Tag archive for "Pancha Ratna Stotrams"

Meaning

Sri Rama Pancha Ratna Stotram – Meaning

Comments Off on Sri Rama Pancha Ratna Stotram – Meaning 24 March 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

Author: ādi śaṅkarācārya

 
Coming soon…
If you have meaning available for this stotram, please contribute via http://vignanam.org/contribute.htm or by email to sri@vignanam.org

Read Related Stotrams:

– rāma rakṣā stotram

– dāśarathī śatakam

– nitya pārāyaṇa ślokāḥ

– mantra puṣpam

– puruṣa sūktam

Meaning

Lalita Pancha Ratnam – Meaning

Comments Off on Lalita Pancha Ratnam – Meaning 24 March 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

Author: ādi śaṅkarācārya

 
Coming soon…
If you have meaning available for this stotram, please contribute via http://vignanam.org/contribute.htm or by email to sri@vignanam.org

Meaning

Sree Maha Ganesha Pancharatnam – Meaning

Comments Off on Sree Maha Ganesha Pancharatnam – Meaning 23 March 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

Author: ādi śaṅkarācārya

 
Coming soon…
If you have meaning available for this stotram, please contribute via http://vignanam.org/contribute.htm or by email to sri@vignanam.org

Read Related Stotrams:

– gaṇapati prārthana ghanāpāṭhaṃ

– gaṇeśa aṣṭottara śata nāmāvaḷi

– gaṇeśa aṣṭottara śata nāma stotram

– nitya pārāyaṇa ślokāḥ

– nitya sandhyā vandanam

Hindi

Sri Rama Pancha Ratna Stotram – Hindi

Comments Off on Sri Rama Pancha Ratna Stotram – Hindi 04 August 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in सरल दॆवनागरी(हिंन्दी). View this in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam), with appropriate anuswaras marked.
 

रचन: आदि शंकराचार्य

कंजातपत्रायत लोचनाय कर्णावतंसोज्ज्वल कुंडलाय
कारुण्यपात्राय सुवंशजाय नमोस्तु रामायसलक्ष्मणाय ॥ १ ॥

विद्युन्निभांभोद सुविग्रहाय विद्याधरैस्संस्तुत सद्गुणाय
वीरावतारय विरोधिहर्त्रे नमोस्तु रामायसलक्ष्मणाय ॥ २ ॥

संसक्त दिव्यायुध कार्मुकाय समुद्र गर्वापहरायुधाय
सुग्रीवमित्राय सुरारिहंत्रे नमोस्तु रामायसलक्ष्मणाय ॥ ३ ॥

पीतांबरालंकृत मध्यकाय पितामहेंद्रामर वंदिताय
पित्रे स्वभक्तस्य जनस्य मात्रे नमोस्तु रामायसलक्ष्मणाय ॥ ४ ॥

नमो नमस्ते खिल पूजिताय नमो नमस्तेंदुनिभाननाय
नमो नमस्ते रघुवंशजाय नमोस्तु रामायसलक्ष्मणाय ॥ ५ ॥

इमानि पंचरत्नानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः
सर्वपाप विनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् ॥

इति श्रीशंकराचार्य विरचित श्रीरामपंचरत्नं संपूर्णं

Read Related Stotrams:

– राम रक्षा स्तोत्रम्

– दाशरथी शतकम्

– नित्य पारायण श्लोकाः

– मंत्र पुष्पम्

– पुरुष सूक्तम्

Hindi

Lalita Pancha Ratnam – Hindi

Comments Off on Lalita Pancha Ratnam – Hindi 04 August 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in सरल दॆवनागरी(हिंन्दी). View this in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam), with appropriate anuswaras marked.
 

रचन: आदि शंकराचार्य

प्रातः स्मरामि ललितावदनारविंदं
बिंबाधरं पृथुलमौक्तिकशोभिनासम् ।
आकर्णदीर्घनयनं मणिकुंडलाढ्यं
मंदस्मितं मृगमदोज्ज्वलफालदेशम् ॥ १ ॥

प्रातर्भजामि ललिताभुजकल्पवल्लीं
रक्तांगुलीयलसदंगुलिपल्लवाढ्याम् ।
माणिक्यहेमवलयांगदशोभमानां
पुंड्रेक्षुचापकुसुमेषुसृणीर्दधानाम् ॥ २ ॥

प्रातर्नमामि ललिताचरणारविंदं
भक्तेष्टदाननिरतं भवसिंधुपोतम् ।
पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयं
पद्मांकुशध्वजसुदर्शनलांछनाढ्यम् ॥ ३ ॥

प्रातः स्तुवे परशिवां ललितां भवानीं
त्रय्यंतवेद्यविभवां करुणानवद्याम् ।
विश्वस्य सृष्टविलयस्थितिहेतुभूतां
विद्येश्वरीं निगमवाङ्ममनसातिदूराम् ॥ ४ ॥

प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्यनाम
कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति ।
श्रीशांभवीति जगतां जननी परेति
वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति ॥ ५ ॥

यः श्लोकपंचकमिदं ललितांबिकायाः
सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभाते ।
तस्मै ददाति ललिता झटिति प्रसन्ना
विद्यां श्रियं विमलसौख्यमनंतकीर्तिम् ॥

Hindi

Sree Maha Ganesha Pancharatnam – Hindi

Comments Off on Sree Maha Ganesha Pancharatnam – Hindi 04 August 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in सरल दॆवनागरी(हिंन्दी). View this in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam), with appropriate anuswaras marked.
 

रचन: आदि शंकराचार्य

मुदा करात्त मोदकं सदा विमुक्ति साधकम् ।
कलाधरावतंसकं विलासिलोक रक्षकम् ।
अनायकैक नायकं विनाशितेभ दैत्यकम् ।
नताशुभाशु नाशकं नमामि तं विनायकम् ॥ १ ॥

नतेतराति भीकरं नवोदितार्क भास्वरम् ।
नमत्सुरारि निर्जरं नताधिकापदुद्ढरम् ।
सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरम् ।
महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरंतरम् ॥ २ ॥

समस्त लोक शंकरं निरस्त दैत्य कुंजरम् ।
दरेतरोदरं वरं वरेभ वक्त्रमक्षरम् ।
कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करम् ।
मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् ॥ ३ ॥

अकिंचनार्ति मार्जनं चिरंतनोक्ति भाजनम् ।
पुरारि पूर्व नंदनं सुरारि गर्व चर्वणम् ।
प्रपंच नाश भीषणं धनंजयादि भूषणम् ।
कपोल दानवारणं भजे पुराण वारणम् ॥ ४ ॥

नितांत कांति दंत कांति मंत कांति कात्मजम् ।
अचिंत्य रूपमंत हीन मंतराय कृंतनम् ।
हृदंतरे निरंतरं वसंतमेव योगिनाम् ।
तमेकदंतमेव तं विचिंतयामि संततम् ॥ ५ ॥

महागणेश पंचरत्नमादरेण यो‌உन्वहम् ।
प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् ।
अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रताम् ।
समाहितायु रष्टभूति मभ्युपैति सो‌உचिरात् ॥

Read Related Stotrams:

– गणपति प्रार्थन घनापाठं

– गणेश अष्टोत्तर शत नामावलि

– गणेश अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम्

– नित्य पारायण श्लोकाः

– नित्य संध्या वंदनम्

Media

Sri Rama Pancha Ratna Stotram – Media

3 Comments 22 March 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

Audio:

Coming soon…
If you have audio/video available for this stotram, please contribute via http://vignanam.org/contribute.htm or by email to sri@vignanam.org

E-Books

Kindle Format (Right click to download the file(s)):

EPUB Format, to use with iPad, iPhone, Nook and most other devices:
(Right click to download the file(s))

Read Related Stotrams:

– rāma rakṣā stotram

– dāśarathī śatakam

– nitya pārāyaṇa ślokāḥ

– mantra puṣpam

– puruṣa sūktam

Media

Lalita Pancha Ratnam – Media

Comments Off on Lalita Pancha Ratnam – Media 22 March 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

Audio:

Listen to Audio Rendition by Priya Sisters:

Lalita Pancha Ratnam

Download mp3 (size: 7.59 mb)

E-Books

Kindle Format (Right click to download the file(s)):

EPUB Format, to use with iPad, iPhone, Nook and most other devices:
(Right click to download the file(s))

Media

Sree Maha Ganesha Pancharatnam – Media

Comments Off on Sree Maha Ganesha Pancharatnam – Media 22 March 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

Audio:

Listen to Audio Rendition by M. S. Subbalakshmi:

Sree Maha Ganesha Pancharatnam

Download mp3 (size: 6.4 mb)

E-Books

Kindle Format (Right click to download the file(s)):

EPUB Format, to use with iPad, iPhone, Nook and most other devices:
(Right click to download the file(s))

Read Related Stotrams:

– gaṇapati prārthana ghanāpāṭhaṃ

– gaṇeśa aṣṭottara śata nāmāvaḷi

– gaṇeśa aṣṭottara śata nāma stotram

– nitya pārāyaṇa ślokāḥ

– nitya sandhyā vandanam

ShuddhaKannada

Sri Rama Pancha Ratna Stotram – ShuddhaKannada

Comments Off on Sri Rama Pancha Ratna Stotram – ShuddhaKannada 12 March 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 

ರಚನ: ಆದಿ ಶಙ್ಕರಾಚಾರ್ಯ

ಕಞ್ಜಾತಪತ್ರಾಯತ ಲೋಚನಾಯ ಕರ್ಣಾವತಂಸೋಜ್ಜ್ವಲ ಕುಣ್ಡಲಾಯ
ಕಾರುಣ್ಯಪಾತ್ರಾಯ ಸುವಂಶಜಾಯ ನಮೋಸ್ತು ರಾಮಾಯಸಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ || ೧ ||

ವಿದ್ಯುನ್ನಿಭಾಮ್ಭೋದ ಸುವಿಗ್ರಹಾಯ ವಿದ್ಯಾಧರೈಸ್ಸಂಸ್ತುತ ಸದ್ಗುಣಾಯ
ವೀರಾವತಾರಯ ವಿರೋಧಿಹರ್ತ್ರೇ ನಮೋಸ್ತು ರಾಮಾಯಸಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ || ೨ ||

ಸಂಸಕ್ತ ದಿವ್ಯಾಯುಧ ಕಾರ್ಮುಕಾಯ ಸಮುದ್ರ ಗರ್ವಾಪಹರಾಯುಧಾಯ
ಸುಗ್ರೀವಮಿತ್ರಾಯ ಸುರಾರಿಹನ್ತ್ರೇ ನಮೋಸ್ತು ರಾಮಾಯಸಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ || ೩ ||

ಪೀತಾಮ್ಬರಾಲಙ್ಕೃತ ಮಧ್ಯಕಾಯ ಪಿತಾಮಹೇನ್ದ್ರಾಮರ ವನ್ದಿತಾಯ
ಪಿತ್ರೇ ಸ್ವಭಕ್ತಸ್ಯ ಜನಸ್ಯ ಮಾತ್ರೇ ನಮೋಸ್ತು ರಾಮಾಯಸಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ || ೪ ||

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಖಿಲ ಪೂಜಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇನ್ದುನಿಭಾನನಾಯ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ರಘುವಂಶಜಾಯ ನಮೋಸ್ತು ರಾಮಾಯಸಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ || ೫ ||

ಇಮಾನಿ ಪಞ್ಚರತ್ನಾನಿ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ
ಸರ್ವಪಾಪ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಙ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀರಾಮಪಞ್ಚರತ್ನಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಂ

Read Related Stotrams:

– ರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

– ದಾಶರಥೀ ಶತಕಮ್

– ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಾಃ

– ಮನ್ತ್ರ ಪುಷ್ಪಮ್

– ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಮ್

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics