Kannada

Sri Rudram Namakam – Kannada

4 Comments 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 
ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಪ್ರಶ್ನಃ

ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದೀಯ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತಾ
ಚತುರ್ಥಂ ವೈಶ್ವದೇವಂ ಕಾಂಡಮ್ ಪಂಚಮಃ ಪ್ರಪಾಠಕಃ

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ’ ರುದ್ರಾಯ ||
ನಮ’ಸ್ತೇ ರುದ್ರ ನ್ಯವ’ ತೋ ಇಷ’ವೇ ನಮಃ’ | ನಮ’ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಧನ್ವ’ನೇ ಬಾಹುಭ್ಯಾ’ಮುತೇ ನಮಃ’ | ಯಾ ಇಷುಃ’ ಶಿವತ’ಮಾ ಶಿವಂ ಭೂವ’ ತೇ ಧನುಃ’ | ಶಿವಾ ಶ’ವ್ಯಾ’ ಯಾ ತ ತಯಾ’ ನೋ ರುದ್ರ ಮೃಡಯ | ಯಾ ತೇ’ ರುದ್ರ ಶಿವಾ ನೂರಘೋರಾ‌உಪಾ’ಪಕಾಶಿನೀ | ತಯಾ’ ನಸ್ತನುವಾ ಶಂತ’ಮಯಾ ಗಿರಿ’ಶಂತಾಭಿಚಾ’ಕಶೀಹಿ | ಯಾಮಿಷುಂ’ ಗಿರಿಶಂಸ್ತೇ ಬಿರ್ಷ್ಯಸ್ತ’ವೇ | ಶಿವಾಂ ಗಿ’ರಿತ್ರ ತಾಂ ಕು’ರು ಮಾ ಹಿಗ್‍ಮ್’ಸೀಃ ಪುರು’ಷಂ ಜಗ’ತ್| ಶಿವೇ ವಚ’ಸಾ ತ್ವಾ ಗಿರಿಶಾಚ್ಛಾ’ವದಾಮಸಿ | ಯಥಾ’ ನಃರ್ವಮಿಜ್ಜಗ’ದಕ್ಷ್ಮಗ್‍ಮ್ ಸುನಾ ಅಸ’ತ್ | ಅಧ್ಯ’ವೋಚದಧಿಕ್ತಾ ಪ್ರ’ಮೋ ದೈವ್ಯೋ’ ಭಿಷಕ್ | ಅಹೀಗ್’‍ಶ್ಚ ಸರ್ವಾಂ”ಂಭಂತ್ಸರ್ವಾ”ಶ್ಚ ಯಾತುಧಾನ್ಯಃ’ | ಸೌ ಯಸ್ತಾಮ್ರೋ ಅ’ರುಭ್ರುಃ ಸು’ಂಗಳಃ’ | ಯೇ ಚೇಮಾಗ್‍ಮ್ ರುದ್ರಾ ಭಿತೋ’ ದಿಕ್ಷು ಶ್ರಿತಾಃ ಸ’ಹಸ್ರಶೋ‌உವೈಷಾಗ್ ಹೇಡ’ ಈಮಹೇ | ಸೌ ಯೋ’‌உವಸರ್ಪ’ತಿ ನೀಲ’ಗ್ರೀವೋ ವಿಲೋ’ಹಿತಃ | ತೈನಂ’ ಗೋಪಾ ಅ’ದೃನ್-ನದೃ’ಶನ್-ನುದಹಾರ್ಯಃ’ | ತೈನಂ ವಿಶ್ವಾ’ ಭೂತಾನಿದೃಷ್ಟೋ ಮೃ’ಡಯಾತಿ ನಃ | ನಮೋ’ ಅಸ್ತು ನೀಲ’ಗ್ರೀವಾಯ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾ ಮೀಢುಷೇ” | ಅಥೋ ಯೇ ಅ’ಸ್ಯ ಸತ್ವಾ’ನೋ‌உಹಂ ತೇಭ್ಯೋ’‌உಕನ್ನಮಃ’ | ಪ್ರಮುಂ’ ಧನ್ವ’ಸ್-ತ್ವಮುಯೋರಾರ್ತ್ನಿ’ ಯೋರ್ಜ್ಯಾಮ್ | ಯಾಶ್ಚ ತೇಸ್ತ ಇಷ’ವಃರಾ ತಾ ಭ’ಗವೋ ವಪ | ತ್ಯನುಸ್ತ್ವಗ್‍ಮ್ ಸಹ’ಸ್ರಾಕ್ಷ ಶತೇ’ಷುಧೇ | ನಿಶೀರ್ಯ’ ಲ್ಯಾನಾಂ ಮುಖಾ’ ಶಿವೋ ನಃ’ ಸುಮನಾ’ ಭವ | ವಿಜ್ಯಂ ಧನುಃ’ ಕರ್ದಿನೋ ವಿಶ’ಲ್ಯೋ ಬಾಣ’ವಾಗ್ಮ್ ತ | ಅನೇ’ನ್-ನಸ್ಯೇಷ’ವ ಭುರ’ಸ್ಯ ನಿಂಗಥಿಃ’ | ಯಾ ತೇ’ ಹೇತಿರ್-ಮೀ’ಡುಷ್ಟ ಹಸ್ತೇ’ ಭೂವ’ ತೇ ಧನುಃ’ | ತಯಾ‌உಸ್ಮಾನ್, ವಿಶ್ವಸ್-ತ್ವಮ’ಕ್ಷ್ಮಯಾ ಪರಿ’ಬ್ಭುಜ | ನಮ’ಸ್ತೇ ಸ್ತ್ವಾಯುಧಾಯಾನಾ’ತತಾಯ ಧೃಷ್ಣವೇ” | ಭಾಭ್ಯಾ’ಮುತೇ ನಮೋ’ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಧನ್ವ’ನೇ | ಪರಿ’ ತೇ ಧನ್ವ’ನೋ ಹೇತಿಸ್ಮಾನ್-ವೃ’ಣಕ್ತು ವಿಶ್ವತಃ’ | ಅಥೋ ಯ ಇ’ಷುಧಿಸ್ತವಾರೇ ಸ್ಮನ್ನಿಧೇ’ಹಿ ತಮ್ || 1 ||

ಶಂಭ’ವೇ ನಮಃ’ | ನಮ’ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್-ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ’ ಮಹಾದೇವಾಯ’ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ’ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ’ ತ್ರಿಕಾಗ್ನಿಕಾಲಾಯ’ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ’ ನೀಕಂಠಾಯ’ ಮೃತ್ಯುಂಯಾಯ’ ಸರ್ವೇಶ್ವ’ರಾಯ’ ಸದಾಶಿವಾಯ’ ಶ್ರೀಮನ್-ಮಹಾದೇವಾ ನಮಃ’ ||

ಮೋ ಹಿರ’ಣ್ಯ ಬಾಹವೇ ಸೇನಾನ್ಯೇ’ ದಿಶಾಂ ಪತ’ಯೇಮೋ ನಮೋ’ ವೃಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ಹರಿ’ಕೇಶೇಭ್ಯಃ ಪಶೂನಾಂ ಪತ’ಯೇಮೋ ನಮಃ’ ಸ್ಪಿಂಜ’ರಾ ತ್ವಿಷೀ’ಮತೇ ಪಥೀನಾಂ ಪತ’ಯೇಮೋ ನಮೋ’ ಬಭ್ಲುಶಾಯ’ ವಿವ್ಯಾಧಿನೇ‌உನ್ನಾ’ನಾಂ ಪತ’ಯೇಮೋಮೋ ಹರಿ’ಕೇಶಾಯೋಪವೀತಿನೇ’ ಪುಷ್ಟಾನಾಂ ಪತ’ಯೇಮೋ ನಮೋ’ ವಸ್ಯ’ ಹೇತ್ಯೈ ಜಗ’ತಾಂ ಪತ’ಯೇಮೋ ನಮೋ’ ರುದ್ರಾಯಾ’ತತಾವಿನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಾ’ಣಾಂ ಪತ’ಯೇಮೋ ನಮಃ’ ಸೂತಾಯಾಹಂ’ತ್ಯಾ ವನಾ’ನಾಂ ಪತ’ಯೇಮೋಮೋ ರೋಹಿ’ತಾಯ ಸ್ಥಪತ’ಯೇ ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಪತ’ಯೇಮೋ ನಮೋ’ ಂತ್ರಿಣೇ’ ವಾಣಿಜಾ ಕಕ್ಷಾ’ಣಾಂ ಪತ’ಯೇಮೋ ನಮೋ’ ಭುಂತಯೇ’ ವಾರಿವಸ್ಕೃತಾ-ಯೌಷ’ಧೀನಾಂ ಪತ’ಯೇಮೋ ನಮ’ ಚ್ಚೈರ್-ಘೋ’ಷಾಯಾಕ್ರಂದಯ’ತೇ ಪತ್ತೀನಾಂ ಪತ’ಯೇಮೋ ನಮಃ’ ಕೃತ್ಸ್ನವೀತಾ ಧಾವ’ತೇ ಸತ್ತ್ವ’ನಾಂ ಪತ’ಯೇ ನಮಃ’ || 2 ||

ಮಃ ಸಹ’ಮಾನಾಯ ನಿವ್ಯಾಧಿನ’ ಆವ್ಯಾಧಿನೀ’ನಾಂ ಪತ’ಯೇ ನಮೋ ನಮಃ’ ಕಕುಭಾಯ’ ನಿಂಗಿಣೇ” ಸ್ತೇನಾನಾಂ ಪತ’ಯೇಮೋ ನಮೋ’ ನಿಂಗಿಣ’ ಇಷುಧಿಮತೇ’ ತಸ್ಕ’ರಾಣಾಂ ಪತ’ಯೇಮೋಮೋ ವಂಚ’ತೇ ಪರಿವಂಚ’ತೇ ಸ್ತಾಯೂನಾಂ ಪತ’ಯೇಮೋ ನಮೋ’ ನಿಚೇರವೇ’ ಪರಿರಾಯಾರ’ಣ್ಯಾನಾಂ ಪತ’ಯೇಮೋ ನಮಃ’ ಸೃಕಾವಿಭ್ಯೋ ಜಿಘಾಗ್‍ಮ್’ಸದ್ಭ್ಯೋ ಮುಷ್ಣತಾಂ ಪತ’ಯೇಮೋ ನಮೋ’‌உಸಿದ್ಭ್ಯೋಕ್ತಂಚರ’ದ್ಭ್ಯಃ ಪ್ರಕೃಂತಾನಾಂ ಪತ’ಯೇಮೋ ನಮ’ ಉಷ್ಣೀಷಿನೇ’ ಗಿರಿರಾಯ’ ಕುಲುಂಚಾನಾಂ ಪತ’ಯೇಮೋ ಇಷು’ಮದ್ಭ್ಯೋ ಧನ್ವಾವಿಭ್ಯ’ಶ್ಚ ವೋಮೋ ನಮ’ ಆತನ್-ವಾನೇಭ್ಯಃ’ ಪ್ರತಿದಧಾ’ನೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋಮೋ ನಮ’ ಚ್ಛ’ದ್ಭ್ಯೋ ವಿಸೃಜದ್-ಭ್ಯ’ಶ್ಚ ವೋಮೋ ನಮೋ‌உಸ್ಸ’ದ್ಭ್ಯೋ ವಿದ್ಯ’ದ್-ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋಮೋ ಆಸೀ’ನೇಭ್ಯಃ ಶಯಾ’ನೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋಮೋ ನಮಃ’ ಸ್ವದ್ಭ್ಯೋ ಜಾಗ್ರ’ದ್-ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋಮೋಸ್ತಿಷ್ಠ’ದ್ಭ್ಯೋ ಧಾವ’ದ್-ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋಮೋ ನಮಃ’ ಭಾಭ್ಯಃ’ ಭಾಪ’ತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋಮೋಮೋಶ್ವೇಭ್ಯೋ‌உಶ್ವ’ಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮಃ’ || 3 ||

ನಮ’ ಆವ್ಯಾಧಿನೀ”ಭ್ಯೋ ವಿವಿಧ್ಯ’ಂತೀಭ್ಯಶ್ಚ ವೋಮೋ ಉಗ’ಣಾಭ್ಯಸ್ತೃಗಂ-ತೀಭ್ಯಶ್ಚ’ ವೋಮೋ ನಮೋ’ ಗೃತ್ಸೇಭ್ಯೋ’ ಗೃತ್ಸಪ’ತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋಮೋಮೋ ವ್ರಾತೇ”ಭ್ಯೋ ವ್ರಾತ’ಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋಮೋ ನಮೋ’ ಣೇಭ್ಯೋ’ ಣಪ’ತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋಮೋಮೋ ವಿರೂ’ಪೇಭ್ಯೋ ವಿಶ್ವರೂ’ಪೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋಮೋ ನಮೋ’ ಮದ್ಭ್ಯಃ’, ಕ್ಷುಲ್ಲಕೇಭ್ಯ’ಶ್ಚ ವೋಮೋ ನಮೋ’ ಥಿಭ್ಯೋ‌உರಥೇಭ್ಯ’ಶ್ಚ ವೋಮೋಮೋ ರಥೇ”ಭ್ಯೋ ರಥ’ಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋಮೋ ನಮಃ’ ಸೇನಾ”ಭ್ಯಃ ಸೇನಾನಿಭ್ಯ’ಶ್ಚ ವೋಮೋ ನಮಃ’, ಕ್ಷತ್ತೃಭ್ಯಃ’ ಸಂಗ್ರಹೀತೃಭ್ಯ’ಶ್ಚ ವೋಮೋಸ್ತಕ್ಷ’ಭ್ಯೋ ರಥಕಾರೇಭ್ಯ’ಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ’ ನಮಃ ಕುಲಾ’ಲೇಭ್ಯಃ ರ್ಮಾರೇ”ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋಮೋ ನಮಃ’ ಪುಂಜಿಷ್ಟೇ”ಭ್ಯೋ ನಿಷಾದೇಭ್ಯ’ಶ್ಚ ವೋಮೋ ನಮಃ’ ಇಷುಕೃದ್ಭ್ಯೋ’ ಧನ್ವಕೃದ್-ಭ್ಯ’ಶ್ಚ ವೋಮೋ ನಮೋ’ ಮೃಯುಭ್ಯಃ’ ಶ್ವನಿಭ್ಯ’ಶ್ಚ ವೋಮೋಮಃ ಶ್ವಭ್ಯಃ ಶ್ವಪ’ತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮಃ’ || 4 ||

ನಮೋ’ ವಾಯ’ ಚ ರುದ್ರಾಯ’ ನಮಃ’ ರ್ವಾಯ’ ಚ ಪಶುಪತ’ಯೇ ಮೋ ನೀಲ’ಗ್ರೀವಾಯ ಚ ಶಿತಿಕಂಠಾ’ಯ ನಮಃ’ ಕರ್ಧಿನೇ’ ವ್ಯು’ಪ್ತಕೇಶಾಯ ನಮಃ’ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ’ ಚ ತಧ’ನ್ವನೇ ನಮೋ’ ಗಿರಿಶಾಯ’ ಚ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ’ ನಮೋ’ ಮೀಢುಷ್ಟ’ಮಾ ಚೇಷು’ಮತೇ ನಮೋ” ಹ್ರಸ್ವಾಯ’ ಚ ವಾನಾಯ’ ನಮೋ’ ಬೃತೇ ವರ್ಷೀ’ಯಸೇ ನಮೋ’ ವೃದ್ಧಾಯ’ ಚ ಂವೃಧ್ವ’ನೇ ಮೋ ಅಗ್ರಿ’ಯಾಯ ಚ ಪ್ರಮಾಯ’ ನಮ’ ಶವೇ’ ಚಾಜಿರಾಯ’ ಮಃ ಶೀಘ್ರಿ’ಯಾಯ ಶೀಭ್ಯಾ’ಯ ನಮ’ ರ್ಮ್ಯಾ’ಯ ಚಾವಸ್ವನ್ಯಾ’ಯ ನಮಃ’ ಸ್ತ್ರೋಸ್ಯಾ’ಯ ದ್ವೀಪ್ಯಾ’ಯ ಚ || 5 ||

ನಮೋ” ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ’ ಚ ಕನಿಷ್ಠಾಯ’ ನಮಃ’ ಪೂರ್ವಜಾಯ’ ಚಾಪಜಾಯ’ ನಮೋ’ ಮಧ್ಯಮಾಯ’ ಚಾಪಲ್ಭಾಯ’ ನಮೋ’ ಜನ್ಯಾ’ಯ ಬುಧ್ನಿ’ಯಾಯ ನಮಃ’ ಸೋಭ್ಯಾ’ಯ ಚ ಪ್ರತಿರ್ಯಾ’ಯ ಮೋ ಯಾಮ್ಯಾ’ಯ ಕ್ಷೇಮ್ಯಾ’ಯ ನಮ’ ಉರ್ವರ್ಯಾ’ಯ ಖಲ್ಯಾ’ಯ ಮಃ ಶ್ಲೋಕ್ಯಾ’ಯ ಚಾ‌உವಸಾನ್ಯಾ’ಯ ಮೋ ವನ್ಯಾ’ಯ ಕಕ್ಷ್ಯಾ’ಯ ನಮಃ’ ಶ್ರವಾಯ’ ಚ ಪ್ರತಿಶ್ರವಾಯ’ ನಮ’ ಶುಷೇ’ಣಾಯ ಚಾಶುರ’ಥಾಯ ಮಃ ಶೂರಾ’ಯ ಚಾವಭಿಂದತೇ ನಮೋ’ ರ್ಮಿಣೇ’ ಚ ವರೂಧಿನೇ’ ನಮೋ’ ಬಿಲ್ಮಿನೇ’ ಚ ಕಚಿನೇ’ ನಮಃ’ ಶ್ರುತಾಯ’ ಚ ಶ್ರುತಸೇ’ನಾ ಚ || 6 ||

ನಮೋ’ ದುಂದುಭ್ಯಾ’ಯ ಚಾಹನ್ಯಾ’ಯ ನಮೋ’ ಧೃಷ್ಣವೇ’ ಚ ಪ್ರಮೃಶಾಯ’ ನಮೋ’ ದೂತಾಯ’ ಚ ಪ್ರಹಿ’ತಾಯ ನಮೋ’ ನಿಂಗಿಣೇ’ ಚೇಷುಧಿಮತೇ’ ನಮ’ಸ್-ತೀಕ್ಷ್ಣೇಷ’ವೇ ಚಾಯುಧಿನೇ’ ನಮಃ’ ಸ್ವಾಯುಧಾಯ’ ಚ ಸುಧನ್ವ’ನೇ ಮಃ ಸ್ರುತ್ಯಾ’ಯ ಪಥ್ಯಾ’ಯ ನಮಃ’ ಕಾಟ್ಯಾ’ಯ ಚ ನೀಪ್ಯಾ’ಯ ಮಃ ಸೂದ್ಯಾ’ಯ ಚ ಸಸ್ಯಾ’ಯ ನಮೋ’ ನಾದ್ಯಾಯ’ ಚ ವೈಂತಾಯ’ ಮಃ ಕೂಪ್ಯಾ’ಯ ಚಾಟ್ಯಾ’ಯ ಮೋ ವರ್ಷ್ಯಾ’ಯ ಚಾರ್ಷ್ಯಾಯ’ ನಮೋ’ ಮೇಘ್ಯಾ’ಯ ಚ ವಿದ್ಯುತ್ಯಾ’ಯ ನಮ ಧ್ರಿಯಾ’ಯ ಚಾಪ್ಯಾ’ಯ ಮೋ ವಾತ್ಯಾ’ಯ ರೇಷ್ಮಿ’ಯಾಯ ನಮೋ’ ವಾಸ್ತವ್ಯಾ’ಯ ಚ ವಾಸ್ತುಪಾಯ’ ಚ || 7 ||

ಮಃ ಸೋಮಾ’ಯ ಚ ರುದ್ರಾಯ’ ನಮ’ಸ್ತಾಮ್ರಾಯ’ ಚಾರುಣಾಯ’ ನಮಃ’ ಂಗಾಯ’ ಚ ಪಶುಪತ’ಯೇ ನಮ’ ಗ್ರಾಯ’ ಚ ಭೀಮಾಯ’ ನಮೋ’ ಅಗ್ರೇಧಾಯ’ ಚ ದೂರೇಧಾಯ’ ನಮೋ’ ಂತ್ರೇ ಹನೀ’ಯಸೇ ನಮೋ’ ವೃಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ಹರಿ’ಕೇಶೇಭ್ಯೋ ನಮ’ಸ್ತಾರಾ ನಮ’ಶ್ಶಂಭವೇ’ ಚ ಮಯೋಭವೇ’ ನಮಃ’ ಶಂರಾಯ’ ಚ ಮಯಸ್ಕರಾಯ’ ನಮಃ’ ಶಿವಾಯ’ ಚ ಶಿವತ’ರಾಯ ಸ್ತೀರ್ಥ್ಯಾ’ಯ ಕೂಲ್ಯಾ’ಯ ನಮಃ’ ಪಾರ್ಯಾ’ಯ ಚಾವಾರ್ಯಾ’ಯ ನಮಃ’ ಪ್ರತರ’ಣಾಯ ಚೋತ್ತರ’ಣಾಯ ನಮ’ ಆತಾರ್ಯಾ’ಯ ಚಾಲಾದ್ಯಾ’ಯ ಮಃ ಶಷ್ಪ್ಯಾ’ಯ ಫೇನ್ಯಾ’ಯ ನಮಃ’ ಸಿತ್ಯಾ’ಯ ಚ ಪ್ರವಾಹ್ಯಾ’ಯ ಚ || 8 ||

ನಮ’ ಇರಿಣ್ಯಾ’ಯ ಚ ಪ್ರಥ್ಯಾ’ಯ ನಮಃ’ ಕಿಗ್ಂಶಿಲಾಯ’ ಕ್ಷಯ’ಣಾಯ ನಮಃ’ ಕರ್ದಿನೇ’ ಪುಸ್ತಯೇ’ ಮೋ ಗೋಷ್ಠ್ಯಾ’ಯ ಗೃಹ್ಯಾ’ಯ ಸ್-ತಲ್ಪ್ಯಾ’ಯ ಗೇಹ್ಯಾ’ಯ ನಮಃ’ ಕಾಟ್ಯಾ’ಯ ಚ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠಾಯ’ ನಮೋ” ಹೃಯ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಿವೇಷ್ಪ್ಯಾ’ಯ ನಮಃ’ ಪಾಗ್‍ಮ್ ವ್ಯಾ’ಯ ಚ ರಸ್ಯಾ’ಯ ಮಃ ಶುಷ್ಕ್ಯಾ’ಯ ಚ ಹರಿತ್ಯಾ’ಯ ಮೋ ಲೋಪ್ಯಾ’ಯ ಚೋಪ್ಯಾ’ಯ ನಮ’ ರ್ಮ್ಯಾ’ಯ ಚ ಸೂರ್ಮ್ಯಾ’ಯ ನಮಃ’ ರ್ಣ್ಯಾಯ ಚ ಪರ್ಣದ್ಯಾ’ಯ ನಮೋ’‌உಪಗುರಮಾ’ಣಾಯ ಚಾಭಿಘ್ನತೇ ನಮ’ ಆಖ್ಖಿತೇ ಪ್ರಖ್ಖಿತೇ ನಮೋ’ ವಃ ಕಿರಿಕೇಭ್ಯೋ’ ದೇವಾನಾಗ್ಂ ಹೃದ’ಯೇಭ್ಯೋ ನಮೋ’ ವಿಕ್ಷೀಕೇಭ್ಯೋ ನಮೋ’ ವಿಚಿನ್ವತ್-ಕೇಭ್ಯೋ ನಮ’ ಆನಿರ್ ತೇಭ್ಯೋ ನಮ’ ಆಮೀತ್-ಕೇಭ್ಯಃ’ || 9 ||

ದ್ರಾಪೇ ಅಂಧ’ಸಸ್ಪತೇ ದರಿ’ದ್ರನ್-ನೀಲ’ಲೋಹಿತ | ಷಾಂ ಪುರು’ಷಾಣಾಮೇಷಾಂ ಪ’ಶೂನಾಂ ಮಾ ಭೇರ್ಮಾ‌உರೋ ಮೋ ಏ’ಷಾಂ ಕಿಂನಾಮ’ಮತ್ | ಯಾ ತೇ’ ರುದ್ರ ಶಿವಾ ನೂಃ ಶಿವಾ ವಿಶ್ವಾಹ’ಭೇಷಜೀ | ಶಿವಾ ರುದ್ರಸ್ಯ’ ಭೇಜೀ ತಯಾ’ ನೋ ಮೃಡ ಜೀವಸೇ” || ಮಾಗ್‍ಮ್ ರುದ್ರಾಯ’ ವಸೇ’ ಕರ್ದಿನೇ” ಕ್ಷಯದ್ವೀ’ರಾ ಪ್ರಭ’ರಾಮಹೇ ತಿಮ್ | ಯಥಾ’ ನಃ ಶಮಸ’ದ್ ದ್ವಿದೇ ಚತು’ಷ್ಪದೇ ವಿಶ್ವಂ’ ಪುಷ್ಟಂ ಗ್ರಾಮೇ’ ಸ್ಮಿನ್ನನಾ’ತುರಮ್ | ಮೃಡಾ ನೋ’ ರುದ್ರೋನೋ ಮಯ’ಸ್ಕೃಧಿ ಕ್ಷಯದ್ವೀ’ರಾ ನಮ’ಸಾ ವಿಧೇಮ ತೇ | ಯಚ್ಛಂ ಯೋಶ್ಚ ಮನು’ರಾಜೇ ಪಿತಾ ತದ’ಶ್ಯಾ ತವ’ ರುದ್ರ ಪ್ರಣೀ’ತೌ | ಮಾ ನೋ’ ಹಾಂತ’ಮುತ ಮಾ ನೋ’ ಅರ್ಭಕಂ ಮಾ ಉಕ್ಷ’ಂತಮುತ ಮಾ ನ’ ಉಕ್ಷಿತಮ್ | ಮಾ ನೋ’‌உವಧೀಃ ಪಿರಂ ಮೋತ ಮಾತರಂ’ ಪ್ರಿಯಾ ಮಾ ನ’ಸ್ತನುವೋ’ ರುದ್ರ ರೀರಿಷಃ | ಮಾ ನ’ಸ್ತೋಕೇ ತನ’ಯೇ ಮಾ ಆಯು’ಷಿ ಮಾ ನೋ ಗೋಷು ಮಾ ನೋ ಅಶ್ವೇ’ಷು ರೀರಿಷಃ | ವೀರಾನ್ಮಾ ನೋ’ ರುದ್ರ ಭಾಮಿತೋ‌உವ’ಧೀರ್-ವಿಷ್ಮ’ಂತೋ ನಮ’ಸಾ ವಿಧೇಮ ತೇ | ರಾತ್ತೇ’ ಗೋಘ್ನ ತ ಪೂ’ರುಘ್ನೇ ಕ್ಷಯದ್ವೀ’ರಾಯ ಸುಮ್-ನಸ್ಮೇ ತೇ’ ಅಸ್ತು | ರಕ್ಷಾ’ ಚ ನೋ ಅಧಿ’ ಚ ದೇವ ಬ್ರೂಹ್ಯಥಾ’ ಚ ನಃ ಶರ್ಮ’ ಯಚ್ಛ ದ್ವಿಬರ್ಹಾ”ಃ | ಸ್ತುಹಿ ಶ್ರುತಂ ಗ’ರ್ತದಂ ಯುವಾ’ನಂ ಮೃಗನ್ನ ಭೀಮಮು’ಪಂತುಮುಗ್ರಮ್ | ಮೃಡಾ ಜ’ರಿತ್ರೇ ರು’ದ್ರ ಸ್ತವಾ’ನೋ ನ್ಯಂತೇ’ ಸ್ಮನ್ನಿವ’ಪಂತು ಸೇನಾ”ಃ | ಪರಿ’ಣೋ ರುದ್ರಸ್ಯ’ ಹೇತಿರ್-ವೃ’ಣಕ್ತು ಪರಿ’ ತ್ವೇಷಸ್ಯ’ ದುರ್ಮತಿ ರ’ಘಾಯೋಃ | ಅವ’ ಸ್ಥಿರಾ ಘವ’ದ್-ಭ್ಯಸ್-ತನುಷ್ವ ಮೀಢ್-ವ’ಸ್ತೋಕಾ ತನ’ಯಾಯ ಮೃಡಯ | ಮೀಢು’ಷ್ಟ ಶಿವ’ಮತ ಶಿವೋ ನಃ’ ಸುಮನಾ’ ಭವ | ಮೇ ವೃಕ್ಷ ಆಯು’ಧನ್ನಿಧಾ ಕೃತ್ತಿಂ ವಸಾ’ ಆಚ’ ಪಿನಾ’ಕಂ ಬಿಭ್ರದಾಗ’ಹಿ | ವಿಕಿ’ರಿ ವಿಲೋ’ಹಿ ನಮ’ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಗವಃ | ಯಾಸ್ತೇ’ ಹಸ್ರಗ್‍ಮ್’ ಹೇಯೋನ್ಯಸ್ಮನ್-ನಿಪಂತು ತಾಃ | ಹಸ್ರಾ’ಣಿ ಸಹಸ್ರಧಾ ಬಾ’ಹುವೋಸ್ತವ’ ಹೇತಯಃ’ | ತಾಸಾಮೀಶಾ’ನೋ ಭಗವಃ ಪರಾಚೀನಾ ಮುಖಾ’ ಕೃಧಿ || 10 ||

ಹಸ್ರಾ’ಣಿ ಸಹಸ್ರಶೋ ಯೇ ರುದ್ರಾ ಅಧಿ ಭೂಮ್ಯಾ”ಮ್ | ತೇಷಾಗ್‍ಮ್’ ಸಹಸ್ರಯೋನೇ‌உವಧನ್ವಾ’ನಿ ತನ್ಮಸಿ | ಸ್ಮಿನ್-ಮ’ತ್-ಯ’ರ್ಣವೇ”‌உಂತರಿ’ಕ್ಷೇ ವಾ ಅಧಿ’ | ನೀಲ’ಗ್ರೀವಾಃ ಶಿತಿಕಂಠಾ”ಃ ರ್ವಾ ಧಃ, ಕ್ಷ’ಮಾರಾಃ | ನೀಲ’ಗ್ರೀವಾಃ ಶಿತಿಂಠಾ ದಿವಗ್‍ಮ್’ ರುದ್ರಾ ಉಪ’ಶ್ರಿತಾಃ | ಯೇ ವೃಕ್ಷೇಷು’ ಸ್ಪಿಂಜ’ರಾ ನೀಲ’ಗ್ರೀವಾ ವಿಲೋ’ಹಿತಾಃ | ಯೇ ಭೂತಾನಾಮ್-ಅಧಿ’ಪತಯೋ ವಿಶಿಖಾಸಃ’ ಕರ್ದಿ’ನಃ | ಯೇ ಅನ್ನೇ’ಷು ವಿವಿಧ್ಯ’ಂತಿ ಪಾತ್ರೇ’ಷು ಪಿಬ’ತೋ ಜನಾನ್’ | ಯೇ ಥಾಂ ಪ’ಥಿರಕ್ಷ’ಯ ಐಲಬೃದಾ’ ವ್ಯುಧಃ’ | ಯೇ ತೀರ್ಥಾನಿ’ ಪ್ರಚರ’ಂತಿ ಸೃಕಾವ’ಂತೋ ನಿಂಗಿಣಃ’ | ಯ ತಾವ’ಂತಶ್ಚ ಭೂಯಾಗ್‍ಮ್’ಸಶ್ಚ ದಿಶೋ’ ರುದ್ರಾ ವಿ’ತಸ್ಥಿರೇ | ತೇಷಾಗ್‍ಮ್’ ಸಹಸ್ರಯೋನೇ‌உವಧನ್ವಾ’ನಿ ತನ್ಮಸಿ | ನಮೋ’ ರುಧ್ರೇಭ್ಯೋ ಯೇ ಪೃ’ಥಿವ್ಯಾಂ ಯೇ”‌உಂತರಿ’ಕ್ಷೇ ಯೇ ದಿವಿ ಯೇಷಾನ್ನಂ ವಾತೋ’ ರ್-ಮಿಷ’ಸ್-ತೇಭ್ಯೋ ಪ್ರಾಚೀರ್ದಶ’ ದಕ್ಷಿಣಾ ದಶ’ ಪ್ರತೀಚೀರ್-ದಶೋ-ದೀ’ಚೀರ್-ದಶೋರ್ಧ್ವಾಸ್-ತೇಭ್ಯೋಸ್ತೇ ನೋ’ ಮೃಡಯಂತು ತೇ ಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮೋ ಯಶ್ಚ’ ನೋ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ತಂ ವೋ ಜಂಭೇ’ ದಧಾಮಿ || 11 ||

ತ್ರ್ಯಂ’ಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಂಧಿಂ ಪು’ಷ್ಟಿವರ್ಧ’ನಮ್ | ರ್ವಾರುಕಮಿ’ ಬಂಧ’ನಾನ್-ಮೃತ್ಯೋ’ರ್-ಮುಕ್ಷೀ ಮಾ‌உಮೃತಾ”ತ್ | ಯೋ ರುದ್ರೋ ಗ್ನೌ ಯೋ ಪ್ಸು ಯ ಓಷ’ಧೀಷು ಯೋ ರುದ್ರೋ ವಿಶ್ವಾ ಭುವ’ನಾ ವಿವೇ ತಸ್ಮೈ’ ರುದ್ರಾ ನಮೋ’ ಅಸ್ತು | ತಮು’ ಷ್ಟುಹಿ ಯಃ ಸ್ವಿಷುಃ ಸುನ್ವಾ ಯೋ ವಿಶ್ವ’ಸ್ಯ ಕ್ಷಯ’ತಿ ಭೇಜಸ್ಯ’ | ಯಕ್ಷ್ವಾ”ಹೇ ಸೌ”ಮಸಾಯ’ ರುದ್ರಂ ನಮೋ”ಭಿರ್-ದೇವಮಸು’ರಂ ದುವಸ್ಯ | ಯಂ ಮೇಸ್ತೋ ಭಗ’ವಾಯಂ ಮೇ ಭಗ’ವತ್ತರಃ | ಯಂ ಮೇ” ವಿಶ್ವಭೇ”ಷಜೋ‌உಯಗ್‍ಮ್ ಶಿವಾಭಿ’ಮರ್ಶನಃ | ಯೇ ತೇ’ ಹಸ್ರ’ಯುತಂ ಪಾಶಾ ಮೃತ್ಯೋ ಮರ್ತ್ಯಾ’ ಹಂತ’ವೇ | ತಾನ್ ಙ್ಞಸ್ಯ’ ಮಾಯಾರ್ವಾನವ’ ಯಜಾಮಹೇ | ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹಾ’ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹಾ” | ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ ರುದ್ರೋ ಮಾ’ ವಿಶಾಂತಕಃ | ತೇನಾನ್ನೇನಾ”ಪ್ಯಾಸ್ವ ||
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುದ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಮೃತ್ಯು’ರ್ಮೇ ಪಾಹಿ ||

ಸದಾಶಿವೋಮ್ |

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’

Read Related Stotrams:

– ಶ್ರೀ ರುದ್ರಂ ಲಘುನ್ಯಾಸಮ್

– ಶ್ರೀ ರುದ್ರಂ ಚಮಕಮ್

– ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಮ್

– ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತಮ್

– ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಮ್

Your Comments

4 Comments so far

 1. Shankar Rao VB says:

  Thank you so much for sharing the Sri Rudram in Kannada

 2. Mmonkeyking717 says:

  Really u guys done a great job by creating this site…..
  Keep up the good work…:)

 3. SiddeshKumar says:

  hats of to you…. its great job.


Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics