Tag archive for "Sai Baba"

Meaning

Sai Baba Ashtottara Sata Namavali – Meaning

Comments Off on Sai Baba Ashtottara Sata Namavali – Meaning 30 March 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
Coming soon…
If you have meaning available for this stotram, please contribute via http://vignanam.org/contribute.htm or by email to sri@vignanam.org

Meaning

Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram – Meaning

Comments Off on Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram – Meaning 24 March 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

Author: viṣṇu

 
Coming soon…
If you have meaning available for this stotram, please contribute via http://vignanam.org/contribute.htm or by email to sri@vignanam.org

Read Related Stotrams:

– śiva sahasra nāma stotram

– śrī viṣṇu sahasra nāma stotram

– śrī lalitā sahasra nāma stotram

– śrī rudraṃ namakam

– śiva aṣṭottara śata nāmāvaḷi

Meaning

Shiridi Sai Baba Night Aarati – Shej Aarati – Meaning

1 Comment 24 March 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
Coming soon…
If you have meaning available for this stotram, please contribute via http://vignanam.org/contribute.htm or by email to sri@vignanam.org

Meaning

Shiridi Sai Baba Evening Aarati – Dhoop Aarati – Meaning

Comments Off on Shiridi Sai Baba Evening Aarati – Dhoop Aarati – Meaning 24 March 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
Coming soon…
If you have meaning available for this stotram, please contribute via http://vignanam.org/contribute.htm or by email to sri@vignanam.org

Meaning

Shiridi Sai Baba Afternoon Aarati – Madhyahna Aarati – Meaning

Comments Off on Shiridi Sai Baba Afternoon Aarati – Madhyahna Aarati – Meaning 24 March 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
Coming soon…
If you have meaning available for this stotram, please contribute via http://vignanam.org/contribute.htm or by email to sri@vignanam.org

Meaning

Shiridi Sai Baba Morning Aarati – Kakada Aarati – Meaning

Comments Off on Shiridi Sai Baba Morning Aarati – Kakada Aarati – Meaning 24 March 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
Coming soon…
If you have meaning available for this stotram, please contribute via http://vignanam.org/contribute.htm or by email to sri@vignanam.org

Meaning

Om Jaya Jagdish Hare – Meaning

Comments Off on Om Jaya Jagdish Hare – Meaning 24 March 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
Coming soon…
If you have meaning available for this stotram, please contribute via http://vignanam.org/contribute.htm or by email to sri@vignanam.org

Hindi

Sai Baba Ashtottara Sata Namavali – Hindi

Comments Off on Sai Baba Ashtottara Sata Namavali – Hindi 05 August 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in सरल दॆवनागरी(हिंन्दी). View this in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam), with appropriate anuswaras marked.
 
ॐ सायिनाथाय नमः
ॐ लक्ष्मी नारायणाय नमः
ॐ श्री रामकृष्ण मारुत्यादि रूपाय नमः
ॐ शेषशायिने नमः
ॐ गोदावरीतट शिरडी वासिने नमः
ॐ भक्त हृदालयाय नमः
ॐ सर्वहृद्वासिने नमः
ॐ भूतावासाय नमः
ॐ भूत भविष्यद्भाववर्जताय नमः
ॐ कालाती ताय नमः ॥ १० ॥
ॐ कालाय नमः
ॐ कालकालाय नमः
ॐ काल दर्पदमनाय नमः
ॐ मृत्युंजयाय नमः
ॐ अमर्त्याय नमः
ॐ मर्त्याभय प्रदाय नमः
ॐ जीवाधाराय नमः
ॐ सर्वाधाराय नमः
ॐ भक्ता वन समर्थाय नमः
ॐ भक्तावन प्रतिज्ञाय नमः ॥ २० ॥
ॐ अन्नवस्त्रदाय नमः
ॐ आरोग्यक्षेमदाय नमः
ॐ धन मांगल्यदाय नमः
ॐ बुद्धी सिद्धी दाय नमः
ॐ पुत्र मित्र कलत्र बंधुदाय नमः
ॐ योगक्षेम मवहाय नमः
ॐ आपद्भांधवाय नमः
ॐ मार्ग बंधवे नमः
ॐ भुक्ति मुक्ति सर्वापवर्गदाय नमः
ॐ प्रियाय नमः ॥ ३० ॥
ॐ प्रीतिवर्द नाय नमः
ॐ अंतर्यानाय नमः
ॐ सच्चिदात्मने नमः
ॐ आनंद दाय नमः
ॐ आनंददाय नमः
ॐ परमेश्वराय नमः
ॐ ज्ञान स्वरूपिणे नमः
ॐ जगतः पित्रे नमः ॥ ४० ॥
ॐ भक्ता नां मातृ दातृ पितामहाय नमः
ॐ भक्ता भयप्रदाय नमः
ॐ भक्त पराधी नाय नमः
ॐ भक्तानुग्र हकातराय नमः
ॐ शरणागत वत्सलाय नमः
ॐ भक्ति शक्ति प्रदाय नमः
ॐ ज्ञान वैराग्यदाय नमः
ॐ प्रेमप्रदाय नमः
ॐ संशय हृदय दौर्भल्य पापकर्मवासनाक्षयक राय नमः
ॐ हृदय ग्रंधभेद काय नमः ॥ ५० ॥
ॐ कर्म ध्वंसिने नमः
ॐ शुद्धसत्व स्धिताय नमः
ॐ गुणाती तगुणात्मने नमः
ॐ अनंत कल्याणगुणाय नमः
ॐ अमित पराक्र माय नमः
ॐ जयिने नमः
ॐ जयिने नमः
ॐ दुर्दर्षा क्षोभ्याय नमः
ॐ अपराजिताय नमः
ॐ त्रिलोकेसु अविघातगतये नमः
ॐ अशक्यर हिताय नमः ॥ ६० ॥
ॐ सर्वशक्ति मूर्त यै नमः
ॐ सुरूपसुंदराय नमः
ॐ सुलोचनाय नमः
ॐ महारूप विश्वमूर्तये नमः
ॐ अरूपव्यक्ताय नमः
ॐ चिंत्याय नमः
ॐ सूक्ष्माय नमः
ॐ सर्वांत र्यामिने नमः
ॐ मनो वागतीताय नमः
ॐ प्रेम मूर्तये नमः ॥ ७० ॥
ॐ सुलभ दुर्ल भाय नमः
ॐ असहाय सहायाय नमः
ॐ अनाध नाधये नमः
ॐ सर्वभार भ्रते नमः
ॐ अकर्माने ककर्मानु कर्मिणे नमः
ॐ पुण्य श्रवण कीर्त नाय नमः
ॐ तीर्धाय नमः
ॐ वासुदेवाय नमः
ॐ सतांग तये नमः
ॐ सत्परायणाय नमः ॥ ८० ॥
ॐ लोकनाधाय नमः
ॐ पाव नान घाय नमः
ॐ अमृतांशुवे नमः
ॐ भास्कर प्रभाय नमः
ॐ ब्रह्मचर्यतश्चर्यादि सुव्रताय नमः
ॐ सत्यधर्मपरायणाय नमः
ॐ सिद्देश्वराय नमः
ॐ सिद्द संकल्पाय नमः
ॐ योगेश्वराय नमः
ॐ भगवते नमः ॥ ९० ॥
ॐ भक्तावश्याय नमः
ॐ सत्पुरुषाय नमः
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः
ॐ सत्यतत्त्वबोध काय नमः
ॐ कामादिष डैवर ध्वंसिने नमः
ॐ अभे दानंदानुभव प्रदाय नमः
ॐ सर्वमत सम्मताय नमः
ॐ श्रीदक्षिणामूर्तये नमः
ॐ श्री वेंकटेश्वर मणाय नमः
ॐ अद्भुतानंद चर्याय नमः ॥ १०० ॥
ॐ प्रपन्नार्ति हरय नमः
ॐ संसार सर्व दु:खक्षयकार काय नमः
ॐ सर्व वित्सर्वतोमुखाय नमः
ॐ सर्वांतर्भ हिस्थितय नमः
ॐ सर्वमंगल कराय नमः
ॐ सर्वाभीष्ट प्रदाय नमः
ॐ समर सन्मार्ग स्थापनाय नमः
ॐ सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः
ॐ श्री समर्थ सद्गुरु सायिनाथाय नमः ॥ १०८ ॥

Hindi

Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram – Hindi

Comments Off on Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram – Hindi 04 August 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in सरल दॆवनागरी(हिंन्दी). View this in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam), with appropriate anuswaras marked.
 

रचन: विष्णु

शिवो महेश्वरश्शंभुः पिनाकी शशिशेखरः
वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः ॥ १ ॥

शंकरश्शूलपाणिश्च खट्वांगी विष्णुवल्लभः
शिपिविष्टोंबिकानाथः श्रीकंठो भक्तवत्सलः ॥ २ ॥

भवश्शर्वस्त्रिलोकेशः शितिकंठः शिवप्रियः
उग्रः कपाली कामारी अंधकासुरसूदनः ॥ ३ ॥

गंगाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधिः
भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः ॥ ४ ॥

कैलासवासी कवची कठोरस्त्रिपुरांतकः
वृषांको वृषभारूढो भस्मोद्धूलितविग्रहः ॥ ५ ॥

सामप्रियस्स्वरमयस्त्रयीमूर्तिरनीश्वरः
सर्वज्ञः परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचनः ॥ ६ ॥

हविर्यज्ञमयस्सोमः पंचवक्त्रस्सदाशिवः
विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः ॥ ७ ॥

हिरण्यरेतः दुर्धर्षः गिरीशो गिरिशोनघः
भुजंगभूषणो भर्गो गिरिधन्वी गिरिप्रियः ॥ ८ ॥

कृत्तिवासः पुरारातिर्भगवान् प्रमथाधिपः
मृत्युंजयस्सूक्ष्मतनुर्जगद्व्यापी जगद्गुरुः ॥ ९ ॥

व्योमकेशो महासेनजनकश्चारुविक्रमः
रुद्रो भूतपतिः स्थाणुरहिर्भुध्नो दिगंबरः ॥ १० ॥

अष्टमूर्तिरनेकात्मा सात्त्विकश्शुद्धविग्रहः
शाश्वतः खंडपरशुरजः पाशविमोचकः ॥ ११ ॥

मृडः पशुपतिर्देवो महादेवो‌உव्ययो हरिः
पूषदंतभिदव्यग्रो दक्षाध्वरहरो हरः ॥ १२ ॥

भगनेत्रभिदव्यक्तो सहस्राक्षस्सहस्रपात्
अपवर्गप्रदो‌உनंतस्तारकः परमेश्वरः ॥ १३ ॥

एवं श्री शंभुदेवस्य नाम्नामष्टोत्तरंशतम् ॥

Read Related Stotrams:

– शिव सहस्र नाम स्तोत्रम्

– श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रम्

– श्री ललिता सहस्र नाम स्तोत्रम्

– श्री रुद्रं नमकम्

– शिव अष्टोत्तर शत नामावलि

Hindi

Shiridi Sai Baba Night Aarati – Shej Aarati – Hindi

1 Comment 04 August 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in सरल दॆवनागरी(हिंन्दी). View this in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam), with appropriate anuswaras marked.
 
श्री सच्चिदानंद समर्ध सद्गुरु सायिनाध महराज् की जै.

ओवालु आरती माझ्या सद्गुरुनाधा माझ्या सायिनाधा।
पांचाही तत्त्वंचा दीप लाविला आता
निर्गुणातीस्धति कैसी आकारा आलीबाबा आकारा आली
सर्वाघटि भरूनी उरलीसायिमावुली
ओवालु आरती माझ्या सद्गुरुनाधा माझ्या सायिनाधा।
पांचाही तत्त्वंचा दीप लाविला आता
रजतम सत्त्व तिघे मायाप्रसवलीबाबामाया प्रसवली
मायेचिये पोटीकैसी माया उद्भवली
ओवालु आरती माझ्या सद्गुरुनाधा माझ्या सायिनाधा।
पांचाही तत्त्वंचा दीप लाविला आता
सप्तसागरीकैसा खेल् मंडीला बाबा खेल् मंडीला
खेलूनिया खेल अवघा विस्तारकेला
ओवालु आरती माझ्या सद्गुरुनाधा माझ्या सायिनाधा।
पांचाही तत्त्वंचा दीप लाविला आता
ब्रह्मांडेची रचनाकैसी दाखविलीडोला बाबादाखविलीडोला
तुकाह्मणे माझा स्वामी कृपालू भोला
ओवालु आरती माझ्या सद्गुरुनाधा माझ्या सायिनाधा।
पांचाही तत्त्वांचादीपलाविला आता
लोपलेज्ञान जगी हितनेणतिकोणि
अवतारा पांडुरंगा नामठेविलेज्ञानी
आरतिज्ञानराजा महा कैवल्य तेज
सेवितिसाधु संता मनुवेदलामाझा आरतीज्ञानराजा..
कनकचे ताटकरी उभ्यगोपिकनारी
नारद तुंबुरहो सामगायनकरी
आरतीज्ञानराजा महाकैवल्यतेजा
सेवितिसाधु संता मनुवेदलामाझा आरतीज्ञानराजा..
पगट गुह्यबोले विश्वब्रह्मचिकेले
रामजनार्धनि (पा)सायि मस्तकठेविले
आरति ज्ञानराजा महकैवल्य ताजा
सेवितिसाधु संता मनुवेदलामाझा आरतीज्ञानराजा..
आरति तुकरामा स्वामी सद्गुरु धामा
सच्चिदानंदमूर्ती पायिदाखवि आह्मा
आरतितुकरामा…
राघवे सागराता पाषाणतारिले
तैसे तुको बाचे अभंग रक्षीले
रति तुकरामा स्वामी सद्गुरु धामा
सच्चिदानंदमूर्ती पायिदाखवि आह्मा
आरतितुकरामा…
तूनेकित तुल नेसी ब्रह्मतुकासि‌आले
ह्मणोनि रामेश्वरे चरणि मस्तकठेविले
आरति तुकरामा स्वामी सद्गुरु धामा
सच्चिदानंदमूर्ती पायिदाखवि आह्मा
आरतितुकरामा…
जैजै सायिनाध आता पहुडावेमंदिरीहो
आलवितो सप्रेमे तुजला आरतिघे‌उनिकरीहो
रंजविसी तू मधुरबोलुनी मायाजशीनिज मुलाहो
रंजविसी तू मधुरबोलुनी मायाजशीनिज मुलाहो
भोगिसिव्यादितूच हरु नियानिजसेवक दु:खलाहो
भोगिसिव्यादितूच हरु नियानिजसेवक दु:खलाहो
दावुनिभक्तव्यसनहरिसी दर्शन देशी त्यालाहो
दावुनिभक्तव्यसनहरिसी दर्शन देशी त्यालाहो
झूले असति कस्ट अतीशयातुमचे यादेहालहो
जैजैसायिनाध आतापहुडावे मंदिरीहो
आलवितो सप्रेमे तुजला आरतिघे‌उनिकरीहो
जैजैसायिनाध आतापहुडावे मंदिरीहो
क्षमाशयन सुंदरिहिशोभा सुमनशेजत्यावरीहो
क्षमाशयन सुंदरिहिशोभा सुमनशेजत्यावरीहो
घ्यावी दोडी भक्त जनांचि पूज अर्चाकरीहो
घ्यावी दोडी भक्त जनांचि पूज अर्चाकरीहो
ओवालितोपंचप्राणिज्योति सुमतीकरीहो
ओवालितोपंचप्राणिज्योति सुमतीकरीहो
सेवाकिंकरभक्ति प्रीति अत्तरपरिमलवारिहो
जैजैसायिनाध आता पहुडावे मंदिरीहो
आलवितो सप्रेमे तुजला आरतिघे उनिकरीहो
जैजैसायिनाध आता पहुडावे मंदिरीहो
सोडुनिजाया दु:खवाटते बाबा(सायि) त्वच्चरणासीहो
सोडुनिजाया दु:खवाटते बाबा(सायि) त्वच्चरणासीहो
आज्ञेस्तवहो असीप्रसादघे‌उनि निजसदनासीहो
आज्ञेस्तवहो असीप्रसादघे‌उनि निजसदनासीहो
जातो‌आता ये उपुनरपित्वच्चरणाचेपाशिहो
जातो‌आता ये उपुनरपित्वच्चरणाचेपाशिहो
उठवूतुजल सायिमावुले निजहित सादा यासीहो
जैजैसायिनाध आता पहुडावे मंदिरीहो
आलवितो सप्रेमे तुजला आरतिघे उनिकरीहो
जैजैसायिनाध आता पहुडावे मंदिरीहो
आतास्वामी सुखेनिद्राकरा अवधूता बाबाकरासायिनाधा
चिन्मयहे (निज) सुखदाम जावुनि पहुडा‌एकांत
वैराग्याचा कुंच घे‌उनि चौक झूडिला बाबाचौकझूडिला
तयावरी सुप्रेमाचा शिडकावादिदला
आतास्वामीसुखेनिद्राकरा अवदूताबाबाकरा सायिनाधा
चिन्मयहे सुखदाम जावुनि पहुडा‌एकांत
पायघड्या घातल्य सुंदर नवविदा भक्ती‌ईत बाबानवविदा भक्ती
ज्ञानांच्यासमयालावुनि उजलल्याज्योती
आतास्वामी सुखे निद्रा करा अवदूता बाबाकरा सायिनाध
चिन्मयहे सुखदाम जावुनि पहुडा‌एकांत
भावार्धांचा मंचक ह्रुदयाकाशीटांगिला बाबा(ह्रुदया) काशीटांगिला
मनाची सुमने करुनीकेले शेजेला
आतास्वामी सुखे निद्रा करा अवदूता बाबाकरा सायिनाध
चिन्मयहे सुखदाम जावुनि पहुडा‌एकांत
द्वैताचे कपाटलावुनि एकत्रकेले बाबा एकत्रकेले
दुर्भुद्दींच्या गांठी सोडुनि पडदेसोडिले
आतास्वामी सुखे निद्रा करा अवदूता बाबाकरा सायिनाध
चिन्मयहे सुखदाम जावुनि पहुडा‌एकांत
आशातृष्ण कल्पनेचा सोडुनि गलबला बाबासोडुनि गलबला
दयाक्षमा शांति दासी उब्या सेवेला
आतास्वामी सुखे निद्रा करा अवदूता बाबाकरा सायिनाध
चिन्मयहे सुखदाम जावुनि पहुडा‌एकांत
अलक्ष्य उन्मनि घे‌उनि नाजुक दुश्शाला बाबा नाजुक दुश्शाला
निरंजने सद्गुरुस्वामी निजविलशेजेला
आतास्वामी सुखे निद्रा करा अवदूता बाबाकरा सायिनाध
चिन्मयहे सुखदाम जावुनि पहुडा‌एकांत
श्री गुरुदेवद्त:
पाहेप्रसादाचि वाटद्यावेदु‌ओनियाताटा
शेषाघे‌उनि जा ईनतुमचे झूलीयाबोजन
झूलो आता‌एकसवातुह्म आलंवावोदेवा
तुकाह्मणे आता चित्त करुनीराहिलो निश्चित्
पावलाप्रसाद‌आत विठोनिजवे बाबा आतानिजवे
आपुलातो श्रमकलोयेतसेभावे
आतास्वामी सुखे निद्रा करा गोपाला बाबासायिदयाला
पुरलेमनोराध जातो आपुलेस्धला
तुह्मसी जागवू आह्म‌आपुल्या चाडा बाबा आपुल्याचाडा
शुभा शुभ कर्मेदोष हरावयापीडा
अतास्वामी सुखे निद्राकरागोपाला बाबासायिदयाला
पुरलेमनोराध जातो आपुलेस्धला
तुकाह्मणेधिदले उच्चिष्टाचेभोजन (बाबा) उच्चिष्टाचे भोजन
नाहिनिवडिले अह्म आपुल्याभिन्ना
अतास्वामी सुखे निद्राकरागोपाला बाबासायिदयाला
पुरलेमनोरधजातो आपुलेस्धला
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु सायिनाध् महराज् कि जै
राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्रीसायिनाधामहराज्
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु सायिनाध् महराज् कि जै

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics