PlainEnglish

Sri Rama Mangalasasanam (Prapatti & Mangalam) – PlainEnglish

Comments Off on Sri Rama Mangalasasanam (Prapatti & Mangalam) – PlainEnglish 15 May 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 
maMgaLaM kausalEMdraaya mahaneeya guNaatmanE |
cakravarti tanoojaaya saarvabhaumaaya maMgaLam || 1 ||

vEdavEdaaMta vEdyaaya mEghaSyaamala moortayE |
puMsaaM mOhana roopaaya puNyaSlOkaaya maMgaLam || 2 ||

viSvaamitraaMta raMgaaya mithilaa nagaree patE |
bhaagyaanaaM paripaakaaya bhavyaroopaaya maMgaLam || 3 ||

pitrubhaktaaya satataM bhaatRubhiH saha seetayaa |
naMditaakhila lOkaaya raamabhadraaya maMgaLam || 4 ||

tyakta saakEta vaasaaya citrakooTa vihaariNE |
sEvyaaya sarvayaminaaM dheerOdaattaaya maMgaLam || 5 ||

saumitriNaaca jaanakyaa caapa baaNaasi dhaariNE |
saMsEvyaaya sadaa bhaktyaa svaaminE mama maMgaLam || 6 ||

daMDakaaraNya vaasaaya kharadooShaNa SatravE |
gRudhra raajaaya bhaktaaya mukti daayaastu maMgaLam || 7 ||

saadaraM Sabaree datta phalamoola bhilaaShiNE |
saulabhya paripoorNaaya satyOdriktaaya maMgaLam || 8 ||

hanuMtsamavEtaaya hareeSaabheeShTa daayinE |
vaali pramadha naayaastu mahaadheeraaya maMgaLam || 9 ||

SreematE raghu veeraaya sEtoollaMghita siMdhavE |
jitaraakShasa raajaaya raNadheeraaya maMgaLam || 10 ||

vibheeShaNa kRutE preetyaa laMkaabheeShTa pradaayinE |
sarvalOka SaraNyaaya Sreeraaghavaaya maMgaLam || 11 ||

aagatya nagareeM divyaamabhiShiktaaya seetayaa |
raajaadhi raaja raajaaya raamabhadraaya maMgaLam || 12 ||

bhrahmaadi dEvasEvyaaya bhrahmaNyaaya mahaatmanE |
jaanakee praaNa naathaaya raghunaathaaya maMgaLam || 13 ||

Sreesaumya jaamaatRumunEH kRupayaasmaanu pEyuShE |
mahatE mama naathaaya raghunaathaaya maMgaLam || 14 ||

maMgaLaaSaasana parairmadaacaarya purOgamai |
sarvaiSca poorvairaacaarryaiH satkRutaayaastu maMgaLam || 15 ||

ramyajaa maatRu muninaa maMgaLaa SaasanaM kRutam |
trailOkyaadhipatiH Sreemaan karOtu maMgaLaM sadaa ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics