Telugu

Sri Rudram Namakam – Telugu

8 Comments 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in సరళ తెలుగు. View this in శుద్ధ తెలుగు, with correct anuswaras marked.
 
శ్రీ రుద్ర ప్రశ్నః

కృష్ణ యజుర్వేదీయ తైత్తిరీయ సంహితా
చతుర్థం వైశ్వదేవం కాండమ్ పంచమః ప్రపాఠకః

ఓం నమో భగవతే’ రుద్రాయ ||
నమ’స్తే రుద్ర న్యవ’ తో ఇష’వే నమః’ | నమ’స్తే అస్తు ధన్వ’నే బాహుభ్యా’ముతే నమః’ | యా ఇషుః’ శివత’మా శివం భూవ’ తే ధనుః’ | శివా శ’వ్యా’ యా త తయా’ నో రుద్ర మృడయ | యా తే’ రుద్ర శివా నూరఘోరా‌உపా’పకాశినీ | తయా’ నస్తనువా శంత’మయా గిరి’శంతాభిచా’కశీహి | యామిషుం’ గిరిశంస్తే బిర్ష్యస్త’వే | శివాం గి’రిత్ర తాం కు’రు మా హిగ్‍మ్’సీః పురు’షం జగ’త్| శివే వచ’సా త్వా గిరిశాచ్ఛా’వదామసి | యథా’ నఃర్వమిజ్జగ’దక్ష్మగ్‍మ్ సునా అస’త్ | అధ్య’వోచదధిక్తా ప్ర’మో దైవ్యో’ భిషక్ | అహీగ్’‍శ్చ సర్వాం”ంభంత్సర్వా”శ్చ యాతుధాన్యః’ | సౌ యస్తామ్రో అ’రుభ్రుః సు’ంగళః’ | యే చేమాగ్‍మ్ రుద్రా భితో’ దిక్షు శ్రితాః స’హస్రశో‌உవైషాగ్ హేడ’ ఈమహే | సౌ యో’‌உవసర్ప’తి నీల’గ్రీవో విలో’హితః | తైనం’ గోపా అ’దృన్-నదృ’శన్-నుదహార్యః’ | తైనం విశ్వా’ భూతానిదృష్టో మృ’డయాతి నః | నమో’ అస్తు నీల’గ్రీవాయ సహస్రాక్షా మీఢుషే” | అథో యే అ’స్య సత్వా’నో‌உహం తేభ్యో’‌உకన్నమః’ | ప్రముం’ ధన్వ’స్-త్వముయోరార్త్ని’ యోర్జ్యామ్ | యాశ్చ తేస్త ఇష’వఃరా తా భ’గవో వప | త్యనుస్త్వగ్‍మ్ సహ’స్రాక్ష శతే’షుధే | నిశీర్య’ ల్యానాం ముఖా’ శివో నః’ సుమనా’ భవ | విజ్యం ధనుః’ కర్దినో విశ’ల్యో బాణ’వాగ్మ్ త | అనే’న్-నస్యేష’వ భుర’స్య నింగథిః’ | యా తే’ హేతిర్-మీ’డుష్ట హస్తే’ భూవ’ తే ధనుః’ | తయా‌உస్మాన్, విశ్వస్-త్వమ’క్ష్మయా పరి’బ్భుజ | నమ’స్తే స్త్వాయుధాయానా’తతాయ ధృష్ణవే” | భాభ్యా’ముతే నమో’ బాహుభ్యాం ధన్వ’నే | పరి’ తే ధన్వ’నో హేతిస్మాన్-వృ’ణక్తు విశ్వతః’ | అథో య ఇ’షుధిస్తవారే స్మన్నిధే’హి తమ్ || 1 ||

శంభ’వే నమః’ | నమ’స్తే అస్తు భగవన్-విశ్వేశ్వరాయ’ మహాదేవాయ’ త్ర్యంబకాయ’ త్రిపురాంతకాయ’ త్రికాగ్నికాలాయ’ కాలాగ్నిరుద్రాయ’ నీకంఠాయ’ మృత్యుంయాయ’ సర్వేశ్వ’రాయ’ సదాశివాయ’ శ్రీమన్-మహాదేవా నమః’ ||

మో హిర’ణ్య బాహవే సేనాన్యే’ దిశాం పత’యేమో నమో’ వృక్షేభ్యో హరి’కేశేభ్యః పశూనాం పత’యేమో నమః’ స్పింజ’రా త్విషీ’మతే పథీనాం పత’యేమో నమో’ బభ్లుశాయ’ వివ్యాధినే‌உన్నా’నాం పత’యేమోమో హరి’కేశాయోపవీతినే’ పుష్టానాం పత’యేమో నమో’ వస్య’ హేత్యై జగ’తాం పత’యేమో నమో’ రుద్రాయా’తతావినే క్షేత్రా’ణాం పత’యేమో నమః’ సూతాయాహం’త్యా వనా’నాం పత’యేమోమో రోహి’తాయ స్థపత’యే వృక్షాణాం పత’యేమో నమో’ ంత్రిణే’ వాణిజా కక్షా’ణాం పత’యేమో నమో’ భుంతయే’ వారివస్కృతా-యౌష’ధీనాం పత’యేమో నమ’ చ్చైర్-ఘో’షాయాక్రందయ’తే పత్తీనాం పత’యేమో నమః’ కృత్స్నవీతా ధావ’తే సత్త్వ’నాం పత’యే నమః’ || 2 ||

మః సహ’మానాయ నివ్యాధిన’ ఆవ్యాధినీ’నాం పత’యే నమో నమః’ కకుభాయ’ నింగిణే” స్తేనానాం పత’యేమో నమో’ నింగిణ’ ఇషుధిమతే’ తస్క’రాణాం పత’యేమోమో వంచ’తే పరివంచ’తే స్తాయూనాం పత’యేమో నమో’ నిచేరవే’ పరిరాయార’ణ్యానాం పత’యేమో నమః’ సృకావిభ్యో జిఘాగ్‍మ్’సద్భ్యో ముష్ణతాం పత’యేమో నమో’‌உసిద్భ్యోక్తంచర’ద్భ్యః ప్రకృంతానాం పత’యేమో నమ’ ఉష్ణీషినే’ గిరిరాయ’ కులుంచానాం పత’యేమో ఇషు’మద్భ్యో ధన్వావిభ్య’శ్చ వోమో నమ’ ఆతన్-వానేభ్యః’ ప్రతిదధా’నేభ్యశ్చ వోమో నమ’ చ్ఛ’ద్భ్యో విసృజద్-భ్య’శ్చ వోమో నమో‌உస్స’ద్భ్యో విద్య’ద్-భ్యశ్చ వోమో ఆసీ’నేభ్యః శయా’నేభ్యశ్చ వోమో నమః’ స్వద్భ్యో జాగ్ర’ద్-భ్యశ్చ వోమోస్తిష్ఠ’ద్భ్యో ధావ’ద్-భ్యశ్చ వోమో నమః’ భాభ్యః’ భాప’తిభ్యశ్చ వోమోమోశ్వేభ్యో‌உశ్వ’పతిభ్యశ్చ వో నమః’ || 3 ||

నమ’ ఆవ్యాధినీ”భ్యో వివిధ్య’ంతీభ్యశ్చ వోమో ఉగ’ణాభ్యస్తృగం-తీభ్యశ్చ’ వోమో నమో’ గృత్సేభ్యో’ గృత్సప’తిభ్యశ్చ వోమోమో వ్రాతే”భ్యో వ్రాత’పతిభ్యశ్చ వోమో నమో’ ణేభ్యో’ ణప’తిభ్యశ్చ వోమోమో విరూ’పేభ్యో విశ్వరూ’పేభ్యశ్చ వోమో నమో’ మద్భ్యః’, క్షుల్లకేభ్య’శ్చ వోమో నమో’ థిభ్యో‌உరథేభ్య’శ్చ వోమోమో రథే”భ్యో రథ’పతిభ్యశ్చ వోమో నమః’ సేనా”భ్యః సేనానిభ్య’శ్చ వోమో నమః’, క్షత్తృభ్యః’ సంగ్రహీతృభ్య’శ్చ వోమోస్తక్ష’భ్యో రథకారేభ్య’శ్చ వో నమో’ నమః కులా’లేభ్యః ర్మారే”భ్యశ్చ వోమో నమః’ పుంజిష్టే”భ్యో నిషాదేభ్య’శ్చ వోమో నమః’ ఇషుకృద్భ్యో’ ధన్వకృద్-భ్య’శ్చ వోమో నమో’ మృయుభ్యః’ శ్వనిభ్య’శ్చ వోమోమః శ్వభ్యః శ్వప’తిభ్యశ్చ వో నమః’ || 4 ||

నమో’ వాయ’ చ రుద్రాయ’ నమః’ ర్వాయ’ చ పశుపత’యే మో నీల’గ్రీవాయ చ శితికంఠా’య నమః’ కర్ధినే’ వ్యు’ప్తకేశాయ నమః’ సహస్రాక్షాయ’ చ తధ’న్వనే నమో’ గిరిశాయ’ చ శిపివిష్టాయ’ నమో’ మీఢుష్ట’మా చేషు’మతే నమో” హ్రస్వాయ’ చ వానాయ’ నమో’ బృతే వర్షీ’యసే నమో’ వృద్ధాయ’ చ ంవృధ్వ’నే మో అగ్రి’యాయ చ ప్రమాయ’ నమ’ శవే’ చాజిరాయ’ మః శీఘ్రి’యాయ శీభ్యా’య నమ’ ర్మ్యా’య చావస్వన్యా’య నమః’ స్త్రోస్యా’య ద్వీప్యా’య చ || 5 ||

నమో” జ్యేష్ఠాయ’ చ కనిష్ఠాయ’ నమః’ పూర్వజాయ’ చాపజాయ’ నమో’ మధ్యమాయ’ చాపల్భాయ’ నమో’ జన్యా’య బుధ్ని’యాయ నమః’ సోభ్యా’య చ ప్రతిర్యా’య మో యామ్యా’య క్షేమ్యా’య నమ’ ఉర్వర్యా’య ఖల్యా’య మః శ్లోక్యా’య చా‌உవసాన్యా’య మో వన్యా’య కక్ష్యా’య నమః’ శ్రవాయ’ చ ప్రతిశ్రవాయ’ నమ’ శుషే’ణాయ చాశుర’థాయ మః శూరా’య చావభిందతే నమో’ ర్మిణే’ చ వరూధినే’ నమో’ బిల్మినే’ చ కచినే’ నమః’ శ్రుతాయ’ చ శ్రుతసే’నా చ || 6 ||

నమో’ దుందుభ్యా’య చాహన్యా’య నమో’ ధృష్ణవే’ చ ప్రమృశాయ’ నమో’ దూతాయ’ చ ప్రహి’తాయ నమో’ నింగిణే’ చేషుధిమతే’ నమ’స్-తీక్ష్ణేష’వే చాయుధినే’ నమః’ స్వాయుధాయ’ చ సుధన్వ’నే మః స్రుత్యా’య పథ్యా’య నమః’ కాట్యా’య చ నీప్యా’య మః సూద్యా’య చ సస్యా’య నమో’ నాద్యాయ’ చ వైంతాయ’ మః కూప్యా’య చాట్యా’య మో వర్ష్యా’య చార్ష్యాయ’ నమో’ మేఘ్యా’య చ విద్యుత్యా’య నమ ధ్రియా’య చాప్యా’య మో వాత్యా’య రేష్మి’యాయ నమో’ వాస్తవ్యా’య చ వాస్తుపాయ’ చ || 7 ||

మః సోమా’య చ రుద్రాయ’ నమ’స్తామ్రాయ’ చారుణాయ’ నమః’ ంగాయ’ చ పశుపత’యే నమ’ గ్రాయ’ చ భీమాయ’ నమో’ అగ్రేధాయ’ చ దూరేధాయ’ నమో’ ంత్రే హనీ’యసే నమో’ వృక్షేభ్యో హరి’కేశేభ్యో నమ’స్తారా నమ’శ్శంభవే’ చ మయోభవే’ నమః’ శంరాయ’ చ మయస్కరాయ’ నమః’ శివాయ’ చ శివత’రాయ స్తీర్థ్యా’య కూల్యా’య నమః’ పార్యా’య చావార్యా’య నమః’ ప్రతర’ణాయ చోత్తర’ణాయ నమ’ ఆతార్యా’య చాలాద్యా’య మః శష్ప్యా’య ఫేన్యా’య నమః’ సిత్యా’య చ ప్రవాహ్యా’య చ || 8 ||

నమ’ ఇరిణ్యా’య చ ప్రథ్యా’య నమః’ కిగ్ంశిలాయ’ క్షయ’ణాయ నమః’ కర్దినే’ పుస్తయే’ మో గోష్ఠ్యా’య గృహ్యా’య స్-తల్ప్యా’య గేహ్యా’య నమః’ కాట్యా’య చ గహ్వరేష్ఠాయ’ నమో” హృయ్యా’య చ నివేష్ప్యా’య నమః’ పాగ్‍మ్ వ్యా’య చ రస్యా’య మః శుష్క్యా’య చ హరిత్యా’య మో లోప్యా’య చోప్యా’య నమ’ ర్మ్యా’య చ సూర్మ్యా’య నమః’ ర్ణ్యాయ చ పర్ణద్యా’య నమో’‌உపగురమా’ణాయ చాభిఘ్నతే నమ’ ఆఖ్ఖితే ప్రఖ్ఖితే నమో’ వః కిరికేభ్యో’ దేవానాగ్ం హృద’యేభ్యో నమో’ విక్షీకేభ్యో నమో’ విచిన్వత్-కేభ్యో నమ’ ఆనిర్ తేభ్యో నమ’ ఆమీత్-కేభ్యః’ || 9 ||

ద్రాపే అంధ’సస్పతే దరి’ద్రన్-నీల’లోహిత | షాం పురు’షాణామేషాం ప’శూనాం మా భేర్మా‌உరో మో ఏ’షాం కింనామ’మత్ | యా తే’ రుద్ర శివా నూః శివా విశ్వాహ’భేషజీ | శివా రుద్రస్య’ భేజీ తయా’ నో మృడ జీవసే” || మాగ్‍మ్ రుద్రాయ’ వసే’ కర్దినే” క్షయద్వీ’రా ప్రభ’రామహే తిమ్ | యథా’ నః శమస’ద్ ద్విదే చతు’ష్పదే విశ్వం’ పుష్టం గ్రామే’ స్మిన్ననా’తురమ్ | మృడా నో’ రుద్రోనో మయ’స్కృధి క్షయద్వీ’రా నమ’సా విధేమ తే | యచ్ఛం యోశ్చ మను’రాజే పితా తద’శ్యా తవ’ రుద్ర ప్రణీ’తౌ | మా నో’ హాంత’ముత మా నో’ అర్భకం మా ఉక్ష’ంతముత మా న’ ఉక్షితమ్ | మా నో’‌உవధీః పిరం మోత మాతరం’ ప్రియా మా న’స్తనువో’ రుద్ర రీరిషః | మా న’స్తోకే తన’యే మా ఆయు’షి మా నో గోషు మా నో అశ్వే’షు రీరిషః | వీరాన్మా నో’ రుద్ర భామితో‌உవ’ధీర్-విష్మ’ంతో నమ’సా విధేమ తే | రాత్తే’ గోఘ్న త పూ’రుఘ్నే క్షయద్వీ’రాయ సుమ్-నస్మే తే’ అస్తు | రక్షా’ చ నో అధి’ చ దేవ బ్రూహ్యథా’ చ నః శర్మ’ యచ్ఛ ద్విబర్హా”ః | స్తుహి శ్రుతం గ’ర్తదం యువా’నం మృగన్న భీమము’పంతుముగ్రమ్ | మృడా జ’రిత్రే రు’ద్ర స్తవా’నో న్యంతే’ స్మన్నివ’పంతు సేనా”ః | పరి’ణో రుద్రస్య’ హేతిర్-వృ’ణక్తు పరి’ త్వేషస్య’ దుర్మతి ర’ఘాయోః | అవ’ స్థిరా ఘవ’ద్-భ్యస్-తనుష్వ మీఢ్-వ’స్తోకా తన’యాయ మృడయ | మీఢు’ష్ట శివ’మత శివో నః’ సుమనా’ భవ | మే వృక్ష ఆయు’ధన్నిధా కృత్తిం వసా’ ఆచ’ పినా’కం బిభ్రదాగ’హి | వికి’రి విలో’హి నమ’స్తే అస్తు భగవః | యాస్తే’ హస్రగ్‍మ్’ హేయోన్యస్మన్-నిపంతు తాః | హస్రా’ణి సహస్రధా బా’హువోస్తవ’ హేతయః’ | తాసామీశా’నో భగవః పరాచీనా ముఖా’ కృధి || 10 ||

హస్రా’ణి సహస్రశో యే రుద్రా అధి భూమ్యా”మ్ | తేషాగ్‍మ్’ సహస్రయోనే‌உవధన్వా’ని తన్మసి | స్మిన్-మ’త్-య’ర్ణవే”‌உంతరి’క్షే వా అధి’ | నీల’గ్రీవాః శితికంఠా”ః ర్వా ధః, క్ష’మారాః | నీల’గ్రీవాః శితింఠా దివగ్‍మ్’ రుద్రా ఉప’శ్రితాః | యే వృక్షేషు’ స్పింజ’రా నీల’గ్రీవా విలో’హితాః | యే భూతానామ్-అధి’పతయో విశిఖాసః’ కర్ది’నః | యే అన్నే’షు వివిధ్య’ంతి పాత్రే’షు పిబ’తో జనాన్’ | యే థాం ప’థిరక్ష’య ఐలబృదా’ వ్యుధః’ | యే తీర్థాని’ ప్రచర’ంతి సృకావ’ంతో నింగిణః’ | య తావ’ంతశ్చ భూయాగ్‍మ్’సశ్చ దిశో’ రుద్రా వి’తస్థిరే | తేషాగ్‍మ్’ సహస్రయోనే‌உవధన్వా’ని తన్మసి | నమో’ రుధ్రేభ్యో యే పృ’థివ్యాం యే”‌உంతరి’క్షే యే దివి యేషాన్నం వాతో’ ర్-మిష’స్-తేభ్యో ప్రాచీర్దశ’ దక్షిణా దశ’ ప్రతీచీర్-దశో-దీ’చీర్-దశోర్ధ్వాస్-తేభ్యోస్తే నో’ మృడయంతు తే యం ద్విష్మో యశ్చ’ నో ద్వేష్టి తం వో జంభే’ దధామి || 11 ||

త్ర్యం’బకం యజామహే సుంధిం పు’ష్టివర్ధ’నమ్ | ర్వారుకమి’ బంధ’నాన్-మృత్యో’ర్-ముక్షీ మా‌உమృతా”త్ | యో రుద్రో గ్నౌ యో ప్సు య ఓష’ధీషు యో రుద్రో విశ్వా భువ’నా వివే తస్మై’ రుద్రా నమో’ అస్తు | తము’ ష్టుహి యః స్విషుః సున్వా యో విశ్వ’స్య క్షయ’తి భేజస్య’ | యక్ష్వా”హే సౌ”మసాయ’ రుద్రం నమో”భిర్-దేవమసు’రం దువస్య | యం మేస్తో భగ’వాయం మే భగ’వత్తరః | యం మే” విశ్వభే”షజో‌உయగ్‍మ్ శివాభి’మర్శనః | యే తే’ హస్ర’యుతం పాశా మృత్యో మర్త్యా’ హంత’వే | తాన్ ఙ్ఞస్య’ మాయార్వానవ’ యజామహే | మృత్యవే స్వాహా’ మృత్యవే స్వాహా” | ప్రాణానాం గ్రంథిరసి రుద్రో మా’ విశాంతకః | తేనాన్నేనా”ప్యాస్వ ||
ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ విష్ణవే మృత్యు’ర్మే పాహి ||

సదాశివోమ్ |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’

Read Related Stotrams:

– శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసమ్

– శ్రీ రుద్రం చమకమ్

– పురుష సూక్తమ్

– దుర్గా సూక్తమ్

– శాంతి మంత్రమ్

Your Comments

8 Comments so far

 1. Pv_anirudh says:

  a superb compilation

 2. Admin Websphere says:

  మంచి ప్రయత్నం!!
  సంస్కృతశ్లోకాలను తెలుగులో ఓ చోట పెట్టాలనే అభిలాషతో http://sanskritdocuments.org/telugu అనే ఓ అంతర్జాల లంకెని రూపొందించాము. మీరూ అందు పాల్గొన దలచిన ఆ సైటులో ఉన్న ఈమెయిలుకి ఓ వేగు పంపవచ్చు
  శుభమ్

 3. Subrahmanyam Gorthi says:

  This is a great service. I heartily appreciate your efforts. May the almighty bestow His grace on all of us.

 4. Hari says:

  Also kindly let us know the telugu meaning for Rudram Namkam & Chamakam…
  you can reach me @ ch.hk05@gmail.com

 5. krishna says:

  this is a great work .
  thanks for putting them together and making it easy for us.

 6. Yeshwanth Nag says:

  Thank u very much for this stuff … Telling thanks is not enough for this … And one more request only if u ppl can do … I want to know the meaning of this manthras also … I will try to give u meaning in Telugu if I find any .

 7. Ram says:

  We are so thankful to all of you .
  God Bless You .
  With regards,
  Ram Turlapati .


Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics