Tag archive for "Sahasra Nama Stotrams"

Meaning

Sree Lalita Sahasra Namavali – Meaning

Comments Off on Sree Lalita Sahasra Namavali – Meaning 20 October 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

Author: vāgdevī

 
Coming soon…
If you have meaning available for this stotram, please contribute via http://vignanam.org/contribute.htm or by email to sri@vignanam.org

Hindi

Sree Lalita Sahasra Namavali – Hindi

Comments Off on Sree Lalita Sahasra Namavali – Hindi 20 October 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in सरल दॆवनागरी(हिंन्दी). View this in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam), with appropriate anuswaras marked.
 

रचन: वाग्देवी

॥ ध्यानम् ॥
सिंदूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्
तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् ।
पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं
सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामंबिकाम् ॥

अरुणां करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशांकुशपुष्पबाणचापाम् ।
अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम् ॥

ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं
हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वरांगीम् ।
सर्वालंकारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं
श्रीविद्यां शांतमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीम् ॥

सकुंकुमविलेपनामलिकचुंबिकस्तूरिकां
समंदहसितेक्षणां सशरचापपाशांकुशाम् ।
अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषांबरां
जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदंबिकाम् ॥

॥अथ श्री ललिता सहस्रनामावली ॥
ॐ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ।
ॐ श्रीमहाराज्ञै नमः ।
ॐ श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः ।
ॐ चिदग्निकुंडसंभूतायै नमः ।
ॐ देवकार्यसमुद्यतायै नमः ।
ॐ ॐ उद्यद्भानुसहस्राभायै नमः ।
ॐ चतुर्बाहुसमन्वितायै नमः ।
ॐ रागस्वरूपपाशाढ्यायै नमः ।
ॐ क्रोधाकारांकुशोज्ज्वलायै नमः ।
ॐ मनोरूपेक्षुकोदंडायै नमः । १०
ॐ पंचतन्मात्रसायकायै नमः ।
ॐ निजारुणप्रभापूरमज्जद् ब्रह्मांडमंडलायै नमः ।
ॐ चंपकाशोकपुन्नागसौगंधिक-लसत्कचायै नमः ।
ॐ कुरुविंदमणिश्रेणीकनत्कोटीरमंडितायै नमः ।
ॐ ॐ अष्टमीचंद्रविभ्राजदलिकस्थलशोभितायै नमः ।
ॐ मुखचंद्रकलंकाभमृगनाभिविशेषकायै नमः ।
ॐ वदनस्मरमांगल्यगृहतोरणचिल्लिकायै नमः ।
ॐ वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचनायै नमः ।
ॐ नवचंपकपुष्पाभनासादंडविराजितायै नमः ।
ॐ ताराकांतितिरस्कारिनासाभरणभासुरायै नमः । २०
ॐ कदंबमंजरीकॢप्तकर्णपूरमनोहरायै नमः ।
ॐ ताटंकयुगलीभूततपनोडुपमंडलायै नमः ।
ॐ पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभुवे नमः ।
ॐ नवविद्रुमबिंबश्रीन्यक्कारिरदनच्छदायै नमः ।
ॐ शुद्धविद्यांकुराकारद्विजपंक्तिद्वयोज्ज्वलायै नमः ।
ॐ कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगंतरायै नमः ।
ॐ निजसल्लापमाधुर्य विनिर्भत्सितकच्छप्यै नमः ।
ॐ मंदस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसायै नमः ।
ॐ अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजितायै नमः ।
ॐ कामेशबद्धमांगल्यसूत्रशोभितकंधरायै नमः । ३०
ॐ कनकांगदकेयूरकमनीयमुजान्वितायै नमः ।
ॐ रत्नग्रैवेय चिंताकलोलमुक्ताफलान्वितायै नमः ।
ॐ कामेश्वारप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तन्यै नमः ।
ॐ नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्वय्यै नमः ।
ॐ लक्ष्यरोमलताधारतासमुन्नेयमध्यमायै नमः ।
ॐ स्तनभारदलन्मध्यपट्टबंधवलित्रयायै नमः ।
ॐ ॐ अरुणारुणकौसुंभवस्त्रभास्वत्कटीतट्यै नमः ।
ॐ रत्नकिंकिणिकारम्यरशनादामभूषितायै नमः ।
ॐ कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्वितायै नमः ।
ॐ माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजितायै नमः । ४०
ॐ इंद्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजंघिकायै नमः ।
ॐ गूढगूल्फायै नमः ।
ॐ कूर्म पृष्ठजयिष्णुप्रपदान्वितायै नमः ।
ॐ नखदीधितिसञ्छन्ननमज्जनतमोगुणायै नमः ।
ॐ पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहायै नमः ।
ॐ शिंजानमणिमंजीरमंडितश्रीपदांबुजायै नमः ।
ॐ मरालीमंदगमनायै नमः ।
ॐ महालावण्यशेवधये नमः ।
ॐ सर्वारुणायै नमः ।
ॐ अनवद्यांग्यै नमः । ५०
ॐ सर्वाभरणभूषितायै नमः ।
ॐ शिवकामेश्वरांकस्थायै नमः ।
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ स्वाधीनवल्लभायै नमः ।
ॐ सुमेरुमध्यशृंगस्थायै नमः ।
ॐ श्रीमन्नगरनायिकायै नमः ।
ॐ चिंतामणिगृहांतस्थायै नमः ।
ॐ पंचब्रह्मासनस्थितायै नमः ।
ॐ महापद्माटवीसंस्थायै नमः ।
ॐ कदंबवनवासिन्यै नमः । ६०
ॐ सुधासागरमध्यस्थायै नमः ।
ॐ कामाक्ष्यै नमः ।
ॐ कामदायिन्यै नमः ।
ॐ देवर्षिगणसंघातस्तूयमानात्मवैभायै नमः ।
ॐ भंडासुरवधोद्युक्तशक्तिसेनासमन्वितायै नमः ।
ॐ संपत्करीसमारूढसिंदुरव्रजसेवितायै नमः ।
ॐ ॐ अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृतायै नमः ।
ॐ चक्रराजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृतायै नमः ।
ॐ गेयचक्ररथारूढमंत्रिणीपरिसेवितायै नमः ।
ॐ किरिचक्ररथारूढदंडनाथापुरस्कृतायै नमः । ७०
ॐ ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगायै नमः ।
ॐ भंडसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षितायै नमः ।
ॐ नित्यापराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुकायै नमः ।
ॐ भंडपुत्रवधोद्युक्तबालाविक्रमनंदितायै नमः ।
ॐ मंत्रिण्यंबाविरचितविषंगवधतोषितायै नमः ।
ॐ विशुक्रप्राणहरणवाराहीवीर्यनंदितायै नमः ।
ॐ कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरायै नमः ।
ॐ महागणेशनिर्भिन्नविघ्नयंत्रप्रहर्षितायै नमः ।
ॐ भंडासुरेंद्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिण्यै नमः ।
ॐ करांगुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृत्यै नमः । ८०
ॐ महापाशुपतास्त्राग्निनिर्दग्धासुरसैनिकायै नमः ।
ॐ कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभांडासुरशून्यकायै नमः ।
ॐ ब्रह्मोपेंद्रमहेंद्रादिदेवसंस्तुतवैभवायै नमः ।
ॐ हरनेत्राग्निसंदग्धकामसंजीवनौषध्यै नमः ।
ॐ श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपंकजायै नमः ।
ॐ कंठाधः कटिपर्यंतमध्यकूटस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिण्यै नमः ।
ॐ ॐ मूलमंत्रात्मिकायै नमः ।
ॐ मूलकूटत्रयकलेबरायै नमः ।
ॐ कुलामृतैकरसिकायै नमः । ९०
ॐ कुलसंकेतपालिन्यै नमः ।
ॐ कुलांगनायै नमः ।
ॐ कुलांतःस्थायै नमः ।
ॐ कौलिन्यै नमः ।
ॐ कुलयोगिन्यै नमः ।
ॐ अकुलायै नमः ।
ॐ समयांतस्थायै नमः ।
ॐ समयाचारतत्परायै नमः ।
ॐ मूलाधारैकनिलयायै नमः ।
ॐ ब्रह्मग्रंथिविभेदिन्यै नमः । १००
ॐ मणिपूरांतरुदितायै नमः ।
ॐ विष्णुग्रंथिविभेदिन्यै नमः ।
ॐ आज्ञाचक्रांतरालस्थायै नमः ।
ॐ रुद्रग्रंथिविभेदिन्यै नमः ।
ॐ सहस्रारांबुजारूढायै नमः ।
ॐ सुधासाराभिवर्षिण्यै नमः ।
ॐ तटिल्लतासमरुच्यै नमः ।
ॐ षट्चक्रोपरिसंस्थितायै नमः ।
ॐ महासक्त्यै नमः ।
ॐ ॐ कुंडलिन्यै नमः । ११०
ॐ बिसतंतुतनीयस्यै नमः ।
ॐ भवान्यै नमः ।
ॐ भावनागम्यायै नमः ।
ॐ भवारण्यकुठारिकायै नमः ।
ॐ भद्रप्रियायै नमः ।
ॐ भद्रमूर्त्यै नमः ।
ॐ भक्तसौभाग्यदायिन्यै नमः ।
ॐ भक्तिप्रियायै नमः ।
ॐ भक्तिगम्यायै नमः ।
ॐ भक्तिवश्यायै नमः । १२०
ॐ भयापहायै नमः ।
ॐ शांभव्यै नमः ।
ॐ शारदाराध्यायै नमः ।
ॐ शर्वाण्यै नमः ।
ॐ शर्मदायिन्यै नमः ।
ॐ शांकर्यै नमः ।
ॐ श्रीकर्यै नमः ।
ॐ साध्व्यै नमः ।
ॐ शरच्चंद्रनिभाननायै नमः ।
ॐ शातोदर्यै नमः । १३०
ॐ शांतिमत्यै नमः ।
ॐ ॐ निराधारायै नमः ।
ॐ निरंजनायै नमः ।
ॐ निर्लेपायै नमः ।
ॐ निर्मलायै नमः ।
ॐ नित्यायै नमः ।
ॐ निराकारायै नमः ।
ॐ निराकुलायै नमः ।
ॐ निर्गुणायै नमः ।
ॐ निष्कलायै नमः । १४०
ॐ शांतायै नमः ।
ॐ निष्कामायै नमः ।
ॐ निरुपप्लवायै नमः ।
ॐ नित्यमुक्तायै नमः ।
ॐ निर्विकारायै नमः ।
ॐ निष्प्रपंचायै नमः ।
ॐ निराश्रयायै नमः ।
ॐ नित्यशुद्धायै नमः ।
ॐ नित्यबुद्धायै नमः ।
ॐ निरवद्यायै नमः । १५०
ॐ निरंतरायै नमः ।
ॐ निष्कारणायै नमः ।
ॐ निष्कलंकायै नमः ।
ॐ ॐ निरुपाधये नमः ।
ॐ निरीश्वरायै नमः ।
ॐ नीरागयै नमः ।
ॐ रागमथन्यै नमः ।
ॐ निर्मदायै नमः ।
ॐ मदनाशिन्यै नमः ।
ॐ निश्चिंतायै नमः । १६०
ॐ निरहंकारायै नमः ।
ॐ निर्मोहायै नमः ।
ॐ मोहनाशिन्यै नमः ।
ॐ निर्ममायै नमः ।
ॐ ममताहंत्र्यै नमः ।
ॐ निष्पापायै नमः ।
ॐ पापनाशिन्यै नमः ।
ॐ निष्क्रोधायै नमः ।
ॐ क्रोधशमन्यै नमः ।
ॐ निर्लोभायै नमः । १७०
ॐ लोभनाशिन्यै नमः ।
ॐ निःसंशयायै नमः ।
ॐ संशयघ्न्यै नमः ।
ॐ निर्भवायै नमः ।
ॐ भवनाशिन्यै नमः ।
ॐ ॐ निर्विकल्पायै नमः ।
ॐ निराबाधायै नमः ।
ॐ निर्भेदायै नमः ।
ॐ भेदनाशिन्यै नमः ।
ॐ निर्नाशायै नमः । १८०
ॐ मृत्युमथन्यै नमः ।
ॐ निष्क्रियायै नमः ।
ॐ निष्परिग्रहायै नमः ।
ॐ निस्तुलायै नमः ।
ॐ नीलचिकुरायै नमः ।
ॐ निरपायायै नमः ।
ॐ निरत्ययायै नमः ।
ॐ दुर्लभायै नमः ।
ॐ दुर्गमायै नमः ।
ॐ दुर्गायै नमः । १९०
ॐ दुःखहंत्र्यै नमः ।
ॐ सुखप्रदायै नमः ।
ॐ दुष्टदूरायै नमः ।
ॐ दुराचारशमन्यै नमः ।
ॐ दोषवर्जितायै नमः ।
ॐ सर्वज्ञायै नमः ।
ॐ सांद्रकरुणायै नमः ।
ॐ ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः ।
ॐ सर्वशक्तिमय्यै नमः ।
ॐ सर्वमंगलायै नमः । २००
ॐ सद्गतिप्रदायै नमः ।
ॐ सर्वेश्वयै नमः ।
ॐ सर्वमय्यै नमः ।
ॐ सर्वमंत्रस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ सर्वयंत्रात्मिकायै नमः ।
ॐ सर्वतंत्ररूपायै नमः ।
ॐ मनोन्मन्यै नमः ।
ॐ माहेश्वर्यै नमः ।
ॐ महादेव्यै नमः ।
ॐ महालक्ष्म्यै नमः । २१०
ॐ मृडप्रियायै नमः ।
ॐ महारूपायै नमः ।
ॐ महापूज्यायै नमः ।
ॐ महापातकनाशिन्यै नमः ।
ॐ महामायायै नमः ।
ॐ महासत्वायै नमः ।
ॐ महाशक्त्यै नमः ।
ॐ महारत्यै नमः ।
ॐ महाभोगायै नमः ।
ॐ ॐ महैश्वर्यायै नमः । २२०
ॐ महावीर्यायै नमः ।
ॐ महाबलायै नमः ।
ॐ महाबुद्ध्यै नमः ।
ॐ महासिद्ध्यै नमः ।
ॐ महायोगेश्वरेश्वर्यै नमः ।
ॐ महातंत्रायै नमः ।
ॐ महामंत्रायै नमः ।
ॐ महायंत्रायै नमः ।
ॐ महासनायै नमः ।
ॐ महायागक्रमाराध्यायै नमः । २३०
ॐ महाभैरवपूजितायै नमः ।
ॐ महेश्वरमहाकल्पमहा तांडवसाक्षिण्यै नमः ।
ॐ महाकामेशमहिष्यै नमः ।
ॐ महात्रिपुरसुंदर्यै नमः ।
ॐ चतुःषष्ट्युपचाराढ्यायै नमः ।
ॐ चतुःषष्टिकलामय्यै नमः ।
ॐ महाचतुःषष्टिकोटि योगिनीगणसेवितायै नमः ।
ॐ मनुविद्यायै नमः ।
ॐ चंद्रविद्यायै नमः ।
ॐ ॐ चंद्रमंडलमध्यगायै नमः । २४०
ॐ चारुरूपायै नमः ।
ॐ चारुहासायै नमः ।
ॐ चारुचंद्रकलाधरायै नमः ।
ॐ चराचरजगन्नाथायै नमः ।
ॐ चक्रराजनिकेतनायै नमः ।
ॐ पार्वत्यै नमः ।
ॐ पद्मनयनायै नमः ।
ॐ पद्मरागसमप्रभायै नमः ।
ॐ पंचप्रेतासनासीनायै नमः ।
ॐ पंचब्रह्मस्परूपिण्यै नमः । २५०
ॐ चिन्मय्यै नमः ।
ॐ परमानंदायै नमः ।
ॐ विज्ञानघनरूपिण्यै नमः ।
ॐ ध्यानध्यातृध्येयरूपायै नमः ।
ॐ र्ध्माधर्मविवर्जितायै नमः ।
ॐ विश्वरूपायै नमः ।
ॐ जागरिण्यै नमः ।
ॐ स्वपत्न्यै नमः ।
ॐ तैजसात्मिकायै नमः ।
ॐ सुप्तायै नमः । २६०
ॐ प्राज्ञात्मिकायै नमः ।
ॐ ॐ तुर्यायै नमः ।
ॐ सर्वावस्थाविवर्जितायै नमः ।
ॐ सृष्ठिकर्त्र्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मरूपायै नमः ।
ॐ गोप्त्र्यै नमः ।
ॐ गोविंदरूपिण्यै नमः ।
ॐ संहारिण्यै नमः ।
ॐ रुद्ररूपायै नमः ।
ॐ तिरोधानकर्यै नमः । २७०
ॐ ईश्वर्यै नमः ।
ॐ सदाशिवायै नमः ।
ॐ अनुग्रहदायै नमः ।
ॐ पंचकृत्यपरायणायै नमः ।
ॐ भानुमंडलमध्यस्थायै नमः ।
ॐ भैरव्यै नमः ।
ॐ भगमालिन्यै नमः ।
ॐ पद्मासनायै नमः ।
ॐ भगवत्यै नमः ।
ॐ पद्मनाभसहोदर्यै नमः । २८०
ॐ उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्नभुवनावल्यै नमः ।
ॐ सहस्रशीर्षवदनायै नमः ।
ॐ ॐ सहस्राक्ष्यै नमः ।
ॐ सहस्रपदे नमः ।
ॐ आब्रह्मकीटजनन्यै नमः ।
ॐ वर्णाश्रमविधायिन्यै नमः ।
ॐ निजाज्ञारूपनिगमायै नमः ।
ॐ पुण्यापुण्यफलप्रदायै नमः ।
ॐ श्रुतिसीमंतसिंदूरीकृत पादाब्जधूलिकायै नमः ।
ॐ सकलागमसंदोहशुक्तिसंपुटमौक्तिकायै नमः । २९०
ॐ पुरुषार्थप्रदायै नमः ।
ॐ पूर्णायै नमः ।
ॐ भोगिन्यै नमः ।
ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ।
ॐ अंबिकायै नमः ।
ॐ अनादिनिधनायै नमः ।
ॐ हरिब्रह्मेंद्रसेवितायै नमः ।
ॐ नारायण्यै नमः ।
ॐ नादरूपायै नमः ।
ॐ नामरूपविवर्जितायै नमः । ३००
ॐ ह्रींकार्यै नमः ।
ॐ ह्रीमत्यै नमः ।
ॐ ॐ हृद्यायै नमः ।
ॐ हेयोपादेयवर्जितायै नमः ।
ॐ राजराजार्चितायै नमः ।
ॐ राज्ञै नमः ।
ॐ रम्यायै नमः ।
ॐ राजीवलोचनायै नमः ।
ॐ रंजन्यै नमः ।
ॐ रमण्यै नमः । ३१०
ॐ रस्यायै नमः ।
ॐ रणत्किंकिणिमेखलायै नमः ।
ॐ रमायै नमः ।
ॐ राकेंदुवदनायै नमः ।
ॐ रतिरूपायै नमः ।
ॐ रतिप्रियायै नमः ।
ॐ रक्षाकर्यै नमः ।
ॐ राक्षसघ्न्यै नमः ।
ॐ रामायै नमः ।
ॐ रमणलंपटायै नमः । ३२०
ॐ काम्यायै नमः ।
ॐ कामकलारूपायै नमः ।
ॐ कदंबकुसुमप्रियायै नमः ।
ॐ कल्याण्यै नमः ।
ॐ ॐ जगतीकंदायै नमः ।
ॐ करुणारससागरायै नमः ।
ॐ कलावत्यै नमः ।
ॐ कलालापायै नमः ।
ॐ कांतायै नमः ।
ॐ कादंबरीप्रियायै नमः । ३३०
ॐ वरदायै नमः ।
ॐ वामनयनायै नमः ।
ॐ वारुणीमदविह्वलायै नमः ।
ॐ विश्वाधिकायै नमः ।
ॐ वेदवेद्यायै नमः ।
ॐ विंध्याचलनिवासिन्यै नमः ।
ॐ विधात्र्यै नमः ।
ॐ वेदजनन्यै नमः ।
ॐ विष्णुमायायै नमः ।
ॐ विलासिन्यै नमः । ३४०
ॐ क्षेत्रस्वरूपायै नमः ।
ॐ क्षेत्रेश्यै नमः ।
ॐ क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिन्यै नमः ।
ॐ क्षयवृद्धिविनिर्मुक्तायै नमः ।
ॐ क्षेत्रपालसमर्चितायै नमः ।
ॐ विजयायै नमः ।
ॐ ॐ विमलायै नमः ।
ॐ वंद्यायै नमः ।
ॐ वंदारुजनवत्सलायै नमः ।
ॐ वाग्वादिन्यै नमः । ३५०
ॐ वामकेश्यै नमः ।
ॐ वह्निमंडलवासिन्यै नमः ।
ॐ भक्तिमत्कल्पलतिकायै नमः ।
ॐ पशुपाशविमोचिन्यै नमः ।
ॐ संहृताशेषपाषंडायै नमः ।
ॐ सदाचारप्रवर्तिकायै नमः ।
ॐ तापत्रयाग्निसंतप्तसमाह्लादनचंद्रिकायै नमः ।
ॐ तरुण्यै नमः ।
ॐ तापसाराध्यायै नमः ।
ॐ तनुमध्यायै नमः । ३६०
ॐ तमोपहायै नमः ।
ॐ चित्यै नमः ।
ॐ तत्पदलक्ष्यार्थायै नमः ।
ॐ चिदेकरसरूपिण्यै नमः ।
ॐ स्वात्मानंदलवीभूत-ब्रह्माद्यानंदसंतत्यै नमः ।
ॐ परायै नमः ।
ॐ ॐ प्रत्यक् चितीरूपायै नमः ।
ॐ पश्यंत्यै नमः ।
ॐ परदेवतायै नमः ।
ॐ मध्यमायै नमः । ३७०
ॐ वैखरीरूपायै नमः ।
ॐ भक्तमानसहंसिकायै नमः ।
ॐ कामेश्वरप्राणनाड्यै नमः ।
ॐ कृतज्ञायै नमः ।
ॐ कामपूजितायै नमः ।
ॐ श्रृंगाररससंपूर्णायै नमः ।
ॐ जयायै नमः ।
ॐ जालंधरस्थितायै नमः ।
ॐ ओड्याणपीठनिलयायै नमः ।
ॐ बिंदुमंडलवासिन्यै नमः । ३८०
ॐ रहोयागक्रमाराध्यायै नमः ।
ॐ रहस्तर्पणतर्पितायै नमः ।
ॐ सद्यः प्रसादिन्यै नमः ।
ॐ विश्वसाक्षिण्यै नमः ।
ॐ साक्षिवर्जितायै नमः ।
ॐ षडंगदेवतायुक्तायै नमः ।
ॐ षाड्गुण्यपरिपूरितायै नमः ।
ॐ नित्यक्लिन्नायै नमः ।
ॐ ॐ निरुपमायै नमः ।
ॐ निर्वाणसुखदायिन्यै नमः । ३९०
ॐ नित्याषोडशिकारूपायै नमः ।
ॐ श्रीकंठार्धशरीरिण्यै नमः ।
ॐ प्रभावत्यै नमः ।
ॐ प्रभारूपायै नमः ।
ॐ प्रसिद्धायै नमः ।
ॐ परमेश्वर्यै नमः ।
ॐ मूलप्रकृत्यै नमः ।
ॐ अव्यक्तायै नमः ।
ॐ व्क्ताव्यक्तस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ व्यापिन्यै नमः । ४००
ॐ विविधाकारायै नमः ।
ॐ विद्याविद्यास्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ महाकामेशनयनकुमुदाह्लादकौमुद्यै नमः ।
ॐ भक्ताहार्दतमोभेदभानुमद्भानुसंतत्यै नमः ।
ॐ शिवदूत्यै नमः ।
ॐ शिवाराध्यायै नमः ।
ॐ शिवमूर्त्यै नमः ।
ॐ शिवंकर्यै नमः ।
ॐ ॐ शिवप्रियायै नमः ।
ॐ शिवपरायै नमः । ४१०
ॐ शिष्टेष्टायै नमः ।
ॐ शिष्टपूजितायै नमः ।
ॐ अप्रमेयायै नमः ।
ॐ स्वप्रकाशायै नमः ।
ॐ मनोवाचामगोचरायै नमः ।
ॐ चिच्छक्त्यै नमः ।
ॐ चेतनारूपायै नमः ।
ॐ जडशक्त्यै नमः ।
ॐ जडात्मिकायै नमः ।
ॐ गायत्र्यै नमः । ४२०
ॐ व्याहृत्यै नमः ।
ॐ संध्यायै नमः ।
ॐ द्विजवृंदनिषेवितायै नमः ।
ॐ तत्त्वासनायै नमः ।
ॐ तस्मै नमः ।
ॐ तुभ्यं नमः ।
ॐ अय्यै नमः ।
ॐ पंचकोशांतरस्थितायै नमः ।
ॐ निःसीममहिम्ने नमः ।
ॐ नित्ययौवनायै नमः । ४३०
ॐ ॐ मदशालिन्यै नमः ।
ॐ मदघूर्णितरक्ताक्ष्यै नमः ।
ॐ मदपाटलगंडभुवे नमः ।
ॐ चंदनद्रवदिग्धांग्यै नमः ।
ॐ चांपेयकुसुमप्रियायै नमः ।
ॐ कुशलायै नमः ।
ॐ कोमलाकारायै नमः ।
ॐ कुरुकुल्लायै नमः ।
ॐ कुलेश्वर्यै नमः ।
ॐ कुलकुंडालयायै नमः । ४४०
ॐ कौलमार्गतत्परसेवितायै नमः ।
ॐ कुमारगणनाथांबायै नमः ।
ॐ तुष्ट्यै नमः ।
ॐ पुष्ट्यै नमः ।
ॐ मत्यै नमः ।
ॐ धृत्यै नमः ।
ॐ शांत्यै नमः ।
ॐ स्वस्तिमत्यै नमः ।
ॐ कांत्यै नमः ।
ॐ नंदिन्यै नमः । ४५०
ॐ विघ्ननाशिन्यै नमः ।
ॐ तेजोवत्यै नमः ।
ॐ ॐ त्रिनयनायै नमः ।
ॐ लोलाक्षीकामरूपिण्यै नमः ।
ॐ मालिन्यै नमः ।
ॐ हंसिन्यै नमः ।
ॐ मात्रे नमः ।
ॐ मलयाचलवासिन्यै नमः ।
ॐ सुमुख्यै नमः ।
ॐ नलिन्यै नमः । ४६०
ॐ सुभ्रुवे नमः ।
ॐ शोभनायै नमः ।
ॐ सुरनायिकायै नमः ।
ॐ कालकंठ्यै नमः ।
ॐ कांतिमत्यै नमः ।
ॐ क्षोभिण्यै नमः ।
ॐ सूक्ष्मरूपिण्यै नमः ।
ॐ वज्रेश्वर्यै नमः ।
ॐ वामदेव्यै नमः ।
ॐ वयो‌உवस्थाविवर्जितायै नमः । ४७०
ॐ सिद्धेश्वर्यै नमः ।
ॐ सिद्धविद्यायै नमः ।
ॐ सिद्धमात्रे नमः ।
ॐ यशस्विन्यै नमः ।
ॐ ॐ विशुद्धिचक्रनिलयायै नमः ।
ॐ आरक्तवर्णायै नमः ।
ॐ त्रिलोचनायै नमः ।
ॐ खट्वांगादिप्रहरणायै नमः ।
ॐ वदनैकसमन्वितायै नमः ।
ॐ पायसान्नप्रियायै नमः । ४८०
ॐ त्वक्स्थायै नमः ।
ॐ पशुलोकभयंकर्यै नमः ।
ॐ अमृतादिमहाशक्तिसंवृतायै नमः ।
ॐ डाकिनीश्वर्यै नमः ।
ॐ अनाहताब्जनिलयायै नमः ।
ॐ श्यामाभायै नमः ।
ॐ वदनद्वयायै नमः ।
ॐ दंष्ट्रोज्वलायै नमः ।
ॐ अक्षमालादिधरायै नमः ।
ॐ रुधिरसंस्थितायै नमः । ४९०
ॐ कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृतायै नमः ।
ॐ स्निग्धौदनप्रियायै नमः ।
ॐ महावीरेंद्रवरदायै नमः ।
ॐ राकिण्यंबास्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ मणिपूराब्जनिलयायै नमः ।
ॐ ॐ वदनत्रयसंयुतायै नमः ।
ॐ वज्राधिकायुधोपेतायै नमः ।
ॐ डामर्यादिभिरावृतायै नमः ।
ॐ रक्तवर्णायै नमः ।
ॐ मांसनिष्ठायै नमः । ५००
५०१. गुडान्नप्रीतमानसायै नमः ।
ॐ समस्तभक्तसुखदायै नमः ।
ॐ लाकिन्यंबास्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ स्वाधिष्टानांबुजगतायै नमः ।
ॐ चतुर्वक्त्रमनोहरायै नमः ।
ॐ शूलाद्यायुधसंपन्नायै नमः ।
ॐ पीतवर्णायै नमः ।
ॐ अतिगर्वितायै नमः ।
ॐ मेदोनिष्ठायै नमः ।
ॐ मधुप्रीतायै नमः । ५१०
ॐ बंदिन्यादिसमन्वितायै नमः ।
ॐ दध्यन्नासक्तहृदयायै नमः ।
ॐ काकिनीरूपधारिण्यै नमः ।
ॐ मूलाधारांबुजारूढायै नमः ।
ॐ पंचवक्त्रायै नमः ।
ॐ अस्थिसंस्थितायै नमः ।
ॐ अंकुशादिप्रहरणायै नमः ।
ॐ ॐ वरदादि निषेवितायै नमः ।
ॐ मुद्गौदनासक्तचित्तायै नमः ।
ॐ साकिन्यंबास्वरूपिण्यै नमः । ५२०
ॐ आज्ञाचक्राब्जनिलायै नमः ।
ॐ शुक्लवर्णायै नमः ।
ॐ षडाननायै नमः ।
ॐ मज्जासंस्थायै नमः ।
ॐ हंसवतीमुख्यशक्तिसमन्वितायै नमः ।
ॐ हरिद्रान्नैकरसिकायै नमः ।
ॐ हाकिनीरूपधारिण्यै नमः ।
ॐ सहस्रदलपद्मस्थायै नमः ।
ॐ सर्ववर्णोपशोभितायै नमः ।
ॐ सर्वायुधधरायै नमः । ५३०
ॐ शुक्लसंस्थितायै नमः ।
ॐ सर्वतोमुख्यै नमः ।
ॐ सर्वौदनप्रीतचित्तायै नमः ।
ॐ याकिन्यंबास्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ स्वाहायै नमः ।
ॐ स्वधायै नमः ।
ॐ अमत्यै नमः ।
ॐ मेधायै नमः ।
ॐ ॐ श्रुत्यै नमः ।
ॐ स्मृत्यै नमः । ५४०
ॐ अनुत्तमायै नमः ।
ॐ पुण्यकीर्त्यै नमः ।
ॐ पुण्यलभ्यायै नमः ।
ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनायै नमः ।
ॐ पुलोमजार्चितायै नमः ।
ॐ बंधमोचन्यै नमः ।
ॐ बर्बरालकायै नमः ।
ॐ विमर्शरूपिण्यै नमः ।
ॐ विद्यायै नमः ।
ॐ वियदादिजगत्प्रसुवे नमः । ५५०
ॐ सर्व व्याधिप्रशमन्यै नमः ।
ॐ सर्व मृत्युनिवारिण्यै नमः ।
ॐ अग्रगण्यायै नमः ।
ॐ अचिंत्यरूपायै नमः ।
ॐ कलिकल्मषनाशिन्यै नमः ।
ॐ कात्यायन्यै नमः ।
ॐ कालहंत्र्यै नमः ।
ॐ कमलाक्षनिषेवितायै नमः ।
ॐ तांबूलपूरितमुख्यै नमः ।
ॐ दाडिमीकुसुमप्रभायै नमः । ५६०
ॐ ॐ मृगाक्ष्यै नमः ।
ॐ मोहिन्यै नमः ।
ॐ मुख्यायै नमः ।
ॐ मृडान्यै नमः ।
ॐ मित्ररूपिण्यै नमः ।
ॐ नित्यतृप्तायै नमः ।
ॐ भक्तनिधये नमः ।
ॐ नियंत्र्यै नमः ।
ॐ निखिलेश्वर्यै नमः ।
ॐ मैत्र्यादिवासनालभ्यायै नमः । ५७०
ॐ महाप्रलयसाक्षिण्यै नमः ।
ॐ पराशक्त्यै नमः ।
ॐ परानिष्ठायै नमः ।
ॐ प्रज्ञानघनरूपिण्यै नमः ।
ॐ माध्वीपानालसायै नमः ।
ॐ मत्तायै नमः ।
ॐ मातृकावर्ण रूपिण्यै नमः ।
ॐ महाकैलासनिलयायै नमः ।
ॐ मृणालमृदुदोर्लतायै नमः ।
ॐ महनीयायै नमः । ५८०
ॐ दयामूर्त्यै नमः ।
ॐ महासाम्राज्यशालिन्यै नमः ।
ॐ ॐ आत्मविद्यायै नमः ।
ॐ महाविद्यायै नमः ।
ॐ श्रीविद्यायै नमः ।
ॐ कामसेवितायै नमः ।
ॐ श्रीषोडशाक्षरीविद्यायै नमः ।
ॐ त्रिकूटायै नमः ।
ॐ कामकोटिकायै नमः ।
ॐ कटाक्षकिंकरीभूतकमलाकोटिसेवितायै नमः । ५९०
ॐ शिरःस्थितायै नमः ।
ॐ चंद्रनिभायै नमः ।
ॐ भालस्थायै‌ऐ नमः ।
ॐ इंद्रधनुःप्रभायै नमः ।
ॐ हृदयस्थायै नमः ।
ॐ रविप्रख्यायै नमः ।
ॐ त्रिकोणांतरदीपिकायै नमः ।
ॐ दाक्षायण्यै नमः ।
ॐ दैत्यहंत्र्यै नमः ।
ॐ दक्षयज्ञविनाशिन्यै नमः । ६००
ॐ दरांदोलितदीर्घाक्ष्यै नमः ।
ॐ दरहासोज्ज्वलन्मुख्यै नमः ।
ॐ गुरूमूर्त्यै नमः ।
ॐ ॐ गुणनिधये नमः ।
ॐ गोमात्रे नमः ।
ॐ गुहजन्मभुवे नमः ।
ॐ देवेश्यै नमः ।
ॐ दंडनीतिस्थायै नमः ।
ॐ दहराकाशरूपिण्यै नमः ।
ॐ प्रतिपन्मुख्यराकांततिथिमंडलपूजितायै नमः । ६१०
ॐ कलात्मिकायै नमः ।
ॐ कलानाथायै नमः ।
ॐ काव्यालापविमोदिन्यै नमः ।
ॐ सचामररमावाणीसव्यदक्षिणसेवितायै नमः ।
ॐ आदिशक्तयै नमः ।
ॐ अमेयायै नमः ।
ॐ आत्मने नमः ।
ॐ परमायै नमः ।
ॐ पावनाकृतये नमः ।
ॐ अनेककोटिब्रह्मांडजनन्यै नमः । ६२०
ॐ दिव्यविग्रहायै नमः ।
ॐ क्लींकार्यै नमः ।
ॐ केवलायै नमः ।
ॐ ॐ गुह्यायै नमः ।
ॐ कैवल्यपददायिन्यै नमः ।
ॐ त्रिपुरायै नमः ।
ॐ त्रिजगद्वंद्यायै नमः ।
ॐ त्रिमूर्त्यै नमः ।
ॐ त्रिदशेश्वर्यै नमः ।
ॐ त्र्यक्षर्यै नमः । ६३०
ॐ दिव्यगंधाढ्यायै नमः ।
ॐ सिंदूरतिलकांचितायै नमः ।
ॐ उमायै नमः ।
ॐ शैलेंद्रतनयायै नमः ।
ॐ गौर्यै नमः ।
ॐ गंधर्वसेवितायै नमः ।
ॐ विश्वगर्भायै नमः ।
ॐ स्वर्णगर्भायै नमः ।
ॐ अवरदायै नमः ।
ॐ वागधीश्वर्यै नमः । ६४०
ॐ ध्यानगम्यायै नमः ।
ॐ अपरिच्छेद्यायै नमः ।
ॐ ज्ञानदायै नमः ।
ॐ ज्ञानविग्रहायै नमः ।
ॐ सर्ववेदांतसंवेद्यायै नमः ।
ॐ ॐ सत्यानंदस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ लोपामुद्रार्चितायै नमः ।
ॐ लीलाक्लृप्तब्रह्मांडमंडलायै नमः ।
ॐ अदृश्यायै नमः ।
ॐ दृश्यरहितायै नमः । ६५०
ॐ विज्ञात्र्यै नमः ।
ॐ वेद्यवर्जितायै नमः ।
ॐ योगिन्यै नमः ।
ॐ योगदायै नमः ।
ॐ योग्यायै नमः ।
ॐ योगानंदायै नमः ।
ॐ युगंधरायै नमः ।
ॐ इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ सर्वाधारायै नमः ।
ॐ सुप्रतिष्ठायै नमः । ६६०
ॐ सदसद्रूपधारिण्यै नमः ।
ॐ अष्टमूर्त्यै नमः ।
ॐ अजाजैत्र्यै नमः ।
ॐ लोकयात्राविधायिन्यै नमः ।
ॐ एकाकिन्यै नमः ।
ॐ ॐ भूमरूपायै नमः ।
ॐ निद्वैतायै नमः ।
ॐ द्वैतवर्जितायै नमः ।
ॐ अन्नदायै नमः ।
ॐ वसुदायै नमः । ६७०
ॐ वृद्धायै नमः ।
ॐ ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ बृहत्यै नमः ।
ॐ ब्राह्मण्यै नमः ।
ॐ ब्राह्मयै नमः ।
ॐ ब्रह्मानंदायै नमः ।
ॐ बलिप्रियायै नमः ।
ॐ भाषारूपायै नमः ।
ॐ बृहत्सेनायै नमः ।
ॐ भावाभावविर्जितायै नमः । ६८०
ॐ सुखाराध्यायै नमः ।
ॐ शुभकर्यै नमः ।
ॐ शोभनासुलभागत्यै नमः ।
ॐ राजराजेश्वर्यै नमः ।
ॐ राज्यदायिन्यै नमः ।
ॐ राज्यवल्लभायै नमः ।
ॐ राजत्कृपायै नमः ।
ॐ ॐ राजपीठनिवेशितनिजाश्रितायै नमः ।
ॐ राज्यलक्ष्म्यै नमः ।
ॐ कोशनाथायै नमः । ६९०
ॐ चतुरंगबलेश्वर्यै नमः ।
ॐ साम्राज्यदायिन्यै नमः ।
ॐ सत्यसंधायै नमः ।
ॐ सागरमेखलायै नमः ।
ॐ दीक्षितायै नमः ।
ॐ दैत्यशमन्यै नमः ।
ॐ सर्वलोकवंशकर्यै नमः ।
ॐ सर्वार्थदात्र्यै नमः ।
ॐ सावित्र्यै नमः ।
ॐ सच्चिदानंदरूपिण्यै नमः । ७००
ॐ देशकालापरिच्छिन्नायै नमः ।
ॐ सर्वगायै नमः ।
ॐ सर्वमोहिन्यै नमः ।
ॐ सरस्वत्यै नमः ।
ॐ शास्त्रमय्यै नमः ।
ॐ गुहांबायै नमः ।
ॐ गुह्यरूपिण्यै नमः ।
ॐ सर्वोपाधिविनिर्मुक्तायै नमः ।
ॐ ॐ सदाशिवपतिव्रतायै नमः ।
ॐ संप्रदायेश्वर्यै नमः । ७१०
ॐ साधुने नमः ।
ॐ यै नमः ।
ॐ गुरूमंडलरूपिण्यै नमः ।
ॐ कुलोत्तीर्णायै नमः ।
ॐ भगाराध्यायै नमः ।
ॐ मायायै नमः ।
ॐ मधुमत्यै नमः ।
ॐ मह्यै नमः ।
ॐ गणांबायै नमः ।
ॐ गुह्यकाराध्यायै नमः । ७२०
ॐ कोमलांग्यै नमः ।
ॐ गुरुप्रियायै नमः ।
ॐ स्वतंत्रायै नमः ।
ॐ सर्वतंत्रेश्यै नमः ।
ॐ दक्षिणामूर्तिरूपिण्यै नमः ।
ॐ सनकादिसमाराध्यायै नमः ।
ॐ शिवज्ञानप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ चित्कलायै नमः ।
ॐ आनंदकलिकायै नमः ।
ॐ प्रेमरूपायै नमः । ७३०
ॐ ॐ प्रियंकर्यै नमः ।
ॐ नामपारायणप्रीतायै नमः ।
ॐ नंदिविद्यायै नमः ।
ॐ नटेश्वर्यै नमः ।
ॐ मिथ्याजगदधिष्ठानायै नमः ।
ॐ मुक्तिदायै नमः ।
ॐ मुक्तिरूपिण्यै नमः ।
ॐ लास्यप्रियायै नमः ।
ॐ लयकर्यै नमः ।
ॐ लज्जायै नमः । ७४०
ॐ रंभादिवंदितायै नमः ।
ॐ भवदावसुधावृष्ट्यै नमः ।
ॐ पापारण्यदवानलायै नमः ।
ॐ दौर्भाग्यतूलवातूलायै नमः ।
ॐ जराध्वांतरविप्रभायै नमः ।
ॐ भाग्याब्धिचंद्रिकायै नमः ।
ॐ भक्तचित्तकेकिघनाघनायै नमः ।
ॐ रोगपर्वतदंभोलये नमः ।
ॐ मृत्युदारुकुठारिकायै नमः ।
ॐ महेश्वर्यै नमः । ७५०
ॐ महाकाल्यै नमः ।
ॐ महाग्रासायै नमः ।
ॐ महाशनायै नमः ।
ॐ अपर्णायै नमः ।
ॐ ॐ चंडिकायै नमः ।
ॐ चंडमुंडासुरनिषूदिन्यै नमः ।
ॐ क्षराक्षरात्मिकायै नमः ।
ॐ सर्वलोकेश्यै नमः ।
ॐ विश्वधारिण्यै नमः ।
ॐ त्रिवर्गदात्र्यै नमः । ७६०
ॐ सुभगायै नमः ।
ॐ त्र्यंबकायै नमः ।
ॐ त्रिगुणात्मिकायै नमः ।
ॐ स्वर्गापवर्गदायै नमः ।
ॐ शुद्धायै नमः ।
ॐ जपापुष्पनिभाकृतये नमः ।
ॐ ओजोवत्यै नमः ।
ॐ द्युतिधरायै नमः ।
ॐ यज्ञरूपायै नमः ।
ॐ प्रियव्रतायै नमः । ७७०
ॐ दुराराध्यायै नमः ।
ॐ दुराधर्षायै नमः ।
ॐ पाटलीकुसुमप्रियायै नमः ।
ॐ महत्यै नमः ।
ॐ मेरुनिलयायै नमः ।
ॐ मंदारकुसुमप्रियायै नमः ।
ॐ ॐ वीराराध्यायै नमः ।
ॐ विराड्रूपायै नमः ।
ॐ विरजसे नमः ।
ॐ विश्वतोमुख्यै नमः । ७८०
ॐ प्रत्यग्रूपायै नमः ।
ॐ पराकाशायै नमः ।
ॐ प्राणदायै नमः ।
ॐ प्राणरूपिण्यै नमः ।
ॐ मार्तांडभैरवाराध्यायै नमः ।
ॐ मंत्रिणीन्यस्तराज्यधुरे नमः ।
ॐ त्रिपुरेश्यै नमः ।
ॐ जयत्सेनायै नमः ।
ॐ निस्त्रैगुण्यायै नमः ।
ॐ परापरायै नमः । ७९०
ॐ सत्यज्ञानानंदरूपायै नमः ।
ॐ सामरस्यपरायणायै नमः ।
ॐ कपर्दिन्यै नमः ।
ॐ कलामालायै नमः ।
ॐ कामदुघे नमः ।
ॐ कामरूपिण्यै नमः ।
ॐ कलानिधये नमः ।
ॐ काव्यकलायै नमः ।
ॐ ॐ रसज्ञायै नमः ।
ॐ रसशेवधये नमः । ८००
ॐ पुष्टायै नमः ।
ॐ पुरातनायै नमः ।
ॐ पूज्यायै नमः ।
ॐ पुष्करायै नमः ।
ॐ पुष्करेक्षणायै नमः ।
ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः ।
ॐ परस्मै धाम्ने नमः ।
ॐ परमाणवे नमः ।
ॐ परात्परायै नमः ।
ॐ पाशहस्तायै नमः । ८१०
ॐ पाशहंत्र्यै नमः ।
ॐ परमंत्रविभेदिन्यै नमः ।
ॐ मूर्तायै नमः ।
ॐ अमूर्तायै नमः ।
ॐ अनित्यतृप्तायै नमः ।
ॐ मुनिमानसहंसिकायै नमः ।
ॐ सत्यव्रतायै नमः ।
ॐ सत्यरूपायै नमः ।
ॐ सर्वांतर्यामिण्यै नमः ।
ॐ सत्यै नमः । ८२०
ॐ ॐ ब्रह्माण्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मणे नमः ।
ॐ जनन्यै नमः ।
ॐ बहुरूपायै नमः ।
ॐ बुधार्चितायै नमः ।
ॐ प्रसवित्र्यै नमः ।
ॐ प्रचंडायै नमः ।
ॐ आज्ञायै नमः ।
ॐ प्रतिष्ठायै नमः ।
ॐ प्रकटाकृतये नमः । ८३०
ॐ प्राणेश्वर्यै नमः ।
ॐ प्राणदात्र्यै नमः ।
ॐ पंचाशत्पीठरूपिण्यै नमः ।
ॐ विश्रृंखलायै नमः ।
ॐ विविक्तस्थायै नमः ।
ॐ वीरमात्रे नमः ।
ॐ वियत्प्रसुवे नमः ।
ॐ मुकुंदायै नमः ।
ॐ मुक्तिनिलयायै नमः ।
ॐ मूलविग्रहरूपिण्यै नमः । ८४०
ॐ भावज्ञायै नमः ।
ॐ भवरोगध्न्यै नमः ।
ॐ ॐ भवचक्रप्रवर्तिन्यै नमः ।
ॐ छंदःसारायै नमः ।
ॐ शास्त्रसारायै नमः ।
ॐ मंत्रसारायै नमः ।
ॐ तलोदर्यै नमः ।
ॐ उदारकीर्तये नमः ।
ॐ उद्दामवैभवायै नमः ।
ॐ वर्णरूपिण्यै नमः । ८५०
ॐ जन्ममृत्युजरातप्तजन
विश्रांतिदायिन्यै नमः ।
ॐ सर्वोपनिषदुद् घुष्टायै नमः ।
ॐ शांत्यतीतकलात्मिकायै नमः ।
ॐ गंभीरायै नमः ।
ॐ गगनांतःस्थायै नमः ।
ॐ गर्वितायै नमः ।
ॐ गानलोलुपायै नमः ।
ॐ कल्पनारहितायै नमः ।
ॐ काष्ठायै नमः ।
ॐ अकांतायै नमः । ८६०
ॐ कांतार्धविग्रहायै नमः ।
ॐ कार्यकारणनिर्मुक्तायै नमः ।
ॐ कामकेलितरंगितायै नमः ।
ॐ कनत्कनकताटंकायै नमः ।
ॐ लीलाविग्रहधारिण्यै नमः ।
ॐ अजायै नमः ।
ॐ क्षयविनिर्मुक्तायै नमः ।
ॐ मुग्धायै नमः ।
ॐ क्षिप्रप्रसादिन्यै नमः ।
ॐ अंतर्मुखसमाराध्यायै नमः । ८७०
ॐ बहिर्मुखसुदुर्लभायै नमः ।
ॐ त्रय्यै नमः ।
ॐ त्रिवर्गनिलयायै नमः ।
ॐ त्रिस्थायै नमः ।
ॐ त्रिपुरमालिन्यै नमः ।
ॐ निरामयायै नमः ।
ॐ निरालंबायै नमः ।
ॐ स्वात्मारामायै नमः ।
ॐ सुधासृत्यै नमः ।
ॐ संसारपंकनिर्मग्न
समुद्धरणपंडितायै नमः । ८८०
ॐ यज्ञप्रियायै नमः ।
ॐ यज्ञकर्त्र्यै नमः ।
ॐ यजमानस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ धर्माधारायै नमः ।
ॐ ॐ धनाध्यक्षायै नमः ।
ॐ धनधान्यविवर्धिन्यै नमः ।
ॐ विप्रप्रियायै नमः ।
ॐ विप्ररूपायै नमः ।
ॐ विश्वभ्रमणकारिण्यै नमः ।
ॐ विश्वग्रासायै नमः । ८९०
ॐ विद्रुमाभायै नमः ।
ॐ वैष्णव्यै नमः ।
ॐ विष्णुरूपिण्यै नमः ।
ॐ अयोन्यै नमः वर् अयोनये
ॐ योनिनिलयायै नमः ।
ॐ कूटस्थायै नमः ।
ॐ कुलरूपिण्यै नमः ।
ॐ वीरगोष्ठीप्रियायै नमः ।
ॐ वीरायै नमः ।
ॐ नैष्कर्म्यायै नमः । ९००
ॐ नादरूपिण्यै नमः ।
ॐ विज्ञानकलनायै नमः ।
ॐ कल्यायै नमः ।
ॐ विदग्धायै नमः ।
ॐ बैंदवासनायै नमः ।
ॐ तत्वाधिकायै नमः ।
ॐ ॐ तत्वमय्यै नमः ।
ॐ तत्वमर्थस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ सामगानप्रियायै नमः ।
ॐ सौम्यायै नमः । ९१०
ॐ सदाशिवकुटुंबिन्यै नमः ।
ॐ सव्यापसव्यमार्गस्थायै नमः ।
ॐ सर्वापद्विनिवारिण्यै नमः ।
ॐ स्वस्थायै नमः ।
ॐ स्वभावमधुरायै नमः ।
ॐ धीरायै नमः ।
ॐ धीरसमर्चितायै नमः ।
ॐ चैतन्यार्घ्यसमाराध्यायै नमः ।
ॐ चैतन्यकुसुमप्रियायै नमः ।
ॐ सदोदितायै नमः । ९२०
ॐ सदातुष्ठायै नमः ।
ॐ तरुणादित्यपाटलायै नमः ।
ॐ दक्षिणादक्षिणाराध्यायै नमः ।
ॐ दरस्मेरमुखांबुजायै नमः ।
ॐ कौलिनीकेवलायै नमः ।
ॐ अनर्ध्य कैवल्यपददायिन्यै नमः ।
ॐ स्तोत्रप्रियायै नमः ।
ॐ स्तुतिमत्यै नमः ।
ॐ ॐ श्रुतिसंस्तुतवैभवायै नमः ।
ॐ मनस्विन्यै नमः । ९३०
ॐ मानवत्यै नमः ।
ॐ महेश्यै नमः ।
ॐ मंगलाकृत्ये नमः ।
ॐ विश्वमात्रे नमः ।
ॐ जगद्धात्र्यै नमः ।
ॐ विशालाक्ष्यै नमः ।
ॐ विरागिण्यै नमः ।
ॐ प्रगल्भायै नमः ।
ॐ परमोदारायै नमः ।
ॐ परामोदायै नमः । ९४०
ॐ मनोमय्यै नमः ।
ॐ व्योमकेश्यै नमः ।
ॐ विमानस्थायै नमः ।
ॐ वज्रिण्यै नमः ।
ॐ वामकेश्वर्यै नमः ।
ॐ पंचयज्ञप्रियायै नमः ।
ॐ पंचप्रेतमंचाधिशायिन्यै नमः ।
ॐ पंचम्यै नमः ।
ॐ पंचभूतेश्यै नमः ।
ॐ पंचसंख्योपचारिण्यै नमः । ९५०
ॐ ॐ शाश्वत्यै नमः ।
ॐ शाश्वतैश्वर्यायै नमः ।
ॐ शर्मदायै नमः ।
ॐ शंभुमोहिन्यै नमः ।
ॐ धरायै नमः ।
ॐ धरसुतायै नमः ।
ॐ धन्यायै नमः ।
ॐ धर्मिण्यै नमः ।
ॐ धर्मवर्धिन्यै नमः ।
ॐ लोकातीतायै नमः । ९६०
ॐ गुणातीतायै नमः ।
ॐ सर्वातीतायै नमः ।
ॐ शामात्मिकायै नमः ।
ॐ बंधूककुसुमप्रख्यायै नमः ।
ॐ बालायै नमः ।
ॐ लीलाविनोदिन्यै नमः ।
ॐ सुमंगल्यै नमः ।
ॐ सुखकर्यै नमः ।
ॐ सुवेषाढ्यायै नमः ।
ॐ सुवासिन्यै नमः । ९७०
ॐ सुवासिन्यर्चनप्रीतायै नमः ।
ॐ आशोभनायै नमः ।
ॐ ॐ शुद्धमानसायै नम
ॐ बिंदुतर्पणसंतुष्टायै नमः ।
ॐ पूर्वजायै नमः ।
ॐ त्रिपुरांबिकायै नमः ।
ॐ दशमुद्रासमाराध्यायै नमः ।
ॐ त्रिपुराश्रीवशंकर्यै नमः ।
ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः ।
ॐ ज्ञानगम्यायै नमः । ९८०
ॐ ज्ञानज्ञेयस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ योनिमुद्रायै नमः ।
ॐ त्रिखंडेश्यै नमः ।
ॐ त्रिगुणायै नमः ।
ॐ अंबायै नमः ।
ॐ त्रिकोणगायै नमः ।
ॐ अनघायै नमः ।
ॐ अद्भुतचारित्रायै नमः ।
ॐ वाञ्छितार्थप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ अभ्यासातिशयज्ञातायै नमः । ९९०
ॐ षडध्वातीतरूपिण्यै नमः ।
ॐ अव्याजकरुणामूर्तये नमः ।
ॐ अज्ञानध्वांतदीपिकायै नमः ।
ॐ आबालगोपविदितायै नमः ।
ॐ ॐ सर्वानुल्लंघ्यशासनायै नमः ।
ॐ श्रीचक्रराजनिलयायै नमः ।
ॐ श्रीमत्त्रिपुरसुंदर्यै नमः ।
ॐ ॐ श्रीशिवायै नमः ।
ॐ शिवशक्त्यैक्यरूपिण्यै नमः ।
ॐ ललितांबिकायै नमः । १०००
॥ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु ॥
॥इति श्रीललितसहस्रनामावलिः संपूर्णा ॥

Media

Sree Lalita Sahasra Namavali – Media

1 Comment 20 October 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

Audio:

Coming soon…
If you have audio/video available for this stotram, please contribute via http://vignanam.org/contribute.htm or by email to sri@vignanam.org

E-Books

Kindle Format (Right click to download the file(s)):

EPUB Format, to use with iPad, iPhone, Nook and most other devices:
(Right click to download the file(s))

ShuddhaKannada

Sree Lalita Sahasra Namavali – ShuddhaKannada

Comments Off on Sree Lalita Sahasra Namavali – ShuddhaKannada 20 October 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 

ರಚನ: ವಾಗ್ದೇವೀ

|| ಧ್ಯಾನಮ್ ||
ಸಿನ್ದೂರಾರುಣವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೌಲಿಸ್ಫುರತ್
ತಾರಾನಾಯಕಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀಮಾಪೀನವಕ್ಷೋರುಹಾಮ್ |
ಪಾಣಿಭ್ಯಾಮಲಿಪೂರ್ಣರತ್ನಚಷಕಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ
ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಘಟಸ್ಥರಕ್ತಚರಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪರಾಮಮ್ಬಿಕಾಮ್ ||

ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾತರಙ್ಗಿತಾಕ್ಷೀಂ ಧೃತಪಾಶಾಙ್ಕುಶಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಾಮ್ |
ಅಣಿಮಾದಿಭಿರಾವೃತಾಂ ಮಯೂಖೈರಹಮಿತ್ಯೇವ ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀಮ್ ||

ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ವಿಕಸಿತವದನಾಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ
ಹೇಮಾಭಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಕರಕಲಿತಲಸದ್ಧೇಮಪದ್ಮಾಂ ವರಾಙ್ಗೀಮ್ |
ಸರ್ವಾಲಙ್ಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಸತತಮಭಯದಾಂ ಭಕ್ತನಮ್ರಾಂ ಭವಾನೀಂ
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಂ ಶಾನ್ತಮೂರ್ತಿಂ ಸಕಲಸುರನುತಾಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೀಮ್ ||

ಸಕುಙ್ಕುಮವಿಲೇಪನಾಮಲಿಕಚುಮ್ಬಿಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ
ಸಮನ್ದಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ ಸಶರಚಾಪಪಾಶಾಙ್ಕುಶಾಮ್ |
ಅಶೇಷಜನಮೋಹಿನೀಮರುಣಮಾಲ್ಯಭೂಷಾಮ್ಬರಾಂ
ಜಪಾಕುಸುಮಭಾಸುರಾಂ ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರೇದಮ್ಬಿಕಾಮ್ ||

||ಅಥ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ ||
ಓಂ ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾರಾಙ್ಞೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದಗ್ನಿಕುಣ್ಡಸಮ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಕಾರ್ಯಸಮುದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಉದ್ಯದ್ಭಾನುಸಹಸ್ರಾಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಗಸ್ವರೂಪಪಾಶಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಧಾಕಾರಾಙ್ಕುಶೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷುಕೋದಣ್ಡಾಯೈ ನಮಃ | ೧೦
ಓಂ ಪಞ್ಚತನ್ಮಾತ್ರಸಾಯಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಜಾರುಣಪ್ರಭಾಪೂರಮಜ್ಜದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಮಣ್ಡಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಮ್ಪಕಾಶೋಕಪುನ್ನಾಗಸೌಗನ್ಧಿಕ-ಲಸತ್ಕಚಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುರುವಿನ್ದಮಣಿಶ್ರೇಣೀಕನತ್ಕೋಟೀರಮಣ್ಡಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಅಷ್ಟಮೀಚನ್ದ್ರವಿಭ್ರಾಜದಲಿಕಸ್ಥಲಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಖಚನ್ದ್ರಕಲಙ್ಕಾಭಮೃಗನಾಭಿವಿಶೇಷಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವದನಸ್ಮರಮಾಙ್ಗಲ್ಯಗೃಹತೋರಣಚಿಲ್ಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀಪರೀವಾಹಚಲನ್ಮೀನಾಭಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಚಮ್ಪಕಪುಷ್ಪಾಭನಾಸಾದಣ್ಡವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಾಕಾನ್ತಿತಿರಸ್ಕಾರಿನಾಸಾಭರಣಭಾಸುರಾಯೈ ನಮಃ | ೨೦
ಓಂ ಕದಮ್ಬಮಞ್ಜರೀಕ್~ಲುಪ್ತಕರ್ಣಪೂರಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಟಙ್ಕಯುಗಲೀಭೂತತಪನೋಡುಪಮಣ್ಡಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮರಾಗಶಿಲಾದರ್ಶಪರಿಭಾವಿಕಪೋಲಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನವವಿದ್ರುಮಬಿಮ್ಬಶ್ರೀನ್ಯಕ್ಕಾರಿರದನಚ್ಛದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಙ್ಕುರಾಕಾರದ್ವಿಜಪಙ್ಕ್ತಿದ್ವಯೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾಮೋದಸಮಾಕರ್ಷಿ ದಿಗನ್ತರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಜಸಲ್ಲಾಪಮಾಧುರ್ಯ ವಿನಿರ್ಭತ್ಸಿತಕಚ್ಛಪ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಪ್ರಭಾಪೂರಮಜ್ಜತ್ಕಾಮೇಶಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಕಲಿತಸಾದೃಶ್ಯಚಿಬುಕಶ್ರೀವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶಬದ್ಧಮಾಙ್ಗಲ್ಯಸೂತ್ರಶೋಭಿತಕನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ | ೩೦
ಓಂ ಕನಕಾಙ್ಗದಕೇಯೂರಕಮನೀಯಮುಜಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯ ಚಿನ್ತಾಕಲೋಲಮುಕ್ತಾಫಲಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವಾರಪ್ರೇಮರತ್ನಮಣಿಪ್ರತಿಪಣಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಭ್ಯಾಲವಾಲರೋಮಾಲಿಲತಾಫಲಕುಚದ್ವಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯರೋಮಲತಾಧಾರತಾಸಮುನ್ನೇಯಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತನಭಾರದಲನ್ಮಧ್ಯಪಟ್ಟಬನ್ಧವಲಿತ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಅರುಣಾರುಣಕೌಸುಮ್ಭವಸ್ತ್ರಭಾಸ್ವತ್ಕಟೀತಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಕಿಙ್ಕಿಣಿಕಾರಮ್ಯರಶನಾದಾಮಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶಙ್ಞಾತಸೌಭಾಗ್ಯಮಾರ್ದವೋರುದ್ವಯಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮುಕುಟಾಕಾರಜಾನುದ್ವಯವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೪೦
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಗೋಪಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತಸ್ಮರತೂಣಾಭಜಙ್ಘಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೂಢಗೂಲ್ಫಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೂರ್ಮ ಪೃಷ್ಠಜಯಿಷ್ಣುಪ್ರಪದಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಖದೀಧಿತಿಸಞ್ಛನ್ನನಮಜ್ಜನತಮೋಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದದ್ವಯಪ್ರಭಾಜಾಲಪರಾಕೃತಸರೋರುಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಞ್ಜಾನಮಣಿಮಞ್ಜೀರಮಣ್ಡಿತಶ್ರೀಪದಾಮ್ಬುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮರಾಲೀಮನ್ದಗಮನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಾವಣ್ಯಶೇವಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾರುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನವದ್ಯಾಙ್ಗ್ಯೈ ನಮಃ | ೫೦
ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಾಙ್ಕಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಧೀನವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮೇರುಮಧ್ಯಶೃಙ್ಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಗರನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿನ್ತಾಮಣಿಗೃಹಾನ್ತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಞ್ಚಬ್ರಹ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕದಮ್ಬವನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೦
ಓಂ ಸುಧಾಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವರ್ಷಿಗಣಸಙ್ಘಾತಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮವೈಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಣ್ಡಾಸುರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಶಕ್ತಿಸೇನಾಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮ್ಪತ್ಕರೀಸಮಾರೂಢಸಿನ್ದುರವ್ರಜಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಅಶ್ವಾರೂಢಾಧಿಷ್ಠಿತಾಶ್ವಕೋಟಿಕೋಟಿಭಿರಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರರಾಜರಥಾರೂಢಸರ್ವಾಯುಧಪರಿಷ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೇಯಚಕ್ರರಥಾರೂಢಮನ್ತ್ರಿಣೀಪರಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಿರಿಚಕ್ರರಥಾರೂಢದಣ್ಡನಾಥಾಪುರಸ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ | ೭೦
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿಕಾಕ್ಷಿಪ್ತವಹ್ನಿಪ್ರಾಕಾರಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಣ್ಡಸೈನ್ಯವಧೋದ್ಯುಕ್ತಶಕ್ತಿವಿಕ್ರಮಹರ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಪರಾಕ್ರಮಾಟೋಪನಿರೀಕ್ಷಣಸಮುತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಣ್ಡಪುತ್ರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಬಾಲಾವಿಕ್ರಮನನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಿಣ್ಯಮ್ಬಾವಿರಚಿತವಿಷಙ್ಗವಧತೋಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶುಕ್ರಪ್ರಾಣಹರಣವಾರಾಹೀವೀರ್ಯನನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಮುಖಾಲೋಕಕಲ್ಪಿತಶ್ರೀಗಣೇಶ್ವರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಗಣೇಶನಿರ್ಭಿನ್ನವಿಘ್ನಯನ್ತ್ರಪ್ರಹರ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಣ್ಡಾಸುರೇನ್ದ್ರನಿರ್ಮುಕ್ತಶಸ್ತ್ರಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರವರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರಾಙ್ಗುಲಿನಖೋತ್ಪನ್ನನಾರಾಯಣದಶಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೦
ಓಂ ಮಹಾಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಾಗ್ನಿನಿರ್ದಗ್ಧಾಸುರಸೈನಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಸ್ತ್ರನಿರ್ದಗ್ಧಸಭಾಣ್ಡಾಸುರಶೂನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇನ್ದ್ರಮಹೇನ್ದ್ರಾದಿದೇವಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರನೇತ್ರಾಗ್ನಿಸನ್ದಗ್ಧಕಾಮಸಞ್ಜೀವನೌಷಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವಕೂಟೈಕಸ್ವರೂಪಮುಖಪಙ್ಕಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಣ್ಠಾಧಃ ಕಟಿಪರ್ಯನ್ತಮಧ್ಯಕೂಟಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಕೂಟೈಕತಾಪನ್ನಕಟ್ಯಧೋಭಾಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಕೂಟತ್ರಯಕಲೇಬರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಾಮೃತೈಕರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦
ಓಂ ಕುಲಸಙ್ಕೇತಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಾಙ್ಗನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಾನ್ತಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕುಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಯಾನ್ತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಯಾಚಾರತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರೈಕನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರನ್ಥಿವಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೦
ಓಂ ಮಣಿಪೂರಾನ್ತರುದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಗ್ರನ್ಥಿವಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಙ್ಞಾಚಕ್ರಾನ್ತರಾಲಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರಗ್ರನ್ಥಿವಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾರಾಮ್ಬುಜಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಸಾರಾಭಿವರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಟಿಲ್ಲತಾಸಮರುಚ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಕುಣ್ಡಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೧೦
ಓಂ ಬಿಸತನ್ತುತನೀಯಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾರಣ್ಯಕುಠಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೧೨೦
ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಮ್ಭವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾರದಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ಮದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಙ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾತೋದರ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೩೦
ಓಂ ಶಾನ್ತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಞ್ಜನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಲೇಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಕುಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ | ೧೪೦
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರುಪಪ್ಲವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಞ್ಚಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರವದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೧೫೦
ಓಂ ನಿರನ್ತರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಙ್ಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ನಿರುಪಾಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರೀಶ್ವರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀರಾಗಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಗಮಥನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಶ್ಚಿನ್ತಾಯೈ ನಮಃ | ೧೬೦
ಓಂ ನಿರಹಙ್ಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮೋಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಮತಾಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಪಾಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಧಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಲೋಭಾಯೈ ನಮಃ | ೧೭೦
ಓಂ ಲೋಭನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಃಸಂಶಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಶಯಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಬಾಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಭೇದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೇದನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ನಾಶಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮೦
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಮಥನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಸ್ತುಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಚಿಕುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಪಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರತ್ಯಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ | ೧೯೦
ಓಂ ದುಃಖಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟದೂರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಾಚಾರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೋಷವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾನ್ದ್ರಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಙ್ಗಲಾಯೈ ನಮಃ | ೨೦೦
ಓಂ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಯನ್ತ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತನ್ತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋನ್ಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೧೦
ಓಂ ಮೃಡಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸತ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾರತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೨೨೦
ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತನ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯನ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೨೩೦
ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಮಹಾಕಲ್ಪಮಹಾ ತಾಣ್ಡವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಮೇಶಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯುಪಚಾರಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಚತುಃಷಷ್ಟಿಕೋಟಿ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನುವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚನ್ದ್ರವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮಣ್ಡಲಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ | ೨೪೦
ಓಂ ಚಾರುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುಹಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುಚನ್ದ್ರಕಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರಾಚರಜಗನ್ನಾಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರರಾಜನಿಕೇತನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮನಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮರಾಗಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಞ್ಚಪ್ರೇತಾಸನಾಸೀನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಞ್ಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ಪರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೫೦
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಙ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾತೃಧ್ಯೇಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರ್ಧ್ಮಾಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಗರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತೈಜಸಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ | ೨೬೦
ಓಂ ಪ್ರಾಙ್ಞಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ತುರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಿರೋಧಾನಕರ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೭೦
ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನುಗ್ರಹದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಞ್ಚಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾನುಮಣ್ಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೮೦
ಓಂ ಉನ್ಮೇಷನಿಮಿಷೋತ್ಪನ್ನವಿಪನ್ನಭುವನಾವಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಪದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಜಾಙ್ಞಾರೂಪನಿಗಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರುತಿಸೀಮನ್ತಸಿನ್ದೂರೀಕೃತ ಪಾದಾಬ್ಜಧೂಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲಾಗಮಸನ್ದೋಹಶುಕ್ತಿಸಮ್ಪುಟಮೌಕ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ೨೯೦
ಓಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾದಿನಿಧನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೩೦೦
ಓಂ ಹ್ರೀಙ್ಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಹೃದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಯೋಪಾದೇಯವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಙ್ಞೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಞ್ಜನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೧೦
ಓಂ ರಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಣತ್ಕಿಙ್ಕಿಣಿಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕೇನ್ದುವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ಷಾಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣಲಮ್ಪಟಾಯೈ ನಮಃ | ೩೨೦
ಓಂ ಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕಲಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕದಮ್ಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಜಗತೀಕನ್ದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾರಸಸಾಗರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಲಾಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾದಮ್ಬರೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | ೩೩೦
ಓಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮನಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರುಣೀಮದವಿಹ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೪೦
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಙ್ಞಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಸಮರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವನ್ದಾರುಜನವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗ್ವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೫೦
ಓಂ ವಾಮಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಹ್ನಿಮಣ್ಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಮತ್ಕಲ್ಪಲತಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಹೃತಾಶೇಷಪಾಷಣ್ಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಚಾರಪ್ರವರ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿಸನ್ತಪ್ತಸಮಾಹ್ಲಾದನಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತನುಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೩೬೦
ಓಂ ತಮೋಪಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ಪದಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದೇಕರಸರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾನನ್ದಲವೀಭೂತ-ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾನನ್ದಸನ್ತತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಚಿತೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶ್ಯನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ | ೩೭೦
ಓಂ ವೈಖರೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಮಾನಸಹಂಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಾಣನಾಡ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೃಙ್ಗಾರರಸಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಲನ್ಧರಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಡ್ಯಾಣಪೀಠನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿನ್ದುಮಣ್ಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೮೦
ಓಂ ರಹೋಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಹಸ್ತರ್ಪಣತರ್ಪಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದ್ಯಃ ಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡಙ್ಗದೇವತಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಪರಿಪೂರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ನಿರುಪಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಾಣಸುಖದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೯೦
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಷೋಡಶಿಕಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕಣ್ಠಾರ್ಧಶರೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭಾವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೦೦
ಓಂ ವಿವಿಧಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಮೇಶನಯನಕುಮುದಾಹ್ಲಾದಕೌಮುದ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾಹಾರ್ದತಮೋಭೇದಭಾನುಮದ್ಭಾನುಸನ್ತತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಙ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಪರಾಯೈ ನಮಃ | ೪೧೦
ಓಂ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಚ್ಛಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೇತನಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಡಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಡಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೨೦
ಓಂ ವ್ಯಾಹೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಜವೃನ್ದನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಞ್ಚಕೋಶಾನ್ತರಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಃಸೀಮಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಯೌವನಾಯೈ ನಮಃ | ೪೩೦
ಓಂ ಓಂ ಮದಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಘೂರ್ಣಿತರಕ್ತಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಪಾಟಲಗಣ್ಡಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚನ್ದನದ್ರವದಿಗ್ಧಾಙ್ಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಮ್ಪೇಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಶಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಮಲಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುರುಕುಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಕುಣ್ಡಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ | ೪೪೦
ಓಂ ಕೌಲಮಾರ್ಗತತ್ಪರಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರಗಣನಾಥಾಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೫೦
ಓಂ ವಿಘ್ನನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತೇಜೋವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ತ್ರಿನಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಲಾಕ್ಷೀಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಲಯಾಚಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೬೦
ಓಂ ಸುಭ್ರುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಕಣ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೋಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಯೋ‌உವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೪೭೦
ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಿಚಕ್ರನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರಕ್ತವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಟ್ವಾಙ್ಗಾದಿಪ್ರಹರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವದನೈಕಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | ೪೮೦
ಓಂ ತ್ವಕ್ಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶುಲೋಕಭಯಙ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಾದಿಮಹಾಶಕ್ತಿಸಂವೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಾಕಿನೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಹತಾಬ್ಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವದನದ್ವಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾದಿಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುಧಿರಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೪೯೦
ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯಾದಿಶಕ್ತ್ಯೌಘವೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ನಿಗ್ಧೌದನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೀರೇನ್ದ್ರವರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕಿಣ್ಯಮ್ಬಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಣಿಪೂರಾಬ್ಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ವದನತ್ರಯಸಂಯುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಾಧಿಕಾಯುಧೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಾಮರ್ಯಾದಿಭಿರಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಂಸನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ | ೫೦೦
೫೦೧. ಗುಡಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಸ್ತಭಕ್ತಸುಖದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಾಕಿನ್ಯಮ್ಬಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಟಾನಾಮ್ಬುಜಗತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂಲಾದ್ಯಾಯುಧಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀತವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತಿಗರ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇದೋನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ | ೫೧೦
ಓಂ ಬನ್ದಿನ್ಯಾದಿಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಧ್ಯನ್ನಾಸಕ್ತಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಕಿನೀರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರಾಮ್ಬುಜಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸ್ಥಿಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಙ್ಕುಶಾದಿಪ್ರಹರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ವರದಾದಿ ನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುದ್ಗೌದನಾಸಕ್ತಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕಿನ್ಯಮ್ಬಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೫೨೦
ಓಂ ಆಙ್ಞಾಚಕ್ರಾಬ್ಜನಿಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕ್ಲವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಜ್ಜಾಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸವತೀಮುಖ್ಯಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿದ್ರಾನ್ನೈಕರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಾಕಿನೀರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವರ್ಣೋಪಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಯುಧಧರಾಯೈ ನಮಃ | ೫೩೦
ಓಂ ಶುಕ್ಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೌದನಪ್ರೀತಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾಕಿನ್ಯಮ್ಬಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ | ೫೪೦
ಓಂ ಅನುತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬನ್ಧಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬರ್ಬರಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮರ್ಶರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಯದಾದಿಜಗತ್ಪ್ರಸುವೇ ನಮಃ | ೫೫೦
ಓಂ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಧಿಪ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವ ಮೃತ್ಯುನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚಿನ್ತ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಕ್ಷನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಮ್ಬೂಲಪೂರಿತಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ | ೫೬೦
ಓಂ ಓಂ ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಿತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಯನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿವಾಸನಾಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೫೭೦
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಲಯಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಙ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಧ್ವೀಪಾನಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತೃಕಾವರ್ಣ ರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕೈಲಾಸನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಣಾಲಮೃದುದೋರ್ಲತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹನೀಯಾಯೈ ನಮಃ | ೫೮೦
ಓಂ ದಯಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕೂಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕೋಟಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಟಾಕ್ಷಕಿಙ್ಕರೀಭೂತಕಮಲಾಕೋಟಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೫೯೦
ಓಂ ಶಿರಃಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚನ್ದ್ರನಿಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಲಸ್ಥಾಯೈ‌ಐ ನಮಃ |
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಧನುಃಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃದಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರವಿಪ್ರಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಾನ್ತರದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಯಙ್ಞವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೦೦
ಓಂ ದರಾನ್ದೋಲಿತದೀರ್ಘಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದರಹಾಸೋಜ್ಜ್ವಲನ್ಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರೂಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಗುಣನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಜನ್ಮಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಣ್ಡನೀತಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಹರಾಕಾಶರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಿಪನ್ಮುಖ್ಯರಾಕಾನ್ತತಿಥಿಮಣ್ಡಲಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೬೧೦
ಓಂ ಕಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾನಾಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾವ್ಯಾಲಾಪವಿಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚಾಮರರಮಾವಾಣೀಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿಶಕ್ತಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೇಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವನಾಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಜನನ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೨೦
ಓಂ ದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಙ್ಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೩೦
ಓಂ ದಿವ್ಯಗನ್ಧಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿನ್ದೂರತಿಲಕಾಞ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೈಲೇನ್ದ್ರತನಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗಧೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೪೦
ಓಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಙ್ಞಾನದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಙ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತಸಂವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಸತ್ಯಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾಕ್ಲೃಪ್ತಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಮಣ್ಡಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದೃಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೃಶ್ಯರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೬೫೦
ಓಂ ವಿಙ್ಞಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದ್ಯವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯುಗನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಙ್ಞಾನಶಕ್ತಿಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ | ೬೬೦
ಓಂ ಸದಸದ್ರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜಾಜೈತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಯಾತ್ರಾವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಭೂಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿದ್ವೈತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವೈತವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನ್ನದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುದಾಯೈ ನಮಃ | ೬೭೦
ಓಂ ವೃದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಷಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹತ್ಸೇನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವವಿರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೬೮೦
ಓಂ ಸುಖಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಭನಾಸುಲಭಾಗತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜತ್ಕೃಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ರಾಜಪೀಠನಿವೇಶಿತನಿಜಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಶನಾಥಾಯೈ ನಮಃ | ೬೯೦
ಓಂ ಚತುರಙ್ಗಬಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸನ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಗರಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕವಂಶಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೦೦
ಓಂ ದೇಶಕಾಲಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಾಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಸದಾಶಿವಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮ್ಪ್ರದಾಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೧೦
ಓಂ ಸಾಧುನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರೂಮಣ್ಡಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲೋತ್ತೀರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಾಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯಕಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೭೨೦
ಓಂ ಕೋಮಲಾಙ್ಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವತನ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತನ್ತ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಕಾದಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಙ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆನನ್ದಕಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರೇಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ | ೭೩೦
ಓಂ ಓಂ ಪ್ರಿಯಙ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನನ್ದಿವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಟೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಿಥ್ಯಾಜಗದಧಿಷ್ಠಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ | ೭೪೦
ಓಂ ರಮ್ಭಾದಿವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವದಾವಸುಧಾವೃಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪಾರಣ್ಯದವಾನಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯತೂಲವಾತೂಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜರಾಧ್ವಾನ್ತರವಿಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಾಬ್ಧಿಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಚಿತ್ತಕೇಕಿಘನಾಘನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೋಗಪರ್ವತದಮ್ಭೋಲಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯುದಾರುಕುಠಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೫೦
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಗ್ರಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಚಣ್ಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಣ್ಡಮುಣ್ಡಾಸುರನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೬೦
ಓಂ ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಪಾಪುಷ್ಪನಿಭಾಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಜೋವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ಯುತಿಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಙ್ಞರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಿಯವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ | ೭೭೦
ಓಂ ದುರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಟಲೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇರುನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನ್ದಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ವೀರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಡ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೮೦
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರ್ತಾಣ್ಡಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಿಣೀನ್ಯಸ್ತರಾಜ್ಯಧುರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯತ್ಸೇನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಪರಾಯೈ ನಮಃ | ೭೯೦
ಓಂ ಸತ್ಯಙ್ಞಾನಾನನ್ದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮರಸ್ಯಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದುಘೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾವ್ಯಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ರಸಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಸಶೇವಧಯೇ ನಮಃ | ೮೦೦
ಓಂ ಪುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಕರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಶಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧೦
ಓಂ ಪಾಶಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮನ್ತ್ರವಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂರ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೂರ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಮಾನಸಹಂಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೨೦
ಓಂ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುಧಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಚಣ್ಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಕಟಾಕೃತಯೇ ನಮಃ | ೮೩೦
ಓಂ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಞ್ಚಾಶತ್ಪೀಠರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ರೃಙ್ಖಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿವಿಕ್ತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಯತ್ಪ್ರಸುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕುನ್ದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲವಿಗ್ರಹರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೪೦
ಓಂ ಭಾವಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವರೋಗಧ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಭವಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಛನ್ದಃಸಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಸಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಲೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದಾರಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದ್ದಾಮವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೫೦
ಓಂ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಪ್ತಜನ
ವಿಶ್ರಾನ್ತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋಪನಿಷದುದ್ ಘುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾನ್ತ್ಯತೀತಕಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಮ್ಭೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಗನಾನ್ತಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾನಲೋಲುಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪನಾರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ | ೮೬೦
ಓಂ ಕಾನ್ತಾರ್ಧವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕೇಲಿತರಙ್ಗಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕನತ್ಕನಕತಾಟಙ್ಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನ್ತರ್ಮುಖಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೮೭೦
ಓಂ ಬಹಿರ್ಮುಖಸುದುರ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಲಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಸೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸಾರಪಙ್ಕನಿರ್ಮಗ್ನ
ಸಮುದ್ಧರಣಪಣ್ಡಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೮೮೦
ಓಂ ಯಙ್ಞಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಙ್ಞಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಪ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸಾಯೈ ನಮಃ | ೮೯೦
ಓಂ ವಿದ್ರುಮಾಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯೋನ್ಯೈ ನಮಃ ವರ್ ಅಯೋನಯೇ
ಓಂ ಯೋನಿನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಗೋಷ್ಠೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦೦
ಓಂ ನಾದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಙ್ಞಾನಕಲನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೈನ್ದವಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ವಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ತತ್ವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ವಮರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೯೧೦
ಓಂ ಸದಾಶಿವಕುಟುಮ್ಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಭಾವಮಧುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರಸಮರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೈತನ್ಯಾರ್ಘ್ಯಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೈತನ್ಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದೋದಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೯೨೦
ಓಂ ಸದಾತುಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯಪಾಟಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದರಸ್ಮೇರಮುಖಾಮ್ಬುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಲಿನೀಕೇವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನರ್ಧ್ಯ ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತುತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಶ್ರುತಿಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೩೦
ಓಂ ಮಾನವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಙ್ಗಲಾಕೃತ್ಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಗಲ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೋದಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಮೋದಾಯೈ ನಮಃ | ೯೪೦
ಓಂ ಮನೋಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮಾನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮಕೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಞ್ಚಯಙ್ಞಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಞ್ಚಪ್ರೇತಮಞ್ಚಾಧಿಶಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಞ್ಚಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಞ್ಚಭೂತೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಞ್ಚಸಙ್ಖ್ಯೋಪಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೫೦
ಓಂ ಓಂ ಶಾಶ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಮ್ಭುಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಸುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ | ೯೬೦
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬನ್ಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮಙ್ಗಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವೇಷಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೭೦
ಓಂ ಸುವಾಸಿನ್ಯರ್ಚನಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಶುದ್ಧಮಾನಸಾಯೈ ನಮ
ಓಂ ಬಿನ್ದುತರ್ಪಣಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ವಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಮುದ್ರಾಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀವಶಙ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಙ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಙ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೯೮೦
ಓಂ ಙ್ಞಾನಙ್ಞೇಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋನಿಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಖಣ್ಡೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಘಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದ್ಭುತಚಾರಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಞ್ಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯಙ್ಞಾತಾಯೈ ನಮಃ | ೯೯೦
ಓಂ ಷಡಧ್ವಾತೀತರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಙ್ಞಾನಧ್ವಾನ್ತದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಬಾಲಗೋಪವಿದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಸರ್ವಾನುಲ್ಲಙ್ಘ್ಯಶಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ೧೦೦೦
||ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||
||ಇತಿ ಶ್ರೀಲಲಿತಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ||

ShuddhaTelugu

Sree Lalita Sahasra Namavali – ShuddhaTelugu

Comments Off on Sree Lalita Sahasra Namavali – ShuddhaTelugu 20 October 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in శుద్ధ తెలుగు. View this in సరళ తెలుగు, with simplified anuswaras for easy reading.
 

రచన: వాగ్దేవీ

|| ధ్యానమ్ ||
సిన్దూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌలిస్ఫురత్
తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీనవక్షోరుహామ్ |
పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం
సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామమ్బికామ్ ||

అరుణాం కరుణాతరఙ్గితాక్షీం ధృతపాశాఙ్కుశపుష్పబాణచాపామ్ |
అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైరహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ||

ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం
హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాఙ్గీమ్ |
సర్వాలఙ్కారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం
శ్రీవిద్యాం శాన్తమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసమ్పత్ప్రదాత్రీమ్ ||

సకుఙ్కుమవిలేపనామలికచుమ్బికస్తూరికాం
సమన్దహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాఙ్కుశామ్ |
అశేషజనమోహినీమరుణమాల్యభూషామ్బరాం
జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదమ్బికామ్ ||

||అథ శ్రీ లలితా సహస్రనామావలీ ||
ఓం ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః |
ఓం శ్రీమహారాఙ్ఞై నమః |
ఓం శ్రీమత్సింహాసనేశ్వర్యై నమః |
ఓం చిదగ్నికుణ్డసమ్భూతాయై నమః |
ఓం దేవకార్యసముద్యతాయై నమః |
ఓం ఓం ఉద్యద్భానుసహస్రాభాయై నమః |
ఓం చతుర్బాహుసమన్వితాయై నమః |
ఓం రాగస్వరూపపాశాఢ్యాయై నమః |
ఓం క్రోధాకారాఙ్కుశోజ్జ్వలాయై నమః |
ఓం మనోరూపేక్షుకోదణ్డాయై నమః | ౧౦
ఓం పఞ్చతన్మాత్రసాయకాయై నమః |
ఓం నిజారుణప్రభాపూరమజ్జద్ బ్రహ్మాణ్డమణ్డలాయై నమః |
ఓం చమ్పకాశోకపున్నాగసౌగన్ధిక-లసత్కచాయై నమః |
ఓం కురువిన్దమణిశ్రేణీకనత్కోటీరమణ్డితాయై నమః |
ఓం ఓం అష్టమీచన్ద్రవిభ్రాజదలికస్థలశోభితాయై నమః |
ఓం ముఖచన్ద్రకలఙ్కాభమృగనాభివిశేషకాయై నమః |
ఓం వదనస్మరమాఙ్గల్యగృహతోరణచిల్లికాయై నమః |
ఓం వక్త్రలక్ష్మీపరీవాహచలన్మీనాభలోచనాయై నమః |
ఓం నవచమ్పకపుష్పాభనాసాదణ్డవిరాజితాయై నమః |
ఓం తారాకాన్తితిరస్కారినాసాభరణభాసురాయై నమః | ౨౦
ఓం కదమ్బమఞ్జరీక్~లుప్తకర్ణపూరమనోహరాయై నమః |
ఓం తాటఙ్కయుగలీభూతతపనోడుపమణ్డలాయై నమః |
ఓం పద్మరాగశిలాదర్శపరిభావికపోలభువే నమః |
ఓం నవవిద్రుమబిమ్బశ్రీన్యక్కారిరదనచ్ఛదాయై నమః |
ఓం శుద్ధవిద్యాఙ్కురాకారద్విజపఙ్క్తిద్వయోజ్జ్వలాయై నమః |
ఓం కర్పూరవీటికామోదసమాకర్షి దిగన్తరాయై నమః |
ఓం నిజసల్లాపమాధుర్య వినిర్భత్సితకచ్ఛప్యై నమః |
ఓం మన్దస్మితప్రభాపూరమజ్జత్కామేశమానసాయై నమః |
ఓం అనాకలితసాదృశ్యచిబుకశ్రీవిరాజితాయై నమః |
ఓం కామేశబద్ధమాఙ్గల్యసూత్రశోభితకన్ధరాయై నమః | ౩౦
ఓం కనకాఙ్గదకేయూరకమనీయముజాన్వితాయై నమః |
ఓం రత్నగ్రైవేయ చిన్తాకలోలముక్తాఫలాన్వితాయై నమః |
ఓం కామేశ్వారప్రేమరత్నమణిప్రతిపణస్తన్యై నమః |
ఓం నాభ్యాలవాలరోమాలిలతాఫలకుచద్వయ్యై నమః |
ఓం లక్ష్యరోమలతాధారతాసమున్నేయమధ్యమాయై నమః |
ఓం స్తనభారదలన్మధ్యపట్టబన్ధవలిత్రయాయై నమః |
ఓం ఓం అరుణారుణకౌసుమ్భవస్త్రభాస్వత్కటీతట్యై నమః |
ఓం రత్నకిఙ్కిణికారమ్యరశనాదామభూషితాయై నమః |
ఓం కామేశఙ్ఞాతసౌభాగ్యమార్దవోరుద్వయాన్వితాయై నమః |
ఓం మాణిక్యముకుటాకారజానుద్వయవిరాజితాయై నమః | ౪౦
ఓం ఇన్ద్రగోపపరిక్షిప్తస్మరతూణాభజఙ్ఘికాయై నమః |
ఓం గూఢగూల్ఫాయై నమః |
ఓం కూర్మ పృష్ఠజయిష్ణుప్రపదాన్వితాయై నమః |
ఓం నఖదీధితిసఞ్ఛన్ననమజ్జనతమోగుణాయై నమః |
ఓం పదద్వయప్రభాజాలపరాకృతసరోరుహాయై నమః |
ఓం శిఞ్జానమణిమఞ్జీరమణ్డితశ్రీపదామ్బుజాయై నమః |
ఓం మరాలీమన్దగమనాయై నమః |
ఓం మహాలావణ్యశేవధయే నమః |
ఓం సర్వారుణాయై నమః |
ఓం అనవద్యాఙ్గ్యై నమః | ౫౦
ఓం సర్వాభరణభూషితాయై నమః |
ఓం శివకామేశ్వరాఙ్కస్థాయై నమః |
ఓం శివాయై నమః |
ఓం స్వాధీనవల్లభాయై నమః |
ఓం సుమేరుమధ్యశృఙ్గస్థాయై నమః |
ఓం శ్రీమన్నగరనాయికాయై నమః |
ఓం చిన్తామణిగృహాన్తస్థాయై నమః |
ఓం పఞ్చబ్రహ్మాసనస్థితాయై నమః |
ఓం మహాపద్మాటవీసంస్థాయై నమః |
ఓం కదమ్బవనవాసిన్యై నమః | ౬౦
ఓం సుధాసాగరమధ్యస్థాయై నమః |
ఓం కామాక్ష్యై నమః |
ఓం కామదాయిన్యై నమః |
ఓం దేవర్షిగణసఙ్ఘాతస్తూయమానాత్మవైభాయై నమః |
ఓం భణ్డాసురవధోద్యుక్తశక్తిసేనాసమన్వితాయై నమః |
ఓం సమ్పత్కరీసమారూఢసిన్దురవ్రజసేవితాయై నమః |
ఓం ఓం అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వకోటికోటిభిరావృతాయై నమః |
ఓం చక్రరాజరథారూఢసర్వాయుధపరిష్కృతాయై నమః |
ఓం గేయచక్రరథారూఢమన్త్రిణీపరిసేవితాయై నమః |
ఓం కిరిచక్రరథారూఢదణ్డనాథాపురస్కృతాయై నమః | ౭౦
ఓం జ్వాలామాలినికాక్షిప్తవహ్నిప్రాకారమధ్యగాయై నమః |
ఓం భణ్డసైన్యవధోద్యుక్తశక్తివిక్రమహర్షితాయై నమః |
ఓం నిత్యాపరాక్రమాటోపనిరీక్షణసముత్సుకాయై నమః |
ఓం భణ్డపుత్రవధోద్యుక్తబాలావిక్రమనన్దితాయై నమః |
ఓం మన్త్రిణ్యమ్బావిరచితవిషఙ్గవధతోషితాయై నమః |
ఓం విశుక్రప్రాణహరణవారాహీవీర్యనన్దితాయై నమః |
ఓం కామేశ్వరముఖాలోకకల్పితశ్రీగణేశ్వరాయై నమః |
ఓం మహాగణేశనిర్భిన్నవిఘ్నయన్త్రప్రహర్షితాయై నమః |
ఓం భణ్డాసురేన్ద్రనిర్ముక్తశస్త్రప్రత్యస్త్రవర్షిణ్యై నమః |
ఓం కరాఙ్గులినఖోత్పన్ననారాయణదశాకృత్యై నమః | ౮౦
ఓం మహాపాశుపతాస్త్రాగ్నినిర్దగ్ధాసురసైనికాయై నమః |
ఓం కామేశ్వరాస్త్రనిర్దగ్ధసభాణ్డాసురశూన్యకాయై నమః |
ఓం బ్రహ్మోపేన్ద్రమహేన్ద్రాదిదేవసంస్తుతవైభవాయై నమః |
ఓం హరనేత్రాగ్నిసన్దగ్ధకామసఞ్జీవనౌషధ్యై నమః |
ఓం శ్రీమద్వాగ్భవకూటైకస్వరూపముఖపఙ్కజాయై నమః |
ఓం కణ్ఠాధః కటిపర్యన్తమధ్యకూటస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం శక్తికూటైకతాపన్నకట్యధోభాగధారిణ్యై నమః |
ఓం ఓం మూలమన్త్రాత్మికాయై నమః |
ఓం మూలకూటత్రయకలేబరాయై నమః |
ఓం కులామృతైకరసికాయై నమః | ౯౦
ఓం కులసఙ్కేతపాలిన్యై నమః |
ఓం కులాఙ్గనాయై నమః |
ఓం కులాన్తఃస్థాయై నమః |
ఓం కౌలిన్యై నమః |
ఓం కులయోగిన్యై నమః |
ఓం అకులాయై నమః |
ఓం సమయాన్తస్థాయై నమః |
ఓం సమయాచారతత్పరాయై నమః |
ఓం మూలాధారైకనిలయాయై నమః |
ఓం బ్రహ్మగ్రన్థివిభేదిన్యై నమః | ౧౦౦
ఓం మణిపూరాన్తరుదితాయై నమః |
ఓం విష్ణుగ్రన్థివిభేదిన్యై నమః |
ఓం ఆఙ్ఞాచక్రాన్తరాలస్థాయై నమః |
ఓం రుద్రగ్రన్థివిభేదిన్యై నమః |
ఓం సహస్రారామ్బుజారూఢాయై నమః |
ఓం సుధాసారాభివర్షిణ్యై నమః |
ఓం తటిల్లతాసమరుచ్యై నమః |
ఓం షట్చక్రోపరిసంస్థితాయై నమః |
ఓం మహాసక్త్యై నమః |
ఓం ఓం కుణ్డలిన్యై నమః | ౧౧౦
ఓం బిసతన్తుతనీయస్యై నమః |
ఓం భవాన్యై నమః |
ఓం భావనాగమ్యాయై నమః |
ఓం భవారణ్యకుఠారికాయై నమః |
ఓం భద్రప్రియాయై నమః |
ఓం భద్రమూర్త్యై నమః |
ఓం భక్తసౌభాగ్యదాయిన్యై నమః |
ఓం భక్తిప్రియాయై నమః |
ఓం భక్తిగమ్యాయై నమః |
ఓం భక్తివశ్యాయై నమః | ౧౨౦
ఓం భయాపహాయై నమః |
ఓం శామ్భవ్యై నమః |
ఓం శారదారాధ్యాయై నమః |
ఓం శర్వాణ్యై నమః |
ఓం శర్మదాయిన్యై నమః |
ఓం శాఙ్కర్యై నమః |
ఓం శ్రీకర్యై నమః |
ఓం సాధ్వ్యై నమః |
ఓం శరచ్చన్ద్రనిభాననాయై నమః |
ఓం శాతోదర్యై నమః | ౧౩౦
ఓం శాన్తిమత్యై నమః |
ఓం ఓం నిరాధారాయై నమః |
ఓం నిరఞ్జనాయై నమః |
ఓం నిర్లేపాయై నమః |
ఓం నిర్మలాయై నమః |
ఓం నిత్యాయై నమః |
ఓం నిరాకారాయై నమః |
ఓం నిరాకులాయై నమః |
ఓం నిర్గుణాయై నమః |
ఓం నిష్కలాయై నమః | ౧౪౦
ఓం శాన్తాయై నమః |
ఓం నిష్కామాయై నమః |
ఓం నిరుపప్లవాయై నమః |
ఓం నిత్యముక్తాయై నమః |
ఓం నిర్వికారాయై నమః |
ఓం నిష్ప్రపఞ్చాయై నమః |
ఓం నిరాశ్రయాయై నమః |
ఓం నిత్యశుద్ధాయై నమః |
ఓం నిత్యబుద్ధాయై నమః |
ఓం నిరవద్యాయై నమః | ౧౫౦
ఓం నిరన్తరాయై నమః |
ఓం నిష్కారణాయై నమః |
ఓం నిష్కలఙ్కాయై నమః |
ఓం ఓం నిరుపాధయే నమః |
ఓం నిరీశ్వరాయై నమః |
ఓం నీరాగయై నమః |
ఓం రాగమథన్యై నమః |
ఓం నిర్మదాయై నమః |
ఓం మదనాశిన్యై నమః |
ఓం నిశ్చిన్తాయై నమః | ౧౬౦
ఓం నిరహఙ్కారాయై నమః |
ఓం నిర్మోహాయై నమః |
ఓం మోహనాశిన్యై నమః |
ఓం నిర్మమాయై నమః |
ఓం మమతాహన్త్ర్యై నమః |
ఓం నిష్పాపాయై నమః |
ఓం పాపనాశిన్యై నమః |
ఓం నిష్క్రోధాయై నమః |
ఓం క్రోధశమన్యై నమః |
ఓం నిర్లోభాయై నమః | ౧౭౦
ఓం లోభనాశిన్యై నమః |
ఓం నిఃసంశయాయై నమః |
ఓం సంశయఘ్న్యై నమః |
ఓం నిర్భవాయై నమః |
ఓం భవనాశిన్యై నమః |
ఓం ఓం నిర్వికల్పాయై నమః |
ఓం నిరాబాధాయై నమః |
ఓం నిర్భేదాయై నమః |
ఓం భేదనాశిన్యై నమః |
ఓం నిర్నాశాయై నమః | ౧౮౦
ఓం మృత్యుమథన్యై నమః |
ఓం నిష్క్రియాయై నమః |
ఓం నిష్పరిగ్రహాయై నమః |
ఓం నిస్తులాయై నమః |
ఓం నీలచికురాయై నమః |
ఓం నిరపాయాయై నమః |
ఓం నిరత్యయాయై నమః |
ఓం దుర్లభాయై నమః |
ఓం దుర్గమాయై నమః |
ఓం దుర్గాయై నమః | ౧౯౦
ఓం దుఃఖహన్త్ర్యై నమః |
ఓం సుఖప్రదాయై నమః |
ఓం దుష్టదూరాయై నమః |
ఓం దురాచారశమన్యై నమః |
ఓం దోషవర్జితాయై నమః |
ఓం సర్వఙ్ఞాయై నమః |
ఓం సాన్ద్రకరుణాయై నమః |
ఓం ఓం సమానాధికవర్జితాయై నమః |
ఓం సర్వశక్తిమయ్యై నమః |
ఓం సర్వమఙ్గలాయై నమః | ౨౦౦
ఓం సద్గతిప్రదాయై నమః |
ఓం సర్వేశ్వయై నమః |
ఓం సర్వమయ్యై నమః |
ఓం సర్వమన్త్రస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం సర్వయన్త్రాత్మికాయై నమః |
ఓం సర్వతన్త్రరూపాయై నమః |
ఓం మనోన్మన్యై నమః |
ఓం మాహేశ్వర్యై నమః |
ఓం మహాదేవ్యై నమః |
ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః | ౨౧౦
ఓం మృడప్రియాయై నమః |
ఓం మహారూపాయై నమః |
ఓం మహాపూజ్యాయై నమః |
ఓం మహాపాతకనాశిన్యై నమః |
ఓం మహామాయాయై నమః |
ఓం మహాసత్వాయై నమః |
ఓం మహాశక్త్యై నమః |
ఓం మహారత్యై నమః |
ఓం మహాభోగాయై నమః |
ఓం ఓం మహైశ్వర్యాయై నమః | ౨౨౦
ఓం మహావీర్యాయై నమః |
ఓం మహాబలాయై నమః |
ఓం మహాబుద్ధ్యై నమః |
ఓం మహాసిద్ధ్యై నమః |
ఓం మహాయోగేశ్వరేశ్వర్యై నమః |
ఓం మహాతన్త్రాయై నమః |
ఓం మహామన్త్రాయై నమః |
ఓం మహాయన్త్రాయై నమః |
ఓం మహాసనాయై నమః |
ఓం మహాయాగక్రమారాధ్యాయై నమః | ౨౩౦
ఓం మహాభైరవపూజితాయై నమః |
ఓం మహేశ్వరమహాకల్పమహా తాణ్డవసాక్షిణ్యై నమః |
ఓం మహాకామేశమహిష్యై నమః |
ఓం మహాత్రిపురసున్దర్యై నమః |
ఓం చతుఃషష్ట్యుపచారాఢ్యాయై నమః |
ఓం చతుఃషష్టికలామయ్యై నమః |
ఓం మహాచతుఃషష్టికోటి యోగినీగణసేవితాయై నమః |
ఓం మనువిద్యాయై నమః |
ఓం చన్ద్రవిద్యాయై నమః |
ఓం ఓం చన్ద్రమణ్డలమధ్యగాయై నమః | ౨౪౦
ఓం చారురూపాయై నమః |
ఓం చారుహాసాయై నమః |
ఓం చారుచన్ద్రకలాధరాయై నమః |
ఓం చరాచరజగన్నాథాయై నమః |
ఓం చక్రరాజనికేతనాయై నమః |
ఓం పార్వత్యై నమః |
ఓం పద్మనయనాయై నమః |
ఓం పద్మరాగసమప్రభాయై నమః |
ఓం పఞ్చప్రేతాసనాసీనాయై నమః |
ఓం పఞ్చబ్రహ్మస్పరూపిణ్యై నమః | ౨౫౦
ఓం చిన్మయ్యై నమః |
ఓం పరమానన్దాయై నమః |
ఓం విఙ్ఞానఘనరూపిణ్యై నమః |
ఓం ధ్యానధ్యాతృధ్యేయరూపాయై నమః |
ఓం ర్ధ్మాధర్మవివర్జితాయై నమః |
ఓం విశ్వరూపాయై నమః |
ఓం జాగరిణ్యై నమః |
ఓం స్వపత్న్యై నమః |
ఓం తైజసాత్మికాయై నమః |
ఓం సుప్తాయై నమః | ౨౬౦
ఓం ప్రాఙ్ఞాత్మికాయై నమః |
ఓం ఓం తుర్యాయై నమః |
ఓం సర్వావస్థావివర్జితాయై నమః |
ఓం సృష్ఠికర్త్ర్యై నమః |
ఓం బ్రహ్మరూపాయై నమః |
ఓం గోప్త్ర్యై నమః |
ఓం గోవిన్దరూపిణ్యై నమః |
ఓం సంహారిణ్యై నమః |
ఓం రుద్రరూపాయై నమః |
ఓం తిరోధానకర్యై నమః | ౨౭౦
ఓం ఈశ్వర్యై నమః |
ఓం సదాశివాయై నమః |
ఓం అనుగ్రహదాయై నమః |
ఓం పఞ్చకృత్యపరాయణాయై నమః |
ఓం భానుమణ్డలమధ్యస్థాయై నమః |
ఓం భైరవ్యై నమః |
ఓం భగమాలిన్యై నమః |
ఓం పద్మాసనాయై నమః |
ఓం భగవత్యై నమః |
ఓం పద్మనాభసహోదర్యై నమః | ౨౮౦
ఓం ఉన్మేషనిమిషోత్పన్నవిపన్నభువనావల్యై నమః |
ఓం సహస్రశీర్షవదనాయై నమః |
ఓం ఓం సహస్రాక్ష్యై నమః |
ఓం సహస్రపదే నమః |
ఓం ఆబ్రహ్మకీటజనన్యై నమః |
ఓం వర్ణాశ్రమవిధాయిన్యై నమః |
ఓం నిజాఙ్ఞారూపనిగమాయై నమః |
ఓం పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదాయై నమః |
ఓం శ్రుతిసీమన్తసిన్దూరీకృత పాదాబ్జధూలికాయై నమః |
ఓం సకలాగమసన్దోహశుక్తిసమ్పుటమౌక్తికాయై నమః | ౨౯౦
ఓం పురుషార్థప్రదాయై నమః |
ఓం పూర్ణాయై నమః |
ఓం భోగిన్యై నమః |
ఓం భువనేశ్వర్యై నమః |
ఓం అమ్బికాయై నమః |
ఓం అనాదినిధనాయై నమః |
ఓం హరిబ్రహ్మేన్ద్రసేవితాయై నమః |
ఓం నారాయణ్యై నమః |
ఓం నాదరూపాయై నమః |
ఓం నామరూపవివర్జితాయై నమః | ౩౦౦
ఓం హ్రీఙ్కార్యై నమః |
ఓం హ్రీమత్యై నమః |
ఓం ఓం హృద్యాయై నమః |
ఓం హేయోపాదేయవర్జితాయై నమః |
ఓం రాజరాజార్చితాయై నమః |
ఓం రాఙ్ఞై నమః |
ఓం రమ్యాయై నమః |
ఓం రాజీవలోచనాయై నమః |
ఓం రఞ్జన్యై నమః |
ఓం రమణ్యై నమః | ౩౧౦
ఓం రస్యాయై నమః |
ఓం రణత్కిఙ్కిణిమేఖలాయై నమః |
ఓం రమాయై నమః |
ఓం రాకేన్దువదనాయై నమః |
ఓం రతిరూపాయై నమః |
ఓం రతిప్రియాయై నమః |
ఓం రక్షాకర్యై నమః |
ఓం రాక్షసఘ్న్యై నమః |
ఓం రామాయై నమః |
ఓం రమణలమ్పటాయై నమః | ౩౨౦
ఓం కామ్యాయై నమః |
ఓం కామకలారూపాయై నమః |
ఓం కదమ్బకుసుమప్రియాయై నమః |
ఓం కల్యాణ్యై నమః |
ఓం ఓం జగతీకన్దాయై నమః |
ఓం కరుణారససాగరాయై నమః |
ఓం కలావత్యై నమః |
ఓం కలాలాపాయై నమః |
ఓం కాన్తాయై నమః |
ఓం కాదమ్బరీప్రియాయై నమః | ౩౩౦
ఓం వరదాయై నమః |
ఓం వామనయనాయై నమః |
ఓం వారుణీమదవిహ్వలాయై నమః |
ఓం విశ్వాధికాయై నమః |
ఓం వేదవేద్యాయై నమః |
ఓం విన్ధ్యాచలనివాసిన్యై నమః |
ఓం విధాత్ర్యై నమః |
ఓం వేదజనన్యై నమః |
ఓం విష్ణుమాయాయై నమః |
ఓం విలాసిన్యై నమః | ౩౪౦
ఓం క్షేత్రస్వరూపాయై నమః |
ఓం క్షేత్రేశ్యై నమః |
ఓం క్షేత్రక్షేత్రఙ్ఞపాలిన్యై నమః |
ఓం క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తాయై నమః |
ఓం క్షేత్రపాలసమర్చితాయై నమః |
ఓం విజయాయై నమః |
ఓం ఓం విమలాయై నమః |
ఓం వన్ద్యాయై నమః |
ఓం వన్దారుజనవత్సలాయై నమః |
ఓం వాగ్వాదిన్యై నమః | ౩౫౦
ఓం వామకేశ్యై నమః |
ఓం వహ్నిమణ్డలవాసిన్యై నమః |
ఓం భక్తిమత్కల్పలతికాయై నమః |
ఓం పశుపాశవిమోచిన్యై నమః |
ఓం సంహృతాశేషపాషణ్డాయై నమః |
ఓం సదాచారప్రవర్తికాయై నమః |
ఓం తాపత్రయాగ్నిసన్తప్తసమాహ్లాదనచన్ద్రికాయై నమః |
ఓం తరుణ్యై నమః |
ఓం తాపసారాధ్యాయై నమః |
ఓం తనుమధ్యాయై నమః | ౩౬౦
ఓం తమోపహాయై నమః |
ఓం చిత్యై నమః |
ఓం తత్పదలక్ష్యార్థాయై నమః |
ఓం చిదేకరసరూపిణ్యై నమః |
ఓం స్వాత్మానన్దలవీభూత-బ్రహ్మాద్యానన్దసన్తత్యై నమః |
ఓం పరాయై నమః |
ఓం ఓం ప్రత్యక్ చితీరూపాయై నమః |
ఓం పశ్యన్త్యై నమః |
ఓం పరదేవతాయై నమః |
ఓం మధ్యమాయై నమః | ౩౭౦
ఓం వైఖరీరూపాయై నమః |
ఓం భక్తమానసహంసికాయై నమః |
ఓం కామేశ్వరప్రాణనాడ్యై నమః |
ఓం కృతఙ్ఞాయై నమః |
ఓం కామపూజితాయై నమః |
ఓం శ్రృఙ్గారరససమ్పూర్ణాయై నమః |
ఓం జయాయై నమః |
ఓం జాలన్ధరస్థితాయై నమః |
ఓం ఓడ్యాణపీఠనిలయాయై నమః |
ఓం బిన్దుమణ్డలవాసిన్యై నమః | ౩౮౦
ఓం రహోయాగక్రమారాధ్యాయై నమః |
ఓం రహస్తర్పణతర్పితాయై నమః |
ఓం సద్యః ప్రసాదిన్యై నమః |
ఓం విశ్వసాక్షిణ్యై నమః |
ఓం సాక్షివర్జితాయై నమః |
ఓం షడఙ్గదేవతాయుక్తాయై నమః |
ఓం షాడ్గుణ్యపరిపూరితాయై నమః |
ఓం నిత్యక్లిన్నాయై నమః |
ఓం ఓం నిరుపమాయై నమః |
ఓం నిర్వాణసుఖదాయిన్యై నమః | ౩౯౦
ఓం నిత్యాషోడశికారూపాయై నమః |
ఓం శ్రీకణ్ఠార్ధశరీరిణ్యై నమః |
ఓం ప్రభావత్యై నమః |
ఓం ప్రభారూపాయై నమః |
ఓం ప్రసిద్ధాయై నమః |
ఓం పరమేశ్వర్యై నమః |
ఓం మూలప్రకృత్యై నమః |
ఓం అవ్యక్తాయై నమః |
ఓం వ్క్తావ్యక్తస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం వ్యాపిన్యై నమః | ౪౦౦
ఓం వివిధాకారాయై నమః |
ఓం విద్యావిద్యాస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం మహాకామేశనయనకుముదాహ్లాదకౌముద్యై నమః |
ఓం భక్తాహార్దతమోభేదభానుమద్భానుసన్తత్యై నమః |
ఓం శివదూత్యై నమః |
ఓం శివారాధ్యాయై నమః |
ఓం శివమూర్త్యై నమః |
ఓం శివఙ్కర్యై నమః |
ఓం ఓం శివప్రియాయై నమః |
ఓం శివపరాయై నమః | ౪౧౦
ఓం శిష్టేష్టాయై నమః |
ఓం శిష్టపూజితాయై నమః |
ఓం అప్రమేయాయై నమః |
ఓం స్వప్రకాశాయై నమః |
ఓం మనోవాచామగోచరాయై నమః |
ఓం చిచ్ఛక్త్యై నమః |
ఓం చేతనారూపాయై నమః |
ఓం జడశక్త్యై నమః |
ఓం జడాత్మికాయై నమః |
ఓం గాయత్ర్యై నమః | ౪౨౦
ఓం వ్యాహృత్యై నమః |
ఓం సన్ధ్యాయై నమః |
ఓం ద్విజవృన్దనిషేవితాయై నమః |
ఓం తత్త్వాసనాయై నమః |
ఓం తస్మై నమః |
ఓం తుభ్యం నమః |
ఓం అయ్యై నమః |
ఓం పఞ్చకోశాన్తరస్థితాయై నమః |
ఓం నిఃసీమమహిమ్నే నమః |
ఓం నిత్యయౌవనాయై నమః | ౪౩౦
ఓం ఓం మదశాలిన్యై నమః |
ఓం మదఘూర్ణితరక్తాక్ష్యై నమః |
ఓం మదపాటలగణ్డభువే నమః |
ఓం చన్దనద్రవదిగ్ధాఙ్గ్యై నమః |
ఓం చామ్పేయకుసుమప్రియాయై నమః |
ఓం కుశలాయై నమః |
ఓం కోమలాకారాయై నమః |
ఓం కురుకుల్లాయై నమః |
ఓం కులేశ్వర్యై నమః |
ఓం కులకుణ్డాలయాయై నమః | ౪౪౦
ఓం కౌలమార్గతత్పరసేవితాయై నమః |
ఓం కుమారగణనాథామ్బాయై నమః |
ఓం తుష్ట్యై నమః |
ఓం పుష్ట్యై నమః |
ఓం మత్యై నమః |
ఓం ధృత్యై నమః |
ఓం శాన్త్యై నమః |
ఓం స్వస్తిమత్యై నమః |
ఓం కాన్త్యై నమః |
ఓం నన్దిన్యై నమః | ౪౫౦
ఓం విఘ్ననాశిన్యై నమః |
ఓం తేజోవత్యై నమః |
ఓం ఓం త్రినయనాయై నమః |
ఓం లోలాక్షీకామరూపిణ్యై నమః |
ఓం మాలిన్యై నమః |
ఓం హంసిన్యై నమః |
ఓం మాత్రే నమః |
ఓం మలయాచలవాసిన్యై నమః |
ఓం సుముఖ్యై నమః |
ఓం నలిన్యై నమః | ౪౬౦
ఓం సుభ్రువే నమః |
ఓం శోభనాయై నమః |
ఓం సురనాయికాయై నమః |
ఓం కాలకణ్ఠ్యై నమః |
ఓం కాన్తిమత్యై నమః |
ఓం క్షోభిణ్యై నమః |
ఓం సూక్ష్మరూపిణ్యై నమః |
ఓం వజ్రేశ్వర్యై నమః |
ఓం వామదేవ్యై నమః |
ఓం వయో‌உవస్థావివర్జితాయై నమః | ౪౭౦
ఓం సిద్ధేశ్వర్యై నమః |
ఓం సిద్ధవిద్యాయై నమః |
ఓం సిద్ధమాత్రే నమః |
ఓం యశస్విన్యై నమః |
ఓం ఓం విశుద్ధిచక్రనిలయాయై నమః |
ఓం ఆరక్తవర్ణాయై నమః |
ఓం త్రిలోచనాయై నమః |
ఓం ఖట్వాఙ్గాదిప్రహరణాయై నమః |
ఓం వదనైకసమన్వితాయై నమః |
ఓం పాయసాన్నప్రియాయై నమః | ౪౮౦
ఓం త్వక్స్థాయై నమః |
ఓం పశులోకభయఙ్కర్యై నమః |
ఓం అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతాయై నమః |
ఓం డాకినీశ్వర్యై నమః |
ఓం అనాహతాబ్జనిలయాయై నమః |
ఓం శ్యామాభాయై నమః |
ఓం వదనద్వయాయై నమః |
ఓం దంష్ట్రోజ్వలాయై నమః |
ఓం అక్షమాలాదిధరాయై నమః |
ఓం రుధిరసంస్థితాయై నమః | ౪౯౦
ఓం కాలరాత్ర్యాదిశక్త్యౌఘవృతాయై నమః |
ఓం స్నిగ్ధౌదనప్రియాయై నమః |
ఓం మహావీరేన్ద్రవరదాయై నమః |
ఓం రాకిణ్యమ్బాస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం మణిపూరాబ్జనిలయాయై నమః |
ఓం ఓం వదనత్రయసంయుతాయై నమః |
ఓం వజ్రాధికాయుధోపేతాయై నమః |
ఓం డామర్యాదిభిరావృతాయై నమః |
ఓం రక్తవర్ణాయై నమః |
ఓం మాంసనిష్ఠాయై నమః | ౫౦౦
౫౦౧. గుడాన్నప్రీతమానసాయై నమః |
ఓం సమస్తభక్తసుఖదాయై నమః |
ఓం లాకిన్యమ్బాస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం స్వాధిష్టానామ్బుజగతాయై నమః |
ఓం చతుర్వక్త్రమనోహరాయై నమః |
ఓం శూలాద్యాయుధసమ్పన్నాయై నమః |
ఓం పీతవర్ణాయై నమః |
ఓం అతిగర్వితాయై నమః |
ఓం మేదోనిష్ఠాయై నమః |
ఓం మధుప్రీతాయై నమః | ౫౧౦
ఓం బన్దిన్యాదిసమన్వితాయై నమః |
ఓం దధ్యన్నాసక్తహృదయాయై నమః |
ఓం కాకినీరూపధారిణ్యై నమః |
ఓం మూలాధారామ్బుజారూఢాయై నమః |
ఓం పఞ్చవక్త్రాయై నమః |
ఓం అస్థిసంస్థితాయై నమః |
ఓం అఙ్కుశాదిప్రహరణాయై నమః |
ఓం ఓం వరదాది నిషేవితాయై నమః |
ఓం ముద్గౌదనాసక్తచిత్తాయై నమః |
ఓం సాకిన్యమ్బాస్వరూపిణ్యై నమః | ౫౨౦
ఓం ఆఙ్ఞాచక్రాబ్జనిలాయై నమః |
ఓం శుక్లవర్ణాయై నమః |
ఓం షడాననాయై నమః |
ఓం మజ్జాసంస్థాయై నమః |
ఓం హంసవతీముఖ్యశక్తిసమన్వితాయై నమః |
ఓం హరిద్రాన్నైకరసికాయై నమః |
ఓం హాకినీరూపధారిణ్యై నమః |
ఓం సహస్రదలపద్మస్థాయై నమః |
ఓం సర్వవర్ణోపశోభితాయై నమః |
ఓం సర్వాయుధధరాయై నమః | ౫౩౦
ఓం శుక్లసంస్థితాయై నమః |
ఓం సర్వతోముఖ్యై నమః |
ఓం సర్వౌదనప్రీతచిత్తాయై నమః |
ఓం యాకిన్యమ్బాస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం స్వాహాయై నమః |
ఓం స్వధాయై నమః |
ఓం అమత్యై నమః |
ఓం మేధాయై నమః |
ఓం ఓం శ్రుత్యై నమః |
ఓం స్మృత్యై నమః | ౫౪౦
ఓం అనుత్తమాయై నమః |
ఓం పుణ్యకీర్త్యై నమః |
ఓం పుణ్యలభ్యాయై నమః |
ఓం పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయై నమః |
ఓం పులోమజార్చితాయై నమః |
ఓం బన్ధమోచన్యై నమః |
ఓం బర్బరాలకాయై నమః |
ఓం విమర్శరూపిణ్యై నమః |
ఓం విద్యాయై నమః |
ఓం వియదాదిజగత్ప్రసువే నమః | ౫౫౦
ఓం సర్వ వ్యాధిప్రశమన్యై నమః |
ఓం సర్వ మృత్యునివారిణ్యై నమః |
ఓం అగ్రగణ్యాయై నమః |
ఓం అచిన్త్యరూపాయై నమః |
ఓం కలికల్మషనాశిన్యై నమః |
ఓం కాత్యాయన్యై నమః |
ఓం కాలహన్త్ర్యై నమః |
ఓం కమలాక్షనిషేవితాయై నమః |
ఓం తామ్బూలపూరితముఖ్యై నమః |
ఓం దాడిమీకుసుమప్రభాయై నమః | ౫౬౦
ఓం ఓం మృగాక్ష్యై నమః |
ఓం మోహిన్యై నమః |
ఓం ముఖ్యాయై నమః |
ఓం మృడాన్యై నమః |
ఓం మిత్రరూపిణ్యై నమః |
ఓం నిత్యతృప్తాయై నమః |
ఓం భక్తనిధయే నమః |
ఓం నియన్త్ర్యై నమః |
ఓం నిఖిలేశ్వర్యై నమః |
ఓం మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యాయై నమః | ౫౭౦
ఓం మహాప్రలయసాక్షిణ్యై నమః |
ఓం పరాశక్త్యై నమః |
ఓం పరానిష్ఠాయై నమః |
ఓం ప్రఙ్ఞానఘనరూపిణ్యై నమః |
ఓం మాధ్వీపానాలసాయై నమః |
ఓం మత్తాయై నమః |
ఓం మాతృకావర్ణ రూపిణ్యై నమః |
ఓం మహాకైలాసనిలయాయై నమః |
ఓం మృణాలమృదుదోర్లతాయై నమః |
ఓం మహనీయాయై నమః | ౫౮౦
ఓం దయామూర్త్యై నమః |
ఓం మహాసామ్రాజ్యశాలిన్యై నమః |
ఓం ఓం ఆత్మవిద్యాయై నమః |
ఓం మహావిద్యాయై నమః |
ఓం శ్రీవిద్యాయై నమః |
ఓం కామసేవితాయై నమః |
ఓం శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యాయై నమః |
ఓం త్రికూటాయై నమః |
ఓం కామకోటికాయై నమః |
ఓం కటాక్షకిఙ్కరీభూతకమలాకోటిసేవితాయై నమః | ౫౯౦
ఓం శిరఃస్థితాయై నమః |
ఓం చన్ద్రనిభాయై నమః |
ఓం భాలస్థాయై‌ఐ నమః |
ఓం ఇన్ద్రధనుఃప్రభాయై నమః |
ఓం హృదయస్థాయై నమః |
ఓం రవిప్రఖ్యాయై నమః |
ఓం త్రికోణాన్తరదీపికాయై నమః |
ఓం దాక్షాయణ్యై నమః |
ఓం దైత్యహన్త్ర్యై నమః |
ఓం దక్షయఙ్ఞవినాశిన్యై నమః | ౬౦౦
ఓం దరాన్దోలితదీర్ఘాక్ష్యై నమః |
ఓం దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖ్యై నమః |
ఓం గురూమూర్త్యై నమః |
ఓం ఓం గుణనిధయే నమః |
ఓం గోమాత్రే నమః |
ఓం గుహజన్మభువే నమః |
ఓం దేవేశ్యై నమః |
ఓం దణ్డనీతిస్థాయై నమః |
ఓం దహరాకాశరూపిణ్యై నమః |
ఓం ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాన్తతిథిమణ్డలపూజితాయై నమః | ౬౧౦
ఓం కలాత్మికాయై నమః |
ఓం కలానాథాయై నమః |
ఓం కావ్యాలాపవిమోదిన్యై నమః |
ఓం సచామరరమావాణీసవ్యదక్షిణసేవితాయై నమః |
ఓం ఆదిశక్తయై నమః |
ఓం అమేయాయై నమః |
ఓం ఆత్మనే నమః |
ఓం పరమాయై నమః |
ఓం పావనాకృతయే నమః |
ఓం అనేకకోటిబ్రహ్మాణ్డజనన్యై నమః | ౬౨౦
ఓం దివ్యవిగ్రహాయై నమః |
ఓం క్లీఙ్కార్యై నమః |
ఓం కేవలాయై నమః |
ఓం ఓం గుహ్యాయై నమః |
ఓం కైవల్యపదదాయిన్యై నమః |
ఓం త్రిపురాయై నమః |
ఓం త్రిజగద్వన్ద్యాయై నమః |
ఓం త్రిమూర్త్యై నమః |
ఓం త్రిదశేశ్వర్యై నమః |
ఓం త్ర్యక్షర్యై నమః | ౬౩౦
ఓం దివ్యగన్ధాఢ్యాయై నమః |
ఓం సిన్దూరతిలకాఞ్చితాయై నమః |
ఓం ఉమాయై నమః |
ఓం శైలేన్ద్రతనయాయై నమః |
ఓం గౌర్యై నమః |
ఓం గన్ధర్వసేవితాయై నమః |
ఓం విశ్వగర్భాయై నమః |
ఓం స్వర్ణగర్భాయై నమః |
ఓం అవరదాయై నమః |
ఓం వాగధీశ్వర్యై నమః | ౬౪౦
ఓం ధ్యానగమ్యాయై నమః |
ఓం అపరిచ్ఛేద్యాయై నమః |
ఓం ఙ్ఞానదాయై నమః |
ఓం ఙ్ఞానవిగ్రహాయై నమః |
ఓం సర్వవేదాన్తసంవేద్యాయై నమః |
ఓం ఓం సత్యానన్దస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం లోపాముద్రార్చితాయై నమః |
ఓం లీలాక్లృప్తబ్రహ్మాణ్డమణ్డలాయై నమః |
ఓం అదృశ్యాయై నమః |
ఓం దృశ్యరహితాయై నమః | ౬౫౦
ఓం విఙ్ఞాత్ర్యై నమః |
ఓం వేద్యవర్జితాయై నమః |
ఓం యోగిన్యై నమః |
ఓం యోగదాయై నమః |
ఓం యోగ్యాయై నమః |
ఓం యోగానన్దాయై నమః |
ఓం యుగన్ధరాయై నమః |
ఓం ఇచ్ఛాశక్తిఙ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తిస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం సర్వాధారాయై నమః |
ఓం సుప్రతిష్ఠాయై నమః | ౬౬౦
ఓం సదసద్రూపధారిణ్యై నమః |
ఓం అష్టమూర్త్యై నమః |
ఓం అజాజైత్ర్యై నమః |
ఓం లోకయాత్రావిధాయిన్యై నమః |
ఓం ఏకాకిన్యై నమః |
ఓం ఓం భూమరూపాయై నమః |
ఓం నిద్వైతాయై నమః |
ఓం ద్వైతవర్జితాయై నమః |
ఓం అన్నదాయై నమః |
ఓం వసుదాయై నమః | ౬౭౦
ఓం వృద్ధాయై నమః |
ఓం బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం బృహత్యై నమః |
ఓం బ్రాహ్మణ్యై నమః |
ఓం బ్రాహ్మయై నమః |
ఓం బ్రహ్మానన్దాయై నమః |
ఓం బలిప్రియాయై నమః |
ఓం భాషారూపాయై నమః |
ఓం బృహత్సేనాయై నమః |
ఓం భావాభావవిర్జితాయై నమః | ౬౮౦
ఓం సుఖారాధ్యాయై నమః |
ఓం శుభకర్యై నమః |
ఓం శోభనాసులభాగత్యై నమః |
ఓం రాజరాజేశ్వర్యై నమః |
ఓం రాజ్యదాయిన్యై నమః |
ఓం రాజ్యవల్లభాయై నమః |
ఓం రాజత్కృపాయై నమః |
ఓం ఓం రాజపీఠనివేశితనిజాశ్రితాయై నమః |
ఓం రాజ్యలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం కోశనాథాయై నమః | ౬౯౦
ఓం చతురఙ్గబలేశ్వర్యై నమః |
ఓం సామ్రాజ్యదాయిన్యై నమః |
ఓం సత్యసన్ధాయై నమః |
ఓం సాగరమేఖలాయై నమః |
ఓం దీక్షితాయై నమః |
ఓం దైత్యశమన్యై నమః |
ఓం సర్వలోకవంశకర్యై నమః |
ఓం సర్వార్థదాత్ర్యై నమః |
ఓం సావిత్ర్యై నమః |
ఓం సచ్చిదానన్దరూపిణ్యై నమః | ౭౦౦
ఓం దేశకాలాపరిచ్ఛిన్నాయై నమః |
ఓం సర్వగాయై నమః |
ఓం సర్వమోహిన్యై నమః |
ఓం సరస్వత్యై నమః |
ఓం శాస్త్రమయ్యై నమః |
ఓం గుహామ్బాయై నమః |
ఓం గుహ్యరూపిణ్యై నమః |
ఓం సర్వోపాధివినిర్ముక్తాయై నమః |
ఓం ఓం సదాశివపతివ్రతాయై నమః |
ఓం సమ్ప్రదాయేశ్వర్యై నమః | ౭౧౦
ఓం సాధునే నమః |
ఓం యై నమః |
ఓం గురూమణ్డలరూపిణ్యై నమః |
ఓం కులోత్తీర్ణాయై నమః |
ఓం భగారాధ్యాయై నమః |
ఓం మాయాయై నమః |
ఓం మధుమత్యై నమః |
ఓం మహ్యై నమః |
ఓం గణామ్బాయై నమః |
ఓం గుహ్యకారాధ్యాయై నమః | ౭౨౦
ఓం కోమలాఙ్గ్యై నమః |
ఓం గురుప్రియాయై నమః |
ఓం స్వతన్త్రాయై నమః |
ఓం సర్వతన్త్రేశ్యై నమః |
ఓం దక్షిణామూర్తిరూపిణ్యై నమః |
ఓం సనకాదిసమారాధ్యాయై నమః |
ఓం శివఙ్ఞానప్రదాయిన్యై నమః |
ఓం చిత్కలాయై నమః |
ఓం ఆనన్దకలికాయై నమః |
ఓం ప్రేమరూపాయై నమః | ౭౩౦
ఓం ఓం ప్రియఙ్కర్యై నమః |
ఓం నామపారాయణప్రీతాయై నమః |
ఓం నన్దివిద్యాయై నమః |
ఓం నటేశ్వర్యై నమః |
ఓం మిథ్యాజగదధిష్ఠానాయై నమః |
ఓం ముక్తిదాయై నమః |
ఓం ముక్తిరూపిణ్యై నమః |
ఓం లాస్యప్రియాయై నమః |
ఓం లయకర్యై నమః |
ఓం లజ్జాయై నమః | ౭౪౦
ఓం రమ్భాదివన్దితాయై నమః |
ఓం భవదావసుధావృష్ట్యై నమః |
ఓం పాపారణ్యదవానలాయై నమః |
ఓం దౌర్భాగ్యతూలవాతూలాయై నమః |
ఓం జరాధ్వాన్తరవిప్రభాయై నమః |
ఓం భాగ్యాబ్ధిచన్ద్రికాయై నమః |
ఓం భక్తచిత్తకేకిఘనాఘనాయై నమః |
ఓం రోగపర్వతదమ్భోలయే నమః |
ఓం మృత్యుదారుకుఠారికాయై నమః |
ఓం మహేశ్వర్యై నమః | ౭౫౦
ఓం మహాకాల్యై నమః |
ఓం మహాగ్రాసాయై నమః |
ఓం మహాశనాయై నమః |
ఓం అపర్ణాయై నమః |
ఓం ఓం చణ్డికాయై నమః |
ఓం చణ్డముణ్డాసురనిషూదిన్యై నమః |
ఓం క్షరాక్షరాత్మికాయై నమః |
ఓం సర్వలోకేశ్యై నమః |
ఓం విశ్వధారిణ్యై నమః |
ఓం త్రివర్గదాత్ర్యై నమః | ౭౬౦
ఓం సుభగాయై నమః |
ఓం త్ర్యమ్బకాయై నమః |
ఓం త్రిగుణాత్మికాయై నమః |
ఓం స్వర్గాపవర్గదాయై నమః |
ఓం శుద్ధాయై నమః |
ఓం జపాపుష్పనిభాకృతయే నమః |
ఓం ఓజోవత్యై నమః |
ఓం ద్యుతిధరాయై నమః |
ఓం యఙ్ఞరూపాయై నమః |
ఓం ప్రియవ్రతాయై నమః | ౭౭౦
ఓం దురారాధ్యాయై నమః |
ఓం దురాధర్షాయై నమః |
ఓం పాటలీకుసుమప్రియాయై నమః |
ఓం మహత్యై నమః |
ఓం మేరునిలయాయై నమః |
ఓం మన్దారకుసుమప్రియాయై నమః |
ఓం ఓం వీరారాధ్యాయై నమః |
ఓం విరాడ్రూపాయై నమః |
ఓం విరజసే నమః |
ఓం విశ్వతోముఖ్యై నమః | ౭౮౦
ఓం ప్రత్యగ్రూపాయై నమః |
ఓం పరాకాశాయై నమః |
ఓం ప్రాణదాయై నమః |
ఓం ప్రాణరూపిణ్యై నమః |
ఓం మార్తాణ్డభైరవారాధ్యాయై నమః |
ఓం మన్త్రిణీన్యస్తరాజ్యధురే నమః |
ఓం త్రిపురేశ్యై నమః |
ఓం జయత్సేనాయై నమః |
ఓం నిస్త్రైగుణ్యాయై నమః |
ఓం పరాపరాయై నమః | ౭౯౦
ఓం సత్యఙ్ఞానానన్దరూపాయై నమః |
ఓం సామరస్యపరాయణాయై నమః |
ఓం కపర్దిన్యై నమః |
ఓం కలామాలాయై నమః |
ఓం కామదుఘే నమః |
ఓం కామరూపిణ్యై నమః |
ఓం కలానిధయే నమః |
ఓం కావ్యకలాయై నమః |
ఓం ఓం రసఙ్ఞాయై నమః |
ఓం రసశేవధయే నమః | ౮౦౦
ఓం పుష్టాయై నమః |
ఓం పురాతనాయై నమః |
ఓం పూజ్యాయై నమః |
ఓం పుష్కరాయై నమః |
ఓం పుష్కరేక్షణాయై నమః |
ఓం పరస్మై జ్యోతిషే నమః |
ఓం పరస్మై ధామ్నే నమః |
ఓం పరమాణవే నమః |
ఓం పరాత్పరాయై నమః |
ఓం పాశహస్తాయై నమః | ౮౧౦
ఓం పాశహన్త్ర్యై నమః |
ఓం పరమన్త్రవిభేదిన్యై నమః |
ఓం మూర్తాయై నమః |
ఓం అమూర్తాయై నమః |
ఓం అనిత్యతృప్తాయై నమః |
ఓం మునిమానసహంసికాయై నమః |
ఓం సత్యవ్రతాయై నమః |
ఓం సత్యరూపాయై నమః |
ఓం సర్వాన్తర్యామిణ్యై నమః |
ఓం సత్యై నమః | ౮౨౦
ఓం ఓం బ్రహ్మాణ్యై నమః |
ఓం బ్రహ్మణే నమః |
ఓం జనన్యై నమః |
ఓం బహురూపాయై నమః |
ఓం బుధార్చితాయై నమః |
ఓం ప్రసవిత్ర్యై నమః |
ఓం ప్రచణ్డాయై నమః |
ఓం ఆఙ్ఞాయై నమః |
ఓం ప్రతిష్ఠాయై నమః |
ఓం ప్రకటాకృతయే నమః | ౮౩౦
ఓం ప్రాణేశ్వర్యై నమః |
ఓం ప్రాణదాత్ర్యై నమః |
ఓం పఞ్చాశత్పీఠరూపిణ్యై నమః |
ఓం విశ్రృఙ్ఖలాయై నమః |
ఓం వివిక్తస్థాయై నమః |
ఓం వీరమాత్రే నమః |
ఓం వియత్ప్రసువే నమః |
ఓం ముకున్దాయై నమః |
ఓం ముక్తినిలయాయై నమః |
ఓం మూలవిగ్రహరూపిణ్యై నమః | ౮౪౦
ఓం భావఙ్ఞాయై నమః |
ఓం భవరోగధ్న్యై నమః |
ఓం ఓం భవచక్రప్రవర్తిన్యై నమః |
ఓం ఛన్దఃసారాయై నమః |
ఓం శాస్త్రసారాయై నమః |
ఓం మన్త్రసారాయై నమః |
ఓం తలోదర్యై నమః |
ఓం ఉదారకీర్తయే నమః |
ఓం ఉద్దామవైభవాయై నమః |
ఓం వర్ణరూపిణ్యై నమః | ౮౫౦
ఓం జన్మమృత్యుజరాతప్తజన
విశ్రాన్తిదాయిన్యై నమః |
ఓం సర్వోపనిషదుద్ ఘుష్టాయై నమః |
ఓం శాన్త్యతీతకలాత్మికాయై నమః |
ఓం గమ్భీరాయై నమః |
ఓం గగనాన్తఃస్థాయై నమః |
ఓం గర్వితాయై నమః |
ఓం గానలోలుపాయై నమః |
ఓం కల్పనారహితాయై నమః |
ఓం కాష్ఠాయై నమః |
ఓం అకాన్తాయై నమః | ౮౬౦
ఓం కాన్తార్ధవిగ్రహాయై నమః |
ఓం కార్యకారణనిర్ముక్తాయై నమః |
ఓం కామకేలితరఙ్గితాయై నమః |
ఓం కనత్కనకతాటఙ్కాయై నమః |
ఓం లీలావిగ్రహధారిణ్యై నమః |
ఓం అజాయై నమః |
ఓం క్షయవినిర్ముక్తాయై నమః |
ఓం ముగ్ధాయై నమః |
ఓం క్షిప్రప్రసాదిన్యై నమః |
ఓం అన్తర్ముఖసమారాధ్యాయై నమః | ౮౭౦
ఓం బహిర్ముఖసుదుర్లభాయై నమః |
ఓం త్రయ్యై నమః |
ఓం త్రివర్గనిలయాయై నమః |
ఓం త్రిస్థాయై నమః |
ఓం త్రిపురమాలిన్యై నమః |
ఓం నిరామయాయై నమః |
ఓం నిరాలమ్బాయై నమః |
ఓం స్వాత్మారామాయై నమః |
ఓం సుధాసృత్యై నమః |
ఓం సంసారపఙ్కనిర్మగ్న
సముద్ధరణపణ్డితాయై నమః | ౮౮౦
ఓం యఙ్ఞప్రియాయై నమః |
ఓం యఙ్ఞకర్త్ర్యై నమః |
ఓం యజమానస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం ధర్మాధారాయై నమః |
ఓం ఓం ధనాధ్యక్షాయై నమః |
ఓం ధనధాన్యవివర్ధిన్యై నమః |
ఓం విప్రప్రియాయై నమః |
ఓం విప్రరూపాయై నమః |
ఓం విశ్వభ్రమణకారిణ్యై నమః |
ఓం విశ్వగ్రాసాయై నమః | ౮౯౦
ఓం విద్రుమాభాయై నమః |
ఓం వైష్ణవ్యై నమః |
ఓం విష్ణురూపిణ్యై నమః |
ఓం అయోన్యై నమః వర్ అయోనయే
ఓం యోనినిలయాయై నమః |
ఓం కూటస్థాయై నమః |
ఓం కులరూపిణ్యై నమః |
ఓం వీరగోష్ఠీప్రియాయై నమః |
ఓం వీరాయై నమః |
ఓం నైష్కర్మ్యాయై నమః | ౯౦౦
ఓం నాదరూపిణ్యై నమః |
ఓం విఙ్ఞానకలనాయై నమః |
ఓం కల్యాయై నమః |
ఓం విదగ్ధాయై నమః |
ఓం బైన్దవాసనాయై నమః |
ఓం తత్వాధికాయై నమః |
ఓం ఓం తత్వమయ్యై నమః |
ఓం తత్వమర్థస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం సామగానప్రియాయై నమః |
ఓం సౌమ్యాయై నమః | ౯౧౦
ఓం సదాశివకుటుమ్బిన్యై నమః |
ఓం సవ్యాపసవ్యమార్గస్థాయై నమః |
ఓం సర్వాపద్వినివారిణ్యై నమః |
ఓం స్వస్థాయై నమః |
ఓం స్వభావమధురాయై నమః |
ఓం ధీరాయై నమః |
ఓం ధీరసమర్చితాయై నమః |
ఓం చైతన్యార్ఘ్యసమారాధ్యాయై నమః |
ఓం చైతన్యకుసుమప్రియాయై నమః |
ఓం సదోదితాయై నమః | ౯౨౦
ఓం సదాతుష్ఠాయై నమః |
ఓం తరుణాదిత్యపాటలాయై నమః |
ఓం దక్షిణాదక్షిణారాధ్యాయై నమః |
ఓం దరస్మేరముఖామ్బుజాయై నమః |
ఓం కౌలినీకేవలాయై నమః |
ఓం అనర్ధ్య కైవల్యపదదాయిన్యై నమః |
ఓం స్తోత్రప్రియాయై నమః |
ఓం స్తుతిమత్యై నమః |
ఓం ఓం శ్రుతిసంస్తుతవైభవాయై నమః |
ఓం మనస్విన్యై నమః | ౯౩౦
ఓం మానవత్యై నమః |
ఓం మహేశ్యై నమః |
ఓం మఙ్గలాకృత్యే నమః |
ఓం విశ్వమాత్రే నమః |
ఓం జగద్ధాత్ర్యై నమః |
ఓం విశాలాక్ష్యై నమః |
ఓం విరాగిణ్యై నమః |
ఓం ప్రగల్భాయై నమః |
ఓం పరమోదారాయై నమః |
ఓం పరామోదాయై నమః | ౯౪౦
ఓం మనోమయ్యై నమః |
ఓం వ్యోమకేశ్యై నమః |
ఓం విమానస్థాయై నమః |
ఓం వజ్రిణ్యై నమః |
ఓం వామకేశ్వర్యై నమః |
ఓం పఞ్చయఙ్ఞప్రియాయై నమః |
ఓం పఞ్చప్రేతమఞ్చాధిశాయిన్యై నమః |
ఓం పఞ్చమ్యై నమః |
ఓం పఞ్చభూతేశ్యై నమః |
ఓం పఞ్చసఙ్ఖ్యోపచారిణ్యై నమః | ౯౫౦
ఓం ఓం శాశ్వత్యై నమః |
ఓం శాశ్వతైశ్వర్యాయై నమః |
ఓం శర్మదాయై నమః |
ఓం శమ్భుమోహిన్యై నమః |
ఓం ధరాయై నమః |
ఓం ధరసుతాయై నమః |
ఓం ధన్యాయై నమః |
ఓం ధర్మిణ్యై నమః |
ఓం ధర్మవర్ధిన్యై నమః |
ఓం లోకాతీతాయై నమః | ౯౬౦
ఓం గుణాతీతాయై నమః |
ఓం సర్వాతీతాయై నమః |
ఓం శామాత్మికాయై నమః |
ఓం బన్ధూకకుసుమప్రఖ్యాయై నమః |
ఓం బాలాయై నమః |
ఓం లీలావినోదిన్యై నమః |
ఓం సుమఙ్గల్యై నమః |
ఓం సుఖకర్యై నమః |
ఓం సువేషాఢ్యాయై నమః |
ఓం సువాసిన్యై నమః | ౯౭౦
ఓం సువాసిన్యర్చనప్రీతాయై నమః |
ఓం ఆశోభనాయై నమః |
ఓం ఓం శుద్ధమానసాయై నమ
ఓం బిన్దుతర్పణసన్తుష్టాయై నమః |
ఓం పూర్వజాయై నమః |
ఓం త్రిపురామ్బికాయై నమః |
ఓం దశముద్రాసమారాధ్యాయై నమః |
ఓం త్రిపురాశ్రీవశఙ్కర్యై నమః |
ఓం ఙ్ఞానముద్రాయై నమః |
ఓం ఙ్ఞానగమ్యాయై నమః | ౯౮౦
ఓం ఙ్ఞానఙ్ఞేయస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం యోనిముద్రాయై నమః |
ఓం త్రిఖణ్డేశ్యై నమః |
ఓం త్రిగుణాయై నమః |
ఓం అమ్బాయై నమః |
ఓం త్రికోణగాయై నమః |
ఓం అనఘాయై నమః |
ఓం అద్భుతచారిత్రాయై నమః |
ఓం వాఞ్ఛితార్థప్రదాయిన్యై నమః |
ఓం అభ్యాసాతిశయఙ్ఞాతాయై నమః | ౯౯౦
ఓం షడధ్వాతీతరూపిణ్యై నమః |
ఓం అవ్యాజకరుణామూర్తయే నమః |
ఓం అఙ్ఞానధ్వాన్తదీపికాయై నమః |
ఓం ఆబాలగోపవిదితాయై నమః |
ఓం ఓం సర్వానుల్లఙ్ఘ్యశాసనాయై నమః |
ఓం శ్రీచక్రరాజనిలయాయై నమః |
ఓం శ్రీమత్త్రిపురసున్దర్యై నమః |
ఓం ఓం శ్రీశివాయై నమః |
ఓం శివశక్త్యైక్యరూపిణ్యై నమః |
ఓం లలితామ్బికాయై నమః | ౧౦౦౦
||ఓం తత్సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు ||
||ఇతి శ్రీలలితసహస్రనామావలిః సమ్పూర్ణా ||

PlainEnglish

Sree Lalita Sahasra Namavali – PlainEnglish

Comments Off on Sree Lalita Sahasra Namavali – PlainEnglish 20 October 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 

Author: Vaag Devis

|| dhyaanam ||
sindooraaruNavigrahaaM trinayanaaM maaNikyamaulisphurat
taaraanaayakaSEkharaaM smitamukheemaapeenavakShOruhaam |
paaNibhyaamalipoorNaratnacaShakaM raktOtpalaM bibhrateeM
saumyaaM ratnaghaTastharaktacaraNaaM dhyaayEtparaamambikaam ||

aruNaaM karuNaatarangitaakSheeM dhRutapaaSaankuSapuShpabaaNacaapaam |
aNimaadibhiraavRutaaM mayookhairahamityEva vibhaavayE bhavaaneem ||

dhyaayEt padmaasanasthaaM vikasitavadanaaM padmapatraayataakSheeM
hEmaabhaaM peetavastraaM karakalitalasaddhEmapadmaaM varaangeem |
sarvaalankaarayuktaaM satatamabhayadaaM bhaktanamraaM bhavaaneeM
SreevidyaaM SaantamoortiM sakalasuranutaaM sarvasampatpradaatreem ||

sakunkumavilEpanaamalikacumbikastoorikaaM
samandahasitEkShaNaaM saSaracaapapaaSaankuSaam |
aSEShajanamOhineemaruNamaalyabhooShaambaraaM
japaakusumabhaasuraaM japavidhau smarEdambikaam ||

||atha Sree lalitaa sahasranaamaavalee ||
OM OM aiM hreeM SreeM SreemaatrE namaH |
OM Sreemahaaraagnyai namaH |
OM SreematsiMhaasanESvaryai namaH |
OM cidagnikuNDasaMbhootaayai namaH |
OM dEvakaaryasamudyataayai namaH |
OM OM udyadbhaanusahasraabhaayai namaH |
OM caturbaahusamanvitaayai namaH |
OM raagasvaroopapaaSaaDhyaayai namaH |
OM krOdhaakaaraankuSOjjvalaayai namaH |
OM manOroopEkShukOdaNDaayai namaH | 10
OM paMcatanmaatrasaayakaayai namaH |
OM nijaaruNaprabhaapooramajjad brahmaaNDamaNDalaayai namaH |
OM campakaaSOkapunnaagasaugandhika-lasatkacaayai namaH |
OM kuruvindamaNiSrENeekanatkOTeeramaNDitaayai namaH |
OM OM aShTameecandravibhraajadalikasthalaSObhitaayai namaH |
OM mukhacandrakalaMkaabhamRuganaabhiviSEShakaayai namaH |
OM vadanasmaramaaMgalyagRuhatOraNacillikaayai namaH |
OM vaktralakShmeepareevaahacalanmeenaabhalOcanaayai namaH |
OM navacampakapuShpaabhanaasaadaNDaviraajitaayai namaH |
OM taaraakaantitiraskaarinaasaabharaNabhaasuraayai namaH | 20
OM kadambamanjareek~luptakarNapooramanOharaayai namaH |
OM taaTaMkayugaleebhootatapanODupamaNDalaayai namaH |
OM padmaraagaSilaadarSaparibhaavikapOlabhuvE namaH |
OM navavidrumabimbaSreenyakkaariradanacCadaayai namaH |
OM SuddhavidyaankuraakaaradvijapanktidvayOjjvalaayai namaH |
OM karpooraveeTikaamOdasamaakarShi digantaraayai namaH |
OM nijasallaapamaadhurya vinirbhatsitakacCapyai namaH |
OM mandasmitaprabhaapooramajjatkaamESamaanasaayai namaH |
OM anaakalitasaadRuSyacibukaSreeviraajitaayai namaH |
OM kaamESabaddhamaangalyasootraSObhitakandharaayai namaH | 30
OM kanakaangadakEyoorakamaneeyamujaanvitaayai namaH |
OM ratnagraivEya cintaakalOlamuktaaphalaanvitaayai namaH |
OM kaamESvaaraprEmaratnamaNipratipaNastanyai namaH |
OM naabhyaalavaalarOmaalilataaphalakucadvayyai namaH |
OM lakShyarOmalataadhaarataasamunnEyamadhyamaayai namaH |
OM stanabhaaradalanmadhyapaTTabandhavalitrayaayai namaH |
OM OM aruNaaruNakausumbhavastrabhaasvatkaTeetaTyai namaH |
OM ratnakinkiNikaaramyaraSanaadaamabhooShitaayai namaH |
OM kaamESagnyaatasaubhaagyamaardavOrudvayaanvitaayai namaH |
OM maaNikyamukuTaakaarajaanudvayaviraajitaayai namaH | 40
OM indragOpaparikShiptasmaratooNaabhajanghikaayai namaH |
OM gooDhagoolphaayai namaH |
OM koorma pRuShThajayiShNuprapadaanvitaayai namaH |
OM nakhadeedhitisanCannanamajjanatamOguNaayai namaH |
OM padadvayaprabhaajaalaparaakRutasarOruhaayai namaH |
OM SinjaanamaNimanjeeramaNDitaSreepadaambujaayai namaH |
OM maraaleemandagamanaayai namaH |
OM mahaalaavaNyaSEvadhayE namaH |
OM sarvaaruNaayai namaH |
OM anavadyaangyai namaH | 50
OM sarvaabharaNabhooShitaayai namaH |
OM SivakaamESvaraankasthaayai namaH |
OM Sivaayai namaH |
OM svaadheenavallabhaayai namaH |
OM sumErumadhyaSRungasthaayai namaH |
OM Sreemannagaranaayikaayai namaH |
OM cintaamaNigRuhaantasthaayai namaH |
OM pancabrahmaasanasthitaayai namaH |
OM mahaapadmaaTaveesaMsthaayai namaH |
OM kadambavanavaasinyai namaH | 60
OM sudhaasaagaramadhyasthaayai namaH |
OM kaamaakShyai namaH |
OM kaamadaayinyai namaH |
OM dEvarShigaNasaMghaatastooyamaanaatmavaibhaayai namaH |
OM bhaNDaasuravadhOdyuktaSaktisEnaasamanvitaayai namaH |
OM sampatkareesamaarooDhasiMduravrajasEvitaayai namaH |
OM OM aSvaarooDhaadhiShThitaaSvakOTikOTibhiraavRutaayai namaH |
OM cakraraajarathaarooDhasarvaayudhapariShkRutaayai namaH |
OM gEyacakrarathaarooDhamantriNeeparisEvitaayai namaH |
OM kiricakrarathaarooDhadaNDanaathaapuraskRutaayai namaH | 70
OM jvaalaamaalinikaakShiptavahnipraakaaramadhyagaayai namaH |
OM bhaNDasainyavadhOdyuktaSaktivikramaharShitaayai namaH |
OM nityaaparaakramaaTOpanireekShaNasamutsukaayai namaH |
OM bhaNDaputravadhOdyuktabaalaavikramananditaayai namaH |
OM mantriNyambaaviracitaviShangavadhatOShitaayai namaH |
OM viSukrapraaNaharaNavaaraaheeveeryananditaayai namaH |
OM kaamESvaramukhaalOkakalpitaSreegaNESvaraayai namaH |
OM mahaagaNESanirbhinnavighnayantrapraharShitaayai namaH |
OM bhaNDaasurEndranirmuktaSastrapratyastravarShiNyai namaH |
OM karaangulinakhOtpannanaaraayaNadaSaakRutyai namaH | 80
OM mahaapaaSupataastraagninirdagdhaasurasainikaayai namaH |
OM kaamESvaraastranirdagdhasabhaaNDaasuraSoonyakaayai namaH |
OM brahmOpEndramahEndraadidEvasaMstutavaibhavaayai namaH |
OM haranEtraagnisaMdagdhakaamasaMjeevanauShadhyai namaH |
OM SreemadvaagbhavakooTaikasvaroopamukhapankajaayai namaH |
OM kaNThaadhaH kaTiparyantamadhyakooTasvaroopiNyai namaH |
OM SaktikooTaikataapannakaTyadhObhaagadhaariNyai namaH |
OM OM moolamantraatmikaayai namaH |
OM moolakooTatrayakalEbaraayai namaH |
OM kulaamRutaikarasikaayai namaH | 90
OM kulasaMkEtapaalinyai namaH |
OM kulaanganaayai namaH |
OM kulaantaHsthaayai namaH |
OM kaulinyai namaH |
OM kulayOginyai namaH |
OM akulaayai namaH |
OM samayaantasthaayai namaH |
OM samayaacaaratatparaayai namaH |
OM moolaadhaaraikanilayaayai namaH |
OM brahmagranthivibhEdinyai namaH | 100
OM maNipooraantaruditaayai namaH |
OM viShNugranthivibhEdinyai namaH |
OM aagnyaacakraantaraalasthaayai namaH |
OM rudragranthivibhEdinyai namaH |
OM sahasraaraambujaarooDhaayai namaH |
OM sudhaasaaraabhivarShiNyai namaH |
OM taTillataasamarucyai namaH |
OM ShaTcakrOparisaMsthitaayai namaH |
OM mahaasaktyai namaH |
OM OM kuNDalinyai namaH | 110
OM bisatantutaneeyasyai namaH |
OM bhavaanyai namaH |
OM bhaavanaagamyaayai namaH |
OM bhavaaraNyakuThaarikaayai namaH |
OM bhadrapriyaayai namaH |
OM bhadramoortyai namaH |
OM bhaktasaubhaagyadaayinyai namaH |
OM bhaktipriyaayai namaH |
OM bhaktigamyaayai namaH |
OM bhaktivaSyaayai namaH | 120
OM bhayaapahaayai namaH |
OM Saambhavyai namaH |
OM Saaradaaraadhyaayai namaH |
OM SarvaaNyai namaH |
OM Sarmadaayinyai namaH |
OM SaaMkaryai namaH |
OM Sreekaryai namaH |
OM saadhvyai namaH |
OM Saraccandranibhaananaayai namaH |
OM SaatOdaryai namaH | 130
OM Saantimatyai namaH |
OM OM niraadhaaraayai namaH |
OM niranjanaayai namaH |
OM nirlEpaayai namaH |
OM nirmalaayai namaH |
OM nityaayai namaH |
OM niraakaaraayai namaH |
OM niraakulaayai namaH |
OM nirguNaayai namaH |
OM niShkalaayai namaH | 140
OM Saantaayai namaH |
OM niShkaamaayai namaH |
OM nirupaplavaayai namaH |
OM nityamuktaayai namaH |
OM nirvikaaraayai namaH |
OM niShprapancaayai namaH |
OM niraaSrayaayai namaH |
OM nityaSuddhaayai namaH |
OM nityabuddhaayai namaH |
OM niravadyaayai namaH | 150
OM nirantaraayai namaH |
OM niShkaaraNaayai namaH |
OM niShkalaMkaayai namaH |
OM OM nirupaadhayE namaH |
OM nireeSvaraayai namaH |
OM neeraagayai namaH |
OM raagamathanyai namaH |
OM nirmadaayai namaH |
OM madanaaSinyai namaH |
OM niScintaayai namaH | 160
OM nirahankaaraayai namaH |
OM nirmOhaayai namaH |
OM mOhanaaSinyai namaH |
OM nirmamaayai namaH |
OM mamataahantryai namaH |
OM niShpaapaayai namaH |
OM paapanaaSinyai namaH |
OM niShkrOdhaayai namaH |
OM krOdhaSamanyai namaH |
OM nirlObhaayai namaH | 170
OM lObhanaaSinyai namaH |
OM niHsaMSayaayai namaH |
OM saMSayaghnyai namaH |
OM nirbhavaayai namaH |
OM bhavanaaSinyai namaH |
OM OM nirvikalpaayai namaH |
OM niraabaadhaayai namaH |
OM nirbhEdaayai namaH |
OM bhEdanaaSinyai namaH |
OM nirnaaSaayai namaH | 180
OM mRutyumathanyai namaH |
OM niShkriyaayai namaH |
OM niShparigrahaayai namaH |
OM nistulaayai namaH |
OM neelacikuraayai namaH |
OM nirapaayaayai namaH |
OM niratyayaayai namaH |
OM durlabhaayai namaH |
OM durgamaayai namaH |
OM durgaayai namaH | 190
OM duHkhahantryai namaH |
OM sukhapradaayai namaH |
OM duShTadooraayai namaH |
OM duraacaaraSamanyai namaH |
OM dOShavarjitaayai namaH |
OM sarvagnyaayai namaH |
OM saandrakaruNaayai namaH |
OM OM samaanaadhikavarjitaayai namaH |
OM sarvaSaktimayyai namaH |
OM sarvamaMgalaayai namaH | 200
OM sadgatipradaayai namaH |
OM sarvESvayai namaH |
OM sarvamayyai namaH |
OM sarvamantrasvaroopiNyai namaH |
OM sarvayantraatmikaayai namaH |
OM sarvatantraroopaayai namaH |
OM manOnmanyai namaH |
OM maahESvaryai namaH |
OM mahaadEvyai namaH |
OM mahaalakShmyai namaH | 210
OM mRuDapriyaayai namaH |
OM mahaaroopaayai namaH |
OM mahaapoojyaayai namaH |
OM mahaapaatakanaaSinyai namaH |
OM mahaamaayaayai namaH |
OM mahaasatvaayai namaH |
OM mahaaSaktyai namaH |
OM mahaaratyai namaH |
OM mahaabhOgaayai namaH |
OM OM mahaiSvaryaayai namaH | 220
OM mahaaveeryaayai namaH |
OM mahaabalaayai namaH |
OM mahaabuddhyai namaH |
OM mahaasiddhyai namaH |
OM mahaayOgESvarESvaryai namaH |
OM mahaatantraayai namaH |
OM mahaamantraayai namaH |
OM mahaayantraayai namaH |
OM mahaasanaayai namaH |
OM mahaayaagakramaaraadhyaayai namaH | 230
OM mahaabhairavapoojitaayai namaH |
OM mahESvaramahaakalpamahaa taaNDavasaakShiNyai namaH |
OM mahaakaamESamahiShyai namaH |
OM mahaatripurasundaryai namaH |
OM catuHShaShTyupacaaraaDhyaayai namaH |
OM catuHShaShTikalaamayyai namaH |
OM mahaacatuHShaShTikOTi yOgineegaNasEvitaayai namaH |
OM manuvidyaayai namaH |
OM candravidyaayai namaH |
OM OM candramaNDalamadhyagaayai namaH | 240
OM caaruroopaayai namaH |
OM caaruhaasaayai namaH |
OM caarucandrakalaadharaayai namaH |
OM caraacarajagannaathaayai namaH |
OM cakraraajanikEtanaayai namaH |
OM paarvatyai namaH |
OM padmanayanaayai namaH |
OM padmaraagasamaprabhaayai namaH |
OM pancaprEtaasanaaseenaayai namaH |
OM pancabrahmasparoopiNyai namaH | 250
OM cinmayyai namaH |
OM paramaanandaayai namaH |
OM vignyaanaghanaroopiNyai namaH |
OM dhyaanadhyaatRudhyEyaroopaayai namaH |
OM rdhmaadharmavivarjitaayai namaH |
OM viSvaroopaayai namaH |
OM jaagariNyai namaH |
OM svapatnyai namaH |
OM taijasaatmikaayai namaH |
OM suptaayai namaH | 260
OM praagnyaatmikaayai namaH |
OM OM turyaayai namaH |
OM sarvaavasthaavivarjitaayai namaH |
OM sRuShThikartryai namaH |
OM brahmaroopaayai namaH |
OM gOptryai namaH |
OM gOvindaroopiNyai namaH |
OM saMhaariNyai namaH |
OM rudraroopaayai namaH |
OM tirOdhaanakaryai namaH | 270
OM eeSvaryai namaH |
OM sadaaSivaayai namaH |
OM anugrahadaayai namaH |
OM paMcakRutyaparaayaNaayai namaH |
OM bhaanumaNDalamadhyasthaayai namaH |
OM bhairavyai namaH |
OM bhagamaalinyai namaH |
OM padmaasanaayai namaH |
OM bhagavatyai namaH |
OM padmanaabhasahOdaryai namaH | 280
OM unmEShanimiShOtpannavipannabhuvanaavalyai namaH |
OM sahasraSeerShavadanaayai namaH |
OM OM sahasraakShyai namaH |
OM sahasrapadE namaH |
OM aabrahmakeeTajananyai namaH |
OM varNaaSramavidhaayinyai namaH |
OM nijaagnyaaroopanigamaayai namaH |
OM puNyaapuNyaphalapradaayai namaH |
OM SrutiseemantasindooreekRuta paadaabjadhoolikaayai namaH |
OM sakalaagamasaMdOhaSuktisaMpuTamauktikaayai namaH | 290
OM puruShaarthapradaayai namaH |
OM poorNaayai namaH |
OM bhOginyai namaH |
OM bhuvanESvaryai namaH |
OM ambikaayai namaH |
OM anaadinidhanaayai namaH |
OM haribrahmEndrasEvitaayai namaH |
OM naaraayaNyai namaH |
OM naadaroopaayai namaH |
OM naamaroopavivarjitaayai namaH | 300
OM hreeMkaaryai namaH |
OM hreematyai namaH |
OM OM hRudyaayai namaH |
OM hEyOpaadEyavarjitaayai namaH |
OM raajaraajaarcitaayai namaH |
OM raagnyai namaH |
OM ramyaayai namaH |
OM raajeevalOcanaayai namaH |
OM ranjanyai namaH |
OM ramaNyai namaH | 310
OM rasyaayai namaH |
OM raNatkinkiNimEkhalaayai namaH |
OM ramaayai namaH |
OM raakEnduvadanaayai namaH |
OM ratiroopaayai namaH |
OM ratipriyaayai namaH |
OM rakShaakaryai namaH |
OM raakShasaghnyai namaH |
OM raamaayai namaH |
OM ramaNalampaTaayai namaH | 320
OM kaamyaayai namaH |
OM kaamakalaaroopaayai namaH |
OM kadambakusumapriyaayai namaH |
OM kalyaaNyai namaH |
OM OM jagateekandaayai namaH |
OM karuNaarasasaagaraayai namaH |
OM kalaavatyai namaH |
OM kalaalaapaayai namaH |
OM kaantaayai namaH |
OM kaadambareepriyaayai namaH | 330
OM varadaayai namaH |
OM vaamanayanaayai namaH |
OM vaaruNeemadavihvalaayai namaH |
OM viSvaadhikaayai namaH |
OM vEdavEdyaayai namaH |
OM vindhyaacalanivaasinyai namaH |
OM vidhaatryai namaH |
OM vEdajananyai namaH |
OM viShNumaayaayai namaH |
OM vilaasinyai namaH | 340
OM kShEtrasvaroopaayai namaH |
OM kShEtrESyai namaH |
OM kShEtrakShEtragnyapaalinyai namaH |
OM kShayavRuddhivinirmuktaayai namaH |
OM kShEtrapaalasamarcitaayai namaH |
OM vijayaayai namaH |
OM OM vimalaayai namaH |
OM vandyaayai namaH |
OM vandaarujanavatsalaayai namaH |
OM vaagvaadinyai namaH | 350
OM vaamakESyai namaH |
OM vahnimaNDalavaasinyai namaH |
OM bhaktimatkalpalatikaayai namaH |
OM paSupaaSavimOcinyai namaH |
OM saMhRutaaSEShapaaShaNDaayai namaH |
OM sadaacaarapravartikaayai namaH |
OM taapatrayaagnisantaptasamaahlaadanacandrikaayai namaH |
OM taruNyai namaH |
OM taapasaaraadhyaayai namaH |
OM tanumadhyaayai namaH | 360
OM tamOpahaayai namaH |
OM cityai namaH |
OM tatpadalakShyaarthaayai namaH |
OM cidEkarasaroopiNyai namaH |
OM svaatmaanandalaveebhoota-brahmaadyaanandasantatyai namaH |
OM paraayai namaH |
OM OM pratyak citeeroopaayai namaH |
OM paSyantyai namaH |
OM paradEvataayai namaH |
OM madhyamaayai namaH | 370
OM vaikhareeroopaayai namaH |
OM bhaktamaanasahaMsikaayai namaH |
OM kaamESvarapraaNanaaDyai namaH |
OM kRutagnyaayai namaH |
OM kaamapoojitaayai namaH |
OM SrRuMgaararasasampoorNaayai namaH |
OM jayaayai namaH |
OM jaalandharasthitaayai namaH |
OM ODyaaNapeeThanilayaayai namaH |
OM bindumaNDalavaasinyai namaH | 380
OM rahOyaagakramaaraadhyaayai namaH |
OM rahastarpaNatarpitaayai namaH |
OM sadyaH prasaadinyai namaH |
OM viSvasaakShiNyai namaH |
OM saakShivarjitaayai namaH |
OM ShaDaMgadEvataayuktaayai namaH |
OM ShaaDguNyaparipooritaayai namaH |
OM nityaklinnaayai namaH |
OM OM nirupamaayai namaH |
OM nirvaaNasukhadaayinyai namaH | 390
OM nityaaShODaSikaaroopaayai namaH |
OM SreekaNThaardhaSareeriNyai namaH |
OM prabhaavatyai namaH |
OM prabhaaroopaayai namaH |
OM prasiddhaayai namaH |
OM paramESvaryai namaH |
OM moolaprakRutyai namaH |
OM avyaktaayai namaH |
OM vktaavyaktasvaroopiNyai namaH |
OM vyaapinyai namaH | 400
OM vividhaakaaraayai namaH |
OM vidyaavidyaasvaroopiNyai namaH |
OM mahaakaamESanayanakumudaahlaadakaumudyai namaH |
OM bhaktaahaardatamObhEdabhaanumadbhaanusaMtatyai namaH |
OM Sivadootyai namaH |
OM Sivaaraadhyaayai namaH |
OM Sivamoortyai namaH |
OM SivaMkaryai namaH |
OM OM Sivapriyaayai namaH |
OM Sivaparaayai namaH | 410
OM SiShTEShTaayai namaH |
OM SiShTapoojitaayai namaH |
OM apramEyaayai namaH |
OM svaprakaaSaayai namaH |
OM manOvaacaamagOcaraayai namaH |
OM cicCaktyai namaH |
OM cEtanaaroopaayai namaH |
OM jaDaSaktyai namaH |
OM jaDaatmikaayai namaH |
OM gaayatryai namaH | 420
OM vyaahRutyai namaH |
OM saMdhyaayai namaH |
OM dvijavRundaniShEvitaayai namaH |
OM tattvaasanaayai namaH |
OM tasmai namaH |
OM tubhyaM namaH |
OM ayyai namaH |
OM pancakOSaantarasthitaayai namaH |
OM niHseemamahimnE namaH |
OM nityayauvanaayai namaH | 430
OM OM madaSaalinyai namaH |
OM madaghoorNitaraktaakShyai namaH |
OM madapaaTalagaNDabhuvE namaH |
OM candanadravadigdhaangyai namaH |
OM caampEyakusumapriyaayai namaH |
OM kuSalaayai namaH |
OM kOmalaakaaraayai namaH |
OM kurukullaayai namaH |
OM kulESvaryai namaH |
OM kulakuNDaalayaayai namaH | 440
OM kaulamaargatatparasEvitaayai namaH |
OM kumaaragaNanaathaambaayai namaH |
OM tuShTyai namaH |
OM puShTyai namaH |
OM matyai namaH |
OM dhRutyai namaH |
OM Saantyai namaH |
OM svastimatyai namaH |
OM kaantyai namaH |
OM nandinyai namaH | 450
OM vighnanaaSinyai namaH |
OM tEjOvatyai namaH |
OM OM trinayanaayai namaH |
OM lOlaakSheekaamaroopiNyai namaH |
OM maalinyai namaH |
OM haMsinyai namaH |
OM maatrE namaH |
OM malayaacalavaasinyai namaH |
OM sumukhyai namaH |
OM nalinyai namaH | 460
OM subhruvE namaH |
OM SObhanaayai namaH |
OM suranaayikaayai namaH |
OM kaalakaNThyai namaH |
OM kaantimatyai namaH |
OM kShObhiNyai namaH |
OM sookShmaroopiNyai namaH |
OM vajrESvaryai namaH |
OM vaamadEvyai namaH |
OM vayOvasthaavivarjitaayai namaH | 470
OM siddhESvaryai namaH |
OM siddhavidyaayai namaH |
OM siddhamaatrE namaH |
OM yaSasvinyai namaH |
OM OM viSuddhicakranilayaayai namaH |
OM aaraktavarNaayai namaH |
OM trilOcanaayai namaH |
OM khaTvaangaadipraharaNaayai namaH |
OM vadanaikasamanvitaayai namaH |
OM paayasaannapriyaayai namaH | 480
OM tvaksthaayai namaH |
OM paSulOkabhayaMkaryai namaH |
OM amRutaadimahaaSaktisaMvRutaayai namaH |
OM DaakineeSvaryai namaH |
OM anaahataabjanilayaayai namaH |
OM Syaamaabhaayai namaH |
OM vadanadvayaayai namaH |
OM daMShTrOjvalaayai namaH |
OM akShamaalaadidharaayai namaH |
OM rudhirasaMsthitaayai namaH | 490
OM kaalaraatryaadiSaktyaughavRutaayai namaH |
OM snigdhaudanapriyaayai namaH |
OM mahaaveerEndravaradaayai namaH |
OM raakiNyambaasvaroopiNyai namaH |
OM maNipooraabjanilayaayai namaH |
OM OM vadanatrayasaMyutaayai namaH |
OM vajraadhikaayudhOpEtaayai namaH |
OM DaamaryaadibhiraavRutaayai namaH |
OM raktavarNaayai namaH |
OM maaMsaniShThaayai namaH | 500
501. guDaannapreetamaanasaayai namaH |
OM samastabhaktasukhadaayai namaH |
OM laakinyambaasvaroopiNyai namaH |
OM svaadhiShTaanaambujagataayai namaH |
OM caturvaktramanOharaayai namaH |
OM Soolaadyaayudhasampannaayai namaH |
OM peetavarNaayai namaH |
OM atigarvitaayai namaH |
OM mEdOniShThaayai namaH |
OM madhupreetaayai namaH | 510
OM bandinyaadisamanvitaayai namaH |
OM dadhyannaasaktahRudayaayai namaH |
OM kaakineeroopadhaariNyai namaH |
OM moolaadhaaraambujaarooDhaayai namaH |
OM paMcavaktraayai namaH |
OM asthisaMsthitaayai namaH |
OM aMkuSaadipraharaNaayai namaH |
OM OM varadaadi niShEvitaayai namaH |
OM mudgaudanaasaktacittaayai namaH |
OM saakinyambaasvaroopiNyai namaH | 520
OM aagnyaacakraabjanilaayai namaH |
OM SuklavarNaayai namaH |
OM ShaDaananaayai namaH |
OM majjaasaMsthaayai namaH |
OM haMsavateemukhyaSaktisamanvitaayai namaH |
OM haridraannaikarasikaayai namaH |
OM haakineeroopadhaariNyai namaH |
OM sahasradalapadmasthaayai namaH |
OM sarvavarNOpaSObhitaayai namaH |
OM sarvaayudhadharaayai namaH | 530
OM SuklasaMsthitaayai namaH |
OM sarvatOmukhyai namaH |
OM sarvaudanapreetacittaayai namaH |
OM yaakinyambaasvaroopiNyai namaH |
OM svaahaayai namaH |
OM svadhaayai namaH |
OM amatyai namaH |
OM mEdhaayai namaH |
OM OM Srutyai namaH |
OM smRutyai namaH | 540
OM anuttamaayai namaH |
OM puNyakeertyai namaH |
OM puNyalabhyaayai namaH |
OM puNyaSravaNakeertanaayai namaH |
OM pulOmajaarcitaayai namaH |
OM bandhamOcanyai namaH |
OM barbaraalakaayai namaH |
OM vimarSaroopiNyai namaH |
OM vidyaayai namaH |
OM viyadaadijagatprasuvE namaH | 550
OM sarva vyaadhipraSamanyai namaH |
OM sarva mRutyunivaariNyai namaH |
OM agragaNyaayai namaH |
OM acintyaroopaayai namaH |
OM kalikalmaShanaaSinyai namaH |
OM kaatyaayanyai namaH |
OM kaalahantryai namaH |
OM kamalaakShaniShEvitaayai namaH |
OM taamboolapooritamukhyai namaH |
OM daaDimeekusumaprabhaayai namaH | 560
OM OM mRugaakShyai namaH |
OM mOhinyai namaH |
OM mukhyaayai namaH |
OM mRuDaanyai namaH |
OM mitraroopiNyai namaH |
OM nityatRuptaayai namaH |
OM bhaktanidhayE namaH |
OM niyantryai namaH |
OM nikhilESvaryai namaH |
OM maitryaadivaasanaalabhyaayai namaH | 570
OM mahaapralayasaakShiNyai namaH |
OM paraaSaktyai namaH |
OM paraaniShThaayai namaH |
OM pragnyaanaghanaroopiNyai namaH |
OM maadhveepaanaalasaayai namaH |
OM mattaayai namaH |
OM maatRukaavarNa roopiNyai namaH |
OM mahaakailaasanilayaayai namaH |
OM mRuNaalamRududOrlataayai namaH |
OM mahaneeyaayai namaH | 580
OM dayaamoortyai namaH |
OM mahaasaamraajyaSaalinyai namaH |
OM OM aatmavidyaayai namaH |
OM mahaavidyaayai namaH |
OM Sreevidyaayai namaH |
OM kaamasEvitaayai namaH |
OM SreeShODaSaakShareevidyaayai namaH |
OM trikooTaayai namaH |
OM kaamakOTikaayai namaH |
OM kaTaakShakiMkareebhootakamalaakOTisEvitaayai namaH | 590
OM SiraHsthitaayai namaH |
OM candranibhaayai namaH |
OM bhaalasthaayai^^ai namaH |
OM indradhanuHprabhaayai namaH |
OM hRudayasthaayai namaH |
OM raviprakhyaayai namaH |
OM trikONaantaradeepikaayai namaH |
OM daakShaayaNyai namaH |
OM daityahantryai namaH |
OM dakShayagnyavinaaSinyai namaH | 600
OM daraandOlitadeerghaakShyai namaH |
OM darahaasOjjvalanmukhyai namaH |
OM guroomoortyai namaH |
OM OM guNanidhayE namaH |
OM gOmaatrE namaH |
OM guhajanmabhuvE namaH |
OM dEvESyai namaH |
OM daNDaneetisthaayai namaH |
OM daharaakaaSaroopiNyai namaH |
OM pratipanmukhyaraakaantatithimaNDalapoojitaayai namaH | 610
OM kalaatmikaayai namaH |
OM kalaanaathaayai namaH |
OM kaavyaalaapavimOdinyai namaH |
OM sacaamararamaavaaNeesavyadakShiNasEvitaayai namaH |
OM aadiSaktayai namaH |
OM amEyaayai namaH |
OM aatmanE namaH |
OM paramaayai namaH |
OM paavanaakRutayE namaH |
OM anEkakOTibrahmaaNDajananyai namaH | 620
OM divyavigrahaayai namaH |
OM kleeMkaaryai namaH |
OM kEvalaayai namaH |
OM OM guhyaayai namaH |
OM kaivalyapadadaayinyai namaH |
OM tripuraayai namaH |
OM trijagadvandyaayai namaH |
OM trimoortyai namaH |
OM tridaSESvaryai namaH |
OM tryakSharyai namaH | 630
OM divyagandhaaDhyaayai namaH |
OM sindooratilakaancitaayai namaH |
OM umaayai namaH |
OM SailEndratanayaayai namaH |
OM gauryai namaH |
OM gandharvasEvitaayai namaH |
OM viSvagarbhaayai namaH |
OM svarNagarbhaayai namaH |
OM avaradaayai namaH |
OM vaagadheeSvaryai namaH | 640
OM dhyaanagamyaayai namaH |
OM aparicCEdyaayai namaH |
OM gnyaanadaayai namaH |
OM gnyaanavigrahaayai namaH |
OM sarvavEdaantasaMvEdyaayai namaH |
OM OM satyaanandasvaroopiNyai namaH |
OM lOpaamudraarcitaayai namaH |
OM leelaaklRuptabrahmaaNDamaNDalaayai namaH |
OM adRuSyaayai namaH |
OM dRuSyarahitaayai namaH | 650
OM vignyaatryai namaH |
OM vEdyavarjitaayai namaH |
OM yOginyai namaH |
OM yOgadaayai namaH |
OM yOgyaayai namaH |
OM yOgaanandaayai namaH |
OM yugandharaayai namaH |
OM icCaaSaktignyaanaSaktikriyaaSaktisvaroopiNyai namaH |
OM sarvaadhaaraayai namaH |
OM supratiShThaayai namaH | 660
OM sadasadroopadhaariNyai namaH |
OM aShTamoortyai namaH |
OM ajaajaitryai namaH |
OM lOkayaatraavidhaayinyai namaH |
OM Ekaakinyai namaH |
OM OM bhoomaroopaayai namaH |
OM nidvaitaayai namaH |
OM dvaitavarjitaayai namaH |
OM annadaayai namaH |
OM vasudaayai namaH | 670
OM vRuddhaayai namaH |
OM brahmaatmaikyasvaroopiNyai namaH |
OM bRuhatyai namaH |
OM braahmaNyai namaH |
OM braahmayai namaH |
OM brahmaanandaayai namaH |
OM balipriyaayai namaH |
OM bhaaShaaroopaayai namaH |
OM bRuhatsEnaayai namaH |
OM bhaavaabhaavavirjitaayai namaH | 680
OM sukhaaraadhyaayai namaH |
OM Subhakaryai namaH |
OM SObhanaasulabhaagatyai namaH |
OM raajaraajESvaryai namaH |
OM raajyadaayinyai namaH |
OM raajyavallabhaayai namaH |
OM raajatkRupaayai namaH |
OM OM raajapeeThanivESitanijaaSritaayai namaH |
OM raajyalakShmyai namaH |
OM kOSanaathaayai namaH | 690
OM caturaMgabalESvaryai namaH |
OM saamraajyadaayinyai namaH |
OM satyasandhaayai namaH |
OM saagaramEkhalaayai namaH |
OM deekShitaayai namaH |
OM daityaSamanyai namaH |
OM sarvalOkavaMSakaryai namaH |
OM sarvaarthadaatryai namaH |
OM saavitryai namaH |
OM saccidaanandaroopiNyai namaH | 700
OM dESakaalaaparicCinnaayai namaH |
OM sarvagaayai namaH |
OM sarvamOhinyai namaH |
OM sarasvatyai namaH |
OM Saastramayyai namaH |
OM guhaambaayai namaH |
OM guhyaroopiNyai namaH |
OM sarvOpaadhivinirmuktaayai namaH |
OM OM sadaaSivapativrataayai namaH |
OM sampradaayESvaryai namaH | 710
OM saadhunE namaH |
OM yai namaH |
OM guroomaNDalaroopiNyai namaH |
OM kulOtteerNaayai namaH |
OM bhagaaraadhyaayai namaH |
OM maayaayai namaH |
OM madhumatyai namaH |
OM mahyai namaH |
OM gaNaambaayai namaH |
OM guhyakaaraadhyaayai namaH | 720
OM kOmalaangyai namaH |
OM gurupriyaayai namaH |
OM svatantraayai namaH |
OM sarvatantrESyai namaH |
OM dakShiNaamoortiroopiNyai namaH |
OM sanakaadisamaaraadhyaayai namaH |
OM Sivagnyaanapradaayinyai namaH |
OM citkalaayai namaH |
OM aanandakalikaayai namaH |
OM prEmaroopaayai namaH | 730
OM OM priyaMkaryai namaH |
OM naamapaaraayaNapreetaayai namaH |
OM nandividyaayai namaH |
OM naTESvaryai namaH |
OM mithyaajagadadhiShThaanaayai namaH |
OM muktidaayai namaH |
OM muktiroopiNyai namaH |
OM laasyapriyaayai namaH |
OM layakaryai namaH |
OM lajjaayai namaH | 740
OM rambhaadivanditaayai namaH |
OM bhavadaavasudhaavRuShTyai namaH |
OM paapaaraNyadavaanalaayai namaH |
OM daurbhaagyatoolavaatoolaayai namaH |
OM jaraadhvaantaraviprabhaayai namaH |
OM bhaagyaabdhicandrikaayai namaH |
OM bhaktacittakEkighanaaghanaayai namaH |
OM rOgaparvatadambhOlayE namaH |
OM mRutyudaarukuThaarikaayai namaH |
OM mahESvaryai namaH | 750
OM mahaakaalyai namaH |
OM mahaagraasaayai namaH |
OM mahaaSanaayai namaH |
OM aparNaayai namaH |
OM OM caNDikaayai namaH |
OM caNDamuNDaasuraniShoodinyai namaH |
OM kSharaakSharaatmikaayai namaH |
OM sarvalOkESyai namaH |
OM viSvadhaariNyai namaH |
OM trivargadaatryai namaH | 760
OM subhagaayai namaH |
OM tryambakaayai namaH |
OM triguNaatmikaayai namaH |
OM svargaapavargadaayai namaH |
OM Suddhaayai namaH |
OM japaapuShpanibhaakRutayE namaH |
OM OjOvatyai namaH |
OM dyutidharaayai namaH |
OM yagnyaroopaayai namaH |
OM priyavrataayai namaH | 770
OM duraaraadhyaayai namaH |
OM duraadharShaayai namaH |
OM paaTaleekusumapriyaayai namaH |
OM mahatyai namaH |
OM mErunilayaayai namaH |
OM mandaarakusumapriyaayai namaH |
OM OM veeraaraadhyaayai namaH |
OM viraaDroopaayai namaH |
OM virajasE namaH |
OM viSvatOmukhyai namaH | 780
OM pratyagroopaayai namaH |
OM paraakaaSaayai namaH |
OM praaNadaayai namaH |
OM praaNaroopiNyai namaH |
OM maartaaNDabhairavaaraadhyaayai namaH |
OM mantriNeenyastaraajyadhurE namaH |
OM tripurESyai namaH |
OM jayatsEnaayai namaH |
OM nistraiguNyaayai namaH |
OM paraaparaayai namaH | 790
OM satyagnyaanaanandaroopaayai namaH |
OM saamarasyaparaayaNaayai namaH |
OM kapardinyai namaH |
OM kalaamaalaayai namaH |
OM kaamadughE namaH |
OM kaamaroopiNyai namaH |
OM kalaanidhayE namaH |
OM kaavyakalaayai namaH |
OM OM rasagnyaayai namaH |
OM rasaSEvadhayE namaH | 800
OM puShTaayai namaH |
OM puraatanaayai namaH |
OM poojyaayai namaH |
OM puShkaraayai namaH |
OM puShkarEkShaNaayai namaH |
OM parasmai jyOtiShE namaH |
OM parasmai dhaamnE namaH |
OM paramaaNavE namaH |
OM paraatparaayai namaH |
OM paaSahastaayai namaH | 810
OM paaSahantryai namaH |
OM paramantravibhEdinyai namaH |
OM moortaayai namaH |
OM amoortaayai namaH |
OM anityatRuptaayai namaH |
OM munimaanasahaMsikaayai namaH |
OM satyavrataayai namaH |
OM satyaroopaayai namaH |
OM sarvaantaryaamiNyai namaH |
OM satyai namaH | 820
OM OM brahmaaNyai namaH |
OM brahmaNE namaH |
OM jananyai namaH |
OM bahuroopaayai namaH |
OM budhaarcitaayai namaH |
OM prasavitryai namaH |
OM pracaNDaayai namaH |
OM aagnyaayai namaH |
OM pratiShThaayai namaH |
OM prakaTaakRutayE namaH | 830
OM praaNESvaryai namaH |
OM praaNadaatryai namaH |
OM pancaaSatpeeTharoopiNyai namaH |
OM viSrRunkhalaayai namaH |
OM viviktasthaayai namaH |
OM veeramaatrE namaH |
OM viyatprasuvE namaH |
OM mukundaayai namaH |
OM muktinilayaayai namaH |
OM moolavigraharoopiNyai namaH | 840
OM bhaavagnyaayai namaH |
OM bhavarOgadhnyai namaH |
OM OM bhavacakrapravartinyai namaH |
OM CandaHsaaraayai namaH |
OM Saastrasaaraayai namaH |
OM maMtrasaaraayai namaH |
OM talOdaryai namaH |
OM udaarakeertayE namaH |
OM uddaamavaibhavaayai namaH |
OM varNaroopiNyai namaH | 850
OM janmamRutyujaraataptajana
viSraantidaayinyai namaH |
OM sarvOpaniShadud ghuShTaayai namaH |
OM Saantyateetakalaatmikaayai namaH |
OM gambheeraayai namaH |
OM gaganaantaHsthaayai namaH |
OM garvitaayai namaH |
OM gaanalOlupaayai namaH |
OM kalpanaarahitaayai namaH |
OM kaaShThaayai namaH |
OM akaantaayai namaH | 860
OM kaantaardhavigrahaayai namaH |
OM kaaryakaaraNanirmuktaayai namaH |
OM kaamakElitarangitaayai namaH |
OM kanatkanakataaTaMkaayai namaH |
OM leelaavigrahadhaariNyai namaH |
OM ajaayai namaH |
OM kShayavinirmuktaayai namaH |
OM mugdhaayai namaH |
OM kShipraprasaadinyai namaH |
OM antarmukhasamaaraadhyaayai namaH | 870
OM bahirmukhasudurlabhaayai namaH |
OM trayyai namaH |
OM trivarganilayaayai namaH |
OM tristhaayai namaH |
OM tripuramaalinyai namaH |
OM niraamayaayai namaH |
OM niraalambaayai namaH |
OM svaatmaaraamaayai namaH |
OM sudhaasRutyai namaH |
OM saMsaarapankanirmagna
samuddharaNapaNDitaayai namaH | 880
OM yagnyapriyaayai namaH |
OM yagnyakartryai namaH |
OM yajamaanasvaroopiNyai namaH |
OM dharmaadhaaraayai namaH |
OM OM dhanaadhyakShaayai namaH |
OM dhanadhaanyavivardhinyai namaH |
OM viprapriyaayai namaH |
OM vipraroopaayai namaH |
OM viSvabhramaNakaariNyai namaH |
OM viSvagraasaayai namaH | 890
OM vidrumaabhaayai namaH |
OM vaiShNavyai namaH |
OM viShNuroopiNyai namaH |
OM ayOnyai namaH var ayOnayE
OM yOninilayaayai namaH |
OM kooTasthaayai namaH |
OM kularoopiNyai namaH |
OM veeragOShTheepriyaayai namaH |
OM veeraayai namaH |
OM naiShkarmyaayai namaH | 900
OM naadaroopiNyai namaH |
OM vignyaanakalanaayai namaH |
OM kalyaayai namaH |
OM vidagdhaayai namaH |
OM baindavaasanaayai namaH |
OM tatvaadhikaayai namaH |
OM OM tatvamayyai namaH |
OM tatvamarthasvaroopiNyai namaH |
OM saamagaanapriyaayai namaH |
OM saumyaayai namaH | 910
OM sadaaSivakuTumbinyai namaH |
OM savyaapasavyamaargasthaayai namaH |
OM sarvaapadvinivaariNyai namaH |
OM svasthaayai namaH |
OM svabhaavamadhuraayai namaH |
OM dheeraayai namaH |
OM dheerasamarcitaayai namaH |
OM caitanyaarghyasamaaraadhyaayai namaH |
OM caitanyakusumapriyaayai namaH |
OM sadOditaayai namaH | 920
OM sadaatuShThaayai namaH |
OM taruNaadityapaaTalaayai namaH |
OM dakShiNaadakShiNaaraadhyaayai namaH |
OM darasmEramukhaambujaayai namaH |
OM kaulineekEvalaayai namaH |
OM anardhya kaivalyapadadaayinyai namaH |
OM stOtrapriyaayai namaH |
OM stutimatyai namaH |
OM OM SrutisaMstutavaibhavaayai namaH |
OM manasvinyai namaH | 930
OM maanavatyai namaH |
OM mahESyai namaH |
OM maMgalaakRutyE namaH |
OM viSvamaatrE namaH |
OM jagaddhaatryai namaH |
OM viSaalaakShyai namaH |
OM viraagiNyai namaH |
OM pragalbhaayai namaH |
OM paramOdaaraayai namaH |
OM paraamOdaayai namaH | 940
OM manOmayyai namaH |
OM vyOmakESyai namaH |
OM vimaanasthaayai namaH |
OM vajriNyai namaH |
OM vaamakESvaryai namaH |
OM pancayagnyapriyaayai namaH |
OM pancaprEtamancaadhiSaayinyai namaH |
OM pancamyai namaH |
OM pancabhootESyai namaH |
OM pancasankhyOpacaariNyai namaH | 950
OM OM SaaSvatyai namaH |
OM SaaSvataiSvaryaayai namaH |
OM Sarmadaayai namaH |
OM SambhumOhinyai namaH |
OM dharaayai namaH |
OM dharasutaayai namaH |
OM dhanyaayai namaH |
OM dharmiNyai namaH |
OM dharmavardhinyai namaH |
OM lOkaateetaayai namaH | 960
OM guNaateetaayai namaH |
OM sarvaateetaayai namaH |
OM Saamaatmikaayai namaH |
OM bandhookakusumaprakhyaayai namaH |
OM baalaayai namaH |
OM leelaavinOdinyai namaH |
OM sumaMgalyai namaH |
OM sukhakaryai namaH |
OM suvEShaaDhyaayai namaH |
OM suvaasinyai namaH | 970
OM suvaasinyarcanapreetaayai namaH |
OM aaSObhanaayai namaH |
OM OM Suddhamaanasaayai nama
OM bindutarpaNasantuShTaayai namaH |
OM poorvajaayai namaH |
OM tripuraambikaayai namaH |
OM daSamudraasamaaraadhyaayai namaH |
OM tripuraaSreevaSankaryai namaH |
OM gnyaanamudraayai namaH |
OM gnyaanagamyaayai namaH | 980
OM gnyaanagnyEyasvaroopiNyai namaH |
OM yOnimudraayai namaH |
OM trikhaNDESyai namaH |
OM triguNaayai namaH |
OM ambaayai namaH |
OM trikONagaayai namaH |
OM anaghaayai namaH |
OM adbhutacaaritraayai namaH |
OM vaanCitaarthapradaayinyai namaH |
OM abhyaasaatiSayagnyaataayai namaH | 990
OM ShaDadhvaateetaroopiNyai namaH |
OM avyaajakaruNaamoortayE namaH |
OM agnyaanadhvaantadeepikaayai namaH |
OM aabaalagOpaviditaayai namaH |
OM OM sarvaanullanghyaSaasanaayai namaH |
OM Sreecakraraajanilayaayai namaH |
OM Sreemattripurasundaryai namaH |
OM OM SreeSivaayai namaH |
OM SivaSaktyaikyaroopiNyai namaH |
OM lalitaambikaayai namaH | 1000
||OM tatsat brahmaarpaNamastu ||
||iti SreelalitasahasranaamaavaliH sampoorNaa ||

Devanagari,Sanskrit,Hindi

Sree Lalita Sahasra Namavali – Devanagari

Comments Off on Sree Lalita Sahasra Namavali – Devanagari 20 October 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: वाग्देवी

॥ ध्यानम् ॥
सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्
तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् ।
पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं
सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् ॥

अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् ।
अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम् ॥

ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं
हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीम् ।
सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं
श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् ॥

सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां
समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् ।
अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरां
जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् ॥

॥अथ श्री ललिता सहस्रनामावली ॥
ॐ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ।
ॐ श्रीमहाराज्ञै नमः ।
ॐ श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः ।
ॐ चिदग्निकुण्डसम्भूतायै नमः ।
ॐ देवकार्यसमुद्यतायै नमः ।
ॐ ॐ उद्यद्भानुसहस्राभायै नमः ।
ॐ चतुर्बाहुसमन्वितायै नमः ।
ॐ रागस्वरूपपाशाढ्यायै नमः ।
ॐ क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वलायै नमः ।
ॐ मनोरूपेक्षुकोदण्डायै नमः । 10
ॐ पञ्चतन्मात्रसायकायै नमः ।
ॐ निजारुणप्रभापूरमज्जद् ब्रह्माण्डमण्डलायै नमः ।
ॐ चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिक-लसत्कचायै नमः ।
ॐ कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डितायै नमः ।
ॐ ॐ अष्टमीचन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभितायै नमः ।
ॐ मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषकायै नमः ।
ॐ वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिकायै नमः ।
ॐ वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचनायै नमः ।
ॐ नवचम्पकपुष्पाभनासादण्डविराजितायै नमः ।
ॐ ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरायै नमः । 20
ॐ कदम्बमञ्जरीकॢप्तकर्णपूरमनोहरायै नमः ।
ॐ ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डलायै नमः ।
ॐ पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभुवे नमः ।
ॐ नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदायै नमः ।
ॐ शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वलायै नमः ।
ॐ कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगन्तरायै नमः ।
ॐ निजसल्लापमाधुर्य विनिर्भत्सितकच्छप्यै नमः ।
ॐ मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसायै नमः ।
ॐ अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजितायै नमः ।
ॐ कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरायै नमः । 30
ॐ कनकाङ्गदकेयूरकमनीयमुजान्वितायै नमः ।
ॐ रत्नग्रैवेय चिन्ताकलोलमुक्ताफलान्वितायै नमः ।
ॐ कामेश्वारप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तन्यै नमः ।
ॐ नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्वय्यै नमः ।
ॐ लक्ष्यरोमलताधारतासमुन्नेयमध्यमायै नमः ।
ॐ स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रयायै नमः ।
ॐ ॐ अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतट्यै नमः ।
ॐ रत्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषितायै नमः ।
ॐ कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्वितायै नमः ।
ॐ माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजितायै नमः । 40
ॐ इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिकायै नमः ।
ॐ गूढगूल्फायै नमः ।
ॐ कूर्म पृष्ठजयिष्णुप्रपदान्वितायै नमः ।
ॐ नखदीधितिसञ्छन्ननमज्जनतमोगुणायै नमः ।
ॐ पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहायै नमः ।
ॐ शिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजायै नमः ।
ॐ मरालीमन्दगमनायै नमः ।
ॐ महालावण्यशेवधये नमः ।
ॐ सर्वारुणायै नमः ।
ॐ अनवद्याङ्ग्यै नमः । 50
ॐ सर्वाभरणभूषितायै नमः ।
ॐ शिवकामेश्वराङ्कस्थायै नमः ।
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ स्वाधीनवल्लभायै नमः ।
ॐ सुमेरुमध्यशृङ्गस्थायै नमः ।
ॐ श्रीमन्नगरनायिकायै नमः ।
ॐ चिन्तामणिगृहान्तस्थायै नमः ।
ॐ पञ्चब्रह्मासनस्थितायै नमः ।
ॐ महापद्माटवीसंस्थायै नमः ।
ॐ कदम्बवनवासिन्यै नमः । 60
ॐ सुधासागरमध्यस्थायै नमः ।
ॐ कामाक्ष्यै नमः ।
ॐ कामदायिन्यै नमः ।
ॐ देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभायै नमः ।
ॐ भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेनासमन्वितायै नमः ।
ॐ सम्पत्करीसमारूढसिन्दुरव्रजसेवितायै नमः ।
ॐ ॐ अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृतायै नमः ।
ॐ चक्रराजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृतायै नमः ।
ॐ गेयचक्ररथारूढमन्त्रिणीपरिसेवितायै नमः ।
ॐ किरिचक्ररथारूढदण्डनाथापुरस्कृतायै नमः । 70
ॐ ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगायै नमः ।
ॐ भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षितायै नमः ।
ॐ नित्यापराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुकायै नमः ।
ॐ भण्डपुत्रवधोद्युक्तबालाविक्रमनन्दितायै नमः ।
ॐ मन्त्रिण्यम्बाविरचितविषङ्गवधतोषितायै नमः ।
ॐ विशुक्रप्राणहरणवाराहीवीर्यनन्दितायै नमः ।
ॐ कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरायै नमः ।
ॐ महागणेशनिर्भिन्नविघ्नयन्त्रप्रहर्षितायै नमः ।
ॐ भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिण्यै नमः ।
ॐ कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृत्यै नमः । 80
ॐ महापाशुपतास्त्राग्निनिर्दग्धासुरसैनिकायै नमः ।
ॐ कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभाण्डासुरशून्यकायै नमः ।
ॐ ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुतवैभवायै नमः ।
ॐ हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषध्यै नमः ।
ॐ श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजायै नमः ।
ॐ कण्ठाधः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिण्यै नमः ।
ॐ ॐ मूलमन्त्रात्मिकायै नमः ।
ॐ मूलकूटत्रयकलेबरायै नमः ।
ॐ कुलामृतैकरसिकायै नमः । 90
ॐ कुलसङ्केतपालिन्यै नमः ।
ॐ कुलाङ्गनायै नमः ।
ॐ कुलान्तःस्थायै नमः ।
ॐ कौलिन्यै नमः ।
ॐ कुलयोगिन्यै नमः ।
ॐ अकुलायै नमः ।
ॐ समयान्तस्थायै नमः ।
ॐ समयाचारतत्परायै नमः ।
ॐ मूलाधारैकनिलयायै नमः ।
ॐ ब्रह्मग्रन्थिविभेदिन्यै नमः । 100
ॐ मणिपूरान्तरुदितायै नमः ।
ॐ विष्णुग्रन्थिविभेदिन्यै नमः ।
ॐ आज्ञाचक्रान्तरालस्थायै नमः ।
ॐ रुद्रग्रन्थिविभेदिन्यै नमः ।
ॐ सहस्राराम्बुजारूढायै नमः ।
ॐ सुधासाराभिवर्षिण्यै नमः ।
ॐ तटिल्लतासमरुच्यै नमः ।
ॐ षट्चक्रोपरिसंस्थितायै नमः ।
ॐ महासक्त्यै नमः ।
ॐ ॐ कुण्डलिन्यै नमः । 110
ॐ बिसतन्तुतनीयस्यै नमः ।
ॐ भवान्यै नमः ।
ॐ भावनागम्यायै नमः ।
ॐ भवारण्यकुठारिकायै नमः ।
ॐ भद्रप्रियायै नमः ।
ॐ भद्रमूर्त्यै नमः ।
ॐ भक्तसौभाग्यदायिन्यै नमः ।
ॐ भक्तिप्रियायै नमः ।
ॐ भक्तिगम्यायै नमः ।
ॐ भक्तिवश्यायै नमः । 120
ॐ भयापहायै नमः ।
ॐ शाम्भव्यै नमः ।
ॐ शारदाराध्यायै नमः ।
ॐ शर्वाण्यै नमः ।
ॐ शर्मदायिन्यै नमः ।
ॐ शाङ्कर्यै नमः ।
ॐ श्रीकर्यै नमः ।
ॐ साध्व्यै नमः ।
ॐ शरच्चन्द्रनिभाननायै नमः ।
ॐ शातोदर्यै नमः । 130
ॐ शान्तिमत्यै नमः ।
ॐ ॐ निराधारायै नमः ।
ॐ निरञ्जनायै नमः ।
ॐ निर्लेपायै नमः ।
ॐ निर्मलायै नमः ।
ॐ नित्यायै नमः ।
ॐ निराकारायै नमः ।
ॐ निराकुलायै नमः ।
ॐ निर्गुणायै नमः ।
ॐ निष्कलायै नमः । 140
ॐ शान्तायै नमः ।
ॐ निष्कामायै नमः ।
ॐ निरुपप्लवायै नमः ।
ॐ नित्यमुक्तायै नमः ।
ॐ निर्विकारायै नमः ।
ॐ निष्प्रपञ्चायै नमः ।
ॐ निराश्रयायै नमः ।
ॐ नित्यशुद्धायै नमः ।
ॐ नित्यबुद्धायै नमः ।
ॐ निरवद्यायै नमः । 150
ॐ निरन्तरायै नमः ।
ॐ निष्कारणायै नमः ।
ॐ निष्कलङ्कायै नमः ।
ॐ ॐ निरुपाधये नमः ।
ॐ निरीश्वरायै नमः ।
ॐ नीरागयै नमः ।
ॐ रागमथन्यै नमः ।
ॐ निर्मदायै नमः ।
ॐ मदनाशिन्यै नमः ।
ॐ निश्चिन्तायै नमः । 160
ॐ निरहङ्कारायै नमः ।
ॐ निर्मोहायै नमः ।
ॐ मोहनाशिन्यै नमः ।
ॐ निर्ममायै नमः ।
ॐ ममताहन्त्र्यै नमः ।
ॐ निष्पापायै नमः ।
ॐ पापनाशिन्यै नमः ।
ॐ निष्क्रोधायै नमः ।
ॐ क्रोधशमन्यै नमः ।
ॐ निर्लोभायै नमः । 170
ॐ लोभनाशिन्यै नमः ।
ॐ निःसंशयायै नमः ।
ॐ संशयघ्न्यै नमः ।
ॐ निर्भवायै नमः ।
ॐ भवनाशिन्यै नमः ।
ॐ ॐ निर्विकल्पायै नमः ।
ॐ निराबाधायै नमः ।
ॐ निर्भेदायै नमः ।
ॐ भेदनाशिन्यै नमः ।
ॐ निर्नाशायै नमः । 180
ॐ मृत्युमथन्यै नमः ।
ॐ निष्क्रियायै नमः ।
ॐ निष्परिग्रहायै नमः ।
ॐ निस्तुलायै नमः ।
ॐ नीलचिकुरायै नमः ।
ॐ निरपायायै नमः ।
ॐ निरत्ययायै नमः ।
ॐ दुर्लभायै नमः ।
ॐ दुर्गमायै नमः ।
ॐ दुर्गायै नमः । 190
ॐ दुःखहन्त्र्यै नमः ।
ॐ सुखप्रदायै नमः ।
ॐ दुष्टदूरायै नमः ।
ॐ दुराचारशमन्यै नमः ।
ॐ दोषवर्जितायै नमः ।
ॐ सर्वज्ञायै नमः ।
ॐ सान्द्रकरुणायै नमः ।
ॐ ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः ।
ॐ सर्वशक्तिमय्यै नमः ।
ॐ सर्वमङ्गलायै नमः । 200
ॐ सद्गतिप्रदायै नमः ।
ॐ सर्वेश्वयै नमः ।
ॐ सर्वमय्यै नमः ।
ॐ सर्वमन्त्रस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ सर्वयन्त्रात्मिकायै नमः ।
ॐ सर्वतन्त्ररूपायै नमः ।
ॐ मनोन्मन्यै नमः ।
ॐ माहेश्वर्यै नमः ।
ॐ महादेव्यै नमः ।
ॐ महालक्ष्म्यै नमः । 210
ॐ मृडप्रियायै नमः ।
ॐ महारूपायै नमः ।
ॐ महापूज्यायै नमः ।
ॐ महापातकनाशिन्यै नमः ।
ॐ महामायायै नमः ।
ॐ महासत्वायै नमः ।
ॐ महाशक्त्यै नमः ।
ॐ महारत्यै नमः ।
ॐ महाभोगायै नमः ।
ॐ ॐ महैश्वर्यायै नमः । 220
ॐ महावीर्यायै नमः ।
ॐ महाबलायै नमः ।
ॐ महाबुद्ध्यै नमः ।
ॐ महासिद्ध्यै नमः ।
ॐ महायोगेश्वरेश्वर्यै नमः ।
ॐ महातन्त्रायै नमः ।
ॐ महामन्त्रायै नमः ।
ॐ महायन्त्रायै नमः ।
ॐ महासनायै नमः ।
ॐ महायागक्रमाराध्यायै नमः । 230
ॐ महाभैरवपूजितायै नमः ।
ॐ महेश्वरमहाकल्पमहा ताण्डवसाक्षिण्यै नमः ।
ॐ महाकामेशमहिष्यै नमः ।
ॐ महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ।
ॐ चतुःषष्ट्युपचाराढ्यायै नमः ।
ॐ चतुःषष्टिकलामय्यै नमः ।
ॐ महाचतुःषष्टिकोटि योगिनीगणसेवितायै नमः ।
ॐ मनुविद्यायै नमः ।
ॐ चन्द्रविद्यायै नमः ।
ॐ ॐ चन्द्रमण्डलमध्यगायै नमः । 240
ॐ चारुरूपायै नमः ।
ॐ चारुहासायै नमः ।
ॐ चारुचन्द्रकलाधरायै नमः ।
ॐ चराचरजगन्नाथायै नमः ।
ॐ चक्रराजनिकेतनायै नमः ।
ॐ पार्वत्यै नमः ।
ॐ पद्मनयनायै नमः ।
ॐ पद्मरागसमप्रभायै नमः ।
ॐ पञ्चप्रेतासनासीनायै नमः ।
ॐ पञ्चब्रह्मस्परूपिण्यै नमः । 250
ॐ चिन्मय्यै नमः ।
ॐ परमानन्दायै नमः ।
ॐ विज्ञानघनरूपिण्यै नमः ।
ॐ ध्यानध्यातृध्येयरूपायै नमः ।
ॐ र्ध्माधर्मविवर्जितायै नमः ।
ॐ विश्वरूपायै नमः ।
ॐ जागरिण्यै नमः ।
ॐ स्वपत्न्यै नमः ।
ॐ तैजसात्मिकायै नमः ।
ॐ सुप्तायै नमः । 260
ॐ प्राज्ञात्मिकायै नमः ।
ॐ ॐ तुर्यायै नमः ।
ॐ सर्वावस्थाविवर्जितायै नमः ।
ॐ सृष्ठिकर्त्र्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मरूपायै नमः ।
ॐ गोप्त्र्यै नमः ।
ॐ गोविन्दरूपिण्यै नमः ।
ॐ संहारिण्यै नमः ।
ॐ रुद्ररूपायै नमः ।
ॐ तिरोधानकर्यै नमः । 270
ॐ ईश्वर्यै नमः ।
ॐ सदाशिवायै नमः ।
ॐ अनुग्रहदायै नमः ।
ॐ पञ्चकृत्यपरायणायै नमः ।
ॐ भानुमण्डलमध्यस्थायै नमः ।
ॐ भैरव्यै नमः ।
ॐ भगमालिन्यै नमः ।
ॐ पद्मासनायै नमः ।
ॐ भगवत्यै नमः ।
ॐ पद्मनाभसहोदर्यै नमः । 280
ॐ उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्नभुवनावल्यै नमः ।
ॐ सहस्रशीर्षवदनायै नमः ।
ॐ ॐ सहस्राक्ष्यै नमः ।
ॐ सहस्रपदे नमः ।
ॐ आब्रह्मकीटजनन्यै नमः ।
ॐ वर्णाश्रमविधायिन्यै नमः ।
ॐ निजाज्ञारूपनिगमायै नमः ।
ॐ पुण्यापुण्यफलप्रदायै नमः ।
ॐ श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृत पादाब्जधूलिकायै नमः ।
ॐ सकलागमसन्दोहशुक्तिसम्पुटमौक्तिकायै नमः । 290
ॐ पुरुषार्थप्रदायै नमः ।
ॐ पूर्णायै नमः ।
ॐ भोगिन्यै नमः ।
ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ।
ॐ अम्बिकायै नमः ।
ॐ अनादिनिधनायै नमः ।
ॐ हरिब्रह्मेन्द्रसेवितायै नमः ।
ॐ नारायण्यै नमः ।
ॐ नादरूपायै नमः ।
ॐ नामरूपविवर्जितायै नमः । 300
ॐ ह्रीङ्कार्यै नमः ।
ॐ ह्रीमत्यै नमः ।
ॐ ॐ हृद्यायै नमः ।
ॐ हेयोपादेयवर्जितायै नमः ।
ॐ राजराजार्चितायै नमः ।
ॐ राज्ञै नमः ।
ॐ रम्यायै नमः ।
ॐ राजीवलोचनायै नमः ।
ॐ रञ्जन्यै नमः ।
ॐ रमण्यै नमः । 310
ॐ रस्यायै नमः ।
ॐ रणत्किङ्किणिमेखलायै नमः ।
ॐ रमायै नमः ।
ॐ राकेन्दुवदनायै नमः ।
ॐ रतिरूपायै नमः ।
ॐ रतिप्रियायै नमः ।
ॐ रक्षाकर्यै नमः ।
ॐ राक्षसघ्न्यै नमः ।
ॐ रामायै नमः ।
ॐ रमणलम्पटायै नमः । 320
ॐ काम्यायै नमः ।
ॐ कामकलारूपायै नमः ।
ॐ कदम्बकुसुमप्रियायै नमः ।
ॐ कल्याण्यै नमः ।
ॐ ॐ जगतीकन्दायै नमः ।
ॐ करुणारससागरायै नमः ।
ॐ कलावत्यै नमः ।
ॐ कलालापायै नमः ।
ॐ कान्तायै नमः ।
ॐ कादम्बरीप्रियायै नमः । 330
ॐ वरदायै नमः ।
ॐ वामनयनायै नमः ।
ॐ वारुणीमदविह्वलायै नमः ।
ॐ विश्वाधिकायै नमः ।
ॐ वेदवेद्यायै नमः ।
ॐ विन्ध्याचलनिवासिन्यै नमः ।
ॐ विधात्र्यै नमः ।
ॐ वेदजनन्यै नमः ।
ॐ विष्णुमायायै नमः ।
ॐ विलासिन्यै नमः । 340
ॐ क्षेत्रस्वरूपायै नमः ।
ॐ क्षेत्रेश्यै नमः ।
ॐ क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिन्यै नमः ।
ॐ क्षयवृद्धिविनिर्मुक्तायै नमः ।
ॐ क्षेत्रपालसमर्चितायै नमः ।
ॐ विजयायै नमः ।
ॐ ॐ विमलायै नमः ।
ॐ वन्द्यायै नमः ।
ॐ वन्दारुजनवत्सलायै नमः ।
ॐ वाग्वादिन्यै नमः । 350
ॐ वामकेश्यै नमः ।
ॐ वह्निमण्डलवासिन्यै नमः ।
ॐ भक्तिमत्कल्पलतिकायै नमः ।
ॐ पशुपाशविमोचिन्यै नमः ।
ॐ संहृताशेषपाषण्डायै नमः ।
ॐ सदाचारप्रवर्तिकायै नमः ।
ॐ तापत्रयाग्निसन्तप्तसमाह्लादनचन्द्रिकायै नमः ।
ॐ तरुण्यै नमः ।
ॐ तापसाराध्यायै नमः ।
ॐ तनुमध्यायै नमः । 360
ॐ तमोपहायै नमः ।
ॐ चित्यै नमः ।
ॐ तत्पदलक्ष्यार्थायै नमः ।
ॐ चिदेकरसरूपिण्यै नमः ।
ॐ स्वात्मानन्दलवीभूत-ब्रह्माद्यानन्दसन्तत्यै नमः ।
ॐ परायै नमः ।
ॐ ॐ प्रत्यक् चितीरूपायै नमः ।
ॐ पश्यन्त्यै नमः ।
ॐ परदेवतायै नमः ।
ॐ मध्यमायै नमः । 370
ॐ वैखरीरूपायै नमः ।
ॐ भक्तमानसहंसिकायै नमः ।
ॐ कामेश्वरप्राणनाड्यै नमः ।
ॐ कृतज्ञायै नमः ।
ॐ कामपूजितायै नमः ।
ॐ श्रृङ्गाररससम्पूर्णायै नमः ।
ॐ जयायै नमः ।
ॐ जालन्धरस्थितायै नमः ।
ॐ ओड्याणपीठनिलयायै नमः ।
ॐ बिन्दुमण्डलवासिन्यै नमः । 380
ॐ रहोयागक्रमाराध्यायै नमः ।
ॐ रहस्तर्पणतर्पितायै नमः ।
ॐ सद्यः प्रसादिन्यै नमः ।
ॐ विश्वसाक्षिण्यै नमः ।
ॐ साक्षिवर्जितायै नमः ।
ॐ षडङ्गदेवतायुक्तायै नमः ।
ॐ षाड्गुण्यपरिपूरितायै नमः ।
ॐ नित्यक्लिन्नायै नमः ।
ॐ ॐ निरुपमायै नमः ।
ॐ निर्वाणसुखदायिन्यै नमः । 390
ॐ नित्याषोडशिकारूपायै नमः ।
ॐ श्रीकण्ठार्धशरीरिण्यै नमः ।
ॐ प्रभावत्यै नमः ।
ॐ प्रभारूपायै नमः ।
ॐ प्रसिद्धायै नमः ।
ॐ परमेश्वर्यै नमः ।
ॐ मूलप्रकृत्यै नमः ।
ॐ अव्यक्तायै नमः ।
ॐ व्क्ताव्यक्तस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ व्यापिन्यै नमः । 400
ॐ विविधाकारायै नमः ।
ॐ विद्याविद्यास्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ महाकामेशनयनकुमुदाह्लादकौमुद्यै नमः ।
ॐ भक्ताहार्दतमोभेदभानुमद्भानुसन्तत्यै नमः ।
ॐ शिवदूत्यै नमः ।
ॐ शिवाराध्यायै नमः ।
ॐ शिवमूर्त्यै नमः ।
ॐ शिवङ्कर्यै नमः ।
ॐ ॐ शिवप्रियायै नमः ।
ॐ शिवपरायै नमः । 410
ॐ शिष्टेष्टायै नमः ।
ॐ शिष्टपूजितायै नमः ।
ॐ अप्रमेयायै नमः ।
ॐ स्वप्रकाशायै नमः ।
ॐ मनोवाचामगोचरायै नमः ।
ॐ चिच्छक्त्यै नमः ।
ॐ चेतनारूपायै नमः ।
ॐ जडशक्त्यै नमः ।
ॐ जडात्मिकायै नमः ।
ॐ गायत्र्यै नमः । 420
ॐ व्याहृत्यै नमः ।
ॐ सन्ध्यायै नमः ।
ॐ द्विजवृन्दनिषेवितायै नमः ।
ॐ तत्त्वासनायै नमः ।
ॐ तस्मै नमः ।
ॐ तुभ्यं नमः ।
ॐ अय्यै नमः ।
ॐ पञ्चकोशान्तरस्थितायै नमः ।
ॐ निःसीममहिम्ने नमः ।
ॐ नित्ययौवनायै नमः । 430
ॐ ॐ मदशालिन्यै नमः ।
ॐ मदघूर्णितरक्ताक्ष्यै नमः ।
ॐ मदपाटलगण्डभुवे नमः ।
ॐ चन्दनद्रवदिग्धाङ्ग्यै नमः ।
ॐ चाम्पेयकुसुमप्रियायै नमः ।
ॐ कुशलायै नमः ।
ॐ कोमलाकारायै नमः ।
ॐ कुरुकुल्लायै नमः ।
ॐ कुलेश्वर्यै नमः ।
ॐ कुलकुण्डालयायै नमः । 440
ॐ कौलमार्गतत्परसेवितायै नमः ।
ॐ कुमारगणनाथाम्बायै नमः ।
ॐ तुष्ट्यै नमः ।
ॐ पुष्ट्यै नमः ।
ॐ मत्यै नमः ।
ॐ धृत्यै नमः ।
ॐ शान्त्यै नमः ।
ॐ स्वस्तिमत्यै नमः ।
ॐ कान्त्यै नमः ।
ॐ नन्दिन्यै नमः । 450
ॐ विघ्ननाशिन्यै नमः ।
ॐ तेजोवत्यै नमः ।
ॐ ॐ त्रिनयनायै नमः ।
ॐ लोलाक्षीकामरूपिण्यै नमः ।
ॐ मालिन्यै नमः ।
ॐ हंसिन्यै नमः ।
ॐ मात्रे नमः ।
ॐ मलयाचलवासिन्यै नमः ।
ॐ सुमुख्यै नमः ।
ॐ नलिन्यै नमः । 460
ॐ सुभ्रुवे नमः ।
ॐ शोभनायै नमः ।
ॐ सुरनायिकायै नमः ।
ॐ कालकण्ठ्यै नमः ।
ॐ कान्तिमत्यै नमः ।
ॐ क्षोभिण्यै नमः ।
ॐ सूक्ष्मरूपिण्यै नमः ।
ॐ वज्रेश्वर्यै नमः ।
ॐ वामदेव्यै नमः ।
ॐ वयो‌உवस्थाविवर्जितायै नमः । 470
ॐ सिद्धेश्वर्यै नमः ।
ॐ सिद्धविद्यायै नमः ।
ॐ सिद्धमात्रे नमः ।
ॐ यशस्विन्यै नमः ।
ॐ ॐ विशुद्धिचक्रनिलयायै नमः ।
ॐ आरक्तवर्णायै नमः ।
ॐ त्रिलोचनायै नमः ।
ॐ खट्वाङ्गादिप्रहरणायै नमः ।
ॐ वदनैकसमन्वितायै नमः ।
ॐ पायसान्नप्रियायै नमः । 480
ॐ त्वक्स्थायै नमः ।
ॐ पशुलोकभयङ्कर्यै नमः ।
ॐ अमृतादिमहाशक्तिसंवृतायै नमः ।
ॐ डाकिनीश्वर्यै नमः ।
ॐ अनाहताब्जनिलयायै नमः ।
ॐ श्यामाभायै नमः ।
ॐ वदनद्वयायै नमः ।
ॐ दंष्ट्रोज्वलायै नमः ।
ॐ अक्षमालादिधरायै नमः ।
ॐ रुधिरसंस्थितायै नमः । 490
ॐ कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृतायै नमः ।
ॐ स्निग्धौदनप्रियायै नमः ।
ॐ महावीरेन्द्रवरदायै नमः ।
ॐ राकिण्यम्बास्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ मणिपूराब्जनिलयायै नमः ।
ॐ ॐ वदनत्रयसंयुतायै नमः ।
ॐ वज्राधिकायुधोपेतायै नमः ।
ॐ डामर्यादिभिरावृतायै नमः ।
ॐ रक्तवर्णायै नमः ।
ॐ मांसनिष्ठायै नमः । 500
501. गुडान्नप्रीतमानसायै नमः ।
ॐ समस्तभक्तसुखदायै नमः ।
ॐ लाकिन्यम्बास्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ स्वाधिष्टानाम्बुजगतायै नमः ।
ॐ चतुर्वक्त्रमनोहरायै नमः ।
ॐ शूलाद्यायुधसम्पन्नायै नमः ।
ॐ पीतवर्णायै नमः ।
ॐ अतिगर्वितायै नमः ।
ॐ मेदोनिष्ठायै नमः ।
ॐ मधुप्रीतायै नमः । 510
ॐ बन्दिन्यादिसमन्वितायै नमः ।
ॐ दध्यन्नासक्तहृदयायै नमः ।
ॐ काकिनीरूपधारिण्यै नमः ।
ॐ मूलाधाराम्बुजारूढायै नमः ।
ॐ पञ्चवक्त्रायै नमः ।
ॐ अस्थिसंस्थितायै नमः ।
ॐ अङ्कुशादिप्रहरणायै नमः ।
ॐ ॐ वरदादि निषेवितायै नमः ।
ॐ मुद्गौदनासक्तचित्तायै नमः ।
ॐ साकिन्यम्बास्वरूपिण्यै नमः । 520
ॐ आज्ञाचक्राब्जनिलायै नमः ।
ॐ शुक्लवर्णायै नमः ।
ॐ षडाननायै नमः ।
ॐ मज्जासंस्थायै नमः ।
ॐ हंसवतीमुख्यशक्तिसमन्वितायै नमः ।
ॐ हरिद्रान्नैकरसिकायै नमः ।
ॐ हाकिनीरूपधारिण्यै नमः ।
ॐ सहस्रदलपद्मस्थायै नमः ।
ॐ सर्ववर्णोपशोभितायै नमः ।
ॐ सर्वायुधधरायै नमः । 530
ॐ शुक्लसंस्थितायै नमः ।
ॐ सर्वतोमुख्यै नमः ।
ॐ सर्वौदनप्रीतचित्तायै नमः ।
ॐ याकिन्यम्बास्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ स्वाहायै नमः ।
ॐ स्वधायै नमः ।
ॐ अमत्यै नमः ।
ॐ मेधायै नमः ।
ॐ ॐ श्रुत्यै नमः ।
ॐ स्मृत्यै नमः । 540
ॐ अनुत्तमायै नमः ।
ॐ पुण्यकीर्त्यै नमः ।
ॐ पुण्यलभ्यायै नमः ।
ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनायै नमः ।
ॐ पुलोमजार्चितायै नमः ।
ॐ बन्धमोचन्यै नमः ।
ॐ बर्बरालकायै नमः ।
ॐ विमर्शरूपिण्यै नमः ।
ॐ विद्यायै नमः ।
ॐ वियदादिजगत्प्रसुवे नमः । 550
ॐ सर्व व्याधिप्रशमन्यै नमः ।
ॐ सर्व मृत्युनिवारिण्यै नमः ।
ॐ अग्रगण्यायै नमः ।
ॐ अचिन्त्यरूपायै नमः ।
ॐ कलिकल्मषनाशिन्यै नमः ।
ॐ कात्यायन्यै नमः ।
ॐ कालहन्त्र्यै नमः ।
ॐ कमलाक्षनिषेवितायै नमः ।
ॐ ताम्बूलपूरितमुख्यै नमः ।
ॐ दाडिमीकुसुमप्रभायै नमः । 560
ॐ ॐ मृगाक्ष्यै नमः ।
ॐ मोहिन्यै नमः ।
ॐ मुख्यायै नमः ।
ॐ मृडान्यै नमः ।
ॐ मित्ररूपिण्यै नमः ।
ॐ नित्यतृप्तायै नमः ।
ॐ भक्तनिधये नमः ।
ॐ नियन्त्र्यै नमः ।
ॐ निखिलेश्वर्यै नमः ।
ॐ मैत्र्यादिवासनालभ्यायै नमः । 570
ॐ महाप्रलयसाक्षिण्यै नमः ।
ॐ पराशक्त्यै नमः ।
ॐ परानिष्ठायै नमः ।
ॐ प्रज्ञानघनरूपिण्यै नमः ।
ॐ माध्वीपानालसायै नमः ।
ॐ मत्तायै नमः ।
ॐ मातृकावर्ण रूपिण्यै नमः ।
ॐ महाकैलासनिलयायै नमः ।
ॐ मृणालमृदुदोर्लतायै नमः ।
ॐ महनीयायै नमः । 580
ॐ दयामूर्त्यै नमः ।
ॐ महासाम्राज्यशालिन्यै नमः ।
ॐ ॐ आत्मविद्यायै नमः ।
ॐ महाविद्यायै नमः ।
ॐ श्रीविद्यायै नमः ।
ॐ कामसेवितायै नमः ।
ॐ श्रीषोडशाक्षरीविद्यायै नमः ।
ॐ त्रिकूटायै नमः ।
ॐ कामकोटिकायै नमः ।
ॐ कटाक्षकिङ्करीभूतकमलाकोटिसेवितायै नमः । 590
ॐ शिरःस्थितायै नमः ।
ॐ चन्द्रनिभायै नमः ।
ॐ भालस्थायै‌ऐ नमः ।
ॐ इन्द्रधनुःप्रभायै नमः ।
ॐ हृदयस्थायै नमः ।
ॐ रविप्रख्यायै नमः ।
ॐ त्रिकोणान्तरदीपिकायै नमः ।
ॐ दाक्षायण्यै नमः ।
ॐ दैत्यहन्त्र्यै नमः ।
ॐ दक्षयज्ञविनाशिन्यै नमः । 600
ॐ दरान्दोलितदीर्घाक्ष्यै नमः ।
ॐ दरहासोज्ज्वलन्मुख्यै नमः ।
ॐ गुरूमूर्त्यै नमः ।
ॐ ॐ गुणनिधये नमः ।
ॐ गोमात्रे नमः ।
ॐ गुहजन्मभुवे नमः ।
ॐ देवेश्यै नमः ।
ॐ दण्डनीतिस्थायै नमः ।
ॐ दहराकाशरूपिण्यै नमः ।
ॐ प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजितायै नमः । 610
ॐ कलात्मिकायै नमः ।
ॐ कलानाथायै नमः ।
ॐ काव्यालापविमोदिन्यै नमः ।
ॐ सचामररमावाणीसव्यदक्षिणसेवितायै नमः ।
ॐ आदिशक्तयै नमः ।
ॐ अमेयायै नमः ।
ॐ आत्मने नमः ।
ॐ परमायै नमः ।
ॐ पावनाकृतये नमः ।
ॐ अनेककोटिब्रह्माण्डजनन्यै नमः । 620
ॐ दिव्यविग्रहायै नमः ।
ॐ क्लीङ्कार्यै नमः ।
ॐ केवलायै नमः ।
ॐ ॐ गुह्यायै नमः ।
ॐ कैवल्यपददायिन्यै नमः ।
ॐ त्रिपुरायै नमः ।
ॐ त्रिजगद्वन्द्यायै नमः ।
ॐ त्रिमूर्त्यै नमः ।
ॐ त्रिदशेश्वर्यै नमः ।
ॐ त्र्यक्षर्यै नमः । 630
ॐ दिव्यगन्धाढ्यायै नमः ।
ॐ सिन्दूरतिलकाञ्चितायै नमः ।
ॐ उमायै नमः ।
ॐ शैलेन्द्रतनयायै नमः ।
ॐ गौर्यै नमः ।
ॐ गन्धर्वसेवितायै नमः ।
ॐ विश्वगर्भायै नमः ।
ॐ स्वर्णगर्भायै नमः ।
ॐ अवरदायै नमः ।
ॐ वागधीश्वर्यै नमः । 640
ॐ ध्यानगम्यायै नमः ।
ॐ अपरिच्छेद्यायै नमः ।
ॐ ज्ञानदायै नमः ।
ॐ ज्ञानविग्रहायै नमः ।
ॐ सर्ववेदान्तसंवेद्यायै नमः ।
ॐ ॐ सत्यानन्दस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ लोपामुद्रार्चितायै नमः ।
ॐ लीलाक्लृप्तब्रह्माण्डमण्डलायै नमः ।
ॐ अदृश्यायै नमः ।
ॐ दृश्यरहितायै नमः । 650
ॐ विज्ञात्र्यै नमः ।
ॐ वेद्यवर्जितायै नमः ।
ॐ योगिन्यै नमः ।
ॐ योगदायै नमः ।
ॐ योग्यायै नमः ।
ॐ योगानन्दायै नमः ।
ॐ युगन्धरायै नमः ।
ॐ इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ सर्वाधारायै नमः ।
ॐ सुप्रतिष्ठायै नमः । 660
ॐ सदसद्रूपधारिण्यै नमः ।
ॐ अष्टमूर्त्यै नमः ।
ॐ अजाजैत्र्यै नमः ।
ॐ लोकयात्राविधायिन्यै नमः ।
ॐ एकाकिन्यै नमः ।
ॐ ॐ भूमरूपायै नमः ।
ॐ निद्वैतायै नमः ।
ॐ द्वैतवर्जितायै नमः ।
ॐ अन्नदायै नमः ।
ॐ वसुदायै नमः । 670
ॐ वृद्धायै नमः ।
ॐ ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ बृहत्यै नमः ।
ॐ ब्राह्मण्यै नमः ।
ॐ ब्राह्मयै नमः ।
ॐ ब्रह्मानन्दायै नमः ।
ॐ बलिप्रियायै नमः ।
ॐ भाषारूपायै नमः ।
ॐ बृहत्सेनायै नमः ।
ॐ भावाभावविर्जितायै नमः । 680
ॐ सुखाराध्यायै नमः ।
ॐ शुभकर्यै नमः ।
ॐ शोभनासुलभागत्यै नमः ।
ॐ राजराजेश्वर्यै नमः ।
ॐ राज्यदायिन्यै नमः ।
ॐ राज्यवल्लभायै नमः ।
ॐ राजत्कृपायै नमः ।
ॐ ॐ राजपीठनिवेशितनिजाश्रितायै नमः ।
ॐ राज्यलक्ष्म्यै नमः ।
ॐ कोशनाथायै नमः । 690
ॐ चतुरङ्गबलेश्वर्यै नमः ।
ॐ साम्राज्यदायिन्यै नमः ।
ॐ सत्यसन्धायै नमः ।
ॐ सागरमेखलायै नमः ।
ॐ दीक्षितायै नमः ।
ॐ दैत्यशमन्यै नमः ।
ॐ सर्वलोकवंशकर्यै नमः ।
ॐ सर्वार्थदात्र्यै नमः ।
ॐ सावित्र्यै नमः ।
ॐ सच्चिदानन्दरूपिण्यै नमः । 700
ॐ देशकालापरिच्छिन्नायै नमः ।
ॐ सर्वगायै नमः ।
ॐ सर्वमोहिन्यै नमः ।
ॐ सरस्वत्यै नमः ।
ॐ शास्त्रमय्यै नमः ।
ॐ गुहाम्बायै नमः ।
ॐ गुह्यरूपिण्यै नमः ।
ॐ सर्वोपाधिविनिर्मुक्तायै नमः ।
ॐ ॐ सदाशिवपतिव्रतायै नमः ।
ॐ सम्प्रदायेश्वर्यै नमः । 710
ॐ साधुने नमः ।
ॐ यै नमः ।
ॐ गुरूमण्डलरूपिण्यै नमः ।
ॐ कुलोत्तीर्णायै नमः ।
ॐ भगाराध्यायै नमः ।
ॐ मायायै नमः ।
ॐ मधुमत्यै नमः ।
ॐ मह्यै नमः ।
ॐ गणाम्बायै नमः ।
ॐ गुह्यकाराध्यायै नमः । 720
ॐ कोमलाङ्ग्यै नमः ।
ॐ गुरुप्रियायै नमः ।
ॐ स्वतन्त्रायै नमः ।
ॐ सर्वतन्त्रेश्यै नमः ।
ॐ दक्षिणामूर्तिरूपिण्यै नमः ।
ॐ सनकादिसमाराध्यायै नमः ।
ॐ शिवज्ञानप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ चित्कलायै नमः ।
ॐ आनन्दकलिकायै नमः ।
ॐ प्रेमरूपायै नमः । 730
ॐ ॐ प्रियङ्कर्यै नमः ।
ॐ नामपारायणप्रीतायै नमः ।
ॐ नन्दिविद्यायै नमः ।
ॐ नटेश्वर्यै नमः ।
ॐ मिथ्याजगदधिष्ठानायै नमः ।
ॐ मुक्तिदायै नमः ।
ॐ मुक्तिरूपिण्यै नमः ।
ॐ लास्यप्रियायै नमः ।
ॐ लयकर्यै नमः ।
ॐ लज्जायै नमः । 740
ॐ रम्भादिवन्दितायै नमः ।
ॐ भवदावसुधावृष्ट्यै नमः ।
ॐ पापारण्यदवानलायै नमः ।
ॐ दौर्भाग्यतूलवातूलायै नमः ।
ॐ जराध्वान्तरविप्रभायै नमः ।
ॐ भाग्याब्धिचन्द्रिकायै नमः ।
ॐ भक्तचित्तकेकिघनाघनायै नमः ।
ॐ रोगपर्वतदम्भोलये नमः ।
ॐ मृत्युदारुकुठारिकायै नमः ।
ॐ महेश्वर्यै नमः । 750
ॐ महाकाल्यै नमः ।
ॐ महाग्रासायै नमः ।
ॐ महाशनायै नमः ।
ॐ अपर्णायै नमः ।
ॐ ॐ चण्डिकायै नमः ।
ॐ चण्डमुण्डासुरनिषूदिन्यै नमः ।
ॐ क्षराक्षरात्मिकायै नमः ।
ॐ सर्वलोकेश्यै नमः ।
ॐ विश्वधारिण्यै नमः ।
ॐ त्रिवर्गदात्र्यै नमः । 760
ॐ सुभगायै नमः ।
ॐ त्र्यम्बकायै नमः ।
ॐ त्रिगुणात्मिकायै नमः ।
ॐ स्वर्गापवर्गदायै नमः ।
ॐ शुद्धायै नमः ।
ॐ जपापुष्पनिभाकृतये नमः ।
ॐ ओजोवत्यै नमः ।
ॐ द्युतिधरायै नमः ।
ॐ यज्ञरूपायै नमः ।
ॐ प्रियव्रतायै नमः । 770
ॐ दुराराध्यायै नमः ।
ॐ दुराधर्षायै नमः ।
ॐ पाटलीकुसुमप्रियायै नमः ।
ॐ महत्यै नमः ।
ॐ मेरुनिलयायै नमः ।
ॐ मन्दारकुसुमप्रियायै नमः ।
ॐ ॐ वीराराध्यायै नमः ।
ॐ विराड्रूपायै नमः ।
ॐ विरजसे नमः ।
ॐ विश्वतोमुख्यै नमः । 780
ॐ प्रत्यग्रूपायै नमः ।
ॐ पराकाशायै नमः ।
ॐ प्राणदायै नमः ।
ॐ प्राणरूपिण्यै नमः ।
ॐ मार्ताण्डभैरवाराध्यायै नमः ।
ॐ मन्त्रिणीन्यस्तराज्यधुरे नमः ।
ॐ त्रिपुरेश्यै नमः ।
ॐ जयत्सेनायै नमः ।
ॐ निस्त्रैगुण्यायै नमः ।
ॐ परापरायै नमः । 790
ॐ सत्यज्ञानानन्दरूपायै नमः ।
ॐ सामरस्यपरायणायै नमः ।
ॐ कपर्दिन्यै नमः ।
ॐ कलामालायै नमः ।
ॐ कामदुघे नमः ।
ॐ कामरूपिण्यै नमः ।
ॐ कलानिधये नमः ।
ॐ काव्यकलायै नमः ।
ॐ ॐ रसज्ञायै नमः ।
ॐ रसशेवधये नमः । 800
ॐ पुष्टायै नमः ।
ॐ पुरातनायै नमः ।
ॐ पूज्यायै नमः ।
ॐ पुष्करायै नमः ।
ॐ पुष्करेक्षणायै नमः ।
ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः ।
ॐ परस्मै धाम्ने नमः ।
ॐ परमाणवे नमः ।
ॐ परात्परायै नमः ।
ॐ पाशहस्तायै नमः । 810
ॐ पाशहन्त्र्यै नमः ।
ॐ परमन्त्रविभेदिन्यै नमः ।
ॐ मूर्तायै नमः ।
ॐ अमूर्तायै नमः ।
ॐ अनित्यतृप्तायै नमः ।
ॐ मुनिमानसहंसिकायै नमः ।
ॐ सत्यव्रतायै नमः ।
ॐ सत्यरूपायै नमः ।
ॐ सर्वान्तर्यामिण्यै नमः ।
ॐ सत्यै नमः । 820
ॐ ॐ ब्रह्माण्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मणे नमः ।
ॐ जनन्यै नमः ।
ॐ बहुरूपायै नमः ।
ॐ बुधार्चितायै नमः ।
ॐ प्रसवित्र्यै नमः ।
ॐ प्रचण्डायै नमः ।
ॐ आज्ञायै नमः ।
ॐ प्रतिष्ठायै नमः ।
ॐ प्रकटाकृतये नमः । 830
ॐ प्राणेश्वर्यै नमः ।
ॐ प्राणदात्र्यै नमः ।
ॐ पञ्चाशत्पीठरूपिण्यै नमः ।
ॐ विश्रृङ्खलायै नमः ।
ॐ विविक्तस्थायै नमः ।
ॐ वीरमात्रे नमः ।
ॐ वियत्प्रसुवे नमः ।
ॐ मुकुन्दायै नमः ।
ॐ मुक्तिनिलयायै नमः ।
ॐ मूलविग्रहरूपिण्यै नमः । 840
ॐ भावज्ञायै नमः ।
ॐ भवरोगध्न्यै नमः ।
ॐ ॐ भवचक्रप्रवर्तिन्यै नमः ।
ॐ छन्दःसारायै नमः ।
ॐ शास्त्रसारायै नमः ।
ॐ मन्त्रसारायै नमः ।
ॐ तलोदर्यै नमः ।
ॐ उदारकीर्तये नमः ।
ॐ उद्दामवैभवायै नमः ।
ॐ वर्णरूपिण्यै नमः । 850
ॐ जन्ममृत्युजरातप्तजन
विश्रान्तिदायिन्यै नमः ।
ॐ सर्वोपनिषदुद् घुष्टायै नमः ।
ॐ शान्त्यतीतकलात्मिकायै नमः ।
ॐ गम्भीरायै नमः ।
ॐ गगनान्तःस्थायै नमः ।
ॐ गर्वितायै नमः ।
ॐ गानलोलुपायै नमः ।
ॐ कल्पनारहितायै नमः ।
ॐ काष्ठायै नमः ।
ॐ अकान्तायै नमः । 860
ॐ कान्तार्धविग्रहायै नमः ।
ॐ कार्यकारणनिर्मुक्तायै नमः ।
ॐ कामकेलितरङ्गितायै नमः ।
ॐ कनत्कनकताटङ्कायै नमः ।
ॐ लीलाविग्रहधारिण्यै नमः ।
ॐ अजायै नमः ।
ॐ क्षयविनिर्मुक्तायै नमः ।
ॐ मुग्धायै नमः ।
ॐ क्षिप्रप्रसादिन्यै नमः ।
ॐ अन्तर्मुखसमाराध्यायै नमः । 870
ॐ बहिर्मुखसुदुर्लभायै नमः ।
ॐ त्रय्यै नमः ।
ॐ त्रिवर्गनिलयायै नमः ।
ॐ त्रिस्थायै नमः ।
ॐ त्रिपुरमालिन्यै नमः ।
ॐ निरामयायै नमः ।
ॐ निरालम्बायै नमः ।
ॐ स्वात्मारामायै नमः ।
ॐ सुधासृत्यै नमः ।
ॐ संसारपङ्कनिर्मग्न
समुद्धरणपण्डितायै नमः । 880
ॐ यज्ञप्रियायै नमः ।
ॐ यज्ञकर्त्र्यै नमः ।
ॐ यजमानस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ धर्माधारायै नमः ।
ॐ ॐ धनाध्यक्षायै नमः ।
ॐ धनधान्यविवर्धिन्यै नमः ।
ॐ विप्रप्रियायै नमः ।
ॐ विप्ररूपायै नमः ।
ॐ विश्वभ्रमणकारिण्यै नमः ।
ॐ विश्वग्रासायै नमः । 890
ॐ विद्रुमाभायै नमः ।
ॐ वैष्णव्यै नमः ।
ॐ विष्णुरूपिण्यै नमः ।
ॐ अयोन्यै नमः वर् अयोनये
ॐ योनिनिलयायै नमः ।
ॐ कूटस्थायै नमः ।
ॐ कुलरूपिण्यै नमः ।
ॐ वीरगोष्ठीप्रियायै नमः ।
ॐ वीरायै नमः ।
ॐ नैष्कर्म्यायै नमः । 900
ॐ नादरूपिण्यै नमः ।
ॐ विज्ञानकलनायै नमः ।
ॐ कल्यायै नमः ।
ॐ विदग्धायै नमः ।
ॐ बैन्दवासनायै नमः ।
ॐ तत्वाधिकायै नमः ।
ॐ ॐ तत्वमय्यै नमः ।
ॐ तत्वमर्थस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ सामगानप्रियायै नमः ।
ॐ सौम्यायै नमः । 910
ॐ सदाशिवकुटुम्बिन्यै नमः ।
ॐ सव्यापसव्यमार्गस्थायै नमः ।
ॐ सर्वापद्विनिवारिण्यै नमः ।
ॐ स्वस्थायै नमः ।
ॐ स्वभावमधुरायै नमः ।
ॐ धीरायै नमः ।
ॐ धीरसमर्चितायै नमः ।
ॐ चैतन्यार्घ्यसमाराध्यायै नमः ।
ॐ चैतन्यकुसुमप्रियायै नमः ।
ॐ सदोदितायै नमः । 920
ॐ सदातुष्ठायै नमः ।
ॐ तरुणादित्यपाटलायै नमः ।
ॐ दक्षिणादक्षिणाराध्यायै नमः ।
ॐ दरस्मेरमुखाम्बुजायै नमः ।
ॐ कौलिनीकेवलायै नमः ।
ॐ अनर्ध्य कैवल्यपददायिन्यै नमः ।
ॐ स्तोत्रप्रियायै नमः ।
ॐ स्तुतिमत्यै नमः ।
ॐ ॐ श्रुतिसंस्तुतवैभवायै नमः ।
ॐ मनस्विन्यै नमः । 930
ॐ मानवत्यै नमः ।
ॐ महेश्यै नमः ।
ॐ मङ्गलाकृत्ये नमः ।
ॐ विश्वमात्रे नमः ।
ॐ जगद्धात्र्यै नमः ।
ॐ विशालाक्ष्यै नमः ।
ॐ विरागिण्यै नमः ।
ॐ प्रगल्भायै नमः ।
ॐ परमोदारायै नमः ।
ॐ परामोदायै नमः । 940
ॐ मनोमय्यै नमः ।
ॐ व्योमकेश्यै नमः ।
ॐ विमानस्थायै नमः ।
ॐ वज्रिण्यै नमः ।
ॐ वामकेश्वर्यै नमः ।
ॐ पञ्चयज्ञप्रियायै नमः ।
ॐ पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिन्यै नमः ।
ॐ पञ्चम्यै नमः ।
ॐ पञ्चभूतेश्यै नमः ।
ॐ पञ्चसङ्ख्योपचारिण्यै नमः । 950
ॐ ॐ शाश्वत्यै नमः ।
ॐ शाश्वतैश्वर्यायै नमः ।
ॐ शर्मदायै नमः ।
ॐ शम्भुमोहिन्यै नमः ।
ॐ धरायै नमः ।
ॐ धरसुतायै नमः ।
ॐ धन्यायै नमः ।
ॐ धर्मिण्यै नमः ।
ॐ धर्मवर्धिन्यै नमः ।
ॐ लोकातीतायै नमः । 960
ॐ गुणातीतायै नमः ।
ॐ सर्वातीतायै नमः ।
ॐ शामात्मिकायै नमः ।
ॐ बन्धूककुसुमप्रख्यायै नमः ।
ॐ बालायै नमः ।
ॐ लीलाविनोदिन्यै नमः ।
ॐ सुमङ्गल्यै नमः ।
ॐ सुखकर्यै नमः ।
ॐ सुवेषाढ्यायै नमः ।
ॐ सुवासिन्यै नमः । 970
ॐ सुवासिन्यर्चनप्रीतायै नमः ।
ॐ आशोभनायै नमः ।
ॐ ॐ शुद्धमानसायै नम
ॐ बिन्दुतर्पणसन्तुष्टायै नमः ।
ॐ पूर्वजायै नमः ।
ॐ त्रिपुराम्बिकायै नमः ।
ॐ दशमुद्रासमाराध्यायै नमः ।
ॐ त्रिपुराश्रीवशङ्कर्यै नमः ।
ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः ।
ॐ ज्ञानगम्यायै नमः । 980
ॐ ज्ञानज्ञेयस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ योनिमुद्रायै नमः ।
ॐ त्रिखण्डेश्यै नमः ।
ॐ त्रिगुणायै नमः ।
ॐ अम्बायै नमः ।
ॐ त्रिकोणगायै नमः ।
ॐ अनघायै नमः ।
ॐ अद्भुतचारित्रायै नमः ।
ॐ वाञ्छितार्थप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ अभ्यासातिशयज्ञातायै नमः । 990
ॐ षडध्वातीतरूपिण्यै नमः ।
ॐ अव्याजकरुणामूर्तये नमः ।
ॐ अज्ञानध्वान्तदीपिकायै नमः ।
ॐ आबालगोपविदितायै नमः ।
ॐ ॐ सर्वानुल्लङ्घ्यशासनायै नमः ।
ॐ श्रीचक्रराजनिलयायै नमः ।
ॐ श्रीमत्त्रिपुरसुन्दर्यै नमः ।
ॐ ॐ श्रीशिवायै नमः ।
ॐ शिवशक्त्यैक्यरूपिण्यै नमः ।
ॐ ललिताम्बिकायै नमः । 1000
॥ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु ॥
॥इति श्रीललितसहस्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Telugu

Sree Lalita Sahasra Namavali – Telugu

Comments Off on Sree Lalita Sahasra Namavali – Telugu 20 October 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in సరళ తెలుగు. View this in శుద్ధ తెలుగు, with correct anuswaras marked.
 

రచన: వాగ్దేవీ

|| ధ్యానమ్ ||
సిందూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌలిస్ఫురత్
తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీనవక్షోరుహామ్ |
పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం
సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికామ్ ||

అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపామ్ |
అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైరహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ||

ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం
హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాంగీమ్ |
సర్వాలంకారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం
శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసంపత్ప్రదాత్రీమ్ ||

సకుంకుమవిలేపనామలికచుంబికస్తూరికాం
సమందహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశామ్ |
అశేషజనమోహినీమరుణమాల్యభూషాంబరాం
జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదంబికామ్ ||

||అథ శ్రీ లలితా సహస్రనామావలీ ||
ఓం ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః |
ఓం శ్రీమహారాఙ్ఞై నమః |
ఓం శ్రీమత్సింహాసనేశ్వర్యై నమః |
ఓం చిదగ్నికుండసంభూతాయై నమః |
ఓం దేవకార్యసముద్యతాయై నమః |
ఓం ఓం ఉద్యద్భానుసహస్రాభాయై నమః |
ఓం చతుర్బాహుసమన్వితాయై నమః |
ఓం రాగస్వరూపపాశాఢ్యాయై నమః |
ఓం క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలాయై నమః |
ఓం మనోరూపేక్షుకోదండాయై నమః | 10
ఓం పంచతన్మాత్రసాయకాయై నమః |
ఓం నిజారుణప్రభాపూరమజ్జద్ బ్రహ్మాండమండలాయై నమః |
ఓం చంపకాశోకపున్నాగసౌగంధిక-లసత్కచాయై నమః |
ఓం కురువిందమణిశ్రేణీకనత్కోటీరమండితాయై నమః |
ఓం ఓం అష్టమీచంద్రవిభ్రాజదలికస్థలశోభితాయై నమః |
ఓం ముఖచంద్రకలంకాభమృగనాభివిశేషకాయై నమః |
ఓం వదనస్మరమాంగల్యగృహతోరణచిల్లికాయై నమః |
ఓం వక్త్రలక్ష్మీపరీవాహచలన్మీనాభలోచనాయై నమః |
ఓం నవచంపకపుష్పాభనాసాదండవిరాజితాయై నమః |
ఓం తారాకాంతితిరస్కారినాసాభరణభాసురాయై నమః | 20
ఓం కదంబమంజరీక్~లుప్తకర్ణపూరమనోహరాయై నమః |
ఓం తాటంకయుగలీభూతతపనోడుపమండలాయై నమః |
ఓం పద్మరాగశిలాదర్శపరిభావికపోలభువే నమః |
ఓం నవవిద్రుమబింబశ్రీన్యక్కారిరదనచ్ఛదాయై నమః |
ఓం శుద్ధవిద్యాంకురాకారద్విజపంక్తిద్వయోజ్జ్వలాయై నమః |
ఓం కర్పూరవీటికామోదసమాకర్షి దిగంతరాయై నమః |
ఓం నిజసల్లాపమాధుర్య వినిర్భత్సితకచ్ఛప్యై నమః |
ఓం మందస్మితప్రభాపూరమజ్జత్కామేశమానసాయై నమః |
ఓం అనాకలితసాదృశ్యచిబుకశ్రీవిరాజితాయై నమః |
ఓం కామేశబద్ధమాంగల్యసూత్రశోభితకంధరాయై నమః | 30
ఓం కనకాంగదకేయూరకమనీయముజాన్వితాయై నమః |
ఓం రత్నగ్రైవేయ చింతాకలోలముక్తాఫలాన్వితాయై నమః |
ఓం కామేశ్వారప్రేమరత్నమణిప్రతిపణస్తన్యై నమః |
ఓం నాభ్యాలవాలరోమాలిలతాఫలకుచద్వయ్యై నమః |
ఓం లక్ష్యరోమలతాధారతాసమున్నేయమధ్యమాయై నమః |
ఓం స్తనభారదలన్మధ్యపట్టబంధవలిత్రయాయై నమః |
ఓం ఓం అరుణారుణకౌసుంభవస్త్రభాస్వత్కటీతట్యై నమః |
ఓం రత్నకింకిణికారమ్యరశనాదామభూషితాయై నమః |
ఓం కామేశఙ్ఞాతసౌభాగ్యమార్దవోరుద్వయాన్వితాయై నమః |
ఓం మాణిక్యముకుటాకారజానుద్వయవిరాజితాయై నమః | 40
ఓం ఇంద్రగోపపరిక్షిప్తస్మరతూణాభజంఘికాయై నమః |
ఓం గూఢగూల్ఫాయై నమః |
ఓం కూర్మ పృష్ఠజయిష్ణుప్రపదాన్వితాయై నమః |
ఓం నఖదీధితిసఞ్ఛన్ననమజ్జనతమోగుణాయై నమః |
ఓం పదద్వయప్రభాజాలపరాకృతసరోరుహాయై నమః |
ఓం శింజానమణిమంజీరమండితశ్రీపదాంబుజాయై నమః |
ఓం మరాలీమందగమనాయై నమః |
ఓం మహాలావణ్యశేవధయే నమః |
ఓం సర్వారుణాయై నమః |
ఓం అనవద్యాంగ్యై నమః | 50
ఓం సర్వాభరణభూషితాయై నమః |
ఓం శివకామేశ్వరాంకస్థాయై నమః |
ఓం శివాయై నమః |
ఓం స్వాధీనవల్లభాయై నమః |
ఓం సుమేరుమధ్యశృంగస్థాయై నమః |
ఓం శ్రీమన్నగరనాయికాయై నమః |
ఓం చింతామణిగృహాంతస్థాయై నమః |
ఓం పంచబ్రహ్మాసనస్థితాయై నమః |
ఓం మహాపద్మాటవీసంస్థాయై నమః |
ఓం కదంబవనవాసిన్యై నమః | 60
ఓం సుధాసాగరమధ్యస్థాయై నమః |
ఓం కామాక్ష్యై నమః |
ఓం కామదాయిన్యై నమః |
ఓం దేవర్షిగణసంఘాతస్తూయమానాత్మవైభాయై నమః |
ఓం భండాసురవధోద్యుక్తశక్తిసేనాసమన్వితాయై నమః |
ఓం సంపత్కరీసమారూఢసిందురవ్రజసేవితాయై నమః |
ఓం ఓం అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వకోటికోటిభిరావృతాయై నమః |
ఓం చక్రరాజరథారూఢసర్వాయుధపరిష్కృతాయై నమః |
ఓం గేయచక్రరథారూఢమంత్రిణీపరిసేవితాయై నమః |
ఓం కిరిచక్రరథారూఢదండనాథాపురస్కృతాయై నమః | 70
ఓం జ్వాలామాలినికాక్షిప్తవహ్నిప్రాకారమధ్యగాయై నమః |
ఓం భండసైన్యవధోద్యుక్తశక్తివిక్రమహర్షితాయై నమః |
ఓం నిత్యాపరాక్రమాటోపనిరీక్షణసముత్సుకాయై నమః |
ఓం భండపుత్రవధోద్యుక్తబాలావిక్రమనందితాయై నమః |
ఓం మంత్రిణ్యంబావిరచితవిషంగవధతోషితాయై నమః |
ఓం విశుక్రప్రాణహరణవారాహీవీర్యనందితాయై నమః |
ఓం కామేశ్వరముఖాలోకకల్పితశ్రీగణేశ్వరాయై నమః |
ఓం మహాగణేశనిర్భిన్నవిఘ్నయంత్రప్రహర్షితాయై నమః |
ఓం భండాసురేంద్రనిర్ముక్తశస్త్రప్రత్యస్త్రవర్షిణ్యై నమః |
ఓం కరాంగులినఖోత్పన్ననారాయణదశాకృత్యై నమః | 80
ఓం మహాపాశుపతాస్త్రాగ్నినిర్దగ్ధాసురసైనికాయై నమః |
ఓం కామేశ్వరాస్త్రనిర్దగ్ధసభాండాసురశూన్యకాయై నమః |
ఓం బ్రహ్మోపేంద్రమహేంద్రాదిదేవసంస్తుతవైభవాయై నమః |
ఓం హరనేత్రాగ్నిసందగ్ధకామసంజీవనౌషధ్యై నమః |
ఓం శ్రీమద్వాగ్భవకూటైకస్వరూపముఖపంకజాయై నమః |
ఓం కంఠాధః కటిపర్యంతమధ్యకూటస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం శక్తికూటైకతాపన్నకట్యధోభాగధారిణ్యై నమః |
ఓం ఓం మూలమంత్రాత్మికాయై నమః |
ఓం మూలకూటత్రయకలేబరాయై నమః |
ఓం కులామృతైకరసికాయై నమః | 90
ఓం కులసంకేతపాలిన్యై నమః |
ఓం కులాంగనాయై నమః |
ఓం కులాంతఃస్థాయై నమః |
ఓం కౌలిన్యై నమః |
ఓం కులయోగిన్యై నమః |
ఓం అకులాయై నమః |
ఓం సమయాంతస్థాయై నమః |
ఓం సమయాచారతత్పరాయై నమః |
ఓం మూలాధారైకనిలయాయై నమః |
ఓం బ్రహ్మగ్రంథివిభేదిన్యై నమః | 100
ఓం మణిపూరాంతరుదితాయై నమః |
ఓం విష్ణుగ్రంథివిభేదిన్యై నమః |
ఓం ఆఙ్ఞాచక్రాంతరాలస్థాయై నమః |
ఓం రుద్రగ్రంథివిభేదిన్యై నమః |
ఓం సహస్రారాంబుజారూఢాయై నమః |
ఓం సుధాసారాభివర్షిణ్యై నమః |
ఓం తటిల్లతాసమరుచ్యై నమః |
ఓం షట్చక్రోపరిసంస్థితాయై నమః |
ఓం మహాసక్త్యై నమః |
ఓం ఓం కుండలిన్యై నమః | 110
ఓం బిసతంతుతనీయస్యై నమః |
ఓం భవాన్యై నమః |
ఓం భావనాగమ్యాయై నమః |
ఓం భవారణ్యకుఠారికాయై నమః |
ఓం భద్రప్రియాయై నమః |
ఓం భద్రమూర్త్యై నమః |
ఓం భక్తసౌభాగ్యదాయిన్యై నమః |
ఓం భక్తిప్రియాయై నమః |
ఓం భక్తిగమ్యాయై నమః |
ఓం భక్తివశ్యాయై నమః | 120
ఓం భయాపహాయై నమః |
ఓం శాంభవ్యై నమః |
ఓం శారదారాధ్యాయై నమః |
ఓం శర్వాణ్యై నమః |
ఓం శర్మదాయిన్యై నమః |
ఓం శాంకర్యై నమః |
ఓం శ్రీకర్యై నమః |
ఓం సాధ్వ్యై నమః |
ఓం శరచ్చంద్రనిభాననాయై నమః |
ఓం శాతోదర్యై నమః | 130
ఓం శాంతిమత్యై నమః |
ఓం ఓం నిరాధారాయై నమః |
ఓం నిరంజనాయై నమః |
ఓం నిర్లేపాయై నమః |
ఓం నిర్మలాయై నమః |
ఓం నిత్యాయై నమః |
ఓం నిరాకారాయై నమః |
ఓం నిరాకులాయై నమః |
ఓం నిర్గుణాయై నమః |
ఓం నిష్కలాయై నమః | 140
ఓం శాంతాయై నమః |
ఓం నిష్కామాయై నమః |
ఓం నిరుపప్లవాయై నమః |
ఓం నిత్యముక్తాయై నమః |
ఓం నిర్వికారాయై నమః |
ఓం నిష్ప్రపంచాయై నమః |
ఓం నిరాశ్రయాయై నమః |
ఓం నిత్యశుద్ధాయై నమః |
ఓం నిత్యబుద్ధాయై నమః |
ఓం నిరవద్యాయై నమః | 150
ఓం నిరంతరాయై నమః |
ఓం నిష్కారణాయై నమః |
ఓం నిష్కలంకాయై నమః |
ఓం ఓం నిరుపాధయే నమః |
ఓం నిరీశ్వరాయై నమః |
ఓం నీరాగయై నమః |
ఓం రాగమథన్యై నమః |
ఓం నిర్మదాయై నమః |
ఓం మదనాశిన్యై నమః |
ఓం నిశ్చింతాయై నమః | 160
ఓం నిరహంకారాయై నమః |
ఓం నిర్మోహాయై నమః |
ఓం మోహనాశిన్యై నమః |
ఓం నిర్మమాయై నమః |
ఓం మమతాహంత్ర్యై నమః |
ఓం నిష్పాపాయై నమః |
ఓం పాపనాశిన్యై నమః |
ఓం నిష్క్రోధాయై నమః |
ఓం క్రోధశమన్యై నమః |
ఓం నిర్లోభాయై నమః | 170
ఓం లోభనాశిన్యై నమః |
ఓం నిఃసంశయాయై నమః |
ఓం సంశయఘ్న్యై నమః |
ఓం నిర్భవాయై నమః |
ఓం భవనాశిన్యై నమః |
ఓం ఓం నిర్వికల్పాయై నమః |
ఓం నిరాబాధాయై నమః |
ఓం నిర్భేదాయై నమః |
ఓం భేదనాశిన్యై నమః |
ఓం నిర్నాశాయై నమః | 180
ఓం మృత్యుమథన్యై నమః |
ఓం నిష్క్రియాయై నమః |
ఓం నిష్పరిగ్రహాయై నమః |
ఓం నిస్తులాయై నమః |
ఓం నీలచికురాయై నమః |
ఓం నిరపాయాయై నమః |
ఓం నిరత్యయాయై నమః |
ఓం దుర్లభాయై నమః |
ఓం దుర్గమాయై నమః |
ఓం దుర్గాయై నమః | 190
ఓం దుఃఖహంత్ర్యై నమః |
ఓం సుఖప్రదాయై నమః |
ఓం దుష్టదూరాయై నమః |
ఓం దురాచారశమన్యై నమః |
ఓం దోషవర్జితాయై నమః |
ఓం సర్వఙ్ఞాయై నమః |
ఓం సాంద్రకరుణాయై నమః |
ఓం ఓం సమానాధికవర్జితాయై నమః |
ఓం సర్వశక్తిమయ్యై నమః |
ఓం సర్వమంగలాయై నమః | 200
ఓం సద్గతిప్రదాయై నమః |
ఓం సర్వేశ్వయై నమః |
ఓం సర్వమయ్యై నమః |
ఓం సర్వమంత్రస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం సర్వయంత్రాత్మికాయై నమః |
ఓం సర్వతంత్రరూపాయై నమః |
ఓం మనోన్మన్యై నమః |
ఓం మాహేశ్వర్యై నమః |
ఓం మహాదేవ్యై నమః |
ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః | 210
ఓం మృడప్రియాయై నమః |
ఓం మహారూపాయై నమః |
ఓం మహాపూజ్యాయై నమః |
ఓం మహాపాతకనాశిన్యై నమః |
ఓం మహామాయాయై నమః |
ఓం మహాసత్వాయై నమః |
ఓం మహాశక్త్యై నమః |
ఓం మహారత్యై నమః |
ఓం మహాభోగాయై నమః |
ఓం ఓం మహైశ్వర్యాయై నమః | 220
ఓం మహావీర్యాయై నమః |
ఓం మహాబలాయై నమః |
ఓం మహాబుద్ధ్యై నమః |
ఓం మహాసిద్ధ్యై నమః |
ఓం మహాయోగేశ్వరేశ్వర్యై నమః |
ఓం మహాతంత్రాయై నమః |
ఓం మహామంత్రాయై నమః |
ఓం మహాయంత్రాయై నమః |
ఓం మహాసనాయై నమః |
ఓం మహాయాగక్రమారాధ్యాయై నమః | 230
ఓం మహాభైరవపూజితాయై నమః |
ఓం మహేశ్వరమహాకల్పమహా తాండవసాక్షిణ్యై నమః |
ఓం మహాకామేశమహిష్యై నమః |
ఓం మహాత్రిపురసుందర్యై నమః |
ఓం చతుఃషష్ట్యుపచారాఢ్యాయై నమః |
ఓం చతుఃషష్టికలామయ్యై నమః |
ఓం మహాచతుఃషష్టికోటి యోగినీగణసేవితాయై నమః |
ఓం మనువిద్యాయై నమః |
ఓం చంద్రవిద్యాయై నమః |
ఓం ఓం చంద్రమండలమధ్యగాయై నమః | 240
ఓం చారురూపాయై నమః |
ఓం చారుహాసాయై నమః |
ఓం చారుచంద్రకలాధరాయై నమః |
ఓం చరాచరజగన్నాథాయై నమః |
ఓం చక్రరాజనికేతనాయై నమః |
ఓం పార్వత్యై నమః |
ఓం పద్మనయనాయై నమః |
ఓం పద్మరాగసమప్రభాయై నమః |
ఓం పంచప్రేతాసనాసీనాయై నమః |
ఓం పంచబ్రహ్మస్పరూపిణ్యై నమః | 250
ఓం చిన్మయ్యై నమః |
ఓం పరమానందాయై నమః |
ఓం విఙ్ఞానఘనరూపిణ్యై నమః |
ఓం ధ్యానధ్యాతృధ్యేయరూపాయై నమః |
ఓం ర్ధ్మాధర్మవివర్జితాయై నమః |
ఓం విశ్వరూపాయై నమః |
ఓం జాగరిణ్యై నమః |
ఓం స్వపత్న్యై నమః |
ఓం తైజసాత్మికాయై నమః |
ఓం సుప్తాయై నమః | 260
ఓం ప్రాఙ్ఞాత్మికాయై నమః |
ఓం ఓం తుర్యాయై నమః |
ఓం సర్వావస్థావివర్జితాయై నమః |
ఓం సృష్ఠికర్త్ర్యై నమః |
ఓం బ్రహ్మరూపాయై నమః |
ఓం గోప్త్ర్యై నమః |
ఓం గోవిందరూపిణ్యై నమః |
ఓం సంహారిణ్యై నమః |
ఓం రుద్రరూపాయై నమః |
ఓం తిరోధానకర్యై నమః | 270
ఓం ఈశ్వర్యై నమః |
ఓం సదాశివాయై నమః |
ఓం అనుగ్రహదాయై నమః |
ఓం పంచకృత్యపరాయణాయై నమః |
ఓం భానుమండలమధ్యస్థాయై నమః |
ఓం భైరవ్యై నమః |
ఓం భగమాలిన్యై నమః |
ఓం పద్మాసనాయై నమః |
ఓం భగవత్యై నమః |
ఓం పద్మనాభసహోదర్యై నమః | 280
ఓం ఉన్మేషనిమిషోత్పన్నవిపన్నభువనావల్యై నమః |
ఓం సహస్రశీర్షవదనాయై నమః |
ఓం ఓం సహస్రాక్ష్యై నమః |
ఓం సహస్రపదే నమః |
ఓం ఆబ్రహ్మకీటజనన్యై నమః |
ఓం వర్ణాశ్రమవిధాయిన్యై నమః |
ఓం నిజాఙ్ఞారూపనిగమాయై నమః |
ఓం పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదాయై నమః |
ఓం శ్రుతిసీమంతసిందూరీకృత పాదాబ్జధూలికాయై నమః |
ఓం సకలాగమసందోహశుక్తిసంపుటమౌక్తికాయై నమః | 290
ఓం పురుషార్థప్రదాయై నమః |
ఓం పూర్ణాయై నమః |
ఓం భోగిన్యై నమః |
ఓం భువనేశ్వర్యై నమః |
ఓం అంబికాయై నమః |
ఓం అనాదినిధనాయై నమః |
ఓం హరిబ్రహ్మేంద్రసేవితాయై నమః |
ఓం నారాయణ్యై నమః |
ఓం నాదరూపాయై నమః |
ఓం నామరూపవివర్జితాయై నమః | 300
ఓం హ్రీంకార్యై నమః |
ఓం హ్రీమత్యై నమః |
ఓం ఓం హృద్యాయై నమః |
ఓం హేయోపాదేయవర్జితాయై నమః |
ఓం రాజరాజార్చితాయై నమః |
ఓం రాఙ్ఞై నమః |
ఓం రమ్యాయై నమః |
ఓం రాజీవలోచనాయై నమః |
ఓం రంజన్యై నమః |
ఓం రమణ్యై నమః | 310
ఓం రస్యాయై నమః |
ఓం రణత్కింకిణిమేఖలాయై నమః |
ఓం రమాయై నమః |
ఓం రాకేందువదనాయై నమః |
ఓం రతిరూపాయై నమః |
ఓం రతిప్రియాయై నమః |
ఓం రక్షాకర్యై నమః |
ఓం రాక్షసఘ్న్యై నమః |
ఓం రామాయై నమః |
ఓం రమణలంపటాయై నమః | 320
ఓం కామ్యాయై నమః |
ఓం కామకలారూపాయై నమః |
ఓం కదంబకుసుమప్రియాయై నమః |
ఓం కల్యాణ్యై నమః |
ఓం ఓం జగతీకందాయై నమః |
ఓం కరుణారససాగరాయై నమః |
ఓం కలావత్యై నమః |
ఓం కలాలాపాయై నమః |
ఓం కాంతాయై నమః |
ఓం కాదంబరీప్రియాయై నమః | 330
ఓం వరదాయై నమః |
ఓం వామనయనాయై నమః |
ఓం వారుణీమదవిహ్వలాయై నమః |
ఓం విశ్వాధికాయై నమః |
ఓం వేదవేద్యాయై నమః |
ఓం వింధ్యాచలనివాసిన్యై నమః |
ఓం విధాత్ర్యై నమః |
ఓం వేదజనన్యై నమః |
ఓం విష్ణుమాయాయై నమః |
ఓం విలాసిన్యై నమః | 340
ఓం క్షేత్రస్వరూపాయై నమః |
ఓం క్షేత్రేశ్యై నమః |
ఓం క్షేత్రక్షేత్రఙ్ఞపాలిన్యై నమః |
ఓం క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తాయై నమః |
ఓం క్షేత్రపాలసమర్చితాయై నమః |
ఓం విజయాయై నమః |
ఓం ఓం విమలాయై నమః |
ఓం వంద్యాయై నమః |
ఓం వందారుజనవత్సలాయై నమః |
ఓం వాగ్వాదిన్యై నమః | 350
ఓం వామకేశ్యై నమః |
ఓం వహ్నిమండలవాసిన్యై నమః |
ఓం భక్తిమత్కల్పలతికాయై నమః |
ఓం పశుపాశవిమోచిన్యై నమః |
ఓం సంహృతాశేషపాషండాయై నమః |
ఓం సదాచారప్రవర్తికాయై నమః |
ఓం తాపత్రయాగ్నిసంతప్తసమాహ్లాదనచంద్రికాయై నమః |
ఓం తరుణ్యై నమః |
ఓం తాపసారాధ్యాయై నమః |
ఓం తనుమధ్యాయై నమః | 360
ఓం తమోపహాయై నమః |
ఓం చిత్యై నమః |
ఓం తత్పదలక్ష్యార్థాయై నమః |
ఓం చిదేకరసరూపిణ్యై నమః |
ఓం స్వాత్మానందలవీభూత-బ్రహ్మాద్యానందసంతత్యై నమః |
ఓం పరాయై నమః |
ఓం ఓం ప్రత్యక్ చితీరూపాయై నమః |
ఓం పశ్యంత్యై నమః |
ఓం పరదేవతాయై నమః |
ఓం మధ్యమాయై నమః | 370
ఓం వైఖరీరూపాయై నమః |
ఓం భక్తమానసహంసికాయై నమః |
ఓం కామేశ్వరప్రాణనాడ్యై నమః |
ఓం కృతఙ్ఞాయై నమః |
ఓం కామపూజితాయై నమః |
ఓం శ్రృంగారరససంపూర్ణాయై నమః |
ఓం జయాయై నమః |
ఓం జాలంధరస్థితాయై నమః |
ఓం ఓడ్యాణపీఠనిలయాయై నమః |
ఓం బిందుమండలవాసిన్యై నమః | 380
ఓం రహోయాగక్రమారాధ్యాయై నమః |
ఓం రహస్తర్పణతర్పితాయై నమః |
ఓం సద్యః ప్రసాదిన్యై నమః |
ఓం విశ్వసాక్షిణ్యై నమః |
ఓం సాక్షివర్జితాయై నమః |
ఓం షడంగదేవతాయుక్తాయై నమః |
ఓం షాడ్గుణ్యపరిపూరితాయై నమః |
ఓం నిత్యక్లిన్నాయై నమః |
ఓం ఓం నిరుపమాయై నమః |
ఓం నిర్వాణసుఖదాయిన్యై నమః | 390
ఓం నిత్యాషోడశికారూపాయై నమః |
ఓం శ్రీకంఠార్ధశరీరిణ్యై నమః |
ఓం ప్రభావత్యై నమః |
ఓం ప్రభారూపాయై నమః |
ఓం ప్రసిద్ధాయై నమః |
ఓం పరమేశ్వర్యై నమః |
ఓం మూలప్రకృత్యై నమః |
ఓం అవ్యక్తాయై నమః |
ఓం వ్క్తావ్యక్తస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం వ్యాపిన్యై నమః | 400
ఓం వివిధాకారాయై నమః |
ఓం విద్యావిద్యాస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం మహాకామేశనయనకుముదాహ్లాదకౌముద్యై నమః |
ఓం భక్తాహార్దతమోభేదభానుమద్భానుసంతత్యై నమః |
ఓం శివదూత్యై నమః |
ఓం శివారాధ్యాయై నమః |
ఓం శివమూర్త్యై నమః |
ఓం శివంకర్యై నమః |
ఓం ఓం శివప్రియాయై నమః |
ఓం శివపరాయై నమః | 410
ఓం శిష్టేష్టాయై నమః |
ఓం శిష్టపూజితాయై నమః |
ఓం అప్రమేయాయై నమః |
ఓం స్వప్రకాశాయై నమః |
ఓం మనోవాచామగోచరాయై నమః |
ఓం చిచ్ఛక్త్యై నమః |
ఓం చేతనారూపాయై నమః |
ఓం జడశక్త్యై నమః |
ఓం జడాత్మికాయై నమః |
ఓం గాయత్ర్యై నమః | 420
ఓం వ్యాహృత్యై నమః |
ఓం సంధ్యాయై నమః |
ఓం ద్విజవృందనిషేవితాయై నమః |
ఓం తత్త్వాసనాయై నమః |
ఓం తస్మై నమః |
ఓం తుభ్యం నమః |
ఓం అయ్యై నమః |
ఓం పంచకోశాంతరస్థితాయై నమః |
ఓం నిఃసీమమహిమ్నే నమః |
ఓం నిత్యయౌవనాయై నమః | 430
ఓం ఓం మదశాలిన్యై నమః |
ఓం మదఘూర్ణితరక్తాక్ష్యై నమః |
ఓం మదపాటలగండభువే నమః |
ఓం చందనద్రవదిగ్ధాంగ్యై నమః |
ఓం చాంపేయకుసుమప్రియాయై నమః |
ఓం కుశలాయై నమః |
ఓం కోమలాకారాయై నమః |
ఓం కురుకుల్లాయై నమః |
ఓం కులేశ్వర్యై నమః |
ఓం కులకుండాలయాయై నమః | 440
ఓం కౌలమార్గతత్పరసేవితాయై నమః |
ఓం కుమారగణనాథాంబాయై నమః |
ఓం తుష్ట్యై నమః |
ఓం పుష్ట్యై నమః |
ఓం మత్యై నమః |
ఓం ధృత్యై నమః |
ఓం శాంత్యై నమః |
ఓం స్వస్తిమత్యై నమః |
ఓం కాంత్యై నమః |
ఓం నందిన్యై నమః | 450
ఓం విఘ్ననాశిన్యై నమః |
ఓం తేజోవత్యై నమః |
ఓం ఓం త్రినయనాయై నమః |
ఓం లోలాక్షీకామరూపిణ్యై నమః |
ఓం మాలిన్యై నమః |
ఓం హంసిన్యై నమః |
ఓం మాత్రే నమః |
ఓం మలయాచలవాసిన్యై నమః |
ఓం సుముఖ్యై నమః |
ఓం నలిన్యై నమః | 460
ఓం సుభ్రువే నమః |
ఓం శోభనాయై నమః |
ఓం సురనాయికాయై నమః |
ఓం కాలకంఠ్యై నమః |
ఓం కాంతిమత్యై నమః |
ఓం క్షోభిణ్యై నమః |
ఓం సూక్ష్మరూపిణ్యై నమః |
ఓం వజ్రేశ్వర్యై నమః |
ఓం వామదేవ్యై నమః |
ఓం వయో‌உవస్థావివర్జితాయై నమః | 470
ఓం సిద్ధేశ్వర్యై నమః |
ఓం సిద్ధవిద్యాయై నమః |
ఓం సిద్ధమాత్రే నమః |
ఓం యశస్విన్యై నమః |
ఓం ఓం విశుద్ధిచక్రనిలయాయై నమః |
ఓం ఆరక్తవర్ణాయై నమః |
ఓం త్రిలోచనాయై నమః |
ఓం ఖట్వాంగాదిప్రహరణాయై నమః |
ఓం వదనైకసమన్వితాయై నమః |
ఓం పాయసాన్నప్రియాయై నమః | 480
ఓం త్వక్స్థాయై నమః |
ఓం పశులోకభయంకర్యై నమః |
ఓం అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతాయై నమః |
ఓం డాకినీశ్వర్యై నమః |
ఓం అనాహతాబ్జనిలయాయై నమః |
ఓం శ్యామాభాయై నమః |
ఓం వదనద్వయాయై నమః |
ఓం దంష్ట్రోజ్వలాయై నమః |
ఓం అక్షమాలాదిధరాయై నమః |
ఓం రుధిరసంస్థితాయై నమః | 490
ఓం కాలరాత్ర్యాదిశక్త్యౌఘవృతాయై నమః |
ఓం స్నిగ్ధౌదనప్రియాయై నమః |
ఓం మహావీరేంద్రవరదాయై నమః |
ఓం రాకిణ్యంబాస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం మణిపూరాబ్జనిలయాయై నమః |
ఓం ఓం వదనత్రయసంయుతాయై నమః |
ఓం వజ్రాధికాయుధోపేతాయై నమః |
ఓం డామర్యాదిభిరావృతాయై నమః |
ఓం రక్తవర్ణాయై నమః |
ఓం మాంసనిష్ఠాయై నమః | 500
501. గుడాన్నప్రీతమానసాయై నమః |
ఓం సమస్తభక్తసుఖదాయై నమః |
ఓం లాకిన్యంబాస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం స్వాధిష్టానాంబుజగతాయై నమః |
ఓం చతుర్వక్త్రమనోహరాయై నమః |
ఓం శూలాద్యాయుధసంపన్నాయై నమః |
ఓం పీతవర్ణాయై నమః |
ఓం అతిగర్వితాయై నమః |
ఓం మేదోనిష్ఠాయై నమః |
ఓం మధుప్రీతాయై నమః | 510
ఓం బందిన్యాదిసమన్వితాయై నమః |
ఓం దధ్యన్నాసక్తహృదయాయై నమః |
ఓం కాకినీరూపధారిణ్యై నమః |
ఓం మూలాధారాంబుజారూఢాయై నమః |
ఓం పంచవక్త్రాయై నమః |
ఓం అస్థిసంస్థితాయై నమః |
ఓం అంకుశాదిప్రహరణాయై నమః |
ఓం ఓం వరదాది నిషేవితాయై నమః |
ఓం ముద్గౌదనాసక్తచిత్తాయై నమః |
ఓం సాకిన్యంబాస్వరూపిణ్యై నమః | 520
ఓం ఆఙ్ఞాచక్రాబ్జనిలాయై నమః |
ఓం శుక్లవర్ణాయై నమః |
ఓం షడాననాయై నమః |
ఓం మజ్జాసంస్థాయై నమః |
ఓం హంసవతీముఖ్యశక్తిసమన్వితాయై నమః |
ఓం హరిద్రాన్నైకరసికాయై నమః |
ఓం హాకినీరూపధారిణ్యై నమః |
ఓం సహస్రదలపద్మస్థాయై నమః |
ఓం సర్వవర్ణోపశోభితాయై నమః |
ఓం సర్వాయుధధరాయై నమః | 530
ఓం శుక్లసంస్థితాయై నమః |
ఓం సర్వతోముఖ్యై నమః |
ఓం సర్వౌదనప్రీతచిత్తాయై నమః |
ఓం యాకిన్యంబాస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం స్వాహాయై నమః |
ఓం స్వధాయై నమః |
ఓం అమత్యై నమః |
ఓం మేధాయై నమః |
ఓం ఓం శ్రుత్యై నమః |
ఓం స్మృత్యై నమః | 540
ఓం అనుత్తమాయై నమః |
ఓం పుణ్యకీర్త్యై నమః |
ఓం పుణ్యలభ్యాయై నమః |
ఓం పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయై నమః |
ఓం పులోమజార్చితాయై నమః |
ఓం బంధమోచన్యై నమః |
ఓం బర్బరాలకాయై నమః |
ఓం విమర్శరూపిణ్యై నమః |
ఓం విద్యాయై నమః |
ఓం వియదాదిజగత్ప్రసువే నమః | 550
ఓం సర్వ వ్యాధిప్రశమన్యై నమః |
ఓం సర్వ మృత్యునివారిణ్యై నమః |
ఓం అగ్రగణ్యాయై నమః |
ఓం అచింత్యరూపాయై నమః |
ఓం కలికల్మషనాశిన్యై నమః |
ఓం కాత్యాయన్యై నమః |
ఓం కాలహంత్ర్యై నమః |
ఓం కమలాక్షనిషేవితాయై నమః |
ఓం తాంబూలపూరితముఖ్యై నమః |
ఓం దాడిమీకుసుమప్రభాయై నమః | 560
ఓం ఓం మృగాక్ష్యై నమః |
ఓం మోహిన్యై నమః |
ఓం ముఖ్యాయై నమః |
ఓం మృడాన్యై నమః |
ఓం మిత్రరూపిణ్యై నమః |
ఓం నిత్యతృప్తాయై నమః |
ఓం భక్తనిధయే నమః |
ఓం నియంత్ర్యై నమః |
ఓం నిఖిలేశ్వర్యై నమః |
ఓం మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యాయై నమః | 570
ఓం మహాప్రలయసాక్షిణ్యై నమః |
ఓం పరాశక్త్యై నమః |
ఓం పరానిష్ఠాయై నమః |
ఓం ప్రఙ్ఞానఘనరూపిణ్యై నమః |
ఓం మాధ్వీపానాలసాయై నమః |
ఓం మత్తాయై నమః |
ఓం మాతృకావర్ణ రూపిణ్యై నమః |
ఓం మహాకైలాసనిలయాయై నమః |
ఓం మృణాలమృదుదోర్లతాయై నమః |
ఓం మహనీయాయై నమః | 580
ఓం దయామూర్త్యై నమః |
ఓం మహాసామ్రాజ్యశాలిన్యై నమః |
ఓం ఓం ఆత్మవిద్యాయై నమః |
ఓం మహావిద్యాయై నమః |
ఓం శ్రీవిద్యాయై నమః |
ఓం కామసేవితాయై నమః |
ఓం శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యాయై నమః |
ఓం త్రికూటాయై నమః |
ఓం కామకోటికాయై నమః |
ఓం కటాక్షకింకరీభూతకమలాకోటిసేవితాయై నమః | 590
ఓం శిరఃస్థితాయై నమః |
ఓం చంద్రనిభాయై నమః |
ఓం భాలస్థాయై‌ఐ నమః |
ఓం ఇంద్రధనుఃప్రభాయై నమః |
ఓం హృదయస్థాయై నమః |
ఓం రవిప్రఖ్యాయై నమః |
ఓం త్రికోణాంతరదీపికాయై నమః |
ఓం దాక్షాయణ్యై నమః |
ఓం దైత్యహంత్ర్యై నమః |
ఓం దక్షయఙ్ఞవినాశిన్యై నమః | 600
ఓం దరాందోలితదీర్ఘాక్ష్యై నమః |
ఓం దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖ్యై నమః |
ఓం గురూమూర్త్యై నమః |
ఓం ఓం గుణనిధయే నమః |
ఓం గోమాత్రే నమః |
ఓం గుహజన్మభువే నమః |
ఓం దేవేశ్యై నమః |
ఓం దండనీతిస్థాయై నమః |
ఓం దహరాకాశరూపిణ్యై నమః |
ఓం ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాంతతిథిమండలపూజితాయై నమః | 610
ఓం కలాత్మికాయై నమః |
ఓం కలానాథాయై నమః |
ఓం కావ్యాలాపవిమోదిన్యై నమః |
ఓం సచామరరమావాణీసవ్యదక్షిణసేవితాయై నమః |
ఓం ఆదిశక్తయై నమః |
ఓం అమేయాయై నమః |
ఓం ఆత్మనే నమః |
ఓం పరమాయై నమః |
ఓం పావనాకృతయే నమః |
ఓం అనేకకోటిబ్రహ్మాండజనన్యై నమః | 620
ఓం దివ్యవిగ్రహాయై నమః |
ఓం క్లీంకార్యై నమః |
ఓం కేవలాయై నమః |
ఓం ఓం గుహ్యాయై నమః |
ఓం కైవల్యపదదాయిన్యై నమః |
ఓం త్రిపురాయై నమః |
ఓం త్రిజగద్వంద్యాయై నమః |
ఓం త్రిమూర్త్యై నమః |
ఓం త్రిదశేశ్వర్యై నమః |
ఓం త్ర్యక్షర్యై నమః | 630
ఓం దివ్యగంధాఢ్యాయై నమః |
ఓం సిందూరతిలకాంచితాయై నమః |
ఓం ఉమాయై నమః |
ఓం శైలేంద్రతనయాయై నమః |
ఓం గౌర్యై నమః |
ఓం గంధర్వసేవితాయై నమః |
ఓం విశ్వగర్భాయై నమః |
ఓం స్వర్ణగర్భాయై నమః |
ఓం అవరదాయై నమః |
ఓం వాగధీశ్వర్యై నమః | 640
ఓం ధ్యానగమ్యాయై నమః |
ఓం అపరిచ్ఛేద్యాయై నమః |
ఓం ఙ్ఞానదాయై నమః |
ఓం ఙ్ఞానవిగ్రహాయై నమః |
ఓం సర్వవేదాంతసంవేద్యాయై నమః |
ఓం ఓం సత్యానందస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం లోపాముద్రార్చితాయై నమః |
ఓం లీలాక్లృప్తబ్రహ్మాండమండలాయై నమః |
ఓం అదృశ్యాయై నమః |
ఓం దృశ్యరహితాయై నమః | 650
ఓం విఙ్ఞాత్ర్యై నమః |
ఓం వేద్యవర్జితాయై నమః |
ఓం యోగిన్యై నమః |
ఓం యోగదాయై నమః |
ఓం యోగ్యాయై నమః |
ఓం యోగానందాయై నమః |
ఓం యుగంధరాయై నమః |
ఓం ఇచ్ఛాశక్తిఙ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తిస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం సర్వాధారాయై నమః |
ఓం సుప్రతిష్ఠాయై నమః | 660
ఓం సదసద్రూపధారిణ్యై నమః |
ఓం అష్టమూర్త్యై నమః |
ఓం అజాజైత్ర్యై నమః |
ఓం లోకయాత్రావిధాయిన్యై నమః |
ఓం ఏకాకిన్యై నమః |
ఓం ఓం భూమరూపాయై నమః |
ఓం నిద్వైతాయై నమః |
ఓం ద్వైతవర్జితాయై నమః |
ఓం అన్నదాయై నమః |
ఓం వసుదాయై నమః | 670
ఓం వృద్ధాయై నమః |
ఓం బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం బృహత్యై నమః |
ఓం బ్రాహ్మణ్యై నమః |
ఓం బ్రాహ్మయై నమః |
ఓం బ్రహ్మానందాయై నమః |
ఓం బలిప్రియాయై నమః |
ఓం భాషారూపాయై నమః |
ఓం బృహత్సేనాయై నమః |
ఓం భావాభావవిర్జితాయై నమః | 680
ఓం సుఖారాధ్యాయై నమః |
ఓం శుభకర్యై నమః |
ఓం శోభనాసులభాగత్యై నమః |
ఓం రాజరాజేశ్వర్యై నమః |
ఓం రాజ్యదాయిన్యై నమః |
ఓం రాజ్యవల్లభాయై నమః |
ఓం రాజత్కృపాయై నమః |
ఓం ఓం రాజపీఠనివేశితనిజాశ్రితాయై నమః |
ఓం రాజ్యలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం కోశనాథాయై నమః | 690
ఓం చతురంగబలేశ్వర్యై నమః |
ఓం సామ్రాజ్యదాయిన్యై నమః |
ఓం సత్యసంధాయై నమః |
ఓం సాగరమేఖలాయై నమః |
ఓం దీక్షితాయై నమః |
ఓం దైత్యశమన్యై నమః |
ఓం సర్వలోకవంశకర్యై నమః |
ఓం సర్వార్థదాత్ర్యై నమః |
ఓం సావిత్ర్యై నమః |
ఓం సచ్చిదానందరూపిణ్యై నమః | 700
ఓం దేశకాలాపరిచ్ఛిన్నాయై నమః |
ఓం సర్వగాయై నమః |
ఓం సర్వమోహిన్యై నమః |
ఓం సరస్వత్యై నమః |
ఓం శాస్త్రమయ్యై నమః |
ఓం గుహాంబాయై నమః |
ఓం గుహ్యరూపిణ్యై నమః |
ఓం సర్వోపాధివినిర్ముక్తాయై నమః |
ఓం ఓం సదాశివపతివ్రతాయై నమః |
ఓం సంప్రదాయేశ్వర్యై నమః | 710
ఓం సాధునే నమః |
ఓం యై నమః |
ఓం గురూమండలరూపిణ్యై నమః |
ఓం కులోత్తీర్ణాయై నమః |
ఓం భగారాధ్యాయై నమః |
ఓం మాయాయై నమః |
ఓం మధుమత్యై నమః |
ఓం మహ్యై నమః |
ఓం గణాంబాయై నమః |
ఓం గుహ్యకారాధ్యాయై నమః | 720
ఓం కోమలాంగ్యై నమః |
ఓం గురుప్రియాయై నమః |
ఓం స్వతంత్రాయై నమః |
ఓం సర్వతంత్రేశ్యై నమః |
ఓం దక్షిణామూర్తిరూపిణ్యై నమః |
ఓం సనకాదిసమారాధ్యాయై నమః |
ఓం శివఙ్ఞానప్రదాయిన్యై నమః |
ఓం చిత్కలాయై నమః |
ఓం ఆనందకలికాయై నమః |
ఓం ప్రేమరూపాయై నమః | 730
ఓం ఓం ప్రియంకర్యై నమః |
ఓం నామపారాయణప్రీతాయై నమః |
ఓం నందివిద్యాయై నమః |
ఓం నటేశ్వర్యై నమః |
ఓం మిథ్యాజగదధిష్ఠానాయై నమః |
ఓం ముక్తిదాయై నమః |
ఓం ముక్తిరూపిణ్యై నమః |
ఓం లాస్యప్రియాయై నమః |
ఓం లయకర్యై నమః |
ఓం లజ్జాయై నమః | 740
ఓం రంభాదివందితాయై నమః |
ఓం భవదావసుధావృష్ట్యై నమః |
ఓం పాపారణ్యదవానలాయై నమః |
ఓం దౌర్భాగ్యతూలవాతూలాయై నమః |
ఓం జరాధ్వాంతరవిప్రభాయై నమః |
ఓం భాగ్యాబ్ధిచంద్రికాయై నమః |
ఓం భక్తచిత్తకేకిఘనాఘనాయై నమః |
ఓం రోగపర్వతదంభోలయే నమః |
ఓం మృత్యుదారుకుఠారికాయై నమః |
ఓం మహేశ్వర్యై నమః | 750
ఓం మహాకాల్యై నమః |
ఓం మహాగ్రాసాయై నమః |
ఓం మహాశనాయై నమః |
ఓం అపర్ణాయై నమః |
ఓం ఓం చండికాయై నమః |
ఓం చండముండాసురనిషూదిన్యై నమః |
ఓం క్షరాక్షరాత్మికాయై నమః |
ఓం సర్వలోకేశ్యై నమః |
ఓం విశ్వధారిణ్యై నమః |
ఓం త్రివర్గదాత్ర్యై నమః | 760
ఓం సుభగాయై నమః |
ఓం త్ర్యంబకాయై నమః |
ఓం త్రిగుణాత్మికాయై నమః |
ఓం స్వర్గాపవర్గదాయై నమః |
ఓం శుద్ధాయై నమః |
ఓం జపాపుష్పనిభాకృతయే నమః |
ఓం ఓజోవత్యై నమః |
ఓం ద్యుతిధరాయై నమః |
ఓం యఙ్ఞరూపాయై నమః |
ఓం ప్రియవ్రతాయై నమః | 770
ఓం దురారాధ్యాయై నమః |
ఓం దురాధర్షాయై నమః |
ఓం పాటలీకుసుమప్రియాయై నమః |
ఓం మహత్యై నమః |
ఓం మేరునిలయాయై నమః |
ఓం మందారకుసుమప్రియాయై నమః |
ఓం ఓం వీరారాధ్యాయై నమః |
ఓం విరాడ్రూపాయై నమః |
ఓం విరజసే నమః |
ఓం విశ్వతోముఖ్యై నమః | 780
ఓం ప్రత్యగ్రూపాయై నమః |
ఓం పరాకాశాయై నమః |
ఓం ప్రాణదాయై నమః |
ఓం ప్రాణరూపిణ్యై నమః |
ఓం మార్తాండభైరవారాధ్యాయై నమః |
ఓం మంత్రిణీన్యస్తరాజ్యధురే నమః |
ఓం త్రిపురేశ్యై నమః |
ఓం జయత్సేనాయై నమః |
ఓం నిస్త్రైగుణ్యాయై నమః |
ఓం పరాపరాయై నమః | 790
ఓం సత్యఙ్ఞానానందరూపాయై నమః |
ఓం సామరస్యపరాయణాయై నమః |
ఓం కపర్దిన్యై నమః |
ఓం కలామాలాయై నమః |
ఓం కామదుఘే నమః |
ఓం కామరూపిణ్యై నమః |
ఓం కలానిధయే నమః |
ఓం కావ్యకలాయై నమః |
ఓం ఓం రసఙ్ఞాయై నమః |
ఓం రసశేవధయే నమః | 800
ఓం పుష్టాయై నమః |
ఓం పురాతనాయై నమః |
ఓం పూజ్యాయై నమః |
ఓం పుష్కరాయై నమః |
ఓం పుష్కరేక్షణాయై నమః |
ఓం పరస్మై జ్యోతిషే నమః |
ఓం పరస్మై ధామ్నే నమః |
ఓం పరమాణవే నమః |
ఓం పరాత్పరాయై నమః |
ఓం పాశహస్తాయై నమః | 810
ఓం పాశహంత్ర్యై నమః |
ఓం పరమంత్రవిభేదిన్యై నమః |
ఓం మూర్తాయై నమః |
ఓం అమూర్తాయై నమః |
ఓం అనిత్యతృప్తాయై నమః |
ఓం మునిమానసహంసికాయై నమః |
ఓం సత్యవ్రతాయై నమః |
ఓం సత్యరూపాయై నమః |
ఓం సర్వాంతర్యామిణ్యై నమః |
ఓం సత్యై నమః | 820
ఓం ఓం బ్రహ్మాణ్యై నమః |
ఓం బ్రహ్మణే నమః |
ఓం జనన్యై నమః |
ఓం బహురూపాయై నమః |
ఓం బుధార్చితాయై నమః |
ఓం ప్రసవిత్ర్యై నమః |
ఓం ప్రచండాయై నమః |
ఓం ఆఙ్ఞాయై నమః |
ఓం ప్రతిష్ఠాయై నమః |
ఓం ప్రకటాకృతయే నమః | 830
ఓం ప్రాణేశ్వర్యై నమః |
ఓం ప్రాణదాత్ర్యై నమః |
ఓం పంచాశత్పీఠరూపిణ్యై నమః |
ఓం విశ్రృంఖలాయై నమః |
ఓం వివిక్తస్థాయై నమః |
ఓం వీరమాత్రే నమః |
ఓం వియత్ప్రసువే నమః |
ఓం ముకుందాయై నమః |
ఓం ముక్తినిలయాయై నమః |
ఓం మూలవిగ్రహరూపిణ్యై నమః | 840
ఓం భావఙ్ఞాయై నమః |
ఓం భవరోగధ్న్యై నమః |
ఓం ఓం భవచక్రప్రవర్తిన్యై నమః |
ఓం ఛందఃసారాయై నమః |
ఓం శాస్త్రసారాయై నమః |
ఓం మంత్రసారాయై నమః |
ఓం తలోదర్యై నమః |
ఓం ఉదారకీర్తయే నమః |
ఓం ఉద్దామవైభవాయై నమః |
ఓం వర్ణరూపిణ్యై నమః | 850
ఓం జన్మమృత్యుజరాతప్తజన
విశ్రాంతిదాయిన్యై నమః |
ఓం సర్వోపనిషదుద్ ఘుష్టాయై నమః |
ఓం శాంత్యతీతకలాత్మికాయై నమః |
ఓం గంభీరాయై నమః |
ఓం గగనాంతఃస్థాయై నమః |
ఓం గర్వితాయై నమః |
ఓం గానలోలుపాయై నమః |
ఓం కల్పనారహితాయై నమః |
ఓం కాష్ఠాయై నమః |
ఓం అకాంతాయై నమః | 860
ఓం కాంతార్ధవిగ్రహాయై నమః |
ఓం కార్యకారణనిర్ముక్తాయై నమః |
ఓం కామకేలితరంగితాయై నమః |
ఓం కనత్కనకతాటంకాయై నమః |
ఓం లీలావిగ్రహధారిణ్యై నమః |
ఓం అజాయై నమః |
ఓం క్షయవినిర్ముక్తాయై నమః |
ఓం ముగ్ధాయై నమః |
ఓం క్షిప్రప్రసాదిన్యై నమః |
ఓం అంతర్ముఖసమారాధ్యాయై నమః | 870
ఓం బహిర్ముఖసుదుర్లభాయై నమః |
ఓం త్రయ్యై నమః |
ఓం త్రివర్గనిలయాయై నమః |
ఓం త్రిస్థాయై నమః |
ఓం త్రిపురమాలిన్యై నమః |
ఓం నిరామయాయై నమః |
ఓం నిరాలంబాయై నమః |
ఓం స్వాత్మారామాయై నమః |
ఓం సుధాసృత్యై నమః |
ఓం సంసారపంకనిర్మగ్న
సముద్ధరణపండితాయై నమః | 880
ఓం యఙ్ఞప్రియాయై నమః |
ఓం యఙ్ఞకర్త్ర్యై నమః |
ఓం యజమానస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం ధర్మాధారాయై నమః |
ఓం ఓం ధనాధ్యక్షాయై నమః |
ఓం ధనధాన్యవివర్ధిన్యై నమః |
ఓం విప్రప్రియాయై నమః |
ఓం విప్రరూపాయై నమః |
ఓం విశ్వభ్రమణకారిణ్యై నమః |
ఓం విశ్వగ్రాసాయై నమః | 890
ఓం విద్రుమాభాయై నమః |
ఓం వైష్ణవ్యై నమః |
ఓం విష్ణురూపిణ్యై నమః |
ఓం అయోన్యై నమః వర్ అయోనయే
ఓం యోనినిలయాయై నమః |
ఓం కూటస్థాయై నమః |
ఓం కులరూపిణ్యై నమః |
ఓం వీరగోష్ఠీప్రియాయై నమః |
ఓం వీరాయై నమః |
ఓం నైష్కర్మ్యాయై నమః | 900
ఓం నాదరూపిణ్యై నమః |
ఓం విఙ్ఞానకలనాయై నమః |
ఓం కల్యాయై నమః |
ఓం విదగ్ధాయై నమః |
ఓం బైందవాసనాయై నమః |
ఓం తత్వాధికాయై నమః |
ఓం ఓం తత్వమయ్యై నమః |
ఓం తత్వమర్థస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం సామగానప్రియాయై నమః |
ఓం సౌమ్యాయై నమః | 910
ఓం సదాశివకుటుంబిన్యై నమః |
ఓం సవ్యాపసవ్యమార్గస్థాయై నమః |
ఓం సర్వాపద్వినివారిణ్యై నమః |
ఓం స్వస్థాయై నమః |
ఓం స్వభావమధురాయై నమః |
ఓం ధీరాయై నమః |
ఓం ధీరసమర్చితాయై నమః |
ఓం చైతన్యార్ఘ్యసమారాధ్యాయై నమః |
ఓం చైతన్యకుసుమప్రియాయై నమః |
ఓం సదోదితాయై నమః | 920
ఓం సదాతుష్ఠాయై నమః |
ఓం తరుణాదిత్యపాటలాయై నమః |
ఓం దక్షిణాదక్షిణారాధ్యాయై నమః |
ఓం దరస్మేరముఖాంబుజాయై నమః |
ఓం కౌలినీకేవలాయై నమః |
ఓం అనర్ధ్య కైవల్యపదదాయిన్యై నమః |
ఓం స్తోత్రప్రియాయై నమః |
ఓం స్తుతిమత్యై నమః |
ఓం ఓం శ్రుతిసంస్తుతవైభవాయై నమః |
ఓం మనస్విన్యై నమః | 930
ఓం మానవత్యై నమః |
ఓం మహేశ్యై నమః |
ఓం మంగలాకృత్యే నమః |
ఓం విశ్వమాత్రే నమః |
ఓం జగద్ధాత్ర్యై నమః |
ఓం విశాలాక్ష్యై నమః |
ఓం విరాగిణ్యై నమః |
ఓం ప్రగల్భాయై నమః |
ఓం పరమోదారాయై నమః |
ఓం పరామోదాయై నమః | 940
ఓం మనోమయ్యై నమః |
ఓం వ్యోమకేశ్యై నమః |
ఓం విమానస్థాయై నమః |
ఓం వజ్రిణ్యై నమః |
ఓం వామకేశ్వర్యై నమః |
ఓం పంచయఙ్ఞప్రియాయై నమః |
ఓం పంచప్రేతమంచాధిశాయిన్యై నమః |
ఓం పంచమ్యై నమః |
ఓం పంచభూతేశ్యై నమః |
ఓం పంచసంఖ్యోపచారిణ్యై నమః | 950
ఓం ఓం శాశ్వత్యై నమః |
ఓం శాశ్వతైశ్వర్యాయై నమః |
ఓం శర్మదాయై నమః |
ఓం శంభుమోహిన్యై నమః |
ఓం ధరాయై నమః |
ఓం ధరసుతాయై నమః |
ఓం ధన్యాయై నమః |
ఓం ధర్మిణ్యై నమః |
ఓం ధర్మవర్ధిన్యై నమః |
ఓం లోకాతీతాయై నమః | 960
ఓం గుణాతీతాయై నమః |
ఓం సర్వాతీతాయై నమః |
ఓం శామాత్మికాయై నమః |
ఓం బంధూకకుసుమప్రఖ్యాయై నమః |
ఓం బాలాయై నమః |
ఓం లీలావినోదిన్యై నమః |
ఓం సుమంగల్యై నమః |
ఓం సుఖకర్యై నమః |
ఓం సువేషాఢ్యాయై నమః |
ఓం సువాసిన్యై నమః | 970
ఓం సువాసిన్యర్చనప్రీతాయై నమః |
ఓం ఆశోభనాయై నమః |
ఓం ఓం శుద్ధమానసాయై నమ
ఓం బిందుతర్పణసంతుష్టాయై నమః |
ఓం పూర్వజాయై నమః |
ఓం త్రిపురాంబికాయై నమః |
ఓం దశముద్రాసమారాధ్యాయై నమః |
ఓం త్రిపురాశ్రీవశంకర్యై నమః |
ఓం ఙ్ఞానముద్రాయై నమః |
ఓం ఙ్ఞానగమ్యాయై నమః | 980
ఓం ఙ్ఞానఙ్ఞేయస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం యోనిముద్రాయై నమః |
ఓం త్రిఖండేశ్యై నమః |
ఓం త్రిగుణాయై నమః |
ఓం అంబాయై నమః |
ఓం త్రికోణగాయై నమః |
ఓం అనఘాయై నమః |
ఓం అద్భుతచారిత్రాయై నమః |
ఓం వాఞ్ఛితార్థప్రదాయిన్యై నమః |
ఓం అభ్యాసాతిశయఙ్ఞాతాయై నమః | 990
ఓం షడధ్వాతీతరూపిణ్యై నమః |
ఓం అవ్యాజకరుణామూర్తయే నమః |
ఓం అఙ్ఞానధ్వాంతదీపికాయై నమః |
ఓం ఆబాలగోపవిదితాయై నమః |
ఓం ఓం సర్వానుల్లంఘ్యశాసనాయై నమః |
ఓం శ్రీచక్రరాజనిలయాయై నమః |
ఓం శ్రీమత్త్రిపురసుందర్యై నమః |
ఓం ఓం శ్రీశివాయై నమః |
ఓం శివశక్త్యైక్యరూపిణ్యై నమః |
ఓం లలితాంబికాయై నమః | 1000
||ఓం తత్సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు ||
||ఇతి శ్రీలలితసహస్రనామావలిః సంపూర్ణా ||

Tamil

Sree Lalita Sahasra Namavali – Tamil

Comments Off on Sree Lalita Sahasra Namavali – Tamil 20 October 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ரசன: வாக்தேவீ

|| த்யானம் ||
ஸின்தூராருணவிக்ரஹாம் த்ரினயனாம் மாணிக்யமௌலிஸ்புரத்
தாரானாயகஶேகராம் ஸ்மிதமுகீமாபீனவக்ஷோருஹாம் |
பாணிப்யாமலிபூர்ணரத்னசஷகம் ரக்தோத்பலம் பிப்ரதீம்
ஸௌம்யாம் ரத்னகடஸ்தரக்தசரணாம் த்யாயேத்பராமம்பிகாம் ||

அருணாம் கருணாதரங்கிதாக்ஷீம் த்றுதபாஶாங்குஶபுஷ்பபாணசாபாம் |
அணிமாதிபிராவ்றுதாம் மயூகைரஹமித்யேவ விபாவயே பவானீம் ||

த்யாயேத் பத்மாஸனஸ்தாம் விகஸிதவதனாம் பத்மபத்ராயதாக்ஷீம்
ஹேமாபாம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலிதலஸத்தேமபத்மாம் வராங்கீம் |
ஸர்வாலங்காரயுக்தாம் ஸததமபயதாம் பக்தனம்ராம் பவானீம்
ஶ்ரீவித்யாம் ஶான்தமூர்திம் ஸகலஸுரனுதாம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதாத்ரீம் ||

ஸகுங்குமவிலேபனாமலிகசும்பிகஸ்தூரிகாம்
ஸமன்தஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம் |
அஶேஷஜனமோஹினீமருணமால்யபூஷாம்பராம்
ஜபாகுஸுமபாஸுராம் ஜபவிதௌ ஸ்மரேதம்பிகாம் ||

||அத ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரனாமாவலீ ||
ஓம் ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஶ்ரீமாத்ரே னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீமத்ஸிம்ஹாஸனேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் சிதக்னிகுண்டஸம்பூதாயை னமஃ |
ஓம் தேவகார்யஸமுத்யதாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் உத்யத்பானுஸஹஸ்ராபாயை னமஃ |
ஓம் சதுர்பாஹுஸமன்விதாயை னமஃ |
ஓம் ராகஸ்வரூபபாஶாட்யாயை னமஃ |
ஓம் க்ரோதாகாராங்குஶோஜ்ஜ்வலாயை னமஃ |
ஓம் மனோரூபேக்ஷுகோதண்டாயை னமஃ | 10
ஓம் பம்சதன்மாத்ரஸாயகாயை னமஃ |
ஓம் னிஜாருணப்ரபாபூரமஜ்ஜத் ப்ரஹ்மாண்டமண்டலாயை னமஃ |
ஓம் சம்பகாஶோகபுன்னாகஸௌகன்திக-லஸத்கசாயை னமஃ |
ஓம் குருவின்தமணிஶ்ரேணீகனத்கோடீரமண்டிதாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் அஷ்டமீசன்த்ரவிப்ராஜதலிகஸ்தலஶோபிதாயை னமஃ |
ஓம் முகசன்த்ரகலம்காபம்றுகனாபிவிஶேஷகாயை னமஃ |
ஓம் வதனஸ்மரமாம்கல்யக்றுஹதோரணசில்லிகாயை னமஃ |
ஓம் வக்த்ரலக்ஷ்மீபரீவாஹசலன்மீனாபலோசனாயை னமஃ |
ஓம் னவசம்பகபுஷ்பாபனாஸாதண்டவிராஜிதாயை னமஃ |
ஓம் தாராகான்திதிரஸ்காரினாஸாபரணபாஸுராயை னமஃ | 20
ஓம் கதம்பமஞ்ஜரீக்~லுப்தகர்ணபூரமனோஹராயை னமஃ |
ஓம் தாடம்கயுகலீபூததபனோடுபமண்டலாயை னமஃ |
ஓம் பத்மராகஶிலாதர்ஶபரிபாவிகபோலபுவே னமஃ |
ஓம் னவவித்ருமபிம்பஶ்ரீன்யக்காரிரதனச்சதாயை னமஃ |
ஓம் ஶுத்தவித்யாங்குராகாரத்விஜபங்க்தித்வயோஜ்ஜ்வலாயை னமஃ |
ஓம் கர்பூரவீடிகாமோதஸமாகர்ஷி திகன்தராயை னமஃ |
ஓம் னிஜஸல்லாபமாதுர்ய வினிர்பத்ஸிதகச்சப்யை னமஃ |
ஓம் மன்தஸ்மிதப்ரபாபூரமஜ்ஜத்காமேஶமானஸாயை னமஃ |
ஓம் அனாகலிதஸாத்றுஶ்யசிபுகஶ்ரீவிராஜிதாயை னமஃ |
ஓம் காமேஶபத்தமாங்கல்யஸூத்ரஶோபிதகன்தராயை னமஃ | 30
ஓம் கனகாங்கதகேயூரகமனீயமுஜான்விதாயை னமஃ |
ஓம் ரத்னக்ரைவேய சின்தாகலோலமுக்தாபலான்விதாயை னமஃ |
ஓம் காமேஶ்வாரப்ரேமரத்னமணிப்ரதிபணஸ்தன்யை னமஃ |
ஓம் னாப்யாலவாலரோமாலிலதாபலகுசத்வய்யை னமஃ |
ஓம் லக்ஷ்யரோமலதாதாரதாஸமுன்னேயமத்யமாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்தனபாரதலன்மத்யபட்டபன்தவலித்ரயாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் அருணாருணகௌஸும்பவஸ்த்ரபாஸ்வத்கடீதட்யை னமஃ |
ஓம் ரத்னகிங்கிணிகாரம்யரஶனாதாமபூஷிதாயை னமஃ |
ஓம் காமேஶஜ்ஞாதஸௌபாக்யமார்தவோருத்வயான்விதாயை னமஃ |
ஓம் மாணிக்யமுகுடாகாரஜானுத்வயவிராஜிதாயை னமஃ | 40
ஓம் இன்த்ரகோபபரிக்ஷிப்தஸ்மரதூணாபஜங்கிகாயை னமஃ |
ஓம் கூடகூல்பாயை னமஃ |
ஓம் கூர்ம ப்றுஷ்டஜயிஷ்ணுப்ரபதான்விதாயை னமஃ |
ஓம் னகதீதிதிஸஞ்சன்னனமஜ்ஜனதமோகுணாயை னமஃ |
ஓம் பதத்வயப்ரபாஜாலபராக்றுதஸரோருஹாயை னமஃ |
ஓம் ஶிஞ்ஜானமணிமஞ்ஜீரமண்டிதஶ்ரீபதாம்புஜாயை னமஃ |
ஓம் மராலீமன்தகமனாயை னமஃ |
ஓம் மஹாலாவண்யஶேவதயே னமஃ |
ஓம் ஸர்வாருணாயை னமஃ |
ஓம் அனவத்யாங்க்யை னமஃ | 50
ஓம் ஸர்வாபரணபூஷிதாயை னமஃ |
ஓம் ஶிவகாமேஶ்வராங்கஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ஶிவாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வாதீனவல்லபாயை னமஃ |
ஓம் ஸுமேருமத்யஶ்றுங்கஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீமன்னகரனாயிகாயை னமஃ |
ஓம் சின்தாமணிக்றுஹான்தஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் பஞ்சப்ரஹ்மாஸனஸ்திதாயை னமஃ |
ஓம் மஹாபத்மாடவீஸம்ஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் கதம்பவனவாஸின்யை னமஃ | 60
ஓம் ஸுதாஸாகரமத்யஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் காமாக்ஷ்யை னமஃ |
ஓம் காமதாயின்யை னமஃ |
ஓம் தேவர்ஷிகணஸம்காதஸ்தூயமானாத்மவைபாயை னமஃ |
ஓம் பண்டாஸுரவதோத்யுக்தஶக்திஸேனாஸமன்விதாயை னமஃ |
ஓம் ஸம்பத்கரீஸமாரூடஸிம்துரவ்ரஜஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் அஶ்வாரூடாதிஷ்டிதாஶ்வகோடிகோடிபிராவ்றுதாயை னமஃ |
ஓம் சக்ரராஜரதாரூடஸர்வாயுதபரிஷ்க்றுதாயை னமஃ |
ஓம் கேயசக்ரரதாரூடமன்த்ரிணீபரிஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் கிரிசக்ரரதாரூடதண்டனாதாபுரஸ்க்றுதாயை னமஃ | 70
ஓம் ஜ்வாலாமாலினிகாக்ஷிப்தவஹ்னிப்ராகாரமத்யகாயை னமஃ |
ஓம் பண்டஸைன்யவதோத்யுக்தஶக்திவிக்ரமஹர்ஷிதாயை னமஃ |
ஓம் னித்யாபராக்ரமாடோபனிரீக்ஷணஸமுத்ஸுகாயை னமஃ |
ஓம் பண்டபுத்ரவதோத்யுக்தபாலாவிக்ரமனன்திதாயை னமஃ |
ஓம் மன்த்ரிண்யம்பாவிரசிதவிஷங்கவததோஷிதாயை னமஃ |
ஓம் விஶுக்ரப்ராணஹரணவாராஹீவீர்யனன்திதாயை னமஃ |
ஓம் காமேஶ்வரமுகாலோககல்பிதஶ்ரீகணேஶ்வராயை னமஃ |
ஓம் மஹாகணேஶனிர்பின்னவிக்னயன்த்ரப்ரஹர்ஷிதாயை னமஃ |
ஓம் பண்டாஸுரேன்த்ரனிர்முக்தஶஸ்த்ரப்ரத்யஸ்த்ரவர்ஷிண்யை னமஃ |
ஓம் கராங்குலினகோத்பன்னனாராயணதஶாக்றுத்யை னமஃ | 80
ஓம் மஹாபாஶுபதாஸ்த்ராக்னினிர்தக்தாஸுரஸைனிகாயை னமஃ |
ஓம் காமேஶ்வராஸ்த்ரனிர்தக்தஸபாண்டாஸுரஶூன்யகாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரஹ்மோபேன்த்ரமஹேன்த்ராதிதேவஸம்ஸ்துதவைபவாயை னமஃ |
ஓம் ஹரனேத்ராக்னிஸம்தக்தகாமஸம்ஜீவனௌஷத்யை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீமத்வாக்பவகூடைகஸ்வரூபமுகபங்கஜாயை னமஃ |
ஓம் கண்டாதஃ கடிபர்யன்தமத்யகூடஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஶக்திகூடைகதாபன்னகட்யதோபாகதாரிண்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் மூலமன்த்ராத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் மூலகூடத்ரயகலேபராயை னமஃ |
ஓம் குலாம்றுதைகரஸிகாயை னமஃ | 90
ஓம் குலஸம்கேதபாலின்யை னமஃ |
ஓம் குலாங்கனாயை னமஃ |
ஓம் குலான்தஃஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் கௌலின்யை னமஃ |
ஓம் குலயோகின்யை னமஃ |
ஓம் அகுலாயை னமஃ |
ஓம் ஸமயான்தஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ஸமயாசாரதத்பராயை னமஃ |
ஓம் மூலாதாரைகனிலயாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரஹ்மக்ரன்திவிபேதின்யை னமஃ | 100
ஓம் மணிபூரான்தருதிதாயை னமஃ |
ஓம் விஷ்ணுக்ரன்திவிபேதின்யை னமஃ |
ஓம் ஆஜ்ஞாசக்ரான்தராலஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ருத்ரக்ரன்திவிபேதின்யை னமஃ |
ஓம் ஸஹஸ்ராராம்புஜாரூடாயை னமஃ |
ஓம் ஸுதாஸாராபிவர்ஷிண்யை னமஃ |
ஓம் தடில்லதாஸமருச்யை னமஃ |
ஓம் ஷட்சக்ரோபரிஸம்ஸ்திதாயை னமஃ |
ஓம் மஹாஸக்த்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் குண்டலின்யை னமஃ | 110
ஓம் பிஸதன்துதனீயஸ்யை னமஃ |
ஓம் பவான்யை னமஃ |
ஓம் பாவனாகம்யாயை னமஃ |
ஓம் பவாரண்யகுடாரிகாயை னமஃ |
ஓம் பத்ரப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் பத்ரமூர்த்யை னமஃ |
ஓம் பக்தஸௌபாக்யதாயின்யை னமஃ |
ஓம் பக்திப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் பக்திகம்யாயை னமஃ |
ஓம் பக்திவஶ்யாயை னமஃ | 120
ஓம் பயாபஹாயை னமஃ |
ஓம் ஶாம்பவ்யை னமஃ |
ஓம் ஶாரதாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் ஶர்வாண்யை னமஃ |
ஓம் ஶர்மதாயின்யை னமஃ |
ஓம் ஶாம்கர்யை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீகர்யை னமஃ |
ஓம் ஸாத்வ்யை னமஃ |
ஓம் ஶரச்சன்த்ரனிபானனாயை னமஃ |
ஓம் ஶாதோதர்யை னமஃ | 130
ஓம் ஶான்திமத்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் னிராதாராயை னமஃ |
ஓம் னிரஞ்ஜனாயை னமஃ |
ஓம் னிர்லேபாயை னமஃ |
ஓம் னிர்மலாயை னமஃ |
ஓம் னித்யாயை னமஃ |
ஓம் னிராகாராயை னமஃ |
ஓம் னிராகுலாயை னமஃ |
ஓம் னிர்குணாயை னமஃ |
ஓம் னிஷ்கலாயை னமஃ | 140
ஓம் ஶான்தாயை னமஃ |
ஓம் னிஷ்காமாயை னமஃ |
ஓம் னிருபப்லவாயை னமஃ |
ஓம் னித்யமுக்தாயை னமஃ |
ஓம் னிர்விகாராயை னமஃ |
ஓம் னிஷ்ப்ரபஞ்சாயை னமஃ |
ஓம் னிராஶ்ரயாயை னமஃ |
ஓம் னித்யஶுத்தாயை னமஃ |
ஓம் னித்யபுத்தாயை னமஃ |
ஓம் னிரவத்யாயை னமஃ | 150
ஓம் னிரன்தராயை னமஃ |
ஓம் னிஷ்காரணாயை னமஃ |
ஓம் னிஷ்கலம்காயை னமஃ |
ஓம் ஓம் னிருபாதயே னமஃ |
ஓம் னிரீஶ்வராயை னமஃ |
ஓம் னீராகயை னமஃ |
ஓம் ராகமதன்யை னமஃ |
ஓம் னிர்மதாயை னமஃ |
ஓம் மதனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் னிஶ்சின்தாயை னமஃ | 160
ஓம் னிரஹங்காராயை னமஃ |
ஓம் னிர்மோஹாயை னமஃ |
ஓம் மோஹனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் னிர்மமாயை னமஃ |
ஓம் மமதாஹன்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் னிஷ்பாபாயை னமஃ |
ஓம் பாபனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் னிஷ்க்ரோதாயை னமஃ |
ஓம் க்ரோதஶமன்யை னமஃ |
ஓம் னிர்லோபாயை னமஃ | 170
ஓம் லோபனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் னிஃஸம்ஶயாயை னமஃ |
ஓம் ஸம்ஶயக்ன்யை னமஃ |
ஓம் னிர்பவாயை னமஃ |
ஓம் பவனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் னிர்விகல்பாயை னமஃ |
ஓம் னிராபாதாயை னமஃ |
ஓம் னிர்பேதாயை னமஃ |
ஓம் பேதனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் னிர்னாஶாயை னமஃ | 180
ஓம் ம்றுத்யுமதன்யை னமஃ |
ஓம் னிஷ்க்ரியாயை னமஃ |
ஓம் னிஷ்பரிக்ரஹாயை னமஃ |
ஓம் னிஸ்துலாயை னமஃ |
ஓம் னீலசிகுராயை னமஃ |
ஓம் னிரபாயாயை னமஃ |
ஓம் னிரத்யயாயை னமஃ |
ஓம் துர்லபாயை னமஃ |
ஓம் துர்கமாயை னமஃ |
ஓம் துர்காயை னமஃ | 190
ஓம் துஃகஹன்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் ஸுகப்ரதாயை னமஃ |
ஓம் துஷ்டதூராயை னமஃ |
ஓம் துராசாரஶமன்யை னமஃ |
ஓம் தோஷவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை னமஃ |
ஓம் ஸான்த்ரகருணாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஸமானாதிகவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வஶக்திமய்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வமம்கலாயை னமஃ | 200
ஓம் ஸத்கதிப்ரதாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வேஶ்வயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வமய்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வமன்த்ரஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வயன்த்ராத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வதன்த்ரரூபாயை னமஃ |
ஓம் மனோன்மன்யை னமஃ |
ஓம் மாஹேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் மஹாதேவ்யை னமஃ |
ஓம் மஹாலக்ஷ்ம்யை னமஃ | 210
ஓம் ம்றுடப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் மஹாரூபாயை னமஃ |
ஓம் மஹாபூஜ்யாயை னமஃ |
ஓம் மஹாபாதகனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் மஹாமாயாயை னமஃ |
ஓம் மஹாஸத்வாயை னமஃ |
ஓம் மஹாஶக்த்யை னமஃ |
ஓம் மஹாரத்யை னமஃ |
ஓம் மஹாபோகாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் மஹைஶ்வர்யாயை னமஃ | 220
ஓம் மஹாவீர்யாயை னமஃ |
ஓம் மஹாபலாயை னமஃ |
ஓம் மஹாபுத்த்யை னமஃ |
ஓம் மஹாஸித்த்யை னமஃ |
ஓம் மஹாயோகேஶ்வரேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் மஹாதன்த்ராயை னமஃ |
ஓம் மஹாமன்த்ராயை னமஃ |
ஓம் மஹாயன்த்ராயை னமஃ |
ஓம் மஹாஸனாயை னமஃ |
ஓம் மஹாயாகக்ரமாராத்யாயை னமஃ | 230
ஓம் மஹாபைரவபூஜிதாயை னமஃ |
ஓம் மஹேஶ்வரமஹாகல்பமஹா தாண்டவஸாக்ஷிண்யை னமஃ |
ஓம் மஹாகாமேஶமஹிஷ்யை னமஃ |
ஓம் மஹாத்ரிபுரஸுன்தர்யை னமஃ |
ஓம் சதுஃஷஷ்ட்யுபசாராட்யாயை னமஃ |
ஓம் சதுஃஷஷ்டிகலாமய்யை னமஃ |
ஓம் மஹாசதுஃஷஷ்டிகோடி யோகினீகணஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் மனுவித்யாயை னமஃ |
ஓம் சன்த்ரவித்யாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் சன்த்ரமண்டலமத்யகாயை னமஃ | 240
ஓம் சாருரூபாயை னமஃ |
ஓம் சாருஹாஸாயை னமஃ |
ஓம் சாருசன்த்ரகலாதராயை னமஃ |
ஓம் சராசரஜகன்னாதாயை னமஃ |
ஓம் சக்ரராஜனிகேதனாயை னமஃ |
ஓம் பார்வத்யை னமஃ |
ஓம் பத்மனயனாயை னமஃ |
ஓம் பத்மராகஸமப்ரபாயை னமஃ |
ஓம் பஞ்சப்ரேதாஸனாஸீனாயை னமஃ |
ஓம் பஞ்சப்ரஹ்மஸ்பரூபிண்யை னமஃ | 250
ஓம் சின்மய்யை னமஃ |
ஓம் பரமானன்தாயை னமஃ |
ஓம் விஜ்ஞானகனரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் த்யானத்யாத்றுத்யேயரூபாயை னமஃ |
ஓம் ர்த்மாதர்மவிவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் விஶ்வரூபாயை னமஃ |
ஓம் ஜாகரிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்வபத்ன்யை னமஃ |
ஓம் தைஜஸாத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் ஸுப்தாயை னமஃ | 260
ஓம் ப்ராஜ்ஞாத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் துர்யாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வாவஸ்தாவிவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்றுஷ்டிகர்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் ப்ரஹ்மரூபாயை னமஃ |
ஓம் கோப்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் கோவின்தரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸம்ஹாரிண்யை னமஃ |
ஓம் ருத்ரரூபாயை னமஃ |
ஓம் திரோதானகர்யை னமஃ | 270
ஓம் ஈஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் ஸதாஶிவாயை னமஃ |
ஓம் அனுக்ரஹதாயை னமஃ |
ஓம் பம்சக்றுத்யபராயணாயை னமஃ |
ஓம் பானுமண்டலமத்யஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் பைரவ்யை னமஃ |
ஓம் பகமாலின்யை னமஃ |
ஓம் பத்மாஸனாயை னமஃ |
ஓம் பகவத்யை னமஃ |
ஓம் பத்மனாபஸஹோதர்யை னமஃ | 280
ஓம் உன்மேஷனிமிஷோத்பன்னவிபன்னபுவனாவல்யை னமஃ |
ஓம் ஸஹஸ்ரஶீர்ஷவதனாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷ்யை னமஃ |
ஓம் ஸஹஸ்ரபதே னமஃ |
ஓம் ஆப்ரஹ்மகீடஜனன்யை னமஃ |
ஓம் வர்ணாஶ்ரமவிதாயின்யை னமஃ |
ஓம் னிஜாஜ்ஞாரூபனிகமாயை னமஃ |
ஓம் புண்யாபுண்யபலப்ரதாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ருதிஸீமன்தஸின்தூரீக்றுத பாதாப்ஜதூலிகாயை னமஃ |
ஓம் ஸகலாகமஸம்தோஹஶுக்திஸம்புடமௌக்திகாயை னமஃ | 290
ஓம் புருஷார்தப்ரதாயை னமஃ |
ஓம் பூர்ணாயை னமஃ |
ஓம் போகின்யை னமஃ |
ஓம் புவனேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் அம்பிகாயை னமஃ |
ஓம் அனாதினிதனாயை னமஃ |
ஓம் ஹரிப்ரஹ்மேன்த்ரஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் னாராயண்யை னமஃ |
ஓம் னாதரூபாயை னமஃ |
ஓம் னாமரூபவிவர்ஜிதாயை னமஃ | 300
ஓம் ஹ்ரீம்கார்யை னமஃ |
ஓம் ஹ்ரீமத்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஹ்றுத்யாயை னமஃ |
ஓம் ஹேயோபாதேயவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் ராஜராஜார்சிதாயை னமஃ |
ஓம் ராஜ்ஞை னமஃ |
ஓம் ரம்யாயை னமஃ |
ஓம் ராஜீவலோசனாயை னமஃ |
ஓம் ரஞ்ஜன்யை னமஃ |
ஓம் ரமண்யை னமஃ | 310
ஓம் ரஸ்யாயை னமஃ |
ஓம் ரணத்கிங்கிணிமேகலாயை னமஃ |
ஓம் ரமாயை னமஃ |
ஓம் ராகேன்துவதனாயை னமஃ |
ஓம் ரதிரூபாயை னமஃ |
ஓம் ரதிப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் ரக்ஷாகர்யை னமஃ |
ஓம் ராக்ஷஸக்ன்யை னமஃ |
ஓம் ராமாயை னமஃ |
ஓம் ரமணலம்படாயை னமஃ | 320
ஓம் காம்யாயை னமஃ |
ஓம் காமகலாரூபாயை னமஃ |
ஓம் கதம்பகுஸுமப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் கல்யாண்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஜகதீகன்தாயை னமஃ |
ஓம் கருணாரஸஸாகராயை னமஃ |
ஓம் கலாவத்யை னமஃ |
ஓம் கலாலாபாயை னமஃ |
ஓம் கான்தாயை னமஃ |
ஓம் காதம்பரீப்ரியாயை னமஃ | 330
ஓம் வரதாயை னமஃ |
ஓம் வாமனயனாயை னமஃ |
ஓம் வாருணீமதவிஹ்வலாயை னமஃ |
ஓம் விஶ்வாதிகாயை னமஃ |
ஓம் வேதவேத்யாயை னமஃ |
ஓம் வின்த்யாசலனிவாஸின்யை னமஃ |
ஓம் விதாத்ர்யை னமஃ |
ஓம் வேதஜனன்யை னமஃ |
ஓம் விஷ்ணுமாயாயை னமஃ |
ஓம் விலாஸின்யை னமஃ | 340
ஓம் க்ஷேத்ரஸ்வரூபாயை னமஃ |
ஓம் க்ஷேத்ரேஶ்யை னமஃ |
ஓம் க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞபாலின்யை னமஃ |
ஓம் க்ஷயவ்றுத்திவினிர்முக்தாயை னமஃ |
ஓம் க்ஷேத்ரபாலஸமர்சிதாயை னமஃ |
ஓம் விஜயாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் விமலாயை னமஃ |
ஓம் வன்த்யாயை னமஃ |
ஓம் வன்தாருஜனவத்ஸலாயை னமஃ |
ஓம் வாக்வாதின்யை னமஃ | 350
ஓம் வாமகேஶ்யை னமஃ |
ஓம் வஹ்னிமண்டலவாஸின்யை னமஃ |
ஓம் பக்திமத்கல்பலதிகாயை னமஃ |
ஓம் பஶுபாஶவிமோசின்யை னமஃ |
ஓம் ஸம்ஹ்றுதாஶேஷபாஷண்டாயை னமஃ |
ஓம் ஸதாசாரப்ரவர்திகாயை னமஃ |
ஓம் தாபத்ரயாக்னிஸன்தப்தஸமாஹ்லாதனசன்த்ரிகாயை னமஃ |
ஓம் தருண்யை னமஃ |
ஓம் தாபஸாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் தனுமத்யாயை னமஃ | 360
ஓம் தமோபஹாயை னமஃ |
ஓம் சித்யை னமஃ |
ஓம் தத்பதலக்ஷ்யார்தாயை னமஃ |
ஓம் சிதேகரஸரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்வாத்மானன்தலவீபூத-ப்ரஹ்மாத்யானன்தஸன்தத்யை னமஃ |
ஓம் பராயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ப்ரத்யக் சிதீரூபாயை னமஃ |
ஓம் பஶ்யன்த்யை னமஃ |
ஓம் பரதேவதாயை னமஃ |
ஓம் மத்யமாயை னமஃ | 370
ஓம் வைகரீரூபாயை னமஃ |
ஓம் பக்தமானஸஹம்ஸிகாயை னமஃ |
ஓம் காமேஶ்வரப்ராணனாட்யை னமஃ |
ஓம் க்றுதஜ்ஞாயை னமஃ |
ஓம் காமபூஜிதாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ர்றும்காரரஸஸம்பூர்ணாயை னமஃ |
ஓம் ஜயாயை னமஃ |
ஓம் ஜாலன்தரஸ்திதாயை னமஃ |
ஓம் ஓட்யாணபீடனிலயாயை னமஃ |
ஓம் பின்துமண்டலவாஸின்யை னமஃ | 380
ஓம் ரஹோயாகக்ரமாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் ரஹஸ்தர்பணதர்பிதாயை னமஃ |
ஓம் ஸத்யஃ ப்ரஸாதின்யை னமஃ |
ஓம் விஶ்வஸாக்ஷிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸாக்ஷிவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் ஷடம்கதேவதாயுக்தாயை னமஃ |
ஓம் ஷாட்குண்யபரிபூரிதாயை னமஃ |
ஓம் னித்யக்லின்னாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் னிருபமாயை னமஃ |
ஓம் னிர்வாணஸுகதாயின்யை னமஃ | 390
ஓம் னித்யாஷோடஶிகாரூபாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீகண்டார்தஶரீரிண்யை னமஃ |
ஓம் ப்ரபாவத்யை னமஃ |
ஓம் ப்ரபாரூபாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரஸித்தாயை னமஃ |
ஓம் பரமேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் மூலப்ரக்றுத்யை னமஃ |
ஓம் அவ்யக்தாயை னமஃ |
ஓம் வ்க்தாவ்யக்தஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் வ்யாபின்யை னமஃ | 400
ஓம் விவிதாகாராயை னமஃ |
ஓம் வித்யாவித்யாஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் மஹாகாமேஶனயனகுமுதாஹ்லாதகௌமுத்யை னமஃ |
ஓம் பக்தாஹார்ததமோபேதபானுமத்பானுஸம்தத்யை னமஃ |
ஓம் ஶிவதூத்யை னமஃ |
ஓம் ஶிவாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் ஶிவமூர்த்யை னமஃ |
ஓம் ஶிவம்கர்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஶிவப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் ஶிவபராயை னமஃ | 410
ஓம் ஶிஷ்டேஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் ஶிஷ்டபூஜிதாயை னமஃ |
ஓம் அப்ரமேயாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வப்ரகாஶாயை னமஃ |
ஓம் மனோவாசாமகோசராயை னமஃ |
ஓம் சிச்சக்த்யை னமஃ |
ஓம் சேதனாரூபாயை னமஃ |
ஓம் ஜடஶக்த்யை னமஃ |
ஓம் ஜடாத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் காயத்ர்யை னமஃ | 420
ஓம் வ்யாஹ்றுத்யை னமஃ |
ஓம் ஸம்த்யாயை னமஃ |
ஓம் த்விஜவ்றுன்தனிஷேவிதாயை னமஃ |
ஓம் தத்த்வாஸனாயை னமஃ |
ஓம் தஸ்மை னமஃ |
ஓம் துப்யம் னமஃ |
ஓம் அய்யை னமஃ |
ஓம் பஞ்சகோஶான்தரஸ்திதாயை னமஃ |
ஓம் னிஃஸீமமஹிம்னே னமஃ |
ஓம் னித்யயௌவனாயை னமஃ | 430
ஓம் ஓம் மதஶாலின்யை னமஃ |
ஓம் மதகூர்ணிதரக்தாக்ஷ்யை னமஃ |
ஓம் மதபாடலகண்டபுவே னமஃ |
ஓம் சன்தனத்ரவதிக்தாங்க்யை னமஃ |
ஓம் சாம்பேயகுஸுமப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் குஶலாயை னமஃ |
ஓம் கோமலாகாராயை னமஃ |
ஓம் குருகுல்லாயை னமஃ |
ஓம் குலேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் குலகுண்டாலயாயை னமஃ | 440
ஓம் கௌலமார்கதத்பரஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் குமாரகணனாதாம்பாயை னமஃ |
ஓம் துஷ்ட்யை னமஃ |
ஓம் புஷ்ட்யை னமஃ |
ஓம் மத்யை னமஃ |
ஓம் த்றுத்யை னமஃ |
ஓம் ஶான்த்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்வஸ்திமத்யை னமஃ |
ஓம் கான்த்யை னமஃ |
ஓம் னன்தின்யை னமஃ | 450
ஓம் விக்னனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் தேஜோவத்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் த்ரினயனாயை னமஃ |
ஓம் லோலாக்ஷீகாமரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் மாலின்யை னமஃ |
ஓம் ஹம்ஸின்யை னமஃ |
ஓம் மாத்ரே னமஃ |
ஓம் மலயாசலவாஸின்யை னமஃ |
ஓம் ஸுமுக்யை னமஃ |
ஓம் னலின்யை னமஃ | 460
ஓம் ஸுப்ருவே னமஃ |
ஓம் ஶோபனாயை னமஃ |
ஓம் ஸுரனாயிகாயை னமஃ |
ஓம் காலகண்ட்யை னமஃ |
ஓம் கான்திமத்யை னமஃ |
ஓம் க்ஷோபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸூக்ஷ்மரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் வஜ்ரேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் வாமதேவ்யை னமஃ |
ஓம் வயோ‌உவஸ்தாவிவர்ஜிதாயை னமஃ | 470
ஓம் ஸித்தேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் ஸித்தவித்யாயை னமஃ |
ஓம் ஸித்தமாத்ரே னமஃ |
ஓம் யஶஸ்வின்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் விஶுத்திசக்ரனிலயாயை னமஃ |
ஓம் ஆரக்தவர்ணாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிலோசனாயை னமஃ |
ஓம் கட்வாங்காதிப்ரஹரணாயை னமஃ |
ஓம் வதனைகஸமன்விதாயை னமஃ |
ஓம் பாயஸான்னப்ரியாயை னமஃ | 480
ஓம் த்வக்ஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் பஶுலோகபயம்கர்யை னமஃ |
ஓம் அம்றுதாதிமஹாஶக்திஸம்வ்றுதாயை னமஃ |
ஓம் டாகினீஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் அனாஹதாப்ஜனிலயாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்யாமாபாயை னமஃ |
ஓம் வதனத்வயாயை னமஃ |
ஓம் தம்ஷ்ட்ரோஜ்வலாயை னமஃ |
ஓம் அக்ஷமாலாதிதராயை னமஃ |
ஓம் ருதிரஸம்ஸ்திதாயை னமஃ | 490
ஓம் காலராத்ர்யாதிஶக்த்யௌகவ்றுதாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்னிக்தௌதனப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் மஹாவீரேன்த்ரவரதாயை னமஃ |
ஓம் ராகிண்யம்பாஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் மணிபூராப்ஜனிலயாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் வதனத்ரயஸம்யுதாயை னமஃ |
ஓம் வஜ்ராதிகாயுதோபேதாயை னமஃ |
ஓம் டாமர்யாதிபிராவ்றுதாயை னமஃ |
ஓம் ரக்தவர்ணாயை னமஃ |
ஓம் மாம்ஸனிஷ்டாயை னமஃ | 500
501. குடான்னப்ரீதமானஸாயை னமஃ |
ஓம் ஸமஸ்தபக்தஸுகதாயை னமஃ |
ஓம் லாகின்யம்பாஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்வாதிஷ்டானாம்புஜகதாயை னமஃ |
ஓம் சதுர்வக்த்ரமனோஹராயை னமஃ |
ஓம் ஶூலாத்யாயுதஸம்பன்னாயை னமஃ |
ஓம் பீதவர்ணாயை னமஃ |
ஓம் அதிகர்விதாயை னமஃ |
ஓம் மேதோனிஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் மதுப்ரீதாயை னமஃ | 510
ஓம் பன்தின்யாதிஸமன்விதாயை னமஃ |
ஓம் தத்யன்னாஸக்தஹ்றுதயாயை னமஃ |
ஓம் காகினீரூபதாரிண்யை னமஃ |
ஓம் மூலாதாராம்புஜாரூடாயை னமஃ |
ஓம் பம்சவக்த்ராயை னமஃ |
ஓம் அஸ்திஸம்ஸ்திதாயை னமஃ |
ஓம் அம்குஶாதிப்ரஹரணாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் வரதாதி னிஷேவிதாயை னமஃ |
ஓம் முத்கௌதனாஸக்தசித்தாயை னமஃ |
ஓம் ஸாகின்யம்பாஸ்வரூபிண்யை னமஃ | 520
ஓம் ஆஜ்ஞாசக்ராப்ஜனிலாயை னமஃ |
ஓம் ஶுக்லவர்ணாயை னமஃ |
ஓம் ஷடானனாயை னமஃ |
ஓம் மஜ்ஜாஸம்ஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ஹம்ஸவதீமுக்யஶக்திஸமன்விதாயை னமஃ |
ஓம் ஹரித்ரான்னைகரஸிகாயை னமஃ |
ஓம் ஹாகினீரூபதாரிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸஹஸ்ரதலபத்மஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வவர்ணோபஶோபிதாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வாயுததராயை னமஃ | 530
ஓம் ஶுக்லஸம்ஸ்திதாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வதோமுக்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வௌதனப்ரீதசித்தாயை னமஃ |
ஓம் யாகின்யம்பாஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்வாஹாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வதாயை னமஃ |
ஓம் அமத்யை னமஃ |
ஓம் மேதாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஶ்ருத்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்ம்றுத்யை னமஃ | 540
ஓம் அனுத்தமாயை னமஃ |
ஓம் புண்யகீர்த்யை னமஃ |
ஓம் புண்யலப்யாயை னமஃ |
ஓம் புண்யஶ்ரவணகீர்தனாயை னமஃ |
ஓம் புலோமஜார்சிதாயை னமஃ |
ஓம் பன்தமோசன்யை னமஃ |
ஓம் பர்பராலகாயை னமஃ |
ஓம் விமர்ஶரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் வித்யாயை னமஃ |
ஓம் வியதாதிஜகத்ப்ரஸுவே னமஃ | 550
ஓம் ஸர்வ வ்யாதிப்ரஶமன்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வ ம்றுத்யுனிவாரிண்யை னமஃ |
ஓம் அக்ரகண்யாயை னமஃ |
ஓம் அசின்த்யரூபாயை னமஃ |
ஓம் கலிகல்மஷனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் காத்யாயன்யை னமஃ |
ஓம் காலஹன்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் கமலாக்ஷனிஷேவிதாயை னமஃ |
ஓம் தாம்பூலபூரிதமுக்யை னமஃ |
ஓம் தாடிமீகுஸுமப்ரபாயை னமஃ | 560
ஓம் ஓம் ம்றுகாக்ஷ்யை னமஃ |
ஓம் மோஹின்யை னமஃ |
ஓம் முக்யாயை னமஃ |
ஓம் ம்றுடான்யை னமஃ |
ஓம் மித்ரரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் னித்யத்றுப்தாயை னமஃ |
ஓம் பக்தனிதயே னமஃ |
ஓம் னியன்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் னிகிலேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் மைத்ர்யாதிவாஸனாலப்யாயை னமஃ | 570
ஓம் மஹாப்ரலயஸாக்ஷிண்யை னமஃ |
ஓம் பராஶக்த்யை னமஃ |
ஓம் பரானிஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரஜ்ஞானகனரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் மாத்வீபானாலஸாயை னமஃ |
ஓம் மத்தாயை னமஃ |
ஓம் மாத்றுகாவர்ண ரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் மஹாகைலாஸனிலயாயை னமஃ |
ஓம் ம்றுணாலம்றுதுதோர்லதாயை னமஃ |
ஓம் மஹனீயாயை னமஃ | 580
ஓம் தயாமூர்த்யை னமஃ |
ஓம் மஹாஸாம்ராஜ்யஶாலின்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஆத்மவித்யாயை னமஃ |
ஓம் மஹாவித்யாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீவித்யாயை னமஃ |
ஓம் காமஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீஷோடஶாக்ஷரீவித்யாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிகூடாயை னமஃ |
ஓம் காமகோடிகாயை னமஃ |
ஓம் கடாக்ஷகிம்கரீபூதகமலாகோடிஸேவிதாயை னமஃ | 590
ஓம் ஶிரஃஸ்திதாயை னமஃ |
ஓம் சன்த்ரனிபாயை னமஃ |
ஓம் பாலஸ்தாயை‌ஐ னமஃ |
ஓம் இன்த்ரதனுஃப்ரபாயை னமஃ |
ஓம் ஹ்றுதயஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ரவிப்ரக்யாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிகோணான்தரதீபிகாயை னமஃ |
ஓம் தாக்ஷாயண்யை னமஃ |
ஓம் தைத்யஹன்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் தக்ஷயஜ்ஞவினாஶின்யை னமஃ | 600
ஓம் தரான்தோலிததீர்காக்ஷ்யை னமஃ |
ஓம் தரஹாஸோஜ்ஜ்வலன்முக்யை னமஃ |
ஓம் குரூமூர்த்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் குணனிதயே னமஃ |
ஓம் கோமாத்ரே னமஃ |
ஓம் குஹஜன்மபுவே னமஃ |
ஓம் தேவேஶ்யை னமஃ |
ஓம் தண்டனீதிஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் தஹராகாஶரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ப்ரதிபன்முக்யராகான்ததிதிமண்டலபூஜிதாயை னமஃ | 610
ஓம் கலாத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் கலானாதாயை னமஃ |
ஓம் காவ்யாலாபவிமோதின்யை னமஃ |
ஓம் ஸசாமரரமாவாணீஸவ்யதக்ஷிணஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் ஆதிஶக்தயை னமஃ |
ஓம் அமேயாயை னமஃ |
ஓம் ஆத்மனே னமஃ |
ஓம் பரமாயை னமஃ |
ஓம் பாவனாக்றுதயே னமஃ |
ஓம் அனேககோடிப்ரஹ்மாண்டஜனன்யை னமஃ | 620
ஓம் திவ்யவிக்ரஹாயை னமஃ |
ஓம் க்லீம்கார்யை னமஃ |
ஓம் கேவலாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் குஹ்யாயை னமஃ |
ஓம் கைவல்யபததாயின்யை னமஃ |
ஓம் த்ரிபுராயை னமஃ |
ஓம் த்ரிஜகத்வன்த்யாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிமூர்த்யை னமஃ |
ஓம் த்ரிதஶேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் த்ர்யக்ஷர்யை னமஃ | 630
ஓம் திவ்யகன்தாட்யாயை னமஃ |
ஓம் ஸின்தூரதிலகாஞ்சிதாயை னமஃ |
ஓம் உமாயை னமஃ |
ஓம் ஶைலேன்த்ரதனயாயை னமஃ |
ஓம் கௌர்யை னமஃ |
ஓம் கன்தர்வஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் விஶ்வகர்பாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வர்ணகர்பாயை னமஃ |
ஓம் அவரதாயை னமஃ |
ஓம் வாகதீஶ்வர்யை னமஃ | 640
ஓம் த்யானகம்யாயை னமஃ |
ஓம் அபரிச்சேத்யாயை னமஃ |
ஓம் ஜ்ஞானதாயை னமஃ |
ஓம் ஜ்ஞானவிக்ரஹாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வவேதான்தஸம்வேத்யாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஸத்யானன்தஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் லோபாமுத்ரார்சிதாயை னமஃ |
ஓம் லீலாக்ல்றுப்தப்ரஹ்மாண்டமண்டலாயை னமஃ |
ஓம் அத்றுஶ்யாயை னமஃ |
ஓம் த்றுஶ்யரஹிதாயை னமஃ | 650
ஓம் விஜ்ஞாத்ர்யை னமஃ |
ஓம் வேத்யவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் யோகின்யை னமஃ |
ஓம் யோகதாயை னமஃ |
ஓம் யோக்யாயை னமஃ |
ஓம் யோகானன்தாயை னமஃ |
ஓம் யுகன்தராயை னமஃ |
ஓம் இச்சாஶக்திஜ்ஞானஶக்திக்ரியாஶக்திஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வாதாராயை னமஃ |
ஓம் ஸுப்ரதிஷ்டாயை னமஃ | 660
ஓம் ஸதஸத்ரூபதாரிண்யை னமஃ |
ஓம் அஷ்டமூர்த்யை னமஃ |
ஓம் அஜாஜைத்ர்யை னமஃ |
ஓம் லோகயாத்ராவிதாயின்யை னமஃ |
ஓம் ஏகாகின்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் பூமரூபாயை னமஃ |
ஓம் னித்வைதாயை னமஃ |
ஓம் த்வைதவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் அன்னதாயை னமஃ |
ஓம் வஸுதாயை னமஃ | 670
ஓம் வ்றுத்தாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரஹ்மாத்மைக்யஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ப்றுஹத்யை னமஃ |
ஓம் ப்ராஹ்மண்யை னமஃ |
ஓம் ப்ராஹ்மயை னமஃ |
ஓம் ப்ரஹ்மானன்தாயை னமஃ |
ஓம் பலிப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் பாஷாரூபாயை னமஃ |
ஓம் ப்றுஹத்ஸேனாயை னமஃ |
ஓம் பாவாபாவவிர்ஜிதாயை னமஃ | 680
ஓம் ஸுகாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் ஶுபகர்யை னமஃ |
ஓம் ஶோபனாஸுலபாகத்யை னமஃ |
ஓம் ராஜராஜேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் ராஜ்யதாயின்யை னமஃ |
ஓம் ராஜ்யவல்லபாயை னமஃ |
ஓம் ராஜத்க்றுபாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ராஜபீடனிவேஶிதனிஜாஶ்ரிதாயை னமஃ |
ஓம் ராஜ்யலக்ஷ்ம்யை னமஃ |
ஓம் கோஶனாதாயை னமஃ | 690
ஓம் சதுரம்கபலேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் ஸாம்ராஜ்யதாயின்யை னமஃ |
ஓம் ஸத்யஸன்தாயை னமஃ |
ஓம் ஸாகரமேகலாயை னமஃ |
ஓம் தீக்ஷிதாயை னமஃ |
ஓம் தைத்யஶமன்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வலோகவம்ஶகர்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வார்ததாத்ர்யை னமஃ |
ஓம் ஸாவித்ர்யை னமஃ |
ஓம் ஸச்சிதானன்தரூபிண்யை னமஃ | 700
ஓம் தேஶகாலாபரிச்சின்னாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வகாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வமோஹின்யை னமஃ |
ஓம் ஸரஸ்வத்யை னமஃ |
ஓம் ஶாஸ்த்ரமய்யை னமஃ |
ஓம் குஹாம்பாயை னமஃ |
ஓம் குஹ்யரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வோபாதிவினிர்முக்தாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஸதாஶிவபதிவ்ரதாயை னமஃ |
ஓம் ஸம்ப்ரதாயேஶ்வர்யை னமஃ | 710
ஓம் ஸாதுனே னமஃ |
ஓம் யை னமஃ |
ஓம் குரூமண்டலரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் குலோத்தீர்ணாயை னமஃ |
ஓம் பகாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் மாயாயை னமஃ |
ஓம் மதுமத்யை னமஃ |
ஓம் மஹ்யை னமஃ |
ஓம் கணாம்பாயை னமஃ |
ஓம் குஹ்யகாராத்யாயை னமஃ | 720
ஓம் கோமலாங்க்யை னமஃ |
ஓம் குருப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வதன்த்ராயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வதன்த்ரேஶ்யை னமஃ |
ஓம் தக்ஷிணாமூர்திரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸனகாதிஸமாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் ஶிவஜ்ஞானப்ரதாயின்யை னமஃ |
ஓம் சித்கலாயை னமஃ |
ஓம் ஆனன்தகலிகாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரேமரூபாயை னமஃ | 730
ஓம் ஓம் ப்ரியம்கர்யை னமஃ |
ஓம் னாமபாராயணப்ரீதாயை னமஃ |
ஓம் னன்திவித்யாயை னமஃ |
ஓம் னடேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் மித்யாஜகததிஷ்டானாயை னமஃ |
ஓம் முக்திதாயை னமஃ |
ஓம் முக்திரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் லாஸ்யப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் லயகர்யை னமஃ |
ஓம் லஜ்ஜாயை னமஃ | 740
ஓம் ரம்பாதிவன்திதாயை னமஃ |
ஓம் பவதாவஸுதாவ்றுஷ்ட்யை னமஃ |
ஓம் பாபாரண்யதவானலாயை னமஃ |
ஓம் தௌர்பாக்யதூலவாதூலாயை னமஃ |
ஓம் ஜராத்வான்தரவிப்ரபாயை னமஃ |
ஓம் பாக்யாப்திசன்த்ரிகாயை னமஃ |
ஓம் பக்தசித்தகேகிகனாகனாயை னமஃ |
ஓம் ரோகபர்வததம்போலயே னமஃ |
ஓம் ம்றுத்யுதாருகுடாரிகாயை னமஃ |
ஓம் மஹேஶ்வர்யை னமஃ | 750
ஓம் மஹாகால்யை னமஃ |
ஓம் மஹாக்ராஸாயை னமஃ |
ஓம் மஹாஶனாயை னமஃ |
ஓம் அபர்ணாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் சண்டிகாயை னமஃ |
ஓம் சண்டமுண்டாஸுரனிஷூதின்யை னமஃ |
ஓம் க்ஷராக்ஷராத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வலோகேஶ்யை னமஃ |
ஓம் விஶ்வதாரிண்யை னமஃ |
ஓம் த்ரிவர்கதாத்ர்யை னமஃ | 760
ஓம் ஸுபகாயை னமஃ |
ஓம் த்ர்யம்பகாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிகுணாத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வர்காபவர்கதாயை னமஃ |
ஓம் ஶுத்தாயை னமஃ |
ஓம் ஜபாபுஷ்பனிபாக்றுதயே னமஃ |
ஓம் ஓஜோவத்யை னமஃ |
ஓம் த்யுதிதராயை னமஃ |
ஓம் யஜ்ஞரூபாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரியவ்ரதாயை னமஃ | 770
ஓம் துராராத்யாயை னமஃ |
ஓம் துராதர்ஷாயை னமஃ |
ஓம் பாடலீகுஸுமப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் மஹத்யை னமஃ |
ஓம் மேருனிலயாயை னமஃ |
ஓம் மன்தாரகுஸுமப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் வீராராத்யாயை னமஃ |
ஓம் விராட்ரூபாயை னமஃ |
ஓம் விரஜஸே னமஃ |
ஓம் விஶ்வதோமுக்யை னமஃ | 780
ஓம் ப்ரத்யக்ரூபாயை னமஃ |
ஓம் பராகாஶாயை னமஃ |
ஓம் ப்ராணதாயை னமஃ |
ஓம் ப்ராணரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் மார்தாண்டபைரவாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் மன்த்ரிணீன்யஸ்தராஜ்யதுரே னமஃ |
ஓம் த்ரிபுரேஶ்யை னமஃ |
ஓம் ஜயத்ஸேனாயை னமஃ |
ஓம் னிஸ்த்ரைகுண்யாயை னமஃ |
ஓம் பராபராயை னமஃ | 790
ஓம் ஸத்யஜ்ஞானானன்தரூபாயை னமஃ |
ஓம் ஸாமரஸ்யபராயணாயை னமஃ |
ஓம் கபர்தின்யை னமஃ |
ஓம் கலாமாலாயை னமஃ |
ஓம் காமதுகே னமஃ |
ஓம் காமரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் கலானிதயே னமஃ |
ஓம் காவ்யகலாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ரஸஜ்ஞாயை னமஃ |
ஓம் ரஸஶேவதயே னமஃ | 800
ஓம் புஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் புராதனாயை னமஃ |
ஓம் பூஜ்யாயை னமஃ |
ஓம் புஷ்கராயை னமஃ |
ஓம் புஷ்கரேக்ஷணாயை னமஃ |
ஓம் பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே னமஃ |
ஓம் பரஸ்மை தாம்னே னமஃ |
ஓம் பரமாணவே னமஃ |
ஓம் பராத்பராயை னமஃ |
ஓம் பாஶஹஸ்தாயை னமஃ | 810
ஓம் பாஶஹன்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் பரமன்த்ரவிபேதின்யை னமஃ |
ஓம் மூர்தாயை னமஃ |
ஓம் அமூர்தாயை னமஃ |
ஓம் அனித்யத்றுப்தாயை னமஃ |
ஓம் முனிமானஸஹம்ஸிகாயை னமஃ |
ஓம் ஸத்யவ்ரதாயை னமஃ |
ஓம் ஸத்யரூபாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வான்தர்யாமிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸத்யை னமஃ | 820
ஓம் ஓம் ப்ரஹ்மாண்யை னமஃ |
ஓம் ப்ரஹ்மணே னமஃ |
ஓம் ஜனன்யை னமஃ |
ஓம் பஹுரூபாயை னமஃ |
ஓம் புதார்சிதாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரஸவித்ர்யை னமஃ |
ஓம் ப்ரசண்டாயை னமஃ |
ஓம் ஆஜ்ஞாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரதிஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரகடாக்றுதயே னமஃ | 830
ஓம் ப்ராணேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் ப்ராணதாத்ர்யை னமஃ |
ஓம் பஞ்சாஶத்பீடரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் விஶ்ர்றுங்கலாயை னமஃ |
ஓம் விவிக்தஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் வீரமாத்ரே னமஃ |
ஓம் வியத்ப்ரஸுவே னமஃ |
ஓம் முகுன்தாயை னமஃ |
ஓம் முக்தினிலயாயை னமஃ |
ஓம் மூலவிக்ரஹரூபிண்யை னமஃ | 840
ஓம் பாவஜ்ஞாயை னமஃ |
ஓம் பவரோகத்ன்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் பவசக்ரப்ரவர்தின்யை னமஃ |
ஓம் சன்தஃஸாராயை னமஃ |
ஓம் ஶாஸ்த்ரஸாராயை னமஃ |
ஓம் மம்த்ரஸாராயை னமஃ |
ஓம் தலோதர்யை னமஃ |
ஓம் உதாரகீர்தயே னமஃ |
ஓம் உத்தாமவைபவாயை னமஃ |
ஓம் வர்ணரூபிண்யை னமஃ | 850
ஓம் ஜன்மம்றுத்யுஜராதப்தஜன
விஶ்ரான்திதாயின்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வோபனிஷதுத் குஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் ஶான்த்யதீதகலாத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் கம்பீராயை னமஃ |
ஓம் ககனான்தஃஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் கர்விதாயை னமஃ |
ஓம் கானலோலுபாயை னமஃ |
ஓம் கல்பனாரஹிதாயை னமஃ |
ஓம் காஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் அகான்தாயை னமஃ | 860
ஓம் கான்தார்தவிக்ரஹாயை னமஃ |
ஓம் கார்யகாரணனிர்முக்தாயை னமஃ |
ஓம் காமகேலிதரங்கிதாயை னமஃ |
ஓம் கனத்கனகதாடம்காயை னமஃ |
ஓம் லீலாவிக்ரஹதாரிண்யை னமஃ |
ஓம் அஜாயை னமஃ |
ஓம் க்ஷயவினிர்முக்தாயை னமஃ |
ஓம் முக்தாயை னமஃ |
ஓம் க்ஷிப்ரப்ரஸாதின்யை னமஃ |
ஓம் அன்தர்முகஸமாராத்யாயை னமஃ | 870
ஓம் பஹிர்முகஸுதுர்லபாயை னமஃ |
ஓம் த்ரய்யை னமஃ |
ஓம் த்ரிவர்கனிலயாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிபுரமாலின்யை னமஃ |
ஓம் னிராமயாயை னமஃ |
ஓம் னிராலம்பாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வாத்மாராமாயை னமஃ |
ஓம் ஸுதாஸ்றுத்யை னமஃ |
ஓம் ஸம்ஸாரபங்கனிர்மக்ன
ஸமுத்தரணபண்டிதாயை னமஃ | 880
ஓம் யஜ்ஞப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் யஜ்ஞகர்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் யஜமானஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் தர்மாதாராயை னமஃ |
ஓம் ஓம் தனாத்யக்ஷாயை னமஃ |
ஓம் தனதான்யவிவர்தின்யை னமஃ |
ஓம் விப்ரப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் விப்ரரூபாயை னமஃ |
ஓம் விஶ்வப்ரமணகாரிண்யை னமஃ |
ஓம் விஶ்வக்ராஸாயை னமஃ | 890
ஓம் வித்ருமாபாயை னமஃ |
ஓம் வைஷ்ணவ்யை னமஃ |
ஓம் விஷ்ணுரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் அயோன்யை னமஃ வர் அயோனயே
ஓம் யோனினிலயாயை னமஃ |
ஓம் கூடஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் குலரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் வீரகோஷ்டீப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் வீராயை னமஃ |
ஓம் னைஷ்கர்ம்யாயை னமஃ | 900
ஓம் னாதரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் விஜ்ஞானகலனாயை னமஃ |
ஓம் கல்யாயை னமஃ |
ஓம் விதக்தாயை னமஃ |
ஓம் பைன்தவாஸனாயை னமஃ |
ஓம் தத்வாதிகாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் தத்வமய்யை னமஃ |
ஓம் தத்வமர்தஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸாமகானப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் ஸௌம்யாயை னமஃ | 910
ஓம் ஸதாஶிவகுடும்பின்யை னமஃ |
ஓம் ஸவ்யாபஸவ்யமார்கஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வாபத்வினிவாரிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்வஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வபாவமதுராயை னமஃ |
ஓம் தீராயை னமஃ |
ஓம் தீரஸமர்சிதாயை னமஃ |
ஓம் சைதன்யார்க்யஸமாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் சைதன்யகுஸுமப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் ஸதோதிதாயை னமஃ | 920
ஓம் ஸதாதுஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் தருணாதித்யபாடலாயை னமஃ |
ஓம் தக்ஷிணாதக்ஷிணாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் தரஸ்மேரமுகாம்புஜாயை னமஃ |
ஓம் கௌலினீகேவலாயை னமஃ |
ஓம் அனர்த்ய கைவல்யபததாயின்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்தோத்ரப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்துதிமத்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஶ்ருதிஸம்ஸ்துதவைபவாயை னமஃ |
ஓம் மனஸ்வின்யை னமஃ | 930
ஓம் மானவத்யை னமஃ |
ஓம் மஹேஶ்யை னமஃ |
ஓம் மம்கலாக்றுத்யே னமஃ |
ஓம் விஶ்வமாத்ரே னமஃ |
ஓம் ஜகத்தாத்ர்யை னமஃ |
ஓம் விஶாலாக்ஷ்யை னமஃ |
ஓம் விராகிண்யை னமஃ |
ஓம் ப்ரகல்பாயை னமஃ |
ஓம் பரமோதாராயை னமஃ |
ஓம் பராமோதாயை னமஃ | 940
ஓம் மனோமய்யை னமஃ |
ஓம் வ்யோமகேஶ்யை னமஃ |
ஓம் விமானஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் வஜ்ரிண்யை னமஃ |
ஓம் வாமகேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் பஞ்சயஜ்ஞப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் பஞ்சப்ரேதமஞ்சாதிஶாயின்யை னமஃ |
ஓம் பஞ்சம்யை னமஃ |
ஓம் பஞ்சபூதேஶ்யை னமஃ |
ஓம் பஞ்சஸங்க்யோபசாரிண்யை னமஃ | 950
ஓம் ஓம் ஶாஶ்வத்யை னமஃ |
ஓம் ஶாஶ்வதைஶ்வர்யாயை னமஃ |
ஓம் ஶர்மதாயை னமஃ |
ஓம் ஶம்புமோஹின்யை னமஃ |
ஓம் தராயை னமஃ |
ஓம் தரஸுதாயை னமஃ |
ஓம் தன்யாயை னமஃ |
ஓம் தர்மிண்யை னமஃ |
ஓம் தர்மவர்தின்யை னமஃ |
ஓம் லோகாதீதாயை னமஃ | 960
ஓம் குணாதீதாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வாதீதாயை னமஃ |
ஓம் ஶாமாத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் பன்தூககுஸுமப்ரக்யாயை னமஃ |
ஓம் பாலாயை னமஃ |
ஓம் லீலாவினோதின்யை னமஃ |
ஓம் ஸுமம்கல்யை னமஃ |
ஓம் ஸுககர்யை னமஃ |
ஓம் ஸுவேஷாட்யாயை னமஃ |
ஓம் ஸுவாஸின்யை னமஃ | 970
ஓம் ஸுவாஸின்யர்சனப்ரீதாயை னமஃ |
ஓம் ஆஶோபனாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஶுத்தமானஸாயை னம
ஓம் பின்துதர்பணஸன்துஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் பூர்வஜாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிபுராம்பிகாயை னமஃ |
ஓம் தஶமுத்ராஸமாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிபுராஶ்ரீவஶங்கர்யை னமஃ |
ஓம் ஜ்ஞானமுத்ராயை னமஃ |
ஓம் ஜ்ஞானகம்யாயை னமஃ | 980
ஓம் ஜ்ஞானஜ்ஞேயஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் யோனிமுத்ராயை னமஃ |
ஓம் த்ரிகண்டேஶ்யை னமஃ |
ஓம் த்ரிகுணாயை னமஃ |
ஓம் அம்பாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிகோணகாயை னமஃ |
ஓம் அனகாயை னமஃ |
ஓம் அத்புதசாரித்ராயை னமஃ |
ஓம் வாஞ்சிதார்தப்ரதாயின்யை னமஃ |
ஓம் அப்யாஸாதிஶயஜ்ஞாதாயை னமஃ | 990
ஓம் ஷடத்வாதீதரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் அவ்யாஜகருணாமூர்தயே னமஃ |
ஓம் அஜ்ஞானத்வான்ததீபிகாயை னமஃ |
ஓம் ஆபாலகோபவிதிதாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஸர்வானுல்லங்க்யஶாஸனாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீசக்ரராஜனிலயாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீமத்த்ரிபுரஸுன்தர்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஶ்ரீஶிவாயை னமஃ |
ஓம் ஶிவஶக்த்யைக்யரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் லலிதாம்பிகாயை னமஃ | 1000
||ஓம் தத்ஸத் ப்ரஹ்மார்பணமஸ்து ||
||இதி ஶ்ரீலலிதஸஹஸ்ரனாமாவலிஃ ஸம்பூர்ணா ||

Kannada

Sree Lalita Sahasra Namavali – Kannada

Comments Off on Sree Lalita Sahasra Namavali – Kannada 20 October 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ವಾಗ್ದೇವೀ

|| ಧ್ಯಾನಮ್ ||
ಸಿಂದೂರಾರುಣವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೌಲಿಸ್ಫುರತ್
ತಾರಾನಾಯಕಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀಮಾಪೀನವಕ್ಷೋರುಹಾಮ್ |
ಪಾಣಿಭ್ಯಾಮಲಿಪೂರ್ಣರತ್ನಚಷಕಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ
ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಘಟಸ್ಥರಕ್ತಚರಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪರಾಮಂಬಿಕಾಮ್ ||

ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾತರಂಗಿತಾಕ್ಷೀಂ ಧೃತಪಾಶಾಂಕುಶಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಾಮ್ |
ಅಣಿಮಾದಿಭಿರಾವೃತಾಂ ಮಯೂಖೈರಹಮಿತ್ಯೇವ ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀಮ್ ||

ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ವಿಕಸಿತವದನಾಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ
ಹೇಮಾಭಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಕರಕಲಿತಲಸದ್ಧೇಮಪದ್ಮಾಂ ವರಾಂಗೀಮ್ |
ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಸತತಮಭಯದಾಂ ಭಕ್ತನಮ್ರಾಂ ಭವಾನೀಂ
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಂ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಂ ಸಕಲಸುರನುತಾಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೀಮ್ ||

ಸಕುಂಕುಮವಿಲೇಪನಾಮಲಿಕಚುಂಬಿಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ
ಸಮಂದಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ ಸಶರಚಾಪಪಾಶಾಂಕುಶಾಮ್ |
ಅಶೇಷಜನಮೋಹಿನೀಮರುಣಮಾಲ್ಯಭೂಷಾಂಬರಾಂ
ಜಪಾಕುಸುಮಭಾಸುರಾಂ ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರೇದಂಬಿಕಾಮ್ ||

||ಅಥ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ ||
ಓಂ ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾರಾಙ್ಞೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡಸಂಭೂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಕಾರ್ಯಸಮುದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಉದ್ಯದ್ಭಾನುಸಹಸ್ರಾಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಗಸ್ವರೂಪಪಾಶಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಧಾಕಾರಾಂಕುಶೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಾಯೈ ನಮಃ | 10
ಓಂ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಸಾಯಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಜಾರುಣಪ್ರಭಾಪೂರಮಜ್ಜದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಪಕಾಶೋಕಪುನ್ನಾಗಸೌಗಂಧಿಕ-ಲಸತ್ಕಚಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುರುವಿಂದಮಣಿಶ್ರೇಣೀಕನತ್ಕೋಟೀರಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಅಷ್ಟಮೀಚಂದ್ರವಿಭ್ರಾಜದಲಿಕಸ್ಥಲಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಖಚಂದ್ರಕಲಂಕಾಭಮೃಗನಾಭಿವಿಶೇಷಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವದನಸ್ಮರಮಾಂಗಲ್ಯಗೃಹತೋರಣಚಿಲ್ಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀಪರೀವಾಹಚಲನ್ಮೀನಾಭಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಚಂಪಕಪುಷ್ಪಾಭನಾಸಾದಂಡವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಾಕಾಂತಿತಿರಸ್ಕಾರಿನಾಸಾಭರಣಭಾಸುರಾಯೈ ನಮಃ | 20
ಓಂ ಕದಂಬಮಂಜರೀಕ್~ಲುಪ್ತಕರ್ಣಪೂರಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಟಂಕಯುಗಲೀಭೂತತಪನೋಡುಪಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮರಾಗಶಿಲಾದರ್ಶಪರಿಭಾವಿಕಪೋಲಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನವವಿದ್ರುಮಬಿಂಬಶ್ರೀನ್ಯಕ್ಕಾರಿರದನಚ್ಛದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಂಕುರಾಕಾರದ್ವಿಜಪಂಕ್ತಿದ್ವಯೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾಮೋದಸಮಾಕರ್ಷಿ ದಿಗಂತರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಜಸಲ್ಲಾಪಮಾಧುರ್ಯ ವಿನಿರ್ಭತ್ಸಿತಕಚ್ಛಪ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಪ್ರಭಾಪೂರಮಜ್ಜತ್ಕಾಮೇಶಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಕಲಿತಸಾದೃಶ್ಯಚಿಬುಕಶ್ರೀವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶಬದ್ಧಮಾಂಗಲ್ಯಸೂತ್ರಶೋಭಿತಕಂಧರಾಯೈ ನಮಃ | 30
ಓಂ ಕನಕಾಂಗದಕೇಯೂರಕಮನೀಯಮುಜಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯ ಚಿಂತಾಕಲೋಲಮುಕ್ತಾಫಲಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವಾರಪ್ರೇಮರತ್ನಮಣಿಪ್ರತಿಪಣಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಭ್ಯಾಲವಾಲರೋಮಾಲಿಲತಾಫಲಕುಚದ್ವಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯರೋಮಲತಾಧಾರತಾಸಮುನ್ನೇಯಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತನಭಾರದಲನ್ಮಧ್ಯಪಟ್ಟಬಂಧವಲಿತ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಅರುಣಾರುಣಕೌಸುಂಭವಸ್ತ್ರಭಾಸ್ವತ್ಕಟೀತಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಕಿಂಕಿಣಿಕಾರಮ್ಯರಶನಾದಾಮಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶಙ್ಞಾತಸೌಭಾಗ್ಯಮಾರ್ದವೋರುದ್ವಯಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮುಕುಟಾಕಾರಜಾನುದ್ವಯವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | 40
ಓಂ ಇಂದ್ರಗೋಪಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತಸ್ಮರತೂಣಾಭಜಂಘಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೂಢಗೂಲ್ಫಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೂರ್ಮ ಪೃಷ್ಠಜಯಿಷ್ಣುಪ್ರಪದಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಖದೀಧಿತಿಸಞ್ಛನ್ನನಮಜ್ಜನತಮೋಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದದ್ವಯಪ್ರಭಾಜಾಲಪರಾಕೃತಸರೋರುಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಂಜಾನಮಣಿಮಂಜೀರಮಂಡಿತಶ್ರೀಪದಾಂಬುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮರಾಲೀಮಂದಗಮನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಾವಣ್ಯಶೇವಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾರುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನವದ್ಯಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ | 50
ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಧೀನವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮೇರುಮಧ್ಯಶೃಂಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಗರನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೃಹಾಂತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕದಂಬವನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 60
ಓಂ ಸುಧಾಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವರ್ಷಿಗಣಸಂಘಾತಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮವೈಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂಡಾಸುರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಶಕ್ತಿಸೇನಾಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಪತ್ಕರೀಸಮಾರೂಢಸಿಂದುರವ್ರಜಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಅಶ್ವಾರೂಢಾಧಿಷ್ಠಿತಾಶ್ವಕೋಟಿಕೋಟಿಭಿರಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರರಾಜರಥಾರೂಢಸರ್ವಾಯುಧಪರಿಷ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೇಯಚಕ್ರರಥಾರೂಢಮಂತ್ರಿಣೀಪರಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಿರಿಚಕ್ರರಥಾರೂಢದಂಡನಾಥಾಪುರಸ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ | 70
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿಕಾಕ್ಷಿಪ್ತವಹ್ನಿಪ್ರಾಕಾರಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂಡಸೈನ್ಯವಧೋದ್ಯುಕ್ತಶಕ್ತಿವಿಕ್ರಮಹರ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಪರಾಕ್ರಮಾಟೋಪನಿರೀಕ್ಷಣಸಮುತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂಡಪುತ್ರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಬಾಲಾವಿಕ್ರಮನಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣ್ಯಂಬಾವಿರಚಿತವಿಷಂಗವಧತೋಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶುಕ್ರಪ್ರಾಣಹರಣವಾರಾಹೀವೀರ್ಯನಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಮುಖಾಲೋಕಕಲ್ಪಿತಶ್ರೀಗಣೇಶ್ವರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಗಣೇಶನಿರ್ಭಿನ್ನವಿಘ್ನಯಂತ್ರಪ್ರಹರ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂಡಾಸುರೇಂದ್ರನಿರ್ಮುಕ್ತಶಸ್ತ್ರಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರವರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರಾಂಗುಲಿನಖೋತ್ಪನ್ನನಾರಾಯಣದಶಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ | 80
ಓಂ ಮಹಾಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಾಗ್ನಿನಿರ್ದಗ್ಧಾಸುರಸೈನಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಸ್ತ್ರನಿರ್ದಗ್ಧಸಭಾಂಡಾಸುರಶೂನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇಂದ್ರಮಹೇಂದ್ರಾದಿದೇವಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರನೇತ್ರಾಗ್ನಿಸಂದಗ್ಧಕಾಮಸಂಜೀವನೌಷಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವಕೂಟೈಕಸ್ವರೂಪಮುಖಪಂಕಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಠಾಧಃ ಕಟಿಪರ್ಯಂತಮಧ್ಯಕೂಟಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಕೂಟೈಕತಾಪನ್ನಕಟ್ಯಧೋಭಾಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಮೂಲಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಕೂಟತ್ರಯಕಲೇಬರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಾಮೃತೈಕರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ | 90
ಓಂ ಕುಲಸಂಕೇತಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಾಂಗನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಾಂತಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕುಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಯಾಂತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಯಾಚಾರತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರೈಕನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 100
ಓಂ ಮಣಿಪೂರಾಂತರುದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಙ್ಞಾಚಕ್ರಾಂತರಾಲಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಸಾರಾಭಿವರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಟಿಲ್ಲತಾಸಮರುಚ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಕುಂಡಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 110
ಓಂ ಬಿಸತಂತುತನೀಯಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾರಣ್ಯಕುಠಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 120
ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂಭವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾರದಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ಮದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾತೋದರ್ಯೈ ನಮಃ | 130
ಓಂ ಶಾಂತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಲೇಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಕುಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ | 140
ಓಂ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರುಪಪ್ಲವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರವದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 150
ಓಂ ನಿರಂತರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ನಿರುಪಾಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರೀಶ್ವರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀರಾಗಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಗಮಥನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಶ್ಚಿಂತಾಯೈ ನಮಃ | 160
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮೋಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಮತಾಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಪಾಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಧಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಲೋಭಾಯೈ ನಮಃ | 170
ಓಂ ಲೋಭನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಃಸಂಶಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಶಯಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಬಾಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಭೇದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೇದನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ನಾಶಾಯೈ ನಮಃ | 180
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಮಥನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಸ್ತುಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಚಿಕುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಪಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರತ್ಯಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ | 190
ಓಂ ದುಃಖಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟದೂರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಾಚಾರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೋಷವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಂದ್ರಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ | 200
ಓಂ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋನ್ಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | 210
ಓಂ ಮೃಡಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸತ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾರತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 220
ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 230
ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಮಹಾಕಲ್ಪಮಹಾ ತಾಂಡವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಮೇಶಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯುಪಚಾರಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಚತುಃಷಷ್ಟಿಕೋಟಿ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನುವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ | 240
ಓಂ ಚಾರುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುಹಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುಚಂದ್ರಕಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರಾಚರಜಗನ್ನಾಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರರಾಜನಿಕೇತನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮನಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮರಾಗಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನಾಸೀನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ಪರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | 250
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಙ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾತೃಧ್ಯೇಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರ್ಧ್ಮಾಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಗರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತೈಜಸಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ | 260
ಓಂ ಪ್ರಾಙ್ಞಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ತುರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋವಿಂದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಿರೋಧಾನಕರ್ಯೈ ನಮಃ | 270
ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನುಗ್ರಹದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾನುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ | 280
ಓಂ ಉನ್ಮೇಷನಿಮಿಷೋತ್ಪನ್ನವಿಪನ್ನಭುವನಾವಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಪದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಜಾಙ್ಞಾರೂಪನಿಗಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರುತಿಸೀಮಂತಸಿಂದೂರೀಕೃತ ಪಾದಾಬ್ಜಧೂಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲಾಗಮಸಂದೋಹಶುಕ್ತಿಸಂಪುಟಮೌಕ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ | 290
ಓಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾದಿನಿಧನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | 300
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಹೃದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಯೋಪಾದೇಯವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಙ್ಞೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ | 310
ಓಂ ರಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕೇಂದುವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ಷಾಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣಲಂಪಟಾಯೈ ನಮಃ | 320
ಓಂ ಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕಲಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಜಗತೀಕಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾರಸಸಾಗರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಲಾಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾದಂಬರೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | 330
ಓಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮನಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರುಣೀಮದವಿಹ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 340
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಙ್ಞಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಸಮರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂದಾರುಜನವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗ್ವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 350
ಓಂ ವಾಮಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಹ್ನಿಮಂಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಮತ್ಕಲ್ಪಲತಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಹೃತಾಶೇಷಪಾಷಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಚಾರಪ್ರವರ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿಸಂತಪ್ತಸಮಾಹ್ಲಾದನಚಂದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತನುಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 360
ಓಂ ತಮೋಪಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ಪದಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದೇಕರಸರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದಲವೀಭೂತ-ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾನಂದಸಂತತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಚಿತೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶ್ಯಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ | 370
ಓಂ ವೈಖರೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಮಾನಸಹಂಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಾಣನಾಡ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೃಂಗಾರರಸಸಂಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಲಂಧರಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಡ್ಯಾಣಪೀಠನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿಂದುಮಂಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 380
ಓಂ ರಹೋಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಹಸ್ತರ್ಪಣತರ್ಪಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದ್ಯಃ ಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡಂಗದೇವತಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಪರಿಪೂರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ನಿರುಪಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಾಣಸುಖದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 390
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಷೋಡಶಿಕಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಧಶರೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭಾವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 400
ಓಂ ವಿವಿಧಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಮೇಶನಯನಕುಮುದಾಹ್ಲಾದಕೌಮುದ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾಹಾರ್ದತಮೋಭೇದಭಾನುಮದ್ಭಾನುಸಂತತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಪರಾಯೈ ನಮಃ | 410
ಓಂ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಚ್ಛಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೇತನಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಡಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಡಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ | 420
ಓಂ ವ್ಯಾಹೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಜವೃಂದನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಕೋಶಾಂತರಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಃಸೀಮಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಯೌವನಾಯೈ ನಮಃ | 430
ಓಂ ಓಂ ಮದಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಘೂರ್ಣಿತರಕ್ತಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಪಾಟಲಗಂಡಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದನದ್ರವದಿಗ್ಧಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಂಪೇಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಶಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಮಲಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುರುಕುಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಕುಂಡಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ | 440
ಓಂ ಕೌಲಮಾರ್ಗತತ್ಪರಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರಗಣನಾಥಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 450
ಓಂ ವಿಘ್ನನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತೇಜೋವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ತ್ರಿನಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಲಾಕ್ಷೀಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಲಯಾಚಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 460
ಓಂ ಸುಭ್ರುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೋಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಯೋ‌உವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | 470
ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಿಚಕ್ರನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರಕ್ತವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಾದಿಪ್ರಹರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವದನೈಕಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | 480
ಓಂ ತ್ವಕ್ಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶುಲೋಕಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಾದಿಮಹಾಶಕ್ತಿಸಂವೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಾಕಿನೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಹತಾಬ್ಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವದನದ್ವಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾದಿಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುಧಿರಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ | 490
ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯಾದಿಶಕ್ತ್ಯೌಘವೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ನಿಗ್ಧೌದನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೀರೇಂದ್ರವರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕಿಣ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಣಿಪೂರಾಬ್ಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ವದನತ್ರಯಸಂಯುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಾಧಿಕಾಯುಧೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಾಮರ್ಯಾದಿಭಿರಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಂಸನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ | 500
501. ಗುಡಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಸ್ತಭಕ್ತಸುಖದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಟಾನಾಂಬುಜಗತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂಲಾದ್ಯಾಯುಧಸಂಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀತವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತಿಗರ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇದೋನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ | 510
ಓಂ ಬಂದಿನ್ಯಾದಿಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಧ್ಯನ್ನಾಸಕ್ತಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಕಿನೀರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸ್ಥಿಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಕುಶಾದಿಪ್ರಹರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ವರದಾದಿ ನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುದ್ಗೌದನಾಸಕ್ತಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | 520
ಓಂ ಆಙ್ಞಾಚಕ್ರಾಬ್ಜನಿಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕ್ಲವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಜ್ಜಾಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸವತೀಮುಖ್ಯಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿದ್ರಾನ್ನೈಕರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಾಕಿನೀರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವರ್ಣೋಪಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಯುಧಧರಾಯೈ ನಮಃ | 530
ಓಂ ಶುಕ್ಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೌದನಪ್ರೀತಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ | 540
ಓಂ ಅನುತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಂಧಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬರ್ಬರಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮರ್ಶರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಯದಾದಿಜಗತ್ಪ್ರಸುವೇ ನಮಃ | 550
ಓಂ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಧಿಪ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವ ಮೃತ್ಯುನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಕ್ಷನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ | 560
ಓಂ ಓಂ ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಿತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಯಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿವಾಸನಾಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 570
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಲಯಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಙ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಧ್ವೀಪಾನಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತೃಕಾವರ್ಣ ರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕೈಲಾಸನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಣಾಲಮೃದುದೋರ್ಲತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹನೀಯಾಯೈ ನಮಃ | 580
ಓಂ ದಯಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕೂಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕೋಟಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಟಾಕ್ಷಕಿಂಕರೀಭೂತಕಮಲಾಕೋಟಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ | 590
ಓಂ ಶಿರಃಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರನಿಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಲಸ್ಥಾಯೈ‌ಐ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಧನುಃಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃದಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರವಿಪ್ರಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಾಂತರದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಯಙ್ಞವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 600
ಓಂ ದರಾಂದೋಲಿತದೀರ್ಘಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದರಹಾಸೋಜ್ಜ್ವಲನ್ಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರೂಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಗುಣನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಜನ್ಮಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡನೀತಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಹರಾಕಾಶರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಿಪನ್ಮುಖ್ಯರಾಕಾಂತತಿಥಿಮಂಡಲಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | 610
ಓಂ ಕಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾನಾಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾವ್ಯಾಲಾಪವಿಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚಾಮರರಮಾವಾಣೀಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿಶಕ್ತಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೇಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವನಾಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಜನನ್ಯೈ ನಮಃ | 620
ಓಂ ದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಜಗದ್ವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರ್ಯೈ ನಮಃ | 630
ಓಂ ದಿವ್ಯಗಂಧಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂದೂರತಿಲಕಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೈಲೇಂದ್ರತನಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧರ್ವಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗಧೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | 640
ಓಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಙ್ಞಾನದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಙ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾಂತಸಂವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಸತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾಕ್ಲೃಪ್ತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದೃಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೃಶ್ಯರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ | 650
ಓಂ ವಿಙ್ಞಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದ್ಯವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯುಗಂಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಙ್ಞಾನಶಕ್ತಿಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ | 660
ಓಂ ಸದಸದ್ರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜಾಜೈತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಯಾತ್ರಾವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಭೂಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿದ್ವೈತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವೈತವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನ್ನದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುದಾಯೈ ನಮಃ | 670
ಓಂ ವೃದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಷಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹತ್ಸೇನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವವಿರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | 680
ಓಂ ಸುಖಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಭನಾಸುಲಭಾಗತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜತ್ಕೃಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ರಾಜಪೀಠನಿವೇಶಿತನಿಜಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಶನಾಥಾಯೈ ನಮಃ | 690
ಓಂ ಚತುರಂಗಬಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಗರಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕವಂಶಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | 700
ಓಂ ದೇಶಕಾಲಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಸದಾಶಿವಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಪ್ರದಾಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | 710
ಓಂ ಸಾಧುನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರೂಮಂಡಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲೋತ್ತೀರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯಕಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 720
ಓಂ ಕೋಮಲಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಕಾದಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಙ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆನಂದಕಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರೇಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ | 730
ಓಂ ಓಂ ಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದಿವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಟೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಿಥ್ಯಾಜಗದಧಿಷ್ಠಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ | 740
ಓಂ ರಂಭಾದಿವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವದಾವಸುಧಾವೃಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪಾರಣ್ಯದವಾನಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯತೂಲವಾತೂಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜರಾಧ್ವಾಂತರವಿಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಚಿತ್ತಕೇಕಿಘನಾಘನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೋಗಪರ್ವತದಂಭೋಲಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯುದಾರುಕುಠಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | 750
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಗ್ರಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡಮುಂಡಾಸುರನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ | 760
ಓಂ ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಪಾಪುಷ್ಪನಿಭಾಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಜೋವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ಯುತಿಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಙ್ಞರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಿಯವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ | 770
ಓಂ ದುರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಟಲೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇರುನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ವೀರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಡ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ | 780
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರ್ತಾಂಡಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣೀನ್ಯಸ್ತರಾಜ್ಯಧುರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯತ್ಸೇನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಪರಾಯೈ ನಮಃ | 790
ಓಂ ಸತ್ಯಙ್ಞಾನಾನಂದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮರಸ್ಯಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದುಘೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾವ್ಯಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ರಸಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಸಶೇವಧಯೇ ನಮಃ | 800
ಓಂ ಪುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಕರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಶಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ | 810
ಓಂ ಪಾಶಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಂತ್ರವಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂರ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೂರ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಮಾನಸಹಂಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ | 820
ಓಂ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುಧಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಕಟಾಕೃತಯೇ ನಮಃ | 830
ಓಂ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಾಶತ್ಪೀಠರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ರೃಂಖಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿವಿಕ್ತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಯತ್ಪ್ರಸುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕುಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲವಿಗ್ರಹರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | 840
ಓಂ ಭಾವಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವರೋಗಧ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಭವಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಛಂದಃಸಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಸಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಲೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದಾರಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದ್ದಾಮವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | 850
ಓಂ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಪ್ತಜನ
ವಿಶ್ರಾಂತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋಪನಿಷದುದ್ ಘುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತ್ಯತೀತಕಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಭೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಗನಾಂತಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾನಲೋಲುಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪನಾರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ | 860
ಓಂ ಕಾಂತಾರ್ಧವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕೇಲಿತರಂಗಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕನತ್ಕನಕತಾಟಂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತರ್ಮುಖಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 870
ಓಂ ಬಹಿರ್ಮುಖಸುದುರ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಲಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಸೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸಾರಪಂಕನಿರ್ಮಗ್ನ
ಸಮುದ್ಧರಣಪಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ | 880
ಓಂ ಯಙ್ಞಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಙ್ಞಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಪ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸಾಯೈ ನಮಃ | 890
ಓಂ ವಿದ್ರುಮಾಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯೋನ್ಯೈ ನಮಃ ವರ್ ಅಯೋನಯೇ
ಓಂ ಯೋನಿನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಗೋಷ್ಠೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 900
ಓಂ ನಾದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಙ್ಞಾನಕಲನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೈಂದವಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ವಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ತತ್ವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ವಮರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 910
ಓಂ ಸದಾಶಿವಕುಟುಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಭಾವಮಧುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರಸಮರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೈತನ್ಯಾರ್ಘ್ಯಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೈತನ್ಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದೋದಿತಾಯೈ ನಮಃ | 920
ಓಂ ಸದಾತುಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯಪಾಟಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದರಸ್ಮೇರಮುಖಾಂಬುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಲಿನೀಕೇವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನರ್ಧ್ಯ ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತುತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಶ್ರುತಿಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 930
ಓಂ ಮಾನವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಗಲಾಕೃತ್ಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಗಲ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೋದಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಮೋದಾಯೈ ನಮಃ | 940
ಓಂ ಮನೋಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮಾನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮಕೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಯಙ್ಞಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಪ್ರೇತಮಂಚಾಧಿಶಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಭೂತೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಸಂಖ್ಯೋಪಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | 950
ಓಂ ಓಂ ಶಾಶ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಭುಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಸುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ | 960
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಂಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮಂಗಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವೇಷಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 970
ಓಂ ಸುವಾಸಿನ್ಯರ್ಚನಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಶುದ್ಧಮಾನಸಾಯೈ ನಮ
ಓಂ ಬಿಂದುತರ್ಪಣಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ವಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಮುದ್ರಾಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀವಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಙ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಙ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 980
ಓಂ ಙ್ಞಾನಙ್ಞೇಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋನಿಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಖಂಡೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಘಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದ್ಭುತಚಾರಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಞ್ಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯಙ್ಞಾತಾಯೈ ನಮಃ | 990
ಓಂ ಷಡಧ್ವಾತೀತರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಙ್ಞಾನಧ್ವಾಂತದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಬಾಲಗೋಪವಿದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಸರ್ವಾನುಲ್ಲಂಘ್ಯಶಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ | 1000
||ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||
||ಇತಿ ಶ್ರೀಲಲಿತಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics