Gujarati

Srimad Bhagawad Gita Chapter 10 – Gujarati

Comments Off on Srimad Bhagawad Gita Chapter 10 – Gujarati 23 December 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

રચન: વેદ વ્યાસ

અથ દશમો‌உધ્યાયઃ |

શ્રીભગવાનુવાચ |
ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં વચઃ |
યત્તે‌உહં પ્રીયમાણાય વક્ષ્યામિ હિતકામ્યયા || 1 ||

ન મે વિદુઃ સુરગણાઃ પ્રભવં ન મહર્ષયઃ |
અહમાદિર્હિ દેવાનાં મહર્ષીણાં ચ સર્વશઃ || 2 ||

યો મામજમનાદિં ચ વેત્તિ લોકમહેશ્વરમ |
અસંમૂઢઃ સ મર્ત્યેષુ સર્વપાપૈઃ પ્રમુચ્યતે || 3 ||

બુદ્ધિર્જ્ઞાનમસંમોહઃ ક્ષમા સત્યં દમઃ શમઃ |
સુખં દુઃખં ભવો‌உભાવો ભયં ચાભયમેવ ચ || 4 ||

અહિંસા સમતા તુષ્ટિસ્તપો દાનં યશો‌உયશઃ |
ભવન્તિ ભાવા ભૂતાનાં મત્ત એવ પૃથગ્વિધાઃ || 5 ||

મહર્ષયઃ સપ્ત પૂર્વે ચત્વારો મનવસ્તથા |
મદ્ભાવા માનસા જાતા યેષાં લોક ઇમાઃ પ્રજાઃ || 6 ||

એતાં વિભૂતિં યોગં ચ મમ યો વેત્તિ તત્ત્વતઃ |
સો‌உવિકમ્પેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશયઃ || 7 ||

અહં સર્વસ્ય પ્રભવો મત્તઃ સર્વં પ્રવર્તતે |
ઇતિ મત્વા ભજન્તે માં બુધા ભાવસમન્વિતાઃ || 8 ||

મચ્ચિત્તા મદ્ગતપ્રાણા બોધયન્તઃ પરસ્પરમ |
કથયન્તશ્ચ માં નિત્યં તુષ્યન્તિ ચ રમન્તિ ચ || 9 ||

તેષાં સતતયુક્તાનાં ભજતાં પ્રીતિપૂર્વકમ |
દદામિ બુદ્ધિયોગં તં યેન મામુપયાન્તિ તે || 10 ||

તેષામેવાનુકમ્પાર્થમહમજ્ઞાનજં તમઃ |
નાશયામ્યાત્મભાવસ્થો જ્ઞાનદીપેન ભાસ્વતા || 11 ||

અર્જુન ઉવાચ |
પરં બ્રહ્મ પરં ધામ પવિત્રં પરમં ભવાન |
પુરુષં શાશ્વતં દિવ્યમાદિદેવમજં વિભુમ || 12 ||

આહુસ્ત્વામૃષયઃ સર્વે દેવર્ષિર્નારદસ્તથા |
અસિતો દેવલો વ્યાસઃ સ્વયં ચૈવ બ્રવીષિ મે || 13 ||

સર્વમેતદૃતં મન્યે યન્માં વદસિ કેશવ |
ન હિ તે ભગવન્વ્યક્તિં વિદુર્દેવા ન દાનવાઃ || 14 ||

સ્વયમેવાત્મનાત્માનં વેત્થ ત્વં પુરુષોત્તમ |
ભૂતભાવન ભૂતેશ દેવદેવ જગત્પતે || 15 ||

વક્તુમર્હસ્યશેષેણ દિવ્યા હ્યાત્મવિભૂતયઃ |
યાભિર્વિભૂતિભિર્લોકાનિમાંસ્ત્વં વ્યાપ્ય તિષ્ઠસિ || 16 ||

કથં વિદ્યામહં યોગિંસ્ત્વાં સદા પરિચિન્તયન |
કેષુ કેષુ ચ ભાવેષુ ચિન્ત્યો‌உસિ ભગવન્મયા || 17 ||

વિસ્તરેણાત્મનો યોગં વિભૂતિં ચ જનાર્દન |
ભૂયઃ કથય તૃપ્તિર્હિ શૃણ્વતો નાસ્તિ મે‌உમૃતમ || 18 ||

શ્રીભગવાનુવાચ |
હન્ત તે કથયિષ્યામિ દિવ્યા હ્યાત્મવિભૂતયઃ |
પ્રાધાન્યતઃ કુરુશ્રેષ્ઠ નાસ્ત્યન્તો વિસ્તરસ્ય મે || 19 ||

અહમાત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશયસ્થિતઃ |
અહમાદિશ્ચ મધ્યં ચ ભૂતાનામન્ત એવ ચ || 20 ||

આદિત્યાનામહં વિષ્ણુર્જ્યોતિષાં રવિરંશુમાન |
મરીચિર્મરુતામસ્મિ નક્ષત્રાણામહં શશી || 21 ||

વેદાનાં સામવેદો‌உસ્મિ દેવાનામસ્મિ વાસવઃ |
ઇન્દ્રિયાણાં મનશ્ચાસ્મિ ભૂતાનામસ્મિ ચેતના || 22 ||

રુદ્રાણાં શંકરશ્ચાસ્મિ વિત્તેશો યક્ષરક્ષસામ |
વસૂનાં પાવકશ્ચાસ્મિ મેરુઃ શિખરિણામહમ || 23 ||

પુરોધસાં ચ મુખ્યં માં વિદ્ધિ પાર્થ બૃહસ્પતિમ |
સેનાનીનામહં સ્કન્દઃ સરસામસ્મિ સાગરઃ || 24 ||

મહર્ષીણાં ભૃગુરહં ગિરામસ્મ્યેકમક્ષરમ |
યજ્ઞાનાં જપયજ્ઞો‌உસ્મિ સ્થાવરાણાં હિમાલયઃ || 25 ||

અશ્વત્થઃ સર્વવૃક્ષાણાં દેવર્ષીણાં ચ નારદઃ |
ગન્ધર્વાણાં ચિત્રરથઃ સિદ્ધાનાં કપિલો મુનિઃ || 26 ||

ઉચ્ચૈઃશ્રવસમશ્વાનાં વિદ્ધિ મામમૃતોદ્ભવમ |
ઐરાવતં ગજેન્દ્રાણાં નરાણાં ચ નરાધિપમ || 27 ||

આયુધાનામહં વજ્રં ધેનૂનામસ્મિ કામધુક |
પ્રજનશ્ચાસ્મિ કન્દર્પઃ સર્પાણામસ્મિ વાસુકિઃ || 28 ||

અનન્તશ્ચાસ્મિ નાગાનાં વરુણો યાદસામહમ |
પિતઊણામર્યમા ચાસ્મિ યમઃ સંયમતામહમ || 29 ||

પ્રહ્લાદશ્ચાસ્મિ દૈત્યાનાં કાલઃ કલયતામહમ |
મૃગાણાં ચ મૃગેન્દ્રો‌உહં વૈનતેયશ્ચ પક્ષિણામ || 30 ||

પવનઃ પવતામસ્મિ રામઃ શસ્ત્રભૃતામહમ |
ઝષાણાં મકરશ્ચાસ્મિ સ્રોતસામસ્મિ જાહ્નવી || 31 ||

સર્ગાણામાદિરન્તશ્ચ મધ્યં ચૈવાહમર્જુન |
અધ્યાત્મવિદ્યા વિદ્યાનાં વાદઃ પ્રવદતામહમ || 32 ||

અક્ષરાણામકારો‌உસ્મિ દ્વન્દ્વઃ સામાસિકસ્ય ચ |
અહમેવાક્ષયઃ કાલો ધાતાહં વિશ્વતોમુખઃ || 33 ||

મૃત્યુઃ સર્વહરશ્ચાહમુદ્ભવશ્ચ ભવિષ્યતામ |
કીર્તિઃ શ્રીર્વાક્ચ નારીણાં સ્મૃતિર્મેધા ધૃતિઃ ક્ષમા || 34 ||

બૃહત્સામ તથા સામ્નાં ગાયત્રી છન્દસામહમ |
માસાનાં માર્ગશીર્ષો‌உહમૃતૂનાં કુસુમાકરઃ || 35 ||

દ્યૂતં છલયતામસ્મિ તેજસ્તેજસ્વિનામહમ |
જયો‌உસ્મિ વ્યવસાયો‌உસ્મિ સત્ત્વં સત્ત્વવતામહમ || 36 ||

વૃષ્ણીનાં વાસુદેવો‌உસ્મિ પાંડવાનાં ધનંજયઃ |
મુનીનામપ્યહં વ્યાસઃ કવીનામુશના કવિઃ || 37 ||

દણ્ડો દમયતામસ્મિ નીતિરસ્મિ જિગીષતામ |
મૌનં ચૈવાસ્મિ ગુહ્યાનાં જ્ઞાનં જ્ઞાનવતામહમ || 38 ||

યચ્ચાપિ સર્વભૂતાનાં બીજં તદહમર્જુન |
ન તદસ્તિ વિના યત્સ્યાન્મયા ભૂતં ચરાચરમ || 39 ||

નાન્તો‌உસ્તિ મમ દિવ્યાનાં વિભૂતીનાં પરંતપ |
એષ તૂદ્દેશતઃ પ્રોક્તો વિભૂતેર્વિસ્તરો મયા || 40 ||

યદ્યદ્વિભૂતિમત્સત્ત્વં શ્રીમદૂર્જિતમેવ વા |
તત્તદેવાવગચ્છ ત્વં મમ તેજોં‌உશસંભવમ || 41 ||

અથવા બહુનૈતેન કિં જ્ઞાતેન તવાર્જુન |
વિષ્ટભ્યાહમિદં કૃત્સ્નમેકાંશેન સ્થિતો જગત || 42 ||

ઓં તત્સદિતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસૂપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયાં યોગશાસ્ત્રે શ્રીકૃષ્ણાર્જુનસંવાદે

વિભૂતિયોગો નામ દશમો‌உધ્યાયઃ ||10 ||

Read Related Stotrams:

– શ્રીમદ ભગવદ ગીત એકાદશો‌உધ્યાયઃ

– શ્રીમદ ભગવદ ગીત નવમો‌உધ્યાયઃ

– શ્રીમદ ભગવદ ગીત પ્રથમો‌உધ્યાયઃ

– કૃષ્ણાષ્ટકમ

– બાલ મુકુન્દાષ્ટકમ

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics