM cakOramanasaaM kaamaakShi kautoohalam |
EtaccitramaharniSaM yadadhikaamEShaa ruciM gaahatE
bimbOShThadyumaNiprabhaasvapi ca yadbibbOkamaalambatE ||20||

saadRuSyaM kalaSaambudhErvahati yatkaamaakShi mandasmitaM
SObhaamOShTharucaamba vidrumabhavaamEtaadbhidaaM broomahE |
EkasmaaduditaM puraa kila papau SarvaH puraaNaH pumaan
EtanmadhyasamudbhavaM rasayatE maadhuryaroopaM rasam ||21||

uttungastanakumbhaSailakaTakE vistaarikastoorikaa-
patraSreejuShi cancalaaH smitarucaH kaamaakShi tE kOmalaaH |
sandhyaadeedhitiranjitaa iva muhuH saandraadharajyOtiShaa
vyaalOlaamalaSaaradaabhraSakalavyaapaaramaatanvatE ||22||

kSheeraM doorata Eva tiShThatu kathaM vaimalyamaatraadidaM
maatastE sahapaaThaveethimayataaM mandasmitairmanjulaiH |
kiM cEyaM tu bhidaasti dOhanavaSaadEkaM tu saMjaayatE
kaamaakShi svayamarthitaM praNamataamanyattu dOduhyatE ||23||

karpoorairamRutairjagajjanani tE kaamaakShi candraatapaiH
muktaahaaraguNairmRuNaalavalayairmugdhasmitaSreeriyam |
SreekaanceepuranaayikE samatayaa saMstooyatE sajjanaiH
tattaadRunmama taapaSaantividhayE kiM dEvi mandaayatE ||24||

madhyEgarbhitamanjuvaakyalahareemaadhveejhareeSeetalaa
mandaarastabakaayatE janani tE mandasmitaaMSucCaTaa |
yasyaa vardhayituM muhurvikasanaM kaamaakShi kaamadruhO
valgurveekShaNavibhramavyatikarO vaasantamaasaayatE ||25||

bimbOShThadyutipunjaranjitarucistvanmandahaasacCaTaa |
kalyaaNaM girisaarvabhaumatanayE kallOlayatvaaSu mE |
phullanmallipinaddhahallakamayee maalEva yaa pESalaa
SreekaanceeSvari maaramarditururOmadhyE muhurlambatE ||26||

bibhraaNaa SaradabhravibhramadaSaaM vidyOtamaanaapyasO
kaamaakShi smitamanjaree kirati tE kaaruNyadhaaraarasam |
aaScaryaM SiSireekarOti jagateeScaalOkya cainaamahO
kaamaM khElati neelakaNThahRudayaM kautoohalaandOlitam ||27||

prEnkhatprauDhakaTaakShakunjakuharEShvatyacCagucCaayitaM
vaktrEnducCavisindhuveecinicayE phEnaprataanaayitam |
nairantaryavijRumbhitastanataTE naicOlapaTTaayitaM
kaaluShyaM kabaleekarOtu mama tE kaamaakShi mandasmitam ||28||

peeyooShaM tava mantharasmitamiti vyarthaiva saapaprathaa
kaamaakShi dhruvameedRuSaM yadi bhavEdEtatkathaM vaa SivE |
mandaarasya kathaalavaM na sahatE mathnaati mandaakinee-
minduM nindati keertitEpi kalaSeepaathOdhimeerShyaayatE ||29||

viSvEShaaM nayanOtsavaM vitanutaaM vidyOtataaM candramaa
vikhyaatO madanaantakEna mukuTeemadhyE ca saMmaanyataam |
aaH kiM jaatamanEna haasasuShamaamaalOkya kaamaakShi tE
kaalankeemavalambatE khalu daSaaM kalmaaShaheenOpyasau ||30||

cEtaH Seetalayantu naH paSupatEraanandajeevaatavO
namraaNaaM nayanaadhvaseemasu SaraccandraatapOpakramaaH |
saMsaaraakhyasarOruhaakarakhaleekaarE tuShaarOtkaraaH
kaamaakShi smarakeertibeejanikaraastvanmandahaasaankuraaH ||31||

karmaughaakhyatamaHkacaakacikaraankaamaakShi saMcintayE
tvanmandasmitarOciShaaM tribhuvanakShEmaMkaraanankuraan |
yE vaktraM SiSiraSriyO vikasitaM candraatapaambhOruha-
dvEShOddhEShONacaatureemiva tiraskartuM pariShkurvatE ||32||

kuryurnaH kulaSailaraajatanayE koolaMkaShaM mangalaM
kundaspardhanacuncavastava SivE mandasmitaprakramaaH |
yE kaamaakShi samastasaakShinayanaM santOShayanteeSvaraM
karpooraprakaraa iva prasRumaraaH puMsaamasaadhaaraNaaH ||33||

kamrENa snapayasva karmakuhanaacOrENa maaraagama-
vyaakhyaaSikShaNadeekShitEna viduShaamakSheeNalakShmeepuShaa |
kaamaakShi smitakandalEna kaluShasphOTakriyaacuncunaa
kaaruNyaamRutaveecikaaviharaNapraacuryadhuryENa maam ||34||

tvanmandasmitakandalasya niyataM kaamaakShi SankaamahE
bimbaH kaScana nootanaH pracalitO naiSaakaraH SeekaraH |
kiMca kSheerapayOnidhiH pratinidhiH svarvaahineeveecikaa-
bibvOkOpi viDamba Eva kuhanaa malleematalleerucaH ||35||

duShkarmaarkanisargakarkaSamahassamparkatapataM mila-
tpankaM SankaravallabhE mama manaH kaanceepuraalaMkriyE |
amba tvanmRudulasmitaamRutarasE manktvaa vidhooya vyathaa-
maanandOdayasaudhaSRungapadaveemaarODhumaakaankShati ||36||

namraaNaaM nagaraajaSEkharasutE naakaalayaanaaM puraH
kaamaakShi tvarayaa vipatpraSamEna kaaruNyadhaaraaH kiran |
aagacCantamanugrahaM prakaTayannaanandabeejaani tE
naaseerE mRuduhaasa Eva tanutE naathE sudhaaSeetalaH ||37||

kaamaakShi prathamaanavibhramanidhiH kandarpadarpaprasooH
mugdhastE mRuduhaasa Eva girijE muShNaatu mE kilbiSham |
yaM draShTuM vihitE karagraha umE SambhustrapaameelitaM
svairaM kaarayati sma taaNDavavinOdaanandinaa taNDunaa ||38||

kShuNNaM kEnacidEva dheeramanasaa kutraapi naanaajanaiH
karmagranthiniyantritairasugamaM kaamaakShi saamaanyataH |
mugdhairdruShTumaSakyamEva manasaa mooDhasaya mE mauktikaM
maargaM darSayatu pradeepa iva tE mandasmitaSreeriyam ||39||

jyOtsnaakaantibhirEva nirmalataraM naiSaakaraM maNDalaM
haMsairEva SaradvilaasasamayE vyaakOcamambhOruham |
svacCairEva vikasvarairuDuguNaiH kaamaakShi bimbaM divaH
puNyairEva mRudusmitaistava mukhaM puShNaati SObhaabharam ||40||

maanagranthividhuntudEna rabhasaadaasvaadyamaanE nava-
prEmaaDambarapoorNimaahimakarE kaamaakShi tE tatkShaNam |
aalOkya smitacandrikaaM punarimaamunmeelanaM jagmuSheeM
cEtaH SeelayatE cakOracaritaM candraardhacooDaamaNEH ||41||

kaamaakShi smitamanjareeM tava bhajE yasyaastviShaamankuraa-
naapeenastanapaanalaalasatayaa niSSankamankESayaH |
oordhvaM veekShya vikarShati prasRumaraanuddaamayaa SuNDayaa
soonusutE bisaSankayaaSu kuhanaadantaavalagraamaNeeH ||42||

gaaDhaaSlEShavimardasambhramavaSaaduddaamamuktaaguNa-
praalambE kucakumbhayOrvigalitE dakShadviShO vakShasi |
yaa sakhyEna pinahyati pracurayaa bhaasaa tadeeyaaM daSaaM
saa mE khElatu kaamakOTi hRudayE saandrasmitaaMSucCaTaa ||43||

mandaarE tava mantharasmitarucaaM maatsaryamaalOkyatE
kaamaakShi smaraSaasanE ca niyatO raagOdayO lakShyatE |
caandreeShu dyutimanjareeShu ca mahaandvEShaankurO dRuSyatE
SuddhaanaaM kathameedRuSee girisutEtiSuddhaa daSaa kathyataam ||44||

peeyooShaM khalu peeyatE surajanairdugdhaambudhirmathyatE
maahESaiSca jaTaakalaapanigaDairmandaakinee nahyatE |
SeetaaMSuH paribhooyatE ca tamasaa tasmaadanEtaadRuSee
kaamaakShi smitamanjaree tava vacOvaidagdhyamullanghatE ||45||

aaSankE tava mandahaasalahareemanyaadRuSeeM candrikaa-
mEkaamrESakuTumbini pratipadaM yasyaaH prabhaasaMgamE |
vakShOjaamburuhE na tE racayataH kaaMciddaSaaM kaunmalee-
maasyaambhOruhamamba kiMca SanakairaalambatE phullataam ||46||

aasteerNaadharakaantipallavacayE paataM muhurjagmuShee
maaradrOhiNi kandalatsmaraSarajvaalaavaleervyanjatee |
nindantee ghanasaarahaaravalayajyOtsnaamRuNaalaani tE
kaamaakShi smitacaaturee virahiNeereetiM jagaahEtaraam ||47||

sooryaalOkavidhau vikaasamadhikaM yaantee harantee tama-
ssandOhaM namataaM nijasmaraNatO dOShaakaradvEShiNee |
niryaantee vadanaaravindakuharaannirdhootajaaDyaa nRuNaaM
SreekaamaakShi tava smitadyutimayee citreeyatE candrikaa ||48||

kuNTheekuryuramee kubOdhaghaTanaamasmanmanOmaathineeM
SreekaamaakShi SivaMkaraastava SivE SreemandahaasaankuraaH |
yE tanvanti nirantaraM taruNimastambEramagraamaNee-
kumbhadvandvaviDambini stanataTE muktaakuthaaDambaram ||49||

prEnkhantaH Saradambudaa iva SanaiH prEmaanilaiH prEritaa
majjantO mandanaarikaNThasuShamaasindhau muhurmantharam |
SreekaamaakShi tava smitaaMSunikaraaH SyaamaayamaanaSriyO
neelaambhOdharanaipuNeeM tata itO nirnidrayantyanjasaa ||50||

vyaapaaraM caturaananaikavihRutau vyaakurvatee kurvatee
rudraakShagrahaNaM mahESi satataM vaagoormikallOlitaa |
utphullaM dhavalaaravindamadhareekRutya sphurantee sadaa
SreekaamaakShi sarasvatee vijayatE tvanmandahaasaprabhaa ||51||

karpooradyutitaskarENa mahasaa kalmaaShayatyaananaM
SreekaanceepuranaayikE patiriva SreemandahaasOpi tE |
aalingatyatipeevaraaM stanataTeeM bimbaadharaM cumbati
prauDhaM raagabharaM vyanakti manasO dhairyaM dhuneetEtaraam ||52||

vaiSadyEna ca viSvataapaharaNakreeDaapaTeeyastayaa
paaNDityEna pacElimEna jagataaM nEtrOtsavOtpaadEna |
kaamaakShi smitakandalaistava tulaamaarODhumudyOginee
jyOtsnaasau jalaraaSipOShaNatayaa dooShyaaM prapannaa daSaam ||53||

laavaNyaambujineemRuNaalavalayaiH SRungaaragandhadvipa-
graamaNyaH SruticaamaraistaruNimasvaaraajyatEjOnkuraiH |
aanandaamRutasindhuveecipRuShatairaasyaabjahaMsaistava
SreekaamaakShi mathaana mandahasitairmatkaM manaHkalmaSham ||54||

uttungastanamaNDaleeparicalanmaaNikyahaaracCaTaa-
cancacCONimapunjamadhyasaraNiM maataH pariShkurvatee |
yaa vaidagdhyamupaiti SaMkarajaTaakaantaaravaaTeepata-
tsvarvaapeepayasaH smitadyutirasau kaamaakShi tE manjulaa ||55||

sannaamaikajuShaa janEna sulabhaM saMsoocayantee Sanai-
ruttungasya ciraadanugrahatarOrutpatsyamaanaM phalam |
praathamyEna vikasvaraa kusumavatpraagalbhyamabhyEyuShee
kaamaakShi smitacaaturee tava mama kShEmaMkaree kalpataam ||56||

dhaanuShkaagrasarasya lOlakuTilabhroolEkhayaa bibhratO
leelaalOkaSileemukhaM navavayassaamraajyalakShmeepuShaH |
jEtuM manmathamardinaM janani tE kaamaakShi haasaH svayaM
valgurvibhramabhoobhRutO vitanutE sEnaapatiprakriyaam ||57||

yannaakampata kaalakooTakabaleekaarE cucumbE na yad-
glaanyaa cakShuShi rooShitaanalaSikhE rudrasya tattaadRuSam |
cEtO yatprasabhaM smarajvaraSikhijvaalEna lElihyatE
tatkaamaakShi tava smitaaMSukalikaahElaabhavaM praabhavam ||58||

sambhinnEva suparvalOkataTinee veeceecayairyaamunaiH
saMmiSrEva SaSaankadeeptilaharee neelairmahaaneeradaiH |
kaamaakShi sphuritaa tava smitaruciH kaalaanjanaspardhinaa
kaalimnaa kacarOciShaaM vyatikarE kaaMciddaSaamaSnutE ||59||

jaaneemO jagadeeSvarapraNayini tvanmandahaasaprabhaaM
SreekaamaakShi sarOjineemabhinavaamEShaa yataH sarvadaa |
aasyEndOravalOkEna paSupatErabhyEti samphullataaM
tandraalustadabhaava Eva tanutE tadvaipareetyakramam ||60||

yaantee lOhitimaanamabhrataTinee dhaatucCaTaakardamaiH
bhaantee baalagabhastimaalikiraNairmEghaavalee Saaradee |
bimbOShThadyutipunjacumbanakalaaSONaayamaanEna tE
kaamaakShi smitarOciShaa samadaSaamaarODhumaakaankShatE ||61||

SreekaamaakShi mukhEndubhooShaNamidaM mandasmitaM taavakaM
nEtraanandakaraM tathaa himakarO gacCEdyathaa tigmataam |
SeetaM dEvi tathaa yathaa himajalaM santaapamudraaspadaM
SvEtaM kiMca tathaa yathaa malinataaM dhattE ca muktaamaNiH ||62||

tvanmandasmitamanjareeM prasRumaraaM kaamaakShi candraatapaM
santaH santatamaamanantyamalataa tallakShaNaM lakShyatE |
asmaakaM na dhunOti taapakamadhikaM dhoonOti naabhyantaraM
dhvaantaM tatkhalu duHkhinO vayamidaM kEnOti nO vidmahE ||63||

namrasya praNayaprarooDhakalahacCEdaaya paadaabjayOH
mandaM candrakiSOraSEkharamaNEH kaamaakShi raagENa tE |
bandhookaprasavaSriyaM jitavatO baMheeyaseeM taadRuSeeM
bimbOShThasya ruciM nirasya hasitajyOtsnaa vayasyaayatE ||64||

muktaanaaM parimOcanaM vidadhatastatpreetiniShpaadinee
bhooyO doorata Eva dhootamarutastatpaalanaM tanvatee |
udbhootasya jalaantaraadavirataM taddoorataaM jagmuShee
kaamaakShi smitamanjaree tava kathaM kambOstulaamaSnutE ||65||

SreekaamaakShi tava smitadyutijhareevaidagdhyaleelaayitaM
paSyantOpi nirantaraM suvimalaMmanyaa jaganmaNDalE |
lOkaM haasayituM kimarthamaniSaM praakaaSyamaatanvatE
mandaakShaM virahayya mangalataraM mandaaracandraadayaH ||66||

kSheeraabdhErapi SailaraajatanayE tvanmandahaasasya ca
SreekaamaakShi valakShimOdayanidhEH kiMcidbhidaaM broomahE |
Ekasmai puruShaaya dEvi sa dadau lakShmeeM kadaacitpuraa
sarvEbhyOpi dadaatyasau tu satataM lakShmeeM ca vaageeSvareem ||67||

SreekaanceepuraratnadeepakalikE taanyEva mEnaatmajE
caakOraaNi kulaani dEvi sutaraaM dhanyaani manyaamahE |
kampaateerakuTumbacaMkramakalaacuncooni cancoopuTaiH
nityaM yaani tava smitEndumahasaamaasvaadamaatanvatE ||68||

SaityaprakramamaaSritOpi namataaM jaaDyaprathaaM dhoonayan
nairmalyaM paramaM gatOpi giriSaM raagaakulaM caarayan |
leelaalaapapurassarOpi satataM vaacaMyamaanpreeNayan
kaamaakShi smitarOciShaaM tava samullaasaH kathaM varNyatE ||69||

SrONeecancalamEkhalaamukharitaM leelaagataM mantharaM
bhroovalleecalanaM kaTaakShavalanaM mandaakShaveekShaacaNam |
yadvaidagdhyamukhEna manmatharipuM saMmOhayantyanjasaa
SreekaamaakShi tava smitaaya satataM tasmai namsakurmahE ||70||

SreekaamaakShi manOgnyamandahasitajyOtiShprarOhE tava
spheetaSvEtimasaarvabhaumasaraNipraagalbhyamabhyEyuShi |
candrOyaM yuvaraajataaM kalayatE cETeedhuraM candrikaa
Suddhaa saa ca sudhaajharee sahacareesaadharmyamaalambatE ||71||

jyOtsnaa kiM tanutE phalaM tanumataamauShNyapraSaantiM vinaa
tvanmandasmitarOciShaa tanumataaM kaamaakShi rOciShNunaa |
santaapO vinivaaryatE navavayaHpraacuryamankooryatE
saundaryaM paripooryatE jagati saa keertiSca saMcaaryatE ||72||

vaimalyaM kumudaSriyaaM himarucaH kaantyaiva sandhukShyatE
jyOtsnaarOcirapi pradOShasamayaM praapyaiva sampadyatE |
svacCatvaM navamauktikasya paramaM saMskaaratO dRuSyatE
kaamaakShyaaH smitadeedhitErviSadimaa naisargikO bhaasatE ||73||

praakaaSyaM paramESvarapraNayini tvanmandahaasaSriyaH
SreekaamaakShi mama kShiNOtu mamataavaicakShaNeemakShayaam |
yadbheetyEva nileeyatE himakarO mEghOdarE Suktikaa-
garbhE mauktikamaNDalee ca saraseemadhyE mRuNaalee ca saa ||74||

hErambE ca guhE harShabharitaM vaatsalyamankoorayat
maaradrOhiNi pooruShE sahabhuvaM prEmaankuraM vyanjayat |
aanamrEShu janEShu poorNakaruNaavaidagdhyamuttaalayat
kaamaakShi smitamanjasaa tava kathaMkaaraM mayaa kathyatE ||75||

saMkruddhadvijaraajakOpyavirataM kurvandvijaiH saMgamaM
vaaNeepaddhatidooragOpi satataM tatsaahacaryaM vahan |
aSraantaM paSudurlabhOpi kalayanpatyau paSoonaaM ratiM
SreekaamaakShi tava smitaamRutarasasyandO mayi spandataam ||76||

SreekaamaakShi mahESvarE nirupamaprEmaankuraprakramamM
nityaM yaH prakaTeekarOti sahajaamunnidrayanmaadhureem |
tattaadRuktava mandahaasamahimaa maataH kathaM maanitaaM
tanmoordhnaa suranimnagaaM ca kalikaamindOSca taaM nindati ||77||

yE maadhuryavihaaramaNTapabhuvO yE Saityamudraakaraa
yE vaiSadyadaSaaviSEShasubhagaastE mandahaasaankuraaH |
kaamaakShyaaH sahajaM guNatrayamidaM paryaayataH kurvataaM
vaaNeegumphanaDambarE ca hRudayE keertiprarOhE ca mE ||78||

kaamaakShyaa mRudulasmitaaMSunikaraa dakShaantakE veekShaNE
mandaakShagrahilaa himadyutimayookhaakShEpadeekShaankuraaH |
daakShyaM pakShmalayantu maakShikaguDadraakShaabhavaM vaakShu mE
sookShmaM mOkShapathaM nireekShitumapi prakShaalayEyurmanaH ||79||

jaatyaa SeetaSeetalaani madhuraaNyEtaani pootaani tE
gaangaaneeva payaaMsi dEvi paTalaanyalpasmitajyOtiShaam |
EnaHpankaparamparaamalinitaamEkaamranaathapriyE
pragnyaanaatsutaraaM madeeyadhiShaNaaM prakShaalayantu kShaNaat ||80||

aSraantaM paratantritaH paSupatistvanmandahaasaankuraiH
SreekaamaakShi tadeeyavarNasamataasangEna SankaamahE |
induM naakadhuneeM ca SEkharayatE maalaaM ca dhattE navaiH
vaikuNThairavakuNThanaM ca kurutE dhooleecayairbhaasmanaiH ||81||

SreekaanceepuradEvatE mRuduvacassaurabhyamudraaspadaM
prauDhaprEmalataanaveenakusumaM mandasmitaM taavakam |
mandaM kandalati priyasya vadanaalOkE samaabhaaShaNE
SlakShNE kunmalati prarooDhapulakE caaSlOShaNE phullati ||82||

kiM traisrOtasamambikE pariNataM srOtaScaturthaM navaM
peeyooShasya samastataapaharaNaM kiMvaa dviteeyaM vapuH |
kiMsvittvannikaTaM gataM madhurimaabhyaasaaya gavyaM payaH
SreekaanceepuranaayakapriyatamE mandasmitaM taavakam ||83||

bhooShaa vaktrasarOruhasya sahajaa vaacaaM sakhee SaaSvatee
neevee vibhramasantatEH paSupatEH saudhee dRuSaaM paaraNaa |
jeevaaturmadanaSriyaH SaSirucEruccaaTanee dEvataa
SreekaamaakShi giraamabhoomimayatE haasaprabhaamanjaree ||84||

sootiH SvEtimakandalasya vasatiH SRungaarasaaraSriyaH
poortiH sooktijhareerasasya laharee kaaruNyapaathOnidhEH |
vaaTee kaacana kausumee madhurimasvaaraajyalakShmyaastava
SreekaamaakShi mamaastu mangalakaree haasaprabhaacaaturee ||85||

jantoonaaM janiduHkhamRutyulahareesantaapanaM kRuntataH
prauDhaanugrahapoorNaSeetalarucO nityOdayaM bibhrataH |
SreekaamaakShi visRutvaraa iva karaa haasaankuraastE haThaa-
daalOkEna nihanyurandhatamasastOmasya mE santatim ||86||

uttungastanamaNDalasya vilasallaavaNyaleelaanaTee-
rangasya sphuTamoordhvaseemani muhuH praakaaSyamabhyEyuShee |
SreekaamaakShi tava smitadyutitatirbimbOShThakaantyankuraiH
citraaM vidrumamudritaaM vitanutE maukteeM vitaanaSriyam ||87||

svaabhaavyaattava vaktramEva lalitaM santOShasampaadanaM
SambhOH kiM punarancitasmitarucaH paaNDityapaatreekRutam |
ambhOjaM svata Eva sarvajagataaM cakShuHpriyambhaavukaM
kaamaakShi sphuritE SaradvikasitE keedRugvidhaM bhraajatE ||88||

pumbhirnirmalamaanasaurvidadhatE maitreeM dRuDhaM nirmalaaM
labdhvaa karmalayaM ca nirmalataraaM keertiM labhantEtaraam |
sooktiM pakShmalayanti nirmalatamaaM yattaavakaaH sEvakaaH
tatkaamaakShi tava smitasya kalayaa nairmalyaseemaanidhEH ||89||

aakarShannayanaani naakisadasaaM SaityEna saMstambhaya-
nninduM kiMca vimOhayanpaSupatiM viSvaartimuccaaTayan |
hiMsatsaMsRutiDambaraM tava SivE haasaahvayO maantrikaH
SreekaamaakShi madeeyamaanasatamOvidvEShaNE cEShTataam ||90||

kShEpeeyaH kShapayantu kalmaShabhayaanyasmaakamalpasmita-
jyOtirmaNDalacaMkramaastava SivE kaamaakShi rOciShNavaH |
peeDaakarmaThakarmagharmasamayavyaapaarataapaanala-
Sreepaataa navaharShavarShaNasudhaasrOtasvineeSeekaraaH ||91||

SreekaamaakShi tava smitaindavamahaHpoorE parimphoorjati
prauDhaaM vaaridhicaatureeM kalayatE bhaktaatmanaaM praatibham |
daurgatyaprasaraastamaHpaTalikaasaadharmyamaabibhratE
sarvaM kairavasaahacaryapadaveereetiM vidhattE param ||92||

mandaaraadiShu manmathaarimahiShi praakaaSyareetiM nijaaM
kaadaacitkatayaa viSankya bahuSO vaiSadyamudraaguNaH |
saatatyEna tava smitE vitanutE svairaasanaavaasanaam ||93||

indhaanE bhavaveetihOtranivahE karmaughacaNDaanila-
prauDhimnaa bahuleekRutE nipatitaM santaapacintaakulam |
maatarmaaM pariShinca kiMcidamalaiH peeyooShavarShairiva
SreekaamaakShi tava smitadyutikaNaiH SaiSiryaleelaakaraiH ||94||

bhaaShaayaa rasanaagrakhElanajuShaH SRungaaramudraasakhee-
leelaajaataratEH sukhEna niyamasnaanaaya mEnaatmajE |
SreekaamaakShi sudhaamayeeva SiSiraa srOtasvinee taavakee
gaaDhaanandatarangitaa vijayatE haasaprabhaacaaturee ||95||

santaapaM viraleekarOtu sakalaM kaamaakShi maccEtanaa
majjantee madhurasmitaamaradhuneekallOlajaalEShu tE |
nairantaryamupEtya manmathamarullOlEShu yEShu sphuTaM
prEmEnduH pratibimbitO vitanutE kautoohalaM dhoorjaTEH ||96||

cEtaHkSheerapayOdhimantharacaladraagaakhyamanthaacala-
kShObhavyaapRutisambhavaaM janani tE mandasmitaSreesudhaam |
svaadaMsvaadamudeetakautukarasaa nEtratrayee SaaMkaree
SreekaamaakShi nirantaraM pariNamatyaanandaveeceemayee ||97||

aalOkE tava pancasaayakaripOruddaamakautoohala-
prEnkhanmaarutaghaTTanapracalitaadaanandadugdhaambudhEH |
kaacidveecirudancati pratinavaa saMvitprarOhaatmikaa
taaM kaamaakShi kaveeSvaraaH smitamiti vyaakurvatE sarvadaa ||98||

sooktiH SeelayatE kimadritanayE mandasmitaattE muhuH
maadhuryaagamasampradaayamathavaa sooktErnu mandasmitam |
itthaM kaamapi gaahatE mama manaH sandEhamaargabhramiM
SreekaamaakShi na paaramaarthyasaraNisphoortau nidhattE padam ||99||

kreeDaalOlakRupaasarOruhamukheesaudhaangaNEbhyaH kavi-
SrENeevaakparipaaTikaamRutajhareesooteegRuhEbhyaH SivE |
nirvaaNaankurasaarvabhaumapadaveesiMhaasanEbhyastava
SreekaamaakShi manOgnyamandahasitajyOtiShkaNEbhyO namaH ||100||

aaryaamEva vibhaavayanmanasi yaH paadaaravindaM puraH
paSyannaarabhatE stutiM sa niyataM labdhvaa kaTaakShacCavim |
kaamaakShyaa mRudulasmitaaMSulahareejyOtsnaavayasyaanvitaam
aarOhatyapavargasaudhavalabheemaanandaveeceemayeem ||101||

|| iti mandasmitaSatakaM sampoorNam ||

|| iti Sree mookapancaSatee sampoorNaa ||

||Oum tat sat ||

Devanagari,Sanskrit,Hindi

Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – Devanagari

2 Comments 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: श्री मूक शङ्करेन्द्र सरस्वति

बध्नीमो वयमञ्जलिं प्रतिदिनं बन्धच्छिदे देहिनां
कन्दर्पागमतन्त्रमूलगुरवे कल्याणकेलीभुवे ।
कामाक्ष्या घनसारपुञ्जरजसे कामद्रुहश्चक्षुषां
मन्दारस्तबकप्रभामदमुषे मन्दस्मितज्योतिषे ॥1॥

सध्रीचे नवमल्लिकासुमनसां नासाग्रमुक्तामणे-
राचार्याय मृणालकाण्डमहसां नैसर्गिकाय द्विषे ।
स्वर्धुन्या सह युध्वेन हिमरुचेरर्धासनाध्यासिने
कामाक्ष्याः स्मितमञ्जरीधवलिमाद्वैताय तस्मै नमः ॥2॥

कर्पूरद्युतिचातुरीमतितरामल्पीयसीं कुर्वती
दौर्भाग्योदयमेव संविदधती दौषाकरीणां त्विषाम् ।
क्षुल्लानेव मनोज्ञमल्लिनिकरान्फुल्लानपि व्यञ्जती
कामाक्ष्या मृदुलस्मितांशुलहरी कामप्रसूरस्तु मे ॥3॥

या पीनस्तनमण्डलोपरि लसत्कर्पूरलेपायते
या नीलेक्षणरात्रिकान्तिततिषु ज्योत्स्नाप्ररोहायते ।
या सौन्दर्यधुनीतरङ्गततिषु व्यालोलहंसायते
कामाक्ष्याः शिशिरीकरोतु हृदयं सा मे स्मितप्राचुरी ॥4॥

येषां गच्छति पूर्वपक्षसरणिं कौमुद्वतः श्वेतिमा
येषां सन्ततमारुरुक्षति तुलाकक्ष्यां शरच्चन्द्रमाः ।
येषामिच्छति कम्बुरप्यसुलभामन्तेवसत्प्रक्रियां
कामाक्ष्या ममतां हरन्तु मम ते हासत्विषामङ्कुराः ॥5॥

आशासीमसु सन्ततं विदधती नैशाकरीं व्याक्रियां
काशानामभिमानभङ्गकलनाकौशल्यमाबिभ्रती ।
ईशानेन विलोकिता सकुतुकं कामाक्षि ते कल्मष-
क्लेशापायकरी चकास्ति लहरी मन्दस्मितज्योतिषाम् ॥6॥

आरूढस्य समुन्नतस्तनतटीसाम्राज्यसिंहासनं
कन्दर्पस्य विभोर्जगत्त्रयप्राकट्यमुद्रानिधेः ।
यस्याश्चामरचातुरीं कलयते रश्मिच्छटा चञ्चला
सा मन्दस्मितमञ्जरी भवतु नः कामाय कामाक्षि ते ॥7॥

शम्भोर्या परिरम्भसम्भ्रमविधौ नैर्मल्यसीमानिधिः
गैर्वाणीव तरङ्गिणी कृतमृदुस्यन्दां कलिन्दात्मजाम् ।
कल्माषीकुरुते कलङ्कसुषमां कण्ठस्थलीचुम्बिनीं
कामाक्ष्याः स्मितकन्दली भवतु नः कल्याणसन्दोहिनी ॥8॥

जेतुं हारलतामिव स्तनतटीं सञ्जग्मुषी सन्ततं
गन्तुं निर्मलतामिव द्विगुणितां मग्ना कृपास्त्रोतसि ।
लब्धुं विस्मयनीयतामिव हरं रागाकुलं कुर्वती
मञ्जुस्ते स्मितमञ्जरी भवभयं मथ्नातु कामाक्षि मे ॥9॥

श्वेतापि प्रकटं निशाकररुचां मालिन्यमातन्वती
शीतापि स्मरपावकं पशुपतेः सन्धुक्षयन्ती सदा ।
स्वाभाव्यादधराश्रितापि नमतामुच्चैर्दिशन्ती गतिं
कामाक्षि स्फुटमन्तरा स्फुरतु नस्त्वन्मन्दहासप्रभा ॥10॥

वक्त्रश्रीसरसीजले तरलितभ्रूवल्लिकल्लोलिते
कालिम्ना दधती कटाक्षजनुषा माधुव्रतीं व्यापृतिम् ।
निर्निद्रामलपुण्डरीककुहनापाण्डित्यमाबिभ्रती
कामाक्ष्याः स्मितचातुरी मम मनः कातर्यमुन्मूलयेत् ॥11॥

नित्यं बाधितबन्धुजीवमधरं मैत्रीजुषं पल्लवैः
शुद्धस्य द्विजमण्डलस्य च तिरस्कर्तारमप्याश्रिता ।
या वैमल्यवती सदैव नमतां चेतः पुनीतेतरां
कामाक्ष्या हृदयं प्रसादयतु मे सा मन्दहासप्रभा ॥12॥

द्रुह्यन्ती तमसे मुहुः कुमुदिनीसाहाय्यमाबिभ्रती
यान्ती चन्द्रकिशोरशेखरवपुःसौधाङ्गणे प्रेङ्खणम् ।
ज्ञानाम्भोनिधिवीचिकां सुमनसां कूलङ्कषां कुर्वती
कामाक्ष्याः स्मितकौमुदी हरतु मे संसारतापोदयम् ॥13॥

काश्मीरद्रवधातुकर्दमरुचा कल्माषतां बिभ्रती
हंसौधैरिव कुर्वती परिचितिं हारीकृतैर्मौक्तिकैः ।
वक्षोजन्मतुषारशैलकटके सञ्चारमातन्वती
कामाक्ष्या मृदुलस्मितद्युतिमयी भागीरथी भासते ॥14॥

कम्बोर्वंशपरम्परा इव कृपासन्तानवल्लीभुवः
सम्फुल्लस्तबका इव प्रसृमरा मूर्ताः प्रसादा इव ।
वाक्पीयूषकणा इव त्रिपथगापर्यायभेदा इव
भ्राजन्ते तव मन्दहासकिरणाः काञ्चीपुरीनायिके ॥15॥

वक्षोजे घनसारपत्ररचनाभङ्गीसपत्नायिता
कण्ठे मौक्तिकहारयष्टिकिरणव्यापारमुद्रायिता ।
ओष्ठश्रीनिकुरुम्बपल्लवपुटे प्रेङ्खत्प्रसूनायिता
कामाक्षि स्फुरतां मदीयहृदये त्वन्मन्दहासप्रभा ॥16॥

येषां बिन्दुरिवोपरि प्रचलितो नासाग्रमुक्तामणिः
येषां दीन इवाधिकण्ठमयते हारः करालम्बनम् ।
येषां बन्धुरिवोष्ठयोररुणिमा धत्ते स्वयं रञ्जनं
कामाक्ष्याः प्रभवन्तु ते मम शिवोल्लासाय हासाङ्कुराः ॥17॥

या जाड्याम्बुनिधिं क्षिणोति भजतां वैरायते कैरवैः
नित्यं यां नियमेन या च यतते कर्तुं त्रिणेत्रोत्सवम् ।
बिम्बं चान्द्रमसं च वञ्चयति या गर्वेण सा तादृशी
कामाक्षि स्मितमञ्जरी तव कथं ज्योत्स्नेत्यसौ कीर्त्यते ॥18॥

आरुढा रभसात्पुरः पुररिपोराश्लेषणोपक्रमे
या ते मातरुपैति दिव्यतटिनीशङ्काकरी तत्क्षणम् ।
ओष्ठौ वेपयति भ्रुवौ कुटिलयत्यानम्रयत्याननं
तां वन्दे मृदुहासपूरसुषमामेकाम्रनाथप्रिये ॥19॥

वक्त्रेन्दोस्तव चन्द्रिका स्मितततिर्वल्गु स्फुरन्ती सतां
स्याच्चेद्युक्तिमिदं चकोरमनसां कामाक्षि कौतूहलम् ।
एतच्चित्रमहर्निशं यदधिकामेषा रुचिं गाहते
बिम्बोष्ठद्युमणिप्रभास्वपि च यद्बिब्बोकमालम्बते ॥20॥

सादृश्यं कलशाम्बुधेर्वहति यत्कामाक्षि मन्दस्मितं
शोभामोष्ठरुचाम्ब विद्रुमभवामेताद्भिदां ब्रूमहे ।
एकस्मादुदितं पुरा किल पपौ शर्वः पुराणः पुमान्
एतन्मध्यसमुद्भवं रसयते माधुर्यरूपं रसम् ॥21॥

उत्तुङ्गस्तनकुम्भशैलकटके विस्तारिकस्तूरिका-
पत्रश्रीजुषि चञ्चलाः स्मितरुचः कामाक्षि ते कोमलाः ।
सन्ध्यादीधितिरञ्जिता इव मुहुः सान्द्राधरज्योतिषा
व्यालोलामलशारदाभ्रशकलव्यापारमातन्वते ॥22॥

क्षीरं दूरत एव तिष्ठतु कथं वैमल्यमात्रादिदं
मातस्ते सहपाठवीथिमयतां मन्दस्मितैर्मञ्जुलैः ।
किं चेयं तु भिदास्ति दोहनवशादेकं तु सञ्जायते
कामाक्षि स्वयमर्थितं प्रणमतामन्यत्तु दोदुह्यते ॥23॥

कर्पूरैरमृतैर्जगज्जननि ते कामाक्षि चन्द्रातपैः
मुक्ताहारगुणैर्मृणालवलयैर्मुग्धस्मितश्रीरियम् ।
श्रीकाञ्चीपुरनायिके समतया संस्तूयते सज्जनैः
तत्तादृङ्मम तापशान्तिविधये किं देवि मन्दायते ॥24॥

मध्येगर्भितमञ्जुवाक्यलहरीमाध्वीझरीशीतला
मन्दारस्तबकायते जननि ते मन्दस्मितांशुच्छटा ।
यस्या वर्धयितुं मुहुर्विकसनं कामाक्षि कामद्रुहो
वल्गुर्वीक्षणविभ्रमव्यतिकरो वासन्तमासायते ॥25॥

बिम्बोष्ठद्युतिपुञ्जरञ्जितरुचिस्त्वन्मन्दहासच्छटा ।
कल्याणं गिरिसार्वभौमतनये कल्लोलयत्वाशु मे ।
फुल्लन्मल्लिपिनद्धहल्लकमयी मालेव या पेशला
श्रीकाञ्चीश्वरि मारमर्दितुरुरोमध्ये मुहुर्लम्बते ॥26॥

बिभ्राणा शरदभ्रविभ्रमदशां विद्योतमानाप्यसो
कामाक्षि स्मितमञ्जरी किरति ते कारुण्यधारारसम् ।
आश्चर्यं शिशिरीकरोति जगतीश्चालोक्य चैनामहो
कामं खेलति नीलकण्ठहृदयं कौतूहलान्दोलितम् ॥27॥

प्रेङ्खत्प्रौढकटाक्षकुञ्जकुहरेष्वत्यच्छगुच्छायितं
वक्त्रेन्दुच्छविसिन्धुवीचिनिचये फेनप्रतानायितम् ।
नैरन्तर्यविजृम्भितस्तनतटे नैचोलपट्टायितं
कालुष्यं कबलीकरोतु मम ते कामाक्षि मन्दस्मितम् ॥28॥

पीयूषं तव मन्थरस्मितमिति व्यर्थैव सापप्रथा
कामाक्षि ध्रुवमीदृशं यदि भवेदेतत्कथं वा शिवे ।
मन्दारस्य कथालवं न सहते मथ्नाति मन्दाकिनी-
मिन्दुं निन्दति कीर्तिते‌உपि कलशीपाथोधिमीर्ष्यायते ॥29॥

विश्वेषां नयनोत्सवं वितनुतां विद्योततां चन्द्रमा
विख्यातो मदनान्तकेन मुकुटीमध्ये च संमान्यताम् ।
आः किं जातमनेन हाससुषमामालोक्य कामाक्षि ते
कालङ्कीमवलम्बते खलु दशां कल्माषहीनो‌உप्यसौ ॥30॥

चेतः शीतलयन्तु नः पशुपतेरानन्दजीवातवो
नम्राणां नयनाध्वसीमसु शरच्चन्द्रातपोपक्रमाः ।
संसाराख्यसरोरुहाकरखलीकारे तुषारोत्कराः
कामाक्षि स्मरकीर्तिबीजनिकरास्त्वन्मन्दहासाङ्कुराः ॥31॥

कर्मौघाख्यतमःकचाकचिकरान्कामाक्षि सञ्चिन्तये
त्वन्मन्दस्मितरोचिषां त्रिभुवनक्षेमङ्करानङ्कुरान् ।
ये वक्त्रं शिशिरश्रियो विकसितं चन्द्रातपाम्भोरुह-
द्वेषोद्धेषोणचातुरीमिव तिरस्कर्तुं परिष्कुर्वते ॥32॥

कुर्युर्नः कुलशैलराजतनये कूलङ्कषं मङ्गलं
कुन्दस्पर्धनचुञ्चवस्तव शिवे मन्दस्मितप्रक्रमाः ।
ये कामाक्षि समस्तसाक्षिनयनं सन्तोषयन्तीश्वरं
कर्पूरप्रकरा इव प्रसृमराः पुंसामसाधारणाः ॥33॥

कम्रेण स्नपयस्व कर्मकुहनाचोरेण मारागम-
व्याख्याशिक्षणदीक्षितेन विदुषामक्षीणलक्ष्मीपुषा ।
कामाक्षि स्मितकन्दलेन कलुषस्फोटक्रियाचुञ्चुना
कारुण्यामृतवीचिकाविहरणप्राचुर्यधुर्येण माम् ॥34॥

त्वन्मन्दस्मितकन्दलस्य नियतं कामाक्षि शङ्कामहे
बिम्बः कश्चन नूतनः प्रचलितो नैशाकरः शीकरः ।
किञ्च क्षीरपयोनिधिः प्रतिनिधिः स्वर्वाहिनीवीचिका-
बिब्वोको‌உपि विडम्ब एव कुहना मल्लीमतल्लीरुचः ॥35॥

दुष्कर्मार्कनिसर्गकर्कशमहस्सम्पर्कतपतं मिल-
त्पङ्कं शङ्करवल्लभे मम मनः काञ्चीपुरालङ्क्रिये ।
अम्ब त्वन्मृदुलस्मितामृतरसे मङ्क्त्वा विधूय व्यथा-
मानन्दोदयसौधशृङ्गपदवीमारोढुमाकाङ्क्षति ॥36॥

नम्राणां नगराजशेखरसुते नाकालयानां पुरः
कामाक्षि त्वरया विपत्प्रशमेन कारुण्यधाराः किरन् ।
आगच्छन्तमनुग्रहं प्रकटयन्नानन्दबीजानि ते
नासीरे मृदुहास एव तनुते नाथे सुधाशीतलः ॥37॥

कामाक्षि प्रथमानविभ्रमनिधिः कन्दर्पदर्पप्रसूः
मुग्धस्ते मृदुहास एव गिरिजे मुष्णातु मे किल्बिषम् ।
यं द्रष्टुं विहिते करग्रह उमे शम्भुस्त्रपामीलितं
स्वैरं कारयति स्म ताण्डवविनोदानन्दिना तण्डुना ॥38॥

क्षुण्णं केनचिदेव धीरमनसा कुत्रापि नानाजनैः
कर्मग्रन्थिनियन्त्रितैरसुगमं कामाक्षि सामान्यतः ।
मुग्धैर्द्रुष्टुमशक्यमेव मनसा मूढसय मे मौक्तिकं
मार्गं दर्शयतु प्रदीप इव ते मन्दस्मितश्रीरियम् ॥39॥

ज्योत्स्नाकान्तिभिरेव निर्मलतरं नैशाकरं मण्डलं
हंसैरेव शरद्विलाससमये व्याकोचमम्भोरुहम् ।
स्वच्छैरेव विकस्वरैरुडुगुणैः कामाक्षि बिम्बं दिवः
पुण्यैरेव मृदुस्मितैस्तव मुखं पुष्णाति शोभाभरम् ॥40॥

मानग्रन्थिविधुन्तुदेन रभसादास्वाद्यमाने नव-
प्रेमाडम्बरपूर्णिमाहिमकरे कामाक्षि ते तत्क्षणम् ।
आलोक्य स्मितचन्द्रिकां पुनरिमामुन्मीलनं जग्मुषीं
चेतः शीलयते चकोरचरितं चन्द्रार्धचूडामणेः ॥41॥

कामाक्षि स्मितमञ्जरीं तव भजे यस्यास्त्विषामङ्कुरा-
नापीनस्तनपानलालसतया निश्शङ्कमङ्केशयः ।
ऊर्ध्वं वीक्ष्य विकर्षति प्रसृमरानुद्दामया शुण्डया
सूनुसुते बिसशङ्कयाशु कुहनादन्तावलग्रामणीः ॥42॥

गाढाश्लेषविमर्दसम्भ्रमवशादुद्दाममुक्तागुण-
प्रालम्बे कुचकुम्भयोर्विगलिते दक्षद्विषो वक्षसि ।
या सख्येन पिनह्यति प्रचुरया भासा तदीयां दशां
सा मे खेलतु कामकोटि हृदये सान्द्रस्मितांशुच्छटा ॥43॥

मन्दारे तव मन्थरस्मितरुचां मात्सर्यमालोक्यते
कामाक्षि स्मरशासने च नियतो रागोदयो लक्ष्यते ।
चान्द्रीषु द्युतिमञ्जरीषु च महान्द्वेषाङ्कुरो दृश्यते
शुद्धानां कथमीदृशी गिरिसुते‌உतिशुद्धा दशा कथ्यताम् ॥44॥

पीयूषं खलु पीयते सुरजनैर्दुग्धाम्बुधिर्मथ्यते
माहेशैश्च जटाकलापनिगडैर्मन्दाकिनी नह्यते ।
शीतांशुः परिभूयते च तमसा तस्मादनेतादृशी
कामाक्षि स्मितमञ्जरी तव वचोवैदग्ध्यमुल्लङ्घते ॥45॥

आशङ्के तव मन्दहासलहरीमन्यादृशीं चन्द्रिका-
मेकाम्रेशकुटुम्बिनि प्रतिपदं यस्याः प्रभासङ्गमे ।
वक्षोजाम्बुरुहे न ते रचयतः काञ्चिद्दशां कौङ्मली-
मास्याम्भोरुहमम्ब किञ्च शनकैरालम्बते फुल्लताम् ॥46॥

आस्तीर्णाधरकान्तिपल्लवचये पातं मुहुर्जग्मुषी
मारद्रोहिणि कन्दलत्स्मरशरज्वालावलीर्व्यञ्जती ।
निन्दन्ती घनसारहारवलयज्योत्स्नामृणालानि ते
कामाक्षि स्मितचातुरी विरहिणीरीतिं जगाहेतराम् ॥47॥

सूर्यालोकविधौ विकासमधिकं यान्ती हरन्ती तम-
स्सन्दोहं नमतां निजस्मरणतो दोषाकरद्वेषिणी ।
निर्यान्ती वदनारविन्दकुहरान्निर्धूतजाड्या नृणां
श्रीकामाक्षि तव स्मितद्युतिमयी चित्रीयते चन्द्रिका ॥48॥

कुण्ठीकुर्युरमी कुबोधघटनामस्मन्मनोमाथिनीं
श्रीकामाक्षि शिवङ्करास्तव शिवे श्रीमन्दहासाङ्कुराः ।
ये तन्वन्ति निरन्तरं तरुणिमस्तम्बेरमग्रामणी-
कुम्भद्वन्द्वविडम्बिनि स्तनतटे मुक्ताकुथाडम्बरम् ॥49॥

प्रेङ्खन्तः शरदम्बुदा इव शनैः प्रेमानिलैः प्रेरिता
मज्जन्तो मन्दनारिकण्ठसुषमासिन्धौ मुहुर्मन्थरम् ।
श्रीकामाक्षि तव स्मितांशुनिकराः श्यामायमानश्रियो
नीलाम्भोधरनैपुणीं तत इतो निर्निद्रयन्त्यञ्जसा ॥50॥

व्यापारं चतुराननैकविहृतौ व्याकुर्वती कुर्वती
रुद्राक्षग्रहणं महेशि सततं वागूर्मिकल्लोलिता ।
उत्फुल्लं धवलारविन्दमधरीकृत्य स्फुरन्ती सदा
श्रीकामाक्षि सरस्वती विजयते त्वन्मन्दहासप्रभा ॥51॥

कर्पूरद्युतितस्करेण महसा कल्माषयत्याननं
श्रीकाञ्चीपुरनायिके पतिरिव श्रीमन्दहासो‌உपि ते ।
आलिङ्गत्यतिपीवरां स्तनतटीं बिम्बाधरं चुम्बति
प्रौढं रागभरं व्यनक्ति मनसो धैर्यं धुनीतेतराम् ॥52॥

वैशद्येन च विश्वतापहरणक्रीडापटीयस्तया
पाण्डित्येन पचेलिमेन जगतां नेत्रोत्सवोत्पादेन ।
कामाक्षि स्मितकन्दलैस्तव तुलामारोढुमुद्योगिनी
ज्योत्स्नासौ जलराशिपोषणतया दूष्यां प्रपन्ना दशाम् ॥53॥

लावण्याम्बुजिनीमृणालवलयैः शृङ्गारगन्धद्विप-
ग्रामण्यः श्रुतिचामरैस्तरुणिमस्वाराज्यतेजोङ्कुरैः ।
आनन्दामृतसिन्धुवीचिपृषतैरास्याब्जहंसैस्तव
श्रीकामाक्षि मथान मन्दहसितैर्मत्कं मनःकल्मषम् ॥54॥

उत्तुङ्गस्तनमण्डलीपरिचलन्माणिक्यहारच्छटा-
चञ्चच्छोणिमपुञ्जमध्यसरणिं मातः परिष्कुर्वती ।
या वैदग्ध्यमुपैति शङ्करजटाकान्तारवाटीपत-
त्स्वर्वापीपयसः स्मितद्युतिरसौ कामाक्षि ते मञ्जुला ॥55॥

सन्नामैकजुषा जनेन सुलभं संसूचयन्ती शनै-
रुत्तुङ्गस्य चिरादनुग्रहतरोरुत्पत्स्यमानं फलम् ।
प्राथम्येन विकस्वरा कुसुमवत्प्रागल्भ्यमभ्येयुषी
कामाक्षि स्मितचातुरी तव मम क्षेमङ्करी कल्पताम् ॥56॥

धानुष्काग्रसरस्य लोलकुटिलभ्रूलेखया बिभ्रतो
लीलालोकशिलीमुखं नववयस्साम्राज्यलक्ष्मीपुषः ।
जेतुं मन्मथमर्दिनं जननि ते कामाक्षि हासः स्वयं
वल्गुर्विभ्रमभूभृतो वितनुते सेनापतिप्रक्रियाम् ॥57॥

यन्नाकम्पत कालकूटकबलीकारे चुचुम्बे न यद्-
ग्लान्या चक्षुषि रूषितानलशिखे रुद्रस्य तत्तादृशम् ।
चेतो यत्प्रसभं स्मरज्वरशिखिज्वालेन लेलिह्यते
तत्कामाक्षि तव स्मितांशुकलिकाहेलाभवं प्राभवम् ॥58॥

सम्भिन्नेव सुपर्वलोकतटिनी वीचीचयैर्यामुनैः
संमिश्रेव शशाङ्कदीप्तिलहरी नीलैर्महानीरदैः ।
कामाक्षि स्फुरिता तव स्मितरुचिः कालाञ्जनस्पर्धिना
कालिम्ना कचरोचिषां व्यतिकरे काञ्चिद्दशामश्नुते ॥59॥

जानीमो जगदीश्वरप्रणयिनि त्वन्मन्दहासप्रभां
श्रीकामाक्षि सरोजिनीमभिनवामेषा यतः सर्वदा ।
आस्येन्दोरवलोकेन पशुपतेरभ्येति सम्फुल्लतां
तन्द्रालुस्तदभाव एव तनुते तद्वैपरीत्यक्रमम् ॥60॥

यान्ती लोहितिमानमभ्रतटिनी धातुच्छटाकर्दमैः
भान्ती बालगभस्तिमालिकिरणैर्मेघावली शारदी ।
बिम्बोष्ठद्युतिपुञ्जचुम्बनकलाशोणायमानेन ते
कामाक्षि स्मितरोचिषा समदशामारोढुमाकाङ्क्षते ॥61॥

श्रीकामाक्षि मुखेन्दुभूषणमिदं मन्दस्मितं तावकं
नेत्रानन्दकरं तथा हिमकरो गच्छेद्यथा तिग्मताम् ।
शीतं देवि तथा यथा हिमजलं सन्तापमुद्रास्पदं
श्वेतं किञ्च तथा यथा मलिनतां धत्ते च मुक्तामणिः ॥62॥

त्वन्मन्दस्मितमञ्जरीं प्रसृमरां कामाक्षि चन्द्रातपं
सन्तः सन्ततमामनन्त्यमलता तल्लक्षणं लक्ष्यते ।
अस्माकं न धुनोति तापकमधिकं धूनोति नाभ्यन्तरं
ध्वान्तं तत्खलु दुःखिनो वयमिदं केनोति नो विद्महे ॥63॥

नम्रस्य प्रणयप्ररूढकलहच्छेदाय पादाब्जयोः
मन्दं चन्द्रकिशोरशेखरमणेः कामाक्षि रागेण ते ।
बन्धूकप्रसवश्रियं जितवतो बंहीयसीं तादृशीं
बिम्बोष्ठस्य रुचिं निरस्य हसितज्योत्स्ना वयस्यायते ॥64॥

मुक्तानां परिमोचनं विदधतस्तत्प्रीतिनिष्पादिनी
भूयो दूरत एव धूतमरुतस्तत्पालनं तन्वती ।
उद्भूतस्य जलान्तरादविरतं तद्दूरतां जग्मुषी
कामाक्षि स्मितमञ्जरी तव कथं कम्बोस्तुलामश्नुते ॥65॥

श्रीकामाक्षि तव स्मितद्युतिझरीवैदग्ध्यलीलायितं
पश्यन्तो‌உपि निरन्तरं सुविमलंमन्या जगन्मण्डले ।
लोकं हासयितुं किमर्थमनिशं प्राकाश्यमातन्वते
मन्दाक्षं विरहय्य मङ्गलतरं मन्दारचन्द्रादयः ॥66॥

क्षीराब्धेरपि शैलराजतनये त्वन्मन्दहासस्य च
श्रीकामाक्षि वलक्षिमोदयनिधेः किञ्चिद्भिदां ब्रूमहे ।
एकस्मै पुरुषाय देवि स ददौ लक्ष्मीं कदाचित्पुरा
सर्वेभ्यो‌உपि ददात्यसौ तु सततं लक्ष्मीं च वागीश्वरीम् ॥67॥

श्रीकाञ्चीपुररत्नदीपकलिके तान्येव मेनात्मजे
चाकोराणि कुलानि देवि सुतरां धन्यानि मन्यामहे ।
कम्पातीरकुटुम्बचङ्क्रमकलाचुञ्चूनि चञ्चूपुटैः
नित्यं यानि तव स्मितेन्दुमहसामास्वादमातन्वते ॥68॥

शैत्यप्रक्रममाश्रितो‌உपि नमतां जाड्यप्रथां धूनयन्
नैर्मल्यं परमं गतो‌உपि गिरिशं रागाकुलं चारयन् ।
लीलालापपुरस्सरो‌உपि सततं वाचंयमान्प्रीणयन्
कामाक्षि स्मितरोचिषां तव समुल्लासः कथं वर्ण्यते ॥69॥

श्रोणीचञ्चलमेखलामुखरितं लीलागतं मन्थरं
भ्रूवल्लीचलनं कटाक्षवलनं मन्दाक्षवीक्षाचणम् ।
यद्वैदग्ध्यमुखेन मन्मथरिपुं संमोहयन्त्यञ्जसा
श्रीकामाक्षि तव स्मिताय सततं तस्मै नम्सकुर्महे ॥70॥

श्रीकामाक्षि मनोज्ञमन्दहसितज्योतिष्प्ररोहे तव
स्फीतश्वेतिमसार्वभौमसरणिप्रागल्भ्यमभ्येयुषि ।
चन्द्रो‌உयं युवराजतां कलयते चेटीधुरं चन्द्रिका
शुद्धा सा च सुधाझरी सहचरीसाधर्म्यमालम्बते ॥71॥

ज्योत्स्ना किं तनुते फलं तनुमतामौष्ण्यप्रशान्तिं विना
त्वन्मन्दस्मितरोचिषा तनुमतां कामाक्षि रोचिष्णुना ।
सन्तापो विनिवार्यते नववयःप्राचुर्यमङ्कूर्यते
सौन्दर्यं परिपूर्यते जगति सा कीर्तिश्च सञ्चार्यते ॥72॥

वैमल्यं कुमुदश्रियां हिमरुचः कान्त्यैव सन्धुक्ष्यते
ज्योत्स्नारोचिरपि प्रदोषसमयं प्राप्यैव सम्पद्यते ।
स्वच्छत्वं नवमौक्तिकस्य परमं संस्कारतो दृश्यते
कामाक्ष्याः स्मितदीधितेर्विशदिमा नैसर्गिको भासते ॥73॥

प्राकाश्यं परमेश्वरप्रणयिनि त्वन्मन्दहासश्रियः
श्रीकामाक्षि मम क्षिणोतु ममतावैचक्षणीमक्षयाम् ।
यद्भीत्येव निलीयते हिमकरो मेघोदरे शुक्तिका-
गर्भे मौक्तिकमण्डली च सरसीमध्ये मृणाली च सा ॥74॥

हेरम्बे च गुहे हर्षभरितं वात्सल्यमङ्कूरयत्
मारद्रोहिणि पूरुषे सहभुवं प्रेमाङ्कुरं व्यञ्जयत् ।
आनम्रेषु जनेषु पूर्णकरुणावैदग्ध्यमुत्तालयत्
कामाक्षि स्मितमञ्जसा तव कथङ्कारं मया कथ्यते ॥75॥

सङ्क्रुद्धद्विजराजको‌உप्यविरतं कुर्वन्द्विजैः सङ्गमं
वाणीपद्धतिदूरगो‌உपि सततं तत्साहचर्यं वहन् ।
अश्रान्तं पशुदुर्लभो‌உपि कलयन्पत्यौ पशूनां रतिं
श्रीकामाक्षि तव स्मितामृतरसस्यन्दो मयि स्पन्दताम् ॥76॥

श्रीकामाक्षि महेश्वरे निरुपमप्रेमाङ्कुरप्रक्रमम्ं
नित्यं यः प्रकटीकरोति सहजामुन्निद्रयन्माधुरीम् ।
तत्तादृक्तव मन्दहासमहिमा मातः कथं मानितां
तन्मूर्ध्ना सुरनिम्नगां च कलिकामिन्दोश्च तां निन्दति ॥77॥

ये माधुर्यविहारमण्टपभुवो ये शैत्यमुद्राकरा
ये वैशद्यदशाविशेषसुभगास्ते मन्दहासाङ्कुराः ।
कामाक्ष्याः सहजं गुणत्रयमिदं पर्यायतः कुर्वतां
वाणीगुम्फनडम्बरे च हृदये कीर्तिप्ररोहे च मे ॥78॥

कामाक्ष्या मृदुलस्मितांशुनिकरा दक्षान्तके वीक्षणे
मन्दाक्षग्रहिला हिमद्युतिमयूखाक्षेपदीक्षाङ्कुराः ।
दाक्ष्यं पक्ष्मलयन्तु माक्षिकगुडद्राक्षाभवं वाक्षु मे
सूक्ष्मं मोक्षपथं निरीक्षितुमपि प्रक्षालयेयुर्मनः ॥79॥

जात्या शीतशीतलानि मधुराण्येतानि पूतानि ते
गाङ्गानीव पयांसि देवि पटलान्यल्पस्मितज्योतिषाम् ।
एनःपङ्कपरम्परामलिनितामेकाम्रनाथप्रिये
प्रज्ञानात्सुतरां मदीयधिषणां प्रक्षालयन्तु क्षणात् ॥80॥

अश्रान्तं परतन्त्रितः पशुपतिस्त्वन्मन्दहासाङ्कुरैः
श्रीकामाक्षि तदीयवर्णसमतासङ्गेन शङ्कामहे ।
इन्दुं नाकधुनीं च शेखरयते मालां च धत्ते नवैः
वैकुण्ठैरवकुण्ठनं च कुरुते धूलीचयैर्भास्मनैः ॥81॥

श्रीकाञ्चीपुरदेवते मृदुवचस्सौरभ्यमुद्रास्पदं
प्रौढप्रेमलतानवीनकुसुमं मन्दस्मितं तावकम् ।
मन्दं कन्दलति प्रियस्य वदनालोके समाभाषणे
श्लक्ष्णे कुङ्मलति प्ररूढपुलके चाश्लोषणे फुल्लति ॥82॥

किं त्रैस्रोतसमम्बिके परिणतं स्रोतश्चतुर्थं नवं
पीयूषस्य समस्ततापहरणं किंवा द्वितीयं वपुः ।
किंस्वित्त्वन्निकटं गतं मधुरिमाभ्यासाय गव्यं पयः
श्रीकाञ्चीपुरनायकप्रियतमे मन्दस्मितं तावकम् ॥83॥

भूषा वक्त्रसरोरुहस्य सहजा वाचां सखी शाश्वती
नीवी विभ्रमसन्ततेः पशुपतेः सौधी दृशां पारणा ।
जीवातुर्मदनश्रियः शशिरुचेरुच्चाटनी देवता
श्रीकामाक्षि गिरामभूमिमयते हासप्रभामञ्जरी ॥84॥

सूतिः श्वेतिमकन्दलस्य वसतिः शृङ्गारसारश्रियः
पूर्तिः सूक्तिझरीरसस्य लहरी कारुण्यपाथोनिधेः ।
वाटी काचन कौसुमी मधुरिमस्वाराज्यलक्ष्म्यास्तव
श्रीकामाक्षि ममास्तु मङ्गलकरी हासप्रभाचातुरी ॥85॥

जन्तूनां जनिदुःखमृत्युलहरीसन्तापनं कृन्ततः
प्रौढानुग्रहपूर्णशीतलरुचो नित्योदयं बिभ्रतः ।
श्रीकामाक्षि विसृत्वरा इव करा हासाङ्कुरास्ते हठा-
दालोकेन निहन्युरन्धतमसस्तोमस्य मे सन्ततिम् ॥86॥

उत्तुङ्गस्तनमण्डलस्य विलसल्लावण्यलीलानटी-
रङ्गस्य स्फुटमूर्ध्वसीमनि मुहुः प्राकाश्यमभ्येयुषी ।
श्रीकामाक्षि तव स्मितद्युतिततिर्बिम्बोष्ठकान्त्यङ्कुरैः
चित्रां विद्रुममुद्रितां वितनुते मौक्तीं वितानश्रियम् ॥87॥

स्वाभाव्यात्तव वक्त्रमेव ललितं सन्तोषसम्पादनं
शम्भोः किं पुनरञ्चितस्मितरुचः पाण्डित्यपात्रीकृतम् ।
अम्भोजं स्वत एव सर्वजगतां चक्षुःप्रियम्भावुकं
कामाक्षि स्फुरिते शरद्विकसिते कीदृग्विधं भ्राजते ॥88॥

पुम्भिर्निर्मलमानसौर्विदधते मैत्रीं दृढं निर्मलां
लब्ध्वा कर्मलयं च निर्मलतरां कीर्तिं लभन्तेतराम् ।
सूक्तिं पक्ष्मलयन्ति निर्मलतमां यत्तावकाः सेवकाः
तत्कामाक्षि तव स्मितस्य कलया नैर्मल्यसीमानिधेः ॥89॥

आकर्षन्नयनानि नाकिसदसां शैत्येन संस्तम्भय-
न्निन्दुं किञ्च विमोहयन्पशुपतिं विश्वार्तिमुच्चाटयन् ।
हिंसत्संसृतिडम्बरं तव शिवे हासाह्वयो मान्त्रिकः
श्रीकामाक्षि मदीयमानसतमोविद्वेषणे चेष्टताम् ॥90॥

क्षेपीयः क्षपयन्तु कल्मषभयान्यस्माकमल्पस्मित-
ज्योतिर्मण्डलचङ्क्रमास्तव शिवे कामाक्षि रोचिष्णवः ।
पीडाकर्मठकर्मघर्मसमयव्यापारतापानल-
श्रीपाता नवहर्षवर्षणसुधास्रोतस्विनीशीकराः ॥91॥

श्रीकामाक्षि तव स्मितैन्दवमहःपूरे परिम्फूर्जति
प्रौढां वारिधिचातुरीं कलयते भक्तात्मनां प्रातिभम् ।
दौर्गत्यप्रसरास्तमःपटलिकासाधर्म्यमाबिभ्रते
सर्वं कैरवसाहचर्यपदवीरीतिं विधत्ते परम् ॥92॥

मन्दारादिषु मन्मथारिमहिषि प्राकाश्यरीतिं निजां
कादाचित्कतया विशङ्क्य बहुशो वैशद्यमुद्रागुणः ।
सातत्येन तव स्मिते वितनुते स्वैरासनावासनाम् ॥93॥

इन्धाने भववीतिहोत्रनिवहे कर्मौघचण्डानिल-
प्रौढिम्ना बहुलीकृते निपतितं सन्तापचिन्ताकुलम् ।
मातर्मां परिषिञ्च किञ्चिदमलैः पीयूषवर्षैरिव
श्रीकामाक्षि तव स्मितद्युतिकणैः शैशिर्यलीलाकरैः ॥94॥

भाषाया रसनाग्रखेलनजुषः शृङ्गारमुद्रासखी-
लीलाजातरतेः सुखेन नियमस्नानाय मेनात्मजे ।
श्रीकामाक्षि सुधामयीव शिशिरा स्रोतस्विनी तावकी
गाढानन्दतरङ्गिता विजयते हासप्रभाचातुरी ॥95॥

सन्तापं विरलीकरोतु सकलं कामाक्षि मच्चेतना
मज्जन्ती मधुरस्मितामरधुनीकल्लोलजालेषु ते ।
नैरन्तर्यमुपेत्य मन्मथमरुल्लोलेषु येषु स्फुटं
प्रेमेन्दुः प्रतिबिम्बितो वितनुते कौतूहलं धूर्जटेः ॥96॥

चेतःक्षीरपयोधिमन्थरचलद्रागाख्यमन्थाचल-
क्षोभव्यापृतिसम्भवां जननि ते मन्दस्मितश्रीसुधाम् ।
स्वादंस्वादमुदीतकौतुकरसा नेत्रत्रयी शाङ्करी
श्रीकामाक्षि निरन्तरं परिणमत्यानन्दवीचीमयी ॥97॥

आलोके तव पञ्चसायकरिपोरुद्दामकौतूहल-
प्रेङ्खन्मारुतघट्टनप्रचलितादानन्ददुग्धाम्बुधेः ।
काचिद्वीचिरुदञ्चति प्रतिनवा संवित्प्ररोहात्मिका
तां कामाक्षि कवीश्वराः स्मितमिति व्याकुर्वते सर्वदा ॥98॥

सूक्तिः शीलयते किमद्रितनये मन्दस्मितात्ते मुहुः
माधुर्यागमसम्प्रदायमथवा सूक्तेर्नु मन्दस्मितम् ।
इत्थं कामपि गाहते मम मनः सन्देहमार्गभ्रमिं
श्रीकामाक्षि न पारमार्थ्यसरणिस्फूर्तौ निधत्ते पदम् ॥99॥

क्रीडालोलकृपासरोरुहमुखीसौधाङ्गणेभ्यः कवि-
श्रेणीवाक्परिपाटिकामृतझरीसूतीगृहेभ्यः शिवे ।
निर्वाणाङ्कुरसार्वभौमपदवीसिंहासनेभ्यस्तव
श्रीकामाक्षि मनोज्ञमन्दहसितज्योतिष्कणेभ्यो नमः ॥100॥

आर्यामेव विभावयन्मनसि यः पादारविन्दं पुरः
पश्यन्नारभते स्तुतिं स नियतं लब्ध्वा कटाक्षच्छविम् ।
कामाक्ष्या मृदुलस्मितांशुलहरीज्योत्स्नावयस्यान्विताम्
आरोहत्यपवर्गसौधवलभीमानन्दवीचीमयीम् ॥101॥

॥ इति मन्दस्मितशतकं सम्पूर्णम् ॥

॥ इति श्री मूकपञ्चशती सम्पूर्णा ॥

॥ॐ तत् सत् ॥

Telugu

Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – Telugu

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – Telugu 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in సరళ తెలుగు. View this in శుద్ధ తెలుగు, with correct anuswaras marked.
 

రచన: శ్రీ మూక శంకరేంద్ర సరస్వతి

బధ్నీమో వయమంజలిం ప్రతిదినం బంధచ్ఛిదే దేహినాం
కందర్పాగమతంత్రమూలగురవే కల్యాణకేలీభువే |
కామాక్ష్యా ఘనసారపుంజరజసే కామద్రుహశ్చక్షుషాం
మందారస్తబకప్రభామదముషే మందస్మితజ్యోతిషే ||1||

సధ్రీచే నవమల్లికాసుమనసాం నాసాగ్రముక్తామణే-
రాచార్యాయ మృణాలకాండమహసాం నైసర్గికాయ ద్విషే |
స్వర్ధున్యా సహ యుధ్వేన హిమరుచేరర్ధాసనాధ్యాసినే
కామాక్ష్యాః స్మితమంజరీధవలిమాద్వైతాయ తస్మై నమః ||2||

కర్పూరద్యుతిచాతురీమతితరామల్పీయసీం కుర్వతీ
దౌర్భాగ్యోదయమేవ సంవిదధతీ దౌషాకరీణాం త్విషామ్ |
క్షుల్లానేవ మనోఙ్ఞమల్లినికరాన్ఫుల్లానపి వ్యంజతీ
కామాక్ష్యా మృదులస్మితాంశులహరీ కామప్రసూరస్తు మే ||3||

యా పీనస్తనమండలోపరి లసత్కర్పూరలేపాయతే
యా నీలేక్షణరాత్రికాంతితతిషు జ్యోత్స్నాప్రరోహాయతే |
యా సౌందర్యధునీతరంగతతిషు వ్యాలోలహంసాయతే
కామాక్ష్యాః శిశిరీకరోతు హృదయం సా మే స్మితప్రాచురీ ||4||

యేషాం గచ్ఛతి పూర్వపక్షసరణిం కౌముద్వతః శ్వేతిమా
యేషాం సంతతమారురుక్షతి తులాకక్ష్యాం శరచ్చంద్రమాః |
యేషామిచ్ఛతి కంబురప్యసులభామంతేవసత్ప్రక్రియాం
కామాక్ష్యా మమతాం హరంతు మమ తే హాసత్విషామంకురాః ||5||

ఆశాసీమసు సంతతం విదధతీ నైశాకరీం వ్యాక్రియాం
కాశానామభిమానభంగకలనాకౌశల్యమాబిభ్రతీ |
ఈశానేన విలోకితా సకుతుకం కామాక్షి తే కల్మష-
క్లేశాపాయకరీ చకాస్తి లహరీ మందస్మితజ్యోతిషామ్ ||6||

ఆరూఢస్య సమున్నతస్తనతటీసామ్రాజ్యసింహాసనం
కందర్పస్య విభోర్జగత్త్రయప్రాకట్యముద్రానిధేః |
యస్యాశ్చామరచాతురీం కలయతే రశ్మిచ్ఛటా చంచలా
సా మందస్మితమంజరీ భవతు నః కామాయ కామాక్షి తే ||7||

శంభోర్యా పరిరంభసంభ్రమవిధౌ నైర్మల్యసీమానిధిః
గైర్వాణీవ తరంగిణీ కృతమృదుస్యందాం కలిందాత్మజామ్ |
కల్మాషీకురుతే కలంకసుషమాం కంఠస్థలీచుంబినీం
కామాక్ష్యాః స్మితకందలీ భవతు నః కల్యాణసందోహినీ ||8||

జేతుం హారలతామివ స్తనతటీం సంజగ్ముషీ సంతతం
గంతుం నిర్మలతామివ ద్విగుణితాం మగ్నా కృపాస్త్రోతసి |
లబ్ధుం విస్మయనీయతామివ హరం రాగాకులం కుర్వతీ
మంజుస్తే స్మితమంజరీ భవభయం మథ్నాతు కామాక్షి మే ||9||

శ్వేతాపి ప్రకటం నిశాకరరుచాం మాలిన్యమాతన్వతీ
శీతాపి స్మరపావకం పశుపతేః సంధుక్షయంతీ సదా |
స్వాభావ్యాదధరాశ్రితాపి నమతాముచ్చైర్దిశంతీ గతిం
కామాక్షి స్ఫుటమంతరా స్ఫురతు నస్త్వన్మందహాసప్రభా ||10||

వక్త్రశ్రీసరసీజలే తరలితభ్రూవల్లికల్లోలితే
కాలిమ్నా దధతీ కటాక్షజనుషా మాధువ్రతీం వ్యాపృతిమ్ |
నిర్నిద్రామలపుండరీకకుహనాపాండిత్యమాబిభ్రతీ
కామాక్ష్యాః స్మితచాతురీ మమ మనః కాతర్యమున్మూలయేత్ ||11||

నిత్యం బాధితబంధుజీవమధరం మైత్రీజుషం పల్లవైః
శుద్ధస్య ద్విజమండలస్య చ తిరస్కర్తారమప్యాశ్రితా |
యా వైమల్యవతీ సదైవ నమతాం చేతః పునీతేతరాం
కామాక్ష్యా హృదయం ప్రసాదయతు మే సా మందహాసప్రభా ||12||

ద్రుహ్యంతీ తమసే ముహుః కుముదినీసాహాయ్యమాబిభ్రతీ
యాంతీ చంద్రకిశోరశేఖరవపుఃసౌధాంగణే ప్రేంఖణమ్ |
ఙ్ఞానాంభోనిధివీచికాం సుమనసాం కూలంకషాం కుర్వతీ
కామాక్ష్యాః స్మితకౌముదీ హరతు మే సంసారతాపోదయమ్ ||13||

కాశ్మీరద్రవధాతుకర్దమరుచా కల్మాషతాం బిభ్రతీ
హంసౌధైరివ కుర్వతీ పరిచితిం హారీకృతైర్మౌక్తికైః |
వక్షోజన్మతుషారశైలకటకే సంచారమాతన్వతీ
కామాక్ష్యా మృదులస్మితద్యుతిమయీ భాగీరథీ భాసతే ||14||

కంబోర్వంశపరంపరా ఇవ కృపాసంతానవల్లీభువః
సంఫుల్లస్తబకా ఇవ ప్రసృమరా మూర్తాః ప్రసాదా ఇవ |
వాక్పీయూషకణా ఇవ త్రిపథగాపర్యాయభేదా ఇవ
భ్రాజంతే తవ మందహాసకిరణాః కాంచీపురీనాయికే ||15||

వక్షోజే ఘనసారపత్రరచనాభంగీసపత్నాయితా
కంఠే మౌక్తికహారయష్టికిరణవ్యాపారముద్రాయితా |
ఓష్ఠశ్రీనికురుంబపల్లవపుటే ప్రేంఖత్ప్రసూనాయితా
కామాక్షి స్ఫురతాం మదీయహృదయే త్వన్మందహాసప్రభా ||16||

యేషాం బిందురివోపరి ప్రచలితో నాసాగ్రముక్తామణిః
యేషాం దీన ఇవాధికంఠమయతే హారః కరాలంబనమ్ |
యేషాం బంధురివోష్ఠయోరరుణిమా ధత్తే స్వయం రంజనం
కామాక్ష్యాః ప్రభవంతు తే మమ శివోల్లాసాయ హాసాంకురాః ||17||

యా జాడ్యాంబునిధిం క్షిణోతి భజతాం వైరాయతే కైరవైః
నిత్యం యాం నియమేన యా చ యతతే కర్తుం త్రిణేత్రోత్సవమ్ |
బింబం చాంద్రమసం చ వంచయతి యా గర్వేణ సా తాదృశీ
కామాక్షి స్మితమంజరీ తవ కథం జ్యోత్స్నేత్యసౌ కీర్త్యతే ||18||

ఆరుఢా రభసాత్పురః పురరిపోరాశ్లేషణోపక్రమే
యా తే మాతరుపైతి దివ్యతటినీశంకాకరీ తత్క్షణమ్ |
ఓష్ఠౌ వేపయతి భ్రువౌ కుటిలయత్యానమ్రయత్యాననం
తాం వందే మృదుహాసపూరసుషమామేకామ్రనాథప్రియే ||19||

వక్త్రేందోస్తవ చంద్రికా స్మితతతిర్వల్గు స్ఫురంతీ సతాం
స్యాచ్చేద్యుక్తిమిదం చకోరమనసాం కామాక్షి కౌతూహలమ్ |
ఏతచ్చిత్రమహర్నిశం యదధికామేషా రుచిం గాహతే
బింబోష్ఠద్యుమణిప్రభాస్వపి చ యద్బిబ్బోకమాలంబతే ||20||

సాదృశ్యం కలశాంబుధేర్వహతి యత్కామాక్షి మందస్మితం
శోభామోష్ఠరుచాంబ విద్రుమభవామేతాద్భిదాం బ్రూమహే |
ఏకస్మాదుదితం పురా కిల పపౌ శర్వః పురాణః పుమాన్
ఏతన్మధ్యసముద్భవం రసయతే మాధుర్యరూపం రసమ్ ||21||

ఉత్తుంగస్తనకుంభశైలకటకే విస్తారికస్తూరికా-
పత్రశ్రీజుషి చంచలాః స్మితరుచః కామాక్షి తే కోమలాః |
సంధ్యాదీధితిరంజితా ఇవ ముహుః సాంద్రాధరజ్యోతిషా
వ్యాలోలామలశారదాభ్రశకలవ్యాపారమాతన్వతే ||22||

క్షీరం దూరత ఏవ తిష్ఠతు కథం వైమల్యమాత్రాదిదం
మాతస్తే సహపాఠవీథిమయతాం మందస్మితైర్మంజులైః |
కిం చేయం తు భిదాస్తి దోహనవశాదేకం తు సంజాయతే
కామాక్షి స్వయమర్థితం ప్రణమతామన్యత్తు దోదుహ్యతే ||23||

కర్పూరైరమృతైర్జగజ్జనని తే కామాక్షి చంద్రాతపైః
ముక్తాహారగుణైర్మృణాలవలయైర్ముగ్ధస్మితశ్రీరియమ్ |
శ్రీకాంచీపురనాయికే సమతయా సంస్తూయతే సజ్జనైః
తత్తాదృఙ్మమ తాపశాంతివిధయే కిం దేవి మందాయతే ||24||

మధ్యేగర్భితమంజువాక్యలహరీమాధ్వీఝరీశీతలా
మందారస్తబకాయతే జనని తే మందస్మితాంశుచ్ఛటా |
యస్యా వర్ధయితుం ముహుర్వికసనం కామాక్షి కామద్రుహో
వల్గుర్వీక్షణవిభ్రమవ్యతికరో వాసంతమాసాయతే ||25||

బింబోష్ఠద్యుతిపుంజరంజితరుచిస్త్వన్మందహాసచ్ఛటా |
కల్యాణం గిరిసార్వభౌమతనయే కల్లోలయత్వాశు మే |
ఫుల్లన్మల్లిపినద్ధహల్లకమయీ మాలేవ యా పేశలా
శ్రీకాంచీశ్వరి మారమర్దితురురోమధ్యే ముహుర్లంబతే ||26||

బిభ్రాణా శరదభ్రవిభ్రమదశాం విద్యోతమానాప్యసో
కామాక్షి స్మితమంజరీ కిరతి తే కారుణ్యధారారసమ్ |
ఆశ్చర్యం శిశిరీకరోతి జగతీశ్చాలోక్య చైనామహో
కామం ఖేలతి నీలకంఠహృదయం కౌతూహలాందోలితమ్ ||27||

ప్రేంఖత్ప్రౌఢకటాక్షకుంజకుహరేష్వత్యచ్ఛగుచ్ఛాయితం
వక్త్రేందుచ్ఛవిసింధువీచినిచయే ఫేనప్రతానాయితమ్ |
నైరంతర్యవిజృంభితస్తనతటే నైచోలపట్టాయితం
కాలుష్యం కబలీకరోతు మమ తే కామాక్షి మందస్మితమ్ ||28||

పీయూషం తవ మంథరస్మితమితి వ్యర్థైవ సాపప్రథా
కామాక్షి ధ్రువమీదృశం యది భవేదేతత్కథం వా శివే |
మందారస్య కథాలవం న సహతే మథ్నాతి మందాకినీ-
మిందుం నిందతి కీర్తితే‌உపి కలశీపాథోధిమీర్ష్యాయతే ||29||

విశ్వేషాం నయనోత్సవం వితనుతాం విద్యోతతాం చంద్రమా
విఖ్యాతో మదనాంతకేన ముకుటీమధ్యే చ సంమాన్యతామ్ |
ఆః కిం జాతమనేన హాససుషమామాలోక్య కామాక్షి తే
కాలంకీమవలంబతే ఖలు దశాం కల్మాషహీనో‌உప్యసౌ ||30||

చేతః శీతలయంతు నః పశుపతేరానందజీవాతవో
నమ్రాణాం నయనాధ్వసీమసు శరచ్చంద్రాతపోపక్రమాః |
సంసారాఖ్యసరోరుహాకరఖలీకారే తుషారోత్కరాః
కామాక్షి స్మరకీర్తిబీజనికరాస్త్వన్మందహాసాంకురాః ||31||

కర్మౌఘాఖ్యతమఃకచాకచికరాన్కామాక్షి సంచింతయే
త్వన్మందస్మితరోచిషాం త్రిభువనక్షేమంకరానంకురాన్ |
యే వక్త్రం శిశిరశ్రియో వికసితం చంద్రాతపాంభోరుహ-
ద్వేషోద్ధేషోణచాతురీమివ తిరస్కర్తుం పరిష్కుర్వతే ||32||

కుర్యుర్నః కులశైలరాజతనయే కూలంకషం మంగలం
కుందస్పర్ధనచుంచవస్తవ శివే మందస్మితప్రక్రమాః |
యే కామాక్షి సమస్తసాక్షినయనం సంతోషయంతీశ్వరం
కర్పూరప్రకరా ఇవ ప్రసృమరాః పుంసామసాధారణాః ||33||

కమ్రేణ స్నపయస్వ కర్మకుహనాచోరేణ మారాగమ-
వ్యాఖ్యాశిక్షణదీక్షితేన విదుషామక్షీణలక్ష్మీపుషా |
కామాక్షి స్మితకందలేన కలుషస్ఫోటక్రియాచుంచునా
కారుణ్యామృతవీచికావిహరణప్రాచుర్యధుర్యేణ మామ్ ||34||

త్వన్మందస్మితకందలస్య నియతం కామాక్షి శంకామహే
బింబః కశ్చన నూతనః ప్రచలితో నైశాకరః శీకరః |
కించ క్షీరపయోనిధిః ప్రతినిధిః స్వర్వాహినీవీచికా-
బిబ్వోకో‌உపి విడంబ ఏవ కుహనా మల్లీమతల్లీరుచః ||35||

దుష్కర్మార్కనిసర్గకర్కశమహస్సంపర్కతపతం మిల-
త్పంకం శంకరవల్లభే మమ మనః కాంచీపురాలంక్రియే |
అంబ త్వన్మృదులస్మితామృతరసే మంక్త్వా విధూయ వ్యథా-
మానందోదయసౌధశృంగపదవీమారోఢుమాకాంక్షతి ||36||

నమ్రాణాం నగరాజశేఖరసుతే నాకాలయానాం పురః
కామాక్షి త్వరయా విపత్ప్రశమేన కారుణ్యధారాః కిరన్ |
ఆగచ్ఛంతమనుగ్రహం ప్రకటయన్నానందబీజాని తే
నాసీరే మృదుహాస ఏవ తనుతే నాథే సుధాశీతలః ||37||

కామాక్షి ప్రథమానవిభ్రమనిధిః కందర్పదర్పప్రసూః
ముగ్ధస్తే మృదుహాస ఏవ గిరిజే ముష్ణాతు మే కిల్బిషమ్ |
యం ద్రష్టుం విహితే కరగ్రహ ఉమే శంభుస్త్రపామీలితం
స్వైరం కారయతి స్మ తాండవవినోదానందినా తండునా ||38||

క్షుణ్ణం కేనచిదేవ ధీరమనసా కుత్రాపి నానాజనైః
కర్మగ్రంథినియంత్రితైరసుగమం కామాక్షి సామాన్యతః |
ముగ్ధైర్ద్రుష్టుమశక్యమేవ మనసా మూఢసయ మే మౌక్తికం
మార్గం దర్శయతు ప్రదీప ఇవ తే మందస్మితశ్రీరియమ్ ||39||

జ్యోత్స్నాకాంతిభిరేవ నిర్మలతరం నైశాకరం మండలం
హంసైరేవ శరద్విలాససమయే వ్యాకోచమంభోరుహమ్ |
స్వచ్ఛైరేవ వికస్వరైరుడుగుణైః కామాక్షి బింబం దివః
పుణ్యైరేవ మృదుస్మితైస్తవ ముఖం పుష్ణాతి శోభాభరమ్ ||40||

మానగ్రంథివిధుంతుదేన రభసాదాస్వాద్యమానే నవ-
ప్రేమాడంబరపూర్ణిమాహిమకరే కామాక్షి తే తత్క్షణమ్ |
ఆలోక్య స్మితచంద్రికాం పునరిమామున్మీలనం జగ్ముషీం
చేతః శీలయతే చకోరచరితం చంద్రార్ధచూడామణేః ||41||

కామాక్షి స్మితమంజరీం తవ భజే యస్యాస్త్విషామంకురా-
నాపీనస్తనపానలాలసతయా నిశ్శంకమంకేశయః |
ఊర్ధ్వం వీక్ష్య వికర్షతి ప్రసృమరానుద్దామయా శుండయా
సూనుసుతే బిసశంకయాశు కుహనాదంతావలగ్రామణీః ||42||

గాఢాశ్లేషవిమర్దసంభ్రమవశాదుద్దామముక్తాగుణ-
ప్రాలంబే కుచకుంభయోర్విగలితే దక్షద్విషో వక్షసి |
యా సఖ్యేన పినహ్యతి ప్రచురయా భాసా తదీయాం దశాం
సా మే ఖేలతు కామకోటి హృదయే సాంద్రస్మితాంశుచ్ఛటా ||43||

మందారే తవ మంథరస్మితరుచాం మాత్సర్యమాలోక్యతే
కామాక్షి స్మరశాసనే చ నియతో రాగోదయో లక్ష్యతే |
చాంద్రీషు ద్యుతిమంజరీషు చ మహాంద్వేషాంకురో దృశ్యతే
శుద్ధానాం కథమీదృశీ గిరిసుతే‌உతిశుద్ధా దశా కథ్యతామ్ ||44||

పీయూషం ఖలు పీయతే సురజనైర్దుగ్ధాంబుధిర్మథ్యతే
మాహేశైశ్చ జటాకలాపనిగడైర్మందాకినీ నహ్యతే |
శీతాంశుః పరిభూయతే చ తమసా తస్మాదనేతాదృశీ
కామాక్షి స్మితమంజరీ తవ వచోవైదగ్ధ్యముల్లంఘతే ||45||

ఆశంకే తవ మందహాసలహరీమన్యాదృశీం చంద్రికా-
మేకామ్రేశకుటుంబిని ప్రతిపదం యస్యాః ప్రభాసంగమే |
వక్షోజాంబురుహే న తే రచయతః కాంచిద్దశాం కౌఙ్మలీ-
మాస్యాంభోరుహమంబ కించ శనకైరాలంబతే ఫుల్లతామ్ ||46||

ఆస్తీర్ణాధరకాంతిపల్లవచయే పాతం ముహుర్జగ్ముషీ
మారద్రోహిణి కందలత్స్మరశరజ్వాలావలీర్వ్యంజతీ |
నిందంతీ ఘనసారహారవలయజ్యోత్స్నామృణాలాని తే
కామాక్షి స్మితచాతురీ విరహిణీరీతిం జగాహేతరామ్ ||47||

సూర్యాలోకవిధౌ వికాసమధికం యాంతీ హరంతీ తమ-
స్సందోహం నమతాం నిజస్మరణతో దోషాకరద్వేషిణీ |
నిర్యాంతీ వదనారవిందకుహరాన్నిర్ధూతజాడ్యా నృణాం
శ్రీకామాక్షి తవ స్మితద్యుతిమయీ చిత్రీయతే చంద్రికా ||48||

కుంఠీకుర్యురమీ కుబోధఘటనామస్మన్మనోమాథినీం
శ్రీకామాక్షి శివంకరాస్తవ శివే శ్రీమందహాసాంకురాః |
యే తన్వంతి నిరంతరం తరుణిమస్తంబేరమగ్రామణీ-
కుంభద్వంద్వవిడంబిని స్తనతటే ముక్తాకుథాడంబరమ్ ||49||

ప్రేంఖంతః శరదంబుదా ఇవ శనైః ప్రేమానిలైః ప్రేరితా
మజ్జంతో మందనారికంఠసుషమాసింధౌ ముహుర్మంథరమ్ |
శ్రీకామాక్షి తవ స్మితాంశునికరాః శ్యామాయమానశ్రియో
నీలాంభోధరనైపుణీం తత ఇతో నిర్నిద్రయంత్యంజసా ||50||

వ్యాపారం చతురాననైకవిహృతౌ వ్యాకుర్వతీ కుర్వతీ
రుద్రాక్షగ్రహణం మహేశి సతతం వాగూర్మికల్లోలితా |
ఉత్ఫుల్లం ధవలారవిందమధరీకృత్య స్ఫురంతీ సదా
శ్రీకామాక్షి సరస్వతీ విజయతే త్వన్మందహాసప్రభా ||51||

కర్పూరద్యుతితస్కరేణ మహసా కల్మాషయత్యాననం
శ్రీకాంచీపురనాయికే పతిరివ శ్రీమందహాసో‌உపి తే |
ఆలింగత్యతిపీవరాం స్తనతటీం బింబాధరం చుంబతి
ప్రౌఢం రాగభరం వ్యనక్తి మనసో ధైర్యం ధునీతేతరామ్ ||52||

వైశద్యేన చ విశ్వతాపహరణక్రీడాపటీయస్తయా
పాండిత్యేన పచేలిమేన జగతాం నేత్రోత్సవోత్పాదేన |
కామాక్షి స్మితకందలైస్తవ తులామారోఢుముద్యోగినీ
జ్యోత్స్నాసౌ జలరాశిపోషణతయా దూష్యాం ప్రపన్నా దశామ్ ||53||

లావణ్యాంబుజినీమృణాలవలయైః శృంగారగంధద్విప-
గ్రామణ్యః శ్రుతిచామరైస్తరుణిమస్వారాజ్యతేజోంకురైః |
ఆనందామృతసింధువీచిపృషతైరాస్యాబ్జహంసైస్తవ
శ్రీకామాక్షి మథాన మందహసితైర్మత్కం మనఃకల్మషమ్ ||54||

ఉత్తుంగస్తనమండలీపరిచలన్మాణిక్యహారచ్ఛటా-
చంచచ్ఛోణిమపుంజమధ్యసరణిం మాతః పరిష్కుర్వతీ |
యా వైదగ్ధ్యముపైతి శంకరజటాకాంతారవాటీపత-
త్స్వర్వాపీపయసః స్మితద్యుతిరసౌ కామాక్షి తే మంజులా ||55||

సన్నామైకజుషా జనేన సులభం సంసూచయంతీ శనై-
రుత్తుంగస్య చిరాదనుగ్రహతరోరుత్పత్స్యమానం ఫలమ్ |
ప్రాథమ్యేన వికస్వరా కుసుమవత్ప్రాగల్భ్యమభ్యేయుషీ
కామాక్షి స్మితచాతురీ తవ మమ క్షేమంకరీ కల్పతామ్ ||56||

ధానుష్కాగ్రసరస్య లోలకుటిలభ్రూలేఖయా బిభ్రతో
లీలాలోకశిలీముఖం నవవయస్సామ్రాజ్యలక్ష్మీపుషః |
జేతుం మన్మథమర్దినం జనని తే కామాక్షి హాసః స్వయం
వల్గుర్విభ్రమభూభృతో వితనుతే సేనాపతిప్రక్రియామ్ ||57||

యన్నాకంపత కాలకూటకబలీకారే చుచుంబే న యద్-
గ్లాన్యా చక్షుషి రూషితానలశిఖే రుద్రస్య తత్తాదృశమ్ |
చేతో యత్ప్రసభం స్మరజ్వరశిఖిజ్వాలేన లేలిహ్యతే
తత్కామాక్షి తవ స్మితాంశుకలికాహేలాభవం ప్రాభవమ్ ||58||

సంభిన్నేవ సుపర్వలోకతటినీ వీచీచయైర్యామునైః
సంమిశ్రేవ శశాంకదీప్తిలహరీ నీలైర్మహానీరదైః |
కామాక్షి స్ఫురితా తవ స్మితరుచిః కాలాంజనస్పర్ధినా
కాలిమ్నా కచరోచిషాం వ్యతికరే కాంచిద్దశామశ్నుతే ||59||

జానీమో జగదీశ్వరప్రణయిని త్వన్మందహాసప్రభాం
శ్రీకామాక్షి సరోజినీమభినవామేషా యతః సర్వదా |
ఆస్యేందోరవలోకేన పశుపతేరభ్యేతి సంఫుల్లతాం
తంద్రాలుస్తదభావ ఏవ తనుతే తద్వైపరీత్యక్రమమ్ ||60||

యాంతీ లోహితిమానమభ్రతటినీ ధాతుచ్ఛటాకర్దమైః
భాంతీ బాలగభస్తిమాలికిరణైర్మేఘావలీ శారదీ |
బింబోష్ఠద్యుతిపుంజచుంబనకలాశోణాయమానేన తే
కామాక్షి స్మితరోచిషా సమదశామారోఢుమాకాంక్షతే ||61||

శ్రీకామాక్షి ముఖేందుభూషణమిదం మందస్మితం తావకం
నేత్రానందకరం తథా హిమకరో గచ్ఛేద్యథా తిగ్మతామ్ |
శీతం దేవి తథా యథా హిమజలం సంతాపముద్రాస్పదం
శ్వేతం కించ తథా యథా మలినతాం ధత్తే చ ముక్తామణిః ||62||

త్వన్మందస్మితమంజరీం ప్రసృమరాం కామాక్షి చంద్రాతపం
సంతః సంతతమామనంత్యమలతా తల్లక్షణం లక్ష్యతే |
అస్మాకం న ధునోతి తాపకమధికం ధూనోతి నాభ్యంతరం
ధ్వాంతం తత్ఖలు దుఃఖినో వయమిదం కేనోతి నో విద్మహే ||63||

నమ్రస్య ప్రణయప్రరూఢకలహచ్ఛేదాయ పాదాబ్జయోః
మందం చంద్రకిశోరశేఖరమణేః కామాక్షి రాగేణ తే |
బంధూకప్రసవశ్రియం జితవతో బంహీయసీం తాదృశీం
బింబోష్ఠస్య రుచిం నిరస్య హసితజ్యోత్స్నా వయస్యాయతే ||64||

ముక్తానాం పరిమోచనం విదధతస్తత్ప్రీతినిష్పాదినీ
భూయో దూరత ఏవ ధూతమరుతస్తత్పాలనం తన్వతీ |
ఉద్భూతస్య జలాంతరాదవిరతం తద్దూరతాం జగ్ముషీ
కామాక్షి స్మితమంజరీ తవ కథం కంబోస్తులామశ్నుతే ||65||

శ్రీకామాక్షి తవ స్మితద్యుతిఝరీవైదగ్ధ్యలీలాయితం
పశ్యంతో‌உపి నిరంతరం సువిమలంమన్యా జగన్మండలే |
లోకం హాసయితుం కిమర్థమనిశం ప్రాకాశ్యమాతన్వతే
మందాక్షం విరహయ్య మంగలతరం మందారచంద్రాదయః ||66||

క్షీరాబ్ధేరపి శైలరాజతనయే త్వన్మందహాసస్య చ
శ్రీకామాక్షి వలక్షిమోదయనిధేః కించిద్భిదాం బ్రూమహే |
ఏకస్మై పురుషాయ దేవి స దదౌ లక్ష్మీం కదాచిత్పురా
సర్వేభ్యో‌உపి దదాత్యసౌ తు సతతం లక్ష్మీం చ వాగీశ్వరీమ్ ||67||

శ్రీకాంచీపురరత్నదీపకలికే తాన్యేవ మేనాత్మజే
చాకోరాణి కులాని దేవి సుతరాం ధన్యాని మన్యామహే |
కంపాతీరకుటుంబచంక్రమకలాచుంచూని చంచూపుటైః
నిత్యం యాని తవ స్మితేందుమహసామాస్వాదమాతన్వతే ||68||

శైత్యప్రక్రమమాశ్రితో‌உపి నమతాం జాడ్యప్రథాం ధూనయన్
నైర్మల్యం పరమం గతో‌உపి గిరిశం రాగాకులం చారయన్ |
లీలాలాపపురస్సరో‌உపి సతతం వాచంయమాన్ప్రీణయన్
కామాక్షి స్మితరోచిషాం తవ సముల్లాసః కథం వర్ణ్యతే ||69||

శ్రోణీచంచలమేఖలాముఖరితం లీలాగతం మంథరం
భ్రూవల్లీచలనం కటాక్షవలనం మందాక్షవీక్షాచణమ్ |
యద్వైదగ్ధ్యముఖేన మన్మథరిపుం సంమోహయంత్యంజసా
శ్రీకామాక్షి తవ స్మితాయ సతతం తస్మై నమ్సకుర్మహే ||70||

శ్రీకామాక్షి మనోఙ్ఞమందహసితజ్యోతిష్ప్రరోహే తవ
స్ఫీతశ్వేతిమసార్వభౌమసరణిప్రాగల్భ్యమభ్యేయుషి |
చంద్రో‌உయం యువరాజతాం కలయతే చేటీధురం చంద్రికా
శుద్ధా సా చ సుధాఝరీ సహచరీసాధర్మ్యమాలంబతే ||71||

జ్యోత్స్నా కిం తనుతే ఫలం తనుమతామౌష్ణ్యప్రశాంతిం వినా
త్వన్మందస్మితరోచిషా తనుమతాం కామాక్షి రోచిష్ణునా |
సంతాపో వినివార్యతే నవవయఃప్రాచుర్యమంకూర్యతే
సౌందర్యం పరిపూర్యతే జగతి సా కీర్తిశ్చ సంచార్యతే ||72||

వైమల్యం కుముదశ్రియాం హిమరుచః కాంత్యైవ సంధుక్ష్యతే
జ్యోత్స్నారోచిరపి ప్రదోషసమయం ప్రాప్యైవ సంపద్యతే |
స్వచ్ఛత్వం నవమౌక్తికస్య పరమం సంస్కారతో దృశ్యతే
కామాక్ష్యాః స్మితదీధితేర్విశదిమా నైసర్గికో భాసతే ||73||

ప్రాకాశ్యం పరమేశ్వరప్రణయిని త్వన్మందహాసశ్రియః
శ్రీకామాక్షి మమ క్షిణోతు మమతావైచక్షణీమక్షయామ్ |
యద్భీత్యేవ నిలీయతే హిమకరో మేఘోదరే శుక్తికా-
గర్భే మౌక్తికమండలీ చ సరసీమధ్యే మృణాలీ చ సా ||74||

హేరంబే చ గుహే హర్షభరితం వాత్సల్యమంకూరయత్
మారద్రోహిణి పూరుషే సహభువం ప్రేమాంకురం వ్యంజయత్ |
ఆనమ్రేషు జనేషు పూర్ణకరుణావైదగ్ధ్యముత్తాలయత్
కామాక్షి స్మితమంజసా తవ కథంకారం మయా కథ్యతే ||75||

సంక్రుద్ధద్విజరాజకో‌உప్యవిరతం కుర్వంద్విజైః సంగమం
వాణీపద్ధతిదూరగో‌உపి సతతం తత్సాహచర్యం వహన్ |
అశ్రాంతం పశుదుర్లభో‌உపి కలయన్పత్యౌ పశూనాం రతిం
శ్రీకామాక్షి తవ స్మితామృతరసస్యందో మయి స్పందతామ్ ||76||

శ్రీకామాక్షి మహేశ్వరే నిరుపమప్రేమాంకురప్రక్రమమ్ం
నిత్యం యః ప్రకటీకరోతి సహజామున్నిద్రయన్మాధురీమ్ |
తత్తాదృక్తవ మందహాసమహిమా మాతః కథం మానితాం
తన్మూర్ధ్నా సురనిమ్నగాం చ కలికామిందోశ్చ తాం నిందతి ||77||

యే మాధుర్యవిహారమంటపభువో యే శైత్యముద్రాకరా
యే వైశద్యదశావిశేషసుభగాస్తే మందహాసాంకురాః |
కామాక్ష్యాః సహజం గుణత్రయమిదం పర్యాయతః కుర్వతాం
వాణీగుంఫనడంబరే చ హృదయే కీర్తిప్రరోహే చ మే ||78||

కామాక్ష్యా మృదులస్మితాంశునికరా దక్షాంతకే వీక్షణే
మందాక్షగ్రహిలా హిమద్యుతిమయూఖాక్షేపదీక్షాంకురాః |
దాక్ష్యం పక్ష్మలయంతు మాక్షికగుడద్రాక్షాభవం వాక్షు మే
సూక్ష్మం మోక్షపథం నిరీక్షితుమపి ప్రక్షాలయేయుర్మనః ||79||

జాత్యా శీతశీతలాని మధురాణ్యేతాని పూతాని తే
గాంగానీవ పయాంసి దేవి పటలాన్యల్పస్మితజ్యోతిషామ్ |
ఏనఃపంకపరంపరామలినితామేకామ్రనాథప్రియే
ప్రఙ్ఞానాత్సుతరాం మదీయధిషణాం ప్రక్షాలయంతు క్షణాత్ ||80||

అశ్రాంతం పరతంత్రితః పశుపతిస్త్వన్మందహాసాంకురైః
శ్రీకామాక్షి తదీయవర్ణసమతాసంగేన శంకామహే |
ఇందుం నాకధునీం చ శేఖరయతే మాలాం చ ధత్తే నవైః
వైకుంఠైరవకుంఠనం చ కురుతే ధూలీచయైర్భాస్మనైః ||81||

శ్రీకాంచీపురదేవతే మృదువచస్సౌరభ్యముద్రాస్పదం
ప్రౌఢప్రేమలతానవీనకుసుమం మందస్మితం తావకమ్ |
మందం కందలతి ప్రియస్య వదనాలోకే సమాభాషణే
శ్లక్ష్ణే కుఙ్మలతి ప్రరూఢపులకే చాశ్లోషణే ఫుల్లతి ||82||

కిం త్రైస్రోతసమంబికే పరిణతం స్రోతశ్చతుర్థం నవం
పీయూషస్య సమస్తతాపహరణం కింవా ద్వితీయం వపుః |
కింస్విత్త్వన్నికటం గతం మధురిమాభ్యాసాయ గవ్యం పయః
శ్రీకాంచీపురనాయకప్రియతమే మందస్మితం తావకమ్ ||83||

భూషా వక్త్రసరోరుహస్య సహజా వాచాం సఖీ శాశ్వతీ
నీవీ విభ్రమసంతతేః పశుపతేః సౌధీ దృశాం పారణా |
జీవాతుర్మదనశ్రియః శశిరుచేరుచ్చాటనీ దేవతా
శ్రీకామాక్షి గిరామభూమిమయతే హాసప్రభామంజరీ ||84||

సూతిః శ్వేతిమకందలస్య వసతిః శృంగారసారశ్రియః
పూర్తిః సూక్తిఝరీరసస్య లహరీ కారుణ్యపాథోనిధేః |
వాటీ కాచన కౌసుమీ మధురిమస్వారాజ్యలక్ష్మ్యాస్తవ
శ్రీకామాక్షి మమాస్తు మంగలకరీ హాసప్రభాచాతురీ ||85||

జంతూనాం జనిదుఃఖమృత్యులహరీసంతాపనం కృంతతః
ప్రౌఢానుగ్రహపూర్ణశీతలరుచో నిత్యోదయం బిభ్రతః |
శ్రీకామాక్షి విసృత్వరా ఇవ కరా హాసాంకురాస్తే హఠా-
దాలోకేన నిహన్యురంధతమసస్తోమస్య మే సంతతిమ్ ||86||

ఉత్తుంగస్తనమండలస్య విలసల్లావణ్యలీలానటీ-
రంగస్య స్ఫుటమూర్ధ్వసీమని ముహుః ప్రాకాశ్యమభ్యేయుషీ |
శ్రీకామాక్షి తవ స్మితద్యుతితతిర్బింబోష్ఠకాంత్యంకురైః
చిత్రాం విద్రుమముద్రితాం వితనుతే మౌక్తీం వితానశ్రియమ్ ||87||

స్వాభావ్యాత్తవ వక్త్రమేవ లలితం సంతోషసంపాదనం
శంభోః కిం పునరంచితస్మితరుచః పాండిత్యపాత్రీకృతమ్ |
అంభోజం స్వత ఏవ సర్వజగతాం చక్షుఃప్రియంభావుకం
కామాక్షి స్ఫురితే శరద్వికసితే కీదృగ్విధం భ్రాజతే ||88||

పుంభిర్నిర్మలమానసౌర్విదధతే మైత్రీం దృఢం నిర్మలాం
లబ్ధ్వా కర్మలయం చ నిర్మలతరాం కీర్తిం లభంతేతరామ్ |
సూక్తిం పక్ష్మలయంతి నిర్మలతమాం యత్తావకాః సేవకాః
తత్కామాక్షి తవ స్మితస్య కలయా నైర్మల్యసీమానిధేః ||89||

ఆకర్షన్నయనాని నాకిసదసాం శైత్యేన సంస్తంభయ-
న్నిందుం కించ విమోహయన్పశుపతిం విశ్వార్తిముచ్చాటయన్ |
హింసత్సంసృతిడంబరం తవ శివే హాసాహ్వయో మాంత్రికః
శ్రీకామాక్షి మదీయమానసతమోవిద్వేషణే చేష్టతామ్ ||90||

క్షేపీయః క్షపయంతు కల్మషభయాన్యస్మాకమల్పస్మిత-
జ్యోతిర్మండలచంక్రమాస్తవ శివే కామాక్షి రోచిష్ణవః |
పీడాకర్మఠకర్మఘర్మసమయవ్యాపారతాపానల-
శ్రీపాతా నవహర్షవర్షణసుధాస్రోతస్వినీశీకరాః ||91||

శ్రీకామాక్షి తవ స్మితైందవమహఃపూరే పరింఫూర్జతి
ప్రౌఢాం వారిధిచాతురీం కలయతే భక్తాత్మనాం ప్రాతిభమ్ |
దౌర్గత్యప్రసరాస్తమఃపటలికాసాధర్మ్యమాబిభ్రతే
సర్వం కైరవసాహచర్యపదవీరీతిం విధత్తే పరమ్ ||92||

మందారాదిషు మన్మథారిమహిషి ప్రాకాశ్యరీతిం నిజాం
కాదాచిత్కతయా విశంక్య బహుశో వైశద్యముద్రాగుణః |
సాతత్యేన తవ స్మితే వితనుతే స్వైరాసనావాసనామ్ ||93||

ఇంధానే భవవీతిహోత్రనివహే కర్మౌఘచండానిల-
ప్రౌఢిమ్నా బహులీకృతే నిపతితం సంతాపచింతాకులమ్ |
మాతర్మాం పరిషించ కించిదమలైః పీయూషవర్షైరివ
శ్రీకామాక్షి తవ స్మితద్యుతికణైః శైశిర్యలీలాకరైః ||94||

భాషాయా రసనాగ్రఖేలనజుషః శృంగారముద్రాసఖీ-
లీలాజాతరతేః సుఖేన నియమస్నానాయ మేనాత్మజే |
శ్రీకామాక్షి సుధామయీవ శిశిరా స్రోతస్వినీ తావకీ
గాఢానందతరంగితా విజయతే హాసప్రభాచాతురీ ||95||

సంతాపం విరలీకరోతు సకలం కామాక్షి మచ్చేతనా
మజ్జంతీ మధురస్మితామరధునీకల్లోలజాలేషు తే |
నైరంతర్యముపేత్య మన్మథమరుల్లోలేషు యేషు స్ఫుటం
ప్రేమేందుః ప్రతిబింబితో వితనుతే కౌతూహలం ధూర్జటేః ||96||

చేతఃక్షీరపయోధిమంథరచలద్రాగాఖ్యమంథాచల-
క్షోభవ్యాపృతిసంభవాం జనని తే మందస్మితశ్రీసుధామ్ |
స్వాదంస్వాదముదీతకౌతుకరసా నేత్రత్రయీ శాంకరీ
శ్రీకామాక్షి నిరంతరం పరిణమత్యానందవీచీమయీ ||97||

ఆలోకే తవ పంచసాయకరిపోరుద్దామకౌతూహల-
ప్రేంఖన్మారుతఘట్టనప్రచలితాదానందదుగ్ధాంబుధేః |
కాచిద్వీచిరుదంచతి ప్రతినవా సంవిత్ప్రరోహాత్మికా
తాం కామాక్షి కవీశ్వరాః స్మితమితి వ్యాకుర్వతే సర్వదా ||98||

సూక్తిః శీలయతే కిమద్రితనయే మందస్మితాత్తే ముహుః
మాధుర్యాగమసంప్రదాయమథవా సూక్తేర్ను మందస్మితమ్ |
ఇత్థం కామపి గాహతే మమ మనః సందేహమార్గభ్రమిం
శ్రీకామాక్షి న పారమార్థ్యసరణిస్ఫూర్తౌ నిధత్తే పదమ్ ||99||

క్రీడాలోలకృపాసరోరుహముఖీసౌధాంగణేభ్యః కవి-
శ్రేణీవాక్పరిపాటికామృతఝరీసూతీగృహేభ్యః శివే |
నిర్వాణాంకురసార్వభౌమపదవీసింహాసనేభ్యస్తవ
శ్రీకామాక్షి మనోఙ్ఞమందహసితజ్యోతిష్కణేభ్యో నమః ||100||

ఆర్యామేవ విభావయన్మనసి యః పాదారవిందం పురః
పశ్యన్నారభతే స్తుతిం స నియతం లబ్ధ్వా కటాక్షచ్ఛవిమ్ |
కామాక్ష్యా మృదులస్మితాంశులహరీజ్యోత్స్నావయస్యాన్వితామ్
ఆరోహత్యపవర్గసౌధవలభీమానందవీచీమయీమ్ ||101||

|| ఇతి మందస్మితశతకం సంపూర్ణమ్ ||

|| ఇతి శ్రీ మూకపంచశతీ సంపూర్ణా ||

||ఓఉమ్ తత్ సత్ ||

Tamil

Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – Tamil

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – Tamil 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ரசன: ஶ்ரீ மூக ஶம்கரேம்த்ர ஸரஸ்வதி

பத்னீமோ வயமஞ்ஜலிம் ப்ரதிதினம் பன்தச்சிதே தேஹினாம்
கன்தர்பாகமதன்த்ரமூலகுரவே கல்யாணகேலீபுவே |
காமாக்ஷ்யா கனஸாரபுஞ்ஜரஜஸே காமத்ருஹஶ்சக்ஷுஷாம்
மன்தாரஸ்தபகப்ரபாமதமுஷே மன்தஸ்மிதஜ்யோதிஷே ||1||

ஸத்ரீசே னவமல்லிகாஸுமனஸாம் னாஸாக்ரமுக்தாமணே-
ராசார்யாய ம்றுணாலகாண்டமஹஸாம் னைஸர்கிகாய த்விஷே |
ஸ்வர்துன்யா ஸஹ யுத்வேன ஹிமருசேரர்தாஸனாத்யாஸினே
காமாக்ஷ்யாஃ ஸ்மிதமஞ்ஜரீதவலிமாத்வைதாய தஸ்மை னமஃ ||2||

கர்பூரத்யுதிசாதுரீமதிதராமல்பீயஸீம் குர்வதீ
தௌர்பாக்யோதயமேவ ஸம்விதததீ தௌஷாகரீணாம் த்விஷாம் |
க்ஷுல்லானேவ மனோஜ்ஞமல்லினிகரான்புல்லானபி வ்யஞ்ஜதீ
காமாக்ஷ்யா ம்றுதுலஸ்மிதாம்ஶுலஹரீ காமப்ரஸூரஸ்து மே ||3||

யா பீனஸ்தனமண்டலோபரி லஸத்கர்பூரலேபாயதே
யா னீலேக்ஷணராத்ரிகான்திததிஷு ஜ்யோத்ஸ்னாப்ரரோஹாயதே |
யா ஸௌன்தர்யதுனீதரங்கததிஷு வ்யாலோலஹம்ஸாயதே
காமாக்ஷ்யாஃ ஶிஶிரீகரோது ஹ்றுதயம் ஸா மே ஸ்மிதப்ராசுரீ ||4||

யேஷாம் கச்சதி பூர்வபக்ஷஸரணிம் கௌமுத்வதஃ ஶ்வேதிமா
யேஷாம் ஸன்ததமாருருக்ஷதி துலாகக்ஷ்யாம் ஶரச்சன்த்ரமாஃ |
யேஷாமிச்சதி கம்புரப்யஸுலபாமன்தேவஸத்ப்ரக்ரியாம்
காமாக்ஷ்யா மமதாம் ஹரன்து மம தே ஹாஸத்விஷாமங்குராஃ ||5||

ஆஶாஸீமஸு ஸன்ததம் விதததீ னைஶாகரீம் வ்யாக்ரியாம்
காஶானாமபிமானபங்ககலனாகௌஶல்யமாபிப்ரதீ |
ஈஶானேன விலோகிதா ஸகுதுகம் காமாக்ஷி தே கல்மஷ-
க்லேஶாபாயகரீ சகாஸ்தி லஹரீ மன்தஸ்மிதஜ்யோதிஷாம் ||6||

ஆரூடஸ்ய ஸமுன்னதஸ்தனதடீஸாம்ராஜ்யஸிம்ஹாஸனம்
கன்தர்பஸ்ய விபோர்ஜகத்த்ரயப்ராகட்யமுத்ரானிதேஃ |
யஸ்யாஶ்சாமரசாதுரீம் கலயதே ரஶ்மிச்சடா சஞ்சலா
ஸா மன்தஸ்மிதமஞ்ஜரீ பவது னஃ காமாய காமாக்ஷி தே ||7||

ஶம்போர்யா பரிரம்பஸம்ப்ரமவிதௌ னைர்மல்யஸீமானிதிஃ
கைர்வாணீவ தரங்கிணீ க்றுதம்றுதுஸ்யன்தாம் கலின்தாத்மஜாம் |
கல்மாஷீகுருதே கலங்கஸுஷமாம் கண்டஸ்தலீசும்பினீம்
காமாக்ஷ்யாஃ ஸ்மிதகன்தலீ பவது னஃ கல்யாணஸன்தோஹினீ ||8||

ஜேதும் ஹாரலதாமிவ ஸ்தனதடீம் ஸம்ஜக்முஷீ ஸன்ததம்
கன்தும் னிர்மலதாமிவ த்விகுணிதாம் மக்னா க்றுபாஸ்த்ரோதஸி |
லப்தும் விஸ்மயனீயதாமிவ ஹரம் ராகாகுலம் குர்வதீ
மஞ்ஜுஸ்தே ஸ்மிதமஞ்ஜரீ பவபயம் மத்னாது காமாக்ஷி மே ||9||

ஶ்வேதாபி ப்ரகடம் னிஶாகரருசாம் மாலின்யமாதன்வதீ
ஶீதாபி ஸ்மரபாவகம் பஶுபதேஃ ஸன்துக்ஷயன்தீ ஸதா |
ஸ்வாபாவ்யாததராஶ்ரிதாபி னமதாமுச்சைர்திஶன்தீ கதிம்
காமாக்ஷி ஸ்புடமன்தரா ஸ்புரது னஸ்த்வன்மன்தஹாஸப்ரபா ||10||

வக்த்ரஶ்ரீஸரஸீஜலே தரலிதப்ரூவல்லிகல்லோலிதே
காலிம்னா தததீ கடாக்ஷஜனுஷா மாதுவ்ரதீம் வ்யாப்றுதிம் |
னிர்னித்ராமலபுண்டரீககுஹனாபாண்டித்யமாபிப்ரதீ
காமாக்ஷ்யாஃ ஸ்மிதசாதுரீ மம மனஃ காதர்யமுன்மூலயேத் ||11||

னித்யம் பாதிதபன்துஜீவமதரம் மைத்ரீஜுஷம் பல்லவைஃ
ஶுத்தஸ்ய த்விஜமண்டலஸ்ய ச திரஸ்கர்தாரமப்யாஶ்ரிதா |
யா வைமல்யவதீ ஸதைவ னமதாம் சேதஃ புனீதேதராம்
காமாக்ஷ்யா ஹ்றுதயம் ப்ரஸாதயது மே ஸா மன்தஹாஸப்ரபா ||12||

த்ருஹ்யன்தீ தமஸே முஹுஃ குமுதினீஸாஹாய்யமாபிப்ரதீ
யான்தீ சன்த்ரகிஶோரஶேகரவபுஃஸௌதாங்கணே ப்ரேங்கணம் |
ஜ்ஞானாம்போனிதிவீசிகாம் ஸுமனஸாம் கூலம்கஷாம் குர்வதீ
காமாக்ஷ்யாஃ ஸ்மிதகௌமுதீ ஹரது மே ஸம்ஸாரதாபோதயம் ||13||

காஶ்மீரத்ரவதாதுகர்தமருசா கல்மாஷதாம் பிப்ரதீ
ஹம்ஸௌதைரிவ குர்வதீ பரிசிதிம் ஹாரீக்றுதைர்மௌக்திகைஃ |
வக்ஷோஜன்மதுஷாரஶைலகடகே ஸம்சாரமாதன்வதீ
காமாக்ஷ்யா ம்றுதுலஸ்மிதத்யுதிமயீ பாகீரதீ பாஸதே ||14||

கம்போர்வம்ஶபரம்பரா இவ க்றுபாஸன்தானவல்லீபுவஃ
ஸம்புல்லஸ்தபகா இவ ப்ரஸ்றுமரா மூர்தாஃ ப்ரஸாதா இவ |
வாக்பீயூஷகணா இவ த்ரிபதகாபர்யாயபேதா இவ
ப்ராஜன்தே தவ மன்தஹாஸகிரணாஃ காஞ்சீபுரீனாயிகே ||15||

வக்ஷோஜே கனஸாரபத்ரரசனாபங்கீஸபத்னாயிதா
கண்டே மௌக்திகஹாரயஷ்டிகிரணவ்யாபாரமுத்ராயிதா |
ஓஷ்டஶ்ரீனிகுரும்பபல்லவபுடே ப்ரேங்கத்ப்ரஸூனாயிதா
காமாக்ஷி ஸ்புரதாம் மதீயஹ்றுதயே த்வன்மன்தஹாஸப்ரபா ||16||

யேஷாம் பின்துரிவோபரி ப்ரசலிதோ னாஸாக்ரமுக்தாமணிஃ
யேஷாம் தீன இவாதிகண்டமயதே ஹாரஃ கராலம்பனம் |
யேஷாம் பன்துரிவோஷ்டயோரருணிமா தத்தே ஸ்வயம் ரஞ்ஜனம்
காமாக்ஷ்யாஃ ப்ரபவன்து தே மம ஶிவோல்லாஸாய ஹாஸாங்குராஃ ||17||

யா ஜாட்யாம்புனிதிம் க்ஷிணோதி பஜதாம் வைராயதே கைரவைஃ
னித்யம் யாம் னியமேன யா ச யததே கர்தும் த்ரிணேத்ரோத்ஸவம் |
பிம்பம் சான்த்ரமஸம் ச வஞ்சயதி யா கர்வேண ஸா தாத்றுஶீ
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ தவ கதம் ஜ்யோத்ஸ்னேத்யஸௌ கீர்த்யதே ||18||

ஆருடா ரபஸாத்புரஃ புரரிபோராஶ்லேஷணோபக்ரமே
யா தே மாதருபைதி திவ்யதடினீஶங்காகரீ தத்க்ஷணம் |
ஓஷ்டௌ வேபயதி ப்ருவௌ குடிலயத்யானம்ரயத்யானனம்
தாம் வன்தே ம்றுதுஹாஸபூரஸுஷமாமேகாம்ரனாதப்ரியே ||19||

வக்த்ரேன்தோஸ்தவ சன்த்ரிகா ஸ்மிதததிர்வல்கு ஸ்புரன்தீ ஸதாம்
ஸ்யாச்சேத்யுக்திமிதம் சகோரமனஸாம் காமாக்ஷி கௌதூஹலம் |
ஏதச்சித்ரமஹர்னிஶம் யததிகாமேஷா ருசிம் காஹதே
பிம்போஷ்டத்யுமணிப்ரபாஸ்வபி ச யத்பிப்போகமாலம்பதே ||20||

ஸாத்றுஶ்யம் கலஶாம்புதேர்வஹதி யத்காமாக்ஷி மன்தஸ்மிதம்
ஶோபாமோஷ்டருசாம்ப வித்ருமபவாமேதாத்பிதாம் ப்ரூமஹே |
ஏகஸ்மாதுதிதம் புரா கில பபௌ ஶர்வஃ புராணஃ புமான்
ஏதன்மத்யஸமுத்பவம் ரஸயதே மாதுர்யரூபம் ரஸம் ||21||

உத்துங்கஸ்தனகும்பஶைலகடகே விஸ்தாரிகஸ்தூரிகா-
பத்ரஶ்ரீஜுஷி சஞ்சலாஃ ஸ்மிதருசஃ காமாக்ஷி தே கோமலாஃ |
ஸன்த்யாதீதிதிரஞ்ஜிதா இவ முஹுஃ ஸான்த்ராதரஜ்யோதிஷா
வ்யாலோலாமலஶாரதாப்ரஶகலவ்யாபாரமாதன்வதே ||22||

க்ஷீரம் தூரத ஏவ திஷ்டது கதம் வைமல்யமாத்ராதிதம்
மாதஸ்தே ஸஹபாடவீதிமயதாம் மன்தஸ்மிதைர்மஞ்ஜுலைஃ |
கிம் சேயம் து பிதாஸ்தி தோஹனவஶாதேகம் து ஸம்ஜாயதே
காமாக்ஷி ஸ்வயமர்திதம் ப்ரணமதாமன்யத்து தோதுஹ்யதே ||23||

கர்பூரைரம்றுதைர்ஜகஜ்ஜனனி தே காமாக்ஷி சன்த்ராதபைஃ
முக்தாஹாரகுணைர்ம்றுணாலவலயைர்முக்தஸ்மிதஶ்ரீரியம் |
ஶ்ரீகாஞ்சீபுரனாயிகே ஸமதயா ஸம்ஸ்தூயதே ஸஜ்ஜனைஃ
தத்தாத்றுங்மம தாபஶான்திவிதயே கிம் தேவி மன்தாயதே ||24||

மத்யேகர்பிதமஞ்ஜுவாக்யலஹரீமாத்வீஜரீஶீதலா
மன்தாரஸ்தபகாயதே ஜனனி தே மன்தஸ்மிதாம்ஶுச்சடா |
யஸ்யா வர்தயிதும் முஹுர்விகஸனம் காமாக்ஷி காமத்ருஹோ
வல்குர்வீக்ஷணவிப்ரமவ்யதிகரோ வாஸன்தமாஸாயதே ||25||

பிம்போஷ்டத்யுதிபுஞ்ஜரஞ்ஜிதருசிஸ்த்வன்மன்தஹாஸச்சடா |
கல்யாணம் கிரிஸார்வபௌமதனயே கல்லோலயத்வாஶு மே |
புல்லன்மல்லிபினத்தஹல்லகமயீ மாலேவ யா பேஶலா
ஶ்ரீகாஞ்சீஶ்வரி மாரமர்திதுருரோமத்யே முஹுர்லம்பதே ||26||

பிப்ராணா ஶரதப்ரவிப்ரமதஶாம் வித்யோதமானாப்யஸோ
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ கிரதி தே காருண்யதாராரஸம் |
ஆஶ்சர்யம் ஶிஶிரீகரோதி ஜகதீஶ்சாலோக்ய சைனாமஹோ
காமம் கேலதி னீலகண்டஹ்றுதயம் கௌதூஹலான்தோலிதம் ||27||

ப்ரேங்கத்ப்ரௌடகடாக்ஷகுஞ்ஜகுஹரேஷ்வத்யச்சகுச்சாயிதம்
வக்த்ரேன்துச்சவிஸின்துவீசினிசயே பேனப்ரதானாயிதம் |
னைரன்தர்யவிஜ்றும்பிதஸ்தனதடே னைசோலபட்டாயிதம்
காலுஷ்யம் கபலீகரோது மம தே காமாக்ஷி மன்தஸ்மிதம் ||28||

பீயூஷம் தவ மன்தரஸ்மிதமிதி வ்யர்தைவ ஸாபப்ரதா
காமாக்ஷி த்ருவமீத்றுஶம் யதி பவேதேதத்கதம் வா ஶிவே |
மன்தாரஸ்ய கதாலவம் ன ஸஹதே மத்னாதி மன்தாகினீ-
மின்தும் னின்ததி கீர்திதே‌உபி கலஶீபாதோதிமீர்ஷ்யாயதே ||29||

விஶ்வேஷாம் னயனோத்ஸவம் விதனுதாம் வித்யோததாம் சன்த்ரமா
விக்யாதோ மதனான்தகேன முகுடீமத்யே ச ஸம்மான்யதாம் |
ஆஃ கிம் ஜாதமனேன ஹாஸஸுஷமாமாலோக்ய காமாக்ஷி தே
காலங்கீமவலம்பதே கலு தஶாம் கல்மாஷஹீனோ‌உப்யஸௌ ||30||

சேதஃ ஶீதலயன்து னஃ பஶுபதேரானன்தஜீவாதவோ
னம்ராணாம் னயனாத்வஸீமஸு ஶரச்சன்த்ராதபோபக்ரமாஃ |
ஸம்ஸாராக்யஸரோருஹாகரகலீகாரே துஷாரோத்கராஃ
காமாக்ஷி ஸ்மரகீர்திபீஜனிகராஸ்த்வன்மன்தஹாஸாங்குராஃ ||31||

கர்மௌகாக்யதமஃகசாகசிகரான்காமாக்ஷி ஸம்சின்தயே
த்வன்மன்தஸ்மிதரோசிஷாம் த்ரிபுவனக்ஷேமம்கரானங்குரான் |
யே வக்த்ரம் ஶிஶிரஶ்ரியோ விகஸிதம் சன்த்ராதபாம்போருஹ-
த்வேஷோத்தேஷோணசாதுரீமிவ திரஸ்கர்தும் பரிஷ்குர்வதே ||32||

குர்யுர்னஃ குலஶைலராஜதனயே கூலம்கஷம் மங்கலம்
குன்தஸ்பர்தனசுஞ்சவஸ்தவ ஶிவே மன்தஸ்மிதப்ரக்ரமாஃ |
யே காமாக்ஷி ஸமஸ்தஸாக்ஷினயனம் ஸன்தோஷயன்தீஶ்வரம்
கர்பூரப்ரகரா இவ ப்ரஸ்றுமராஃ பும்ஸாமஸாதாரணாஃ ||33||

கம்ரேண ஸ்னபயஸ்வ கர்மகுஹனாசோரேண மாராகம-
வ்யாக்யாஶிக்ஷணதீக்ஷிதேன விதுஷாமக்ஷீணலக்ஷ்மீபுஷா |
காமாக்ஷி ஸ்மிதகன்தலேன கலுஷஸ்போடக்ரியாசுஞ்சுனா
காருண்யாம்றுதவீசிகாவிஹரணப்ராசுர்யதுர்யேண மாம் ||34||

த்வன்மன்தஸ்மிதகன்தலஸ்ய னியதம் காமாக்ஷி ஶங்காமஹே
பிம்பஃ கஶ்சன னூதனஃ ப்ரசலிதோ னைஶாகரஃ ஶீகரஃ |
கிம்ச க்ஷீரபயோனிதிஃ ப்ரதினிதிஃ ஸ்வர்வாஹினீவீசிகா-
பிப்வோகோ‌உபி விடம்ப ஏவ குஹனா மல்லீமதல்லீருசஃ ||35||

துஷ்கர்மார்கனிஸர்ககர்கஶமஹஸ்ஸம்பர்கதபதம் மில-
த்பங்கம் ஶங்கரவல்லபே மம மனஃ காஞ்சீபுராலம்க்ரியே |
அம்ப த்வன்ம்றுதுலஸ்மிதாம்றுதரஸே மங்க்த்வா விதூய வ்யதா-
மானன்தோதயஸௌதஶ்றுங்கபதவீமாரோடுமாகாங்க்ஷதி ||36||

னம்ராணாம் னகராஜஶேகரஸுதே னாகாலயானாம் புரஃ
காமாக்ஷி த்வரயா விபத்ப்ரஶமேன காருண்யதாராஃ கிரன் |
ஆகச்சன்தமனுக்ரஹம் ப்ரகடயன்னானன்தபீஜானி தே
னாஸீரே ம்றுதுஹாஸ ஏவ தனுதே னாதே ஸுதாஶீதலஃ ||37||

காமாக்ஷி ப்ரதமானவிப்ரமனிதிஃ கன்தர்பதர்பப்ரஸூஃ
முக்தஸ்தே ம்றுதுஹாஸ ஏவ கிரிஜே முஷ்ணாது மே கில்பிஷம் |
யம் த்ரஷ்டும் விஹிதே கரக்ரஹ உமே ஶம்புஸ்த்ரபாமீலிதம்
ஸ்வைரம் காரயதி ஸ்ம தாண்டவவினோதானன்தினா தண்டுனா ||38||

க்ஷுண்ணம் கேனசிதேவ தீரமனஸா குத்ராபி னானாஜனைஃ
கர்மக்ரன்தினியன்த்ரிதைரஸுகமம் காமாக்ஷி ஸாமான்யதஃ |
முக்தைர்த்ருஷ்டுமஶக்யமேவ மனஸா மூடஸய மே மௌக்திகம்
மார்கம் தர்ஶயது ப்ரதீப இவ தே மன்தஸ்மிதஶ்ரீரியம் ||39||

ஜ்யோத்ஸ்னாகான்திபிரேவ னிர்மலதரம் னைஶாகரம் மண்டலம்
ஹம்ஸைரேவ ஶரத்விலாஸஸமயே வ்யாகோசமம்போருஹம் |
ஸ்வச்சைரேவ விகஸ்வரைருடுகுணைஃ காமாக்ஷி பிம்பம் திவஃ
புண்யைரேவ ம்றுதுஸ்மிதைஸ்தவ முகம் புஷ்ணாதி ஶோபாபரம் ||40||

மானக்ரன்திவிதுன்துதேன ரபஸாதாஸ்வாத்யமானே னவ-
ப்ரேமாடம்பரபூர்ணிமாஹிமகரே காமாக்ஷி தே தத்க்ஷணம் |
ஆலோக்ய ஸ்மிதசன்த்ரிகாம் புனரிமாமுன்மீலனம் ஜக்முஷீம்
சேதஃ ஶீலயதே சகோரசரிதம் சன்த்ரார்தசூடாமணேஃ ||41||

காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீம் தவ பஜே யஸ்யாஸ்த்விஷாமங்குரா-
னாபீனஸ்தனபானலாலஸதயா னிஶ்ஶங்கமங்கேஶயஃ |
ஊர்த்வம் வீக்ஷ்ய விகர்ஷதி ப்ரஸ்றுமரானுத்தாமயா ஶுண்டயா
ஸூனுஸுதே பிஸஶங்கயாஶு குஹனாதன்தாவலக்ராமணீஃ ||42||

காடாஶ்லேஷவிமர்தஸம்ப்ரமவஶாதுத்தாமமுக்தாகுண-
ப்ராலம்பே குசகும்பயோர்விகலிதே தக்ஷத்விஷோ வக்ஷஸி |
யா ஸக்யேன பினஹ்யதி ப்ரசுரயா பாஸா ததீயாம் தஶாம்
ஸா மே கேலது காமகோடி ஹ்றுதயே ஸான்த்ரஸ்மிதாம்ஶுச்சடா ||43||

மன்தாரே தவ மன்தரஸ்மிதருசாம் மாத்ஸர்யமாலோக்யதே
காமாக்ஷி ஸ்மரஶாஸனே ச னியதோ ராகோதயோ லக்ஷ்யதே |
சான்த்ரீஷு த்யுதிமஞ்ஜரீஷு ச மஹான்த்வேஷாங்குரோ த்றுஶ்யதே
ஶுத்தானாம் கதமீத்றுஶீ கிரிஸுதே‌உதிஶுத்தா தஶா கத்யதாம் ||44||

பீயூஷம் கலு பீயதே ஸுரஜனைர்துக்தாம்புதிர்மத்யதே
மாஹேஶைஶ்ச ஜடாகலாபனிகடைர்மன்தாகினீ னஹ்யதே |
ஶீதாம்ஶுஃ பரிபூயதே ச தமஸா தஸ்மாதனேதாத்றுஶீ
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ தவ வசோவைதக்த்யமுல்லங்கதே ||45||

ஆஶங்கே தவ மன்தஹாஸலஹரீமன்யாத்றுஶீம் சன்த்ரிகா-
மேகாம்ரேஶகுடும்பினி ப்ரதிபதம் யஸ்யாஃ ப்ரபாஸம்கமே |
வக்ஷோஜாம்புருஹே ன தே ரசயதஃ காம்சித்தஶாம் கௌங்மலீ-
மாஸ்யாம்போருஹமம்ப கிம்ச ஶனகைராலம்பதே புல்லதாம் ||46||

ஆஸ்தீர்ணாதரகான்திபல்லவசயே பாதம் முஹுர்ஜக்முஷீ
மாரத்ரோஹிணி கன்தலத்ஸ்மரஶரஜ்வாலாவலீர்வ்யஞ்ஜதீ |
னின்தன்தீ கனஸாரஹாரவலயஜ்யோத்ஸ்னாம்றுணாலானி தே
காமாக்ஷி ஸ்மிதசாதுரீ விரஹிணீரீதிம் ஜகாஹேதராம் ||47||

ஸூர்யாலோகவிதௌ விகாஸமதிகம் யான்தீ ஹரன்தீ தம-
ஸ்ஸன்தோஹம் னமதாம் னிஜஸ்மரணதோ தோஷாகரத்வேஷிணீ |
னிர்யான்தீ வதனாரவின்தகுஹரான்னிர்தூதஜாட்யா ன்றுணாம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்யுதிமயீ சித்ரீயதே சன்த்ரிகா ||48||

குண்டீகுர்யுரமீ குபோதகடனாமஸ்மன்மனோமாதினீம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஶிவம்கராஸ்தவ ஶிவே ஶ்ரீமன்தஹாஸாங்குராஃ |
யே தன்வன்தி னிரன்தரம் தருணிமஸ்தம்பேரமக்ராமணீ-
கும்பத்வன்த்வவிடம்பினி ஸ்தனதடே முக்தாகுதாடம்பரம் ||49||

ப்ரேங்கன்தஃ ஶரதம்புதா இவ ஶனைஃ ப்ரேமானிலைஃ ப்ரேரிதா
மஜ்ஜன்தோ மன்தனாரிகண்டஸுஷமாஸின்தௌ முஹுர்மன்தரம் |
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாம்ஶுனிகராஃ ஶ்யாமாயமானஶ்ரியோ
னீலாம்போதரனைபுணீம் தத இதோ னிர்னித்ரயன்த்யஞ்ஜஸா ||50||

வ்யாபாரம் சதுரானனைகவிஹ்றுதௌ வ்யாகுர்வதீ குர்வதீ
ருத்ராக்ஷக்ரஹணம் மஹேஶி ஸததம் வாகூர்மிகல்லோலிதா |
உத்புல்லம் தவலாரவின்தமதரீக்றுத்ய ஸ்புரன்தீ ஸதா
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஸரஸ்வதீ விஜயதே த்வன்மன்தஹாஸப்ரபா ||51||

கர்பூரத்யுதிதஸ்கரேண மஹஸா கல்மாஷயத்யானனம்
ஶ்ரீகாஞ்சீபுரனாயிகே பதிரிவ ஶ்ரீமன்தஹாஸோ‌உபி தே |
ஆலிங்கத்யதிபீவராம் ஸ்தனதடீம் பிம்பாதரம் சும்பதி
ப்ரௌடம் ராகபரம் வ்யனக்தி மனஸோ தைர்யம் துனீதேதராம் ||52||

வைஶத்யேன ச விஶ்வதாபஹரணக்ரீடாபடீயஸ்தயா
பாண்டித்யேன பசேலிமேன ஜகதாம் னேத்ரோத்ஸவோத்பாதேன |
காமாக்ஷி ஸ்மிதகன்தலைஸ்தவ துலாமாரோடுமுத்யோகினீ
ஜ்யோத்ஸ்னாஸௌ ஜலராஶிபோஷணதயா தூஷ்யாம் ப்ரபன்னா தஶாம் ||53||

லாவண்யாம்புஜினீம்றுணாலவலயைஃ ஶ்றுங்காரகன்தத்விப-
க்ராமண்யஃ ஶ்ருதிசாமரைஸ்தருணிமஸ்வாராஜ்யதேஜோங்குரைஃ |
ஆனன்தாம்றுதஸின்துவீசிப்றுஷதைராஸ்யாப்ஜஹம்ஸைஸ்தவ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மதான மன்தஹஸிதைர்மத்கம் மனஃகல்மஷம் ||54||

உத்துங்கஸ்தனமண்டலீபரிசலன்மாணிக்யஹாரச்சடா-
சஞ்சச்சோணிமபுஞ்ஜமத்யஸரணிம் மாதஃ பரிஷ்குர்வதீ |
யா வைதக்த்யமுபைதி ஶம்கரஜடாகான்தாரவாடீபத-
த்ஸ்வர்வாபீபயஸஃ ஸ்மிதத்யுதிரஸௌ காமாக்ஷி தே மஞ்ஜுலா ||55||

ஸன்னாமைகஜுஷா ஜனேன ஸுலபம் ஸம்ஸூசயன்தீ ஶனை-
ருத்துங்கஸ்ய சிராதனுக்ரஹதரோருத்பத்ஸ்யமானம் பலம் |
ப்ராதம்யேன விகஸ்வரா குஸுமவத்ப்ராகல்ப்யமப்யேயுஷீ
காமாக்ஷி ஸ்மிதசாதுரீ தவ மம க்ஷேமம்கரீ கல்பதாம் ||56||

தானுஷ்காக்ரஸரஸ்ய லோலகுடிலப்ரூலேகயா பிப்ரதோ
லீலாலோகஶிலீமுகம் னவவயஸ்ஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மீபுஷஃ |
ஜேதும் மன்மதமர்தினம் ஜனனி தே காமாக்ஷி ஹாஸஃ ஸ்வயம்
வல்குர்விப்ரமபூப்றுதோ விதனுதே ஸேனாபதிப்ரக்ரியாம் ||57||

யன்னாகம்பத காலகூடகபலீகாரே சுசும்பே ன யத்-
க்லான்யா சக்ஷுஷி ரூஷிதானலஶிகே ருத்ரஸ்ய தத்தாத்றுஶம் |
சேதோ யத்ப்ரஸபம் ஸ்மரஜ்வரஶிகிஜ்வாலேன லேலிஹ்யதே
தத்காமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாம்ஶுகலிகாஹேலாபவம் ப்ராபவம் ||58||

ஸம்பின்னேவ ஸுபர்வலோகதடினீ வீசீசயைர்யாமுனைஃ
ஸம்மிஶ்ரேவ ஶஶாங்கதீப்திலஹரீ னீலைர்மஹானீரதைஃ |
காமாக்ஷி ஸ்புரிதா தவ ஸ்மிதருசிஃ காலாஞ்ஜனஸ்பர்தினா
காலிம்னா கசரோசிஷாம் வ்யதிகரே காம்சித்தஶாமஶ்னுதே ||59||

ஜானீமோ ஜகதீஶ்வரப்ரணயினி த்வன்மன்தஹாஸப்ரபாம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஸரோஜினீமபினவாமேஷா யதஃ ஸர்வதா |
ஆஸ்யேன்தோரவலோகேன பஶுபதேரப்யேதி ஸம்புல்லதாம்
தன்த்ராலுஸ்ததபாவ ஏவ தனுதே தத்வைபரீத்யக்ரமம் ||60||

யான்தீ லோஹிதிமானமப்ரதடினீ தாதுச்சடாகர்தமைஃ
பான்தீ பாலகபஸ்திமாலிகிரணைர்மேகாவலீ ஶாரதீ |
பிம்போஷ்டத்யுதிபுஞ்ஜசும்பனகலாஶோணாயமானேன தே
காமாக்ஷி ஸ்மிதரோசிஷா ஸமதஶாமாரோடுமாகாங்க்ஷதே ||61||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி முகேன்துபூஷணமிதம் மன்தஸ்மிதம் தாவகம்
னேத்ரானன்தகரம் ததா ஹிமகரோ கச்சேத்யதா திக்மதாம் |
ஶீதம் தேவி ததா யதா ஹிமஜலம் ஸன்தாபமுத்ராஸ்பதம்
ஶ்வேதம் கிம்ச ததா யதா மலினதாம் தத்தே ச முக்தாமணிஃ ||62||

த்வன்மன்தஸ்மிதமஞ்ஜரீம் ப்ரஸ்றுமராம் காமாக்ஷி சன்த்ராதபம்
ஸன்தஃ ஸன்ததமாமனன்த்யமலதா தல்லக்ஷணம் லக்ஷ்யதே |
அஸ்மாகம் ன துனோதி தாபகமதிகம் தூனோதி னாப்யன்தரம்
த்வான்தம் தத்கலு துஃகினோ வயமிதம் கேனோதி னோ வித்மஹே ||63||

னம்ரஸ்ய ப்ரணயப்ரரூடகலஹச்சேதாய பாதாப்ஜயோஃ
மன்தம் சன்த்ரகிஶோரஶேகரமணேஃ காமாக்ஷி ராகேண தே |
பன்தூகப்ரஸவஶ்ரியம் ஜிதவதோ பம்ஹீயஸீம் தாத்றுஶீம்
பிம்போஷ்டஸ்ய ருசிம் னிரஸ்ய ஹஸிதஜ்யோத்ஸ்னா வயஸ்யாயதே ||64||

முக்தானாம் பரிமோசனம் விதததஸ்தத்ப்ரீதினிஷ்பாதினீ
பூயோ தூரத ஏவ தூதமருதஸ்தத்பாலனம் தன்வதீ |
உத்பூதஸ்ய ஜலான்தராதவிரதம் தத்தூரதாம் ஜக்முஷீ
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ தவ கதம் கம்போஸ்துலாமஶ்னுதே ||65||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்யுதிஜரீவைதக்த்யலீலாயிதம்
பஶ்யன்தோ‌உபி னிரன்தரம் ஸுவிமலம்மன்யா ஜகன்மண்டலே |
லோகம் ஹாஸயிதும் கிமர்தமனிஶம் ப்ராகாஶ்யமாதன்வதே
மன்தாக்ஷம் விரஹய்ய மங்கலதரம் மன்தாரசன்த்ராதயஃ ||66||

க்ஷீராப்தேரபி ஶைலராஜதனயே த்வன்மன்தஹாஸஸ்ய ச
ஶ்ரீகாமாக்ஷி வலக்ஷிமோதயனிதேஃ கிம்சித்பிதாம் ப்ரூமஹே |
ஏகஸ்மை புருஷாய தேவி ஸ ததௌ லக்ஷ்மீம் கதாசித்புரா
ஸர்வேப்யோ‌உபி ததாத்யஸௌ து ஸததம் லக்ஷ்மீம் ச வாகீஶ்வரீம் ||67||

ஶ்ரீகாஞ்சீபுரரத்னதீபகலிகே தான்யேவ மேனாத்மஜே
சாகோராணி குலானி தேவி ஸுதராம் தன்யானி மன்யாமஹே |
கம்பாதீரகுடும்பசம்க்ரமகலாசுஞ்சூனி சஞ்சூபுடைஃ
னித்யம் யானி தவ ஸ்மிதேன்துமஹஸாமாஸ்வாதமாதன்வதே ||68||

ஶைத்யப்ரக்ரமமாஶ்ரிதோ‌உபி னமதாம் ஜாட்யப்ரதாம் தூனயன்
னைர்மல்யம் பரமம் கதோ‌உபி கிரிஶம் ராகாகுலம் சாரயன் |
லீலாலாபபுரஸ்ஸரோ‌உபி ஸததம் வாசம்யமான்ப்ரீணயன்
காமாக்ஷி ஸ்மிதரோசிஷாம் தவ ஸமுல்லாஸஃ கதம் வர்ண்யதே ||69||

ஶ்ரோணீசஞ்சலமேகலாமுகரிதம் லீலாகதம் மன்தரம்
ப்ரூவல்லீசலனம் கடாக்ஷவலனம் மன்தாக்ஷவீக்ஷாசணம் |
யத்வைதக்த்யமுகேன மன்மதரிபும் ஸம்மோஹயன்த்யஞ்ஜஸா
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாய ஸததம் தஸ்மை னம்ஸகுர்மஹே ||70||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி மனோஜ்ஞமன்தஹஸிதஜ்யோதிஷ்ப்ரரோஹே தவ
ஸ்பீதஶ்வேதிமஸார்வபௌமஸரணிப்ராகல்ப்யமப்யேயுஷி |
சன்த்ரோ‌உயம் யுவராஜதாம் கலயதே சேடீதுரம் சன்த்ரிகா
ஶுத்தா ஸா ச ஸுதாஜரீ ஸஹசரீஸாதர்ம்யமாலம்பதே ||71||

ஜ்யோத்ஸ்னா கிம் தனுதே பலம் தனுமதாமௌஷ்ண்யப்ரஶான்திம் வினா
த்வன்மன்தஸ்மிதரோசிஷா தனுமதாம் காமாக்ஷி ரோசிஷ்ணுனா |
ஸன்தாபோ வினிவார்யதே னவவயஃப்ராசுர்யமங்கூர்யதே
ஸௌன்தர்யம் பரிபூர்யதே ஜகதி ஸா கீர்திஶ்ச ஸம்சார்யதே ||72||

வைமல்யம் குமுதஶ்ரியாம் ஹிமருசஃ கான்த்யைவ ஸன்துக்ஷ்யதே
ஜ்யோத்ஸ்னாரோசிரபி ப்ரதோஷஸமயம் ப்ராப்யைவ ஸம்பத்யதே |
ஸ்வச்சத்வம் னவமௌக்திகஸ்ய பரமம் ஸம்ஸ்காரதோ த்றுஶ்யதே
காமாக்ஷ்யாஃ ஸ்மிததீதிதேர்விஶதிமா னைஸர்கிகோ பாஸதே ||73||

ப்ராகாஶ்யம் பரமேஶ்வரப்ரணயினி த்வன்மன்தஹாஸஶ்ரியஃ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மம க்ஷிணோது மமதாவைசக்ஷணீமக்ஷயாம் |
யத்பீத்யேவ னிலீயதே ஹிமகரோ மேகோதரே ஶுக்திகா-
கர்பே மௌக்திகமண்டலீ ச ஸரஸீமத்யே ம்றுணாலீ ச ஸா ||74||

ஹேரம்பே ச குஹே ஹர்ஷபரிதம் வாத்ஸல்யமங்கூரயத்
மாரத்ரோஹிணி பூருஷே ஸஹபுவம் ப்ரேமாங்குரம் வ்யஞ்ஜயத் |
ஆனம்ரேஷு ஜனேஷு பூர்ணகருணாவைதக்த்யமுத்தாலயத்
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜஸா தவ கதம்காரம் மயா கத்யதே ||75||

ஸம்க்ருத்தத்விஜராஜகோ‌உப்யவிரதம் குர்வன்த்விஜைஃ ஸம்கமம்
வாணீபத்ததிதூரகோ‌உபி ஸததம் தத்ஸாஹசர்யம் வஹன் |
அஶ்ரான்தம் பஶுதுர்லபோ‌உபி கலயன்பத்யௌ பஶூனாம் ரதிம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாம்றுதரஸஸ்யன்தோ மயி ஸ்பன்ததாம் ||76||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி மஹேஶ்வரே னிருபமப்ரேமாங்குரப்ரக்ரமம்ம்
னித்யம் யஃ ப்ரகடீகரோதி ஸஹஜாமுன்னித்ரயன்மாதுரீம் |
தத்தாத்றுக்தவ மன்தஹாஸமஹிமா மாதஃ கதம் மானிதாம்
தன்மூர்த்னா ஸுரனிம்னகாம் ச கலிகாமின்தோஶ்ச தாம் னின்ததி ||77||

யே மாதுர்யவிஹாரமண்டபபுவோ யே ஶைத்யமுத்ராகரா
யே வைஶத்யதஶாவிஶேஷஸுபகாஸ்தே மன்தஹாஸாங்குராஃ |
காமாக்ஷ்யாஃ ஸஹஜம் குணத்ரயமிதம் பர்யாயதஃ குர்வதாம்
வாணீகும்பனடம்பரே ச ஹ்றுதயே கீர்திப்ரரோஹே ச மே ||78||

காமாக்ஷ்யா ம்றுதுலஸ்மிதாம்ஶுனிகரா தக்ஷான்தகே வீக்ஷணே
மன்தாக்ஷக்ரஹிலா ஹிமத்யுதிமயூகாக்ஷேபதீக்ஷாங்குராஃ |
தாக்ஷ்யம் பக்ஷ்மலயன்து மாக்ஷிககுடத்ராக்ஷாபவம் வாக்ஷு மே
ஸூக்ஷ்மம் மோக்ஷபதம் னிரீக்ஷிதுமபி ப்ரக்ஷாலயேயுர்மனஃ ||79||

ஜாத்யா ஶீதஶீதலானி மதுராண்யேதானி பூதானி தே
காங்கானீவ பயாம்ஸி தேவி படலான்யல்பஸ்மிதஜ்யோதிஷாம் |
ஏனஃபங்கபரம்பராமலினிதாமேகாம்ரனாதப்ரியே
ப்ரஜ்ஞானாத்ஸுதராம் மதீயதிஷணாம் ப்ரக்ஷாலயன்து க்ஷணாத் ||80||

அஶ்ரான்தம் பரதன்த்ரிதஃ பஶுபதிஸ்த்வன்மன்தஹாஸாங்குரைஃ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ததீயவர்ணஸமதாஸங்கேன ஶங்காமஹே |
இன்தும் னாகதுனீம் ச ஶேகரயதே மாலாம் ச தத்தே னவைஃ
வைகுண்டைரவகுண்டனம் ச குருதே தூலீசயைர்பாஸ்மனைஃ ||81||

ஶ்ரீகாஞ்சீபுரதேவதே ம்றுதுவசஸ்ஸௌரப்யமுத்ராஸ்பதம்
ப்ரௌடப்ரேமலதானவீனகுஸுமம் மன்தஸ்மிதம் தாவகம் |
மன்தம் கன்தலதி ப்ரியஸ்ய வதனாலோகே ஸமாபாஷணே
ஶ்லக்ஷ்ணே குங்மலதி ப்ரரூடபுலகே சாஶ்லோஷணே புல்லதி ||82||

கிம் த்ரைஸ்ரோதஸமம்பிகே பரிணதம் ஸ்ரோதஶ்சதுர்தம் னவம்
பீயூஷஸ்ய ஸமஸ்ததாபஹரணம் கிம்வா த்விதீயம் வபுஃ |
கிம்ஸ்வித்த்வன்னிகடம் கதம் மதுரிமாப்யாஸாய கவ்யம் பயஃ
ஶ்ரீகாஞ்சீபுரனாயகப்ரியதமே மன்தஸ்மிதம் தாவகம் ||83||

பூஷா வக்த்ரஸரோருஹஸ்ய ஸஹஜா வாசாம் ஸகீ ஶாஶ்வதீ
னீவீ விப்ரமஸன்ததேஃ பஶுபதேஃ ஸௌதீ த்றுஶாம் பாரணா |
ஜீவாதுர்மதனஶ்ரியஃ ஶஶிருசேருச்சாடனீ தேவதா
ஶ்ரீகாமாக்ஷி கிராமபூமிமயதே ஹாஸப்ரபாமஞ்ஜரீ ||84||

ஸூதிஃ ஶ்வேதிமகன்தலஸ்ய வஸதிஃ ஶ்றுங்காரஸாரஶ்ரியஃ
பூர்திஃ ஸூக்திஜரீரஸஸ்ய லஹரீ காருண்யபாதோனிதேஃ |
வாடீ காசன கௌஸுமீ மதுரிமஸ்வாராஜ்யலக்ஷ்ம்யாஸ்தவ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மமாஸ்து மங்கலகரீ ஹாஸப்ரபாசாதுரீ ||85||

ஜன்தூனாம் ஜனிதுஃகம்றுத்யுலஹரீஸன்தாபனம் க்றுன்ததஃ
ப்ரௌடானுக்ரஹபூர்ணஶீதலருசோ னித்யோதயம் பிப்ரதஃ |
ஶ்ரீகாமாக்ஷி விஸ்றுத்வரா இவ கரா ஹாஸாங்குராஸ்தே ஹடா-
தாலோகேன னிஹன்யுரன்ததமஸஸ்தோமஸ்ய மே ஸன்ததிம் ||86||

உத்துங்கஸ்தனமண்டலஸ்ய விலஸல்லாவண்யலீலானடீ-
ரங்கஸ்ய ஸ்புடமூர்த்வஸீமனி முஹுஃ ப்ராகாஶ்யமப்யேயுஷீ |
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்யுதிததிர்பிம்போஷ்டகான்த்யங்குரைஃ
சித்ராம் வித்ருமமுத்ரிதாம் விதனுதே மௌக்தீம் விதானஶ்ரியம் ||87||

ஸ்வாபாவ்யாத்தவ வக்த்ரமேவ லலிதம் ஸன்தோஷஸம்பாதனம்
ஶம்போஃ கிம் புனரஞ்சிதஸ்மிதருசஃ பாண்டித்யபாத்ரீக்றுதம் |
அம்போஜம் ஸ்வத ஏவ ஸர்வஜகதாம் சக்ஷுஃப்ரியம்பாவுகம்
காமாக்ஷி ஸ்புரிதே ஶரத்விகஸிதே கீத்றுக்விதம் ப்ராஜதே ||88||

பும்பிர்னிர்மலமானஸௌர்விதததே மைத்ரீம் த்றுடம் னிர்மலாம்
லப்த்வா கர்மலயம் ச னிர்மலதராம் கீர்திம் லபன்தேதராம் |
ஸூக்திம் பக்ஷ்மலயன்தி னிர்மலதமாம் யத்தாவகாஃ ஸேவகாஃ
தத்காமாக்ஷி தவ ஸ்மிதஸ்ய கலயா னைர்மல்யஸீமானிதேஃ ||89||

ஆகர்ஷன்னயனானி னாகிஸதஸாம் ஶைத்யேன ஸம்ஸ்தம்பய-
ன்னின்தும் கிம்ச விமோஹயன்பஶுபதிம் விஶ்வார்திமுச்சாடயன் |
ஹிம்ஸத்ஸம்ஸ்றுதிடம்பரம் தவ ஶிவே ஹாஸாஹ்வயோ மான்த்ரிகஃ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மதீயமானஸதமோவித்வேஷணே சேஷ்டதாம் ||90||

க்ஷேபீயஃ க்ஷபயன்து கல்மஷபயான்யஸ்மாகமல்பஸ்மித-
ஜ்யோதிர்மண்டலசம்க்ரமாஸ்தவ ஶிவே காமாக்ஷி ரோசிஷ்ணவஃ |
பீடாகர்மடகர்மகர்மஸமயவ்யாபாரதாபானல-
ஶ்ரீபாதா னவஹர்ஷவர்ஷணஸுதாஸ்ரோதஸ்வினீஶீகராஃ ||91||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதைன்தவமஹஃபூரே பரிம்பூர்ஜதி
ப்ரௌடாம் வாரிதிசாதுரீம் கலயதே பக்தாத்மனாம் ப்ராதிபம் |
தௌர்கத்யப்ரஸராஸ்தமஃபடலிகாஸாதர்ம்யமாபிப்ரதே
ஸர்வம் கைரவஸாஹசர்யபதவீரீதிம் விதத்தே பரம் ||92||

மன்தாராதிஷு மன்மதாரிமஹிஷி ப்ராகாஶ்யரீதிம் னிஜாம்
காதாசித்கதயா விஶங்க்ய பஹுஶோ வைஶத்யமுத்ராகுணஃ |
ஸாதத்யேன தவ ஸ்மிதே விதனுதே ஸ்வைராஸனாவாஸனாம் ||93||

இன்தானே பவவீதிஹோத்ரனிவஹே கர்மௌகசண்டானில-
ப்ரௌடிம்னா பஹுலீக்றுதே னிபதிதம் ஸன்தாபசின்தாகுலம் |
மாதர்மாம் பரிஷிஞ்ச கிம்சிதமலைஃ பீயூஷவர்ஷைரிவ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்யுதிகணைஃ ஶைஶிர்யலீலாகரைஃ ||94||

பாஷாயா ரஸனாக்ரகேலனஜுஷஃ ஶ்றுங்காரமுத்ராஸகீ-
லீலாஜாதரதேஃ ஸுகேன னியமஸ்னானாய மேனாத்மஜே |
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஸுதாமயீவ ஶிஶிரா ஸ்ரோதஸ்வினீ தாவகீ
காடானன்ததரங்கிதா விஜயதே ஹாஸப்ரபாசாதுரீ ||95||

ஸன்தாபம் விரலீகரோது ஸகலம் காமாக்ஷி மச்சேதனா
மஜ்ஜன்தீ மதுரஸ்மிதாமரதுனீகல்லோலஜாலேஷு தே |
னைரன்தர்யமுபேத்ய மன்மதமருல்லோலேஷு யேஷு ஸ்புடம்
ப்ரேமேன்துஃ ப்ரதிபிம்பிதோ விதனுதே கௌதூஹலம் தூர்ஜடேஃ ||96||

சேதஃக்ஷீரபயோதிமன்தரசலத்ராகாக்யமன்தாசல-
க்ஷோபவ்யாப்றுதிஸம்பவாம் ஜனனி தே மன்தஸ்மிதஶ்ரீஸுதாம் |
ஸ்வாதம்ஸ்வாதமுதீதகௌதுகரஸா னேத்ரத்ரயீ ஶாம்கரீ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி னிரன்தரம் பரிணமத்யானன்தவீசீமயீ ||97||

ஆலோகே தவ பஞ்சஸாயகரிபோருத்தாமகௌதூஹல-
ப்ரேங்கன்மாருதகட்டனப்ரசலிதாதானன்ததுக்தாம்புதேஃ |
காசித்வீசிருதஞ்சதி ப்ரதினவா ஸம்வித்ப்ரரோஹாத்மிகா
தாம் காமாக்ஷி கவீஶ்வராஃ ஸ்மிதமிதி வ்யாகுர்வதே ஸர்வதா ||98||

ஸூக்திஃ ஶீலயதே கிமத்ரிதனயே மன்தஸ்மிதாத்தே முஹுஃ
மாதுர்யாகமஸம்ப்ரதாயமதவா ஸூக்தேர்னு மன்தஸ்மிதம் |
இத்தம் காமபி காஹதே மம மனஃ ஸன்தேஹமார்கப்ரமிம்
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ன பாரமார்த்யஸரணிஸ்பூர்தௌ னிதத்தே பதம் ||99||

க்ரீடாலோலக்றுபாஸரோருஹமுகீஸௌதாங்கணேப்யஃ கவி-
ஶ்ரேணீவாக்பரிபாடிகாம்றுதஜரீஸூதீக்றுஹேப்யஃ ஶிவே |
னிர்வாணாங்குரஸார்வபௌமபதவீஸிம்ஹாஸனேப்யஸ்தவ
ஶ்ரீகாமாக்ஷி மனோஜ்ஞமன்தஹஸிதஜ்யோதிஷ்கணேப்யோ னமஃ ||100||

ஆர்யாமேவ விபாவயன்மனஸி யஃ பாதாரவின்தம் புரஃ
பஶ்யன்னாரபதே ஸ்துதிம் ஸ னியதம் லப்த்வா கடாக்ஷச்சவிம் |
காமாக்ஷ்யா ம்றுதுலஸ்மிதாம்ஶுலஹரீஜ்யோத்ஸ்னாவயஸ்யான்விதாம்
ஆரோஹத்யபவர்கஸௌதவலபீமானன்தவீசீமயீம் ||101||

|| இதி மன்தஸ்மிதஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ||

|| இதி ஶ்ரீ மூகபஞ்சஶதீ ஸம்பூர்ணா ||

||ஓஉம் தத் ஸத் ||

Kannada

Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – Kannada

Comments Off on Mooka Pancha Sathi 5 – Mandasmitha Satakam – Kannada 18 February 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ಶ್ರೀ ಮೂಕ ಶಂಕರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ

ಬಧ್ನೀಮೋ ವಯಮಂಜಲಿಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಬಂಧಚ್ಛಿದೇ ದೇಹಿನಾಂ
ಕಂದರ್ಪಾಗಮತಂತ್ರಮೂಲಗುರವೇ ಕಲ್ಯಾಣಕೇಲೀಭುವೇ |
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಘನಸಾರಪುಂಜರಜಸೇ ಕಾಮದ್ರುಹಶ್ಚಕ್ಷುಷಾಂ
ಮಂದಾರಸ್ತಬಕಪ್ರಭಾಮದಮುಷೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತಿಷೇ ||1||

ಸಧ್ರೀಚೇ ನವಮಲ್ಲಿಕಾಸುಮನಸಾಂ ನಾಸಾಗ್ರಮುಕ್ತಾಮಣೇ-
ರಾಚಾರ್ಯಾಯ ಮೃಣಾಲಕಾಂಡಮಹಸಾಂ ನೈಸರ್ಗಿಕಾಯ ದ್ವಿಷೇ |
ಸ್ವರ್ಧುನ್ಯಾ ಸಹ ಯುಧ್ವೇನ ಹಿಮರುಚೇರರ್ಧಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀಧವಲಿಮಾದ್ವೈತಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ||2||

ಕರ್ಪೂರದ್ಯುತಿಚಾತುರೀಮತಿತರಾಮಲ್ಪೀಯಸೀಂ ಕುರ್ವತೀ
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯೋದಯಮೇವ ಸಂವಿದಧತೀ ದೌಷಾಕರೀಣಾಂ ತ್ವಿಷಾಮ್ |
ಕ್ಷುಲ್ಲಾನೇವ ಮನೋಙ್ಞಮಲ್ಲಿನಿಕರಾನ್ಫುಲ್ಲಾನಪಿ ವ್ಯಂಜತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುಲಹರೀ ಕಾಮಪ್ರಸೂರಸ್ತು ಮೇ ||3||

ಯಾ ಪೀನಸ್ತನಮಂಡಲೋಪರಿ ಲಸತ್ಕರ್ಪೂರಲೇಪಾಯತೇ
ಯಾ ನೀಲೇಕ್ಷಣರಾತ್ರಿಕಾಂತಿತತಿಷು ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪ್ರರೋಹಾಯತೇ |
ಯಾ ಸೌಂದರ್ಯಧುನೀತರಂಗತತಿಷು ವ್ಯಾಲೋಲಹಂಸಾಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಶಿಶಿರೀಕರೋತು ಹೃದಯಂ ಸಾ ಮೇ ಸ್ಮಿತಪ್ರಾಚುರೀ ||4||

ಯೇಷಾಂ ಗಚ್ಛತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸರಣಿಂ ಕೌಮುದ್ವತಃ ಶ್ವೇತಿಮಾ
ಯೇಷಾಂ ಸಂತತಮಾರುರುಕ್ಷತಿ ತುಲಾಕಕ್ಷ್ಯಾಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಮಾಃ |
ಯೇಷಾಮಿಚ್ಛತಿ ಕಂಬುರಪ್ಯಸುಲಭಾಮಂತೇವಸತ್ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮಮತಾಂ ಹರಂತು ಮಮ ತೇ ಹಾಸತ್ವಿಷಾಮಂಕುರಾಃ ||5||

ಆಶಾಸೀಮಸು ಸಂತತಂ ವಿದಧತೀ ನೈಶಾಕರೀಂ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯಾಂ
ಕಾಶಾನಾಮಭಿಮಾನಭಂಗಕಲನಾಕೌಶಲ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ |
ಈಶಾನೇನ ವಿಲೋಕಿತಾ ಸಕುತುಕಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ಕಲ್ಮಷ-
ಕ್ಲೇಶಾಪಾಯಕರೀ ಚಕಾಸ್ತಿ ಲಹರೀ ಮಂದಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತಿಷಾಮ್ ||6||

ಆರೂಢಸ್ಯ ಸಮುನ್ನತಸ್ತನತಟೀಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನಂ
ಕಂದರ್ಪಸ್ಯ ವಿಭೋರ್ಜಗತ್ತ್ರಯಪ್ರಾಕಟ್ಯಮುದ್ರಾನಿಧೇಃ |
ಯಸ್ಯಾಶ್ಚಾಮರಚಾತುರೀಂ ಕಲಯತೇ ರಶ್ಮಿಚ್ಛಟಾ ಚಂಚಲಾ
ಸಾ ಮಂದಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ಭವತು ನಃ ಕಾಮಾಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ||7||

ಶಂಭೋರ್ಯಾ ಪರಿರಂಭಸಂಭ್ರಮವಿಧೌ ನೈರ್ಮಲ್ಯಸೀಮಾನಿಧಿಃ
ಗೈರ್ವಾಣೀವ ತರಂಗಿಣೀ ಕೃತಮೃದುಸ್ಯಂದಾಂ ಕಲಿಂದಾತ್ಮಜಾಮ್ |
ಕಲ್ಮಾಷೀಕುರುತೇ ಕಲಂಕಸುಷಮಾಂ ಕಂಠಸ್ಥಲೀಚುಂಬಿನೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಕಂದಲೀ ಭವತು ನಃ ಕಲ್ಯಾಣಸಂದೋಹಿನೀ ||8||

ಜೇತುಂ ಹಾರಲತಾಮಿವ ಸ್ತನತಟೀಂ ಸಂಜಗ್ಮುಷೀ ಸಂತತಂ
ಗಂತುಂ ನಿರ್ಮಲತಾಮಿವ ದ್ವಿಗುಣಿತಾಂ ಮಗ್ನಾ ಕೃಪಾಸ್ತ್ರೋತಸಿ |
ಲಬ್ಧುಂ ವಿಸ್ಮಯನೀಯತಾಮಿವ ಹರಂ ರಾಗಾಕುಲಂ ಕುರ್ವತೀ
ಮಂಜುಸ್ತೇ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ಭವಭಯಂ ಮಥ್ನಾತು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮೇ ||9||

ಶ್ವೇತಾಪಿ ಪ್ರಕಟಂ ನಿಶಾಕರರುಚಾಂ ಮಾಲಿನ್ಯಮಾತನ್ವತೀ
ಶೀತಾಪಿ ಸ್ಮರಪಾವಕಂ ಪಶುಪತೇಃ ಸಂಧುಕ್ಷಯಂತೀ ಸದಾ |
ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾದಧರಾಶ್ರಿತಾಪಿ ನಮತಾಮುಚ್ಚೈರ್ದಿಶಂತೀ ಗತಿಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುಟಮಂತರಾ ಸ್ಫುರತು ನಸ್ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಪ್ರಭಾ ||10||

ವಕ್ತ್ರಶ್ರೀಸರಸೀಜಲೇ ತರಲಿತಭ್ರೂವಲ್ಲಿಕಲ್ಲೋಲಿತೇ
ಕಾಲಿಮ್ನಾ ದಧತೀ ಕಟಾಕ್ಷಜನುಷಾ ಮಾಧುವ್ರತೀಂ ವ್ಯಾಪೃತಿಮ್ |
ನಿರ್ನಿದ್ರಾಮಲಪುಂಡರೀಕಕುಹನಾಪಾಂಡಿತ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಚಾತುರೀ ಮಮ ಮನಃ ಕಾತರ್ಯಮುನ್ಮೂಲಯೇತ್ ||11||

ನಿತ್ಯಂ ಬಾಧಿತಬಂಧುಜೀವಮಧರಂ ಮೈತ್ರೀಜುಷಂ ಪಲ್ಲವೈಃ
ಶುದ್ಧಸ್ಯ ದ್ವಿಜಮಂಡಲಸ್ಯ ಚ ತಿರಸ್ಕರ್ತಾರಮಪ್ಯಾಶ್ರಿತಾ |
ಯಾ ವೈಮಲ್ಯವತೀ ಸದೈವ ನಮತಾಂ ಚೇತಃ ಪುನೀತೇತರಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಹೃದಯಂ ಪ್ರಸಾದಯತು ಮೇ ಸಾ ಮಂದಹಾಸಪ್ರಭಾ ||12||

ದ್ರುಹ್ಯಂತೀ ತಮಸೇ ಮುಹುಃ ಕುಮುದಿನೀಸಾಹಾಯ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ
ಯಾಂತೀ ಚಂದ್ರಕಿಶೋರಶೇಖರವಪುಃಸೌಧಾಂಗಣೇ ಪ್ರೇಂಖಣಮ್ |
ಙ್ಞಾನಾಂಭೋನಿಧಿವೀಚಿಕಾಂ ಸುಮನಸಾಂ ಕೂಲಂಕಷಾಂ ಕುರ್ವತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಕೌಮುದೀ ಹರತು ಮೇ ಸಂಸಾರತಾಪೋದಯಮ್ ||13||

ಕಾಶ್ಮೀರದ್ರವಧಾತುಕರ್ದಮರುಚಾ ಕಲ್ಮಾಷತಾಂ ಬಿಭ್ರತೀ
ಹಂಸೌಧೈರಿವ ಕುರ್ವತೀ ಪರಿಚಿತಿಂ ಹಾರೀಕೃತೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕೈಃ |
ವಕ್ಷೋಜನ್ಮತುಷಾರಶೈಲಕಟಕೇ ಸಂಚಾರಮಾತನ್ವತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಮಯೀ ಭಾಗೀರಥೀ ಭಾಸತೇ ||14||

ಕಂಬೋರ್ವಂಶಪರಂಪರಾ ಇವ ಕೃಪಾಸಂತಾನವಲ್ಲೀಭುವಃ
ಸಂಫುಲ್ಲಸ್ತಬಕಾ ಇವ ಪ್ರಸೃಮರಾ ಮೂರ್ತಾಃ ಪ್ರಸಾದಾ ಇವ |
ವಾಕ್ಪೀಯೂಷಕಣಾ ಇವ ತ್ರಿಪಥಗಾಪರ್ಯಾಯಭೇದಾ ಇವ
ಭ್ರಾಜಂತೇ ತವ ಮಂದಹಾಸಕಿರಣಾಃ ಕಾಂಚೀಪುರೀನಾಯಿಕೇ ||15||

ವಕ್ಷೋಜೇ ಘನಸಾರಪತ್ರರಚನಾಭಂಗೀಸಪತ್ನಾಯಿತಾ
ಕಂಠೇ ಮೌಕ್ತಿಕಹಾರಯಷ್ಟಿಕಿರಣವ್ಯಾಪಾರಮುದ್ರಾಯಿತಾ |
ಓಷ್ಠಶ್ರೀನಿಕುರುಂಬಪಲ್ಲವಪುಟೇ ಪ್ರೇಂಖತ್ಪ್ರಸೂನಾಯಿತಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರತಾಂ ಮದೀಯಹೃದಯೇ ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಪ್ರಭಾ ||16||

ಯೇಷಾಂ ಬಿಂದುರಿವೋಪರಿ ಪ್ರಚಲಿತೋ ನಾಸಾಗ್ರಮುಕ್ತಾಮಣಿಃ
ಯೇಷಾಂ ದೀನ ಇವಾಧಿಕಂಠಮಯತೇ ಹಾರಃ ಕರಾಲಂಬನಮ್ |
ಯೇಷಾಂ ಬಂಧುರಿವೋಷ್ಠಯೋರರುಣಿಮಾ ಧತ್ತೇ ಸ್ವಯಂ ರಂಜನಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪ್ರಭವಂತು ತೇ ಮಮ ಶಿವೋಲ್ಲಾಸಾಯ ಹಾಸಾಂಕುರಾಃ ||17||

ಯಾ ಜಾಡ್ಯಾಂಬುನಿಧಿಂ ಕ್ಷಿಣೋತಿ ಭಜತಾಂ ವೈರಾಯತೇ ಕೈರವೈಃ
ನಿತ್ಯಂ ಯಾಂ ನಿಯಮೇನ ಯಾ ಚ ಯತತೇ ಕರ್ತುಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರೋತ್ಸವಮ್ |
ಬಿಂಬಂ ಚಾಂದ್ರಮಸಂ ಚ ವಂಚಯತಿ ಯಾ ಗರ್ವೇಣ ಸಾ ತಾದೃಶೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ತವ ಕಥಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನೇತ್ಯಸೌ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ ||18||

ಆರುಢಾ ರಭಸಾತ್ಪುರಃ ಪುರರಿಪೋರಾಶ್ಲೇಷಣೋಪಕ್ರಮೇ
ಯಾ ತೇ ಮಾತರುಪೈತಿ ದಿವ್ಯತಟಿನೀಶಂಕಾಕರೀ ತತ್ಕ್ಷಣಮ್ |
ಓಷ್ಠೌ ವೇಪಯತಿ ಭ್ರುವೌ ಕುಟಿಲಯತ್ಯಾನಮ್ರಯತ್ಯಾನನಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಮೃದುಹಾಸಪೂರಸುಷಮಾಮೇಕಾಮ್ರನಾಥಪ್ರಿಯೇ ||19||

ವಕ್ತ್ರೇಂದೋಸ್ತವ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸ್ಮಿತತತಿರ್ವಲ್ಗು ಸ್ಫುರಂತೀ ಸತಾಂ
ಸ್ಯಾಚ್ಚೇದ್ಯುಕ್ತಿಮಿದಂ ಚಕೋರಮನಸಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೌತೂಹಲಮ್ |
ಏತಚ್ಚಿತ್ರಮಹರ್ನಿಶಂ ಯದಧಿಕಾಮೇಷಾ ರುಚಿಂ ಗಾಹತೇ
ಬಿಂಬೋಷ್ಠದ್ಯುಮಣಿಪ್ರಭಾಸ್ವಪಿ ಚ ಯದ್ಬಿಬ್ಬೋಕಮಾಲಂಬತೇ ||20||

ಸಾದೃಶ್ಯಂ ಕಲಶಾಂಬುಧೇರ್ವಹತಿ ಯತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ
ಶೋಭಾಮೋಷ್ಠರುಚಾಂಬ ವಿದ್ರುಮಭವಾಮೇತಾದ್ಭಿದಾಂ ಬ್ರೂಮಹೇ |
ಏಕಸ್ಮಾದುದಿತಂ ಪುರಾ ಕಿಲ ಪಪೌ ಶರ್ವಃ ಪುರಾಣಃ ಪುಮಾನ್
ಏತನ್ಮಧ್ಯಸಮುದ್ಭವಂ ರಸಯತೇ ಮಾಧುರ್ಯರೂಪಂ ರಸಮ್ ||21||

ಉತ್ತುಂಗಸ್ತನಕುಂಭಶೈಲಕಟಕೇ ವಿಸ್ತಾರಿಕಸ್ತೂರಿಕಾ-
ಪತ್ರಶ್ರೀಜುಷಿ ಚಂಚಲಾಃ ಸ್ಮಿತರುಚಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ಕೋಮಲಾಃ |
ಸಂಧ್ಯಾದೀಧಿತಿರಂಜಿತಾ ಇವ ಮುಹುಃ ಸಾಂದ್ರಾಧರಜ್ಯೋತಿಷಾ
ವ್ಯಾಲೋಲಾಮಲಶಾರದಾಭ್ರಶಕಲವ್ಯಾಪಾರಮಾತನ್ವತೇ ||22||

ಕ್ಷೀರಂ ದೂರತ ಏವ ತಿಷ್ಠತು ಕಥಂ ವೈಮಲ್ಯಮಾತ್ರಾದಿದಂ
ಮಾತಸ್ತೇ ಸಹಪಾಠವೀಥಿಮಯತಾಂ ಮಂದಸ್ಮಿತೈರ್ಮಂಜುಲೈಃ |
ಕಿಂ ಚೇಯಂ ತು ಭಿದಾಸ್ತಿ ದೋಹನವಶಾದೇಕಂ ತು ಸಂಜಾಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಯಮರ್ಥಿತಂ ಪ್ರಣಮತಾಮನ್ಯತ್ತು ದೋದುಹ್ಯತೇ ||23||

ಕರ್ಪೂರೈರಮೃತೈರ್ಜಗಜ್ಜನನಿ ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಂದ್ರಾತಪೈಃ
ಮುಕ್ತಾಹಾರಗುಣೈರ್ಮೃಣಾಲವಲಯೈರ್ಮುಗ್ಧಸ್ಮಿತಶ್ರೀರಿಯಮ್ |
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರನಾಯಿಕೇ ಸಮತಯಾ ಸಂಸ್ತೂಯತೇ ಸಜ್ಜನೈಃ
ತತ್ತಾದೃಙ್ಮಮ ತಾಪಶಾಂತಿವಿಧಯೇ ಕಿಂ ದೇವಿ ಮಂದಾಯತೇ ||24||

ಮಧ್ಯೇಗರ್ಭಿತಮಂಜುವಾಕ್ಯಲಹರೀಮಾಧ್ವೀಝರೀಶೀತಲಾ
ಮಂದಾರಸ್ತಬಕಾಯತೇ ಜನನಿ ತೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಾಂಶುಚ್ಛಟಾ |
ಯಸ್ಯಾ ವರ್ಧಯಿತುಂ ಮುಹುರ್ವಿಕಸನಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮದ್ರುಹೋ
ವಲ್ಗುರ್ವೀಕ್ಷಣವಿಭ್ರಮವ್ಯತಿಕರೋ ವಾಸಂತಮಾಸಾಯತೇ ||25||

ಬಿಂಬೋಷ್ಠದ್ಯುತಿಪುಂಜರಂಜಿತರುಚಿಸ್ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಚ್ಛಟಾ |
ಕಲ್ಯಾಣಂ ಗಿರಿಸಾರ್ವಭೌಮತನಯೇ ಕಲ್ಲೋಲಯತ್ವಾಶು ಮೇ |
ಫುಲ್ಲನ್ಮಲ್ಲಿಪಿನದ್ಧಹಲ್ಲಕಮಯೀ ಮಾಲೇವ ಯಾ ಪೇಶಲಾ
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಶ್ವರಿ ಮಾರಮರ್ದಿತುರುರೋಮಧ್ಯೇ ಮುಹುರ್ಲಂಬತೇ ||26||

ಬಿಭ್ರಾಣಾ ಶರದಭ್ರವಿಭ್ರಮದಶಾಂ ವಿದ್ಯೋತಮಾನಾಪ್ಯಸೋ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ಕಿರತಿ ತೇ ಕಾರುಣ್ಯಧಾರಾರಸಮ್ |
ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಶಿಶಿರೀಕರೋತಿ ಜಗತೀಶ್ಚಾಲೋಕ್ಯ ಚೈನಾಮಹೋ
ಕಾಮಂ ಖೇಲತಿ ನೀಲಕಂಠಹೃದಯಂ ಕೌತೂಹಲಾಂದೋಲಿತಮ್ ||27||

ಪ್ರೇಂಖತ್ಪ್ರೌಢಕಟಾಕ್ಷಕುಂಜಕುಹರೇಷ್ವತ್ಯಚ್ಛಗುಚ್ಛಾಯಿತಂ
ವಕ್ತ್ರೇಂದುಚ್ಛವಿಸಿಂಧುವೀಚಿನಿಚಯೇ ಫೇನಪ್ರತಾನಾಯಿತಮ್ |
ನೈರಂತರ್ಯವಿಜೃಂಭಿತಸ್ತನತಟೇ ನೈಚೋಲಪಟ್ಟಾಯಿತಂ
ಕಾಲುಷ್ಯಂ ಕಬಲೀಕರೋತು ಮಮ ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಂದಸ್ಮಿತಮ್ ||28||

ಪೀಯೂಷಂ ತವ ಮಂಥರಸ್ಮಿತಮಿತಿ ವ್ಯರ್ಥೈವ ಸಾಪಪ್ರಥಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಧ್ರುವಮೀದೃಶಂ ಯದಿ ಭವೇದೇತತ್ಕಥಂ ವಾ ಶಿವೇ |
ಮಂದಾರಸ್ಯ ಕಥಾಲವಂ ನ ಸಹತೇ ಮಥ್ನಾತಿ ಮಂದಾಕಿನೀ-
ಮಿಂದುಂ ನಿಂದತಿ ಕೀರ್ತಿತೇ‌உಪಿ ಕಲಶೀಪಾಥೋಧಿಮೀರ್ಷ್ಯಾಯತೇ ||29||

ವಿಶ್ವೇಷಾಂ ನಯನೋತ್ಸವಂ ವಿತನುತಾಂ ವಿದ್ಯೋತತಾಂ ಚಂದ್ರಮಾ
ವಿಖ್ಯಾತೋ ಮದನಾಂತಕೇನ ಮುಕುಟೀಮಧ್ಯೇ ಚ ಸಂಮಾನ್ಯತಾಮ್ |
ಆಃ ಕಿಂ ಜಾತಮನೇನ ಹಾಸಸುಷಮಾಮಾಲೋಕ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ
ಕಾಲಂಕೀಮವಲಂಬತೇ ಖಲು ದಶಾಂ ಕಲ್ಮಾಷಹೀನೋ‌உಪ್ಯಸೌ ||30||

ಚೇತಃ ಶೀತಲಯಂತು ನಃ ಪಶುಪತೇರಾನಂದಜೀವಾತವೋ
ನಮ್ರಾಣಾಂ ನಯನಾಧ್ವಸೀಮಸು ಶರಚ್ಚಂದ್ರಾತಪೋಪಕ್ರಮಾಃ |
ಸಂಸಾರಾಖ್ಯಸರೋರುಹಾಕರಖಲೀಕಾರೇ ತುಷಾರೋತ್ಕರಾಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮರಕೀರ್ತಿಬೀಜನಿಕರಾಸ್ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಾಂಕುರಾಃ ||31||

ಕರ್ಮೌಘಾಖ್ಯತಮಃಕಚಾಕಚಿಕರಾನ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂಚಿಂತಯೇ
ತ್ವನ್ಮಂದಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾಂ ತ್ರಿಭುವನಕ್ಷೇಮಂಕರಾನಂಕುರಾನ್ |
ಯೇ ವಕ್ತ್ರಂ ಶಿಶಿರಶ್ರಿಯೋ ವಿಕಸಿತಂ ಚಂದ್ರಾತಪಾಂಭೋರುಹ-
ದ್ವೇಷೋದ್ಧೇಷೋಣಚಾತುರೀಮಿವ ತಿರಸ್ಕರ್ತುಂ ಪರಿಷ್ಕುರ್ವತೇ ||32||

ಕುರ್ಯುರ್ನಃ ಕುಲಶೈಲರಾಜತನಯೇ ಕೂಲಂಕಷಂ ಮಂಗಲಂ
ಕುಂದಸ್ಪರ್ಧನಚುಂಚವಸ್ತವ ಶಿವೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಪ್ರಕ್ರಮಾಃ |
ಯೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಮಸ್ತಸಾಕ್ಷಿನಯನಂ ಸಂತೋಷಯಂತೀಶ್ವರಂ
ಕರ್ಪೂರಪ್ರಕರಾ ಇವ ಪ್ರಸೃಮರಾಃ ಪುಂಸಾಮಸಾಧಾರಣಾಃ ||33||

ಕಮ್ರೇಣ ಸ್ನಪಯಸ್ವ ಕರ್ಮಕುಹನಾಚೋರೇಣ ಮಾರಾಗಮ-
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಶಿಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಿತೇನ ವಿದುಷಾಮಕ್ಷೀಣಲಕ್ಷ್ಮೀಪುಷಾ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಕಂದಲೇನ ಕಲುಷಸ್ಫೋಟಕ್ರಿಯಾಚುಂಚುನಾ
ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತವೀಚಿಕಾವಿಹರಣಪ್ರಾಚುರ್ಯಧುರ್ಯೇಣ ಮಾಮ್ ||34||

ತ್ವನ್ಮಂದಸ್ಮಿತಕಂದಲಸ್ಯ ನಿಯತಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಂಕಾಮಹೇ
ಬಿಂಬಃ ಕಶ್ಚನ ನೂತನಃ ಪ್ರಚಲಿತೋ ನೈಶಾಕರಃ ಶೀಕರಃ |
ಕಿಂಚ ಕ್ಷೀರಪಯೋನಿಧಿಃ ಪ್ರತಿನಿಧಿಃ ಸ್ವರ್ವಾಹಿನೀವೀಚಿಕಾ-
ಬಿಬ್ವೋಕೋ‌உಪಿ ವಿಡಂಬ ಏವ ಕುಹನಾ ಮಲ್ಲೀಮತಲ್ಲೀರುಚಃ ||35||

ದುಷ್ಕರ್ಮಾರ್ಕನಿಸರ್ಗಕರ್ಕಶಮಹಸ್ಸಂಪರ್ಕತಪತಂ ಮಿಲ-
ತ್ಪಂಕಂ ಶಂಕರವಲ್ಲಭೇ ಮಮ ಮನಃ ಕಾಂಚೀಪುರಾಲಂಕ್ರಿಯೇ |
ಅಂಬ ತ್ವನ್ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಮೃತರಸೇ ಮಂಕ್ತ್ವಾ ವಿಧೂಯ ವ್ಯಥಾ-
ಮಾನಂದೋದಯಸೌಧಶೃಂಗಪದವೀಮಾರೋಢುಮಾಕಾಂಕ್ಷತಿ ||36||

ನಮ್ರಾಣಾಂ ನಗರಾಜಶೇಖರಸುತೇ ನಾಕಾಲಯಾನಾಂ ಪುರಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತ್ವರಯಾ ವಿಪತ್ಪ್ರಶಮೇನ ಕಾರುಣ್ಯಧಾರಾಃ ಕಿರನ್ |
ಆಗಚ್ಛಂತಮನುಗ್ರಹಂ ಪ್ರಕಟಯನ್ನಾನಂದಬೀಜಾನಿ ತೇ
ನಾಸೀರೇ ಮೃದುಹಾಸ ಏವ ತನುತೇ ನಾಥೇ ಸುಧಾಶೀತಲಃ ||37||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಥಮಾನವಿಭ್ರಮನಿಧಿಃ ಕಂದರ್ಪದರ್ಪಪ್ರಸೂಃ
ಮುಗ್ಧಸ್ತೇ ಮೃದುಹಾಸ ಏವ ಗಿರಿಜೇ ಮುಷ್ಣಾತು ಮೇ ಕಿಲ್ಬಿಷಮ್ |
ಯಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ವಿಹಿತೇ ಕರಗ್ರಹ ಉಮೇ ಶಂಭುಸ್ತ್ರಪಾಮೀಲಿತಂ
ಸ್ವೈರಂ ಕಾರಯತಿ ಸ್ಮ ತಾಂಡವವಿನೋದಾನಂದಿನಾ ತಂಡುನಾ ||38||

ಕ್ಷುಣ್ಣಂ ಕೇನಚಿದೇವ ಧೀರಮನಸಾ ಕುತ್ರಾಪಿ ನಾನಾಜನೈಃ
ಕರ್ಮಗ್ರಂಥಿನಿಯಂತ್ರಿತೈರಸುಗಮಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ |
ಮುಗ್ಧೈರ್ದ್ರುಷ್ಟುಮಶಕ್ಯಮೇವ ಮನಸಾ ಮೂಢಸಯ ಮೇ ಮೌಕ್ತಿಕಂ
ಮಾರ್ಗಂ ದರ್ಶಯತು ಪ್ರದೀಪ ಇವ ತೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಶ್ರೀರಿಯಮ್ ||39||

ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಕಾಂತಿಭಿರೇವ ನಿರ್ಮಲತರಂ ನೈಶಾಕರಂ ಮಂಡಲಂ
ಹಂಸೈರೇವ ಶರದ್ವಿಲಾಸಸಮಯೇ ವ್ಯಾಕೋಚಮಂಭೋರುಹಮ್ |
ಸ್ವಚ್ಛೈರೇವ ವಿಕಸ್ವರೈರುಡುಗುಣೈಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಬಿಂಬಂ ದಿವಃ
ಪುಣ್ಯೈರೇವ ಮೃದುಸ್ಮಿತೈಸ್ತವ ಮುಖಂ ಪುಷ್ಣಾತಿ ಶೋಭಾಭರಮ್ ||40||

ಮಾನಗ್ರಂಥಿವಿಧುಂತುದೇನ ರಭಸಾದಾಸ್ವಾದ್ಯಮಾನೇ ನವ-
ಪ್ರೇಮಾಡಂಬರಪೂರ್ಣಿಮಾಹಿಮಕರೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ತತ್ಕ್ಷಣಮ್ |
ಆಲೋಕ್ಯ ಸ್ಮಿತಚಂದ್ರಿಕಾಂ ಪುನರಿಮಾಮುನ್ಮೀಲನಂ ಜಗ್ಮುಷೀಂ
ಚೇತಃ ಶೀಲಯತೇ ಚಕೋರಚರಿತಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಚೂಡಾಮಣೇಃ ||41||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀಂ ತವ ಭಜೇ ಯಸ್ಯಾಸ್ತ್ವಿಷಾಮಂಕುರಾ-
ನಾಪೀನಸ್ತನಪಾನಲಾಲಸತಯಾ ನಿಶ್ಶಂಕಮಂಕೇಶಯಃ |
ಊರ್ಧ್ವಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ವಿಕರ್ಷತಿ ಪ್ರಸೃಮರಾನುದ್ದಾಮಯಾ ಶುಂಡಯಾ
ಸೂನುಸುತೇ ಬಿಸಶಂಕಯಾಶು ಕುಹನಾದಂತಾವಲಗ್ರಾಮಣೀಃ ||42||

ಗಾಢಾಶ್ಲೇಷವಿಮರ್ದಸಂಭ್ರಮವಶಾದುದ್ದಾಮಮುಕ್ತಾಗುಣ-
ಪ್ರಾಲಂಬೇ ಕುಚಕುಂಭಯೋರ್ವಿಗಲಿತೇ ದಕ್ಷದ್ವಿಷೋ ವಕ್ಷಸಿ |
ಯಾ ಸಖ್ಯೇನ ಪಿನಹ್ಯತಿ ಪ್ರಚುರಯಾ ಭಾಸಾ ತದೀಯಾಂ ದಶಾಂ
ಸಾ ಮೇ ಖೇಲತು ಕಾಮಕೋಟಿ ಹೃದಯೇ ಸಾಂದ್ರಸ್ಮಿತಾಂಶುಚ್ಛಟಾ ||43||

ಮಂದಾರೇ ತವ ಮಂಥರಸ್ಮಿತರುಚಾಂ ಮಾತ್ಸರ್ಯಮಾಲೋಕ್ಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮರಶಾಸನೇ ಚ ನಿಯತೋ ರಾಗೋದಯೋ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ |
ಚಾಂದ್ರೀಷು ದ್ಯುತಿಮಂಜರೀಷು ಚ ಮಹಾಂದ್ವೇಷಾಂಕುರೋ ದೃಶ್ಯತೇ
ಶುದ್ಧಾನಾಂ ಕಥಮೀದೃಶೀ ಗಿರಿಸುತೇ‌உತಿಶುದ್ಧಾ ದಶಾ ಕಥ್ಯತಾಮ್ ||44||

ಪೀಯೂಷಂ ಖಲು ಪೀಯತೇ ಸುರಜನೈರ್ದುಗ್ಧಾಂಬುಧಿರ್ಮಥ್ಯತೇ
ಮಾಹೇಶೈಶ್ಚ ಜಟಾಕಲಾಪನಿಗಡೈರ್ಮಂದಾಕಿನೀ ನಹ್ಯತೇ |
ಶೀತಾಂಶುಃ ಪರಿಭೂಯತೇ ಚ ತಮಸಾ ತಸ್ಮಾದನೇತಾದೃಶೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ತವ ವಚೋವೈದಗ್ಧ್ಯಮುಲ್ಲಂಘತೇ ||45||

ಆಶಂಕೇ ತವ ಮಂದಹಾಸಲಹರೀಮನ್ಯಾದೃಶೀಂ ಚಂದ್ರಿಕಾ-
ಮೇಕಾಮ್ರೇಶಕುಟುಂಬಿನಿ ಪ್ರತಿಪದಂ ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಭಾಸಂಗಮೇ |
ವಕ್ಷೋಜಾಂಬುರುಹೇ ನ ತೇ ರಚಯತಃ ಕಾಂಚಿದ್ದಶಾಂ ಕೌಙ್ಮಲೀ-
ಮಾಸ್ಯಾಂಭೋರುಹಮಂಬ ಕಿಂಚ ಶನಕೈರಾಲಂಬತೇ ಫುಲ್ಲತಾಮ್ ||46||

ಆಸ್ತೀರ್ಣಾಧರಕಾಂತಿಪಲ್ಲವಚಯೇ ಪಾತಂ ಮುಹುರ್ಜಗ್ಮುಷೀ
ಮಾರದ್ರೋಹಿಣಿ ಕಂದಲತ್ಸ್ಮರಶರಜ್ವಾಲಾವಲೀರ್ವ್ಯಂಜತೀ |
ನಿಂದಂತೀ ಘನಸಾರಹಾರವಲಯಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮೃಣಾಲಾನಿ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಚಾತುರೀ ವಿರಹಿಣೀರೀತಿಂ ಜಗಾಹೇತರಾಮ್ ||47||

ಸೂರ್ಯಾಲೋಕವಿಧೌ ವಿಕಾಸಮಧಿಕಂ ಯಾಂತೀ ಹರಂತೀ ತಮ-
ಸ್ಸಂದೋಹಂ ನಮತಾಂ ನಿಜಸ್ಮರಣತೋ ದೋಷಾಕರದ್ವೇಷಿಣೀ |
ನಿರ್ಯಾಂತೀ ವದನಾರವಿಂದಕುಹರಾನ್ನಿರ್ಧೂತಜಾಡ್ಯಾ ನೃಣಾಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಮಯೀ ಚಿತ್ರೀಯತೇ ಚಂದ್ರಿಕಾ ||48||

ಕುಂಠೀಕುರ್ಯುರಮೀ ಕುಬೋಧಘಟನಾಮಸ್ಮನ್ಮನೋಮಾಥಿನೀಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಿವಂಕರಾಸ್ತವ ಶಿವೇ ಶ್ರೀಮಂದಹಾಸಾಂಕುರಾಃ |
ಯೇ ತನ್ವಂತಿ ನಿರಂತರಂ ತರುಣಿಮಸ್ತಂಬೇರಮಗ್ರಾಮಣೀ-
ಕುಂಭದ್ವಂದ್ವವಿಡಂಬಿನಿ ಸ್ತನತಟೇ ಮುಕ್ತಾಕುಥಾಡಂಬರಮ್ ||49||

ಪ್ರೇಂಖಂತಃ ಶರದಂಬುದಾ ಇವ ಶನೈಃ ಪ್ರೇಮಾನಿಲೈಃ ಪ್ರೇರಿತಾ
ಮಜ್ಜಂತೋ ಮಂದನಾರಿಕಂಠಸುಷಮಾಸಿಂಧೌ ಮುಹುರ್ಮಂಥರಮ್ |
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಂಶುನಿಕರಾಃ ಶ್ಯಾಮಾಯಮಾನಶ್ರಿಯೋ
ನೀಲಾಂಭೋಧರನೈಪುಣೀಂ ತತ ಇತೋ ನಿರ್ನಿದ್ರಯಂತ್ಯಂಜಸಾ ||50||

ವ್ಯಾಪಾರಂ ಚತುರಾನನೈಕವಿಹೃತೌ ವ್ಯಾಕುರ್ವತೀ ಕುರ್ವತೀ
ರುದ್ರಾಕ್ಷಗ್ರಹಣಂ ಮಹೇಶಿ ಸತತಂ ವಾಗೂರ್ಮಿಕಲ್ಲೋಲಿತಾ |
ಉತ್ಫುಲ್ಲಂ ಧವಲಾರವಿಂದಮಧರೀಕೃತ್ಯ ಸ್ಫುರಂತೀ ಸದಾ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸರಸ್ವತೀ ವಿಜಯತೇ ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಪ್ರಭಾ ||51||

ಕರ್ಪೂರದ್ಯುತಿತಸ್ಕರೇಣ ಮಹಸಾ ಕಲ್ಮಾಷಯತ್ಯಾನನಂ
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರನಾಯಿಕೇ ಪತಿರಿವ ಶ್ರೀಮಂದಹಾಸೋ‌உಪಿ ತೇ |
ಆಲಿಂಗತ್ಯತಿಪೀವರಾಂ ಸ್ತನತಟೀಂ ಬಿಂಬಾಧರಂ ಚುಂಬತಿ
ಪ್ರೌಢಂ ರಾಗಭರಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ ಮನಸೋ ಧೈರ್ಯಂ ಧುನೀತೇತರಾಮ್ ||52||

ವೈಶದ್ಯೇನ ಚ ವಿಶ್ವತಾಪಹರಣಕ್ರೀಡಾಪಟೀಯಸ್ತಯಾ
ಪಾಂಡಿತ್ಯೇನ ಪಚೇಲಿಮೇನ ಜಗತಾಂ ನೇತ್ರೋತ್ಸವೋತ್ಪಾದೇನ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಕಂದಲೈಸ್ತವ ತುಲಾಮಾರೋಢುಮುದ್ಯೋಗಿನೀ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಸೌ ಜಲರಾಶಿಪೋಷಣತಯಾ ದೂಷ್ಯಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ ದಶಾಮ್ ||53||

ಲಾವಣ್ಯಾಂಬುಜಿನೀಮೃಣಾಲವಲಯೈಃ ಶೃಂಗಾರಗಂಧದ್ವಿಪ-
ಗ್ರಾಮಣ್ಯಃ ಶ್ರುತಿಚಾಮರೈಸ್ತರುಣಿಮಸ್ವಾರಾಜ್ಯತೇಜೋಂಕುರೈಃ |
ಆನಂದಾಮೃತಸಿಂಧುವೀಚಿಪೃಷತೈರಾಸ್ಯಾಬ್ಜಹಂಸೈಸ್ತವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಥಾನ ಮಂದಹಸಿತೈರ್ಮತ್ಕಂ ಮನಃಕಲ್ಮಷಮ್ ||54||

ಉತ್ತುಂಗಸ್ತನಮಂಡಲೀಪರಿಚಲನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಹಾರಚ್ಛಟಾ-
ಚಂಚಚ್ಛೋಣಿಮಪುಂಜಮಧ್ಯಸರಣಿಂ ಮಾತಃ ಪರಿಷ್ಕುರ್ವತೀ |
ಯಾ ವೈದಗ್ಧ್ಯಮುಪೈತಿ ಶಂಕರಜಟಾಕಾಂತಾರವಾಟೀಪತ-
ತ್ಸ್ವರ್ವಾಪೀಪಯಸಃ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿರಸೌ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ಮಂಜುಲಾ ||55||

ಸನ್ನಾಮೈಕಜುಷಾ ಜನೇನ ಸುಲಭಂ ಸಂಸೂಚಯಂತೀ ಶನೈ-
ರುತ್ತುಂಗಸ್ಯ ಚಿರಾದನುಗ್ರಹತರೋರುತ್ಪತ್ಸ್ಯಮಾನಂ ಫಲಮ್ |
ಪ್ರಾಥಮ್ಯೇನ ವಿಕಸ್ವರಾ ಕುಸುಮವತ್ಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯಮಭ್ಯೇಯುಷೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಚಾತುರೀ ತವ ಮಮ ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಕಲ್ಪತಾಮ್ ||56||

ಧಾನುಷ್ಕಾಗ್ರಸರಸ್ಯ ಲೋಲಕುಟಿಲಭ್ರೂಲೇಖಯಾ ಬಿಭ್ರತೋ
ಲೀಲಾಲೋಕಶಿಲೀಮುಖಂ ನವವಯಸ್ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುಷಃ |
ಜೇತುಂ ಮನ್ಮಥಮರ್ದಿನಂ ಜನನಿ ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಹಾಸಃ ಸ್ವಯಂ
ವಲ್ಗುರ್ವಿಭ್ರಮಭೂಭೃತೋ ವಿತನುತೇ ಸೇನಾಪತಿಪ್ರಕ್ರಿಯಾಮ್ ||57||

ಯನ್ನಾಕಂಪತ ಕಾಲಕೂಟಕಬಲೀಕಾರೇ ಚುಚುಂಬೇ ನ ಯದ್-
ಗ್ಲಾನ್ಯಾ ಚಕ್ಷುಷಿ ರೂಷಿತಾನಲಶಿಖೇ ರುದ್ರಸ್ಯ ತತ್ತಾದೃಶಮ್ |
ಚೇತೋ ಯತ್ಪ್ರಸಭಂ ಸ್ಮರಜ್ವರಶಿಖಿಜ್ವಾಲೇನ ಲೇಲಿಹ್ಯತೇ
ತತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಂಶುಕಲಿಕಾಹೇಲಾಭವಂ ಪ್ರಾಭವಮ್ ||58||

ಸಂಭಿನ್ನೇವ ಸುಪರ್ವಲೋಕತಟಿನೀ ವೀಚೀಚಯೈರ್ಯಾಮುನೈಃ
ಸಂಮಿಶ್ರೇವ ಶಶಾಂಕದೀಪ್ತಿಲಹರೀ ನೀಲೈರ್ಮಹಾನೀರದೈಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರಿತಾ ತವ ಸ್ಮಿತರುಚಿಃ ಕಾಲಾಂಜನಸ್ಪರ್ಧಿನಾ
ಕಾಲಿಮ್ನಾ ಕಚರೋಚಿಷಾಂ ವ್ಯತಿಕರೇ ಕಾಂಚಿದ್ದಶಾಮಶ್ನುತೇ ||59||

ಜಾನೀಮೋ ಜಗದೀಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನಿ ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಪ್ರಭಾಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸರೋಜಿನೀಮಭಿನವಾಮೇಷಾ ಯತಃ ಸರ್ವದಾ |
ಆಸ್ಯೇಂದೋರವಲೋಕೇನ ಪಶುಪತೇರಭ್ಯೇತಿ ಸಂಫುಲ್ಲತಾಂ
ತಂದ್ರಾಲುಸ್ತದಭಾವ ಏವ ತನುತೇ ತದ್ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ರಮಮ್ ||60||

ಯಾಂತೀ ಲೋಹಿತಿಮಾನಮಭ್ರತಟಿನೀ ಧಾತುಚ್ಛಟಾಕರ್ದಮೈಃ
ಭಾಂತೀ ಬಾಲಗಭಸ್ತಿಮಾಲಿಕಿರಣೈರ್ಮೇಘಾವಲೀ ಶಾರದೀ |
ಬಿಂಬೋಷ್ಠದ್ಯುತಿಪುಂಜಚುಂಬನಕಲಾಶೋಣಾಯಮಾನೇನ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾ ಸಮದಶಾಮಾರೋಢುಮಾಕಾಂಕ್ಷತೇ ||61||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮುಖೇಂದುಭೂಷಣಮಿದಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ತಾವಕಂ
ನೇತ್ರಾನಂದಕರಂ ತಥಾ ಹಿಮಕರೋ ಗಚ್ಛೇದ್ಯಥಾ ತಿಗ್ಮತಾಮ್ |
ಶೀತಂ ದೇವಿ ತಥಾ ಯಥಾ ಹಿಮಜಲಂ ಸಂತಾಪಮುದ್ರಾಸ್ಪದಂ
ಶ್ವೇತಂ ಕಿಂಚ ತಥಾ ಯಥಾ ಮಲಿನತಾಂ ಧತ್ತೇ ಚ ಮುಕ್ತಾಮಣಿಃ ||62||

ತ್ವನ್ಮಂದಸ್ಮಿತಮಂಜರೀಂ ಪ್ರಸೃಮರಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಂದ್ರಾತಪಂ
ಸಂತಃ ಸಂತತಮಾಮನಂತ್ಯಮಲತಾ ತಲ್ಲಕ್ಷಣಂ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ |
ಅಸ್ಮಾಕಂ ನ ಧುನೋತಿ ತಾಪಕಮಧಿಕಂ ಧೂನೋತಿ ನಾಭ್ಯಂತರಂ
ಧ್ವಾಂತಂ ತತ್ಖಲು ದುಃಖಿನೋ ವಯಮಿದಂ ಕೇನೋತಿ ನೋ ವಿದ್ಮಹೇ ||63||

ನಮ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಣಯಪ್ರರೂಢಕಲಹಚ್ಛೇದಾಯ ಪಾದಾಬ್ಜಯೋಃ
ಮಂದಂ ಚಂದ್ರಕಿಶೋರಶೇಖರಮಣೇಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಗೇಣ ತೇ |
ಬಂಧೂಕಪ್ರಸವಶ್ರಿಯಂ ಜಿತವತೋ ಬಂಹೀಯಸೀಂ ತಾದೃಶೀಂ
ಬಿಂಬೋಷ್ಠಸ್ಯ ರುಚಿಂ ನಿರಸ್ಯ ಹಸಿತಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ವಯಸ್ಯಾಯತೇ ||64||

ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಿಮೋಚನಂ ವಿದಧತಸ್ತತ್ಪ್ರೀತಿನಿಷ್ಪಾದಿನೀ
ಭೂಯೋ ದೂರತ ಏವ ಧೂತಮರುತಸ್ತತ್ಪಾಲನಂ ತನ್ವತೀ |
ಉದ್ಭೂತಸ್ಯ ಜಲಾಂತರಾದವಿರತಂ ತದ್ದೂರತಾಂ ಜಗ್ಮುಷೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ತವ ಕಥಂ ಕಂಬೋಸ್ತುಲಾಮಶ್ನುತೇ ||65||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಝರೀವೈದಗ್ಧ್ಯಲೀಲಾಯಿತಂ
ಪಶ್ಯಂತೋ‌உಪಿ ನಿರಂತರಂ ಸುವಿಮಲಂಮನ್ಯಾ ಜಗನ್ಮಂಡಲೇ |
ಲೋಕಂ ಹಾಸಯಿತುಂ ಕಿಮರ್ಥಮನಿಶಂ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಮಾತನ್ವತೇ
ಮಂದಾಕ್ಷಂ ವಿರಹಯ್ಯ ಮಂಗಲತರಂ ಮಂದಾರಚಂದ್ರಾದಯಃ ||66||

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧೇರಪಿ ಶೈಲರಾಜತನಯೇ ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಸ್ಯ ಚ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಲಕ್ಷಿಮೋದಯನಿಧೇಃ ಕಿಂಚಿದ್ಭಿದಾಂ ಬ್ರೂಮಹೇ |
ಏಕಸ್ಮೈ ಪುರುಷಾಯ ದೇವಿ ಸ ದದೌ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕದಾಚಿತ್ಪುರಾ
ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ‌உಪಿ ದದಾತ್ಯಸೌ ತು ಸತತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ ವಾಗೀಶ್ವರೀಮ್ ||67||

ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರರತ್ನದೀಪಕಲಿಕೇ ತಾನ್ಯೇವ ಮೇನಾತ್ಮಜೇ
ಚಾಕೋರಾಣಿ ಕುಲಾನಿ ದೇವಿ ಸುತರಾಂ ಧನ್ಯಾನಿ ಮನ್ಯಾಮಹೇ |
ಕಂಪಾತೀರಕುಟುಂಬಚಂಕ್ರಮಕಲಾಚುಂಚೂನಿ ಚಂಚೂಪುಟೈಃ
ನಿತ್ಯಂ ಯಾನಿ ತವ ಸ್ಮಿತೇಂದುಮಹಸಾಮಾಸ್ವಾದಮಾತನ್ವತೇ ||68||

ಶೈತ್ಯಪ್ರಕ್ರಮಮಾಶ್ರಿತೋ‌உಪಿ ನಮತಾಂ ಜಾಡ್ಯಪ್ರಥಾಂ ಧೂನಯನ್
ನೈರ್ಮಲ್ಯಂ ಪರಮಂ ಗತೋ‌உಪಿ ಗಿರಿಶಂ ರಾಗಾಕುಲಂ ಚಾರಯನ್ |
ಲೀಲಾಲಾಪಪುರಸ್ಸರೋ‌உಪಿ ಸತತಂ ವಾಚಂಯಮಾನ್ಪ್ರೀಣಯನ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾಂ ತವ ಸಮುಲ್ಲಾಸಃ ಕಥಂ ವರ್ಣ್ಯತೇ ||69||

ಶ್ರೋಣೀಚಂಚಲಮೇಖಲಾಮುಖರಿತಂ ಲೀಲಾಗತಂ ಮಂಥರಂ
ಭ್ರೂವಲ್ಲೀಚಲನಂ ಕಟಾಕ್ಷವಲನಂ ಮಂದಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಾಚಣಮ್ |
ಯದ್ವೈದಗ್ಧ್ಯಮುಖೇನ ಮನ್ಮಥರಿಪುಂ ಸಂಮೋಹಯಂತ್ಯಂಜಸಾ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಯ ಸತತಂ ತಸ್ಮೈ ನಮ್ಸಕುರ್ಮಹೇ ||70||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನೋಙ್ಞಮಂದಹಸಿತಜ್ಯೋತಿಷ್ಪ್ರರೋಹೇ ತವ
ಸ್ಫೀತಶ್ವೇತಿಮಸಾರ್ವಭೌಮಸರಣಿಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯಮಭ್ಯೇಯುಷಿ |
ಚಂದ್ರೋ‌உಯಂ ಯುವರಾಜತಾಂ ಕಲಯತೇ ಚೇಟೀಧುರಂ ಚಂದ್ರಿಕಾ
ಶುದ್ಧಾ ಸಾ ಚ ಸುಧಾಝರೀ ಸಹಚರೀಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಲಂಬತೇ ||71||

ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಕಿಂ ತನುತೇ ಫಲಂ ತನುಮತಾಮೌಷ್ಣ್ಯಪ್ರಶಾಂತಿಂ ವಿನಾ
ತ್ವನ್ಮಂದಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾ ತನುಮತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರೋಚಿಷ್ಣುನಾ |
ಸಂತಾಪೋ ವಿನಿವಾರ್ಯತೇ ನವವಯಃಪ್ರಾಚುರ್ಯಮಂಕೂರ್ಯತೇ
ಸೌಂದರ್ಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಯತೇ ಜಗತಿ ಸಾ ಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಸಂಚಾರ್ಯತೇ ||72||

ವೈಮಲ್ಯಂ ಕುಮುದಶ್ರಿಯಾಂ ಹಿಮರುಚಃ ಕಾಂತ್ಯೈವ ಸಂಧುಕ್ಷ್ಯತೇ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾರೋಚಿರಪಿ ಪ್ರದೋಷಸಮಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಸಂಪದ್ಯತೇ |
ಸ್ವಚ್ಛತ್ವಂ ನವಮೌಕ್ತಿಕಸ್ಯ ಪರಮಂ ಸಂಸ್ಕಾರತೋ ದೃಶ್ಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತದೀಧಿತೇರ್ವಿಶದಿಮಾ ನೈಸರ್ಗಿಕೋ ಭಾಸತೇ ||73||

ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನಿ ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಶ್ರಿಯಃ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಮ ಕ್ಷಿಣೋತು ಮಮತಾವೈಚಕ್ಷಣೀಮಕ್ಷಯಾಮ್ |
ಯದ್ಭೀತ್ಯೇವ ನಿಲೀಯತೇ ಹಿಮಕರೋ ಮೇಘೋದರೇ ಶುಕ್ತಿಕಾ-
ಗರ್ಭೇ ಮೌಕ್ತಿಕಮಂಡಲೀ ಚ ಸರಸೀಮಧ್ಯೇ ಮೃಣಾಲೀ ಚ ಸಾ ||74||

ಹೇರಂಬೇ ಚ ಗುಹೇ ಹರ್ಷಭರಿತಂ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಂಕೂರಯತ್
ಮಾರದ್ರೋಹಿಣಿ ಪೂರುಷೇ ಸಹಭುವಂ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರಂ ವ್ಯಂಜಯತ್ |
ಆನಮ್ರೇಷು ಜನೇಷು ಪೂರ್ಣಕರುಣಾವೈದಗ್ಧ್ಯಮುತ್ತಾಲಯತ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜಸಾ ತವ ಕಥಂಕಾರಂ ಮಯಾ ಕಥ್ಯತೇ ||75||

ಸಂಕ್ರುದ್ಧದ್ವಿಜರಾಜಕೋ‌உಪ್ಯವಿರತಂ ಕುರ್ವಂದ್ವಿಜೈಃ ಸಂಗಮಂ
ವಾಣೀಪದ್ಧತಿದೂರಗೋ‌உಪಿ ಸತತಂ ತತ್ಸಾಹಚರ್ಯಂ ವಹನ್ |
ಅಶ್ರಾಂತಂ ಪಶುದುರ್ಲಭೋ‌உಪಿ ಕಲಯನ್ಪತ್ಯೌ ಪಶೂನಾಂ ರತಿಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಮೃತರಸಸ್ಯಂದೋ ಮಯಿ ಸ್ಪಂದತಾಮ್ ||76||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಹೇಶ್ವರೇ ನಿರುಪಮಪ್ರೇಮಾಂಕುರಪ್ರಕ್ರಮಮ್ಂ
ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ಸಹಜಾಮುನ್ನಿದ್ರಯನ್ಮಾಧುರೀಮ್ |
ತತ್ತಾದೃಕ್ತವ ಮಂದಹಾಸಮಹಿಮಾ ಮಾತಃ ಕಥಂ ಮಾನಿತಾಂ
ತನ್ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಸುರನಿಮ್ನಗಾಂ ಚ ಕಲಿಕಾಮಿಂದೋಶ್ಚ ತಾಂ ನಿಂದತಿ ||77||

ಯೇ ಮಾಧುರ್ಯವಿಹಾರಮಂಟಪಭುವೋ ಯೇ ಶೈತ್ಯಮುದ್ರಾಕರಾ
ಯೇ ವೈಶದ್ಯದಶಾವಿಶೇಷಸುಭಗಾಸ್ತೇ ಮಂದಹಾಸಾಂಕುರಾಃ |
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸಹಜಂ ಗುಣತ್ರಯಮಿದಂ ಪರ್ಯಾಯತಃ ಕುರ್ವತಾಂ
ವಾಣೀಗುಂಫನಡಂಬರೇ ಚ ಹೃದಯೇ ಕೀರ್ತಿಪ್ರರೋಹೇ ಚ ಮೇ ||78||

ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುನಿಕರಾ ದಕ್ಷಾಂತಕೇ ವೀಕ್ಷಣೇ
ಮಂದಾಕ್ಷಗ್ರಹಿಲಾ ಹಿಮದ್ಯುತಿಮಯೂಖಾಕ್ಷೇಪದೀಕ್ಷಾಂಕುರಾಃ |
ದಾಕ್ಷ್ಯಂ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯಂತು ಮಾಕ್ಷಿಕಗುಡದ್ರಾಕ್ಷಾಭವಂ ವಾಕ್ಷು ಮೇ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಮೋಕ್ಷಪಥಂ ನಿರೀಕ್ಷಿತುಮಪಿ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯೇಯುರ್ಮನಃ ||79||

ಜಾತ್ಯಾ ಶೀತಶೀತಲಾನಿ ಮಧುರಾಣ್ಯೇತಾನಿ ಪೂತಾನಿ ತೇ
ಗಾಂಗಾನೀವ ಪಯಾಂಸಿ ದೇವಿ ಪಟಲಾನ್ಯಲ್ಪಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತಿಷಾಮ್ |
ಏನಃಪಂಕಪರಂಪರಾಮಲಿನಿತಾಮೇಕಾಮ್ರನಾಥಪ್ರಿಯೇ
ಪ್ರಙ್ಞಾನಾತ್ಸುತರಾಂ ಮದೀಯಧಿಷಣಾಂ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಂತು ಕ್ಷಣಾತ್ ||80||

ಅಶ್ರಾಂತಂ ಪರತಂತ್ರಿತಃ ಪಶುಪತಿಸ್ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಾಂಕುರೈಃ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತದೀಯವರ್ಣಸಮತಾಸಂಗೇನ ಶಂಕಾಮಹೇ |
ಇಂದುಂ ನಾಕಧುನೀಂ ಚ ಶೇಖರಯತೇ ಮಾಲಾಂ ಚ ಧತ್ತೇ ನವೈಃ
ವೈಕುಂಠೈರವಕುಂಠನಂ ಚ ಕುರುತೇ ಧೂಲೀಚಯೈರ್ಭಾಸ್ಮನೈಃ ||81||

ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರದೇವತೇ ಮೃದುವಚಸ್ಸೌರಭ್ಯಮುದ್ರಾಸ್ಪದಂ
ಪ್ರೌಢಪ್ರೇಮಲತಾನವೀನಕುಸುಮಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ತಾವಕಮ್ |
ಮಂದಂ ಕಂದಲತಿ ಪ್ರಿಯಸ್ಯ ವದನಾಲೋಕೇ ಸಮಾಭಾಷಣೇ
ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣೇ ಕುಙ್ಮಲತಿ ಪ್ರರೂಢಪುಲಕೇ ಚಾಶ್ಲೋಷಣೇ ಫುಲ್ಲತಿ ||82||

ಕಿಂ ತ್ರೈಸ್ರೋತಸಮಂಬಿಕೇ ಪರಿಣತಂ ಸ್ರೋತಶ್ಚತುರ್ಥಂ ನವಂ
ಪೀಯೂಷಸ್ಯ ಸಮಸ್ತತಾಪಹರಣಂ ಕಿಂವಾ ದ್ವಿತೀಯಂ ವಪುಃ |
ಕಿಂಸ್ವಿತ್ತ್ವನ್ನಿಕಟಂ ಗತಂ ಮಧುರಿಮಾಭ್ಯಾಸಾಯ ಗವ್ಯಂ ಪಯಃ
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರನಾಯಕಪ್ರಿಯತಮೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ತಾವಕಮ್ ||83||

ಭೂಷಾ ವಕ್ತ್ರಸರೋರುಹಸ್ಯ ಸಹಜಾ ವಾಚಾಂ ಸಖೀ ಶಾಶ್ವತೀ
ನೀವೀ ವಿಭ್ರಮಸಂತತೇಃ ಪಶುಪತೇಃ ಸೌಧೀ ದೃಶಾಂ ಪಾರಣಾ |
ಜೀವಾತುರ್ಮದನಶ್ರಿಯಃ ಶಶಿರುಚೇರುಚ್ಚಾಟನೀ ದೇವತಾ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗಿರಾಮಭೂಮಿಮಯತೇ ಹಾಸಪ್ರಭಾಮಂಜರೀ ||84||

ಸೂತಿಃ ಶ್ವೇತಿಮಕಂದಲಸ್ಯ ವಸತಿಃ ಶೃಂಗಾರಸಾರಶ್ರಿಯಃ
ಪೂರ್ತಿಃ ಸೂಕ್ತಿಝರೀರಸಸ್ಯ ಲಹರೀ ಕಾರುಣ್ಯಪಾಥೋನಿಧೇಃ |
ವಾಟೀ ಕಾಚನ ಕೌಸುಮೀ ಮಧುರಿಮಸ್ವಾರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಸ್ತವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಮಾಸ್ತು ಮಂಗಲಕರೀ ಹಾಸಪ್ರಭಾಚಾತುರೀ ||85||

ಜಂತೂನಾಂ ಜನಿದುಃಖಮೃತ್ಯುಲಹರೀಸಂತಾಪನಂ ಕೃಂತತಃ
ಪ್ರೌಢಾನುಗ್ರಹಪೂರ್ಣಶೀತಲರುಚೋ ನಿತ್ಯೋದಯಂ ಬಿಭ್ರತಃ |
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿಸೃತ್ವರಾ ಇವ ಕರಾ ಹಾಸಾಂಕುರಾಸ್ತೇ ಹಠಾ-
ದಾಲೋಕೇನ ನಿಹನ್ಯುರಂಧತಮಸಸ್ತೋಮಸ್ಯ ಮೇ ಸಂತತಿಮ್ ||86||

ಉತ್ತುಂಗಸ್ತನಮಂಡಲಸ್ಯ ವಿಲಸಲ್ಲಾವಣ್ಯಲೀಲಾನಟೀ-
ರಂಗಸ್ಯ ಸ್ಫುಟಮೂರ್ಧ್ವಸೀಮನಿ ಮುಹುಃ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಮಭ್ಯೇಯುಷೀ |
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿತತಿರ್ಬಿಂಬೋಷ್ಠಕಾಂತ್ಯಂಕುರೈಃ
ಚಿತ್ರಾಂ ವಿದ್ರುಮಮುದ್ರಿತಾಂ ವಿತನುತೇ ಮೌಕ್ತೀಂ ವಿತಾನಶ್ರಿಯಮ್ ||87||

ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾತ್ತವ ವಕ್ತ್ರಮೇವ ಲಲಿತಂ ಸಂತೋಷಸಂಪಾದನಂ
ಶಂಭೋಃ ಕಿಂ ಪುನರಂಚಿತಸ್ಮಿತರುಚಃ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪಾತ್ರೀಕೃತಮ್ |
ಅಂಭೋಜಂ ಸ್ವತ ಏವ ಸರ್ವಜಗತಾಂ ಚಕ್ಷುಃಪ್ರಿಯಂಭಾವುಕಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರಿತೇ ಶರದ್ವಿಕಸಿತೇ ಕೀದೃಗ್ವಿಧಂ ಭ್ರಾಜತೇ ||88||

ಪುಂಭಿರ್ನಿರ್ಮಲಮಾನಸೌರ್ವಿದಧತೇ ಮೈತ್ರೀಂ ದೃಢಂ ನಿರ್ಮಲಾಂ
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕರ್ಮಲಯಂ ಚ ನಿರ್ಮಲತರಾಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಲಭಂತೇತರಾಮ್ |
ಸೂಕ್ತಿಂ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯಂತಿ ನಿರ್ಮಲತಮಾಂ ಯತ್ತಾವಕಾಃ ಸೇವಕಾಃ
ತತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಸ್ಯ ಕಲಯಾ ನೈರ್ಮಲ್ಯಸೀಮಾನಿಧೇಃ ||89||

ಆಕರ್ಷನ್ನಯನಾನಿ ನಾಕಿಸದಸಾಂ ಶೈತ್ಯೇನ ಸಂಸ್ತಂಭಯ-
ನ್ನಿಂದುಂ ಕಿಂಚ ವಿಮೋಹಯನ್ಪಶುಪತಿಂ ವಿಶ್ವಾರ್ತಿಮುಚ್ಚಾಟಯನ್ |
ಹಿಂಸತ್ಸಂಸೃತಿಡಂಬರಂ ತವ ಶಿವೇ ಹಾಸಾಹ್ವಯೋ ಮಾಂತ್ರಿಕಃ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮದೀಯಮಾನಸತಮೋವಿದ್ವೇಷಣೇ ಚೇಷ್ಟತಾಮ್ ||90||

ಕ್ಷೇಪೀಯಃ ಕ್ಷಪಯಂತು ಕಲ್ಮಷಭಯಾನ್ಯಸ್ಮಾಕಮಲ್ಪಸ್ಮಿತ-
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಚಂಕ್ರಮಾಸ್ತವ ಶಿವೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರೋಚಿಷ್ಣವಃ |
ಪೀಡಾಕರ್ಮಠಕರ್ಮಘರ್ಮಸಮಯವ್ಯಾಪಾರತಾಪಾನಲ-
ಶ್ರೀಪಾತಾ ನವಹರ್ಷವರ್ಷಣಸುಧಾಸ್ರೋತಸ್ವಿನೀಶೀಕರಾಃ ||91||

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತೈಂದವಮಹಃಪೂರೇ ಪರಿಂಫೂರ್ಜತಿ
ಪ್ರೌಢಾಂ ವಾರಿಧಿಚಾತುರೀಂ ಕಲಯತೇ ಭಕ್ತಾತ್ಮನಾಂ ಪ್ರಾತಿಭಮ್ |
ದೌರ್ಗತ್ಯಪ್ರಸರಾಸ್ತಮಃಪಟಲಿಕಾಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೇ
ಸರ್ವಂ ಕೈರವಸಾಹಚರ್ಯಪದವೀರೀತಿಂ ವಿಧತ್ತೇ ಪರಮ್ ||92||

ಮಂದಾರಾದಿಷು ಮನ್ಮಥಾರಿಮಹಿಷಿ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯರೀತಿಂ ನಿಜಾಂ
ಕಾದಾಚಿತ್ಕತಯಾ ವಿಶಂಕ್ಯ ಬಹುಶೋ ವೈಶದ್ಯಮುದ್ರಾಗುಣಃ |
ಸಾತತ್ಯೇನ ತವ ಸ್ಮಿತೇ ವಿತನುತೇ ಸ್ವೈರಾಸನಾವಾಸನಾಮ್ ||93||

ಇಂಧಾನೇ ಭವವೀತಿಹೋತ್ರನಿವಹೇ ಕರ್ಮೌಘಚಂಡಾನಿಲ-
ಪ್ರೌಢಿಮ್ನಾ ಬಹುಲೀಕೃತೇ ನಿಪತಿತಂ ಸಂತಾಪಚಿಂತಾಕುಲಮ್ |
ಮಾತರ್ಮಾಂ ಪರಿಷಿಂಚ ಕಿಂಚಿದಮಲೈಃ ಪೀಯೂಷವರ್ಷೈರಿವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಕಣೈಃ ಶೈಶಿರ್ಯಲೀಲಾಕರೈಃ ||94||

ಭಾಷಾಯಾ ರಸನಾಗ್ರಖೇಲನಜುಷಃ ಶೃಂಗಾರಮುದ್ರಾಸಖೀ-
ಲೀಲಾಜಾತರತೇಃ ಸುಖೇನ ನಿಯಮಸ್ನಾನಾಯ ಮೇನಾತ್ಮಜೇ |
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸುಧಾಮಯೀವ ಶಿಶಿರಾ ಸ್ರೋತಸ್ವಿನೀ ತಾವಕೀ
ಗಾಢಾನಂದತರಂಗಿತಾ ವಿಜಯತೇ ಹಾಸಪ್ರಭಾಚಾತುರೀ ||95||

ಸಂತಾಪಂ ವಿರಲೀಕರೋತು ಸಕಲಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಚ್ಚೇತನಾ
ಮಜ್ಜಂತೀ ಮಧುರಸ್ಮಿತಾಮರಧುನೀಕಲ್ಲೋಲಜಾಲೇಷು ತೇ |
ನೈರಂತರ್ಯಮುಪೇತ್ಯ ಮನ್ಮಥಮರುಲ್ಲೋಲೇಷು ಯೇಷು ಸ್ಫುಟಂ
ಪ್ರೇಮೇಂದುಃ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತೋ ವಿತನುತೇ ಕೌತೂಹಲಂ ಧೂರ್ಜಟೇಃ ||96||

ಚೇತಃಕ್ಷೀರಪಯೋಧಿಮಂಥರಚಲದ್ರಾಗಾಖ್ಯಮಂಥಾಚಲ-
ಕ್ಷೋಭವ್ಯಾಪೃತಿಸಂಭವಾಂ ಜನನಿ ತೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಶ್ರೀಸುಧಾಮ್ |
ಸ್ವಾದಂಸ್ವಾದಮುದೀತಕೌತುಕರಸಾ ನೇತ್ರತ್ರಯೀ ಶಾಂಕರೀ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿರಂತರಂ ಪರಿಣಮತ್ಯಾನಂದವೀಚೀಮಯೀ ||97||

ಆಲೋಕೇ ತವ ಪಂಚಸಾಯಕರಿಪೋರುದ್ದಾಮಕೌತೂಹಲ-
ಪ್ರೇಂಖನ್ಮಾರುತಘಟ್ಟನಪ್ರಚಲಿತಾದಾನಂದದುಗ್ಧಾಂಬುಧೇಃ |
ಕಾಚಿದ್ವೀಚಿರುದಂಚತಿ ಪ್ರತಿನವಾ ಸಂವಿತ್ಪ್ರರೋಹಾತ್ಮಿಕಾ
ತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕವೀಶ್ವರಾಃ ಸ್ಮಿತಮಿತಿ ವ್ಯಾಕುರ್ವತೇ ಸರ್ವದಾ ||98||

ಸೂಕ್ತಿಃ ಶೀಲಯತೇ ಕಿಮದ್ರಿತನಯೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಾತ್ತೇ ಮುಹುಃ
ಮಾಧುರ್ಯಾಗಮಸಂಪ್ರದಾಯಮಥವಾ ಸೂಕ್ತೇರ್ನು ಮಂದಸ್ಮಿತಮ್ |
ಇತ್ಥಂ ಕಾಮಪಿ ಗಾಹತೇ ಮಮ ಮನಃ ಸಂದೇಹಮಾರ್ಗಭ್ರಮಿಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯಸರಣಿಸ್ಫೂರ್ತೌ ನಿಧತ್ತೇ ಪದಮ್ ||99||

ಕ್ರೀಡಾಲೋಲಕೃಪಾಸರೋರುಹಮುಖೀಸೌಧಾಂಗಣೇಭ್ಯಃ ಕವಿ-
ಶ್ರೇಣೀವಾಕ್ಪರಿಪಾಟಿಕಾಮೃತಝರೀಸೂತೀಗೃಹೇಭ್ಯಃ ಶಿವೇ |
ನಿರ್ವಾಣಾಂಕುರಸಾರ್ವಭೌಮಪದವೀಸಿಂಹಾಸನೇಭ್ಯಸ್ತವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನೋಙ್ಞಮಂದಹಸಿತಜ್ಯೋತಿಷ್ಕಣೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ||100||

ಆರ್ಯಾಮೇವ ವಿಭಾವಯನ್ಮನಸಿ ಯಃ ಪಾದಾರವಿಂದಂ ಪುರಃ
ಪಶ್ಯನ್ನಾರಭತೇ ಸ್ತುತಿಂ ಸ ನಿಯತಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕಟಾಕ್ಷಚ್ಛವಿಮ್ |
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುಲಹರೀಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾವಯಸ್ಯಾನ್ವಿತಾಮ್
ಆರೋಹತ್ಯಪವರ್ಗಸೌಧವಲಭೀಮಾನಂದವೀಚೀಮಯೀಮ್ ||101||

|| ಇತಿ ಮಂದಸ್ಮಿತಶತಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮೂಕಪಂಚಶತೀ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||

||ಓಉಮ್ ತತ್ ಸತ್ ||

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics