Tamil

Sri Rudram Namakam – Tamil

Comments Off on Sri Rudram Namakam – Tamil 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ஶ்ரீ ருத்ர ப்ரஶ்னஃ

க்றுஷ்ண யஜுர்வேதீய தைத்திரீய ஸம்ஹிதா
சதுர்தம் வைஶ்வதேவம் காண்டம் பம்சமஃ ப்ரபாடகஃ

ஓம் னமோ பகவதே’ ருத்ராய ||
னம’ஸ்தே ருத்ர ன்யவ’ தோ இஷ’வே னமஃ’ | னம’ஸ்தே அஸ்து தன்வ’னே பாஹுப்யா’முதே னமஃ’ | யா இஷுஃ’ ஶிவத’மா ஶிவம் பூவ’ தே தனுஃ’ | ஶிவா ஶ’வ்யா’ யா த தயா’ னோ ருத்ர ம்றுடய | யா தே’ ருத்ர ஶிவா னூரகோரா‌உபா’பகாஶினீ | தயா’ னஸ்தனுவா ஶன்த’மயா கிரி’ஶம்தாபிசா’கஶீஹி | யாமிஷும்’ கிரிஶம்ஸ்தே பிர்ஷ்யஸ்த’வே | ஶிவாம் கி’ரித்ர தாம் கு’ரு மா ஹிக்ம்’ஸீஃ புரு’ஷம் ஜக’த்| ஶிவே வச’ஸா த்வா கிரிஶாச்சா’வதாமஸி | யதா’ னஃர்வமிஜ்ஜக’தக்ஷ்மக்‍ம் ஸுனா அஸ’த் | அத்ய’வோசததிக்தா ப்ர’மோ தைவ்யோ’ பிஷக் | அஹீக்’‍ஶ்ச ஸர்வாம்”ம்பன்த்ஸர்வா”ஶ்ச யாதுதான்யஃ’ | ஸௌ யஸ்தாம்ரோ அ’ருப்ருஃ ஸு’ம்களஃ’ | யே சேமாக்‍ம் ருத்ரா பிதோ’ திக்ஷு ஶ்ரிதாஃ ஸ’ஹஸ்ரஶோ‌உவைஷாக்ம் ஹேட’ ஈமஹே | ஸௌ யோ’‌உவஸர்ப’தி னீல’க்ரீவோ விலோ’ஹிதஃ | தைனம்’ கோபா அ’த்றுன்-னத்று’ஶன்-னுதஹார்யஃ’ | தைனம் விஶ்வா’ பூதானித்றுஷ்டோ ம்று’டயாதி னஃ | னமோ’ அஸ்து னீல’க்ரீவாய ஸஹஸ்ராக்ஷா மீடுஷே” | அதோ யே அ’ஸ்ய ஸத்வா’னோ‌உஹம் தேப்யோ’‌உகன்னமஃ’ | ப்ரமும்’ தன்வ’ஸ்-த்வமுயோரார்த்னி’ யோர்ஜ்யாம் | யாஶ்ச தேஸ்த இஷ’வஃரா தா ப’கவோ வப | த்யனுஸ்த்வக்‍ம் ஸஹ’ஸ்ராக்ஷ ஶதே’ஷுதே | னிஶீர்ய’ ல்யானாம் முகா’ ஶிவோ னஃ’ ஸுமனா’ பவ | விஜ்யம் தனுஃ’ கர்தினோ விஶ’ல்யோ பாண’வாக்ம் த | அனே’ன்-னஸ்யேஷ’வ புர’ஸ்ய னிம்கதிஃ’ | யா தே’ ஹேதிர்-மீ’டுஷ்ட ஹஸ்தே’ பூவ’ தே தனுஃ’ | தயா‌உஸ்மான், விஶ்வஸ்-த்வம’க்ஷ்மயா பரி’ப்புஜ | னம’ஸ்தே ஸ்த்வாயுதாயானா’ததாய த்றுஷ்ணவே” | பாப்யா’முதே னமோ’ பாஹுப்யாம் தன்வ’னே | பரி’ தே தன்வ’னோ ஹேதிஸ்மான்-வ்று’ணக்து விஶ்வதஃ’ | அதோ ய இ’ஷுதிஸ்தவாரே ஸ்மன்னிதே’ஹி தம் || 1 ||

ஶம்ப’வே னமஃ’ | னம’ஸ்தே அஸ்து பகவன்-விஶ்வேஶ்வராய’ மஹாதேவாய’ த்ர்யம்பகாய’ த்ரிபுரான்தகாய’ த்ரிகாக்னிகாலாய’ காலாக்னிருத்ராய’ னீகண்டாய’ ம்றுத்யும்யாய’ ஸர்வேஶ்வ’ராய’ ஸதாஶிவாய’ ஶ்ரீமன்-மஹாதேவா னமஃ’ ||

மோ ஹிர’ண்ய பாஹவே ஸேனான்யே’ திஶாம் பத’யேமோ னமோ’ வ்றுக்ஷேப்யோ ஹரி’கேஶேப்யஃ பஶூனாம் பத’யேமோ னமஃ’ ஸ்பிம்ஜ’ரா த்விஷீ’மதே பதீனாம் பத’யேமோ னமோ’ பப்லுஶாய’ விவ்யாதினே‌உன்னா’னாம் பத’யேமோமோ ஹரி’கேஶாயோபவீதினே’ புஷ்டானாம் பத’யேமோ னமோ’ வஸ்ய’ ஹேத்யை ஜக’தாம் பத’யேமோ னமோ’ ருத்ராயா’ததாவினே க்ஷேத்ரா’ணாம் பத’யேமோ னமஃ’ ஸூதாயாஹம்’த்யா வனா’னாம் பத’யேமோமோ ரோஹி’தாய ஸ்தபத’யே வ்றுக்ஷாணாம் பத’யேமோ னமோ’ ம்த்ரிணே’ வாணிஜா கக்ஷா’ணாம் பத’யேமோ னமோ’ பும்தயே’ வாரிவஸ்க்றுதா-யௌஷ’தீனாம் பத’யேமோ னம’ ச்சைர்-கோ’ஷாயாக்ரன்தய’தே பத்தீனாம் பத’யேமோ னமஃ’ க்றுத்ஸ்னவீதா தாவ’தே ஸத்த்வ’னாம் பத’யே னமஃ’ || 2 ||

மஃ ஸஹ’மானாய னிவ்யாதின’ ஆவ்யாதினீ’னாம் பத’யே னமோ னமஃ’ ககுபாய’ னிம்கிணே” ஸ்தேனானாம் பத’யேமோ னமோ’ னிம்கிண’ இஷுதிமதே’ தஸ்க’ராணாம் பத’யேமோமோ வம்ச’தே பரிவம்ச’தே ஸ்தாயூனாம் பத’யேமோ னமோ’ னிசேரவே’ பரிராயார’ண்யானாம் பத’யேமோ னமஃ’ ஸ்றுகாவிப்யோ ஜிகாக்ம்’ஸத்ப்யோ முஷ்ணதாம் பத’யேமோ னமோ’‌உஸித்ப்யோக்தம்சர’த்ப்யஃ ப்ரக்றுன்தானாம் பத’யேமோ னம’ உஷ்ணீஷினே’ கிரிராய’ குலும்சானாம் பத’யேமோ இஷு’மத்ப்யோ தன்வாவிப்ய’ஶ்ச வோமோ னம’ ஆதன்-வானேப்யஃ’ ப்ரதிததா’னேப்யஶ்ச வோமோ னம’ ச்ச’த்ப்யோ விஸ்றுஜத்-ப்ய’ஶ்ச வோமோ னமோ‌உஸ்ஸ’த்ப்யோ வித்ய’த்-ப்யஶ்ச வோமோ ஆஸீ’னேப்யஃ ஶயா’னேப்யஶ்ச வோமோ னமஃ’ ஸ்வத்ப்யோ ஜாக்ர’த்-ப்யஶ்ச வோமோஸ்திஷ்ட’த்ப்யோ தாவ’த்-ப்யஶ்ச வோமோ னமஃ’ பாப்யஃ’ பாப’திப்யஶ்ச வோமோமோஶ்வேப்யோ‌உஶ்வ’பதிப்யஶ்ச வோ னமஃ’ || 3 ||

னம’ ஆவ்யாதினீ”ப்யோ விவித்ய’ன்தீப்யஶ்ச வோமோ உக’ணாப்யஸ்த்றுகம்-தீப்யஶ்ச’ வோமோ னமோ’ க்றுத்ஸேப்யோ’ க்றுத்ஸப’திப்யஶ்ச வோமோமோ வ்ராதே”ப்யோ வ்ராத’பதிப்யஶ்ச வோமோ னமோ’ ணேப்யோ’ ணப’திப்யஶ்ச வோமோமோ விரூ’பேப்யோ விஶ்வரூ’பேப்யஶ்ச வோமோ னமோ’ மத்ப்யஃ’, க்ஷுல்லகேப்ய’ஶ்ச வோமோ னமோ’ திப்யோ‌உரதேப்ய’ஶ்ச வோமோமோ ரதே”ப்யோ ரத’பதிப்யஶ்ச வோமோ னமஃ’ ஸேனா”ப்யஃ ஸேனானிப்ய’ஶ்ச வோமோ னமஃ’, க்ஷத்த்றுப்யஃ’ ஸம்க்ரஹீத்றுப்ய’ஶ்ச வோமோஸ்தக்ஷ’ப்யோ ரதகாரேப்ய’ஶ்ச வோ னமோ’ னமஃ குலா’லேப்யஃ ர்மாரே”ப்யஶ்ச வோமோ னமஃ’ பும்ஜிஷ்டே”ப்யோ னிஷாதேப்ய’ஶ்ச வோமோ னமஃ’ இஷுக்றுத்ப்யோ’ தன்வக்றுத்-ப்ய’ஶ்ச வோமோ னமோ’ ம்றுயுப்யஃ’ ஶ்வனிப்ய’ஶ்ச வோமோமஃ ஶ்வப்யஃ ஶ்வப’திப்யஶ்ச வோ னமஃ’ || 4 ||

னமோ’ வாய’ ச ருத்ராய’ னமஃ’ ர்வாய’ ச பஶுபத’யே மோ னீல’க்ரீவாய ச ஶிதிகம்டா’ய னமஃ’ கர்தினே’ வ்யு’ப்தகேஶாய னமஃ’ ஸஹஸ்ராக்ஷாய’ ச தத’ன்வனே னமோ’ கிரிஶாய’ ச ஶிபிவிஷ்டாய’ னமோ’ மீடுஷ்ட’மா சேஷு’மதே னமோ” ஹ்ரஸ்வாய’ ச வானாய’ னமோ’ ப்றுதே வர்ஷீ’யஸே னமோ’ வ்றுத்தாய’ ச ம்வ்றுத்வ’னே மோ அக்ரி’யாய ச ப்ரமாய’ னம’ ஶவே’ சாஜிராய’ மஃ ஶீக்ரி’யாய ஶீப்யா’ய னம’ ர்ம்யா’ய சாவஸ்வன்யா’ய னமஃ’ ஸ்த்ரோஸ்யா’ய த்வீப்யா’ய ச || 5 ||

னமோ” ஜ்யேஷ்டாய’ ச கனிஷ்டாய’ னமஃ’ பூர்வஜாய’ சாபஜாய’ னமோ’ மத்யமாய’ சாபல்பாய’ னமோ’ ஜன்யா’ய புத்னி’யாய னமஃ’ ஸோப்யா’ய ச ப்ரதிர்யா’ய மோ யாம்யா’ய க்ஷேம்யா’ய னம’ உர்வர்யா’ய கல்யா’ய மஃ ஶ்லோக்யா’ய சா‌உவஸான்யா’ய மோ வன்யா’ய கக்ஷ்யா’ய னமஃ’ ஶ்ரவாய’ ச ப்ரதிஶ்ரவாய’ னம’ ஶுஷே’ணாய சாஶுர’தாய மஃ ஶூரா’ய சாவபின்ததே னமோ’ ர்மிணே’ ச வரூதினே’ னமோ’ பில்மினே’ ச கசினே’ னமஃ’ ஶ்ருதாய’ ச ஶ்ருதஸே’னா ச || 6 ||

னமோ’ தும்துப்யா’ய சாஹன்யா’ய னமோ’ த்றுஷ்ணவே’ ச ப்ரம்றுஶாய’ னமோ’ தூதாய’ ச ப்ரஹி’தாய னமோ’ னிம்கிணே’ சேஷுதிமதே’ னம’ஸ்-தீக்ஷ்ணேஷ’வே சாயுதினே’ னமஃ’ ஸ்வாயுதாய’ ச ஸுதன்வ’னே மஃ ஸ்ருத்யா’ய பத்யா’ய னமஃ’ காட்யா’ய ச னீப்யா’ய மஃ ஸூத்யா’ய ச ஸஸ்யா’ய னமோ’ னாத்யாய’ ச வைம்தாய’ மஃ கூப்யா’ய சாட்யா’ய மோ வர்ஷ்யா’ய சார்ஷ்யாய’ னமோ’ மேக்யா’ய ச வித்யுத்யா’ய னம த்ரியா’ய சாப்யா’ய மோ வாத்யா’ய ரேஷ்மி’யாய னமோ’ வாஸ்தவ்யா’ய ச வாஸ்துபாய’ ச || 7 ||

மஃ ஸோமா’ய ச ருத்ராய’ னம’ஸ்தாம்ராய’ சாருணாய’ னமஃ’ ம்காய’ ச பஶுபத’யே னம’ க்ராய’ ச பீமாய’ னமோ’ அக்ரேதாய’ ச தூரேதாய’ னமோ’ ன்த்ரே ஹனீ’யஸே னமோ’ வ்றுக்ஷேப்யோ ஹரி’கேஶேப்யோ னம’ஸ்தாரா னம’ஶ்ஶம்பவே’ ச மயோபவே’ னமஃ’ ஶம்ராய’ ச மயஸ்கராய’ னமஃ’ ஶிவாய’ ச ஶிவத’ராய ஸ்தீர்த்யா’ய கூல்யா’ய னமஃ’ பார்யா’ய சாவார்யா’ய னமஃ’ ப்ரதர’ணாய சோத்தர’ணாய னம’ ஆதார்யா’ய சாலாத்யா’ய மஃ ஶஷ்ப்யா’ய பேன்யா’ய னமஃ’ ஸித்யா’ய ச ப்ரவாஹ்யா’ய ச || 8 ||

னம’ இரிண்யா’ய ச ப்ரத்யா’ய னமஃ’ கிக்ம்ஶிலாய’ க்ஷய’ணாய னமஃ’ கர்தினே’ புஸ்தயே’ மோ கோஷ்ட்யா’ய க்றுஹ்யா’ய ஸ்-தல்ப்யா’ய கேஹ்யா’ய னமஃ’ காட்யா’ய ச கஹ்வரேஷ்டாய’ னமோ” ஹ்றுய்யா’ய ச னிவேஷ்ப்யா’ய னமஃ’ பாக்‍ம் வ்யா’ய ச ரஸ்யா’ய மஃ ஶுஷ்க்யா’ய ச ஹரித்யா’ய மோ லோப்யா’ய சோப்யா’ய னம’ ர்ம்யா’ய ச ஸூர்ம்யா’ய னமஃ’ ர்ண்யாய ச பர்ணத்யா’ய னமோ’‌உபகுரமா’ணாய சாபிக்னதே னம’ ஆக்கிதே ப்ரக்கிதே னமோ’ வஃ கிரிகேப்யோ’ தேவானாக்ம் ஹ்றுத’யேப்யோ னமோ’ விக்ஷீகேப்யோ னமோ’ விசின்வத்-கேப்யோ னம’ ஆனிர் தேப்யோ னம’ ஆமீத்-கேப்யஃ’ || 9 ||

த்ராபே அன்த’ஸஸ்பதே தரி’த்ரன்-னீல’லோஹித | ஷாம் புரு’ஷாணாமேஷாம் ப’ஶூனாம் மா பேர்மா‌உரோ மோ ஏ’ஷாம் கிம்னாம’மத் | யா தே’ ருத்ர ஶிவா னூஃ ஶிவா விஶ்வாஹ’பேஷஜீ | ஶிவா ருத்ரஸ்ய’ பேஜீ தயா’ னோ ம்றுட ஜீவஸே” || மாக்‍ம் ருத்ராய’ வஸே’ கர்தினே” க்ஷயத்வீ’ரா ப்ரப’ராமஹே திம் | யதா’ னஃ ஶமஸ’த் த்விதே சது’ஷ்பதே விஶ்வம்’ புஷ்டம் க்ராமே’ ஸ்மின்னனா’துரம் | ம்றுடா னோ’ ருத்ரோனோ மய’ஸ்க்றுதி க்ஷயத்வீ’ரா னம’ஸா விதேம தே | யச்சம் யோஶ்ச மனு’ராஜே பிதா தத’ஶ்யா தவ’ ருத்ர ப்ரணீ’தௌ | மா னோ’ ஹான்த’முத மா னோ’ அர்பகம் மா உக்ஷ’ன்தமுத மா ன’ உக்ஷிதம் | மா னோ’‌உவதீஃ பிரம் மோத மாதரம்’ ப்ரியா மா ன’ஸ்தனுவோ’ ருத்ர ரீரிஷஃ | மா ன’ஸ்தோகே தன’யே மா ஆயு’ஷி மா னோ கோஷு மா னோ அஶ்வே’ஷு ரீரிஷஃ | வீரான்மா னோ’ ருத்ர பாமிதோ‌உவ’தீர்-விஷ்ம’ன்தோ னம’ஸா விதேம தே | ராத்தே’ கோக்ன த பூ’ருக்னே க்ஷயத்வீ’ராய ஸும்-னஸ்மே தே’ அஸ்து | ரக்ஷா’ ச னோ அதி’ ச தேவ ப்ரூஹ்யதா’ ச னஃ ஶர்ம’ யச்ச த்விபர்ஹா”ஃ | ஸ்துஹி ஶ்ருதம் க’ர்ததம் யுவா’னம் ம்றுகன்ன பீமமு’பன்துமுக்ரம் | ம்றுடா ஜ’ரித்ரே ரு’த்ர ஸ்தவா’னோ ன்யன்தே’ ஸ்மன்னிவ’பன்து ஸேனா”ஃ | பரி’ணோ ருத்ரஸ்ய’ ஹேதிர்-வ்று’ணக்து பரி’ த்வேஷஸ்ய’ துர்மதி ர’காயோஃ | அவ’ ஸ்திரா கவ’த்-ப்யஸ்-தனுஷ்வ மீட்-வ’ஸ்தோகா தன’யாய ம்றுடய | மீடு’ஷ்ட ஶிவ’மத ஶிவோ னஃ’ ஸுமனா’ பவ | மே வ்றுக்ஷ ஆயு’தன்னிதா க்றுத்திம் வஸா’ ஆச’ பினா’கம் பிப்ரதாக’ஹி | விகி’ரி விலோ’ஹி னம’ஸ்தே அஸ்து பகவஃ | யாஸ்தே’ ஹஸ்ரக்ம்’ ஹேயோன்யஸ்மன்-னிபன்து தாஃ | ஹஸ்ரா’ணி ஸஹஸ்ரதா பா’ஹுவோஸ்தவ’ ஹேதயஃ’ | தாஸாமீஶா’னோ பகவஃ பராசீனா முகா’ க்றுதி || 10 ||

ஹஸ்ரா’ணி ஸஹஸ்ரஶோ யே ருத்ரா அதி பூம்யா”ம் | தேஷாக்ம்’ ஸஹஸ்ரயோனே‌உவதன்வா’னி தன்மஸி | ஸ்மின்-ம’த்-ய’ர்ணவே”‌உன்தரி’க்ஷே வா அதி’ | னீல’க்ரீவாஃ ஶிதிகண்டா”ஃ ர்வா தஃ, க்ஷ’மாராஃ | னீல’க்ரீவாஃ ஶிதிண்டா திவக்ம்’ ருத்ரா உப’ஶ்ரிதாஃ | யே வ்றுக்ஷேஷு’ ஸ்பிம்ஜ’ரா னீல’க்ரீவா விலோ’ஹிதாஃ | யே பூதானாம்-அதி’பதயோ விஶிகாஸஃ’ கர்தி’னஃ | யே அன்னே’ஷு விவித்ய’ன்தி பாத்ரே’ஷு பிப’தோ ஜனான்’ | யே தாம் ப’திரக்ஷ’ய ஐலப்றுதா’ வ்யுதஃ’ | யே தீர்தானி’ ப்ரசர’ன்தி ஸ்றுகாவ’ன்தோ னிம்கிணஃ’ | ய தாவ’ன்தஶ்ச பூயாக்ம்’ஸஶ்ச திஶோ’ ருத்ரா வி’தஸ்திரே | தேஷாக்ம்’ ஸஹஸ்ரயோனே‌உவதன்வா’னி தன்மஸி | னமோ’ ருத்ரேப்யோ யே ப்று’திவ்யாம் யே”‌உன்தரி’க்ஷே யே திவி யேஷான்னம் வாதோ’ ர்-மிஷ’ஸ்-தேப்யோ ப்ராசீர்தஶ’ தக்ஷிணா தஶ’ ப்ரதீசீர்-தஶோ-தீ’சீர்-தஶோர்த்வாஸ்-தேப்யோஸ்தே னோ’ ம்றுடயன்து தே யம் த்விஷ்மோ யஶ்ச’ னோ த்வேஷ்டி தம் வோ ஜம்பே’ ததாமி || 11 ||

த்ர்யம்’பகம் யஜாமஹே ஸுன்திம் பு’ஷ்டிவர்த’னம் | ர்வாருகமி’ பம்த’னான்-ம்றுத்யோ’ர்-முக்ஷீ மா‌உம்றுதா”த் | யோ ருத்ரோ க்னௌ யோ ப்ஸு ய ஓஷ’தீஷு யோ ருத்ரோ விஶ்வா புவ’னா விவே தஸ்மை’ ருத்ரா னமோ’ அஸ்து | தமு’ ஷ்டுஹி யஃ ஸ்விஷுஃ ஸுன்வா யோ விஶ்வ’ஸ்ய க்ஷய’தி பேஜஸ்ய’ | யக்ஷ்வா”ஹே ஸௌ”மஸாய’ ருத்ரம் னமோ”பிர்-தேவமஸு’ரம் துவஸ்ய | யம் மேஸ்தோ பக’வாயம் மே பக’வத்தரஃ | யம் மே” விஶ்வபே”ஷஜோ‌உயக்‍ம் ஶிவாபி’மர்ஶனஃ | யே தே’ ஹஸ்ர’யுதம் பாஶா ம்றுத்யோ மர்த்யா’ ஹன்த’வே | தான் ஜ்ஞஸ்ய’ மாயார்வானவ’ யஜாமஹே | ம்றுத்யவே ஸ்வாஹா’ ம்றுத்யவே ஸ்வாஹா” | ப்ராணானாம் க்ரன்திரஸி ருத்ரோ மா’ விஶான்தகஃ | தேனான்னேனா”ப்யாஸ்வ ||
ஓம் னமோ பகவதே ருத்ராய விஷ்ணவே ம்றுத்யு’ர்மே பாஹி ||

ஸதாஶிவோம் |

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’

Read Related Stotrams:

– ஶ்ரீ ருத்ரம் லகுன்யாஸம்

– ஶ்ரீ ருத்ரம் சமகம்

– புருஷ ஸூக்தம்

– துர்கா ஸூக்தம்

– ஶான்தி மம்த்ரம்

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics