PlainEnglish

Sri Rama Pancha Ratna Stotram – PlainEnglish

Comments Off on Sri Rama Pancha Ratna Stotram – PlainEnglish 12 March 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 

Author: Shankaracharya

kaMjaatapatraayata lOcanaaya karNaavataMsOjjvala kuMDalaaya
kaaruNyapaatraaya suvaMSajaaya namOstu raamaayasalakShmaNaaya || 1 ||

vidyunnibhaaMbhOda suvigrahaaya vidyaadharaissaMstuta sadguNaaya
veeraavataaraya virOdhihartrE namOstu raamaayasalakShmaNaaya || 2 ||

saMsakta divyaayudha kaarmukaaya samudra garvaapaharaayudhaaya
sugreevamitraaya suraarihaMtrE namOstu raamaayasalakShmaNaaya || 3 ||

peetaaMbaraalaMkRuta madhyakaaya pitaamahEMdraamara vaMditaaya
pitrE svabhaktasya janasya maatrE namOstu raamaayasalakShmaNaaya || 4 ||

namO namastE khila poojitaaya namO namastEMdunibhaananaaya
namO namastE raghuvaMSajaaya namOstu raamaayasalakShmaNaaya || 5 ||

imaani paMcaratnaani trisaMdhyaM yaH paThEnnaraH
sarvapaapa vinirmuktaH sa yaati paramaaM gatim ||

iti SreeSaMkaraacaarya viracita SreeraamapaMcaratnaM saMpoorNaM

Read Related Stotrams:

– raama rakShaa stOtram
– daaSarathee Satakam
– nitya paaraayaNa SlOkaaH
– maMtra puShpam
– puruSha sooktam

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics