Gujarati

Sri Rudram Namakam – Gujarati

Comments Off on Sri Rudram Namakam – Gujarati 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
શ્રી રુદ્ર પ્રશ્નઃ

કૃષ્ણ યજુર્વેદીય તૈત્તિરીય સંહિતા
ચતુર્થં વૈશ્વદેવં કાણ્ડમ પંચમઃ પ્રપાઠકઃ

ઓં નમો ભગવતે’ રુદ્રાય ||
નમ’સ્તે રુદ્ર ન્યવ’ તો ઇષ’વે નમઃ’ | નમ’સ્તે અસ્તુ ધન્વ’ને બાહુભ્યા’મુતે નમઃ’ | યા ઇષુઃ’ શિવત’મા શિવં ભૂવ’ તે ધનુઃ’ | શિવા શ’વ્યા’ યા ત તયા’ નો રુદ્ર મૃડય | યા તે’ રુદ્ર શિવા નૂરઘોરા‌உપા’પકાશિની | તયા’ નસ્તનુવા શન્ત’મયા ગિરિ’શંતાભિચા’કશીહિ | યામિષું’ ગિરિશંસ્તે બિર્ષ્યસ્ત’વે | શિવાં ગિ’રિત્ર તાં કુ’રુ મા હિગં’સીઃ પુરુ’ષં જગ’ત| શિવે વચ’સા ત્વા ગિરિશાચ્છા’વદામસિ | યથા’ નઃર્વમિજ્જગ’દક્ષ્મગ્‍મ સુના અસ’ત | અધ્ય’વોચદધિક્તા પ્ર’મો દૈવ્યો’ ભિષક | અહીગ’‍શ્ચ સર્વાં”ંભન્ત્સર્વા”શ્ચ યાતુધાન્યઃ’ | સૌ યસ્તામ્રો અ’રુભ્રુઃ સુ’ંગળઃ’ | યે ચેમાગ્‍મ રુદ્રા ભિતો’ દિક્ષુ શ્રિતાઃ સ’હસ્રશો‌உવૈષા હેડ’ ઈમહે | સૌ યો’‌உવસર્પ’તિ નીલ’ગ્રીવો વિલો’હિતઃ | તૈનં’ ગોપા અ’દૃન-નદૃ’શન-નુદહાર્યઃ’ | તૈનં વિશ્વા’ ભૂતાનિદૃષ્ટો મૃ’ડયાતિ નઃ | નમો’ અસ્તુ નીલ’ગ્રીવાય સહસ્રાક્ષા મીઢુષે” | અથો યે અ’સ્ય સત્વા’નો‌உહં તેભ્યો’‌உકન્નમઃ’ | પ્રમું’ ધન્વ’સ-ત્વમુયોરાર્ત્નિ’ યોર્જ્યામ | યાશ્ચ તેસ્ત ઇષ’વઃરા તા ભ’ગવો વપ | ત્યનુસ્ત્વગ્‍મ સહ’સ્રાક્ષ શતે’ષુધે | નિશીર્ય’ લ્યાનાં મુખા’ શિવો નઃ’ સુમના’ ભવ | વિજ્યં ધનુઃ’ કર્દિનો વિશ’લ્યો બાણ’વાગ્મ ત | અને’ન-નસ્યેષ’વ ભુર’સ્ય નિંગથિઃ’ | યા તે’ હેતિર-મી’ડુષ્ટ હસ્તે’ ભૂવ’ તે ધનુઃ’ | તયા‌உસ્માન, વિશ્વસ-ત્વમ’ક્ષ્મયા પરિ’બ્ભુજ | નમ’સ્તે સ્ત્વાયુધાયાના’તતાય ધૃષ્ણવે” | ભાભ્યા’મુતે નમો’ બાહુભ્યાં ધન્વ’ને | પરિ’ તે ધન્વ’નો હેતિસ્માન-વૃ’ણક્તુ વિશ્વતઃ’ | અથો ય ઇ’ષુધિસ્તવારે સ્મન્નિધે’હિ તમ || 1 ||

શમ્ભ’વે નમઃ’ | નમ’સ્તે અસ્તુ ભગવન-વિશ્વેશ્વરાય’ મહાદેવાય’ ત્ર્યમ્બકાય’ ત્રિપુરાન્તકાય’ ત્રિકાગ્નિકાલાય’ કાલાગ્નિરુદ્રાય’ નીકણ્ઠાય’ મૃત્યુંયાય’ સર્વેશ્વ’રાય’ સદાશિવાય’ શ્રીમન-મહાદેવા નમઃ’ ||

મો હિર’ણ્ય બાહવે સેનાન્યે’ દિશાં પત’યેમો નમો’ વૃક્ષેભ્યો હરિ’કેશેભ્યઃ પશૂનાં પત’યેમો નમઃ’ સ્પિંજ’રા ત્વિષી’મતે પથીનાં પત’યેમો નમો’ બભ્લુશાય’ વિવ્યાધિને‌உન્ના’નાં પત’યેમોમો હરિ’કેશાયોપવીતિને’ પુષ્ટાનાં પત’યેમો નમો’ વસ્ય’ હેત્યૈ જગ’તાં પત’યેમો નમો’ રુદ્રાયા’તતાવિને ક્ષેત્રા’ણાં પત’યેમો નમઃ’ સૂતાયાહં’ત્યા વના’નાં પત’યેમોમો રોહિ’તાય સ્થપત’યે વૃક્ષાણાં પત’યેમો નમો’ ંત્રિણે’ વાણિજા કક્ષા’ણાં પત’યેમો નમો’ ભુંતયે’ વારિવસ્કૃતા-યૌષ’ધીનાં પત’યેમો નમ’ ચ્ચૈર-ઘો’ષાયાક્રન્દય’તે પત્તીનાં પત’યેમો નમઃ’ કૃત્સ્નવીતા ધાવ’તે સત્ત્વ’નાં પત’યે નમઃ’ || 2 ||

મઃ સહ’માનાય નિવ્યાધિન’ આવ્યાધિની’નાં પત’યે નમો નમઃ’ કકુભાય’ નિંગિણે” સ્તેનાનાં પત’યેમો નમો’ નિંગિણ’ ઇષુધિમતે’ તસ્ક’રાણાં પત’યેમોમો વંચ’તે પરિવંચ’તે સ્તાયૂનાં પત’યેમો નમો’ નિચેરવે’ પરિરાયાર’ણ્યાનાં પત’યેમો નમઃ’ સૃકાવિભ્યો જિઘાગં’સદ્ભ્યો મુષ્ણતાં પત’યેમો નમો’‌உસિદ્ભ્યોક્તંચર’દ્ભ્યઃ પ્રકૃન્તાનાં પત’યેમો નમ’ ઉષ્ણીષિને’ ગિરિરાય’ કુલુંચાનાં પત’યેમો ઇષુ’મદ્ભ્યો ધન્વાવિભ્ય’શ્ચ વોમો નમ’ આતન-વાનેભ્યઃ’ પ્રતિદધા’નેભ્યશ્ચ વોમો નમ’ ચ્છ’દ્ભ્યો વિસૃજદ-ભ્ય’શ્ચ વોમો નમો‌உસ્સ’દ્ભ્યો વિદ્ય’દ-ભ્યશ્ચ વોમો આસી’નેભ્યઃ શયા’નેભ્યશ્ચ વોમો નમઃ’ સ્વદ્ભ્યો જાગ્ર’દ-ભ્યશ્ચ વોમોસ્તિષ્ઠ’દ્ભ્યો ધાવ’દ-ભ્યશ્ચ વોમો નમઃ’ ભાભ્યઃ’ ભાપ’તિભ્યશ્ચ વોમોમોશ્વેભ્યો‌உશ્વ’પતિભ્યશ્ચ વો નમઃ’ || 3 ||

નમ’ આવ્યાધિની”ભ્યો વિવિધ્ય’ન્તીભ્યશ્ચ વોમો ઉગ’ણાભ્યસ્તૃગં-તીભ્યશ્ચ’ વોમો નમો’ ગૃત્સેભ્યો’ ગૃત્સપ’તિભ્યશ્ચ વોમોમો વ્રાતે”ભ્યો વ્રાત’પતિભ્યશ્ચ વોમો નમો’ ણેભ્યો’ ણપ’તિભ્યશ્ચ વોમોમો વિરૂ’પેભ્યો વિશ્વરૂ’પેભ્યશ્ચ વોમો નમો’ મદ્ભ્યઃ’, ક્ષુલ્લકેભ્ય’શ્ચ વોમો નમો’ થિભ્યો‌உરથેભ્ય’શ્ચ વોમોમો રથે”ભ્યો રથ’પતિભ્યશ્ચ વોમો નમઃ’ સેના”ભ્યઃ સેનાનિભ્ય’શ્ચ વોમો નમઃ’, ક્ષત્તૃભ્યઃ’ સંગ્રહીતૃભ્ય’શ્ચ વોમોસ્તક્ષ’ભ્યો રથકારેભ્ય’શ્ચ વો નમો’ નમઃ કુલા’લેભ્યઃ ર્મારે”ભ્યશ્ચ વોમો નમઃ’ પુંજિષ્ટે”ભ્યો નિષાદેભ્ય’શ્ચ વોમો નમઃ’ ઇષુકૃદ્ભ્યો’ ધન્વકૃદ-ભ્ય’શ્ચ વોમો નમો’ મૃયુભ્યઃ’ શ્વનિભ્ય’શ્ચ વોમોમઃ શ્વભ્યઃ શ્વપ’તિભ્યશ્ચ વો નમઃ’ || 4 ||

નમો’ વાય’ ચ રુદ્રાય’ નમઃ’ ર્વાય’ ચ પશુપત’યે મો નીલ’ગ્રીવાય ચ શિતિકંઠા’ય નમઃ’ કર્ધિને’ વ્યુ’પ્તકેશાય નમઃ’ સહસ્રાક્ષાય’ ચ તધ’ન્વને નમો’ ગિરિશાય’ ચ શિપિવિષ્ટાય’ નમો’ મીઢુષ્ટ’મા ચેષુ’મતે નમો” હ્રસ્વાય’ ચ વાનાય’ નમો’ બૃતે વર્ષી’યસે નમો’ વૃદ્ધાય’ ચ ંવૃધ્વ’ને મો અગ્રિ’યાય ચ પ્રમાય’ નમ’ શવે’ ચાજિરાય’ મઃ શીઘ્રિ’યાય શીભ્યા’ય નમ’ ર્મ્યા’ય ચાવસ્વન્યા’ય નમઃ’ સ્ત્રોસ્યા’ય દ્વીપ્યા’ય ચ || 5 ||

નમો” જ્યેષ્ઠાય’ ચ કનિષ્ઠાય’ નમઃ’ પૂર્વજાય’ ચાપજાય’ નમો’ મધ્યમાય’ ચાપલ્ભાય’ નમો’ જન્યા’ય બુધ્નિ’યાય નમઃ’ સોભ્યા’ય ચ પ્રતિર્યા’ય મો યામ્યા’ય ક્ષેમ્યા’ય નમ’ ઉર્વર્યા’ય ખલ્યા’ય મઃ શ્લોક્યા’ય ચા‌உવસાન્યા’ય મો વન્યા’ય કક્ષ્યા’ય નમઃ’ શ્રવાય’ ચ પ્રતિશ્રવાય’ નમ’ શુષે’ણાય ચાશુર’થાય મઃ શૂરા’ય ચાવભિન્દતે નમો’ ર્મિણે’ ચ વરૂધિને’ નમો’ બિલ્મિને’ ચ કચિને’ નમઃ’ શ્રુતાય’ ચ શ્રુતસે’ના ચ || 6 ||

નમો’ દુંદુભ્યા’ય ચાહન્યા’ય નમો’ ધૃષ્ણવે’ ચ પ્રમૃશાય’ નમો’ દૂતાય’ ચ પ્રહિ’તાય નમો’ નિંગિણે’ ચેષુધિમતે’ નમ’સ-તીક્ષ્ણેષ’વે ચાયુધિને’ નમઃ’ સ્વાયુધાય’ ચ સુધન્વ’ને મઃ સ્રુત્યા’ય પથ્યા’ય નમઃ’ કાટ્યા’ય ચ નીપ્યા’ય મઃ સૂદ્યા’ય ચ સસ્યા’ય નમો’ નાદ્યાય’ ચ વૈંતાય’ મઃ કૂપ્યા’ય ચાટ્યા’ય મો વર્ષ્યા’ય ચાર્ષ્યાય’ નમો’ મેઘ્યા’ય ચ વિદ્યુત્યા’ય નમ ધ્રિયા’ય ચાપ્યા’ય મો વાત્યા’ય રેષ્મિ’યાય નમો’ વાસ્તવ્યા’ય ચ વાસ્તુપાય’ ચ || 7 ||

મઃ સોમા’ય ચ રુદ્રાય’ નમ’સ્તામ્રાય’ ચારુણાય’ નમઃ’ ંગાય’ ચ પશુપત’યે નમ’ ગ્રાય’ ચ ભીમાય’ નમો’ અગ્રેધાય’ ચ દૂરેધાય’ નમો’ ન્ત્રે હની’યસે નમો’ વૃક્ષેભ્યો હરિ’કેશેભ્યો નમ’સ્તારા નમ’શ્શંભવે’ ચ મયોભવે’ નમઃ’ શંરાય’ ચ મયસ્કરાય’ નમઃ’ શિવાય’ ચ શિવત’રાય સ્તીર્થ્યા’ય કૂલ્યા’ય નમઃ’ પાર્યા’ય ચાવાર્યા’ય નમઃ’ પ્રતર’ણાય ચોત્તર’ણાય નમ’ આતાર્યા’ય ચાલાદ્યા’ય મઃ શષ્પ્યા’ય ફેન્યા’ય નમઃ’ સિત્યા’ય ચ પ્રવાહ્યા’ય ચ || 8 ||

નમ’ ઇરિણ્યા’ય ચ પ્રથ્યા’ય નમઃ’ કિગંશિલાય’ ક્ષય’ણાય નમઃ’ કર્દિને’ પુસ્તયે’ મો ગોષ્ઠ્યા’ય ગૃહ્યા’ય સ-તલ્પ્યા’ય ગેહ્યા’ય નમઃ’ કાટ્યા’ય ચ ગહ્વરેષ્ઠાય’ નમો” હૃય્યા’ય ચ નિવેષ્પ્યા’ય નમઃ’ પાગ્‍મ વ્યા’ય ચ રસ્યા’ય મઃ શુષ્ક્યા’ય ચ હરિત્યા’ય મો લોપ્યા’ય ચોપ્યા’ય નમ’ ર્મ્યા’ય ચ સૂર્મ્યા’ય નમઃ’ ર્ણ્યાય ચ પર્ણદ્યા’ય નમો’‌உપગુરમા’ણાય ચાભિઘ્નતે નમ’ આખ્ખિતે પ્રખ્ખિતે નમો’ વઃ કિરિકેભ્યો’ દેવાનાગં હૃદ’યેભ્યો નમો’ વિક્ષીકેભ્યો નમો’ વિચિન્વત-કેભ્યો નમ’ આનિર તેભ્યો નમ’ આમીત-કેભ્યઃ’ || 9 ||

દ્રાપે અન્ધ’સસ્પતે દરિ’દ્રન-નીલ’લોહિત | ષાં પુરુ’ષાણામેષાં પ’શૂનાં મા ભેર્મા‌உરો મો એ’ષાં કિંનામ’મત | યા તે’ રુદ્ર શિવા નૂઃ શિવા વિશ્વાહ’ભેષજી | શિવા રુદ્રસ્ય’ ભેજી તયા’ નો મૃડ જીવસે” || માગ્‍મ રુદ્રાય’ વસે’ કર્દિને” ક્ષયદ્વી’રા પ્રભ’રામહે તિમ | યથા’ નઃ શમસ’દ દ્વિદે ચતુ’ષ્પદે વિશ્વં’ પુષ્ટં ગ્રામે’ સ્મિન્નના’તુરમ | મૃડા નો’ રુદ્રોનો મય’સ્કૃધિ ક્ષયદ્વી’રા નમ’સા વિધેમ તે | યચ્છં યોશ્ચ મનુ’રાજે પિતા તદ’શ્યા તવ’ રુદ્ર પ્રણી’તૌ | મા નો’ હાન્ત’મુત મા નો’ અર્ભકં મા ઉક્ષ’ન્તમુત મા ન’ ઉક્ષિતમ | મા નો’‌உવધીઃ પિરં મોત માતરં’ પ્રિયા મા ન’સ્તનુવો’ રુદ્ર રીરિષઃ | મા ન’સ્તોકે તન’યે મા આયુ’ષિ મા નો ગોષુ મા નો અશ્વે’ષુ રીરિષઃ | વીરાન્મા નો’ રુદ્ર ભામિતો‌உવ’ધીર-વિષ્મ’ન્તો નમ’સા વિધેમ તે | રાત્તે’ ગોઘ્ન ત પૂ’રુઘ્ને ક્ષયદ્વી’રાય સુમ-નસ્મે તે’ અસ્તુ | રક્ષા’ ચ નો અધિ’ ચ દેવ બ્રૂહ્યથા’ ચ નઃ શર્મ’ યચ્છ દ્વિબર્હા”ઃ | સ્તુહિ શ્રુતં ગ’ર્તદં યુવા’નં મૃગન્ન ભીમમુ’પન્તુમુગ્રમ | મૃડા જ’રિત્રે રુ’દ્ર સ્તવા’નો ન્યન્તે’ સ્મન્નિવ’પન્તુ સેના”ઃ | પરિ’ણો રુદ્રસ્ય’ હેતિર-વૃ’ણક્તુ પરિ’ ત્વેષસ્ય’ દુર્મતિ ર’ઘાયોઃ | અવ’ સ્થિરા ઘવ’દ-ભ્યસ-તનુષ્વ મીઢ-વ’સ્તોકા તન’યાય મૃડય | મીઢુ’ષ્ટ શિવ’મત શિવો નઃ’ સુમના’ ભવ | મે વૃક્ષ આયુ’ધન્નિધા કૃત્તિં વસા’ આચ’ પિના’કં બિભ્રદાગ’હિ | વિકિ’રિ વિલો’હિ નમ’સ્તે અસ્તુ ભગવઃ | યાસ્તે’ હસ્રગં’ હેયોન્યસ્મન-નિપન્તુ તાઃ | હસ્રા’ણિ સહસ્રધા બા’હુવોસ્તવ’ હેતયઃ’ | તાસામીશા’નો ભગવઃ પરાચીના મુખા’ કૃધિ || 10 ||

હસ્રા’ણિ સહસ્રશો યે રુદ્રા અધિ ભૂમ્યા”મ | તેષાગં’ સહસ્રયોને‌உવધન્વા’નિ તન્મસિ | સ્મિન-મ’ત-ય’ર્ણવે”‌உન્તરિ’ક્ષે વા અધિ’ | નીલ’ગ્રીવાઃ શિતિકણ્ઠા”ઃ ર્વા ધઃ, ક્ષ’મારાઃ | નીલ’ગ્રીવાઃ શિતિણ્ઠા દિવગં’ રુદ્રા ઉપ’શ્રિતાઃ | યે વૃક્ષેષુ’ સ્પિંજ’રા નીલ’ગ્રીવા વિલો’હિતાઃ | યે ભૂતાનામ-અધિ’પતયો વિશિખાસઃ’ કર્દિ’નઃ | યે અન્ને’ષુ વિવિધ્ય’ન્તિ પાત્રે’ષુ પિબ’તો જનાન’ | યે થાં પ’થિરક્ષ’ય ઐલબૃદા’ વ્યુધઃ’ | યે તીર્થાનિ’ પ્રચર’ન્તિ સૃકાવ’ન્તો નિંગિણઃ’ | ય તાવ’ન્તશ્ચ ભૂયાગં’સશ્ચ દિશો’ રુદ્રા વિ’તસ્થિરે | તેષાગં’ સહસ્રયોને‌உવધન્વા’નિ તન્મસિ | નમો’ રુધ્રેભ્યો યે પૃ’થિવ્યાં યે”‌உન્તરિ’ક્ષે યે દિવિ યેષાન્નં વાતો’ ર-મિષ’સ-તેભ્યો પ્રાચીર્દશ’ દક્ષિણા દશ’ પ્રતીચીર-દશો-દી’ચીર-દશોર્ધ્વાસ-તેભ્યોસ્તે નો’ મૃડયન્તુ તે યં દ્વિષ્મો યશ્ચ’ નો દ્વેષ્ટિ તં વો જમ્ભે’ દધામિ || 11 ||

ત્ર્યં’બકં યજામહે સુન્ધિં પુ’ષ્ટિવર્ધ’નમ | ર્વારુકમિ’ બંધ’નાન-મૃત્યો’ર-મુક્ષી મા‌உમૃતા”ત | યો રુદ્રો ગ્નૌ યો પ્સુ ય ઓષ’ધીષુ યો રુદ્રો વિશ્વા ભુવ’ના વિવે તસ્મૈ’ રુદ્રા નમો’ અસ્તુ | તમુ’ ષ્ટુહિ યઃ સ્વિષુઃ સુન્વા યો વિશ્વ’સ્ય ક્ષય’તિ ભેજસ્ય’ | યક્ષ્વા”હે સૌ”મસાય’ રુદ્રં નમો”ભિર-દેવમસુ’રં દુવસ્ય | યં મેસ્તો ભગ’વાયં મે ભગ’વત્તરઃ | યં મે” વિશ્વભે”ષજો‌உયગ્‍મ શિવાભિ’મર્શનઃ | યે તે’ હસ્ર’યુતં પાશા મૃત્યો મર્ત્યા’ હન્ત’વે | તાન જ્ઞસ્ય’ માયાર્વાનવ’ યજામહે | મૃત્યવે સ્વાહા’ મૃત્યવે સ્વાહા” | પ્રાણાનાં ગ્રન્થિરસિ રુદ્રો મા’ વિશાન્તકઃ | તેનાન્નેના”પ્યાસ્વ ||
ઓં નમો ભગવતે રુદ્રાય વિષ્ણવે મૃત્યુ’ર્મે પાહિ ||

સદાશિવોમ |

ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ’

Read Related Stotrams:

– શ્રી રુદ્રં લઘુન્યાસમ

– શ્રી રુદ્રં ચમકમ

– પુરુષ સૂક્તમ

– દુર્ગા સૂક્તમ

– શાન્તિ મંત્રમ

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics