Kannada

Sri Suktam – Kannada

1 Comment 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 
ಓಂ || ಹಿರ’ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ ಹರಿ’ಣೀಂ ಸುವರ್ಣ’ರತಸ್ರ’ಜಾಮ್ | ಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮ’ಯೀಂ ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ’ವೇದೋ ಆವ’ಹ ||

ತಾಂ ಆವ’ ಜಾತ’ವೇದೋ ಕ್ಷ್ಮೀಮನ’ಪಗಾಮಿನೀ”ಮ್ |
ಸ್ಯಾಂ ಹಿರ’ಣ್ಯಂ ವಿಂದೇಯಂ ಗಾಮಶ್ವಂ ಪುರು’ಷಾಹಮ್ ||

ಶ್ವಪೂರ್ವಾಂ ರ’ಥಧ್ಯಾಂ ಸ್ತಿನಾ”ದ-ಪ್ರಬೋಧಿ’ನೀಮ್ |
ಶ್ರಿಯಂ’ ದೇವೀಮುಪ’ಹ್ವಯೇ ಶ್ರೀರ್ಮಾ ದೇವೀರ್ಜು’ಷತಾಮ್ ||

ಕಾಂ ಸೋ”ಸ್ಮಿತಾಂ ಹಿರ’ಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾ’ಮಾರ್ದ್ರಾಂ ಜ್ವಲಂ’ತೀಂ ತೃಪ್ತಾಂ ರ್ಪಯಂ’ತೀಮ್ |
ದ್ಮೇ ಸ್ಥಿತಾಂ ದ್ಮವ’ರ್ಣಾಂ ತಾಮಿಹೋಪ’ಹ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಮ್ ||

ಂದ್ರಾಂ ಪ್ರ’ಭಾಸಾಂ ಸಾ ಜ್ವಲಂ’ತೀಂ ಶ್ರಿಯಂ’ ಲೋಕೇ ದೇವಜು’ಷ್ಟಾಮುದಾರಾಮ್ |
ತಾಂ ದ್ಮಿನೀ’ಮೀಂ ಶರ’ಣಹಂ ಪ್ರಪ’ದ್ಯೇ‌உಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ’ ನಶ್ಯತಾಂ ತ್ವಾಂ ವೃ’ಣೇ ||

ದಿತ್ಯವ’ರ್ಣೇ ತಸೋ‌உಧಿ’ಜಾತೋ ವಸ್ಪತಿಸ್ತವ’ ವೃಕ್ಷೋ‌உಥ ಬಿಲ್ವಃ |
ಸ್ಯ ಫಲಾ’ನಿಸಾನು’ದಂತು ಮಾಯಾಂತ’ರಾಯಾಶ್ಚ’ ಬಾಹ್ಯಾ ಅ’ಕ್ಷ್ಮೀಃ ||

ಉಪೈತು ಮಾಂ ದೇಖಃ ಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಮಣಿ’ನಾ ಹ |
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತೋ‌உಸ್ಮಿ’ ರಾಷ್ಟ್ರೇ‌உಸ್ಮಿನ್ ಕೀರ್ತಿಮೃ’ದ್ಧಿಂ ದಾದು’ ಮೇ ||

ಕ್ಷುತ್ಪಿ’ಪಾಸಾಮ’ಲಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಮ’ಕ್ಷೀಂ ನಾ’ಶಯಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಅಭೂ’ತಿಮಸ’ಮೃದ್ಧಿಂ ಚ ಸರ್ವಾಂ ನಿರ್ಣು’ದ ಮೇ ಗೃಹಾತ್ ||

ದ್ವಾರಾಂ ದು’ರಾರ್ಷಾಂ ನಿತ್ಯಪು’ಷ್ಟಾಂ ಕರೀಷಿಣೀ”ಮ್ |
ಶ್ವರೀಗ್‍ಮ್’ ಸರ್ವ’ಭೂತಾನಾಂ ತಾಮಿಹೋಪ’ಹ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಮ್ ||

ಮನ’ಸಃ ಕಾಮಾಕೂತಿಂ ವಾಚಃ ತ್ಯಮ’ಶೀಮಹಿ |
ಶೂನಾಂ ರೂಪಮನ್ಯ’ಸ್ಯ ಮಯಿ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರ’ಯತಾಂ ಯಶಃ’ ||

ರ್ದಮೇ’ನ ಪ್ರ’ಜಾಭೂತಾ ಯಿ ಸಂಭ’ವ ರ್ದಮ |
ಶ್ರಿಯಂ’ ವಾಸಯ’ ಮೇ ಕುಲೇ ಮಾತರಂ’ ಪದ್ಮಮಾಲಿ’ನೀಮ್ ||

ಆಪಃ’ ಸೃಜಂತು’ ಸ್ನಿಗ್ದಾನಿ ಚಿಕ್ಲೀತ ವ’ಸ ಮೇ ಗೃಹೇ |
ನಿ ಚ’ ದೇವೀಂ ಮಾರಂ ಶ್ರಿಯಂ’ ವಾಸಯ’ ಮೇ ಕುಲೇ ||

ರ್ದ್ರಾಂ ಪುಷ್ಕರಿ’ಣೀಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ಸುರ್ಣಾಮ್ ಹೇ’ಮಮಾಲಿನೀಮ್ |
ಸೂರ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಮ’ಯೀಂ ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ’ವೇದೋ ಆವ’ಹ ||

ರ್ದ್ರಾಂ ಯಃ ಕರಿ’ಣೀಂ ಷ್ಟಿಂ ಪಿಲಾಮ್ ಪ’ದ್ಮಮಾಲಿನೀಮ್ |
ಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮ’ಯೀಂ ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ’ವೇದೋ ಆವ’ಹ ||

ತಾಂ ಆವ’ ಜಾತ’ವೇದೋ ಕ್ಷೀಮನ’ಪಗಾಮಿನೀ”ಮ್ |
ಸ್ಯಾಂ ಹಿರ’ಣ್ಯಂ ಪ್ರಭೂ’ತಂ ಗಾವೋ’ ದಾಸ್ಯೋ‌உಶ್ವಾ”ನ್, ವಿಂದೇಯಂ ಪುರು’ಷಾಹಮ್ ||

ಓಂ ಹಾದೇವ್ಯೈ ಚ’ ವಿದ್ಮಹೇ’ ವಿಷ್ಣುತ್ನೀ ಚ’ ಧೀಮಹಿ | ತನ್ನೋ’ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ ||

ಶ್ರೀ-ರ್ವರ್ಚ’ಸ್ವ-ಮಾಯು’ಷ್ಯ-ಮಾರೋ”ಗ್ಯಮಾವೀ’ಧಾತ್ ಪವ’ಮಾನಂ ಮಹೀಯತೇ” | ಧಾನ್ಯಂ ನಂ ಶುಂ ಹುಪು’ತ್ರಲಾಭಂ ತಸಂ”ವತ್ಸರಂ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ’ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

Read Related Stotrams:

– ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಮ್

– ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತಮ್

– ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟಕಮ್

– ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

– ಕನಕ ಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

Your Comments

1 comment

  1. Shailendra says:

    Dear sir, This site is very useful especially person like me. I would like to take the printout of Sri Suktham, but it looks like 1 page in the end is missing. Could you please correct. update and upload the same.
    Thanks
    Shailendra


Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics