Tag archive for "Gayatri Devi Stotrams"

Meaning

Gayatri Ashtottara Sata Namavali – Meaning

Comments Off on Gayatri Ashtottara Sata Namavali – Meaning 31 March 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
Coming soon…
If you have meaning available for this stotram, please contribute via http://vignanam.org/contribute.htm or by email to sri@vignanam.org

Meaning

Gayatri Kavacham – Meaning

Comments Off on Gayatri Kavacham – Meaning 09 March 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
Coming soon…
If you have meaning available for this stotram, please contribute via http://vignanam.org/contribute.htm or by email to sri@vignanam.org

English

Gayatri Kavacham – English

Comments Off on Gayatri Kavacham – English 22 November 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This is in romanized sanskrit according to IAST standard. View this in plain english.
 

nārada uvāca

svāmin sarvajagannādha saṃśayo‌உsti mama prabho
catuṣaṣṭi kaḷābhiṅña pātakā dyogavidvara

mucyate kena puṇyena brahmarūpaḥ kathaṃ bhavet
dehaśca devatārūpo mantra rūpo viśeṣataḥ

karmata cchrotu micchāmi nyāsaṃ ca vidhipūrvakam
ṛṣi śchando‌உdhi daivañca dhyānaṃ ca vidhiva tprabho

nārāyaṇa uvāca

asytekaṃ paramaṃ guhyaṃ gāyatrī kavacaṃ tathā
paṭhanā ddhāraṇā nmartya ssarvapāpaiḥ pramucyate

sarvāṅkāmānavāpnoti devī rūpaśca jāyate
gāyattrī kavacasyāsya brahmaviṣṇumaheśvarāḥ

ṛṣayo ṛgyajussāmātharva cchandāṃsi nārada
brahmarūpā devatoktā gāyatrī paramā kaḷā

tadbījaṃ bharga ityeṣā śakti ruktā manīṣibhiḥ
kīlakañca dhiyaḥ proktaṃ mokṣārdhe viniyojanam

caturbhirhṛdayaṃ proktaṃ tribhi rvarṇai śśira ssmṛtam
caturbhissyācchikhā paścāttribhistu kavacaṃ ssmutam

caturbhi rnetra muddhiṣṭaṃ caturbhissyāttadasrtakam
atha dhyānaṃ pravakṣyāmi sādhakābhīṣṭadāyakam

muktā vidruma hemanīla dhavaḷa cchāyairmukhai strīkṣaṇaiḥ
yuktāmindu nibaddha ratna makuṭāṃ tatvārdha varṇātmikām |
gāyattrīṃ varadābhayāṃ kuśakaśāśśubhraṃ kapālaṃ gadāṃ
śaṅkhaṃ cakra mathāravinda yugaḷaṃ hastairvahantīṃ bhaje ||

gāyattrī pūrvataḥ pātu sāvitrī pātu dakṣiṇe
brahma sandhyātu me paścāduttarāyāṃ sarasvatī

pārvatī me diśaṃ rākṣe tpāvakīṃ jalaśāyinī
yātūdhānīṃ diśaṃ rakṣe dyātudhānabhayaṅkarī

pāvamānīṃ diśaṃ rakṣetpavamāna vilāsinī
diśaṃ raudrīñca me pātu rudrāṇī rudra rūpiṇī

ūrdhvaṃ brahmāṇī me rakṣe dadhastā dvaiṣṇavī tathā
evaṃ daśa diśo rakṣe tsarvāṅgaṃ bhuvaneśvarī

tatpadaṃ pātu me pādau jaṅghe me savituḥpadam
vareṇyaṃ kaṭi deśetu nābhiṃ bharga stathaivaca

devasya me taddhṛdayaṃ dhīmahīti ca gallayoḥ
dhiyaḥ padaṃ ca me netre yaḥ padaṃ me lalāṭakam

naḥ padaṃ pātu me mūrdhni śikhāyāṃ me pracodayāt
tatpadaṃ pātu mūrdhānaṃ sakāraḥ pātu phālakam

cakṣuṣītu vikārārṇo tukārastu kapolayoḥ
nāsāpuṭaṃ vakārārṇo rakārastu mukhe tathā

ṇikāra ūrdhva moṣṭhantu yakārastvadharoṣṭhakam
āsyamadhye bhakārārṇo gokāra ścubuke tathā

dekāraḥ kaṇṭha deśetu vakāra sskandha deśakam
syakāro dakṣiṇaṃ hastaṃ dhīkāro vāma hastakam

makāro hṛdayaṃ rakṣeddhikāra udare tathā
dhikāro nābhi deśetu yokārastu kaṭiṃ tathā

guhyaṃ rakṣatu yokāra ūrū dvau naḥ padākṣaram
prakāro jānunī rakṣe cchokāro jaṅgha deśakam

dakāraṃ gulpha deśetu yākāraḥ padayugmakam
takāra vyañjanaṃ caiva sarvāṅge me sadāvatu

idantu kavacaṃ divyaṃ bādhā śata vināśanam
catuṣṣaṣṭi kaḷā vidyādāyakaṃ mokṣakārakam

mucyate sarva pāpebhyaḥ paraṃ brahmādhigacchati
paṭhanā cchravaṇā dvāpi go sahasra phalaṃ labhet

śrī devībhāgavatāntargata gāyattrī kavacam sampūrṇaṃ

Oriya

Gayatri Kavacham – Oriya

Comments Off on Gayatri Kavacham – Oriya 20 November 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ନାରଦ ଉଵାଚ

ସ୍ଵାମିନ ସର୍ଵଜଗନ୍ନାଧ ସଂଶୟୋ‌உସ୍ତି ମମ ପ୍ରଭୋ
ଚତୁଷଷ୍ଟି କଳାଭିଜ୍ଞ ପାତକା ଦ୍ୟୋଗଵିଦ୍ଵର

ମୁଚ୍ୟତେ କେନ ପୁଣ୍ୟେନ ବ୍ରହ୍ମରୂପଃ କଥଂ ଭଵେତ
ଦେହଶ୍ଚ ଦେଵତାରୂପୋ ମଂତ୍ର ରୂପୋ ଵିଶେଷତଃ

କର୍ମତ ଚ୍ଛ୍ରୋତୁ ମିଚ୍ଛାମି ନ୍ୟାସଂ ଚ ଵିଧିପୂର୍ଵକମ
ଋଷି ଶ୍ଛଂଦୋ‌உଧି ଦୈଵଂଚ ଧ୍ୟାନଂ ଚ ଵିଧିଵ ତ୍ପ୍ରଭୋ

ନାରାୟଣ ଉଵାଚ

ଅସ୍ୟ୍ତେକଂ ପରମଂ ଗୁହ୍ୟଂ ଗାୟତ୍ରୀ କଵଚଂ ତଥା
ପଠନା ଦ୍ଧାରଣା ନ୍ମର୍ତ୍ୟ ସ୍ସର୍ଵପାପୈଃ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ

ସର୍ଵାଂକାମାନଵାପ୍ନୋତି ଦେଵୀ ରୂପଶ୍ଚ ଜାୟତେ
ଗାୟତ୍ତ୍ରୀ କଵଚସ୍ୟାସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁମହେଶ୍ଵରାଃ

ଋଷୟୋ ଋଗ୍ୟଜୁସ୍ସାମାଥର୍ଵ ଚ୍ଛଂଦାଂସି ନାରଦ
ବ୍ରହ୍ମରୂପା ଦେଵତୋକ୍ତା ଗାୟତ୍ରୀ ପରମା କଳା

ତଦ୍ବୀଜଂ ଭର୍ଗ ଇତ୍ୟେଷା ଶକ୍ତି ରୁକ୍ତା ମନୀଷିଭିଃ
କୀଲକଂଚ ଧିୟଃ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ମୋକ୍ଷାର୍ଧେ ଵିନିୟୋଜନମ

ଚତୁର୍ଭିର୍ହୃଦୟଂ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ତ୍ରିଭି ର୍ଵର୍ଣୈ ଶ୍ଶିର ସ୍ସ୍ମୃତମ
ଚତୁର୍ଭିସ୍ସ୍ୟାଚ୍ଛିଖା ପଶ୍ଚାତ୍ତ୍ରିଭିସ୍ତୁ କଵଚଂ ସ୍ସ୍ମୁତମ

ଚତୁର୍ଭି ର୍ନେତ୍ର ମୁଦ୍ଧିଷ୍ଟଂ ଚତୁର୍ଭିସ୍ସ୍ୟାତ୍ତଦସ୍ର୍ତକମ
ଅଥ ଧ୍ୟାନଂ ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମି ସାଧକାଭୀଷ୍ଟଦାୟକମ

ମୁକ୍ତା ଵିଦ୍ରୁମ ହେମନୀଲ ଧଵଳ ଚ୍ଛାୟୈର୍ମୁଖୈ ସ୍ତ୍ରୀକ୍ଷଣୈଃ
ୟୁକ୍ତାମିଂଦୁ ନିବଦ୍ଧ ରତ୍ନ ମକୁଟାଂ ତତ୍ଵାର୍ଧ ଵର୍ଣାତ୍ମିକାମ |
ଗାୟତ୍ତ୍ରୀଂ ଵରଦାଭୟାଂ କୁଶକଶାଶ୍ଶୁଭ୍ରଂ କପାଲଂ ଗଦାଂ
ଶଂଖଂ ଚକ୍ର ମଥାରଵିଂଦ ୟୁଗଳଂ ହସ୍ତୈର୍ଵହଂତୀଂ ଭଜେ ||

ଗାୟତ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଵତଃ ପାତୁ ସାଵିତ୍ରୀ ପାତୁ ଦକ୍ଷିଣେ
ବ୍ରହ୍ମ ସଂଧ୍ୟାତୁ ମେ ପଶ୍ଚାଦୁତ୍ତରାୟାଂ ସରସ୍ଵତୀ

ପାର୍ଵତୀ ମେ ଦିଶଂ ରାକ୍ଷେ ତ୍ପାଵକୀଂ ଜଲଶାୟିନୀ
ୟାତୂଧାନୀଂ ଦିଶଂ ରକ୍ଷେ ଦ୍ୟାତୁଧାନଭୟଂକରୀ

ପାଵମାନୀଂ ଦିଶଂ ରକ୍ଷେତ୍ପଵମାନ ଵିଲାସିନୀ
ଦିଶଂ ରୌଦ୍ରୀଂଚ ମେ ପାତୁ ରୁଦ୍ରାଣୀ ରୁଦ୍ର ରୂପିଣୀ

ଊର୍ଧ୍ଵଂ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ମେ ରକ୍ଷେ ଦଧସ୍ତା ଦ୍ଵୈଷ୍ଣଵୀ ତଥା
ଏଵଂ ଦଶ ଦିଶୋ ରକ୍ଷେ ତ୍ସର୍ଵାଂଗଂ ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ

ତତ୍ପଦଂ ପାତୁ ମେ ପାଦୌ ଜଂଘେ ମେ ସଵିତୁଃପଦମ
ଵରେଣ୍ୟଂ କଟି ଦେଶେତୁ ନାଭିଂ ଭର୍ଗ ସ୍ତଥୈଵଚ

ଦେଵସ୍ୟ ମେ ତଦ୍ଧୃଦୟଂ ଧୀମହୀତି ଚ ଗଲ୍ଲୟୋଃ
ଧିୟଃ ପଦଂ ଚ ମେ ନେତ୍ରେ ୟଃ ପଦଂ ମେ ଲଲାଟକମ

ନଃ ପଦଂ ପାତୁ ମେ ମୂର୍ଧ୍ନି ଶିଖାୟାଂ ମେ ପ୍ରଚୋଦୟାତ
ତତ୍ପଦଂ ପାତୁ ମୂର୍ଧାନଂ ସକାରଃ ପାତୁ ଫାଲକମ

ଚକ୍ଷୁଷୀତୁ ଵିକାରାର୍ଣୋ ତୁକାରସ୍ତୁ କପୋଲୟୋଃ
ନାସାପୁଟଂ ଵକାରାର୍ଣୋ ରକାରସ୍ତୁ ମୁଖେ ତଥା

ଣିକାର ଊର୍ଧ୍ଵ ମୋଷ୍ଠଂତୁ ୟକାରସ୍ତ୍ଵଧରୋଷ୍ଠକମ
ଆସ୍ୟମଧ୍ୟେ ଭକାରାର୍ଣୋ ଗୋକାର ଶ୍ଚୁବୁକେ ତଥା

ଦେକାରଃ କଂଠ ଦେଶେତୁ ଵକାର ସ୍ସ୍କଂଧ ଦେଶକମ
ସ୍ୟକାରୋ ଦକ୍ଷିଣଂ ହସ୍ତଂ ଧୀକାରୋ ଵାମ ହସ୍ତକମ

ମକାରୋ ହୃଦୟଂ ରକ୍ଷେଦ୍ଧିକାର ଉଦରେ ତଥା
ଧିକାରୋ ନାଭି ଦେଶେତୁ ୟୋକାରସ୍ତୁ କଟିଂ ତଥା

ଗୁହ୍ୟଂ ରକ୍ଷତୁ ୟୋକାର ଊରୂ ଦ୍ଵୌ ନଃ ପଦାକ୍ଷରମ
ପ୍ରକାରୋ ଜାନୁନୀ ରକ୍ଷେ ଚ୍ଛୋକାରୋ ଜଂଘ ଦେଶକମ

ଦକାରଂ ଗୁଲ୍ଫ ଦେଶେତୁ ୟାକାରଃ ପଦୟୁଗ୍ମକମ
ତକାର ଵ୍ୟଂଜନଂ ଚୈଵ ସର୍ଵାଂଗେ ମେ ସଦାଵତୁ

ଇଦଂତୁ କଵଚଂ ଦିଵ୍ୟଂ ବାଧା ଶତ ଵିନାଶନମ
ଚତୁଷ୍ଷଷ୍ଟି କଳା ଵିଦ୍ୟାଦାୟକଂ ମୋକ୍ଷକାରକମ

ମୁଚ୍ୟତେ ସର୍ଵ ପାପେଭ୍ୟଃ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମାଧିଗଚ୍ଛତି
ପଠନା ଚ୍ଛ୍ରଵଣା ଦ୍ଵାପି ଗୋ ସହସ୍ର ଫଲଂ ଲଭେତ

ଶ୍ରୀ ଦେଵୀଭାଗଵତାଂତର୍ଗତ ଗାୟତ୍ତ୍ରୀ କଵଚମ ସଂପୂର୍ଣଂ

Bengali

Gayatri Kavacham – Bengali

Comments Off on Gayatri Kavacham – Bengali 20 November 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

নারদ উবাচ

স্বামিন সর্বজগন্নাধ সংশয়ো‌உস্তি মম প্রভো
চতুষষ্টি কলাভিজ্ঞ পাতকা দ্য়োগবিদ্বর

মুচ্য়তে কেন পুণ্য়েন ব্রহ্মরূপঃ কথং ভবেত
দেহশ্চ দেবতারূপো মংত্র রূপো বিশেষতঃ

কর্মত চ্ছ্রোতু মিচ্ছামি ন্য়াসং চ বিধিপূর্বকম
ঋষি শ্ছংদো‌உধি দৈবংচ ধ্য়ানং চ বিধিব ত্প্রভো

নারায়ণ উবাচ

অস্য়্তেকং পরমং গুহ্য়ং গায়ত্রী কবচং তথা
পঠনা দ্ধারণা ন্মর্ত্য় স্সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্য়তে

সর্বাংকামানবাপ্নোতি দেবী রূপশ্চ জায়তে
গায়ত্ত্রী কবচস্য়াস্য় ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ

ঋষয়ো ঋগ্য়জুস্সামাথর্ব চ্ছংদাংসি নারদ
ব্রহ্মরূপা দেবতোক্তা গায়ত্রী পরমা কলা

তদ্বীজং ভর্গ ইত্য়েষা শক্তি রুক্তা মনীষিভিঃ
কীলকংচ ধিয়ঃ প্রোক্তং মোক্ষার্ধে বিনিয়োজনম

চতুর্ভির্হৃদয়ং প্রোক্তং ত্রিভি র্বর্ণৈ শ্শির স্স্মৃতম
চতুর্ভিস্স্য়াচ্ছিখা পশ্চাত্ত্রিভিস্তু কবচং স্স্মুতম

চতুর্ভি র্নেত্র মুদ্ধিষ্টং চতুর্ভিস্স্য়াত্তদস্র্তকম
অথ ধ্য়ানং প্রবক্ষ্য়ামি সাধকাভীষ্টদায়কম

মুক্তা বিদ্রুম হেমনীল ধবল চ্ছায়ৈর্মুখৈ স্ত্রীক্ষণৈঃ
য়ুক্তামিংদু নিবদ্ধ রত্ন মকুটাং তত্বার্ধ বর্ণাত্মিকাম |
গায়ত্ত্রীং বরদাভয়াং কুশকশাশ্শুভ্রং কপালং গদাং
শংখং চক্র মথারবিংদ য়ুগলং হস্তৈর্বহংতীং ভজে ||

গায়ত্ত্রী পূর্বতঃ পাতু সাবিত্রী পাতু দক্ষিণে
ব্রহ্ম সংধ্য়াতু মে পশ্চাদুত্তরায়াং সরস্বতী

পার্বতী মে দিশং রাক্ষে ত্পাবকীং জলশায়িনী
য়াতূধানীং দিশং রক্ষে দ্য়াতুধানভয়ংকরী

পাবমানীং দিশং রক্ষেত্পবমান বিলাসিনী
দিশং রৌদ্রীংচ মে পাতু রুদ্রাণী রুদ্র রূপিণী

ঊর্ধ্বং ব্রহ্মাণী মে রক্ষে দধস্তা দ্বৈষ্ণবী তথা
এবং দশ দিশো রক্ষে ত্সর্বাংগং ভুবনেশ্বরী

তত্পদং পাতু মে পাদৌ জংঘে মে সবিতুঃপদম
বরেণ্য়ং কটি দেশেতু নাভিং ভর্গ স্তথৈবচ

দেবস্য় মে তদ্ধৃদয়ং ধীমহীতি চ গল্লয়োঃ
ধিয়ঃ পদং চ মে নেত্রে য়ঃ পদং মে ললাটকম

নঃ পদং পাতু মে মূর্ধ্নি শিখায়াং মে প্রচোদয়াত
তত্পদং পাতু মূর্ধানং সকারঃ পাতু ফালকম

চক্ষুষীতু বিকারার্ণো তুকারস্তু কপোলয়োঃ
নাসাপুটং বকারার্ণো রকারস্তু মুখে তথা

ণিকার ঊর্ধ্ব মোষ্ঠংতু য়কারস্ত্বধরোষ্ঠকম
আস্য়মধ্য়ে ভকারার্ণো গোকার শ্চুবুকে তথা

দেকারঃ কংঠ দেশেতু বকার স্স্কংধ দেশকম
স্য়কারো দক্ষিণং হস্তং ধীকারো বাম হস্তকম

মকারো হৃদয়ং রক্ষেদ্ধিকার উদরে তথা
ধিকারো নাভি দেশেতু য়োকারস্তু কটিং তথা

গুহ্য়ং রক্ষতু য়োকার ঊরূ দ্বৌ নঃ পদাক্ষরম
প্রকারো জানুনী রক্ষে চ্ছোকারো জংঘ দেশকম

দকারং গুল্ফ দেশেতু য়াকারঃ পদয়ুগ্মকম
তকার ব্য়ংজনং চৈব সর্বাংগে মে সদাবতু

ইদংতু কবচং দিব্য়ং বাধা শত বিনাশনম
চতুষ্ষষ্টি কলা বিদ্য়াদায়কং মোক্ষকারকম

মুচ্য়তে সর্ব পাপেভ্য়ঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি
পঠনা চ্ছ্রবণা দ্বাপি গো সহস্র ফলং লভেত

শ্রী দেবীভাগবতাংতর্গত গায়ত্ত্রী কবচম সংপূর্ণং

Telugu

Gayatri Kavacham – Telugu

Comments Off on Gayatri Kavacham – Telugu 19 November 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in సరళ తెలుగు. View this in శుద్ధ తెలుగు, with correct anuswaras marked.
 

నారద ఉవాచ

స్వామిన్ సర్వజగన్నాధ సంశయో‌உస్తి మమ ప్రభో
చతుషష్టి కళాభిఙ్ఞ పాతకా ద్యోగవిద్వర

ముచ్యతే కేన పుణ్యేన బ్రహ్మరూపః కథం భవేత్
దేహశ్చ దేవతారూపో మంత్ర రూపో విశేషతః

కర్మత చ్ఛ్రోతు మిచ్ఛామి న్యాసం చ విధిపూర్వకమ్
ఋషి శ్ఛందో‌உధి దైవంచ ధ్యానం చ విధివ త్ప్రభో

నారాయణ ఉవాచ

అస్య్తేకం పరమం గుహ్యం గాయత్రీ కవచం తథా
పఠనా ద్ధారణా న్మర్త్య స్సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే

సర్వాంకామానవాప్నోతి దేవీ రూపశ్చ జాయతే
గాయత్త్రీ కవచస్యాస్య బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరాః

ఋషయో ఋగ్యజుస్సామాథర్వ చ్ఛందాంసి నారద
బ్రహ్మరూపా దేవతోక్తా గాయత్రీ పరమా కళా

తద్బీజం భర్గ ఇత్యేషా శక్తి రుక్తా మనీషిభిః
కీలకంచ ధియః ప్రోక్తం మోక్షార్ధే వినియోజనమ్

చతుర్భిర్హృదయం ప్రోక్తం త్రిభి ర్వర్ణై శ్శిర స్స్మృతమ్
చతుర్భిస్స్యాచ్ఛిఖా పశ్చాత్త్రిభిస్తు కవచం స్స్ముతమ్

చతుర్భి ర్నేత్ర ముద్ధిష్టం చతుర్భిస్స్యాత్తదస్ర్తకమ్
అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సాధకాభీష్టదాయకమ్

ముక్తా విద్రుమ హేమనీల ధవళ చ్ఛాయైర్ముఖై స్త్రీక్షణైః
యుక్తామిందు నిబద్ధ రత్న మకుటాం తత్వార్ధ వర్ణాత్మికామ్ |
గాయత్త్రీం వరదాభయాం కుశకశాశ్శుభ్రం కపాలం గదాం
శంఖం చక్ర మథారవింద యుగళం హస్తైర్వహంతీం భజే ||

గాయత్త్రీ పూర్వతః పాతు సావిత్రీ పాతు దక్షిణే
బ్రహ్మ సంధ్యాతు మే పశ్చాదుత్తరాయాం సరస్వతీ

పార్వతీ మే దిశం రాక్షే త్పావకీం జలశాయినీ
యాతూధానీం దిశం రక్షే ద్యాతుధానభయంకరీ

పావమానీం దిశం రక్షేత్పవమాన విలాసినీ
దిశం రౌద్రీంచ మే పాతు రుద్రాణీ రుద్ర రూపిణీ

ఊర్ధ్వం బ్రహ్మాణీ మే రక్షే దధస్తా ద్వైష్ణవీ తథా
ఏవం దశ దిశో రక్షే త్సర్వాంగం భువనేశ్వరీ

తత్పదం పాతు మే పాదౌ జంఘే మే సవితుఃపదమ్
వరేణ్యం కటి దేశేతు నాభిం భర్గ స్తథైవచ

దేవస్య మే తద్ధృదయం ధీమహీతి చ గల్లయోః
ధియః పదం చ మే నేత్రే యః పదం మే లలాటకమ్

నః పదం పాతు మే మూర్ధ్ని శిఖాయాం మే ప్రచోదయాత్
తత్పదం పాతు మూర్ధానం సకారః పాతు ఫాలకమ్

చక్షుషీతు వికారార్ణో తుకారస్తు కపోలయోః
నాసాపుటం వకారార్ణో రకారస్తు ముఖే తథా

ణికార ఊర్ధ్వ మోష్ఠంతు యకారస్త్వధరోష్ఠకమ్
ఆస్యమధ్యే భకారార్ణో గోకార శ్చుబుకే తథా

దేకారః కంఠ దేశేతు వకార స్స్కంధ దేశకమ్
స్యకారో దక్షిణం హస్తం ధీకారో వామ హస్తకమ్

మకారో హృదయం రక్షేద్ధికార ఉదరే తథా
ధికారో నాభి దేశేతు యోకారస్తు కటిం తథా

గుహ్యం రక్షతు యోకార ఊరూ ద్వౌ నః పదాక్షరమ్
ప్రకారో జానునీ రక్షే చ్ఛోకారో జంఘ దేశకమ్

దకారం గుల్ఫ దేశేతు యాకారః పదయుగ్మకమ్
తకార వ్యంజనం చైవ సర్వాంగే మే సదావతు

ఇదంతు కవచం దివ్యం బాధా శత వినాశనమ్
చతుష్షష్టి కళా విద్యాదాయకం మోక్షకారకమ్

ముచ్యతే సర్వ పాపేభ్యః పరం బ్రహ్మాధిగచ్ఛతి
పఠనా చ్ఛ్రవణా ద్వాపి గో సహస్ర ఫలం లభేత్

శ్రీ దేవీభాగవతాంతర్గత గాయత్త్రీ కవచమ్ సంపూర్ణం

Tamil

Gayatri Kavacham – Tamil

Comments Off on Gayatri Kavacham – Tamil 19 November 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

னாரத உவாச

ஸ்வாமின் ஸர்வஜகன்னாத ஸம்ஶயோ‌உஸ்தி மம ப்ரபோ
சதுஷஷ்டி களாபிஜ்ஞ பாதகா த்யோகவித்வர

முச்யதே கேன புண்யேன ப்ரஹ்மரூபஃ கதம் பவேத்
தேஹஶ்ச தேவதாரூபோ மம்த்ர ரூபோ விஶேஷதஃ

கர்மத ச்ச்ரோது மிச்சாமி ன்யாஸம் ச விதிபூர்வகம்
றுஷி ஶ்சம்தோ‌உதி தைவம்ச த்யானம் ச விதிவ த்ப்ரபோ

னாராயண உவாச

அஸ்ய்தேகம் பரமம் குஹ்யம் காயத்ரீ கவசம் ததா
படனா த்தாரணா ன்மர்த்ய ஸ்ஸர்வபாபைஃ ப்ரமுச்யதே

ஸர்வாம்காமானவாப்னோதி தேவீ ரூபஶ்ச ஜாயதே
காயத்த்ரீ கவசஸ்யாஸ்ய ப்ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶ்வராஃ

றுஷயோ றுக்யஜுஸ்ஸாமாதர்வ ச்சம்தாம்ஸி னாரத
ப்ரஹ்மரூபா தேவதோக்தா காயத்ரீ பரமா களா

தத்பீஜம் பர்க இத்யேஷா ஶக்தி ருக்தா மனீஷிபிஃ
கீலகம்ச தியஃ ப்ரோக்தம் மோக்ஷார்தே வினியோஜனம்

சதுர்பிர்ஹ்றுதயம் ப்ரோக்தம் த்ரிபி ர்வர்ணை ஶ்ஶிர ஸ்ஸ்ம்றுதம்
சதுர்பிஸ்ஸ்யாச்சிகா பஶ்சாத்த்ரிபிஸ்து கவசம் ஸ்ஸ்முதம்

சதுர்பி ர்னேத்ர முத்திஷ்டம் சதுர்பிஸ்ஸ்யாத்ததஸ்ர்தகம்
அத த்யானம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸாதகாபீஷ்டதாயகம்

முக்தா வித்ரும ஹேமனீல தவள ச்சாயைர்முகை ஸ்த்ரீக்ஷணைஃ
யுக்தாமிம்து னிபத்த ரத்ன மகுடாம் தத்வார்த வர்ணாத்மிகாம் |
காயத்த்ரீம் வரதாபயாம் குஶகஶாஶ்ஶுப்ரம் கபாலம் கதாம்
ஶம்கம் சக்ர மதாரவிம்த யுகளம் ஹஸ்தைர்வஹம்தீம் பஜே ||

காயத்த்ரீ பூர்வதஃ பாது ஸாவித்ரீ பாது தக்ஷிணே
ப்ரஹ்ம ஸம்த்யாது மே பஶ்சாதுத்தராயாம் ஸரஸ்வதீ

பார்வதீ மே திஶம் ராக்ஷே த்பாவகீம் ஜலஶாயினீ
யாதூதானீம் திஶம் ரக்ஷே த்யாதுதானபயம்கரீ

பாவமானீம் திஶம் ரக்ஷேத்பவமான விலாஸினீ
திஶம் ரௌத்ரீம்ச மே பாது ருத்ராணீ ருத்ர ரூபிணீ

ஊர்த்வம் ப்ரஹ்மாணீ மே ரக்ஷே ததஸ்தா த்வைஷ்ணவீ ததா
ஏவம் தஶ திஶோ ரக்ஷே த்ஸர்வாம்கம் புவனேஶ்வரீ

தத்பதம் பாது மே பாதௌ ஜம்கே மே ஸவிதுஃபதம்
வரேண்யம் கடி தேஶேது னாபிம் பர்க ஸ்ததைவச

தேவஸ்ய மே தத்த்றுதயம் தீமஹீதி ச கல்லயோஃ
தியஃ பதம் ச மே னேத்ரே யஃ பதம் மே லலாடகம்

னஃ பதம் பாது மே மூர்த்னி ஶிகாயாம் மே ப்ரசோதயாத்
தத்பதம் பாது மூர்தானம் ஸகாரஃ பாது பாலகம்

சக்ஷுஷீது விகாரார்ணோ துகாரஸ்து கபோலயோஃ
னாஸாபுடம் வகாரார்ணோ ரகாரஸ்து முகே ததா

ணிகார ஊர்த்வ மோஷ்டம்து யகாரஸ்த்வதரோஷ்டகம்
ஆஸ்யமத்யே பகாரார்ணோ கோகார ஶ்சுபுகே ததா

தேகாரஃ கம்ட தேஶேது வகார ஸ்ஸ்கம்த தேஶகம்
ஸ்யகாரோ தக்ஷிணம் ஹஸ்தம் தீகாரோ வாம ஹஸ்தகம்

மகாரோ ஹ்றுதயம் ரக்ஷேத்திகார உதரே ததா
திகாரோ னாபி தேஶேது யோகாரஸ்து கடிம் ததா

குஹ்யம் ரக்ஷது யோகார ஊரூ த்வௌ னஃ பதாக்ஷரம்
ப்ரகாரோ ஜானுனீ ரக்ஷே ச்சோகாரோ ஜம்க தேஶகம்

தகாரம் குல்ப தேஶேது யாகாரஃ பதயுக்மகம்
தகார வ்யம்ஜனம் சைவ ஸர்வாம்கே மே ஸதாவது

இதம்து கவசம் திவ்யம் பாதா ஶத வினாஶனம்
சதுஷ்ஷஷ்டி களா வித்யாதாயகம் மோக்ஷகாரகம்

முச்யதே ஸர்வ பாபேப்யஃ பரம் ப்ரஹ்மாதிகச்சதி
படனா ச்ச்ரவணா த்வாபி கோ ஸஹஸ்ர பலம் லபேத்

ஶ்ரீ தேவீபாகவதாம்தர்கத காயத்த்ரீ கவசம் ஸம்பூர்ணம்

Kannada

Gayatri Kavacham – Kannada

Comments Off on Gayatri Kavacham – Kannada 19 November 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ನಾರದ ಉವಾಚ

ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಜಗನ್ನಾಧ ಸಂಶಯೋ‌உಸ್ತಿ ಮಮ ಪ್ರಭೋ
ಚತುಷಷ್ಟಿ ಕಳಾಭಿಙ್ಞ ಪಾತಕಾ ದ್ಯೋಗವಿದ್ವರ

ಮುಚ್ಯತೇ ಕೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಃ ಕಥಂ ಭವೇತ್
ದೇಹಶ್ಚ ದೇವತಾರೂಪೋ ಮಂತ್ರ ರೂಪೋ ವಿಶೇಷತಃ

ಕರ್ಮತ ಚ್ಛ್ರೋತು ಮಿಚ್ಛಾಮಿ ನ್ಯಾಸಂ ಚ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕಮ್
ಋಷಿ ಶ್ಛಂದೋ‌உಧಿ ದೈವಂಚ ಧ್ಯಾನಂ ಚ ವಿಧಿವ ತ್ಪ್ರಭೋ

ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ

ಅಸ್ಯ್ತೇಕಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಗಾಯತ್ರೀ ಕವಚಂ ತಥಾ
ಪಠನಾ ದ್ಧಾರಣಾ ನ್ಮರ್ತ್ಯ ಸ್ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ

ಸರ್ವಾಂಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ದೇವೀ ರೂಪಶ್ಚ ಜಾಯತೇ
ಗಾಯತ್ತ್ರೀ ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾಃ

ಋಷಯೋ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವ ಚ್ಛಂದಾಂಸಿ ನಾರದ
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ದೇವತೋಕ್ತಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಪರಮಾ ಕಳಾ

ತದ್ಬೀಜಂ ಭರ್ಗ ಇತ್ಯೇಷಾ ಶಕ್ತಿ ರುಕ್ತಾ ಮನೀಷಿಭಿಃ
ಕೀಲಕಂಚ ಧಿಯಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಧೇ ವಿನಿಯೋಜನಮ್

ಚತುರ್ಭಿರ್ಹೃದಯಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತ್ರಿಭಿ ರ್ವರ್ಣೈ ಶ್ಶಿರ ಸ್ಸ್ಮೃತಮ್
ಚತುರ್ಭಿಸ್ಸ್ಯಾಚ್ಛಿಖಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತ್ರಿಭಿಸ್ತು ಕವಚಂ ಸ್ಸ್ಮುತಮ್

ಚತುರ್ಭಿ ರ್ನೇತ್ರ ಮುದ್ಧಿಷ್ಟಂ ಚತುರ್ಭಿಸ್ಸ್ಯಾತ್ತದಸ್ರ್ತಕಮ್
ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಾಧಕಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಮ್

ಮುಕ್ತಾ ವಿದ್ರುಮ ಹೇಮನೀಲ ಧವಳ ಚ್ಛಾಯೈರ್ಮುಖೈ ಸ್ತ್ರೀಕ್ಷಣೈಃ
ಯುಕ್ತಾಮಿಂದು ನಿಬದ್ಧ ರತ್ನ ಮಕುಟಾಂ ತತ್ವಾರ್ಧ ವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಮ್ |
ಗಾಯತ್ತ್ರೀಂ ವರದಾಭಯಾಂ ಕುಶಕಶಾಶ್ಶುಭ್ರಂ ಕಪಾಲಂ ಗದಾಂ
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರ ಮಥಾರವಿಂದ ಯುಗಳಂ ಹಸ್ತೈರ್ವಹಂತೀಂ ಭಜೇ ||

ಗಾಯತ್ತ್ರೀ ಪೂರ್ವತಃ ಪಾತು ಸಾವಿತ್ರೀ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣೇ
ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾತು ಮೇ ಪಶ್ಚಾದುತ್ತರಾಯಾಂ ಸರಸ್ವತೀ

ಪಾರ್ವತೀ ಮೇ ದಿಶಂ ರಾಕ್ಷೇ ತ್ಪಾವಕೀಂ ಜಲಶಾಯಿನೀ
ಯಾತೂಧಾನೀಂ ದಿಶಂ ರಕ್ಷೇ ದ್ಯಾತುಧಾನಭಯಂಕರೀ

ಪಾವಮಾನೀಂ ದಿಶಂ ರಕ್ಷೇತ್ಪವಮಾನ ವಿಲಾಸಿನೀ
ದಿಶಂ ರೌದ್ರೀಂಚ ಮೇ ಪಾತು ರುದ್ರಾಣೀ ರುದ್ರ ರೂಪಿಣೀ

ಊರ್ಧ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಮೇ ರಕ್ಷೇ ದಧಸ್ತಾ ದ್ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ
ಏವಂ ದಶ ದಿಶೋ ರಕ್ಷೇ ತ್ಸರ್ವಾಂಗಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀ

ತತ್ಪದಂ ಪಾತು ಮೇ ಪಾದೌ ಜಂಘೇ ಮೇ ಸವಿತುಃಪದಮ್
ವರೇಣ್ಯಂ ಕಟಿ ದೇಶೇತು ನಾಭಿಂ ಭರ್ಗ ಸ್ತಥೈವಚ

ದೇವಸ್ಯ ಮೇ ತದ್ಧೃದಯಂ ಧೀಮಹೀತಿ ಚ ಗಲ್ಲಯೋಃ
ಧಿಯಃ ಪದಂ ಚ ಮೇ ನೇತ್ರೇ ಯಃ ಪದಂ ಮೇ ಲಲಾಟಕಮ್

ನಃ ಪದಂ ಪಾತು ಮೇ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಶಿಖಾಯಾಂ ಮೇ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್
ತತ್ಪದಂ ಪಾತು ಮೂರ್ಧಾನಂ ಸಕಾರಃ ಪಾತು ಫಾಲಕಮ್

ಚಕ್ಷುಷೀತು ವಿಕಾರಾರ್ಣೋ ತುಕಾರಸ್ತು ಕಪೋಲಯೋಃ
ನಾಸಾಪುಟಂ ವಕಾರಾರ್ಣೋ ರಕಾರಸ್ತು ಮುಖೇ ತಥಾ

ಣಿಕಾರ ಊರ್ಧ್ವ ಮೋಷ್ಠಂತು ಯಕಾರಸ್ತ್ವಧರೋಷ್ಠಕಮ್
ಆಸ್ಯಮಧ್ಯೇ ಭಕಾರಾರ್ಣೋ ಗೋಕಾರ ಶ್ಚುಬುಕೇ ತಥಾ

ದೇಕಾರಃ ಕಂಠ ದೇಶೇತು ವಕಾರ ಸ್ಸ್ಕಂಧ ದೇಶಕಮ್
ಸ್ಯಕಾರೋ ದಕ್ಷಿಣಂ ಹಸ್ತಂ ಧೀಕಾರೋ ವಾಮ ಹಸ್ತಕಮ್

ಮಕಾರೋ ಹೃದಯಂ ರಕ್ಷೇದ್ಧಿಕಾರ ಉದರೇ ತಥಾ
ಧಿಕಾರೋ ನಾಭಿ ದೇಶೇತು ಯೋಕಾರಸ್ತು ಕಟಿಂ ತಥಾ

ಗುಹ್ಯಂ ರಕ್ಷತು ಯೋಕಾರ ಊರೂ ದ್ವೌ ನಃ ಪದಾಕ್ಷರಮ್
ಪ್ರಕಾರೋ ಜಾನುನೀ ರಕ್ಷೇ ಚ್ಛೋಕಾರೋ ಜಂಘ ದೇಶಕಮ್

ದಕಾರಂ ಗುಲ್ಫ ದೇಶೇತು ಯಾಕಾರಃ ಪದಯುಗ್ಮಕಮ್
ತಕಾರ ವ್ಯಂಜನಂ ಚೈವ ಸರ್ವಾಂಗೇ ಮೇ ಸದಾವತು

ಇದಂತು ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಬಾಧಾ ಶತ ವಿನಾಶನಮ್
ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕಳಾ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕಂ ಮೋಕ್ಷಕಾರಕಮ್

ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಗಚ್ಛತಿ
ಪಠನಾ ಚ್ಛ್ರವಣಾ ದ್ವಾಪಿ ಗೋ ಸಹಸ್ರ ಫಲಂ ಲಭೇತ್

ಶ್ರೀ ದೇವೀಭಾಗವತಾಂತರ್ಗತ ಗಾಯತ್ತ್ರೀ ಕವಚಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

Malayalam

Gayatri Kavacham – Malayalam

Comments Off on Gayatri Kavacham – Malayalam 19 November 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

നാരദ ഉവാച

സ്വാമിന് സര്വജഗന്നാധ സംശയോ‌உസ്തി മമ പ്രഭോ
ചതുഷഷ്ടി കളാഭിജ്ഞ പാതകാ ദ്യോഗവിദ്വര

മുച്യതേ കേന പുണ്യേന ബ്രഹ്മരൂപഃ കഥം ഭവേത്
ദേഹശ്ച ദേവതാരൂപോ മംത്ര രൂപോ വിശേഷതഃ

കര്മത ച്ഛ്രോതു മിച്ഛാമി ന്യാസം ച വിധിപൂര്വകമ്
ഋഷി ശ്ഛംദോ‌உധി ദൈവംച ധ്യാനം ച വിധിവ ത്പ്രഭോ

നാരായണ ഉവാച

അസ്യ്തേകം പരമം ഗുഹ്യം ഗായത്രീ കവചം തഥാ
പഠനാ ദ്ധാരണാ ന്മര്ത്യ സ്സര്വപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ

സര്വാംകാമാനവാപ്നോതി ദേവീ രൂപശ്ച ജായതേ
ഗായത്ത്രീ കവചസ്യാസ്യ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുമഹേശ്വരാഃ

ഋഷയോ ഋഗ്യജുസ്സാമാഥര്വ ച്ഛംദാംസി നാരദ
ബ്രഹ്മരൂപാ ദേവതോക്താ ഗായത്രീ പരമാ കളാ

തദ്ബീജം ഭര്ഗ ഇത്യേഷാ ശക്തി രുക്താ മനീഷിഭിഃ
കീലകംച ധിയഃ പ്രോക്തം മോക്ഷാര്ധേ വിനിയോജനമ്

ചതുര്ഭിര്ഹൃദയം പ്രോക്തം ത്രിഭി ര്വര്ണൈ ശ്ശിര സ്സ്മൃതമ്
ചതുര്ഭിസ്സ്യാച്ഛിഖാ പശ്ചാത്ത്രിഭിസ്തു കവചം സ്സ്മുതമ്

ചതുര്ഭി ര്നേത്ര മുദ്ധിഷ്ടം ചതുര്ഭിസ്സ്യാത്തദസ്ര്തകമ്
അഥ ധ്യാനം പ്രവക്ഷ്യാമി സാധകാഭീഷ്ടദായകമ്

മുക്താ വിദ്രുമ ഹേമനീല ധവള ച്ഛായൈര്മുഖൈ സ്ത്രീക്ഷണൈഃ
യുക്താമിംദു നിബദ്ധ രത്ന മകുടാം തത്വാര്ധ വര്ണാത്മികാമ് |
ഗായത്ത്രീം വരദാഭയാം കുശകശാശ്ശുഭ്രം കപാലം ഗദാം
ശംഖം ചക്ര മഥാരവിംദ യുഗളം ഹസ്തൈര്വഹംതീം ഭജേ ||

ഗായത്ത്രീ പൂര്വതഃ പാതു സാവിത്രീ പാതു ദക്ഷിണേ
ബ്രഹ്മ സംധ്യാതു മേ പശ്ചാദുത്തരായാം സരസ്വതീ

പാര്വതീ മേ ദിശം രാക്ഷേ ത്പാവകീം ജലശായിനീ
യാതൂധാനീം ദിശം രക്ഷേ ദ്യാതുധാനഭയംകരീ

പാവമാനീം ദിശം രക്ഷേത്പവമാന വിലാസിനീ
ദിശം രൗദ്രീംച മേ പാതു രുദ്രാണീ രുദ്ര രൂപിണീ

ഊര്ധ്വം ബ്രഹ്മാണീ മേ രക്ഷേ ദധസ്താ ദ്വൈഷ്ണവീ തഥാ
ഏവം ദശ ദിശോ രക്ഷേ ത്സര്വാംഗം ഭുവനേശ്വരീ

തത്പദം പാതു മേ പാദൗ ജംഘേ മേ സവിതുഃപദമ്
വരേണ്യം കടി ദേശേതു നാഭിം ഭര്ഗ സ്തഥൈവച

ദേവസ്യ മേ തദ്ധൃദയം ധീമഹീതി ച ഗല്ലയോഃ
ധിയഃ പദം ച മേ നേത്രേ യഃ പദം മേ ലലാടകമ്

നഃ പദം പാതു മേ മൂര്ധ്നി ശിഖായാം മേ പ്രചോദയാത്
തത്പദം പാതു മൂര്ധാനം സകാരഃ പാതു ഫാലകമ്

ചക്ഷുഷീതു വികാരാര്ണോ തുകാരസ്തു കപോലയോഃ
നാസാപുടം വകാരാര്ണോ രകാരസ്തു മുഖേ തഥാ

ണികാര ഊര്ധ്വ മോഷ്ഠംതു യകാരസ്ത്വധരോഷ്ഠകമ്
ആസ്യമധ്യേ ഭകാരാര്ണോ ഗോകാര ശ്ചുബുകേ തഥാ

ദേകാരഃ കംഠ ദേശേതു വകാര സ്സ്കംധ ദേശകമ്
സ്യകാരോ ദക്ഷിണം ഹസ്തം ധീകാരോ വാമ ഹസ്തകമ്

മകാരോ ഹൃദയം രക്ഷേദ്ധികാര ഉദരേ തഥാ
ധികാരോ നാഭി ദേശേതു യോകാരസ്തു കടിം തഥാ

ഗുഹ്യം രക്ഷതു യോകാര ഊരൂ ദ്വൗ നഃ പദാക്ഷരമ്
പ്രകാരോ ജാനുനീ രക്ഷേ ച്ഛോകാരോ ജംഘ ദേശകമ്

ദകാരം ഗുല്ഫ ദേശേതു യാകാരഃ പദയുഗ്മകമ്
തകാര വ്യംജനം ചൈവ സര്വാംഗേ മേ സദാവതു

ഇദംതു കവചം ദിവ്യം ബാധാ ശത വിനാശനമ്
ചതുഷ്ഷഷ്ടി കളാ വിദ്യാദായകം മോക്ഷകാരകമ്

മുച്യതേ സര്വ പാപേഭ്യഃ പരം ബ്രഹ്മാധിഗച്ഛതി
പഠനാ ച്ഛ്രവണാ ദ്വാപി ഗോ സഹസ്ര ഫലം ലഭേത്

ശ്രീ ദേവീഭാഗവതാംതര്ഗത ഗായത്ത്രീ കവചമ് സംപൂര്ണം

Gujarati

Gayatri Kavacham – Gujarati

Comments Off on Gayatri Kavacham – Gujarati 19 November 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

નારદ ઉવાચ

સ્વામિન સર્વજગન્નાધ સંશયો‌உસ્તિ મમ પ્રભો
ચતુષષ્ટિ કળાભિજ્ઞ પાતકા દ્યોગવિદ્વર

મુચ્યતે કેન પુણ્યેન બ્રહ્મરૂપઃ કથં ભવેત
દેહશ્ચ દેવતારૂપો મંત્ર રૂપો વિશેષતઃ

કર્મત ચ્છ્રોતુ મિચ્છામિ ન્યાસં ચ વિધિપૂર્વકમ
ઋષિ શ્છંદો‌உધિ દૈવંચ ધ્યાનં ચ વિધિવ ત્પ્રભો

નારાયણ ઉવાચ

અસ્ય્તેકં પરમં ગુહ્યં ગાયત્રી કવચં તથા
પઠના દ્ધારણા ન્મર્ત્ય સ્સર્વપાપૈઃ પ્રમુચ્યતે

સર્વાંકામાનવાપ્નોતિ દેવી રૂપશ્ચ જાયતે
ગાયત્ત્રી કવચસ્યાસ્ય બ્રહ્મવિષ્ણુમહેશ્વરાઃ

ઋષયો ઋગ્યજુસ્સામાથર્વ ચ્છંદાંસિ નારદ
બ્રહ્મરૂપા દેવતોક્તા ગાયત્રી પરમા કળા

તદ્બીજં ભર્ગ ઇત્યેષા શક્તિ રુક્તા મનીષિભિઃ
કીલકંચ ધિયઃ પ્રોક્તં મોક્ષાર્ધે વિનિયોજનમ

ચતુર્ભિર્હૃદયં પ્રોક્તં ત્રિભિ ર્વર્ણૈ શ્શિર સ્સ્મૃતમ
ચતુર્ભિસ્સ્યાચ્છિખા પશ્ચાત્ત્રિભિસ્તુ કવચં સ્સ્મુતમ

ચતુર્ભિ ર્નેત્ર મુદ્ધિષ્ટં ચતુર્ભિસ્સ્યાત્તદસ્ર્તકમ
અથ ધ્યાનં પ્રવક્ષ્યામિ સાધકાભીષ્ટદાયકમ

મુક્તા વિદ્રુમ હેમનીલ ધવળ ચ્છાયૈર્મુખૈ સ્ત્રીક્ષણૈઃ
યુક્તામિંદુ નિબદ્ધ રત્ન મકુટાં તત્વાર્ધ વર્ણાત્મિકામ |
ગાયત્ત્રીં વરદાભયાં કુશકશાશ્શુભ્રં કપાલં ગદાં
શંખં ચક્ર મથારવિંદ યુગળં હસ્તૈર્વહંતીં ભજે ||

ગાયત્ત્રી પૂર્વતઃ પાતુ સાવિત્રી પાતુ દક્ષિણે
બ્રહ્મ સંધ્યાતુ મે પશ્ચાદુત્તરાયાં સરસ્વતી

પાર્વતી મે દિશં રાક્ષે ત્પાવકીં જલશાયિની
યાતૂધાનીં દિશં રક્ષે દ્યાતુધાનભયંકરી

પાવમાનીં દિશં રક્ષેત્પવમાન વિલાસિની
દિશં રૌદ્રીંચ મે પાતુ રુદ્રાણી રુદ્ર રૂપિણી

ઊર્ધ્વં બ્રહ્માણી મે રક્ષે દધસ્તા દ્વૈષ્ણવી તથા
એવં દશ દિશો રક્ષે ત્સર્વાંગં ભુવનેશ્વરી

તત્પદં પાતુ મે પાદૌ જંઘે મે સવિતુઃપદમ
વરેણ્યં કટિ દેશેતુ નાભિં ભર્ગ સ્તથૈવચ

દેવસ્ય મે તદ્ધૃદયં ધીમહીતિ ચ ગલ્લયોઃ
ધિયઃ પદં ચ મે નેત્રે યઃ પદં મે લલાટકમ

નઃ પદં પાતુ મે મૂર્ધ્નિ શિખાયાં મે પ્રચોદયાત
તત્પદં પાતુ મૂર્ધાનં સકારઃ પાતુ ફાલકમ

ચક્ષુષીતુ વિકારાર્ણો તુકારસ્તુ કપોલયોઃ
નાસાપુટં વકારાર્ણો રકારસ્તુ મુખે તથા

ણિકાર ઊર્ધ્વ મોષ્ઠંતુ યકારસ્ત્વધરોષ્ઠકમ
આસ્યમધ્યે ભકારાર્ણો ગોકાર શ્ચુબુકે તથા

દેકારઃ કંઠ દેશેતુ વકાર સ્સ્કંધ દેશકમ
સ્યકારો દક્ષિણં હસ્તં ધીકારો વામ હસ્તકમ

મકારો હૃદયં રક્ષેદ્ધિકાર ઉદરે તથા
ધિકારો નાભિ દેશેતુ યોકારસ્તુ કટિં તથા

ગુહ્યં રક્ષતુ યોકાર ઊરૂ દ્વૌ નઃ પદાક્ષરમ
પ્રકારો જાનુની રક્ષે ચ્છોકારો જંઘ દેશકમ

દકારં ગુલ્ફ દેશેતુ યાકારઃ પદયુગ્મકમ
તકાર વ્યંજનં ચૈવ સર્વાંગે મે સદાવતુ

ઇદંતુ કવચં દિવ્યં બાધા શત વિનાશનમ
ચતુષ્ષષ્ટિ કળા વિદ્યાદાયકં મોક્ષકારકમ

મુચ્યતે સર્વ પાપેભ્યઃ પરં બ્રહ્માધિગચ્છતિ
પઠના ચ્છ્રવણા દ્વાપિ ગો સહસ્ર ફલં લભેત

શ્રી દેવીભાગવતાંતર્ગત ગાયત્ત્રી કવચમ સંપૂર્ણં

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics