Kannada

Sri Venkateswara Vajra Kavacha Stotram – Kannada

0 Comments 11 March 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ಋಷಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ

ನಾರಾಯಣಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಕಾರಣ ಕಾರಕಂ
ಪ್ರಪದ್ಯೇ ವೆಂಕಟೇಶಾಖ್ಯಾಂ ತದೇವ ಕವಚಂ ಮಮ

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷೋ ವೇಂಕಟೇಶಶ್ಶಿರೋ ವತು
ಪ್ರಾಣೇಶಃ ಪ್ರಾಣನಿಲಯಃ ಪ್ರಾಣಾಣ್ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಹರಿಃ

ಆಕಾಶರಾಟ್ ಸುತಾನಾಥ ಆತ್ಮಾನಂ ಮೇ ಸದಾವತು
ದೇವದೇವೋತ್ತಮೋಪಾಯಾದ್ದೇಹಂ ಮೇ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಃ

ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಕಾಲೇಷು ಮಂಗಾಂಬಾಜಾನಿಶ್ವರಃ
ಪಾಲಯೇನ್ಮಾಂ ಸದಾ ಕರ್ಮಸಾಫಲ್ಯಂ ನಃ ಪ್ರಯಚ್ಛತು

ಯ ಏತದ್ವಜ್ರಕವಚಮಭೇದ್ಯಂ ವೇಂಕಟೇಶಿತುಃ
ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮೃತ್ಯುಂ ತರತಿ ನಿರ್ಭಯಃ

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಸ್ವರ ವಜ್ರಕವಚಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Share your view

Post a comment

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics