Tag archive for "Moral Values"

Meaning

Sumati Satakam – Meaning

Comments Off on Sumati Satakam – Meaning 24 March 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

Author: baddena bhūpāla

 
Coming soon…
If you have meaning available for this stotram, please contribute via http://vignanam.org/contribute.htm or by email to sri@vignanam.org

Meaning

Vemana Satakam – Meaning

2 Comments 24 March 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

Author: yogi vemana

 
Coming soon…
If you have meaning available for this stotram, please contribute via http://vignanam.org/contribute.htm or by email to sri@vignanam.org

Hindi

Sumati Satakam – Hindi

Comments Off on Sumati Satakam – Hindi 04 August 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in सरल दॆवनागरी(हिंन्दी). View this in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam), with appropriate anuswaras marked.
 

रचन: बद्देन भूपाल

श्री रामुनि दयचेतनु
नारूढिग सकल जनुलु नौरा यनगा
धारालमैन नीतुलु
नोरूरग जवुलु पुट्ट नुडिवेद सुमती ॥ १ ॥

अक्करकु रानि चुट्टमु,
म्रोक्किन वरमीनि वेल्पु, मोहरमुन दा
नेक्किन बारनि गुर्रमु
ग्रक्कुन विडवंगवलयु गदरा सुमती ॥ २ ॥

अडिगिन जीतंबिय्यनि
मिडिमेलपु दोरनु गोल्चि मिडुकुट कंटेन्
वडिगल येद्दुल गट्टुक
मडि दुन्नुकु ब्रतुक वच्चु महिलो सुमती ॥ ३ ॥

अडियास कोलुवु गोलुवकु,
गुडि मणियमु सेयबोकु, कुजनुल तोडन्
विडुवक कूरिमि सेयकु,
मडविनि दोडरकोंटि नरुगकु सुमती ॥ ४ ॥

अधरमु गदलियु, गदलक
मधुरमुलगु भाष लुडुगि मौन व्रतुडौ
अधिकार रोग पूरित
बधिरांधक शवमु जूड बापमु सुमती ॥ ५ ॥

अप्पु कोनि चेयु विभवमु,
मुप्पुन बृआयंपुटालु, मूर्खुनि तपमुन्,
दप्परयनि नृपु राज्यमु
देप्परमै मीद गीडु देच्चुर सुमती ॥ ६ ॥

अप्पिच्चुवाडु, वैद्युडु
नेप्पुडु नेडतेगक पारु नेरुनु, द्विजुडुन्
जोप्पडिन यूर नुंडुमु
चोप्पडकुन्नट्टि यूरु चोरकुमु सुमती ॥ ७ ॥

अल्लुनि मंचितनंबु,
गोल्लनि साहित्य विद्य, कोमलि निजमुन्,
बोल्लुन दंचिन बिय्यमु,
देल्लनि काकुलुनु लेवु तेलियुमु सुमती ॥ ८ ॥

आकोन्न कूडे यमृतमु,
ताकोंचक निच्चुवाङ्डे दात धरित्रिन्,
सोकोर्चुवाडे मनुजुडु,
तेकुव गलवाडे वंश तिलकुडु सुमती ॥ ९ ॥

आकलि युडुगनि कडुपुनु,
वेकटियगु लंज पडुपु विडुवनि ब्रतुकुन्,
ब्राकोन्न नूति युदकमु,
मेकल पाडियुनु रोत मेदिनि सुमती ॥ १० ॥

इच्चुनदे विद्य, रणमुन
जोच्चुनदे मगतनंबु, सुकवीश्वरुलुन्
मेच्चुनदे नेर्चु, वदुकु
वच्चुनदे कीडु सुम्मु वसुधनु सुमती ॥ ११ ॥

इम्मुग जदुवनि नोरुनु,
नम्मा यनि बिलिचि यन्न मडुगनि नोरुन्,
दम्मुल बिलुवनि नोरुनु
गुम्मरि मनु द्रव्विनट्टि गुंटर सुमती ॥ १२ ॥

उडुमुंडदे नूरेंड्लुनु,
बडियुंडदे पेर्मि बामु पदिनूरेंड्लुन्,
मडुवुन गोक्केर युंडदे,
कडु निल बुरुषार्थ परुडु गावले सुमती ॥ १३ ॥

उत्तमगुणमुलु नीचुन
केत्तेऱगुन गलुग नेर्चु; नेय्येडलं दा
नेत्तिच्चि करगि पोसिन
नित्तडि बंगारमगुने यिललो सुमती? ॥ १४ ॥

उदकमु द्रावेडु हयमुनु,
मदमुन नुप्पोंगुचुंडु मत्तेभंबुन्,
मोदवु कड नुन्न वृषभमु,
जदुवनि यानीचु गडकु जनकुर सुमती ॥ १५ ॥

उपकारिकि नुपकारमु
विपरीतमु गादु सेय विवरिंपंगा;
नपकारिकि नुपकारमु
नेपमेन्नक सेयुवाडु नेर्परि सुमती ॥ १६ ॥

उपमिंप मोदलु तिय्यन
कपटं बेडनेडनु जेऱकु कै वडिने पो
नेपमुलु वेदकुनु गडपट
गपटपु दुर्जाति पोंदु गदरा सुमती ॥ १७ ॥

एप्पटि केय्यदि प्रस्तुत
मप्पटिका माटलाडि, यन्युल मनमुल्
नोप्पिंचक, ता नोव्वक,
तप्पिंचुक तिरुगुवाडु धन्युडु सुमती ॥ १८ ॥

एप्पुडु दप्पुलु वेदकेडु
नप्पुरुषुनि गोल्वगूड ददि येट्लन्नन्
सर्पंबु पडग नीडनु
गप्प वसिंचिन विधंबु गदरा सुमती ॥ १९ ॥

एप्पुडु संपद कलिगिन
नप्पुडु बंधुवुलु वत्तु रदि येट्लन्नन्
तेप्पलुग जेऱुवु निंडिन
गप्पलु पदिवेलु चेरु गदरा सुमती ॥ २० ॥

एऱकुमी कसुगायलु,
दूऱकुमी बंधुजनुल दोषमु सुम्मी,
पाऱकुमी रणमंदुन,
मीऱकुमी गुरुवु नाज्ञ मेदिनि सुमती ॥ २१ ॥

ओक यूरिकि नोक करणमु,
नोक तीर्परियैन गाक, नोगि दऱुचैनन्,
गकविकलु गाक युंडुने
सकलंबुनु गोट्टुवडक सहजमु सुमती ॥ २२ ॥

ओरु नात्म दलचु सति विडु,
मऱुमाटलु पलुकु सतुल मन्निंपकुमी,
वेऱ पेऱुगनि भटुनेलकु,
तऱचुग सति गवय बोकु, तगदुर सुमती ॥ २३ ॥

ओल्लनि सति नोल्लनि पति,
नोल्लनि चेलिकानि विडुव नोल्लनि वाडे
गोल्लंडु, काक धरलो
गोल्लंडुनु गोल्लडौने गुणमुन सुमती ॥ २४ ॥

ओडल बंड्लुनु वच्चुनु,
ओडलु नाबंड्लमीद नोप्पुग वच्चुन्,
ओडलु बंड्लुनु वलने
वाडंबडु गलिमि लेमि वसुधनु सुमती ॥ २५ ॥

कडु बलवंतुडैननु
बुडमिनि ब्रायंपुटालि बुट्टिन यिंटन्
दडवुंड निच्चेनेनियु
बडुपुग नंगडिकि दाने बंपुट सुमती ॥ २६ ॥

कनकपु सिंहासनमुन
शुनकमु गूर्चुंडबेट्टि शुभ लग्नमुनं
दोनरग बट्टमु गट्टिन
वेनुकटि गुणमेल मानु विनरा सुमती ॥ २७ ॥

कप्पकु नोरगालैननु,
सर्पमुनकु रोगमैन, सति तुलुवैनन्,
मुप्पुन दरिद्रुडैननु,
तप्पदु मऱि दुःख मगुट तथ्यमु सुमती ॥ २८ ॥

कमलमुलु नीट बासिन
कमलाप्तुनि रश्मि सोकि कमलिन भंगिन्
तम तम नेलवुलु दप्पिन
तम मित्रुलु शत्रुलौट तथ्यमु सुमती ॥ २९ ॥

करणमु गरणमु नम्मिन
मरणांतक मौनु गानि मनलेडु सुमी,
करणमु दन सरि करणमु
मऱि नम्मक मर्म मीक मनवले सुमती ॥ ३० ॥

करणमुल ननुसरिंपक
विरसंबुन दिन्न तिंडि विकटिंचु जुमी
यिरुसुन कंदेन बेट्टक
परमेश्वरु बंडि यैन बारदु सुमती ॥ ३१ ॥

करणमु सादैयुन्ननु,
गरि मद मुडिगिननु, बामु गऱवक युन्नन्,
धर देलु मीटकुन्ननु,
गर मरुदुग लेक्क गोनरु गदरा सुमती ॥ ३२ ॥

कसुगाय गऱचि चूचिन
मसलक पस योगरु राक मधुरंबगुना,
पस गलुगु युवतुलुंडग
पसि बालल बोंदुवाडु पशुवुर सुमती ॥ ३३ ॥

कवि कानि वानि व्रातयु,
नवरस भावमुलु लेनि नातुल वलपुन्,
दविलि चनु पंदि नेयनि
विविधायुध कौशलंबु वृधरा सुमती ॥ ३४ ॥

कादु सुमी दुस्संगति,
पोदुसुमी “कीर्ति” कांत पोंदिन पिदपन्,
वादु सुमी यप्पिच्चुट,
लेदु सुमी सतुल वलपु लेशमु सुमती ॥ ३५ ॥

कामुकुडु दनिसि विडिचिन
कोमलि बरविटुडु गवय गोरुट येल्लन्
ब्रेममुन जेऱकु पिप्पिकि
चीमलु वेस मूगिनट्लु सिद्धमु सुमती ॥ ३६ ॥

कारणमु लेनि नगवुनु,
बेरणमु लेनि लेम, पृथिवी स्थलिलो
बूरणमु लेनि बूरेयु,
वीरणमु लेनि पेंड्लि वृधरा सुमती ॥ ३७ ॥

कुलकांत तोड नेप्पुडु
गलहिंपकु, वट्टि तप्पु घटियिंपकुमी,
कलकंठि कंट कन्नी
रोलिकिन सिरि यिंट नुंड नोल्लदु सुमती ॥ ३८ ॥

कूरिमि गल दिनमुललो
नेरमु लेन्नडुनु गलुग नेरवु मऱि या
कूरिमि विरसंबैननु
नेरमुले तोचु चुंडु निक्कमु सुमती ॥ ३९ ॥

कोंचेपु नरु संगतिचे
नंचितमुग गीडु वच्चु नदि येट्लन्नन्
गिंचित्तु नल्लि कुट्टिन
मंचमुनकु जेटु वच्चु महिलो सुमती ॥ ४० ॥

कोक्कोकमेल्ल जदिविन,
चक्कनिवाडैन, राज चंद्रुंडैनन्,
मिक्किलि रोक्कमु लिय्यक,
चिक्कदुरा वारकांत सिद्धमु सुमती ॥ ४१ ॥

कोऱ गानि कोडुकु बुट्टिन
कोऱ गामिये कादु, तंड्रि गुणमुल जेऱचुन्
चेऱकु तुद वेन्नु बुट्टिन
जेऱकुन तीपेल्ल जेऱचु सिद्धमु सुमती ॥ ४२ ॥

कोमलि विश्वासंबुनु,
बामुलतो जेलिमि, यन्य भामल वलपुन्,
वेमुल तिय्यदनंबुनु,
भूमीशुल नम्मिकलुनु बोंकुर सुमती ॥ ४३ ॥

गडन गल मगनि जूचिन
नडुगडुगुन मडुगु लिडुदु रतिवलु दमलो,
गड नुडुगु मगनि जूचिन
नड पीनुगु वच्चे नंचु नगुदुरु सुमती ॥ ४४ ॥

चिंतिंपकु कडचिन पनि,
किंतुलु वलतुरनि नम्म केंतयु मदिलो,
नंतःपुर कांतलतो
मंतनमुल मानु मिदिये मतमुर सुमती ॥ ४५ ॥

चीमलु पेट्टिन पुट्टलु
पामुल किरवैनयट्लु पामरुडु दगन्
हेमंबु गूड बेट्टिन
भूमीशुल पाल जेरु भुविलो सुमती ॥ ४६ ॥

चुट्टमुलु गानि वारलु
चुट्टमुलमु नीकटंचु सोंपु दलिर्पन्
नेट्टुकोनि याश्रयिंतुरु
गट्टिग द्रव्यंबु गलुग गदरा सुमती ॥ ४७ ॥

चेतुलकु दोडवु दानमु,
भूतलनाथुलकु दोडवु बोंकमि धरलो,
नीतिये तोडवेव्वारिकि,
नातिकि मानंबु तोडवु नयमुग सुमती ॥ ४८ ॥

तड वोर्वक, योड लोर्वक,
कडु वेगं बडिचि पडिन गार्यं बगुने,
तड वोर्चिन, नोड लोर्चिन,
जेडिपोयिन कार्यमेल्ल जेकुऱु सुमती ॥ ४९ ॥

तन कोपमे तन शत्रुवु,
तन शांतमे तनकु रक्ष, दय चुट्टंबौ
तन संतोषमे स्वर्गमु,
तन दुःखमे नरक मंड्रु तथ्यमु सुमती ॥ ५० ॥

तन यूरि तपसि तपमुनु,
तन पुत्रुनि विद्य पेंपु, दन सति रूपुन्,
दन पेरटि चेट्टु मंदुनु,
मनसुन वर्णिंपरेट्टि मनुजुलु सुमती ॥ ५१ ॥

तन कलिमि यिंद्र भोगमु,
तन लेमिये स्वर्गलोक दारिद्र्यंबुन्,
दन चावु जल प्रलयमु,
तनु वलचिन यदिये रंभ तथ्यमु सुमती ॥ ५२ ॥

तन वारु लेनि चोटनु,
जनमिंचुक लेनि चोट, जगडमु चोटन्,
अनुमानमैन चोटनु,
मनुजुनकुनु निलुव दगदु महिलो सुमती ॥ ५३ ॥

तमलमु वेयनि नोरुनु,
विमतुलतो चेलिमि चेसि वेतबडु तेलिविन्,
गमलमुलु लेनि कोलकुनु,
हिमधामुडु लेनि रात्रि हीनमु सुमती ॥ ५४ ॥

तलनुंडु विषमु फणिकिनि,
वेलयंगा दोक नुंडु वृश्चिकमुनकुन्,
तल तोक यनक युंडुनु
खलुनकु निलुवेल्ल विषमु गदरा सुमती ॥ ५५ ॥

तलपोडुगु धनमु पोसिन
वेलयालिकि निजमु लेदु विवरिंपंगा
दल दडिवि बास जेसिन
वेलयालिनि नम्मरादु विनरा सुमती ॥ ५६ ॥

तल मासिन, नोलु मासिन,
वलुवलु मासिननु ब्राण वल्लभुनैनन्
गुलकांतलैन रोतुरु
तिलकिंपग भूमिलोन दिरमुग सुमती ॥ ५७ ॥

तानु भुजिंपनि यर्थमु
मानव पति जेरु गोंत मऱि भूगतमौ
गानल नीगलु गूर्चिन
तेनिय योरु जेरुनट्लु तिरमुग सुमती ॥ ५८ ॥

दग्गऱ कोंडेमु सेप्पेडु
प्रेग्गड पलुकुलकु राजु प्रियुडै मऱि दा
नेग्गु ब्रज काचरिंचुट
बोग्गुलकै कल्पतरुवु बोडुचुट सुमती ॥ ५९ ॥

धनपति सखुडै युंडिन
नेनयंगा शिवुडु भिक्षमेत्तग वलसेन्,
दन वारि केंत गलिगिन
दन भाग्यमे तनकु गाक तथ्यमु सुमती ॥ ६० ॥

धीरुलकु जेयु मेलदि
सारंबगु नारिकेल सलिलमु भंगिन्
गौरवमुनु मऱि मीदट
भूरि सुखावहमु नगुनु भुविलो सुमती ॥ ६१ ॥

नडुवकुमी तेरुवोक्कट,
गुडुवकुमी शत्रु निंट गूरिमि तोडन्,
मुडुवकुमी परधनमुल,
नुडुवकुमी योरुल मनसु नोव्वग सुमती ॥ ६२ ॥

नम्मकु सुंकरि, जूदरि,
नम्मकु मोगसाल वानि, नटु वेलयालिन्,
नम्मकु मंगडि वानिनि,
नम्मकु मी वाम हस्तु नवनिनि सुमती ॥ ६३ ॥

नयमुन बालुं द्रावरु,
भयमुननु विषम्मुनैन भक्षिंतुरुगा,
नयमेंत दोषकारियो,
भयमे जूपंग वलयु बागुग सुमती ॥ ६४ ॥

नरपतुलु मेऱ दप्पिन,
दिरमोप्पग विधव यिंट दीर्परि यैनन्,
गरणमु वैदिकुडैननु,
मरणांतक मौनुगानि मानदु सुमती ॥ ६५ ॥

नवरस भावालंकृत
कविता गोष्टियुनु, मधुर गानंबुनु दा
नविवेकि केंत जेप्पिन
जेविटिकि शंखूदिनट्लु सिद्धमु सुमती ॥ ६६ ॥

नव्वकुमी सभ लोपल,
नव्वकुमी तल्लि, दंड्रि, नाथुल तोडन्,
नव्वकुमी परसतितो,
नव्वकुमी विप्रवरुल नयमिदि सुमती ॥ ६७ ॥

नीरे प्राणाधारमु
नोरे रसभरितमैन नुडुवुल केल्लन्
नारिये नरुलकु रत्नमु
चीरये शृंगारमंड्रु सिद्धमु सुमती ॥ ६८ ॥

पगवल देव्वरि तोडनु,
वगवंगा वलदु लेमि वच्चिन पिदपन्,
देग नाड वलदु सभलनु
मगुवकु मनसिय्य वलदु महिलो सुमती ॥ ६९ ॥

पतिकडकु, दन्नु गूरिन
सतिकडकुनु, वेल्पु कडकु, सद्गुरु कडकुन्,
सुतुकडकु रित्तचेतुल
मतिमंतुलु चनरु नीति मार्गमु सुमती ॥ ७० ॥

पनिचेयुनेडल दासियु,
ननुभवमुन रंभ, मंत्रि यालोचनलन्,
दनभुक्ति येडल दल्लियु,
नन् दन कुलकांत युंडु नगुरा सुमती ॥ ७१ ॥

परनारी सोदरुडै,
परधनमुल कासपडक, परुलकु हितुडै,
परुलु दनु बोगड नेगडक,
परु ललिगिन नलुग नतडु परमुडु सुमती ॥ ७२ ॥

परसति कूटमि गोरकु,
परधनमुल कासपडकु, बरुनेंचकुमी,
सरिगानि गोष्टि सेयकु,
सिरिचेडि चुट्टंबु कडकु जेरकु सुमती ॥ ७३ ॥

परसतुल गोष्ठि नुंडिन
पुरुषुडु गांगेयुडैन भुवि निंद पडुन्,
बरसति सुशीलयैननु
बरुसंगति नुन्न निंद पालगु सुमती ॥ ७४ ॥

परुलकु निष्टमु सेप्पकु,
पोरुगिंड्लकु बनुलु लेक पोवकु मेपुडुन्,
बरु गदिसिन सति गवयकु,
मेऱिगियु बिरुसैन हयमु लेक्ककु सुमती ॥ ७५ ॥

पर्वमुल सतुल गवयकु,
मुर्वीश्वरु करुण नम्मि युब्बकु मदिलो,
गर्विंप नालि बेंपकु,
निर्वहणमु लेनि चोट निलुवकु सुमती ॥ ७६ ॥

पलु दोमि सेयु विडियमु,
तलगडिगिन नाटि निद्र, तरुणुलयेडलन्
बोल यलुक नाटि कूटमि
वेल यिंतनि चेप्परादु विनरा सुमती ॥ ७७ ॥

पाटेऱुगनि पति कोलुवुनु,
गूटंबुन केऱुकपडनि कोमलि रतियुन्,
बेटेत्त जेयु चेलिमियु,
नेटिकि नेदुरीदिनट्टु लेन्नग सुमती ॥ ७८ ॥

पालनु गलसिन जलमुनु
पाल विधंबुनने युंडु बरिकिंपंगा
पाल चवि जेऱचु गावुन
पालसुडगु वानि पोंदु वलदुर सुमती ॥ ७९ ॥

पालसुनकैन यापद
जालिंबडि तीर्प दगदु सर्वज्ञुनकुन्
तेलग्नि बडग बट्टिन
मेलेऱुगुने मीटु गाक मेदिनि सुमती ॥ ८० ॥

पिलुवनि पनुलकु बोवुट,
गलयनि सति गतियु, राजु गाननि कोलुवुं,
बिलुवनि पेरंटंबुनु,
वलुवनि चेलिमियुनु जेय वलदुर सुमती ॥ ८१ ॥

पुत्रोत्साहमु तंड्रिकि
पुत्रुडु जन्मिंचिनपुडे पुट्टदु, जनुला
पुत्रुनि कनुगोनि बोगडग
पुत्रोत्साहंबु नाडु पोंदुर सुमती ॥ ८२ ॥

पुरिकिनि प्राणमु गोमटि,
वरिकिनि प्राणंबु नीरु वसुमति लोनन्,
गरिकिनि प्राणमु तोंडमु,
सिरिकिनि प्राणंबु मगुव सिद्धमु सुमती ॥ ८३ ॥

पुलि पालु देच्चि यिच्चिन,
नलवडगा गुंडे गोसि यऱचे निडिनन्,
दलपोडुगु धनमु बोसिन,
वेलयालिकि गूर्मि लेदु विनरा सुमती ॥ ८४ ॥

पेट्टिन दिनमुल लोपल
नट्टडवुलनैन वच्चु नानार्थमुलुन्,
बेट्टनि दिनमुल गनकपु
गट्टेक्किन नेमि लेदु गदरा सुमती ॥ ८५ ॥

पोरुगुन बगवाडुंडिन,
निरवोंदक व्रातकाडे येलिक यैनन्,
धर गापु कोंडेमाडिन,
गरणालकु ब्रदुकु लेदु गदरा सुमती ॥ ८६ ॥

बंगारु कुदुव बेट्टकु,
संगरमुन बाऱिपोकु सरसुडवैते,
नंगडि वेच्चमु वाडकु,
वेंगलितो जेलिमि वलदु विनरा सुमती ॥ ८७ ॥

बलवंतुड नाकेमनि
पलुवुरतो निग्रहिंचि पलुकुट मेला,
बलवंत मैन सर्पमु
चलि चीमल चेत जिक्कि चावदे सुमती ॥ ८८ ॥

मदिनोकनि वलचि युंडग
मदिचेडि योक क्रूर विटुडु मानक तिरुगुन्
बदि चिलुक पिल्लि पट्टिन
जदुवुने यापंजरमुन जगतिनि सुमती ॥ ८९ ॥

मंडल पति समुखंबुन
मेंडैन प्रधानि लेक मेलगुट येल्लन्
गोंडंत मदपु टेनुगु
तोंडमु लेकुंडिनट्लु दोचुर सुमती ॥ ९० ॥

मंत्रिगलवानि राज्यमु
तंत्रमु सेडकुंड निलुचु दऱचुग धरलो
मंत्रि विहीनुनि राज्यमु
जंत्रपु गीलूडिनट्लु जरुगदु सुमती ॥ ९१ ॥

माटकु ब्राणमु सत्यमु,
कोटकु ब्राणंबु सुभट कोटि, धरित्रिन्‌
बोटिकि ब्राणमु मानमु,
चीटिकि ब्राणंबु व्रालु सिद्धमु सुमती ॥ ९२ ॥

मानधनु डात्मधृति चेडि
हीनुंडगु वानि नाश्रयिंचुट येल्लन्‌
मानेडु जलमुल लोपल
नेनुगु मेयि दाचिनट्टु लेऱुगुमु सुमती ॥ ९३ ॥

मेलेंचनि मालिन्युनि,
मालनु, मोगसालेवानि, मंगलि हितुगा
नेलिन नरपति राज्यमु
नेल गलसि पोवुगानि नेगडदु सुमती ॥ ९४ ॥

रापोम्मनि पिलुवनि या
भूपालुनि गोल्व भुक्ति मुक्तुलु गलवे
दीपंबु लेनि यिंटनु
जेपुन कील्लाडिनट्लु सिद्धमु सुमती ॥ ९५ ॥

रूपिंचि पलिकि बोंककु,
प्रापगु चुट्टंबु नेग्गु पलुककु मदिलो,
गोपिंचु राजु गोल्वकु,
पापपु देशंबु सोऱकु पदिलमु सुमती ॥ ९६ ॥

लाविगलवानि कंटेनु
भाविंपग नीतिपरुडु बलवंतुंडौ
ग्रानंबंत गजंबुनु
मावटिवाडेक्किनट्लु महिलो सुमती ॥ ९७ ॥

वऱदैन चेनु दुन्नकु,
कऱवैननु बंधुजनुल कड केगकुमी,
परुलकु मर्ममु चेप्पकु,
पिरिकिकि दलवायि तनमु पेट्टकु सुमती ॥ ९८ ॥

वरिपंट लेनि यूरुनु,
दोर युंडनि यूरु, तोडु दोरकनि तेरुवुन्,
धरनु पति लेनि गृहमुनु
नरयंगा रुद्रभूमि यनदगु सुमती ॥ ९९ ॥

विनदगु नेव्वरु जेप्पिन
विनिनंतने वेग पडक विवरिंप दगुन्
कनि कल्ल निजमु देलिसिन
मनुजुडे पो नीति परुडु महिलो सुमती ॥ १०० ॥

वीडेमु सेयनि नोरुनु,
जेडेल यधरामृतंबु सेयनि नोरुन्,
पाडंगरानि नोरुनु
बूडिद किरवैन पाडु बोंदर सुमती ॥ १०१ ॥

वेलयालि वलन गूरिमि
गलगदु, मऱि गलिगेनेनि कडतेऱदुगा,
बलुवुरु नडचेडु तेरुवुन
मोलवदु पुवु, मोलिचेनेनि पोदलदु सुमती ॥ १०२ ॥

वेलयालु चेयु बासलु,
वेलयग मोगसाल बोंदु वेलमल चेलिमिन्,
गललोन गन्न कलिमियु
विलसितमुग नम्मरादु विनरा सुमती ॥ १०३ ॥

वेसरपु जाति गानी,
वीसमु दा जेयनट्टि वीरिडि गानी,
दासि कोडुकैन गानी,
कासुलु गल वाडे राजु गदरा सुमती ॥ १०४ ॥

शुभमुल पोंदनि चदुवुनु,
नभिनयमुग रागरसमु नंदनि पाटल्,
गुभ गुभलु लेनि कूटमि,
सभ मेच्चनि माटलेल्ल जप्पन सुमती ॥ १०५ ॥

सरसमु विरसमु कोऱके,
परिपूर्ण सुखंबु लधिक बाधल कोऱके,
पेरुगुट विरुगुट कोऱके,
धर तग्गुट हेच्चु कोऱके तथ्यमु सुमती ॥ १०६ ॥

सिरि ता वच्चिन वच्चुनु
सललितमुग नारिकेल सलिलमु भंगिन्,
सिरि ता बोयिन बोवुनु
करि म्रिंगिन वेलग पंडु करणिनि सुमती ॥ १०७ ॥

स्त्रील येड वादुलाडकु,
बालुरतो जेलिमिचेसि भाषिंपकुमी,
मेलैन गुणमु विडुवकु,
मेलिन पति निंद सेय केन्नडु सुमती ॥ १०८ ॥

Hindi

Vemana Satakam – Hindi

Comments Off on Vemana Satakam – Hindi 04 August 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in सरल दॆवनागरी(हिंन्दी). View this in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam), with appropriate anuswaras marked.
 

रचन: योगि वेमन

तलपुलोन गलुगु दा दैवमे प्रोद्दु
तलचि चूडनतकु तत्वमगुनु
वूऱकुंड नेर्वुनुत्तम योगिरा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १ ॥

तन विरक्ति यनेडि दासि चेतनु जिक्कि
मिगिलि वेडलवेक मिणुकुचुन्न
नरुडि केडमुक्ति वरलेडि चेप्पडी
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ २ ॥

तनदु मनसुचेत दर्किंचि ज्योतिष
मेंत चेसे ननुचु नेंचि चूचु,
तन यदृष्टमंत दैव मेऱुंगडा?
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ३ ॥

टीक व्रासिनट्लेनेकुलु पेद्दलु
लोकमंदु जेप्पि मंचु
काकुलट्टि जनुल कानरी मर्ममु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ४ ॥

ज्ञानमेन्न गुरुवु ज्ञानहैन्यमु बुद्धि
रेंटिनंदु रिम्मरेचुनपुडु
रिम्म तेलिपेनेनि रेंडोक रूपुरा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ५ ॥

जाणलमनि यंद्रु चपलात्मुलगुवारु
तेलिविलेक तम्मुतेलियलेरु
कष्टमैन यडवि गासीलुचुन्नारु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ६ ॥

जनन मरणमुलन स्वप्न सुषुप्तुलु
जगमुलंदु नेंड जगमुलुंडु
नरुडु जगमुनंट नडुबाटु कादोको
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ७ ॥

छायननोसगुचेट्लु साधुवु बोधट्टु
लडगि दरिनिजेरि पडयवच्चु
नट्टुनिट्टु दाटनदि पोवुनिदि राम
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ८ ॥

नरुडेयैन लेक नारायणुंडैन
तत्त्वबद्धुडैन दरणि नरय
मरणमुन्नदनुचु मदिनि नम्मगवले
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ९ ॥

द्वारंबंधमुनकु दलुपुलु गडियलु
वलेने नोटिकोप्पुगल नियतुलु
धर्ममेरिगि पलुक धन्युंडौ भुविलोन
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १० ॥

ब्रह्मघटमु मेनु प्राणंबु तगगालि
मित्रचंद्र शिखुलु नेत्रचयमु
मऱियु ब्रह्ममनग महिमीद लेदया
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ११ ॥

योगिननुचु गोंत योगमुगूर्चक
जगमुनेल्लबट्ट चंपि तिनुचु
धनमु कोऱकु वाडु तगवाडुचुंडिन
योगिकाडु वाडे योगु वेम! ॥ १२ ॥

अर्ध यंकणमुन काधारमैनट्टि
योंटिमेड गुंजु नोनरनिल्पे
निंटिकोक मगंडे यिल्लांड्रुनेद्गुरु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १३ ॥

अन्नदानमुनकु नधिक संपदगल्गि
यमरलोक पूज्युडगुनु मीऱु
अन्नमगुनु ब्रह्ममदि कनलेरया
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १४ ॥

बोंदि येवरि सोम्मु पोषिंपबलुमारु
प्राण मेवरि सोम्मु भक्तिसेय,
धनमदेवरिसोम्मु धर्ममे तन सोम्मु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १५ ॥

पंडुवलन बुट्टे बरग प्रपंचमु
पंडुवलन बुट्टे परमु निहमु
पंडु मेलेऱिंगे ब्रह्लादुडिललोन
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १६ ॥

तपमुवेल? यरय धात्रिजनुलकेल्ल
नोनर शिवुनि जूड नुपम गलदु
मनसु चदरनीक महिलोन जूडरा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १७ ॥

तनगुणमु तनकु नुंडग
नेनयंगा नोरुनि गुणमु नेंचुनु मदिलो
दन गुणमु तेलिय कन्युनि
बनिगोनि दूषिंचुवाडु व्यर्थुडु वेम! ॥ १८ ॥

जालिनोंदरादु जवदाटि कनरादु
अदि मूलमैन आत्ममऱुगु
पोरिचेरि पोंदि पूर्णमु नंदुरा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १९ ॥

जाति, मतमु विडिचि चनि योगिकामेलु
जातितो नेयुन्न नीतिवलदे
मतमुबट्टि जाति मानकुंट कोऱंत
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ २० ॥

नीवनिननु नेननिननु
भावम्मुन नेऱुकयोक्क पद्धतियगुना
भावंबु देलिसि मदिनि
र्भावमुगा निन्नु गनुट परमगु वेम! ॥ २१ ॥

नील्ल मुनुगुनेल? निधुल मेट्टगनेल
मोनसि वेल्पुलकुनु म्रोक्कनेल
कपट कल्मषमुलु कडुपुलो नुंडगा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ २२ ॥

पंच मुखमुलंदु बंचाक्षरि जनिंचे
पंच वर्णमुलनु प्रबले जगमु
पंचमुखुनि मीरु प्रस्तुति चेयुंडी
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ २३ ॥

नेयि वेन्न काचि नीडने युंचिन
बेरि गट्टिपडुनु पेरुगुरीति
पोरिपोरि मदिनि पोनीक पट्टुमु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ २४ ॥

मंटिकुंडवंटि माय शरीरंबु
चच्चुनेन्नडैन, चावदात्म
घटमुलेन्नियैन गगनमोक्कटेगदा,
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ २५ ॥

मंट लोहमंदु म्राकुल शिललंदु
पटमुलंदु गोडप्रतिमलंदु
तन्नुदेलियु कोऱकुदगुलदा परमात्म
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ २६ ॥

निमिषमैननु मदि निल्चि निर्मलमुग
लिंग जीवावेशुलनु गांचि भंगपडक
पूज मदियंदु जेरुट पूर्णपदवि
परमु गोरिन निदिचेय बागु वेम! ॥ २७ ॥

धूमादुल नावृतमै
व्योमंबुनकेगनि कलियु नुपमुलु तनलो
श्रीमिंचु शिवुनि जेरुनु
गामादुल गलियडतडु घनमुग वेम! ॥ २८ ॥

पगलुडुग नासलुडुगुनु
वगपुडुगं गोर्केलुडुगु वडि जन्मंबुल्
तगुलुडुगु भोगमुडिगिन
त्रिगुणंबुनु नडुग मुक्ति तेरुवगु वेम! ॥ २९ ॥

पाल नीटि कलत परमहंस मेऱुगुनु
नीरु पालु नेट्लु नेर्चुनेमलि
लज्ञुडैन हीनुडल शिवु नेऱुगुना?
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ३० ॥

पुट्टु पुट्टलेदे पुडमिनि जनुलेल्ल
पुट्टि गिट्टलेदे पूर्वुलेवरु
पुट्टि गिट्टुटेल्ल वट्टि भ्रांतुलु सुमी,
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ३१ ॥

परुल वित्तमंदु भ्रांति वासिनयट्टि
पुरुषुडवनिलोन पुण्यमूर्ति
परुल वित्तमरय पापसंचितमगु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ३२ ॥

परधनंबुलकुनु प्राणमुलिच्चुनु
सत्यमंतलेक जारडगुनु
द्विजुलमंचु निंत्रुतेजमिंचुकलेदु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ३३ ॥

नोरु पलकवच्चु नुडि व्रायगरादु
व्रातकन्न साक्षि वलवदन्न
परगलेनि व्रात भंग पाटुंदेच्चु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ३४ ॥

निजमाकल्ल रेंडु नीलकंठुडेऱुंगु
निजमुलाडकुन्न नीतिदप्पु
निजमुलाडुनपुडु नी रूपमनवच्चु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ३५ ॥

दशगलारिनेल्ल दम बंधुवु लटंड्रु
दशयलेमि नेंत्रु तक्कुवगनु
दशयन गम धन दशमोक्कटे दश
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ३६ ॥

तामसिंचि चेयदग देट्टि कार्यंबु
वेगिरिंप नदियु विषमगुनु
पच्चिकायदेच्चि पडवेय फलमौने
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ३७ ॥

तल्लिबिड्डलकुनु तगवु पुट्टिंचेडि
धनमु सुखमु गूर्चुननि गडिंत्रु
कानि येल्लयेडल घन दुःखन्‍दमदि
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ३८ ॥

तल्लिदंड्रुलेन्नदगु तोलि गुरुवुलु
पार्वतीभवु लिलबरमगुरुलु
कूलिवांड्र जगति गुरुलन द्रोहमु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ३९ ॥

तामसिंचि चेयदग देट्टि कार्यंबु
वेगिरिंप नदियु विषमगुनु
पच्चिकायदेच्चि पडवेय फलमौने
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ४० ॥

पुट्टु पुट्टलेदे पुडमिनि जनुलेल्ल
पुट्टि गिट्टलेदे पूर्वुलेवरु
पुट्टि गिट्टुटेल्ल वट्टि भ्रांतुलु सुमी,
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ४१ ॥

पेट्टिपोयलेनि वट्टि देबेलु भूमि
बुट्टिरेमि वारु गिट्टरेमि
पुट्टलोनि चेदलु पुट्टदा गिट्टदा!
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ४२ ॥

लोकमंदुबुट्टि लोकमंदे पेरिगि
लोक विभवमोर्वलेक जनुडु
लोकमंदु जनिकि लोबडि चेडिपोवुनु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ४३ ॥

मदि गलिगिन पूज मदनारि मेच्चुनु
मनसु निल्सिनंत महितुडगुनु
मनसुलेनि पूज मट्टि समानमु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ४४ ॥

तामुनु जनुलेमनु कोन
बूनुदुरो दानि सरसि पोंदिन जडनी,
रानि पधंबुन नडिचिन
दानने धर्मात्मुडंड्रु तन्निट वेम! ॥ ४५ ॥

मदमु वलन गलुगु माटलु मऱिपल्कि
म्रुच्चु सद्दुलनोगि मोसपुच्चि
कासुराबेनगेडु कष्ठुंडु गुरुडौने?
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ४६ ॥

मनसे माया मृगमौ
मननेमिटि पैकिगानी मणिपोनीका
मनसुन मनसुनु जंपिन
मनंदे मुक्तिगलदु महिलो वेम! ॥ ४७ ॥

मंत्रमोकटि चेप्पि मऱि देवतार्चन
चेसि तमकुगरुणचेंदिनदनि
वेदपठन चेसि वेऱ्ऱुलै पोदुरु,
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ४८ ॥

मठमुलोनियोगि मायलन्नियुगोसि
घटमुलोन नुन्न घनुनिदेलिसि
माट माटकुगुरु मरुवक तेलुपुरा,
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ४९ ॥

तिरिगि वच्चुवेल मरलिपोयेडि वेल
वेंट देरु धनमु वंटबोरु
तोनेटकु जनुनो धनमेंदु बोवुनो
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ५० ॥

आशयनेडु दानि गोसिवेयगालेक
मोहबुद्दि वलन मुनुगुवारु
काशिवासुलैन गनबोरु मोक्षमु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ५१ ॥

चित्तमनेडि वेरे शिथिलमैनप्पुडे
प्रकृति यनेडि चेट्टु पडुनु पिदप
गोर्कुलनेडि पेद्दकोम्मलेंडुनु गदा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ५२ ॥

भोगंबुल काशिंपक
रागद्वेषंबु रंगुडदमलो
वेगमे मोक्ष पदंबुनु
रागनु नातंडु योगिरायुडु वेम! ॥ ५३ ॥

चनुवारेल्लनु जनुलं
जनिपोयिन वारि पुण्य सत्कथलेल्लन्
विनवले गनवले मनवले
ननि मषुलकु देलुसगूड दंत्यमु वेम! ॥ ५४ ॥

आशयनेडि त्राल्ल नखिल जनंबुलु
कट्टुपडुचु मुक्तिगानरैरि
ज्ञानखड्गमुननु खंडिंप रादोको
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ५५ ॥

अतिथि राक चूचि यदलिंचि पडवैचि
कठिन चितुलगुचु गानलेरु
कर्ममुनकु मुंदु धर्ममु गानरो
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ५६ ॥

तनु वलचिन दावलचुनु तनु
वलवक युन्ननेनडु तावलव डिलन्
तनदु पटाटोपंबुलु तन
मायलु पनिकिरावु धरलोन वेम! ॥ ५७ ॥

माटलाड वच्चु मनसु निल्वगलेदु
तेलुपवच्चु दन्नु तेलियलेदु
सुरियबट्टवच्चु शूरुडु कालेडु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ५८ ॥

तनकेनाडु सुभिक्षमु
तनकेनाडुनु भगंबु तनरवयुनं
चुनु तन दशकै येल्लेड
मनसंदुन जिवुकुचुंडु महिलो वेम! ॥ ५९ ॥

एंडिन मा नोकटडविनि
मंडिन नंदग्नि पुट्टि यूड्चुनु चेट्लन्
दंडिगल वंशमेल्लनु
चंडालुंडोकडु पुट्टि चदुपुनु वेम! ॥ ६० ॥

निजमु तेलिसियुन्न सुजिनुडानिजमुने
पलुकवलयुगानि परुलकोरकु
चावकूड दिंक नोपदव्यं पल्क
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ६१ ॥

तामुनु जनुलेमनु कोन
बूनुदुरो दानि सरसि पोंदिन जडनी,
रानि पधंबुन नडिचिन
दानने धर्मात्मुडंड्रु तन्निट वेम! ॥ ६२ ॥

विनियु विनकयुंडु कनियु गनक युंडु
तलचि तलपकुंडु तानु योगि
मनुजवरुलचेत मणिपूज गोनुचुंडु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ६३ ॥

वेन्न चेतबट्टि विवरंबु तेलियक
घृतमु कोरुनट्टि यतनि भंडि
तानु दैवमय्यु दैवंबु दलचुनु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ६४ ॥

रूपुवंक पेरु रूढिगा निलुचुनु
पेरुवंक क्रियलु पेनगुचुंडु
नाशमौनु तुदकु नामरूप क्रियल्
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ६५ ॥

लोभमोहमुलनु प्राभवमुलु तप्पु
तलचिन पनुलेल्ल तप्पि चनुनु
तानोकटि दलचिन दैवमोंडगुचुंडु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ६६ ॥

शांतमे जनुलनु जयमुनोंदिंचुनु
शांतमुनने गुरुवु जाड तेलियु
शांत भाव महिम जर्चिंपलेमया
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ६७ ॥

वेषधारिनेपुडु विश्वसिंपगरादु
वेषदोषमुलोक विधये यगुनु
रट्टुकादे मुनुपु रावणु वेषंबु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ६८ ॥

इंगलंबु तोड निल सल्पुतोडनु
परुनि यालितोड पतितुतोड
सरसमाडुटेल्ल चावुकु मूलमु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ६९ ॥

ऐकमत्यमोक्क टावश्यकं बेप्डु
दानि बलिमि नेंतयैन गूडु
गड्डि वेंट बेट्टि कट्टरा येनुंगु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ७० ॥

तामसिंचि चेयदगदेट्टि कार्यंबु
वेगिरिंप नदियु विषमगुनु
पच्चिकायदेच्चि पडवेय फलमौना?
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ७१ ॥

तल्ली बिड्डलकु तगवु पुट्टिंचेडि
धनमु सुखमु गूर्चुननि गडिंत्रु
कानीयेल्ल येडल घन दुःखकरमदि
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ७२ ॥

दोंगमाटलाड दोरुकुने मोक्षमु
चेतगानि पलुकु चेटुदेच्चु
गुरुवुपद्दु कादु गुनहैन्य मदियगु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ७३ ॥

नलुगुरु कल चोटनु दा
दल चूपुचु मेलगुचुंडि धन्यात गनगा
दलचेडि यातडु निच्चलु
गल माटले पलुकुचुंडगा दगु वेम! ॥ ७४ ॥

नडुचुनिच्चु नतनि बत्तेमिच्चिन वानि
कडुपु चल्लजेसि घनत विडुचु
नडुप नेर नेर नतडु नालि मुच्चेगदा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ७५ ॥

पदुगुराडुमाट पाडियै धरजेल्लु
नोक्कडाडुमाट येक्कदेंदु
वूरकुंडु वानि कूरेल्ल नोपदु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ७६ ॥

पतक मंदु नोप्पु पलु रत्नमुल पेंपु
बंगरंदु कूर्प बरुवु गनुनु
गानि यितर लोहमैन हीनमु गादे
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ७७ ॥

जन्नमुलनु मरियु जन्नियल ननेक
मुल नोनर्चियुन्न फलमुकान
राक युंडु नीति लेकुन्न मात्रान
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ७८ ॥

तप्पु पलुकु पलिकि तातोट चेसिन
कूडियुन लक्ष्मी क्रुंगिपोवु
नोटिकुंड नील्लु नोनरगा निलुचुना
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ७९ ॥

भूमि नादि यनिन भूमि फक्कुन नव्वु
दान हीनुं जूचि धनमु नव्वु
कदन भीतुं जूचि कालुंडु नव्वुनु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ८० ॥

नीति ज्योतिलेक निर्मलंबगु नेदि
एट्लु कलगुबर मदेंतयैन
धनमु गलिगियुन्न दैवंबु गलुगदु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ८१ ॥

पगयुडगु गोपमुडिगिन
पगयुडुगन्‌ कोर्केलुडुगु बरजन्मंपुं
दगुलुडुगु भेदमुडिगिन
त्रिगुणमु लुडुगंग मुक्ति स्थिरमगु वेम! ॥ ८२ ॥

पप्पुलेनि कूडु परुलकोसह्यमे
युप्पुलेनि वाडे यधिक बलुडु
मुप्पुलेनि वाडु मोदटि सुज्जानिरा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ८३ ॥

निक्कमैन मंचि नीलमोक्कटि चालु
तलुकु बेलुकु रालु तट्टेडेल
चदुव पद्यमरय जालदा योक्कटि
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ८४ ॥

परुल दत्तमोप्पि पालनचेसिन
निल स्वदत्तमुनकु विनु मडियगु
नवनि परुल दत्त महपरिंपग रादु
विश्वधाबिराम विनुर वेम! ॥ ८५ ॥

निजमुलाडु वानि निंदिंचु जगमेल्ल
निजमु बल्करादु नीचुलकड
निज महात्मुगूड निजमाडवलयुरा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ८६ ॥

पदुगुराडुमाट पाडियै धरजेल्लु
नोक्कडाडुमाट येक्कदेंदु
वूरकुंडु वानि कूरेल्ल नोपदु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ८७ ॥

परुल मेलु चूचि पलुगाकि वले नेप्पु
वट्टि माटलाडु वाडधमुडु
अट्टि वानि ब्रतुकु टदियेल मंटिका
विश्वधाबिराम विनुर वेम! ॥ ८८ ॥

भयमंतयु देहमुनके
भय मुडिगिन निश्चयंबु परमात्मुनके
लयमंतयु जीवुनके
जयमात्मकु ननुचु जगतिं जाटुर वेम! ॥ ८९ ॥

भूमि नादि यनिन भूमि फक्कुन नव्वु
दान हीनुं जूचि धनमु नव्वु
कदन भीतुं जूचि कालुंडु नव्वुनु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ९० ॥

माटजेप्प विननि मनुजुडु मूर्खुडु
माट विन्न नरुडु मानुडगुनु
माट विनग जेप्प मानुट कूडदु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ९१ ॥

मनसु तेलिसि योकनि माटकु ब्रतिचेप्प
संतसिंचु नतडु चालमेच्चु
मनसु देलियकुन्नडनियुचु ननुनेदो
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ९२ ॥

आलिमाटलु विनि अन्नदम्मुल रोसि
वेरेपोवुवाडु वेर्रिवाडु
कुक्कतोक पट्टि गोदारीदिना?
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ९३ ॥

ज्ञानियैनवानि मानक पूजिंचु
मनुजुडेप्पुडु परमुननु मुदंबु
सुखमुनंदुचुंडुसूरुलु मेच्चग
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ९४ ॥

हानि कलुगबोदु हरिमदि नेंचेडु
वानि कब्दु परमु वसुधयंदु
पूनि निष्ठमीरि पोदलक युंडुमु
विश्वराभिराम विनुर वेम! ॥ ९५ ॥

अल्पुडेप्पुडु पलुकु नाडंबरमुगानु
सज्जनुंडु पलुकु चल्लगानु
कंचु मोगिनट्लु कनकंबु मोगुना
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ९६ ॥

न्यायशास्त्र मरय नन्यायमुन दिंचु
धर्मशास्त्र मोसगु रुग्मतंबु
ज्योतिषमु जनमुल नीतुल दप्पिंचु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ९७ ॥

देवुडनग वेरे देशमुंदुन्नाडे
देहितोड नेपुडु देहमंदे
वाहनमुलनेक्कि पडिदोलुचुन्नाडु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ९८ ॥

भूमिलोन बुट्टु भूसारमेल्लनु
तनुवुलोन बुट्टु तत्त्वमेल्ल
श्रमलोन बुट्टु सर्वंबु तानौनु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ९९ ॥

व्रातकंटे हेच्चु परमीदु दैवंबु
चेतकंटे हेच्चु व्रात लेदु
व्रात कजुडु कर्त चेतकु दाकर्त
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १०० ॥

चिप्पलोनबड्ड चिनुकु मुत्यंबय्ये
नीट बड्ड चिनुकु नीट गलिसे
ब्राप्ति गलुगु चोट फलमेल तप्पुरा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १०१ ॥

इंटि इंटिलोननीश्वरुडुंडग
नंटि चूडलेक यडवुलंदु
नुंट मेटंचुनुंदुरा जोगुलै
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १०२ ॥

चित्तशुद्धि कलिगिचेसिन पुण्यंबु
कोंचेमैन नदियु कोदवगादु
वित्तनंबु मर्रि वृक्षंबुनकु नेंतो
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १०३ ॥

अग्निबाना मेसि यंबुधि निंकिंचु
रामुडवलि केग राक, निलिचि
चेट्लु गिरुलु तेच्चि सेतुवु गट्टडा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १०४ ॥

ऐदु वेल्लु बलिमि हस्तंबु पनिचेयु
नं दोकंडु विड्ड पोंदु चेडुनु
स्वीयुडोकडु विडिन जेडुकदा पनिबल्मि
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १०५ ॥

आत्मबुद्धि वलन नखिलंब तानय्ये
जीवबुद्धि वलन जीवुडय्ये
मोहबुद्धिलयमु मुंदर गनुगोनु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १०६ ॥

गुणमुलोगलवानि कुलमेंचगानेल
गुणमु कलिगेनेनि कोटिसेयु
गणमुलेक युन्न गुड्डिगव्वयुलेदु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १०७ ॥

तल्लितंड्रुलंदु दयलेनि पुत्रुंडु
पुट्टनेमि? वाडु गिट्टनेमि?
पुट्टलोनि चेदलु पुट्टदा गिट्टदा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १०८ ॥

कोपमुन घनत कोंचेमैपोवुनु
कोपमुननु गुणमु कोरतपडुनु
कोपमणचनेनि कोरिकलीडेरु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १०९ ॥

एलुगु तोलु तेच्चि एडादि युतिकिना
नलुपु नलुपेकानि तेलुपुकादु
कोय्यबोम्म तेच्चि कोट्टिते गुणियोने
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ११० ॥

अल्पबुद्धिवानिकधिकारमिच्चिन
दोड्डवारिनेल्ल तोलगगोट्टु
चेप्पुदिनेडु कुक्क चेरकु तीपेरुगुना
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १११ ॥

पट्टुपट्टरादु पट्टिविडुवरादु
पट्टेनेनि बिगिय पट्टवलयु
पट्टुविडुटकन्ना पडिचच्चुटेमेलु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ११२ ॥

तुम्मचेट्टु मुंड्ल तोडनेपुट्टुनु
वित्तुलोननुंडु वेडलुनट्लु
मूर्खुनकुनु बुद्धि मुंदुगा बुट्टनु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ११३ ॥

कपटि वेषमूनि कडगंड्लु पडनेल
विपिन भूमि तिरिगि विसुगनेल
युपमुतोने मुक्ति उन्नदि चूडरा
विश्वदाभि राम विनुर वेम ॥ ११४ ॥

अनुवुगानि चोट अधिकुलमनरादु
कोंचेमुंदुटेल्ल कोदुवकादु
कोंड यद्दमंदु कोंचमै उंडदा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ११५ ॥

मनसुलोनुन्न मर्ममंत एरिगि
स्थिरमु चेसि आत्म तेटपरिचि
घटमु निल्पवलयु, घनतलिंकेटिकि
विश्वदाभि रामविनुर वेम! ॥ ११६ ॥

कदलनीयकुंड गट्टिगा लिंगंबु
कट्टिवेयनेमि घनत कलुगु
भावमंदु शिवुनि भाविंचि कानरा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ११७ ॥

मेक जंकबेट्टिमेलगुचु मंदलो
ब्रमनि तिरुगु गोल्ल पगिदिगानु
देवुनेरुगक परदवेतल दलचु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ११८ ॥

तन कुल गोत्रमु लाकृति
तन संपद कलिमि बलिमि तनकेलनया?
तन वेंटरावु निजमिदि
तन सत्यमे तोडुवच्चु तनतो
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ ११९ ॥

कलिमिगल्गनेमि करुण लेकुंडिन
कलिमि तगुने दुष्टकर्मुलकुनु
तेनेगूर्पनीग तेरुवुन बोवदा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १२० ॥

एंडिन मानोकटडविनि
मंडिन नंदग्नि पुट्टि यूड्चुनु चेट्लन्
दंडिगल वंशमेल्लनु
चंडालुंडोकडु पुट्टि चदुवुनु वेम! ॥ १२१ ॥

कनुलु पोवुवाडु काल्लु पोयिनवाडु
उभयुलरयुगूडि युंडिनट्लु
पेद पेद गूडि पेनगोनि युंडुनु
विश्वदाभिरामा विनुर वेम! ॥ १२२ ॥

माटलाडु गल्गु मर्ममुलेरिगिन
पिन्नपेद्दतनमु लेन्नवलदु
पिन्नचेति दिव्वे पेद्दगा वेलगदा?
विश्वधाभिराम विनुर वेम! ॥ १२३ ॥

कोंडमुच्चु पेंड्लिकि कोति पेरंटालु
मोंडि वानि हितुडु बंडवाडु
दुंडगीडुनकुनु कोंडेडु दलवायि
विश्वदाभिरामा विनुर वेम! ॥ १२४ ॥

झुषमु नीरु वेडल जच्चुटे सिद्धमु
नीटनुंडनेनि निक्किपडुनु
अंडतोलुगु नेडल नंदर पनि अट्ले
विश्वदाभि राम विनुर वेम! ॥ १२५ ॥

तल्लियेड्व विनक तनयालु वगचिन
जालिपडेडु वाडु जडुडु सुम्मि
तारतम्य मेरुगनेरनि पशुवदि
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १२६ ॥

परुलमेलु चूसि पलुकाकि वले
वट्टिमाटलाडु वाडु अधमुडु
अट्टिवानि बतुकुटदि एल मंटिका?
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १२७ ॥

गंगि गोवुपालु गरिटडैननु चालु
कडवेडैननु नेमि खरमुपालु
भक्तिकल्गुकूडु पट्टेडैननु चालु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १२८ ॥

चिक्कियुन्नवेल सिंहंबुनैननु
बक्क कुक्कयैना बाधसेयु
बलिमिलेनि वेल पंतमुलु चेल्लवु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १२९ ॥

पनसतोनलकन्न पंचदारलकन्न
जुंटितेनेकन्न जुन्नुकन्न
चेऱुकु रसमुकन्न चेलुल माटले तीपि
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १३० ॥

निंडुनदुलु पारु निलचि गंभीरमै
वेऱ्रिवागु पाऱु वेगबोर्लि
अल्पुडाडुरीति नधिकुंडु नाडुना
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १३१ ॥

उप्पुलेनिकूर योप्पदु रुचुलकु
पप्पुलेनि तिंडि फलमुलेदु
अप्पुलेनिवाडे यधिक संपन्नुडु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १३२ ॥

पसुल वन्ने वेरु पालेल्ल ओक्कटि
पुष्पजाति वेरु पूज ओकटि
दर्शनंबुलारु दैवंबु ओक्कटि
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १३३ ॥

चंपदगिन शतृवु तनचेत
चिक्केनेनि कीडु चेयरादु
पोसग मेलु चेसि पोम्मनुटे मेलु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १३४ ॥

आपदगल वेल अरसि बंधुवु जूडु
भयमु वेल जूडु बंटुतनमु
पेदवेल जूडु पेंड्लामु गुणमु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १३५ ॥

उप्पु कप्पुरंबु ओक्क पोलिकनुंडु
चूड चूड रुचुल जाड वेरु
पुरुषुलंदु पुण्य पुरुषुलु वेरय
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १३६ ॥

आत्म शुद्दि लेनि याचारमदियेल
भांडशुद्दि लेनि पाक मेल
चित्तशुद्दिलेनि शिवपूजलेलरा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १३७ ॥

यिनुमु विरगनेनि यिनुमूरु मुम्मारु
काचियेतकवच्चु ग्रममु गानु
मनसु विरिगेनेनि मरि चेर्चरादया
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १३८ ॥

कुंड कुंभमन्न कोंड पर्वतमन्न
नुप्पु लवणमन्न नोकटि कादे
भाष लिट्टे वेरु परतत्वमोकटे
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १३९ ॥

अनग ननग राग मतिश यिल्लुचुनुंडु
दिनग दिनग वेमु तिय्यनुंडु
साधनमुन पनुलु समकूरु धरलोन
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १४० ॥

चेप्पुलोनि रायि चेविलोनि जोरीग
कंटिलोनि नलुसु कालि मुल्लु
इंटिलोनि पोरु निंतिंत गादया
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १४१ ॥

तप्पु लेन्नुवारु तंडोप तंडंबु
लुर्वि जनुलकेल्ल नुंडु तप्पु
तप्पु लेन्नुवारु तम तप्पुलेरुगरु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १४२ ॥

मिरप गिंज चूड मीद नल्लगनुंडु
कोरिकि जूडलोन जुरुकुमनुनु
सज्जनु लगु वारि सार मिट्लुंडु
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १४३ ॥

मेडिपंडु चूड मेलिमै युंडुनु
पोट्टविच्चि चूड पुरुगुलुंडु
पिरिकिवानि मदिनि बिंकमीलागुरा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १४४ ॥

वेरु पुरुगु चेरि वृक्षंबु जेरुचुनु
चीडपुरुगु चेरि चेट्टु जेरचु
कुत्सितुंडु चेरि गुणवंतु जेरचुरा
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १४५ ॥

वेषभाष लेरिगि काषयवस्त्रमुल्
गट्टगाने मुक्ति गलुगबोदु
तललु बोडुलृन तलपुलू बोडूला
विश्वदाभिराम विनुर वेम! ॥ १४६ ॥

Media

Sumati Satakam – Media

Comments Off on Sumati Satakam – Media 22 March 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

Audio:

Coming soon…
If you have audio/video available for this stotram, please contribute via http://vignanam.org/contribute.htm or by email to sri@vignanam.org

E-Books

Kindle Format (Right click to download the file(s)):

EPUB Format, to use with iPad, iPhone, Nook and most other devices:
(Right click to download the file(s))

Media

Vemana Satakam – Media

Comments Off on Vemana Satakam – Media 22 March 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

Audio:

Coming soon…
If you have audio/video available for this stotram, please contribute via http://vignanam.org/contribute.htm or by email to sri@vignanam.org

E-Books

Kindle Format (Right click to download the file(s)):

EPUB Format, to use with iPad, iPhone, Nook and most other devices:
(Right click to download the file(s))

ShuddhaKannada

Sumati Satakam – ShuddhaKannada

Comments Off on Sumati Satakam – ShuddhaKannada 05 March 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 

ರಚನ: ಬದ್ದೆನ ಭೂಪಾಲ

ಶ್ರೀ ರಾಮುನಿ ದಯಚೇತನು
ನಾರೂಢಿಗ ಸಕಲ ಜನುಲು ನೌರಾ ಯನಗಾ
ಧಾರಾಳಮೈನ ನೀತುಲು
ನೋರೂರಗ ಜವುಲು ಪುಟ್ಟ ನುಡಿವೆದ ಸುಮತೀ || ೧ ||

ಅಕ್ಕರಕು ರಾನಿ ಚುಟ್ಟಮು,
ಮ್ರೊಕ್ಕಿನ ವರಮೀನಿ ವೇಲ್ಪು, ಮೊಹರಮುನ ದಾ
ನೆಕ್ಕಿನ ಬಾರನಿ ಗುರ್ರಮು
ಗ್ರಕ್ಕುನ ವಿಡವಙ್ಗವಲಯು ಗದರಾ ಸುಮತೀ || ೨ ||

ಅಡಿಗಿನ ಜೀತಮ್ಬಿಯ್ಯನಿ
ಮಿಡಿಮೇಲಪು ದೊರನು ಗೊಲ್ಚಿ ಮಿಡುಕುಟ ಕಣ್ಟೆನ್
ವಡಿಗಲ ಯೆದ್ದುಲ ಗಟ್ಟುಕ
ಮಡಿ ದುನ್ನುಕು ಬ್ರತುಕ ವಚ್ಚು ಮಹಿಲೋ ಸುಮತೀ || ೩ ||

ಅಡಿಯಾಸ ಕೊಲುವು ಗೊಲುವಕು,
ಗುಡಿ ಮಣಿಯಮು ಸೇಯಬೋಕು, ಕುಜನುಲ ತೋಡನ್
ವಿಡುವಕ ಕೂರಿಮಿ ಸೇಯಕು,
ಮಡವಿನಿ ದೋಡರಕೊಣ್ಟಿ ನರುಗಕು ಸುಮತೀ || ೪ ||

ಅಧರಮು ಗದಲಿಯು, ಗದಲಕ
ಮಧುರಮುಲಗು ಭಾಷ ಲುಡುಗಿ ಮೌನ ವ್ರತುಡೌ
ಅಧಿಕಾರ ರೋಗ ಪೂರಿತ
ಬಧಿರಾನ್ಧಕ ಶವಮು ಜೂಡ ಬಾಪಮು ಸುಮತೀ || ೫ ||

ಅಪ್ಪು ಕೊನಿ ಚೇಯು ವಿಭವಮು,
ಮುಪ್ಪುನ ಬೃಆಯಮ್ಪುಟಾಲು, ಮೂರ್ಖುನಿ ತಪಮುನ್,
ದಪ್ಪರಯನಿ ನೃಪು ರಾಜ್ಯಮು
ದೆಪ್ಪರಮೈ ಮೀದ ಗೀಡು ದೆಚ್ಚುರ ಸುಮತೀ || ೬ ||

ಅಪ್ಪಿಚ್ಚುವಾಡು, ವೈದ್ಯುಡು
ನೆಪ್ಪುಡು ನೆಡತೆಗಕ ಪಾರು ನೇರುನು, ದ್ವಿಜುಡುನ್
ಜೊಪ್ಪಡಿನ ಯೂರ ನುಣ್ಡುಮು
ಚೊಪ್ಪಡಕುನ್ನಟ್ಟಿ ಯೂರು ಚೊರಕುಮು ಸುಮತೀ || ೭ ||

ಅಲ್ಲುನಿ ಮಞ್ಚಿತನಮ್ಬು,
ಗೊಲ್ಲನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯ, ಕೋಮಲಿ ನಿಜಮುನ್,
ಬೊಲ್ಲುನ ದಞ್ಚಿನ ಬಿಯ್ಯಮು,
ದೆಲ್ಲನಿ ಕಾಕುಲುನು ಲೇವು ತೆಲಿಯುಮು ಸುಮತೀ || ೮ ||

ಆಕೊನ್ನ ಕೂಡೆ ಯಮೃತಮು,
ತಾಕೊಞ್ಚಕ ನಿಚ್ಚುವಾಙ್ಡೆ ದಾತ ಧರಿತ್ರಿನ್,
ಸೋಕೋರ್ಚುವಾಡೆ ಮನುಜುಡು,
ತೇಕುವ ಗಲವಾಡೆ ವಂಶ ತಿಲಕುಡು ಸುಮತೀ || ೯ ||

ಆಕಲಿ ಯುಡುಗನಿ ಕಡುಪುನು,
ವೇಕಟಿಯಗು ಲಞ್ಜ ಪಡುಪು ವಿಡುವನಿ ಬ್ರತುಕುನ್,
ಬ್ರಾಕೊನ್ನ ನೂತಿ ಯುದಕಮು,
ಮೇಕಲ ಪಾಡಿಯುನು ರೋತ ಮೇದಿನಿ ಸುಮತೀ || ೧೦ ||

ಇಚ್ಚುನದೇ ವಿದ್ಯ, ರಣಮುನ
ಜೊಚ್ಚುನದೇ ಮಗತನಮ್ಬು, ಸುಕವೀಶ್ವರುಲುನ್
ಮೆಚ್ಚುನದೇ ನೇರ್ಚು, ವದುಕು
ವಚ್ಚುನದೇ ಕೀಡು ಸುಮ್ಮು ವಸುಧನು ಸುಮತೀ || ೧೧ ||

ಇಮ್ಮುಗ ಜದುವನಿ ನೋರುನು,
ನಮ್ಮಾ ಯನಿ ಬಿಲಿಚಿ ಯನ್ನ ಮಡುಗನಿ ನೋರುನ್,
ದಮ್ಮುಲ ಬಿಲುವನಿ ನೋರುನು
ಗುಮ್ಮರಿ ಮನು ದ್ರವ್ವಿನಟ್ಟಿ ಗುಣ್ಟರ ಸುಮತೀ || ೧೨ ||

ಉಡುಮುಣ್ಡದೆ ನೂರೇಣ್ಡ್ಲುನು,
ಬಡಿಯುಣ್ಡದೆ ಪೇರ್ಮಿ ಬಾಮು ಪದಿನೂರೇಣ್ಡ್ಲುನ್,
ಮಡುವುನ ಗೊಕ್ಕೆರ ಯುಣ್ಡದೆ,
ಕಡು ನಿಲ ಬುರುಷಾರ್ಥ ಪರುಡು ಗಾವಲೆ ಸುಮತೀ || ೧೩ ||

ಉತ್ತಮಗುಣಮುಲು ನೀಚುನ
ಕೆತ್ತೆಱಗುನ ಗಲುಗ ನೇರ್ಚು; ನೆಯ್ಯೆಡಲಂ ದಾ
ನೆತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕರಗಿ ಪೋಸಿನ
ನಿತ್ತಡಿ ಬಙ್ಗಾರಮಗುನೆ ಯಿಲಲೋ ಸುಮತೀ? || ೧೪ ||

ಉದಕಮು ದ್ರಾವೆಡು ಹಯಮುನು,
ಮದಮುನ ನುಪ್ಪೊಙ್ಗುಚುಣ್ಡು ಮತ್ತೇಭಮ್ಬುನ್,
ಮೊದವು ಕಡ ನುನ್ನ ವೃಷಭಮು,
ಜದುವನಿ ಯಾನೀಚು ಗಡಕು ಜನಕುರ ಸುಮತೀ || ೧೫ ||

ಉಪಕಾರಿಕಿ ನುಪಕಾರಮು
ವಿಪರೀತಮು ಗಾದು ಸೇಯ ವಿವರಿಮ್ಪಙ್ಗಾ;
ನಪಕಾರಿಕಿ ನುಪಕಾರಮು
ನೆಪಮೆನ್ನಕ ಸೇಯುವಾಡು ನೇರ್ಪರಿ ಸುಮತೀ || ೧೬ ||

ಉಪಮಿಮ್ಪ ಮೊದಲು ತಿಯ್ಯನ
ಕಪಟಂ ಬೆಡನೆಡನು ಜೆಱಕು ಕೈ ವಡಿನೇ ಪೋ
ನೆಪಮುಲು ವೆದಕುನು ಗಡಪಟ
ಗಪಟಪು ದುರ್ಜಾತಿ ಪೊನ್ದು ಗದರಾ ಸುಮತೀ || ೧೭ ||

ಎಪ್ಪಟಿ ಕೆಯ್ಯದಿ ಪ್ರಸ್ತುತ
ಮಪ್ಪಟಿಕಾ ಮಾಟಲಾಡಿ, ಯನ್ಯುಲ ಮನಮುಲ್
ನೊಪ್ಪಿಞ್ಚಕ, ತಾ ನೊವ್ವಕ,
ತಪ್ಪಿಞ್ಚುಕ ತಿರುಗುವಾಡು ಧನ್ಯುಡು ಸುಮತೀ || ೧೮ ||

ಎಪ್ಪುಡು ದಪ್ಪುಲು ವೆದಕೆಡು
ನಪ್ಪುರುಷುನಿ ಗೊಲ್ವಗೂಡ ದದಿ ಯೆಟ್ಲನ್ನನ್
ಸರ್ಪಮ್ಬು ಪಡಗ ನೀಡನು
ಗಪ್ಪ ವಸಿಞ್ಚಿನ ವಿಧಮ್ಬು ಗದರಾ ಸುಮತೀ || ೧೯ ||

ಎಪ್ಪುಡು ಸಮ್ಪದ ಕಲಿಗಿನ
ನಪ್ಪುಡು ಬನ್ಧುವುಲು ವತ್ತು ರದಿ ಯೆಟ್ಲನ್ನನ್
ತೆಪ್ಪಲುಗ ಜೆಱುವು ನಿಣ್ಡಿನ
ಗಪ್ಪಲು ಪದಿವೇಲು ಚೇರು ಗದರಾ ಸುಮತೀ || ೨೦ ||

ಏಱಕುಮೀ ಕಸುಗಾಯಲು,
ದೂಱಕುಮೀ ಬನ್ಧುಜನುಲ ದೋಷಮು ಸುಮ್ಮೀ,
ಪಾಱಕುಮೀ ರಣಮನ್ದುನ,
ಮೀಱಕುಮೀ ಗುರುವು ನಾಙ್ಞ ಮೇದಿನಿ ಸುಮತೀ || ೨೧ ||

ಒಕ ಯೂರಿಕಿ ನೊಕ ಕರಣಮು,
ನೊಕ ತೀರ್ಪರಿಯೈನ ಗಾಕ, ನೊಗಿ ದಱುಚೈನನ್,
ಗಕವಿಕಲು ಗಾಕ ಯುಣ್ಡುನೆ
ಸಕಲಮ್ಬುನು ಗೊಟ್ಟುವಡಕ ಸಹಜಮು ಸುಮತೀ || ೨೨ ||

ಒರು ನಾತ್ಮ ದಲಚು ಸತಿ ವಿಡು,
ಮಱುಮಾಟಲು ಪಲುಕು ಸತುಲ ಮನ್ನಿಮ್ಪಕುಮೀ,
ವೆಱ ಪೆಱುಗನಿ ಭಟುನೇಲಕು,
ತಱಚುಗ ಸತಿ ಗವಯ ಬೋಕು, ತಗದುರ ಸುಮತೀ || ೨೩ ||

ಒಲ್ಲನಿ ಸತಿ ನೊಲ್ಲನಿ ಪತಿ,
ನೊಲ್ಲನಿ ಚೆಲಿಕಾನಿ ವಿಡುವ ನೊಲ್ಲನಿ ವಾಡೇ
ಗೊಲ್ಲಣ್ಡು, ಕಾಕ ಧರಲೋ
ಗೊಲ್ಲಣ್ಡುನು ಗೊಲ್ಲಡೌನೆ ಗುಣಮುನ ಸುಮತೀ || ೨೪ ||

ಓಡಲ ಬಣ್ಡ್ಲುನು ವಚ್ಚುನು,
ಓಡಲು ನಾಬಣ್ಡ್ಲಮೀದ ನೊಪ್ಪುಗ ವಚ್ಚುನ್,
ಓಡಲು ಬಣ್ಡ್ಲುನು ವಲನೇ
ವಾಡಮ್ಬಡು ಗಲಿಮಿ ಲೇಮಿ ವಸುಧನು ಸುಮತೀ || ೨೫ ||

ಕಡು ಬಲವನ್ತುಡೈನನು
ಬುಡಮಿನಿ ಬ್ರಾಯಮ್ಪುಟಾಲಿ ಬುಟ್ಟಿನ ಯಿಣ್ಟನ್
ದಡವುಣ್ಡ ನಿಚ್ಚೆನೇನಿಯು
ಬಡುಪುಗ ನಙ್ಗಡಿಕಿ ದಾನೆ ಬಮ್ಪುಟ ಸುಮತೀ || ೨೬ ||

ಕನಕಪು ಸಿಂಹಾಸನಮುನ
ಶುನಕಮು ಗೂರ್ಚುಣ್ಡಬೆಟ್ಟಿ ಶುಭ ಲಗ್ನಮುನಂ
ದೊನರಗ ಬಟ್ಟಮು ಗಟ್ಟಿನ
ವೆನುಕಟಿ ಗುಣಮೇಲ ಮಾನು ವಿನರಾ ಸುಮತೀ || ೨೭ ||

ಕಪ್ಪಕು ನೊರಗಾಲೈನನು,
ಸರ್ಪಮುನಕು ರೋಗಮೈನ, ಸತಿ ತುಲುವೈನನ್,
ಮುಪ್ಪುನ ದರಿದ್ರುಡೈನನು,
ತಪ್ಪದು ಮಱಿ ದುಃಖ ಮಗುಟ ತಥ್ಯಮು ಸುಮತೀ || ೨೮ ||

ಕಮಲಮುಲು ನೀಟ ಬಾಸಿನ
ಕಮಲಾಪ್ತುನಿ ರಶ್ಮಿ ಸೋಕಿ ಕಮಲಿನ ಭಙ್ಗಿನ್
ತಮ ತಮ ನೆಲವುಲು ದಪ್ಪಿನ
ತಮ ಮಿತ್ರುಲು ಶತ್ರುಲೌಟ ತಥ್ಯಮು ಸುಮತೀ || ೨೯ ||

ಕರಣಮು ಗರಣಮು ನಮ್ಮಿನ
ಮರಣಾನ್ತಕ ಮೌನು ಗಾನಿ ಮನಲೇಡು ಸುಮೀ,
ಕರಣಮು ದನ ಸರಿ ಕರಣಮು
ಮಱಿ ನಮ್ಮಕ ಮರ್ಮ ಮೀಕ ಮನವಲೆ ಸುಮತೀ || ೩೦ ||

ಕರಣಮುಲ ನನುಸರಿಮ್ಪಕ
ವಿರಸಮ್ಬುನ ದಿನ್ನ ತಿಣ್ಡಿ ವಿಕಟಿಞ್ಚು ಜುಮೀ
ಯಿರುಸುನ ಕನ್ದೆನ ಬೆಟ್ಟಕ
ಪರಮೇಶ್ವರು ಬಣ್ಡಿ ಯೈನ ಬಾರದು ಸುಮತೀ || ೩೧ ||

ಕರಣಮು ಸಾದೈಯುನ್ನನು,
ಗರಿ ಮದ ಮುಡಿಗಿನನು, ಬಾಮು ಗಱವಕ ಯುನ್ನನ್,
ಧರ ದೇಲು ಮೀಟಕುನ್ನನು,
ಗರ ಮರುದುಗ ಲೆಕ್ಕ ಗೊನರು ಗದರಾ ಸುಮತೀ || ೩೨ ||

ಕಸುಗಾಯ ಗಱಚಿ ಚೂಚಿನ
ಮಸಲಕ ಪಸ ಯೊಗರು ರಾಕ ಮಧುರಮ್ಬಗುನಾ,
ಪಸ ಗಲುಗು ಯುವತುಲುಣ್ಡಗ
ಪಸಿ ಬಾಲಲ ಬೊನ್ದುವಾಡು ಪಶುವುರ ಸುಮತೀ || ೩೩ ||

ಕವಿ ಕಾನಿ ವಾನಿ ವ್ರಾತಯು,
ನವರಸ ಭಾವಮುಲು ಲೇನಿ ನಾತುಲ ವಲಪುನ್,
ದವಿಲಿ ಚನು ಪನ್ದಿ ನೇಯನಿ
ವಿವಿಧಾಯುಧ ಕೌಶಲಮ್ಬು ವೃಧರಾ ಸುಮತೀ || ೩೪ ||

ಕಾದು ಸುಮೀ ದುಸ್ಸಙ್ಗತಿ,
ಪೋದುಸುಮೀ “ಕೀರ್ತಿ” ಕಾನ್ತ ಪೊನ್ದಿನ ಪಿದಪನ್,
ವಾದು ಸುಮೀ ಯಪ್ಪಿಚ್ಚುಟ,
ಲೇದು ಸುಮೀ ಸತುಲ ವಲಪು ಲೇಶಮು ಸುಮತೀ || ೩೫ ||

ಕಾಮುಕುಡು ದನಿಸಿ ವಿಡಿಚಿನ
ಕೋಮಲಿ ಬರವಿಟುಡು ಗವಯ ಗೋರುಟ ಯೆಲ್ಲನ್
ಬ್ರೇಮಮುನ ಜೆಱಕು ಪಿಪ್ಪಿಕಿ
ಚೀಮಲು ವೆಸ ಮೂಗಿನಟ್ಲು ಸಿದ್ಧಮು ಸುಮತೀ || ೩೬ ||

ಕಾರಣಮು ಲೇನಿ ನಗವುನು,
ಬೇರಣಮು ಲೇನಿ ಲೇಮ, ಪೃಥಿವೀ ಸ್ಥಲಿಲೋ
ಬೂರಣಮು ಲೇನಿ ಬೂರೆಯು,
ವೀರಣಮು ಲೇನಿ ಪೆಣ್ಡ್ಲಿ ವೃಧರಾ ಸುಮತೀ || ೩೭ ||

ಕುಲಕಾನ್ತ ತೋಡ ನೆಪ್ಪುಡು
ಗಲಹಿಮ್ಪಕು, ವಟ್ಟಿ ತಪ್ಪು ಘಟಿಯಿಮ್ಪಕುಮೀ,
ಕಲಕಣ್ಠಿ ಕಣ್ಟ ಕನ್ನೀ
ರೊಲಿಕಿನ ಸಿರಿ ಯಿಣ್ಟ ನುಣ್ಡ ನೊಲ್ಲದು ಸುಮತೀ || ೩೮ ||

ಕೂರಿಮಿ ಗಲ ದಿನಮುಲಲೋ
ನೇರಮು ಲೆನ್ನಡುನು ಗಲುಗ ನೇರವು ಮಱಿ ಯಾ
ಕೂರಿಮಿ ವಿರಸಮ್ಬೈನನು
ನೇರಮುಲೇ ತೋಚು ಚುಣ್ಡು ನಿಕ್ಕಮು ಸುಮತೀ || ೩೯ ||

ಕೊಞ್ಚೆಪು ನರು ಸಙ್ಗತಿಚೇ
ನಞ್ಚಿತಮುಗ ಗೀಡು ವಚ್ಚು ನದಿ ಯೆಟ್ಲನ್ನನ್
ಗಿಞ್ಚಿತ್ತು ನಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿನ
ಮಞ್ಚಮುನಕು ಜೇಟು ವಚ್ಚು ಮಹಿಲೋ ಸುಮತೀ || ೪೦ ||

ಕೊಕ್ಕೋಕಮೆಲ್ಲ ಜದಿವಿನ,
ಚಕ್ಕನಿವಾಡೈನ, ರಾಜ ಚನ್ದ್ರುಣ್ಡೈನನ್,
ಮಿಕ್ಕಿಲಿ ರೊಕ್ಕಮು ಲಿಯ್ಯಕ,
ಚಿಕ್ಕದುರಾ ವಾರಕಾನ್ತ ಸಿದ್ಧಮು ಸುಮತೀ || ೪೧ ||

ಕೊಱ ಗಾನಿ ಕೊಡುಕು ಬುಟ್ಟಿನ
ಕೊಱ ಗಾಮಿಯೆ ಕಾದು, ತಣ್ಡ್ರಿ ಗುಣಮುಲ ಜೆಱಚುನ್
ಚೆಱಕು ತುದ ವೆನ್ನು ಬುಟ್ಟಿನ
ಜೆಱಕುನ ತೀಪೆಲ್ಲ ಜೆಱಚು ಸಿದ್ಧಮು ಸುಮತೀ || ೪೨ ||

ಕೋಮಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಮ್ಬುನು,
ಬಾಮುಲತೋ ಜೆಲಿಮಿ, ಯನ್ಯ ಭಾಮಲ ವಲಪುನ್,
ವೇಮುಲ ತಿಯ್ಯದನಮ್ಬುನು,
ಭೂಮೀಶುಲ ನಮ್ಮಿಕಲುನು ಬೊಙ್ಕುರ ಸುಮತೀ || ೪೩ ||

ಗಡನ ಗಲ ಮಗನಿ ಜೂಚಿನ
ನಡುಗಡುಗುನ ಮಡುಗು ಲಿಡುದು ರತಿವಲು ದಮಲೋ,
ಗಡ ನುಡುಗು ಮಗನಿ ಜೂಚಿನ
ನಡ ಪೀನುಗು ವಚ್ಚೆ ನಞ್ಚು ನಗುದುರು ಸುಮತೀ || ೪೪ ||

ಚಿನ್ತಿಮ್ಪಕು ಕಡಚಿನ ಪನಿ,
ಕಿನ್ತುಲು ವಲತುರನಿ ನಮ್ಮ ಕೆನ್ತಯು ಮದಿಲೋ,
ನನ್ತಃಪುರ ಕಾನ್ತಲತೋ
ಮನ್ತನಮುಲ ಮಾನು ಮಿದಿಯೆ ಮತಮುರ ಸುಮತೀ || ೪೫ ||

ಚೀಮಲು ಪೆಟ್ಟಿನ ಪುಟ್ಟಲು
ಪಾಮುಲ ಕಿರವೈನಯಟ್ಲು ಪಾಮರುಡು ದಗನ್
ಹೇಮಮ್ಬು ಗೂಡ ಬೆಟ್ಟಿನ
ಭೂಮೀಶುಲ ಪಾಲ ಜೇರು ಭುವಿಲೋ ಸುಮತೀ || ೪೬ ||

ಚುಟ್ಟಮುಲು ಗಾನಿ ವಾರಲು
ಚುಟ್ಟಮುಲಮು ನೀಕಟಞ್ಚು ಸೊಮ್ಪು ದಲಿರ್ಪನ್
ನೆಟ್ಟುಕೊನಿ ಯಾಶ್ರಯಿನ್ತುರು
ಗಟ್ಟಿಗ ದ್ರವ್ಯಮ್ಬು ಗಲುಗ ಗದರಾ ಸುಮತೀ || ೪೭ ||

ಚೇತುಲಕು ದೊಡವು ದಾನಮು,
ಭೂತಲನಾಥುಲಕು ದೊಡವು ಬೊಙ್ಕಮಿ ಧರಲೋ,
ನೀತಿಯೆ ತೊಡವೆವ್ವಾರಿಕಿ,
ನಾತಿಕಿ ಮಾನಮ್ಬು ತೊಡವು ನಯಮುಗ ಸುಮತೀ || ೪೮ ||

ತಡ ವೋರ್ವಕ, ಯೊಡ ಲೋರ್ವಕ,
ಕಡು ವೇಗಂ ಬಡಿಚಿ ಪಡಿನ ಗಾರ್ಯಂ ಬಗುನೇ,
ತಡ ವೋರ್ಚಿನ, ನೊಡ ಲೋರ್ಚಿನ,
ಜೆಡಿಪೋಯಿನ ಕಾರ್ಯಮೆಲ್ಲ ಜೇಕುಱು ಸುಮತೀ || ೪೯ ||

ತನ ಕೋಪಮೆ ತನ ಶತ್ರುವು,
ತನ ಶಾನ್ತಮೆ ತನಕು ರಕ್ಷ, ದಯ ಚುಟ್ಟಮ್ಬೌ
ತನ ಸನ್ತೋಷಮೆ ಸ್ವರ್ಗಮು,
ತನ ದುಃಖಮೆ ನರಕ ಮಣ್ಡ್ರು ತಥ್ಯಮು ಸುಮತೀ || ೫೦ ||

ತನ ಯೂರಿ ತಪಸಿ ತಪಮುನು,
ತನ ಪುತ್ರುನಿ ವಿದ್ಯ ಪೆಮ್ಪು, ದನ ಸತಿ ರೂಪುನ್,
ದನ ಪೆರಟಿ ಚೆಟ್ಟು ಮನ್ದುನು,
ಮನಸುನ ವರ್ಣಿಮ್ಪರೆಟ್ಟಿ ಮನುಜುಲು ಸುಮತೀ || ೫೧ ||

ತನ ಕಲಿಮಿ ಯಿನ್ದ್ರ ಭೋಗಮು,
ತನ ಲೇಮಿಯೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ದಾರಿದ್ರ್ಯಮ್ಬುನ್,
ದನ ಚಾವು ಜಲ ಪ್ರಳಯಮು,
ತನು ವಲಚಿನ ಯದಿಯೆ ರಮ್ಭ ತಥ್ಯಮು ಸುಮತೀ || ೫೨ ||

ತನ ವಾರು ಲೇನಿ ಚೋಟನು,
ಜನಮಿಞ್ಚುಕ ಲೇನಿ ಚೋಟ, ಜಗಡಮು ಚೋಟನ್,
ಅನುಮಾನಮೈನ ಚೋಟನು,
ಮನುಜುನಕುನು ನಿಲುವ ದಗದು ಮಹಿಲೋ ಸುಮತೀ || ೫೩ ||

ತಮಲಮು ವೇಯನಿ ನೋರುನು,
ವಿಮತುಲತೋ ಚೆಲಿಮಿ ಚೇಸಿ ವೆತಬಡು ತೆಲಿವಿನ್,
ಗಮಲಮುಲು ಲೇನಿ ಕೊಲಕುನು,
ಹಿಮಧಾಮುಡು ಲೇನಿ ರಾತ್ರಿ ಹೀನಮು ಸುಮತೀ || ೫೪ ||

ತಲನುಣ್ಡು ವಿಷಮು ಫಣಿಕಿನಿ,
ವೆಲಯಙ್ಗಾ ದೋಕ ನುಣ್ಡು ವೃಶ್ಚಿಕಮುನಕುನ್,
ತಲ ತೋಕ ಯನಕ ಯುಣ್ಡುನು
ಖಲುನಕು ನಿಲುವೆಲ್ಲ ವಿಷಮು ಗದರಾ ಸುಮತೀ || ೫೫ ||

ತಲಪೊಡುಗು ಧನಮು ಪೋಸಿನ
ವೆಲಯಾಲಿಕಿ ನಿಜಮು ಲೇದು ವಿವರಿಮ್ಪಙ್ಗಾ
ದಲ ದಡಿವಿ ಬಾಸ ಜೇಸಿನ
ವೆಲಯಾಲಿನಿ ನಮ್ಮರಾದು ವಿನರಾ ಸುಮತೀ || ೫೬ ||

ತಲ ಮಾಸಿನ, ನೊಲು ಮಾಸಿನ,
ವಲುವಲು ಮಾಸಿನನು ಬ್ರಾಣ ವಲ್ಲಭುನೈನನ್
ಗುಲಕಾನ್ತಲೈನ ರೋತುರು
ತಿಲಕಿಮ್ಪಗ ಭೂಮಿಲೋನ ದಿರಮುಗ ಸುಮತೀ || ೫೭ ||

ತಾನು ಭುಜಿಮ್ಪನಿ ಯರ್ಥಮು
ಮಾನವ ಪತಿ ಜೇರು ಗೊನ್ತ ಮಱಿ ಭೂಗತಮೌ
ಗಾನಲ ನೀಗಲು ಗೂರ್ಚಿನ
ತೇನಿಯ ಯೊರು ಜೇರುನಟ್ಲು ತಿರಮುಗ ಸುಮತೀ || ೫೮ ||

ದಗ್ಗಱ ಕೊಣ್ಡೆಮು ಸೆಪ್ಪೆಡು
ಪ್ರೆಗ್ಗಡ ಪಲುಕುಲಕು ರಾಜು ಪ್ರಿಯುಡೈ ಮಱಿ ದಾ
ನೆಗ್ಗು ಬ್ರಜ ಕಾಚರಿಞ್ಚುಟ
ಬೊಗ್ಗುಲಕೈ ಕಲ್ಪತರುವು ಬೊಡುಚುಟ ಸುಮತೀ || ೫೯ ||

ಧನಪತಿ ಸಖುಡೈ ಯುಣ್ಡಿನ
ನೆನಯಙ್ಗಾ ಶಿವುಡು ಭಿಕ್ಷಮೆತ್ತಗ ವಲಸೆನ್,
ದನ ವಾರಿ ಕೆನ್ತ ಗಲಿಗಿನ
ದನ ಭಾಗ್ಯಮೆ ತನಕು ಗಾಕ ತಥ್ಯಮು ಸುಮತೀ || ೬೦ ||

ಧೀರುಲಕು ಜೇಯು ಮೇಲದಿ
ಸಾರಮ್ಬಗು ನಾರಿಕೇಳ ಸಲಿಲಮು ಭಙ್ಗಿನ್
ಗೌರವಮುನು ಮಱಿ ಮೀದಟ
ಭೂರಿ ಸುಖಾವಹಮು ನಗುನು ಭುವಿಲೋ ಸುಮತೀ || ೬೧ ||

ನಡುವಕುಮೀ ತೆರುವೊಕ್ಕಟ,
ಗುಡುವಕುಮೀ ಶತ್ರು ನಿಣ್ಟ ಗೂರಿಮಿ ತೋಡನ್,
ಮುಡುವಕುಮೀ ಪರಧನಮುಲ,
ನುಡುವಕುಮೀ ಯೊರುಲ ಮನಸು ನೊವ್ವಗ ಸುಮತೀ || ೬೨ ||

ನಮ್ಮಕು ಸುಙ್ಕರಿ, ಜೂದರಿ,
ನಮ್ಮಕು ಮೊಗಸಾಲ ವಾನಿ, ನಟು ವೆಲಯಾಲಿನ್,
ನಮ್ಮಕು ಮಙ್ಗಡಿ ವಾನಿನಿ,
ನಮ್ಮಕು ಮೀ ವಾಮ ಹಸ್ತು ನವನಿನಿ ಸುಮತೀ || ೬೩ ||

ನಯಮುನ ಬಾಲುಂ ದ್ರಾವರು,
ಭಯಮುನನು ವಿಷಮ್ಮುನೈನ ಭಕ್ಷಿನ್ತುರುಗಾ,
ನಯಮೆನ್ತ ದೋಷಕಾರಿಯೊ,
ಭಯಮೇ ಜೂಪಙ್ಗ ವಲಯು ಬಾಗುಗ ಸುಮತೀ || ೬೪ ||

ನರಪತುಲು ಮೇಱ ದಪ್ಪಿನ,
ದಿರಮೊಪ್ಪಗ ವಿಧವ ಯಿಣ್ಟ ದೀರ್ಪರಿ ಯೈನನ್,
ಗರಣಮು ವೈದಿಕುಡೈನನು,
ಮರಣಾನ್ತಕ ಮೌನುಗಾನಿ ಮಾನದು ಸುಮತೀ || ೬೫ ||

ನವರಸ ಭಾವಾಲಙ್ಕೃತ
ಕವಿತಾ ಗೋಷ್ಟಿಯುನು, ಮಧುರ ಗಾನಮ್ಬುನು ದಾ
ನವಿವೇಕಿ ಕೆನ್ತ ಜೆಪ್ಪಿನ
ಜೆವಿಟಿಕಿ ಶಙ್ಖೂದಿನಟ್ಲು ಸಿದ್ಧಮು ಸುಮತೀ || ೬೬ ||

ನವ್ವಕುಮೀ ಸಭ ಲೋಪಲ,
ನವ್ವಕುಮೀ ತಲ್ಲಿ, ದಣ್ಡ್ರಿ, ನಾಥುಲ ತೋಡನ್,
ನವ್ವಕುಮೀ ಪರಸತಿತೋ,
ನವ್ವಕುಮೀ ವಿಪ್ರವರುಲ ನಯಮಿದಿ ಸುಮತೀ || ೬೭ ||

ನೀರೇ ಪ್ರಾಣಾಧಾರಮು
ನೋರೇ ರಸಭರಿತಮೈನ ನುಡುವುಲ ಕೆಲ್ಲನ್
ನಾರಿಯೆ ನರುಲಕು ರತ್ನಮು
ಚೀರಯೆ ಶೃಙ್ಗಾರಮಣ್ಡ್ರು ಸಿದ್ಧಮು ಸುಮತೀ || ೬೮ ||

ಪಗವಲ ದೆವ್ವರಿ ತೋಡನು,
ವಗವಙ್ಗಾ ವಲದು ಲೇಮಿ ವಚ್ಚಿನ ಪಿದಪನ್,
ದೆಗ ನಾಡ ವಲದು ಸಭಲನು
ಮಗುವಕು ಮನಸಿಯ್ಯ ವಲದು ಮಹಿಲೋ ಸುಮತೀ || ೬೯ ||

ಪತಿಕಡಕು, ದನ್ನು ಗೂರಿನ
ಸತಿಕಡಕುನು, ವೇಲ್ಪು ಕಡಕು, ಸದ್ಗುರು ಕಡಕುನ್,
ಸುತುಕಡಕು ರಿತ್ತಚೇತುಲ
ಮತಿಮನ್ತುಲು ಚನರು ನೀತಿ ಮಾರ್ಗಮು ಸುಮತೀ || ೭೦ ||

ಪನಿಚೇಯುನೆಡಲ ದಾಸಿಯು,
ನನುಭವಮುನ ರಮ್ಭ, ಮನ್ತ್ರಿ ಯಾಲೋಚನಲನ್,
ದನಭುಕ್ತಿ ಯೆಡಲ ದಲ್ಲಿಯು,
ನನ್ ದನ ಕುಲಕಾನ್ತ ಯುಣ್ಡು ನಗುರಾ ಸುಮತೀ || ೭೧ ||

ಪರನಾರೀ ಸೋದರುಡೈ,
ಪರಧನಮುಲ ಕಾಸಪಡಕ, ಪರುಲಕು ಹಿತುಡೈ,
ಪರುಲು ದನು ಬೊಗಡ ನೆಗಡಕ,
ಪರು ಲಲಿಗಿನ ನಲುಗ ನತಡು ಪರಮುಡು ಸುಮತೀ || ೭೨ ||

ಪರಸತಿ ಕೂಟಮಿ ಗೋರಕು,
ಪರಧನಮುಲ ಕಾಸಪಡಕು, ಬರುನೆಞ್ಚಕುಮೀ,
ಸರಿಗಾನಿ ಗೋಷ್ಟಿ ಸೇಯಕು,
ಸಿರಿಚೆಡಿ ಚುಟ್ಟಮ್ಬು ಕಡಕು ಜೇರಕು ಸುಮತೀ || ೭೩ ||

ಪರಸತುಲ ಗೋಷ್ಠಿ ನುಣ್ಡಿನ
ಪುರುಷುಡು ಗಾಙ್ಗೇಯುಡೈನ ಭುವಿ ನಿನ್ದ ಪಡುನ್,
ಬರಸತಿ ಸುಶೀಲಯೈನನು
ಬರುಸಙ್ಗತಿ ನುನ್ನ ನಿನ್ದ ಪಾಲಗು ಸುಮತೀ || ೭೪ ||

ಪರುಲಕು ನಿಷ್ಟಮು ಸೆಪ್ಪಕು,
ಪೊರುಗಿಣ್ಡ್ಲಕು ಬನುಲು ಲೇಕ ಪೋವಕು ಮೆಪುಡುನ್,
ಬರು ಗದಿಸಿನ ಸತಿ ಗವಯಕು,
ಮೆಱಿಗಿಯು ಬಿರುಸೈನ ಹಯಮು ಲೆಕ್ಕಕು ಸುಮತೀ || ೭೫ ||

ಪರ್ವಮುಲ ಸತುಲ ಗವಯಕು,
ಮುರ್ವೀಶ್ವರು ಕರುಣ ನಮ್ಮಿ ಯುಬ್ಬಕು ಮದಿಲೋ,
ಗರ್ವಿಮ್ಪ ನಾಲಿ ಬೆಮ್ಪಕು,
ನಿರ್ವಹಣಮು ಲೇನಿ ಚೋಟ ನಿಲುವಕು ಸುಮತೀ || ೭೬ ||

ಪಲು ದೋಮಿ ಸೇಯು ವಿಡಿಯಮು,
ತಲಗಡಿಗಿನ ನಾಟಿ ನಿದ್ರ, ತರುಣುಲಯೆಡಲನ್
ಬೊಲ ಯಲುಕ ನಾಟಿ ಕೂಟಮಿ
ವೆಲ ಯಿನ್ತನಿ ಚೆಪ್ಪರಾದು ವಿನರಾ ಸುಮತೀ || ೭೭ ||

ಪಾಟೆಱುಗನಿ ಪತಿ ಕೊಲುವುನು,
ಗೂಟಮ್ಬುನ ಕೆಱುಕಪಡನಿ ಕೋಮಲಿ ರತಿಯುನ್,
ಬೇಟೆತ್ತ ಜೇಯು ಚೆಲಿಮಿಯು,
ನೇಟಿಕಿ ನೆದುರೀದಿನಟ್ಟು ಲೆನ್ನಗ ಸುಮತೀ || ೭೮ ||

ಪಾಲನು ಗಲಸಿನ ಜಲಮುನು
ಪಾಲ ವಿಧಮ್ಬುನನೆ ಯುಣ್ಡು ಬರಿಕಿಮ್ಪಙ್ಗಾ
ಪಾಲ ಚವಿ ಜೆಱಚು ಗಾವುನ
ಪಾಲಸುಡಗು ವಾನಿ ಪೊನ್ದು ವಲದುರ ಸುಮತೀ || ೭೯ ||

ಪಾಲಸುನಕೈನ ಯಾಪದ
ಜಾಲಿಮ್ಬಡಿ ತೀರ್ಪ ದಗದು ಸರ್ವಙ್ಞುನಕುನ್
ತೇಲಗ್ನಿ ಬಡಗ ಬಟ್ಟಿನ
ಮೇಲೆಱುಗುನೆ ಮೀಟು ಗಾಕ ಮೇದಿನಿ ಸುಮತೀ || ೮೦ ||

ಪಿಲುವನಿ ಪನುಲಕು ಬೋವುಟ,
ಗಲಯನಿ ಸತಿ ಗತಿಯು, ರಾಜು ಗಾನನಿ ಕೊಲುವುಂ,
ಬಿಲುವನಿ ಪೇರಣ್ಟಮ್ಬುನು,
ವಲುವನಿ ಚೆಲಿಮಿಯುನು ಜೇಯ ವಲದುರ ಸುಮತೀ || ೮೧ ||

ಪುತ್ರೋತ್ಸಾಹಮು ತಣ್ಡ್ರಿಕಿ
ಪುತ್ರುಡು ಜನ್ಮಿಞ್ಚಿನಪುಡೆ ಪುಟ್ಟದು, ಜನುಲಾ
ಪುತ್ರುನಿ ಕನುಗೊನಿ ಬೊಗಡಗ
ಪುತ್ರೋತ್ಸಾಹಮ್ಬು ನಾಡು ಪೊನ್ದುರ ಸುಮತೀ || ೮೨ ||

ಪುರಿಕಿನಿ ಪ್ರಾಣಮು ಗೋಮಟಿ,
ವರಿಕಿನಿ ಪ್ರಾಣಮ್ಬು ನೀರು ವಸುಮತಿ ಲೋನನ್,
ಗರಿಕಿನಿ ಪ್ರಾಣಮು ತೊಣ್ಡಮು,
ಸಿರಿಕಿನಿ ಪ್ರಾಣಮ್ಬು ಮಗುವ ಸಿದ್ಧಮು ಸುಮತೀ || ೮೩ ||

ಪುಲಿ ಪಾಲು ದೆಚ್ಚಿ ಯಿಚ್ಚಿನ,
ನಲವಡಗಾ ಗುಣ್ಡೆ ಗೋಸಿ ಯಱಚೇ ನಿಡಿನನ್,
ದಲಪೊಡುಗು ಧನಮು ಬೋಸಿನ,
ವೆಲಯಾಲಿಕಿ ಗೂರ್ಮಿ ಲೇದು ವಿನರಾ ಸುಮತೀ || ೮೪ ||

ಪೆಟ್ಟಿನ ದಿನಮುಲ ಲೋಪಲ
ನಟ್ಟಡವುಲನೈನ ವಚ್ಚು ನಾನಾರ್ಥಮುಲುನ್,
ಬೆಟ್ಟನಿ ದಿನಮುಲ ಗನಕಪು
ಗಟ್ಟೆಕ್ಕಿನ ನೇಮಿ ಲೇದು ಗದರಾ ಸುಮತೀ || ೮೫ ||

ಪೊರುಗುನ ಬಗವಾಡುಣ್ಡಿನ,
ನಿರವೊನ್ದಕ ವ್ರಾತಕಾಡೆ ಯೇಲಿಕ ಯೈನನ್,
ಧರ ಗಾಪು ಕೊಣ್ಡೆಮಾಡಿನ,
ಗರಣಾಲಕು ಬ್ರದುಕು ಲೇದು ಗದರಾ ಸುಮತೀ || ೮೬ ||

ಬಙ್ಗಾರು ಕುದುವ ಬೆಟ್ಟಕು,
ಸಙ್ಗರಮುನ ಬಾಱಿಪೋಕು ಸರಸುಡವೈತೇ,
ನಙ್ಗಡಿ ವೆಚ್ಚಮು ವಾಡಕು,
ವೆಙ್ಗಲಿತೋ ಜೆಲಿಮಿ ವಲದು ವಿನರಾ ಸುಮತೀ || ೮೭ ||

ಬಲವನ್ತುಡ ನಾಕೇಮನಿ
ಪಲುವುರತೋ ನಿಗ್ರಹಿಞ್ಚಿ ಪಲುಕುಟ ಮೇಲಾ,
ಬಲವನ್ತ ಮೈನ ಸರ್ಪಮು
ಚಲಿ ಚೀಮಲ ಚೇತ ಜಿಕ್ಕಿ ಚಾವದೆ ಸುಮತೀ || ೮೮ ||

ಮದಿನೊಕನಿ ವಲಚಿ ಯುಣ್ಡಗ
ಮದಿಚೆಡಿ ಯೊಕ ಕ್ರೂರ ವಿಟುಡು ಮಾನಕ ತಿರುಗುನ್
ಬದಿ ಚಿಲುಕ ಪಿಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿನ
ಜದುವುನೆ ಯಾಪಞ್ಜರಮುನ ಜಗತಿನಿ ಸುಮತೀ || ೮೯ ||

ಮಣ್ಡಲ ಪತಿ ಸಮುಖಮ್ಬುನ
ಮೆಣ್ಡೈನ ಪ್ರಧಾನಿ ಲೇಕ ಮೆಲಗುಟ ಯೆಲ್ಲನ್
ಗೊಣ್ಡನ್ತ ಮದಪು ಟೇನುಗು
ತೊಣ್ಡಮು ಲೇಕುಣ್ಡಿನಟ್ಲು ದೋಚುರ ಸುಮತೀ || ೯೦ ||

ಮನ್ತ್ರಿಗಲವಾನಿ ರಾಜ್ಯಮು
ತನ್ತ್ರಮು ಸೆಡಕುಣ್ಡ ನಿಲುಚು ದಱಚುಗ ಧರಲೋ
ಮನ್ತ್ರಿ ವಿಹೀನುನಿ ರಾಜ್ಯಮು
ಜನ್ತ್ರಪು ಗೀಲೂಡಿನಟ್ಲು ಜರುಗದು ಸುಮತೀ || ೯೧ ||

ಮಾಟಕು ಬ್ರಾಣಮು ಸತ್ಯಮು,
ಕೋಟಕು ಬ್ರಾಣಮ್ಬು ಸುಭಟ ಕೋಟಿ, ಧರಿತ್ರಿನ್‌
ಬೋಟಿಕಿ ಬ್ರಾಣಮು ಮಾನಮು,
ಚೀಟಿಕಿ ಬ್ರಾಣಮ್ಬು ವ್ರಾಲು ಸಿದ್ಧಮು ಸುಮತೀ || ೯೨ ||

ಮಾನಧನು ಡಾತ್ಮಧೃತಿ ಚೆಡಿ
ಹೀನುಣ್ಡಗು ವಾನಿ ನಾಶ್ರಯಿಞ್ಚುಟ ಯೆಲ್ಲನ್‌
ಮಾನೆಡು ಜಲಮುಲ ಲೋಪಲ
ನೇನುಗು ಮೆಯಿ ದಾಚಿನಟ್ಟು ಲೆಱುಗುಮು ಸುಮತೀ || ೯೩ ||

ಮೇಲೆಞ್ಚನಿ ಮಾಲಿನ್ಯುನಿ,
ಮಾಲನು, ಮೊಗಸಾಲೆವಾನಿ, ಮಙ್ಗಲಿ ಹಿತುಗಾ
ನೇಲಿನ ನರಪತಿ ರಾಜ್ಯಮು
ನೇಲ ಗಲಸಿ ಪೋವುಗಾನಿ ನೆಗಡದು ಸುಮತೀ || ೯೪ ||

ರಾಪೊಮ್ಮನಿ ಪಿಲುವನಿ ಯಾ
ಭೂಪಾಲುನಿ ಗೊಲ್ವ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತುಲು ಗಲವೇ
ದೀಪಮ್ಬು ಲೇನಿ ಯಿಣ್ಟನು
ಜೇಪುನ ಕೀಳ್ಳಾಡಿನಟ್ಲು ಸಿದ್ಧಮು ಸುಮತೀ || ೯೫ ||

ರೂಪಿಞ್ಚಿ ಪಲಿಕಿ ಬೊಙ್ಕಕು,
ಪ್ರಾಪಗು ಚುಟ್ಟಮ್ಬು ನೆಗ್ಗು ಪಲುಕಕು ಮದಿಲೋ,
ಗೋಪಿಞ್ಚು ರಾಜು ಗೊಲ್ವಕು,
ಪಾಪಪು ದೇಶಮ್ಬು ಸೊಱಕು ಪದಿಲಮು ಸುಮತೀ || ೯೬ ||

ಲಾವಿಗಲವಾನಿ ಕಣ್ಟೆನು
ಭಾವಿಮ್ಪಗ ನೀತಿಪರುಡು ಬಲವನ್ತುಣ್ಡೌ
ಗ್ರಾನಮ್ಬನ್ತ ಗಜಮ್ಬುನು
ಮಾವಟಿವಾಡೆಕ್ಕಿನಟ್ಲು ಮಹಿಲೋ ಸುಮತೀ || ೯೭ ||

ವಱದೈನ ಚೇನು ದುನ್ನಕು,
ಕಱವೈನನು ಬನ್ಧುಜನುಲ ಕಡ ಕೇಗಕುಮೀ,
ಪರುಲಕು ಮರ್ಮಮು ಚೆಪ್ಪಕು,
ಪಿರಿಕಿಕಿ ದಳವಾಯಿ ತನಮು ಪೆಟ್ಟಕು ಸುಮತೀ || ೯೮ ||

ವರಿಪಣ್ಟ ಲೇನಿ ಯೂರುನು,
ದೊರ ಯುಣ್ಡನಿ ಯೂರು, ತೋಡು ದೊರಕನಿ ತೆರುವುನ್,
ಧರನು ಪತಿ ಲೇನಿ ಗೃಹಮುನು
ನರಯಙ್ಗಾ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಯನದಗು ಸುಮತೀ || ೯೯ ||

ವಿನದಗು ನೆವ್ವರು ಜೆಪ್ಪಿನ
ವಿನಿನನ್ತನೆ ವೇಗ ಪಡಕ ವಿವರಿಮ್ಪ ದಗುನ್
ಕನಿ ಕಲ್ಲ ನಿಜಮು ದೆಲಿಸಿನ
ಮನುಜುಡೆ ಪೋ ನೀತಿ ಪರುಡು ಮಹಿಲೋ ಸುಮತೀ || ೧೦೦ ||

ವೀಡೆಮು ಸೇಯನಿ ನೋರುನು,
ಜೇಡೆಲ ಯಧರಾಮೃತಮ್ಬು ಸೇಯನಿ ನೋರುನ್,
ಪಾಡಙ್ಗರಾನಿ ನೋರುನು
ಬೂಡಿದ ಕಿರವೈನ ಪಾಡು ಬೊನ್ದರ ಸುಮತೀ || ೧೦೧ ||

ವೆಲಯಾಲಿ ವಲನ ಗೂರಿಮಿ
ಗಲಗದು, ಮಱಿ ಗಲಿಗೆನೇನಿ ಕಡತೇಱದುಗಾ,
ಬಲುವುರು ನಡಚೆಡು ತೆರುವುನ
ಮೊಲವದು ಪುವು, ಮೊಲಿಚೆನೇನಿ ಪೊದಲದು ಸುಮತೀ || ೧೦೨ ||

ವೆಲಯಾಲು ಚೇಯು ಬಾಸಲು,
ವೆಲಯಗ ಮೊಗಸಾಲ ಬೊನ್ದು ವೆಲಮಲ ಚೆಲಿಮಿನ್,
ಗಲಲೋನ ಗನ್ನ ಕಲಿಮಿಯು
ವಿಲಸಿತಮುಗ ನಮ್ಮರಾದು ವಿನರಾ ಸುಮತೀ || ೧೦೩ ||

ವೇಸರಪು ಜಾತಿ ಗಾನೀ,
ವೀಸಮು ದಾ ಜೇಯನಟ್ಟಿ ವೀರಿಡಿ ಗಾನೀ,
ದಾಸಿ ಕೊಡುಕೈನ ಗಾನೀ,
ಕಾಸುಲು ಗಲ ವಾಡೆ ರಾಜು ಗದರಾ ಸುಮತೀ || ೧೦೪ ||

ಶುಭಮುಲ ಪೊನ್ದನಿ ಚದುವುನು,
ನಭಿನಯಮುಗ ರಾಗರಸಮು ನನ್ದನಿ ಪಾಟಲ್,
ಗುಭ ಗುಭಲು ಲೇನಿ ಕೂಟಮಿ,
ಸಭ ಮೆಚ್ಚನಿ ಮಾಟಲೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪನ ಸುಮತೀ || ೧೦೫ ||

ಸರಸಮು ವಿರಸಮು ಕೊಱಕೇ,
ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಖಮ್ಬು ಲಧಿಕ ಬಾಧಲ ಕೊಱಕೇ,
ಪೆರುಗುಟ ವಿರುಗುಟ ಕೊಱಕೇ,
ಧರ ತಗ್ಗುಟ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಱಕೆ ತಥ್ಯಮು ಸುಮತೀ || ೧೦೬ ||

ಸಿರಿ ತಾ ವಚ್ಚಿನ ವಚ್ಚುನು
ಸಲಲಿತಮುಗ ನಾರಿಕೇಳ ಸಲಿಲಮು ಭಙ್ಗಿನ್,
ಸಿರಿ ತಾ ಬೋಯಿನ ಬೋವುನು
ಕರಿ ಮ್ರಿಙ್ಗಿನ ವೆಲಗ ಪಣ್ಡು ಕರಣಿನಿ ಸುಮತೀ || ೧೦೭ ||

ಸ್ತ್ರೀಲ ಯೆಡ ವಾದುಲಾಡಕು,
ಬಾಲುರತೋ ಜೆಲಿಮಿಚೇಸಿ ಭಾಷಿಮ್ಪಕುಮೀ,
ಮೇಲೈನ ಗುಣಮು ವಿಡುವಕು,
ಮೇಲಿನ ಪತಿ ನಿನ್ದ ಸೇಯ ಕೆನ್ನಡು ಸುಮತೀ || ೧೦೮ ||

ShuddhaTelugu

Sumati Satakam – ShuddhaTelugu

Comments Off on Sumati Satakam – ShuddhaTelugu 05 March 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in శుద్ధ తెలుగు. View this in సరళ తెలుగు, with simplified anuswaras for easy reading.
 

రచన: బద్దెన భూపాల

శ్రీ రాముని దయచేతను
నారూఢిగ సకల జనులు నౌరా యనగా
ధారాళమైన నీతులు
నోరూరగ జవులు పుట్ట నుడివెద సుమతీ || ౧ ||

అక్కరకు రాని చుట్టము,
మ్రొక్కిన వరమీని వేల్పు, మొహరమున దా
నెక్కిన బారని గుర్రము
గ్రక్కున విడవఙ్గవలయు గదరా సుమతీ || ౨ ||

అడిగిన జీతమ్బియ్యని
మిడిమేలపు దొరను గొల్చి మిడుకుట కణ్టెన్
వడిగల యెద్దుల గట్టుక
మడి దున్నుకు బ్రతుక వచ్చు మహిలో సుమతీ || ౩ ||

అడియాస కొలువు గొలువకు,
గుడి మణియము సేయబోకు, కుజనుల తోడన్
విడువక కూరిమి సేయకు,
మడవిని దోడరకొణ్టి నరుగకు సుమతీ || ౪ ||

అధరము గదలియు, గదలక
మధురములగు భాష లుడుగి మౌన వ్రతుడౌ
అధికార రోగ పూరిత
బధిరాన్ధక శవము జూడ బాపము సుమతీ || ౫ ||

అప్పు కొని చేయు విభవము,
ముప్పున బృఆయమ్పుటాలు, మూర్ఖుని తపమున్,
దప్పరయని నృపు రాజ్యము
దెప్పరమై మీద గీడు దెచ్చుర సుమతీ || ౬ ||

అప్పిచ్చువాడు, వైద్యుడు
నెప్పుడు నెడతెగక పారు నేరును, ద్విజుడున్
జొప్పడిన యూర నుణ్డుము
చొప్పడకున్నట్టి యూరు చొరకుము సుమతీ || ౭ ||

అల్లుని మఞ్చితనమ్బు,
గొల్లని సాహిత్య విద్య, కోమలి నిజమున్,
బొల్లున దఞ్చిన బియ్యము,
దెల్లని కాకులును లేవు తెలియుము సుమతీ || ౮ ||

ఆకొన్న కూడె యమృతము,
తాకొఞ్చక నిచ్చువాఙ్డె దాత ధరిత్రిన్,
సోకోర్చువాడె మనుజుడు,
తేకువ గలవాడె వంశ తిలకుడు సుమతీ || ౯ ||

ఆకలి యుడుగని కడుపును,
వేకటియగు లఞ్జ పడుపు విడువని బ్రతుకున్,
బ్రాకొన్న నూతి యుదకము,
మేకల పాడియును రోత మేదిని సుమతీ || ౧౦ ||

ఇచ్చునదే విద్య, రణమున
జొచ్చునదే మగతనమ్బు, సుకవీశ్వరులున్
మెచ్చునదే నేర్చు, వదుకు
వచ్చునదే కీడు సుమ్ము వసుధను సుమతీ || ౧౧ ||

ఇమ్ముగ జదువని నోరును,
నమ్మా యని బిలిచి యన్న మడుగని నోరున్,
దమ్ముల బిలువని నోరును
గుమ్మరి మను ద్రవ్వినట్టి గుణ్టర సుమతీ || ౧౨ ||

ఉడుముణ్డదె నూరేణ్డ్లును,
బడియుణ్డదె పేర్మి బాము పదినూరేణ్డ్లున్,
మడువున గొక్కెర యుణ్డదె,
కడు నిల బురుషార్థ పరుడు గావలె సుమతీ || ౧౩ ||

ఉత్తమగుణములు నీచున
కెత్తెఱగున గలుగ నేర్చు; నెయ్యెడలం దా
నెత్తిచ్చి కరగి పోసిన
నిత్తడి బఙ్గారమగునె యిలలో సుమతీ? || ౧౪ ||

ఉదకము ద్రావెడు హయమును,
మదమున నుప్పొఙ్గుచుణ్డు మత్తేభమ్బున్,
మొదవు కడ నున్న వృషభము,
జదువని యానీచు గడకు జనకుర సుమతీ || ౧౫ ||

ఉపకారికి నుపకారము
విపరీతము గాదు సేయ వివరిమ్పఙ్గా;
నపకారికి నుపకారము
నెపమెన్నక సేయువాడు నేర్పరి సుమతీ || ౧౬ ||

ఉపమిమ్ప మొదలు తియ్యన
కపటం బెడనెడను జెఱకు కై వడినే పో
నెపములు వెదకును గడపట
గపటపు దుర్జాతి పొన్దు గదరా సుమతీ || ౧౭ ||

ఎప్పటి కెయ్యది ప్రస్తుత
మప్పటికా మాటలాడి, యన్యుల మనముల్
నొప్పిఞ్చక, తా నొవ్వక,
తప్పిఞ్చుక తిరుగువాడు ధన్యుడు సుమతీ || ౧౮ ||

ఎప్పుడు దప్పులు వెదకెడు
నప్పురుషుని గొల్వగూడ దది యెట్లన్నన్
సర్పమ్బు పడగ నీడను
గప్ప వసిఞ్చిన విధమ్బు గదరా సుమతీ || ౧౯ ||

ఎప్పుడు సమ్పద కలిగిన
నప్పుడు బన్ధువులు వత్తు రది యెట్లన్నన్
తెప్పలుగ జెఱువు నిణ్డిన
గప్పలు పదివేలు చేరు గదరా సుమతీ || ౨౦ ||

ఏఱకుమీ కసుగాయలు,
దూఱకుమీ బన్ధుజనుల దోషము సుమ్మీ,
పాఱకుమీ రణమన్దున,
మీఱకుమీ గురువు నాఙ్ఞ మేదిని సుమతీ || ౨౧ ||

ఒక యూరికి నొక కరణము,
నొక తీర్పరియైన గాక, నొగి దఱుచైనన్,
గకవికలు గాక యుణ్డునె
సకలమ్బును గొట్టువడక సహజము సుమతీ || ౨౨ ||

ఒరు నాత్మ దలచు సతి విడు,
మఱుమాటలు పలుకు సతుల మన్నిమ్పకుమీ,
వెఱ పెఱుగని భటునేలకు,
తఱచుగ సతి గవయ బోకు, తగదుర సుమతీ || ౨౩ ||

ఒల్లని సతి నొల్లని పతి,
నొల్లని చెలికాని విడువ నొల్లని వాడే
గొల్లణ్డు, కాక ధరలో
గొల్లణ్డును గొల్లడౌనె గుణమున సుమతీ || ౨౪ ||

ఓడల బణ్డ్లును వచ్చును,
ఓడలు నాబణ్డ్లమీద నొప్పుగ వచ్చున్,
ఓడలు బణ్డ్లును వలనే
వాడమ్బడు గలిమి లేమి వసుధను సుమతీ || ౨౫ ||

కడు బలవన్తుడైనను
బుడమిని బ్రాయమ్పుటాలి బుట్టిన యిణ్టన్
దడవుణ్డ నిచ్చెనేనియు
బడుపుగ నఙ్గడికి దానె బమ్పుట సుమతీ || ౨౬ ||

కనకపు సింహాసనమున
శునకము గూర్చుణ్డబెట్టి శుభ లగ్నమునం
దొనరగ బట్టము గట్టిన
వెనుకటి గుణమేల మాను వినరా సుమతీ || ౨౭ ||

కప్పకు నొరగాలైనను,
సర్పమునకు రోగమైన, సతి తులువైనన్,
ముప్పున దరిద్రుడైనను,
తప్పదు మఱి దుఃఖ మగుట తథ్యము సుమతీ || ౨౮ ||

కమలములు నీట బాసిన
కమలాప్తుని రశ్మి సోకి కమలిన భఙ్గిన్
తమ తమ నెలవులు దప్పిన
తమ మిత్రులు శత్రులౌట తథ్యము సుమతీ || ౨౯ ||

కరణము గరణము నమ్మిన
మరణాన్తక మౌను గాని మనలేడు సుమీ,
కరణము దన సరి కరణము
మఱి నమ్మక మర్మ మీక మనవలె సుమతీ || ౩౦ ||

కరణముల ననుసరిమ్పక
విరసమ్బున దిన్న తిణ్డి వికటిఞ్చు జుమీ
యిరుసున కన్దెన బెట్టక
పరమేశ్వరు బణ్డి యైన బారదు సుమతీ || ౩౧ ||

కరణము సాదైయున్నను,
గరి మద ముడిగినను, బాము గఱవక యున్నన్,
ధర దేలు మీటకున్నను,
గర మరుదుగ లెక్క గొనరు గదరా సుమతీ || ౩౨ ||

కసుగాయ గఱచి చూచిన
మసలక పస యొగరు రాక మధురమ్బగునా,
పస గలుగు యువతులుణ్డగ
పసి బాలల బొన్దువాడు పశువుర సుమతీ || ౩౩ ||

కవి కాని వాని వ్రాతయు,
నవరస భావములు లేని నాతుల వలపున్,
దవిలి చను పన్ది నేయని
వివిధాయుధ కౌశలమ్బు వృధరా సుమతీ || ౩౪ ||

కాదు సుమీ దుస్సఙ్గతి,
పోదుసుమీ “కీర్తి” కాన్త పొన్దిన పిదపన్,
వాదు సుమీ యప్పిచ్చుట,
లేదు సుమీ సతుల వలపు లేశము సుమతీ || ౩౫ ||

కాముకుడు దనిసి విడిచిన
కోమలి బరవిటుడు గవయ గోరుట యెల్లన్
బ్రేమమున జెఱకు పిప్పికి
చీమలు వెస మూగినట్లు సిద్ధము సుమతీ || ౩౬ ||

కారణము లేని నగవును,
బేరణము లేని లేమ, పృథివీ స్థలిలో
బూరణము లేని బూరెయు,
వీరణము లేని పెణ్డ్లి వృధరా సుమతీ || ౩౭ ||

కులకాన్త తోడ నెప్పుడు
గలహిమ్పకు, వట్టి తప్పు ఘటియిమ్పకుమీ,
కలకణ్ఠి కణ్ట కన్నీ
రొలికిన సిరి యిణ్ట నుణ్డ నొల్లదు సుమతీ || ౩౮ ||

కూరిమి గల దినములలో
నేరము లెన్నడును గలుగ నేరవు మఱి యా
కూరిమి విరసమ్బైనను
నేరములే తోచు చుణ్డు నిక్కము సుమతీ || ౩౯ ||

కొఞ్చెపు నరు సఙ్గతిచే
నఞ్చితముగ గీడు వచ్చు నది యెట్లన్నన్
గిఞ్చిత్తు నల్లి కుట్టిన
మఞ్చమునకు జేటు వచ్చు మహిలో సుమతీ || ౪౦ ||

కొక్కోకమెల్ల జదివిన,
చక్కనివాడైన, రాజ చన్ద్రుణ్డైనన్,
మిక్కిలి రొక్కము లియ్యక,
చిక్కదురా వారకాన్త సిద్ధము సుమతీ || ౪౧ ||

కొఱ గాని కొడుకు బుట్టిన
కొఱ గామియె కాదు, తణ్డ్రి గుణముల జెఱచున్
చెఱకు తుద వెన్ను బుట్టిన
జెఱకున తీపెల్ల జెఱచు సిద్ధము సుమతీ || ౪౨ ||

కోమలి విశ్వాసమ్బును,
బాములతో జెలిమి, యన్య భామల వలపున్,
వేముల తియ్యదనమ్బును,
భూమీశుల నమ్మికలును బొఙ్కుర సుమతీ || ౪౩ ||

గడన గల మగని జూచిన
నడుగడుగున మడుగు లిడుదు రతివలు దమలో,
గడ నుడుగు మగని జూచిన
నడ పీనుగు వచ్చె నఞ్చు నగుదురు సుమతీ || ౪౪ ||

చిన్తిమ్పకు కడచిన పని,
కిన్తులు వలతురని నమ్మ కెన్తయు మదిలో,
నన్తఃపుర కాన్తలతో
మన్తనముల మాను మిదియె మతముర సుమతీ || ౪౫ ||

చీమలు పెట్టిన పుట్టలు
పాముల కిరవైనయట్లు పామరుడు దగన్
హేమమ్బు గూడ బెట్టిన
భూమీశుల పాల జేరు భువిలో సుమతీ || ౪౬ ||

చుట్టములు గాని వారలు
చుట్టములము నీకటఞ్చు సొమ్పు దలిర్పన్
నెట్టుకొని యాశ్రయిన్తురు
గట్టిగ ద్రవ్యమ్బు గలుగ గదరా సుమతీ || ౪౭ ||

చేతులకు దొడవు దానము,
భూతలనాథులకు దొడవు బొఙ్కమి ధరలో,
నీతియె తొడవెవ్వారికి,
నాతికి మానమ్బు తొడవు నయముగ సుమతీ || ౪౮ ||

తడ వోర్వక, యొడ లోర్వక,
కడు వేగం బడిచి పడిన గార్యం బగునే,
తడ వోర్చిన, నొడ లోర్చిన,
జెడిపోయిన కార్యమెల్ల జేకుఱు సుమతీ || ౪౯ ||

తన కోపమె తన శత్రువు,
తన శాన్తమె తనకు రక్ష, దయ చుట్టమ్బౌ
తన సన్తోషమె స్వర్గము,
తన దుఃఖమె నరక మణ్డ్రు తథ్యము సుమతీ || ౫౦ ||

తన యూరి తపసి తపమును,
తన పుత్రుని విద్య పెమ్పు, దన సతి రూపున్,
దన పెరటి చెట్టు మన్దును,
మనసున వర్ణిమ్పరెట్టి మనుజులు సుమతీ || ౫౧ ||

తన కలిమి యిన్ద్ర భోగము,
తన లేమియె స్వర్గలోక దారిద్ర్యమ్బున్,
దన చావు జల ప్రళయము,
తను వలచిన యదియె రమ్భ తథ్యము సుమతీ || ౫౨ ||

తన వారు లేని చోటను,
జనమిఞ్చుక లేని చోట, జగడము చోటన్,
అనుమానమైన చోటను,
మనుజునకును నిలువ దగదు మహిలో సుమతీ || ౫౩ ||

తమలము వేయని నోరును,
విమతులతో చెలిమి చేసి వెతబడు తెలివిన్,
గమలములు లేని కొలకును,
హిమధాముడు లేని రాత్రి హీనము సుమతీ || ౫౪ ||

తలనుణ్డు విషము ఫణికిని,
వెలయఙ్గా దోక నుణ్డు వృశ్చికమునకున్,
తల తోక యనక యుణ్డును
ఖలునకు నిలువెల్ల విషము గదరా సుమతీ || ౫౫ ||

తలపొడుగు ధనము పోసిన
వెలయాలికి నిజము లేదు వివరిమ్పఙ్గా
దల దడివి బాస జేసిన
వెలయాలిని నమ్మరాదు వినరా సుమతీ || ౫౬ ||

తల మాసిన, నొలు మాసిన,
వలువలు మాసినను బ్రాణ వల్లభునైనన్
గులకాన్తలైన రోతురు
తిలకిమ్పగ భూమిలోన దిరముగ సుమతీ || ౫౭ ||

తాను భుజిమ్పని యర్థము
మానవ పతి జేరు గొన్త మఱి భూగతమౌ
గానల నీగలు గూర్చిన
తేనియ యొరు జేరునట్లు తిరముగ సుమతీ || ౫౮ ||

దగ్గఱ కొణ్డెము సెప్పెడు
ప్రెగ్గడ పలుకులకు రాజు ప్రియుడై మఱి దా
నెగ్గు బ్రజ కాచరిఞ్చుట
బొగ్గులకై కల్పతరువు బొడుచుట సుమతీ || ౫౯ ||

ధనపతి సఖుడై యుణ్డిన
నెనయఙ్గా శివుడు భిక్షమెత్తగ వలసెన్,
దన వారి కెన్త గలిగిన
దన భాగ్యమె తనకు గాక తథ్యము సుమతీ || ౬౦ ||

ధీరులకు జేయు మేలది
సారమ్బగు నారికేళ సలిలము భఙ్గిన్
గౌరవమును మఱి మీదట
భూరి సుఖావహము నగును భువిలో సుమతీ || ౬౧ ||

నడువకుమీ తెరువొక్కట,
గుడువకుమీ శత్రు నిణ్ట గూరిమి తోడన్,
ముడువకుమీ పరధనముల,
నుడువకుమీ యొరుల మనసు నొవ్వగ సుమతీ || ౬౨ ||

నమ్మకు సుఙ్కరి, జూదరి,
నమ్మకు మొగసాల వాని, నటు వెలయాలిన్,
నమ్మకు మఙ్గడి వానిని,
నమ్మకు మీ వామ హస్తు నవనిని సుమతీ || ౬౩ ||

నయమున బాలుం ద్రావరు,
భయమునను విషమ్మునైన భక్షిన్తురుగా,
నయమెన్త దోషకారియొ,
భయమే జూపఙ్గ వలయు బాగుగ సుమతీ || ౬౪ ||

నరపతులు మేఱ దప్పిన,
దిరమొప్పగ విధవ యిణ్ట దీర్పరి యైనన్,
గరణము వైదికుడైనను,
మరణాన్తక మౌనుగాని మానదు సుమతీ || ౬౫ ||

నవరస భావాలఙ్కృత
కవితా గోష్టియును, మధుర గానమ్బును దా
నవివేకి కెన్త జెప్పిన
జెవిటికి శఙ్ఖూదినట్లు సిద్ధము సుమతీ || ౬౬ ||

నవ్వకుమీ సభ లోపల,
నవ్వకుమీ తల్లి, దణ్డ్రి, నాథుల తోడన్,
నవ్వకుమీ పరసతితో,
నవ్వకుమీ విప్రవరుల నయమిది సుమతీ || ౬౭ ||

నీరే ప్రాణాధారము
నోరే రసభరితమైన నుడువుల కెల్లన్
నారియె నరులకు రత్నము
చీరయె శృఙ్గారమణ్డ్రు సిద్ధము సుమతీ || ౬౮ ||

పగవల దెవ్వరి తోడను,
వగవఙ్గా వలదు లేమి వచ్చిన పిదపన్,
దెగ నాడ వలదు సభలను
మగువకు మనసియ్య వలదు మహిలో సుమతీ || ౬౯ ||

పతికడకు, దన్ను గూరిన
సతికడకును, వేల్పు కడకు, సద్గురు కడకున్,
సుతుకడకు రిత్తచేతుల
మతిమన్తులు చనరు నీతి మార్గము సుమతీ || ౭౦ ||

పనిచేయునెడల దాసియు,
ననుభవమున రమ్భ, మన్త్రి యాలోచనలన్,
దనభుక్తి యెడల దల్లియు,
నన్ దన కులకాన్త యుణ్డు నగురా సుమతీ || ౭౧ ||

పరనారీ సోదరుడై,
పరధనముల కాసపడక, పరులకు హితుడై,
పరులు దను బొగడ నెగడక,
పరు లలిగిన నలుగ నతడు పరముడు సుమతీ || ౭౨ ||

పరసతి కూటమి గోరకు,
పరధనముల కాసపడకు, బరునెఞ్చకుమీ,
సరిగాని గోష్టి సేయకు,
సిరిచెడి చుట్టమ్బు కడకు జేరకు సుమతీ || ౭౩ ||

పరసతుల గోష్ఠి నుణ్డిన
పురుషుడు గాఙ్గేయుడైన భువి నిన్ద పడున్,
బరసతి సుశీలయైనను
బరుసఙ్గతి నున్న నిన్ద పాలగు సుమతీ || ౭౪ ||

పరులకు నిష్టము సెప్పకు,
పొరుగిణ్డ్లకు బనులు లేక పోవకు మెపుడున్,
బరు గదిసిన సతి గవయకు,
మెఱిగియు బిరుసైన హయము లెక్కకు సుమతీ || ౭౫ ||

పర్వముల సతుల గవయకు,
ముర్వీశ్వరు కరుణ నమ్మి యుబ్బకు మదిలో,
గర్విమ్ప నాలి బెమ్పకు,
నిర్వహణము లేని చోట నిలువకు సుమతీ || ౭౬ ||

పలు దోమి సేయు విడియము,
తలగడిగిన నాటి నిద్ర, తరుణులయెడలన్
బొల యలుక నాటి కూటమి
వెల యిన్తని చెప్పరాదు వినరా సుమతీ || ౭౭ ||

పాటెఱుగని పతి కొలువును,
గూటమ్బున కెఱుకపడని కోమలి రతియున్,
బేటెత్త జేయు చెలిమియు,
నేటికి నెదురీదినట్టు లెన్నగ సుమతీ || ౭౮ ||

పాలను గలసిన జలమును
పాల విధమ్బుననె యుణ్డు బరికిమ్పఙ్గా
పాల చవి జెఱచు గావున
పాలసుడగు వాని పొన్దు వలదుర సుమతీ || ౭౯ ||

పాలసునకైన యాపద
జాలిమ్బడి తీర్ప దగదు సర్వఙ్ఞునకున్
తేలగ్ని బడగ బట్టిన
మేలెఱుగునె మీటు గాక మేదిని సుమతీ || ౮౦ ||

పిలువని పనులకు బోవుట,
గలయని సతి గతియు, రాజు గానని కొలువుం,
బిలువని పేరణ్టమ్బును,
వలువని చెలిమియును జేయ వలదుర సుమతీ || ౮౧ ||

పుత్రోత్సాహము తణ్డ్రికి
పుత్రుడు జన్మిఞ్చినపుడె పుట్టదు, జనులా
పుత్రుని కనుగొని బొగడగ
పుత్రోత్సాహమ్బు నాడు పొన్దుర సుమతీ || ౮౨ ||

పురికిని ప్రాణము గోమటి,
వరికిని ప్రాణమ్బు నీరు వసుమతి లోనన్,
గరికిని ప్రాణము తొణ్డము,
సిరికిని ప్రాణమ్బు మగువ సిద్ధము సుమతీ || ౮౩ ||

పులి పాలు దెచ్చి యిచ్చిన,
నలవడగా గుణ్డె గోసి యఱచే నిడినన్,
దలపొడుగు ధనము బోసిన,
వెలయాలికి గూర్మి లేదు వినరా సుమతీ || ౮౪ ||

పెట్టిన దినముల లోపల
నట్టడవులనైన వచ్చు నానార్థములున్,
బెట్టని దినముల గనకపు
గట్టెక్కిన నేమి లేదు గదరా సుమతీ || ౮౫ ||

పొరుగున బగవాడుణ్డిన,
నిరవొన్దక వ్రాతకాడె యేలిక యైనన్,
ధర గాపు కొణ్డెమాడిన,
గరణాలకు బ్రదుకు లేదు గదరా సుమతీ || ౮౬ ||

బఙ్గారు కుదువ బెట్టకు,
సఙ్గరమున బాఱిపోకు సరసుడవైతే,
నఙ్గడి వెచ్చము వాడకు,
వెఙ్గలితో జెలిమి వలదు వినరా సుమతీ || ౮౭ ||

బలవన్తుడ నాకేమని
పలువురతో నిగ్రహిఞ్చి పలుకుట మేలా,
బలవన్త మైన సర్పము
చలి చీమల చేత జిక్కి చావదె సుమతీ || ౮౮ ||

మదినొకని వలచి యుణ్డగ
మదిచెడి యొక క్రూర విటుడు మానక తిరుగున్
బది చిలుక పిల్లి పట్టిన
జదువునె యాపఞ్జరమున జగతిని సుమతీ || ౮౯ ||

మణ్డల పతి సముఖమ్బున
మెణ్డైన ప్రధాని లేక మెలగుట యెల్లన్
గొణ్డన్త మదపు టేనుగు
తొణ్డము లేకుణ్డినట్లు దోచుర సుమతీ || ౯౦ ||

మన్త్రిగలవాని రాజ్యము
తన్త్రము సెడకుణ్డ నిలుచు దఱచుగ ధరలో
మన్త్రి విహీనుని రాజ్యము
జన్త్రపు గీలూడినట్లు జరుగదు సుమతీ || ౯౧ ||

మాటకు బ్రాణము సత్యము,
కోటకు బ్రాణమ్బు సుభట కోటి, ధరిత్రిన్‌
బోటికి బ్రాణము మానము,
చీటికి బ్రాణమ్బు వ్రాలు సిద్ధము సుమతీ || ౯౨ ||

మానధను డాత్మధృతి చెడి
హీనుణ్డగు వాని నాశ్రయిఞ్చుట యెల్లన్‌
మానెడు జలముల లోపల
నేనుగు మెయి దాచినట్టు లెఱుగుము సుమతీ || ౯౩ ||

మేలెఞ్చని మాలిన్యుని,
మాలను, మొగసాలెవాని, మఙ్గలి హితుగా
నేలిన నరపతి రాజ్యము
నేల గలసి పోవుగాని నెగడదు సుమతీ || ౯౪ ||

రాపొమ్మని పిలువని యా
భూపాలుని గొల్వ భుక్తి ముక్తులు గలవే
దీపమ్బు లేని యిణ్టను
జేపున కీళ్ళాడినట్లు సిద్ధము సుమతీ || ౯౫ ||

రూపిఞ్చి పలికి బొఙ్కకు,
ప్రాపగు చుట్టమ్బు నెగ్గు పలుకకు మదిలో,
గోపిఞ్చు రాజు గొల్వకు,
పాపపు దేశమ్బు సొఱకు పదిలము సుమతీ || ౯౬ ||

లావిగలవాని కణ్టెను
భావిమ్పగ నీతిపరుడు బలవన్తుణ్డౌ
గ్రానమ్బన్త గజమ్బును
మావటివాడెక్కినట్లు మహిలో సుమతీ || ౯౭ ||

వఱదైన చేను దున్నకు,
కఱవైనను బన్ధుజనుల కడ కేగకుమీ,
పరులకు మర్మము చెప్పకు,
పిరికికి దళవాయి తనము పెట్టకు సుమతీ || ౯౮ ||

వరిపణ్ట లేని యూరును,
దొర యుణ్డని యూరు, తోడు దొరకని తెరువున్,
ధరను పతి లేని గృహమును
నరయఙ్గా రుద్రభూమి యనదగు సుమతీ || ౯౯ ||

వినదగు నెవ్వరు జెప్పిన
వినినన్తనె వేగ పడక వివరిమ్ప దగున్
కని కల్ల నిజము దెలిసిన
మనుజుడె పో నీతి పరుడు మహిలో సుమతీ || ౧౦౦ ||

వీడెము సేయని నోరును,
జేడెల యధరామృతమ్బు సేయని నోరున్,
పాడఙ్గరాని నోరును
బూడిద కిరవైన పాడు బొన్దర సుమతీ || ౧౦౧ ||

వెలయాలి వలన గూరిమి
గలగదు, మఱి గలిగెనేని కడతేఱదుగా,
బలువురు నడచెడు తెరువున
మొలవదు పువు, మొలిచెనేని పొదలదు సుమతీ || ౧౦౨ ||

వెలయాలు చేయు బాసలు,
వెలయగ మొగసాల బొన్దు వెలమల చెలిమిన్,
గలలోన గన్న కలిమియు
విలసితముగ నమ్మరాదు వినరా సుమతీ || ౧౦౩ ||

వేసరపు జాతి గానీ,
వీసము దా జేయనట్టి వీరిడి గానీ,
దాసి కొడుకైన గానీ,
కాసులు గల వాడె రాజు గదరా సుమతీ || ౧౦౪ ||

శుభముల పొన్దని చదువును,
నభినయముగ రాగరసము నన్దని పాటల్,
గుభ గుభలు లేని కూటమి,
సభ మెచ్చని మాటలెల్ల జప్పన సుమతీ || ౧౦౫ ||

సరసము విరసము కొఱకే,
పరిపూర్ణ సుఖమ్బు లధిక బాధల కొఱకే,
పెరుగుట విరుగుట కొఱకే,
ధర తగ్గుట హెచ్చు కొఱకె తథ్యము సుమతీ || ౧౦౬ ||

సిరి తా వచ్చిన వచ్చును
సలలితముగ నారికేళ సలిలము భఙ్గిన్,
సిరి తా బోయిన బోవును
కరి మ్రిఙ్గిన వెలగ పణ్డు కరణిని సుమతీ || ౧౦౭ ||

స్త్రీల యెడ వాదులాడకు,
బాలురతో జెలిమిచేసి భాషిమ్పకుమీ,
మేలైన గుణము విడువకు,
మేలిన పతి నిన్ద సేయ కెన్నడు సుమతీ || ౧౦౮ ||

PlainEnglish

Sumati Satakam – PlainEnglish

Comments Off on Sumati Satakam – PlainEnglish 05 March 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 

Author: Baddena Bhupala

Sree raamuni dayachEtanu
naarooDhiga sakala janulu nauraa yanagaa
dhaaraaLamaina neetulu
nOrooraga javulu puTTa nuDiveda sumatee || 1 ||

akkaraku raani chuTTamu,
mrokkina varameeni vElpu, moharamuna daa
nekkina baarani gurramu
grakkuna viDavaMgavalayu gadaraa sumatee || 2 ||

aDigina jeetaMbiyyani
miDimElapu doranu golchi miDukuTa kaMTen
vaDigala yeddula gaTTuka
maDi dunnuku bratuka vachchu mahilO sumatee || 3 ||

aDiyaasa koluvu goluvaku,
guDi maNiyamu sEyabOku, kujanula tODan
viDuvaka koorimi sEyaku,
maDavini dODarakoMTi narugaku sumatee || 4 ||

adharamu gadaliyu, gadalaka
madhuramulagu bhaaSha luDugi mauna vratuDau
adhikaara rOga poorita
badhiraaMdhaka Savamu jooDa baapamu sumatee || 5 ||

appu koni chEyu vibhavamu,
muppuna bRuaayaMpuTaalu, moorkhuni tapamun,
dapparayani nRupu raajyamu
depparamai meeda geeDu dechchura sumatee || 6 ||

appichchuvaaDu, vaidyuDu
neppuDu neDategaka paaru nErunu, dvijuDun
joppaDina yoora nuMDumu
choppaDakunnaTTi yooru chorakumu sumatee || 7 ||

alluni maMchitanaMbu,
gollani saahitya vidya, kOmali nijamun,
bolluna daMchina biyyamu,
dellani kaakulunu lEvu teliyumu sumatee || 8 ||

aakonna kooDe yamRutamu,
taakoMchaka nichchuvaanDe daata dharitrin,
sOkOrchuvaaDe manujuDu,
tEkuva galavaaDe vaMSa tilakuDu sumatee || 9 ||

aakali yuDugani kaDupunu,
vEkaTiyagu laMja paDupu viDuvani bratukun,
braakonna nooti yudakamu,
mEkala paaDiyunu rOta mEdini sumatee || 10 ||

ichchunadE vidya, raNamuna
jochchunadE magatanaMbu, sukaveeSvarulun
mechchunadE nErchu, vaduku
vachchunadE keeDu summu vasudhanu sumatee || 11 ||

immuga jaduvani nOrunu,
nammaa yani bilichi yanna maDugani nOrun,
dammula biluvani nOrunu
gummari manu dravvinaTTi guMTara sumatee || 12 ||

uDumuMDade noorEMDlunu,
baDiyuMDade pErmi baamu padinoorEMDlun,
maDuvuna gokkera yuMDade,
kaDu nila buruShaartha paruDu gaavale sumatee || 13 ||

uttamaguNamulu neechuna
ketterxaguna galuga nErchu; neyyeDalaM daa
nettichchi karagi pOsina
nittaDi baMgaaramagune yilalO sumatee? || 14 ||

udakamu draaveDu hayamunu,
madamuna nuppoMguchuMDu mattEbhaMbun,
modavu kaDa nunna vRuShabhamu,
jaduvani yaaneechu gaDaku janakura sumatee || 15 ||

upakaariki nupakaaramu
vipareetamu gaadu sEya vivariMpaMgaa;
napakaariki nupakaaramu
nepamennaka sEyuvaaDu nErpari sumatee || 16 ||

upamiMpa modalu tiyyana
kapaTaM beDaneDanu jerxaku kai vaDinE pO
nepamulu vedakunu gaDapaTa
gapaTapu durjaati poMdu gadaraa sumatee || 17 ||

eppaTi keyyadi prastuta
mappaTikaa maaTalaaDi, yanyula manamul
noppiMchaka, taa novvaka,
tappiMchuka tiruguvaaDu dhanyuDu sumatee || 18 ||

eppuDu dappulu vedakeDu
nappuruShuni golvagooDa dadi yeTlannan
sarpaMbu paDaga neeDanu
gappa vasiMchina vidhaMbu gadaraa sumatee || 19 ||

eppuDu saMpada kaligina
nappuDu baMdhuvulu vattu radi yeTlannan
teppaluga jerxuvu niMDina
gappalu padivElu chEru gadaraa sumatee || 20 ||

Erxakumee kasugaayalu,
doorxakumee baMdhujanula dOShamu summee,
paarxakumee raNamaMduna,
meerxakumee guruvu naagnya mEdini sumatee || 21 ||

oka yooriki noka karaNamu,
noka teerpariyaina gaaka, nogi darxuchainan,
gakavikalu gaaka yuMDune
sakalaMbunu goTTuvaDaka sahajamu sumatee || 22 ||

oru naatma dalachu sati viDu,
marxumaaTalu paluku satula manniMpakumee,
verxa perxugani bhaTunElaku,
tarxachuga sati gavaya bOku, tagadura sumatee || 23 ||

ollani sati nollani pati,
nollani chelikaani viDuva nollani vaaDE
gollaMDu, kaaka dharalO
gollaMDunu gollaDaune guNamuna sumatee || 24 ||

ODala baMDlunu vachchunu,
ODalu naabaMDlameeda noppuga vachchun,
ODalu baMDlunu valanE
vaaDaMbaDu galimi lEmi vasudhanu sumatee || 25 ||

kaDu balavaMtuDainanu
buDamini braayaMpuTaali buTTina yiMTan
daDavuMDa nichchenEniyu
baDupuga naMgaDiki daane baMpuTa sumatee || 26 ||

kanakapu siMhaasanamuna
Sunakamu goorchuMDabeTTi Subha lagnamunaM
donaraga baTTamu gaTTina
venukaTi guNamEla maanu vinaraa sumatee || 27 ||

kappaku noragaalainanu,
sarpamunaku rOgamaina, sati tuluvainan,
muppuna daridruDainanu,
tappadu marxi duHkha maguTa tathyamu sumatee || 28 ||

kamalamulu neeTa baasina
kamalaaptuni raSmi sOki kamalina bhaMgin
tama tama nelavulu dappina
tama mitrulu SatrulauTa tathyamu sumatee || 29 ||

karaNamu garaNamu nammina
maraNaaMtaka maunu gaani manalEDu sumee,
karaNamu dana sari karaNamu
marxi nammaka marma meeka manavale sumatee || 30 ||

karaNamula nanusariMpaka
virasaMbuna dinna tiMDi vikaTiMchu jumee
yirusuna kaMdena beTTaka
paramESvaru baMDi yaina baaradu sumatee || 31 ||

karaNamu saadaiyunnanu,
gari mada muDiginanu, baamu garxavaka yunnan,
dhara dElu meeTakunnanu,
gara maruduga lekka gonaru gadaraa sumatee || 32 ||

kasugaaya garxachi choochina
masalaka pasa yogaru raaka madhuraMbagunaa,
pasa galugu yuvatuluMDaga
pasi baalala boMduvaaDu paSuvura sumatee || 33 ||

kavi kaani vaani vraatayu,
navarasa bhaavamulu lEni naatula valapun,
davili chanu paMdi nEyani
vividhaayudha kauSalaMbu vRudharaa sumatee || 34 ||

kaadu sumee dussaMgati,
pOdusumee “keerti” kaaMta poMdina pidapan,
vaadu sumee yappichchuTa,
lEdu sumee satula valapu lESamu sumatee || 35 ||

kaamukuDu danisi viDichina
kOmali baraviTuDu gavaya gOruTa yellan
brEmamuna jerxaku pippiki
cheemalu vesa mooginaTlu siddhamu sumatee || 36 ||

kaaraNamu lEni nagavunu,
bEraNamu lEni lEma, pRuthivee sthalilO
booraNamu lEni booreyu,
veeraNamu lEni peMDli vRudharaa sumatee || 37 ||

kulakaaMta tODa neppuDu
galahiMpaku, vaTTi tappu ghaTiyiMpakumee,
kalakaMThi kaMTa kannee
rolikina siri yiMTa nuMDa nolladu sumatee || 38 ||

koorimi gala dinamulalO
nEramu lennaDunu galuga nEravu marxi yaa
koorimi virasaMbainanu
nEramulE tOchu chuMDu nikkamu sumatee || 39 ||

koMchepu naru saMgatichE
naMchitamuga geeDu vachchu nadi yeTlannan
giMchittu nalli kuTTina
maMchamunaku jETu vachchu mahilO sumatee || 40 ||

kokkOkamella jadivina,
chakkanivaaDaina, raaja chaMdruMDainan,
mikkili rokkamu liyyaka,
chikkaduraa vaarakaaMta siddhamu sumatee || 41 ||

korxa gaani koDuku buTTina
korxa gaamiye kaadu, taMDri guNamula jerxachun
cherxaku tuda vennu buTTina
jerxakuna teepella jerxachu siddhamu sumatee || 42 ||

kOmali viSvaasaMbunu,
baamulatO jelimi, yanya bhaamala valapun,
vEmula tiyyadanaMbunu,
bhoomeeSula nammikalunu boMkura sumatee || 43 ||

gaDana gala magani joochina
naDugaDuguna maDugu liDudu rativalu damalO,
gaDa nuDugu magani joochina
naDa peenugu vachche naMchu naguduru sumatee || 44 ||

chiMtiMpaku kaDachina pani,
kiMtulu valaturani namma keMtayu madilO,
naMtaHpura kaaMtalatO
maMtanamula maanu midiye matamura sumatee || 45 ||

cheemalu peTTina puTTalu
paamula kiravainayaTlu paamaruDu dagan
hEmaMbu gooDa beTTina
bhoomeeSula paala jEru bhuvilO sumatee || 46 ||

chuTTamulu gaani vaaralu
chuTTamulamu neekaTaMchu soMpu dalirpan
neTTukoni yaaSrayiMturu
gaTTiga dravyaMbu galuga gadaraa sumatee || 47 ||

chEtulaku doDavu daanamu,
bhootalanaathulaku doDavu boMkami dharalO,
neetiye toDavevvaariki,
naatiki maanaMbu toDavu nayamuga sumatee || 48 ||

taDa vOrvaka, yoDa lOrvaka,
kaDu vEgaM baDichi paDina gaaryaM bagunE,
taDa vOrchina, noDa lOrchina,
jeDipOyina kaaryamella jEkurxu sumatee || 49 ||

tana kOpame tana Satruvu,
tana SaaMtame tanaku rakSha, daya chuTTaMbau
tana saMtOShame svargamu,
tana duHkhame naraka maMDru tathyamu sumatee || 50 ||

tana yoori tapasi tapamunu,
tana putruni vidya peMpu, dana sati roopun,
dana peraTi cheTTu maMdunu,
manasuna varNiMpareTTi manujulu sumatee || 51 ||

tana kalimi yiMdra bhOgamu,
tana lEmiye svargalOka daaridryaMbun,
dana chaavu jala praLayamu,
tanu valachina yadiye raMbha tathyamu sumatee || 52 ||

tana vaaru lEni chOTanu,
janamiMchuka lEni chOTa, jagaDamu chOTan,
anumaanamaina chOTanu,
manujunakunu niluva dagadu mahilO sumatee || 53 ||

tamalamu vEyani nOrunu,
vimatulatO chelimi chEsi vetabaDu telivin,
gamalamulu lEni kolakunu,
himadhaamuDu lEni raatri heenamu sumatee || 54 ||

talanuMDu viShamu phaNikini,
velayaMgaa dOka nuMDu vRuSchikamunakun,
tala tOka yanaka yuMDunu
khalunaku niluvella viShamu gadaraa sumatee || 55 ||

talapoDugu dhanamu pOsina
velayaaliki nijamu lEdu vivariMpaMgaa
dala daDivi baasa jEsina
velayaalini nammaraadu vinaraa sumatee || 56 ||

tala maasina, nolu maasina,
valuvalu maasinanu braaNa vallabhunainan
gulakaaMtalaina rOturu
tilakiMpaga bhoomilOna diramuga sumatee || 57 ||

taanu bhujiMpani yarthamu
maanava pati jEru goMta marxi bhoogatamau
gaanala neegalu goorchina
tEniya yoru jErunaTlu tiramuga sumatee || 58 ||

daggarxa koMDemu seppeDu
preggaDa palukulaku raaju priyuDai marxi daa
neggu braja kaachariMchuTa
boggulakai kalpataruvu boDuchuTa sumatee || 59 ||

dhanapati sakhuDai yuMDina
nenayaMgaa SivuDu bhikShamettaga valasen,
dana vaari keMta galigina
dana bhaagyame tanaku gaaka tathyamu sumatee || 60 ||

dheerulaku jEyu mEladi
saaraMbagu naarikELa salilamu bhaMgin
gauravamunu marxi meedaTa
bhoori sukhaavahamu nagunu bhuvilO sumatee || 61 ||

naDuvakumee teruvokkaTa,
guDuvakumee Satru niMTa goorimi tODan,
muDuvakumee paradhanamula,
nuDuvakumee yorula manasu novvaga sumatee || 62 ||

nammaku suMkari, joodari,
nammaku mogasaala vaani, naTu velayaalin,
nammaku maMgaDi vaanini,
nammaku mee vaama hastu navanini sumatee || 63 ||

nayamuna baaluM draavaru,
bhayamunanu viShammunaina bhakShiMturugaa,
nayameMta dOShakaariyo,
bhayamE joopaMga valayu baaguga sumatee || 64 ||

narapatulu mErxa dappina,
diramoppaga vidhava yiMTa deerpari yainan,
garaNamu vaidikuDainanu,
maraNaaMtaka maunugaani maanadu sumatee || 65 ||

navarasa bhaavaalaMkRuta
kavitaa gOShTiyunu, madhura gaanaMbunu daa
navivEki keMta jeppina
jeviTiki SaMkhoodinaTlu siddhamu sumatee || 66 ||

navvakumee sabha lOpala,
navvakumee talli, daMDri, naathula tODan,
navvakumee parasatitO,
navvakumee vipravarula nayamidi sumatee || 67 ||

neerE praaNaadhaaramu
nOrE rasabharitamaina nuDuvula kellan
naariye narulaku ratnamu
cheeraye SRuMgaaramaMDru siddhamu sumatee || 68 ||

pagavala devvari tODanu,
vagavaMgaa valadu lEmi vachchina pidapan,
dega naaDa valadu sabhalanu
maguvaku manasiyya valadu mahilO sumatee || 69 ||

patikaDaku, dannu goorina
satikaDakunu, vElpu kaDaku, sadguru kaDakun,
sutukaDaku rittachEtula
matimaMtulu chanaru neeti maargamu sumatee || 70 ||

panichEyuneDala daasiyu,
nanubhavamuna raMbha, maMtri yaalOchanalan,
danabhukti yeDala dalliyu,
nan dana kulakaaMta yuMDu naguraa sumatee || 71 ||

paranaaree sOdaruDai,
paradhanamula kaasapaDaka, parulaku hituDai,
parulu danu bogaDa negaDaka,
paru laligina naluga nataDu paramuDu sumatee || 72 ||

parasati kooTami gOraku,
paradhanamula kaasapaDaku, baruneMchakumee,
sarigaani gOShTi sEyaku,
siricheDi chuTTaMbu kaDaku jEraku sumatee || 73 ||

parasatula gOShThi nuMDina
puruShuDu gaaMgEyuDaina bhuvi niMda paDun,
barasati suSeelayainanu
barusaMgati nunna niMda paalagu sumatee || 74 ||

parulaku niShTamu seppaku,
porugiMDlaku banulu lEka pOvaku mepuDun,
baru gadisina sati gavayaku,
merxigiyu birusaina hayamu lekkaku sumatee || 75 ||

parvamula satula gavayaku,
murveeSvaru karuNa nammi yubbaku madilO,
garviMpa naali beMpaku,
nirvahaNamu lEni chOTa niluvaku sumatee || 76 ||

palu dOmi sEyu viDiyamu,
talagaDigina naaTi nidra, taruNulayeDalan
bola yaluka naaTi kooTami
vela yiMtani chepparaadu vinaraa sumatee || 77 ||

paaTerxugani pati koluvunu,
gooTaMbuna kerxukapaDani kOmali ratiyun,
bETetta jEyu chelimiyu,
nETiki nedureedinaTTu lennaga sumatee || 78 ||

paalanu galasina jalamunu
paala vidhaMbunane yuMDu barikiMpaMgaa
paala chavi jerxachu gaavuna
paalasuDagu vaani poMdu valadura sumatee || 79 ||

paalasunakaina yaapada
jaaliMbaDi teerpa dagadu sarvagnyunakun
tElagni baDaga baTTina
mElerxugune meeTu gaaka mEdini sumatee || 80 ||

piluvani panulaku bOvuTa,
galayani sati gatiyu, raaju gaanani koluvuM,
biluvani pEraMTaMbunu,
valuvani chelimiyunu jEya valadura sumatee || 81 ||

putrOtsaahamu taMDriki
putruDu janmiMchinapuDe puTTadu, janulaa
putruni kanugoni bogaDaga
putrOtsaahaMbu naaDu poMdura sumatee || 82 ||

purikini praaNamu gOmaTi,
varikini praaNaMbu neeru vasumati lOnan,
garikini praaNamu toMDamu,
sirikini praaNaMbu maguva siddhamu sumatee || 83 ||

puli paalu dechchi yichchina,
nalavaDagaa guMDe gOsi yarxachE niDinan,
dalapoDugu dhanamu bOsina,
velayaaliki goormi lEdu vinaraa sumatee || 84 ||

peTTina dinamula lOpala
naTTaDavulanaina vachchu naanaarthamulun,
beTTani dinamula ganakapu
gaTTekkina nEmi lEdu gadaraa sumatee || 85 ||

poruguna bagavaaDuMDina,
niravoMdaka vraatakaaDe yElika yainan,
dhara gaapu koMDemaaDina,
garaNaalaku braduku lEdu gadaraa sumatee || 86 ||

baMgaaru kuduva beTTaku,
saMgaramuna baarxipOku sarasuDavaitE,
naMgaDi vechchamu vaaDaku,
veMgalitO jelimi valadu vinaraa sumatee || 87 ||

balavaMtuDa naakEmani
paluvuratO nigrahiMchi palukuTa mElaa,
balavaMta maina sarpamu
chali cheemala chEta jikki chaavade sumatee || 88 ||

madinokani valachi yuMDaga
madicheDi yoka kroora viTuDu maanaka tirugun
badi chiluka pilli paTTina
jaduvune yaapaMjaramuna jagatini sumatee || 89 ||

maMDala pati samukhaMbuna
meMDaina pradhaani lEka melaguTa yellan
goMDaMta madapu TEnugu
toMDamu lEkuMDinaTlu dOchura sumatee || 90 ||

maMtrigalavaani raajyamu
taMtramu seDakuMDa niluchu darxachuga dharalO
maMtri viheenuni raajyamu
jaMtrapu geelooDinaTlu jarugadu sumatee || 91 ||

maaTaku braaNamu satyamu,
kOTaku braaNaMbu subhaTa kOTi, dharitrin^^
bOTiki braaNamu maanamu,
cheeTiki braaNaMbu vraalu siddhamu sumatee || 92 ||

maanadhanu DaatmadhRuti cheDi
heenuMDagu vaani naaSrayiMchuTa yellan^^
maaneDu jalamula lOpala
nEnugu meyi daachinaTTu lerxugumu sumatee || 93 ||

mEleMchani maalinyuni,
maalanu, mogasaalevaani, maMgali hitugaa
nElina narapati raajyamu
nEla galasi pOvugaani negaDadu sumatee || 94 ||

raapommani piluvani yaa
bhoopaaluni golva bhukti muktulu galavE
deepaMbu lEni yiMTanu
jEpuna keeLLaaDinaTlu siddhamu sumatee || 95 ||

roopiMchi paliki boMkaku,
praapagu chuTTaMbu neggu palukaku madilO,
gOpiMchu raaju golvaku,
paapapu dESaMbu sorxaku padilamu sumatee || 96 ||

laavigalavaani kaMTenu
bhaaviMpaga neetiparuDu balavaMtuMDau
graanaMbaMta gajaMbunu
maavaTivaaDekkinaTlu mahilO sumatee || 97 ||

varxadaina chEnu dunnaku,
karxavainanu baMdhujanula kaDa kEgakumee,
parulaku marmamu cheppaku,
pirikiki daLavaayi tanamu peTTaku sumatee || 98 ||

varipaMTa lEni yoorunu,
dora yuMDani yooru, tODu dorakani teruvun,
dharanu pati lEni gRuhamunu
narayaMgaa rudrabhoomi yanadagu sumatee || 99 ||

vinadagu nevvaru jeppina
vininaMtane vEga paDaka vivariMpa dagun
kani kalla nijamu delisina
manujuDe pO neeti paruDu mahilO sumatee || 100 ||

veeDemu sEyani nOrunu,
jEDela yadharaamRutaMbu sEyani nOrun,
paaDaMgaraani nOrunu
booDida kiravaina paaDu boMdara sumatee || 101 ||

velayaali valana goorimi
galagadu, marxi galigenEni kaDatErxadugaa,
baluvuru naDacheDu teruvuna
molavadu puvu, molichenEni podaladu sumatee || 102 ||

velayaalu chEyu baasalu,
velayaga mogasaala boMdu velamala chelimin,
galalOna ganna kalimiyu
vilasitamuga nammaraadu vinaraa sumatee || 103 ||

vEsarapu jaati gaanee,
veesamu daa jEyanaTTi veeriDi gaanee,
daasi koDukaina gaanee,
kaasulu gala vaaDe raaju gadaraa sumatee || 104 ||

Subhamula poMdani chaduvunu,
nabhinayamuga raagarasamu naMdani paaTal,
gubha gubhalu lEni kooTami,
sabha mechchani maaTalella jappana sumatee || 105 ||

sarasamu virasamu korxakE,
paripoorNa sukhaMbu ladhika baadhala korxakE,
peruguTa viruguTa korxakE,
dhara tagguTa hechchu korxake tathyamu sumatee || 106 ||

siri taa vachchina vachchunu
salalitamuga naarikELa salilamu bhaMgin,
siri taa bOyina bOvunu
kari mriMgina velaga paMDu karaNini sumatee || 107 ||

streela yeDa vaadulaaDaku,
baaluratO jelimichEsi bhaaShiMpakumee,
mElaina guNamu viDuvaku,
mElina pati niMda sEya kennaDu sumatee || 108 ||

Devanagari,Sanskrit,Hindi

Sumati Satakam – Devanagari

Comments Off on Sumati Satakam – Devanagari 05 March 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆवनागरी (हिंन्दी), with simplified anuswaras for easy reading.
 

रचन: बद्देन भूपाल

श्री रामुनि दयचेतनु
नारूढिग सकल जनुलु नौरा यनगा
धारालमैन नीतुलु
नोरूरग जवुलु पुट्ट नुडिवेद सुमती ॥ 1 ॥

अक्करकु रानि चुट्टमु,
म्रोक्किन वरमीनि वेल्पु, मोहरमुन दा
नेक्किन बारनि गुर्रमु
ग्रक्कुन विडवङ्गवलयु गदरा सुमती ॥ 2 ॥

अडिगिन जीतम्बिय्यनि
मिडिमेलपु दोरनु गोल्चि मिडुकुट कण्टेन्
वडिगल येद्दुल गट्टुक
मडि दुन्नुकु ब्रतुक वच्चु महिलो सुमती ॥ 3 ॥

अडियास कोलुवु गोलुवकु,
गुडि मणियमु सेयबोकु, कुजनुल तोडन्
विडुवक कूरिमि सेयकु,
मडविनि दोडरकोण्टि नरुगकु सुमती ॥ 4 ॥

अधरमु गदलियु, गदलक
मधुरमुलगु भाष लुडुगि मौन व्रतुडौ
अधिकार रोग पूरित
बधिरान्धक शवमु जूड बापमु सुमती ॥ 5 ॥

अप्पु कोनि चेयु विभवमु,
मुप्पुन बृआयम्पुटालु, मूर्खुनि तपमुन्,
दप्परयनि नृपु राज्यमु
देप्परमै मीद गीडु देच्चुर सुमती ॥ 6 ॥

अप्पिच्चुवाडु, वैद्युडु
नेप्पुडु नेडतेगक पारु नेरुनु, द्विजुडुन्
जोप्पडिन यूर नुण्डुमु
चोप्पडकुन्नट्टि यूरु चोरकुमु सुमती ॥ 7 ॥

अल्लुनि मञ्चितनम्बु,
गोल्लनि साहित्य विद्य, कोमलि निजमुन्,
बोल्लुन दञ्चिन बिय्यमु,
देल्लनि काकुलुनु लेवु तेलियुमु सुमती ॥ 8 ॥

आकोन्न कूडे यमृतमु,
ताकोञ्चक निच्चुवाङ्डे दात धरित्रिन्,
सोकोर्चुवाडे मनुजुडु,
तेकुव गलवाडे वंश तिलकुडु सुमती ॥ 9 ॥

आकलि युडुगनि कडुपुनु,
वेकटियगु लञ्ज पडुपु विडुवनि ब्रतुकुन्,
ब्राकोन्न नूति युदकमु,
मेकल पाडियुनु रोत मेदिनि सुमती ॥ 10 ॥

इच्चुनदे विद्य, रणमुन
जोच्चुनदे मगतनम्बु, सुकवीश्वरुलुन्
मेच्चुनदे नेर्चु, वदुकु
वच्चुनदे कीडु सुम्मु वसुधनु सुमती ॥ 11 ॥

इम्मुग जदुवनि नोरुनु,
नम्मा यनि बिलिचि यन्न मडुगनि नोरुन्,
दम्मुल बिलुवनि नोरुनु
गुम्मरि मनु द्रव्विनट्टि गुण्टर सुमती ॥ 12 ॥

उडुमुण्डदे नूरेण्ड्लुनु,
बडियुण्डदे पेर्मि बामु पदिनूरेण्ड्लुन्,
मडुवुन गोक्केर युण्डदे,
कडु निल बुरुषार्थ परुडु गावले सुमती ॥ 13 ॥

उत्तमगुणमुलु नीचुन
केत्तेऱगुन गलुग नेर्चु; नेय्येडलं दा
नेत्तिच्चि करगि पोसिन
नित्तडि बङ्गारमगुने यिललो सुमती? ॥ 14 ॥

उदकमु द्रावेडु हयमुनु,
मदमुन नुप्पोङ्गुचुण्डु मत्तेभम्बुन्,
मोदवु कड नुन्न वृषभमु,
जदुवनि यानीचु गडकु जनकुर सुमती ॥ 15 ॥

उपकारिकि नुपकारमु
विपरीतमु गादु सेय विवरिम्पङ्गा;
नपकारिकि नुपकारमु
नेपमेन्नक सेयुवाडु नेर्परि सुमती ॥ 16 ॥

उपमिम्प मोदलु तिय्यन
कपटं बेडनेडनु जेऱकु कै वडिने पो
नेपमुलु वेदकुनु गडपट
गपटपु दुर्जाति पोन्दु गदरा सुमती ॥ 17 ॥

एप्पटि केय्यदि प्रस्तुत
मप्पटिका माटलाडि, यन्युल मनमुल्
नोप्पिञ्चक, ता नोव्वक,
तप्पिञ्चुक तिरुगुवाडु धन्युडु सुमती ॥ 18 ॥

एप्पुडु दप्पुलु वेदकेडु
नप्पुरुषुनि गोल्वगूड ददि येट्लन्नन्
सर्पम्बु पडग नीडनु
गप्प वसिञ्चिन विधम्बु गदरा सुमती ॥ 19 ॥

एप्पुडु सम्पद कलिगिन
नप्पुडु बन्धुवुलु वत्तु रदि येट्लन्नन्
तेप्पलुग जेऱुवु निण्डिन
गप्पलु पदिवेलु चेरु गदरा सुमती ॥ 20 ॥

एऱकुमी कसुगायलु,
दूऱकुमी बन्धुजनुल दोषमु सुम्मी,
पाऱकुमी रणमन्दुन,
मीऱकुमी गुरुवु नाज्ञ मेदिनि सुमती ॥ 21 ॥

ओक यूरिकि नोक करणमु,
नोक तीर्परियैन गाक, नोगि दऱुचैनन्,
गकविकलु गाक युण्डुने
सकलम्बुनु गोट्टुवडक सहजमु सुमती ॥ 22 ॥

ओरु नात्म दलचु सति विडु,
मऱुमाटलु पलुकु सतुल मन्निम्पकुमी,
वेऱ पेऱुगनि भटुनेलकु,
तऱचुग सति गवय बोकु, तगदुर सुमती ॥ 23 ॥

ओल्लनि सति नोल्लनि पति,
नोल्लनि चेलिकानि विडुव नोल्लनि वाडे
गोल्लण्डु, काक धरलो
गोल्लण्डुनु गोल्लडौने गुणमुन सुमती ॥ 24 ॥

ओडल बण्ड्लुनु वच्चुनु,
ओडलु नाबण्ड्लमीद नोप्पुग वच्चुन्,
ओडलु बण्ड्लुनु वलने
वाडम्बडु गलिमि लेमि वसुधनु सुमती ॥ 25 ॥

कडु बलवन्तुडैननु
बुडमिनि ब्रायम्पुटालि बुट्टिन यिण्टन्
दडवुण्ड निच्चेनेनियु
बडुपुग नङ्गडिकि दाने बम्पुट सुमती ॥ 26 ॥

कनकपु सिंहासनमुन
शुनकमु गूर्चुण्डबेट्टि शुभ लग्नमुनं
दोनरग बट्टमु गट्टिन
वेनुकटि गुणमेल मानु विनरा सुमती ॥ 27 ॥

कप्पकु नोरगालैननु,
सर्पमुनकु रोगमैन, सति तुलुवैनन्,
मुप्पुन दरिद्रुडैननु,
तप्पदु मऱि दुःख मगुट तथ्यमु सुमती ॥ 28 ॥

कमलमुलु नीट बासिन
कमलाप्तुनि रश्मि सोकि कमलिन भङ्गिन्
तम तम नेलवुलु दप्पिन
तम मित्रुलु शत्रुलौट तथ्यमु सुमती ॥ 29 ॥

करणमु गरणमु नम्मिन
मरणान्तक मौनु गानि मनलेडु सुमी,
करणमु दन सरि करणमु
मऱि नम्मक मर्म मीक मनवले सुमती ॥ 30 ॥

करणमुल ननुसरिम्पक
विरसम्बुन दिन्न तिण्डि विकटिञ्चु जुमी
यिरुसुन कन्देन बेट्टक
परमेश्वरु बण्डि यैन बारदु सुमती ॥ 31 ॥

करणमु सादैयुन्ननु,
गरि मद मुडिगिननु, बामु गऱवक युन्नन्,
धर देलु मीटकुन्ननु,
गर मरुदुग लेक्क गोनरु गदरा सुमती ॥ 32 ॥

कसुगाय गऱचि चूचिन
मसलक पस योगरु राक मधुरम्बगुना,
पस गलुगु युवतुलुण्डग
पसि बालल बोन्दुवाडु पशुवुर सुमती ॥ 33 ॥

कवि कानि वानि व्रातयु,
नवरस भावमुलु लेनि नातुल वलपुन्,
दविलि चनु पन्दि नेयनि
विविधायुध कौशलम्बु वृधरा सुमती ॥ 34 ॥

कादु सुमी दुस्सङ्गति,
पोदुसुमी “कीर्ति” कान्त पोन्दिन पिदपन्,
वादु सुमी यप्पिच्चुट,
लेदु सुमी सतुल वलपु लेशमु सुमती ॥ 35 ॥

कामुकुडु दनिसि विडिचिन
कोमलि बरविटुडु गवय गोरुट येल्लन्
ब्रेममुन जेऱकु पिप्पिकि
चीमलु वेस मूगिनट्लु सिद्धमु सुमती ॥ 36 ॥

कारणमु लेनि नगवुनु,
बेरणमु लेनि लेम, पृथिवी स्थलिलो
बूरणमु लेनि बूरेयु,
वीरणमु लेनि पेण्ड्लि वृधरा सुमती ॥ 37 ॥

कुलकान्त तोड नेप्पुडु
गलहिम्पकु, वट्टि तप्पु घटियिम्पकुमी,
कलकण्ठि कण्ट कन्नी
रोलिकिन सिरि यिण्ट नुण्ड नोल्लदु सुमती ॥ 38 ॥

कूरिमि गल दिनमुललो
नेरमु लेन्नडुनु गलुग नेरवु मऱि या
कूरिमि विरसम्बैननु
नेरमुले तोचु चुण्डु निक्कमु सुमती ॥ 39 ॥

कोञ्चेपु नरु सङ्गतिचे
नञ्चितमुग गीडु वच्चु नदि येट्लन्नन्
गिञ्चित्तु नल्लि कुट्टिन
मञ्चमुनकु जेटु वच्चु महिलो सुमती ॥ 40 ॥

कोक्कोकमेल्ल जदिविन,
चक्कनिवाडैन, राज चन्द्रुण्डैनन्,
मिक्किलि रोक्कमु लिय्यक,
चिक्कदुरा वारकान्त सिद्धमु सुमती ॥ 41 ॥

कोऱ गानि कोडुकु बुट्टिन
कोऱ गामिये कादु, तण्ड्रि गुणमुल जेऱचुन्
चेऱकु तुद वेन्नु बुट्टिन
जेऱकुन तीपेल्ल जेऱचु सिद्धमु सुमती ॥ 42 ॥

कोमलि विश्वासम्बुनु,
बामुलतो जेलिमि, यन्य भामल वलपुन्,
वेमुल तिय्यदनम्बुनु,
भूमीशुल नम्मिकलुनु बोङ्कुर सुमती ॥ 43 ॥

गडन गल मगनि जूचिन
नडुगडुगुन मडुगु लिडुदु रतिवलु दमलो,
गड नुडुगु मगनि जूचिन
नड पीनुगु वच्चे नञ्चु नगुदुरु सुमती ॥ 44 ॥

चिन्तिम्पकु कडचिन पनि,
किन्तुलु वलतुरनि नम्म केन्तयु मदिलो,
नन्तःपुर कान्तलतो
मन्तनमुल मानु मिदिये मतमुर सुमती ॥ 45 ॥

चीमलु पेट्टिन पुट्टलु
पामुल किरवैनयट्लु पामरुडु दगन्
हेमम्बु गूड बेट्टिन
भूमीशुल पाल जेरु भुविलो सुमती ॥ 46 ॥

चुट्टमुलु गानि वारलु
चुट्टमुलमु नीकटञ्चु सोम्पु दलिर्पन्
नेट्टुकोनि याश्रयिन्तुरु
गट्टिग द्रव्यम्बु गलुग गदरा सुमती ॥ 47 ॥

चेतुलकु दोडवु दानमु,
भूतलनाथुलकु दोडवु बोङ्कमि धरलो,
नीतिये तोडवेव्वारिकि,
नातिकि मानम्बु तोडवु नयमुग सुमती ॥ 48 ॥

तड वोर्वक, योड लोर्वक,
कडु वेगं बडिचि पडिन गार्यं बगुने,
तड वोर्चिन, नोड लोर्चिन,
जेडिपोयिन कार्यमेल्ल जेकुऱु सुमती ॥ 49 ॥

तन कोपमे तन शत्रुवु,
तन शान्तमे तनकु रक्ष, दय चुट्टम्बौ
तन सन्तोषमे स्वर्गमु,
तन दुःखमे नरक मण्ड्रु तथ्यमु सुमती ॥ 50 ॥

तन यूरि तपसि तपमुनु,
तन पुत्रुनि विद्य पेम्पु, दन सति रूपुन्,
दन पेरटि चेट्टु मन्दुनु,
मनसुन वर्णिम्परेट्टि मनुजुलु सुमती ॥ 51 ॥

तन कलिमि यिन्द्र भोगमु,
तन लेमिये स्वर्गलोक दारिद्र्यम्बुन्,
दन चावु जल प्रलयमु,
तनु वलचिन यदिये रम्भ तथ्यमु सुमती ॥ 52 ॥

तन वारु लेनि चोटनु,
जनमिञ्चुक लेनि चोट, जगडमु चोटन्,
अनुमानमैन चोटनु,
मनुजुनकुनु निलुव दगदु महिलो सुमती ॥ 53 ॥

तमलमु वेयनि नोरुनु,
विमतुलतो चेलिमि चेसि वेतबडु तेलिविन्,
गमलमुलु लेनि कोलकुनु,
हिमधामुडु लेनि रात्रि हीनमु सुमती ॥ 54 ॥

तलनुण्डु विषमु फणिकिनि,
वेलयङ्गा दोक नुण्डु वृश्चिकमुनकुन्,
तल तोक यनक युण्डुनु
खलुनकु निलुवेल्ल विषमु गदरा सुमती ॥ 55 ॥

तलपोडुगु धनमु पोसिन
वेलयालिकि निजमु लेदु विवरिम्पङ्गा
दल दडिवि बास जेसिन
वेलयालिनि नम्मरादु विनरा सुमती ॥ 56 ॥

तल मासिन, नोलु मासिन,
वलुवलु मासिननु ब्राण वल्लभुनैनन्
गुलकान्तलैन रोतुरु
तिलकिम्पग भूमिलोन दिरमुग सुमती ॥ 57 ॥

तानु भुजिम्पनि यर्थमु
मानव पति जेरु गोन्त मऱि भूगतमौ
गानल नीगलु गूर्चिन
तेनिय योरु जेरुनट्लु तिरमुग सुमती ॥ 58 ॥

दग्गऱ कोण्डेमु सेप्पेडु
प्रेग्गड पलुकुलकु राजु प्रियुडै मऱि दा
नेग्गु ब्रज काचरिञ्चुट
बोग्गुलकै कल्पतरुवु बोडुचुट सुमती ॥ 59 ॥

धनपति सखुडै युण्डिन
नेनयङ्गा शिवुडु भिक्षमेत्तग वलसेन्,
दन वारि केन्त गलिगिन
दन भाग्यमे तनकु गाक तथ्यमु सुमती ॥ 60 ॥

धीरुलकु जेयु मेलदि
सारम्बगु नारिकेल सलिलमु भङ्गिन्
गौरवमुनु मऱि मीदट
भूरि सुखावहमु नगुनु भुविलो सुमती ॥ 61 ॥

नडुवकुमी तेरुवोक्कट,
गुडुवकुमी शत्रु निण्ट गूरिमि तोडन्,
मुडुवकुमी परधनमुल,
नुडुवकुमी योरुल मनसु नोव्वग सुमती ॥ 62 ॥

नम्मकु सुङ्करि, जूदरि,
नम्मकु मोगसाल वानि, नटु वेलयालिन्,
नम्मकु मङ्गडि वानिनि,
नम्मकु मी वाम हस्तु नवनिनि सुमती ॥ 63 ॥

नयमुन बालुं द्रावरु,
भयमुननु विषम्मुनैन भक्षिन्तुरुगा,
नयमेन्त दोषकारियो,
भयमे जूपङ्ग वलयु बागुग सुमती ॥ 64 ॥

नरपतुलु मेऱ दप्पिन,
दिरमोप्पग विधव यिण्ट दीर्परि यैनन्,
गरणमु वैदिकुडैननु,
मरणान्तक मौनुगानि मानदु सुमती ॥ 65 ॥

नवरस भावालङ्कृत
कविता गोष्टियुनु, मधुर गानम्बुनु दा
नविवेकि केन्त जेप्पिन
जेविटिकि शङ्खूदिनट्लु सिद्धमु सुमती ॥ 66 ॥

नव्वकुमी सभ लोपल,
नव्वकुमी तल्लि, दण्ड्रि, नाथुल तोडन्,
नव्वकुमी परसतितो,
नव्वकुमी विप्रवरुल नयमिदि सुमती ॥ 67 ॥

नीरे प्राणाधारमु
नोरे रसभरितमैन नुडुवुल केल्लन्
नारिये नरुलकु रत्नमु
चीरये शृङ्गारमण्ड्रु सिद्धमु सुमती ॥ 68 ॥

पगवल देव्वरि तोडनु,
वगवङ्गा वलदु लेमि वच्चिन पिदपन्,
देग नाड वलदु सभलनु
मगुवकु मनसिय्य वलदु महिलो सुमती ॥ 69 ॥

पतिकडकु, दन्नु गूरिन
सतिकडकुनु, वेल्पु कडकु, सद्गुरु कडकुन्,
सुतुकडकु रित्तचेतुल
मतिमन्तुलु चनरु नीति मार्गमु सुमती ॥ 70 ॥

पनिचेयुनेडल दासियु,
ननुभवमुन रम्भ, मन्त्रि यालोचनलन्,
दनभुक्ति येडल दल्लियु,
नन् दन कुलकान्त युण्डु नगुरा सुमती ॥ 71 ॥

परनारी सोदरुडै,
परधनमुल कासपडक, परुलकु हितुडै,
परुलु दनु बोगड नेगडक,
परु ललिगिन नलुग नतडु परमुडु सुमती ॥ 72 ॥

परसति कूटमि गोरकु,
परधनमुल कासपडकु, बरुनेञ्चकुमी,
सरिगानि गोष्टि सेयकु,
सिरिचेडि चुट्टम्बु कडकु जेरकु सुमती ॥ 73 ॥

परसतुल गोष्ठि नुण्डिन
पुरुषुडु गाङ्गेयुडैन भुवि निन्द पडुन्,
बरसति सुशीलयैननु
बरुसङ्गति नुन्न निन्द पालगु सुमती ॥ 74 ॥

परुलकु निष्टमु सेप्पकु,
पोरुगिण्ड्लकु बनुलु लेक पोवकु मेपुडुन्,
बरु गदिसिन सति गवयकु,
मेऱिगियु बिरुसैन हयमु लेक्ककु सुमती ॥ 75 ॥

पर्वमुल सतुल गवयकु,
मुर्वीश्वरु करुण नम्मि युब्बकु मदिलो,
गर्विम्प नालि बेम्पकु,
निर्वहणमु लेनि चोट निलुवकु सुमती ॥ 76 ॥

पलु दोमि सेयु विडियमु,
तलगडिगिन नाटि निद्र, तरुणुलयेडलन्
बोल यलुक नाटि कूटमि
वेल यिन्तनि चेप्परादु विनरा सुमती ॥ 77 ॥

पाटेऱुगनि पति कोलुवुनु,
गूटम्बुन केऱुकपडनि कोमलि रतियुन्,
बेटेत्त जेयु चेलिमियु,
नेटिकि नेदुरीदिनट्टु लेन्नग सुमती ॥ 78 ॥

पालनु गलसिन जलमुनु
पाल विधम्बुनने युण्डु बरिकिम्पङ्गा
पाल चवि जेऱचु गावुन
पालसुडगु वानि पोन्दु वलदुर सुमती ॥ 79 ॥

पालसुनकैन यापद
जालिम्बडि तीर्प दगदु सर्वज्ञुनकुन्
तेलग्नि बडग बट्टिन
मेलेऱुगुने मीटु गाक मेदिनि सुमती ॥ 80 ॥

पिलुवनि पनुलकु बोवुट,
गलयनि सति गतियु, राजु गाननि कोलुवुं,
बिलुवनि पेरण्टम्बुनु,
वलुवनि चेलिमियुनु जेय वलदुर सुमती ॥ 81 ॥

पुत्रोत्साहमु तण्ड्रिकि
पुत्रुडु जन्मिञ्चिनपुडे पुट्टदु, जनुला
पुत्रुनि कनुगोनि बोगडग
पुत्रोत्साहम्बु नाडु पोन्दुर सुमती ॥ 82 ॥

पुरिकिनि प्राणमु गोमटि,
वरिकिनि प्राणम्बु नीरु वसुमति लोनन्,
गरिकिनि प्राणमु तोण्डमु,
सिरिकिनि प्राणम्बु मगुव सिद्धमु सुमती ॥ 83 ॥

पुलि पालु देच्चि यिच्चिन,
नलवडगा गुण्डे गोसि यऱचे निडिनन्,
दलपोडुगु धनमु बोसिन,
वेलयालिकि गूर्मि लेदु विनरा सुमती ॥ 84 ॥

पेट्टिन दिनमुल लोपल
नट्टडवुलनैन वच्चु नानार्थमुलुन्,
बेट्टनि दिनमुल गनकपु
गट्टेक्किन नेमि लेदु गदरा सुमती ॥ 85 ॥

पोरुगुन बगवाडुण्डिन,
निरवोन्दक व्रातकाडे येलिक यैनन्,
धर गापु कोण्डेमाडिन,
गरणालकु ब्रदुकु लेदु गदरा सुमती ॥ 86 ॥

बङ्गारु कुदुव बेट्टकु,
सङ्गरमुन बाऱिपोकु सरसुडवैते,
नङ्गडि वेच्चमु वाडकु,
वेङ्गलितो जेलिमि वलदु विनरा सुमती ॥ 87 ॥

बलवन्तुड नाकेमनि
पलुवुरतो निग्रहिञ्चि पलुकुट मेला,
बलवन्त मैन सर्पमु
चलि चीमल चेत जिक्कि चावदे सुमती ॥ 88 ॥

मदिनोकनि वलचि युण्डग
मदिचेडि योक क्रूर विटुडु मानक तिरुगुन्
बदि चिलुक पिल्लि पट्टिन
जदुवुने यापञ्जरमुन जगतिनि सुमती ॥ 89 ॥

मण्डल पति समुखम्बुन
मेण्डैन प्रधानि लेक मेलगुट येल्लन्
गोण्डन्त मदपु टेनुगु
तोण्डमु लेकुण्डिनट्लु दोचुर सुमती ॥ 90 ॥

मन्त्रिगलवानि राज्यमु
तन्त्रमु सेडकुण्ड निलुचु दऱचुग धरलो
मन्त्रि विहीनुनि राज्यमु
जन्त्रपु गीलूडिनट्लु जरुगदु सुमती ॥ 91 ॥

माटकु ब्राणमु सत्यमु,
कोटकु ब्राणम्बु सुभट कोटि, धरित्रिन्‌
बोटिकि ब्राणमु मानमु,
चीटिकि ब्राणम्बु व्रालु सिद्धमु सुमती ॥ 92 ॥

मानधनु डात्मधृति चेडि
हीनुण्डगु वानि नाश्रयिञ्चुट येल्लन्‌
मानेडु जलमुल लोपल
नेनुगु मेयि दाचिनट्टु लेऱुगुमु सुमती ॥ 93 ॥

मेलेञ्चनि मालिन्युनि,
मालनु, मोगसालेवानि, मङ्गलि हितुगा
नेलिन नरपति राज्यमु
नेल गलसि पोवुगानि नेगडदु सुमती ॥ 94 ॥

रापोम्मनि पिलुवनि या
भूपालुनि गोल्व भुक्ति मुक्तुलु गलवे
दीपम्बु लेनि यिण्टनु
जेपुन कील्लाडिनट्लु सिद्धमु सुमती ॥ 95 ॥

रूपिञ्चि पलिकि बोङ्ककु,
प्रापगु चुट्टम्बु नेग्गु पलुककु मदिलो,
गोपिञ्चु राजु गोल्वकु,
पापपु देशम्बु सोऱकु पदिलमु सुमती ॥ 96 ॥

लाविगलवानि कण्टेनु
भाविम्पग नीतिपरुडु बलवन्तुण्डौ
ग्रानम्बन्त गजम्बुनु
मावटिवाडेक्किनट्लु महिलो सुमती ॥ 97 ॥

वऱदैन चेनु दुन्नकु,
कऱवैननु बन्धुजनुल कड केगकुमी,
परुलकु मर्ममु चेप्पकु,
पिरिकिकि दलवायि तनमु पेट्टकु सुमती ॥ 98 ॥

वरिपण्ट लेनि यूरुनु,
दोर युण्डनि यूरु, तोडु दोरकनि तेरुवुन्,
धरनु पति लेनि गृहमुनु
नरयङ्गा रुद्रभूमि यनदगु सुमती ॥ 99 ॥

विनदगु नेव्वरु जेप्पिन
विनिनन्तने वेग पडक विवरिम्प दगुन्
कनि कल्ल निजमु देलिसिन
मनुजुडे पो नीति परुडु महिलो सुमती ॥ 100 ॥

वीडेमु सेयनि नोरुनु,
जेडेल यधरामृतम्बु सेयनि नोरुन्,
पाडङ्गरानि नोरुनु
बूडिद किरवैन पाडु बोन्दर सुमती ॥ 101 ॥

वेलयालि वलन गूरिमि
गलगदु, मऱि गलिगेनेनि कडतेऱदुगा,
बलुवुरु नडचेडु तेरुवुन
मोलवदु पुवु, मोलिचेनेनि पोदलदु सुमती ॥ 102 ॥

वेलयालु चेयु बासलु,
वेलयग मोगसाल बोन्दु वेलमल चेलिमिन्,
गललोन गन्न कलिमियु
विलसितमुग नम्मरादु विनरा सुमती ॥ 103 ॥

वेसरपु जाति गानी,
वीसमु दा जेयनट्टि वीरिडि गानी,
दासि कोडुकैन गानी,
कासुलु गल वाडे राजु गदरा सुमती ॥ 104 ॥

शुभमुल पोन्दनि चदुवुनु,
नभिनयमुग रागरसमु नन्दनि पाटल्,
गुभ गुभलु लेनि कूटमि,
सभ मेच्चनि माटलेल्ल जप्पन सुमती ॥ 105 ॥

सरसमु विरसमु कोऱके,
परिपूर्ण सुखम्बु लधिक बाधल कोऱके,
पेरुगुट विरुगुट कोऱके,
धर तग्गुट हेच्चु कोऱके तथ्यमु सुमती ॥ 106 ॥

सिरि ता वच्चिन वच्चुनु
सललितमुग नारिकेल सलिलमु भङ्गिन्,
सिरि ता बोयिन बोवुनु
करि म्रिङ्गिन वेलग पण्डु करणिनि सुमती ॥ 107 ॥

स्त्रील येड वादुलाडकु,
बालुरतो जेलिमिचेसि भाषिम्पकुमी,
मेलैन गुणमु विडुवकु,
मेलिन पति निन्द सेय केन्नडु सुमती ॥ 108 ॥

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics