Oriya

Subrahmanya Ashtottara Sata Namavali – Oriya

0 Comments 10 August 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ଓଂ ସ୍କଂଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୁହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଷଣ୍ମୁଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ଫାଲନେତ୍ର ସୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ପିଂଗଳାୟ ନମଃ
ଓଂ କ୍ରୁତ୍ତିକାସୂନଵେ ନମଃ
ଓଂ ସିଖିଵାହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ଵିଷନ୍ଣେ ତ୍ରାୟ ନମଃ || 10 ||
ଓଂ ଶକ୍ତିଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଫିଶିତାଶ ପ୍ରଭଂଜନାୟ ନମଃ
ଓଂ ତାରକାସୁର ସଂହାର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ରକ୍ଷୋବଲଵିମର୍ଦ ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ମତ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରମତ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉନ୍ମତ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁରସୈନ୍ୟ ସ୍ସୁରକ୍ଷ କାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୀଵସେନାପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରାଜ୍ଞାୟ ନମଃ || 20 ||
ଓଂ କୃପାଳଵେ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉମାସୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶକ୍ତିଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ କୁମାରାୟ ନମଃ
ଓଂ କ୍ରୌଂଚ ଦାରଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ସେନାନିୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅଗ୍ନିଜନ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶାଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶଂକରାତ୍ମଜାୟ ନମଃ || 30 ||
ଓଂ ଶିଵସ୍ଵାମିନେ ନମଃ
ଓଂ ଗୁଣ ସ୍ଵାମିନେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵସ୍ଵାମିନେ ନମଃ
ଓଂ ସନାତନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନଂତ ଶକ୍ତିୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅକ୍ଷୋଭ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ପାର୍ଵତିପ୍ରିୟନଂଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଂଗାସୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ସରୋଦ୍ଭୂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅହୂତାୟ ନମଃ || 40 ||
ଓଂ ପାଵକାତ୍ମଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ରୁଂଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଜ୍ରୁଂଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉଜ୍ଜ୍ରୁଂଭାୟ ନମଃ
ଓଂ କମଲାସନ ସଂସ୍ତୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଏକଵର୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ଵିଵର୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଵର୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁମନୋହରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଵ ର୍ଣାୟ ନମଃ || 50 ||
ଓଂ ପଂଚ ଵର୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଜାପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଆହାର୍ପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅଗ୍ନିଗର୍ଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶମୀଗର୍ଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରେତସେ ନମଃ
ଓଂ ସୁରାରିଘ୍ନେ ନମଃ
ଓଂ ହରିଦ୍ଵର୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭକାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵଟଵେ ନମଃ || 60 ||
ଓଂ ଵଟଵେଷ ଭ୍ରୁତେ ନମଃ
ଓଂ ପୂଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଭସ୍ତିୟେ ନମଃ
ଓଂ ଗହନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଦ୍ରଵର୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ କଳାଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମାୟାଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାମାୟିନେ ନମଃ
ଓଂ କୈଵଲ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶଂକରାତ୍ମଜାୟ ନମଃ || 70 ||
ଓଂ ଵିସ୍ଵୟୋନିୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅମେୟାତ୍ମା ନମଃ
ଓଂ ତେଜୋନିଧୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅନାମୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରମେଷ୍ଟିନେ ନମଃ
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମୟ ନମଃ
ଓଂ ଵେଦଗର୍ଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିରାଟ୍ସୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁଳିଂଦକନ୍ୟାଭର୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାସାର ସ୍ଵତାଵ୍ରୁତାୟ ନମଃ || 80 ||
ଓଂ ଆଶ୍ରିତ ଖିଲଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଚୋରଘ୍ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ରୋଗନାଶନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନଂତ ମୂର୍ତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଆନଂଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶିଖିଂଡିକୃତ କେତନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଡଂଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରମ ଡଂଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହା ଡଂଭାୟ ନମଃ
ଓଂ କ୍ରୁପାକପୟେ ନମଃ || 90 ||
ଓଂ କାରଣୋପାତ୍ତ ଦେହାୟ ନମଃ
ଓଂ କାରଣାତୀତ ଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅମୃତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରାଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ପାରାୟଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିରୁଦ୍ଦହଂତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଵୀରଘ୍ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ରକ୍ତାସ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ୟାମ କଂଧରାୟ ନମଃ || 100 ||
ଓଂ ସୁବ୍ର ହ୍ମଣ୍ୟାୟ ନମଃ
ଆନ ଗୁହାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରୀତାୟ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵେଦଵେଦ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅକ୍ଷୟ ଫଲଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵଲ୍ଲୀ ଦେଵସେନା ସମେତ ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ସ୍ଵାମିନେ ନମଃ || 108 ||

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics