Oriya

Sri Rama Mangalasasanam (Prapatti & Mangalam) – Oriya

Comments Off on Sri Rama Mangalasasanam (Prapatti & Mangalam) – Oriya 15 May 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ମଂଗଳଂ କୌସଲେଂଦ୍ରାୟ ମହନୀୟ ଗୁଣାତ୍ମନେ |
ଚକ୍ରଵର୍ତି ତନୂଜାୟ ସାର୍ଵଭୌମାୟ ମଂଗଳମ || 1 ||

ଵେଦଵେଦାଂତ ଵେଦ୍ୟାୟ ମେଘଶ୍ୟାମଲ ମୂର୍ତୟେ |
ପୁଂସାଂ ମୋହନ ରୂପାୟ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକାୟ ମଂଗଳମ || 2 ||

ଵିଶ୍ଵାମିତ୍ରାଂତ ରଂଗାୟ ମିଥିଲା ନଗରୀ ପତେ |
ଭାଗ୍ୟାନାଂ ପରିପାକାୟ ଭଵ୍ୟରୂପାୟ ମଂଗଳମ || 3 ||

ପିତ୍ରୁଭକ୍ତାୟ ସତତଂ ଭାତୃଭିଃ ସହ ସୀତୟା |
ନଂଦିତାଖିଲ ଲୋକାୟ ରାମଭଦ୍ରାୟ ମଂଗଳମ || 4 ||

ତ୍ୟକ୍ତ ସାକେତ ଵାସାୟ ଚିତ୍ରକୂଟ ଵିହାରିଣେ |
ସେଵ୍ୟାୟ ସର୍ଵୟମିନାଂ ଧୀରୋଦାତ୍ତାୟ ମଂଗଳମ || 5 ||

ସୌମିତ୍ରିଣାଚ ଜାନକ୍ୟା ଚାପ ବାଣାସି ଧାରିଣେ |
ସଂସେଵ୍ୟାୟ ସଦା ଭକ୍ତ୍ୟା ସ୍ଵାମିନେ ମମ ମଂଗଳମ || 6 ||

ଦଂଡକାରଣ୍ୟ ଵାସାୟ ଖରଦୂଷଣ ଶତ୍ରଵେ |
ଗୃଧ୍ର ରାଜାୟ ଭକ୍ତାୟ ମୁକ୍ତି ଦାୟାସ୍ତୁ ମଂଗଳମ || 7 ||

ସାଦରଂ ଶବରୀ ଦତ୍ତ ଫଲମୂଲ ଭିଲାଷିଣେ |
ସୌଲଭ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣାୟ ସତ୍ୟୋଦ୍ରିକ୍ତାୟ ମଂଗଳମ || 8 ||

ହନୁଂତ୍ସମଵେତାୟ ହରୀଶାଭୀଷ୍ଟ ଦାୟିନେ |
ଵାଲି ପ୍ରମଧ ନାୟାସ୍ତୁ ମହାଧୀରାୟ ମଂଗଳମ || 9 ||

ଶ୍ରୀମତେ ରଘୁ ଵୀରାୟ ସେତୂଲ୍ଲଂଘିତ ସିଂଧଵେ |
ଜିତରାକ୍ଷସ ରାଜାୟ ରଣଧୀରାୟ ମଂଗଳମ || 10 ||

ଵିଭୀଷଣ କୃତେ ପ୍ରୀତ୍ୟା ଲଂକାଭୀଷ୍ଟ ପ୍ରଦାୟିନେ |
ସର୍ଵଲୋକ ଶରଣ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀରାଘଵାୟ ମଂଗଳମ || 11 ||

ଆଗତ୍ୟ ନଗରୀଂ ଦିଵ୍ୟାମଭିଷିକ୍ତାୟ ସୀତୟା |
ରାଜାଧି ରାଜ ରାଜାୟ ରାମଭଦ୍ରାୟ ମଂଗଳମ || 12 ||

ଭ୍ରହ୍ମାଦି ଦେଵସେଵ୍ୟାୟ ଭ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ ମହାତ୍ମନେ |
ଜାନକୀ ପ୍ରାଣ ନାଥାୟ ରଘୁନାଥାୟ ମଂଗଳମ || 13 ||

ଶ୍ରୀସୌମ୍ୟ ଜାମାତୃମୁନେଃ କୃପୟାସ୍ମାନୁ ପେୟୁଷେ |
ମହତେ ମମ ନାଥାୟ ରଘୁନାଥାୟ ମଂଗଳମ || 14 ||

ମଂଗଳାଶାସନ ପରୈର୍ମଦାଚାର୍ୟ ପୁରୋଗମୈ |
ସର୍ଵୈଶ୍ଚ ପୂର୍ଵୈରାଚାର୍ର୍ୟୈଃ ସତ୍କୃତାୟାସ୍ତୁ ମଂଗଳମ || 15 ||

ରମ୍ୟଜା ମାତୃ ମୁନିନା ମଂଗଳା ଶାସନଂ କୃତମ |
ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟାଧିପତିଃ ଶ୍ରୀମାନ କରୋତୁ ମଂଗଳଂ ସଦା ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics