Malayalam

Sri Srinivasa Gadyam – Malayalam

Comments Off on Sri Srinivasa Gadyam – Malayalam 11 March 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ശ്രീമദഖിലമഹീമംഡലമംഡനധരണീധര മംഡലാഖംഡലസ്യ, നിഖിലസുരാസുരവംദിത വരാഹക്ഷേത്ര വിഭൂഷണസ്യ, ശേഷാചല ഗരുഡാചല സിംഹാചല വൃഷഭാചല നാരായണാചലാംജനാചലാദി ശിഖരിമാലാകുലസ്യ, നാഥമുഖ ബോധനിധിവീഥിഗുണസാഭരണ സത്ത്വനിധി തത്ത്വനിധി ഭക്തിഗുണപൂര്ണ ശ്രീശൈലപൂര്ണ ഗുണവശംവദ പരമപുരുഷകൃപാപൂര വിഭ്രമദതുംഗശൃംഗ ഗലദ്ഗഗനഗംഗാസമാലിംഗിതസ്യ, സീമാതിഗ ഗുണ രാമാനുജമുനി നാമാംകിത ബഹു ഭൂമാശ്രയ സുരധാമാലയ വനരാമായത വനസീമാപരിവൃത വിശംകടതട നിരംതര വിജൃംഭിത ഭക്തിരസ നിര്ഘരാനംതാര്യാഹാര്യ പ്രസ്രവണധാരാപൂര വിഭ്രമദ സലിലഭരഭരിത മഹാതടാക മംഡിതസ്യ, കലികര്ദമ മലമര്ദന കലിതോദ്യമ വിലസദ്യമ നിയമാദിമ മുനിഗണനിഷേവ്യമാണ പ്രത്യക്ഷീഭവന്നിജസലില സമജ്ജന നമജ്ജന നിഖിലപാപനാശനാ പാപനാശന തീര്ഥാധ്യാസിതസ്യ, മുരാരിസേവക ജരാദിപീഡിത നിരാര്തിജീവന നിരാശ ഭൂസുര വരാതിസുംദര സുരാംഗനാരതി കരാംഗസൗഷ്ഠവ കുമാരതാകൃതി കുമാരതാരക സമാപനോദയ ദനൂനപാതക മഹാപദാമയ വിഹാപനോദിത സകലഭുവന വിദിത കുമാരധാരാഭിധാന തീര്ഥാധിഷ്ഠിതസ്യ, ധരണിതല ഗതസകല ഹതകലില ശുഭസലില ഗതബഹുള വിവിധമല ഹതിചതുര രുചിരതര വിലോകനമാത്ര വിദളിത വിവിധ മഹാപാതക സ്വാമിപുഷ്കരിണീ സമേതസ്യ, ബഹുസംകട നരകാവട പതദുത്കട കലികംകട കലുഷോദ്ഭട ജനപാതക വിനിപാതക രുചിനാടക കരഹാടക കലശാഹൃത കമലാരത ശുഭമംജന ജലസജ്ജന ഭരഭരിത നിജദുരിത ഹതിനിരത ജനസതത നിരസ്തനിരര്ഗള പേപീയമാന സലില സംഭൃത വിശംകട കടാഹതീര്ഥ വിഭൂഷിതസ്യ, ഏവമാദിമ ഭൂരിമംജിമ സര്വപാതക ഗര്വഹാപക സിന്ധുഡംബര ഹാരിശംബര വിവിധവിപുല പുണ്യതീര്ഥനിവഹ നിവാസസ്യ, ശ്രീമതോ വേംകടാചലസ്യ ശിഖരശേഖരമഹാകല്പശാഖീ, ഖര്വീഭവദതി ഗര്വീകൃത ഗുരുമേര്വീശഗിരി മുഖോര്വീധര കുലദര്വീകര ദയിതോര്വീധര ശിഖരോര്വീ സതത സദൂര്വീകൃതി ചരണഘന ഗര്വചര്വണനിപുണ തനുകിരണമസൃണിത ഗിരിശിഖര ശേഖരതരുനികര തിമിരഃ, വാണീപതിശര്വാണീ ദയിതേന്ദ്രാണിശ്വര മുഖ നാണീയോരസവേണീ നിഭശുഭവാണീ നുതമഹിമാണീ യ സ്തന കോണീ ഭവദഖില ഭുവനഭവനോദരഃ, വൈമാനികഗുരു ഭൂമാധിക ഗുണ രാമാനുജ കൃതധാമാകര കരധാമാരി ദരലലാമാച്ഛകനക ദാമായിത നിജരാമാലയ നവകിസലയമയ തോരണമാലായിത വനമാലാധരഃ, കാലാംബുദ മാലാനിഭ നീലാലക ജാലാവൃത ബാലാബ്ജ സലീലാമല ഫാലാംകസമൂലാമൃത ധാരാദ്വയാവധീരണ ധീരലലിതതര വിശദതര ഘന ഘനസാര മയോര്ധ്വപുംഡ്ര രേഖാദ്വയരുചിരഃ, സുവികസ്വര ദളഭാസ്വര കമലോദര ഗതമേദുര നവകേസര തതിഭാസുര പരിപിംജര കനകാംബര കലിതാദര ലലിതോദര തദാലംബ ജംഭരിപു മണിസ്തംഭ ഗമ്ഭീരിമദംഭസ്തംഭ സമുജ്ജൃംഭമാണ പീവരോരുയുഗള തദാലംബ പൃഥുല കദലീ മുകുല മദഹരണജംഘാല ജംഘായുഗളഃ, നവ്യദല ഭവ്യമല പീതമല ശോണിമലസന്മൃദുല സത്കിസലയാശ്രുജലകാരി ബല ശോണതല പദകമല നിജാശ്രയ ബലബംദീകൃത ശരദിംദുമംഡലീ വിഭ്രമദാദഭ്ര ശുഭ്ര പുനര്ഭവാധിഷ്ഠിതാംഗുളീഗാഢ നിപീഡിത പദ്മാവനഃ, ജാനുതലാവധി ലമ്ബ വിഡംബിത വാരണ ശുംഡാദംഡ വിജൃംഭിത നീലമണിമയ കല്പകശാഖാ വിഭ്രമദായി മൃണാളലതായിത സമുജ്ജ്വലതര കനകവലയ വേല്ലിതൈകതര ബാഹുദംഡയുഗളഃ, യുഗപദുദിത കോടി ഖരകര ഹിമകര മംഡല ജാജ്വല്യമാന സുദര്ശന പാംചജന്യ സമുത്തുംഗിത ശൃംഗാപര ബാഹുയുഗളഃ, അഭിനവശാണ സമുത്തേജിത മഹാമഹാ നീലഖംഡ മദഖംഡന നിപുണ നവീന പരിതപ്ത കാര്തസ്വര കവചിത മഹനീയ പൃഥുല സാലഗ്രാമ പരംപരാ ഗുംഭിത നാഭിമംഡല പര്യംത ലംബമാന പ്രാലംബദീപ്തി സമാലംബിത വിശാല വക്ഷഃസ്ഥലഃ, ഗംഗാഝര തുംഗാകൃതി ഭംഗാവളി ഭംഗാവഹ സൗധാവളി ബാധാവഹ ധാരാനിഭ ഹാരാവളി ദൂരാഹത ഗേഹാംതര മോഹാവഹ മഹിമ മസൃണിത മഹാതിമിരഃ, പിംഗാകൃതി ഭൃംഗാര നിഭാംഗാര ദളാംഗാമല നിഷ്കാസിത ദുഷ്കാര്യഘ നിഷ്കാവളി ദീപപ്രഭ നീപച്ഛവി താപപ്രദ കനകമാലികാ പിശംഗിത സര്വാംഗഃ, നവദളിത ദളവലിത മൃദുലലിത കമലതതി മദവിഹതി ചതുരതര പൃഥുലതര സരസതര കനകസരമയ രുചിരകംഠികാ കമനീയകംഠഃ, വാതാശനാധിപതി ശയന കമന പരിചരണ രതിസമേതാഖില ഫണധരതതി മതികരവര കനകമയ നാഗാഭരണ പരിവീതാഖിലാംഗാ വഗമിത ശയന ഭൂതാഹിരാജ ജാതാതിശയഃ, രവികോടീ പരിപാടീ ധരകോടീ രവരാടീ കിതവീടീ രസധാടീ ധരമണിഗണകിരണ വിസരണ സതതവിധുത തിമിരമോഹ ഗാര്ഭഗേഹഃ, അപരിമിത വിവിധഭുവന ഭരിതാഖംഡ ബ്രഹ്മാംഡമംഡല പിചംഡിലഃ, ആര്യധുര്യാനംതാര്യ പവിത്ര ഖനിത്രപാത പാത്രീകൃത നിജചുബുക ഗതവ്രണകിണ വിഭൂഷണ വഹനസൂചിത ശ്രിതജന വത്സലതാതിശയഃ, മഡ്ഡുഡിംഡിമ ഢമരു ജര്ഘര കാഹളീ പടഹാവളീ മൃദുമദ്ദലാദി മൃദംഗ ദുംദുഭി ഢക്കികാമുഖ ഹൃദ്യ വാദ്യക മധുരമംഗള നാദമേദുര നാടാരഭി ഭൂപാള ബിലഹരി മായാമാളവ ഗൗള അസാവേരീ സാവേരീ ശുദ്ധസാവേരീ ദേവഗാംധാരീ ധന്യാസീ ബേഗഡ ഹിംദുസ്താനീ കാപീ തോഡി നാടകുരുംജീ ശ്രീരാഗ സഹന അഠാണ സാരംഗീ ദര്ബാരു പംതുവരാളീ വരാളീ കള്യാണീ ഭൂരികള്യാണീ യമുനാകള്യാണീ ഹുശേനീ ജംഝോഠീ കൗമാരീ കന്നഡ ഖരഹരപ്രിയാ കലഹംസ നാദനാമക്രിയാ മുഖാരീ തോഡീ പുന്നാഗവരാളീ കാംഭോജീ ഭൈരവീ യദുകുലകാംഭോജീ ആനംദഭൈരവീ ശംകരാഭരണ മോഹന രേഗുപ്തീ സൗരാഷ്ട്രീ നീലാംബരീ ഗുണക്രിയാ മേഘഗര്ജനീ ഹംസധ്വനി ശോകവരാളീ മധ്യമാവതീ ജേംജുരുടീ സുരടീ ദ്വിജാവംതീ മലയാംബരീ കാപീപരശു ധനാസിരീ ദേശികതോഡീ ആഹിരീ വസംതഗൗളീ സംതു കേദാരഗൗള കനകാംഗീ രത്നാംഗീ ഗാനമൂര്തീ വനസ്പതീ വാചസ്പതീ ദാനവതീ മാനരൂപീ സേനാപതീ ഹനുമത്തോഡീ ധേനുകാ നാടകപ്രിയാ കോകിലപ്രിയാ രൂപവതീ ഗായകപ്രിയാ വകുളാഭരണ ചക്രവാക സൂര്യകാംത ഹാടകാംബരീ ഝംകാരധ്വനീ നടഭൈരവീ കീരവാണീ ഹരികാംഭോദീ ധീരശംകരാഭരണ നാഗാനംദിനീ യാഗപ്രിയാദി വിസൃമര സരസ ഗാനരുചിര സംതത സംതന്യമാന നിത്യോത്സവ പക്ഷോത്സവ മാസോത്സവ സംവത്സരോത്സവാദി വിവിധോത്സവ കൃതാനംദഃ ശ്രീമദാനംദനിലയ വിമാനവാസഃ, സതത പദ്മാലയാ പദപദ്മരേണു സംചിതവക്ഷസ്തല പടവാസഃ, ശ്രീശ്രീനിവാസഃ സുപ്രസന്നോ വിജയതാം. ശ്രീ‌അലര്മേല്മംഗാ നായികാസമേതഃ ശ്രീശ്രീനിവാസ സ്വാമീ സുപ്രീതഃ സുപ്രസന്നോ വരദോ ഭൂത്വാ, പവന പാടലീ പാലാശ ബില്വ പുന്നാഗ ചൂത കദളീ ചംദന ചംപക മംജുള മംദാര ഹിംജുലാദി തിലക മാതുലുംഗ നാരികേള ക്രൗംചാശോക മാധൂകാമലക ഹിംദുക നാഗകേതക പൂര്ണകുംദ പൂര്ണഗംധ രസ കംദ വന വംജുള ഖര്ജൂര സാല കോവിദാര ഹിംതാല പനസ വികട വൈകസവരുണ തരുഘമരണ വിചുളംകാശ്വത്ഥ യക്ഷ വസുധ വര്മാധ മന്ത്രിണീ തിന്ത്രിണീ ബോധ ന്യഗ്രോധ ഘടവടല ജംബൂമതല്ലീ വീരതചുല്ലീ വസതി വാസതീ ജീവനീ പോഷണീ പ്രമുഖ നിഖില സംദോഹ തമാല മാലാ മഹിത വിരാജമാന ചഷക മയൂര ഹംസ ഭാരദ്വാജ കോകില ചക്രവാക കപോത ഗരുഡ നാരായണ നാനാവിധ പക്ഷിജാതി സമൂഹ ബ്രഹ്മ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര നാനാജാത്യുദ്ഭവ ദേവതാ നിര്മാണ മാണിക്യ വജ്ര വൈഢൂര്യ ഗോമേധിക പുഷ്യരാഗ പദ്മരാഗേംദ്ര നീല പ്രവാളമൗക്തിക സ്ഫടിക ഹേമ രത്നഖചിത ധഗദ്ധഗായമാന രഥ ഗജ തുരഗ പദാതി സേനാ സമൂഹ ഭേരീ മദ്ദള മുരവക ഝല്ലരീ ശംഖ കാഹള നൃത്യഗീത താളവാദ്യ കുംഭവാദ്യ പംചമുഖവാദ്യ അഹമീമാര്ഗന്നടീവാദ്യ കിടികുംതലവാദ്യ സുരടീചൗംഡോവാദ്യ തിമിലകവിതാളവാദ്യ തക്കരാഗ്രവാദ്യ ഘംടാതാഡന ബ്രഹ്മതാള സമതാള കൊട്ടരീതാള ഢക്കരീതാള എക്കാള ധാരാവാദ്യ പടഹകാംസ്യവാദ്യ ഭരതനാട്യാലംകാര കിന്നെര കിംപുരുഷ രുദ്രവീണാ മുഖവീണാ വായുവീണാ തുംബുരുവീണാ ഗാംധര്വവീണാ നാരദവീണാ സ്വരമംഡല രാവണഹസ്തവീണാസ്തക്രിയാലംക്രിയാലംകൃതാനേകവിധവാദ്യ വാപീകൂപതടാകാദി ഗംഗായമുനാ രേവാവരുണാ
ശോണനദീശോഭനദീ സുവര്ണമുഖീ വേഗവതീ വേത്രവതീ ക്ഷീരനദീ ബാഹുനദീ ഗരുഡനദീ കാവേരീ താമ്രപര്ണീ പ്രമുഖാഃ മഹാപുണ്യനദ്യഃ സജലതീര്ഥൈഃ സഹോഭയകൂലംഗത സദാപ്രവാഹ ഋഗ്യജുസ്സാമാഥര്വണ വേദശാസ്ത്രേതിഹാസ പുരാണ സകലവിദ്യാഘോഷ ഭാനുകോടിപ്രകാശ ചംദ്രകോടി സമാന നിത്യകള്യാണ പരംപരോത്തരോത്തരാഭിവൃദ്ധിര്ഭൂയാദിതി ഭവംതോ മഹാംതോനുഗൃഹ്ണംതു, ബ്രഹ്മണ്യോ രാജാ ധാര്മികോസ്തു, ദേശോയം നിരുപദ്രവോസ്തു, സര്വേ സാധുജനാസ്സുഖിനോ വിലസംതു, സമസ്തസന്മംഗളാനി സംതു, ഉത്തരോത്തരാഭിവൃദ്ധിരസ്തു, സകലകള്യാണ സമൃദ്ധിരസ്തു ||

ഹരിഃ ഓം ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics