Tamil

Sri Krishna Ashtottara Sata Namavali – Tamil

Comments Off on Sri Krishna Ashtottara Sata Namavali – Tamil 10 August 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ஓம் க்றுஷ்ணாய னமஃ
ஓம் கமலனாதாய னமஃ
ஓம் வாஸுதேவாய னமஃ
ஓம் ஸனாதனாய னமஃ
ஓம் வஸுதேவாத்மஜாய னமஃ
ஓம் புண்யாய னமஃ
ஓம் லீலாமானுஷ விக்ரஹாய னமஃ
ஓம் ஶ்ரீவத்ஸ கௌஸ்துபதராய னமஃ
ஓம் யஶோதாவத்ஸலாய னமஃ
ஓம் ஹரியே னமஃ || 10 ||
ஓம் சதுர்புஜாத்த சக்ராஸிகதா னமஃ
ஓம் ஸம்காம்புஜா யுதாயுஜாய னமஃ
ஓம் தேவாகீனம்தனாய னமஃ
ஓம் ஶ்ரீஶாய னமஃ
ஓம் னம்தகோப ப்ரியாத்மஜாய னமஃ
ஓம் யமுனாவேகா ஸம்ஹாரிணே னமஃ
ஓம் பலபத்ர ப்ரியனுஜாய னமஃ
ஓம் பூதனாஜீவித ஹராய னமஃ
ஓம் ஶகடாஸுர பம்ஜனாய னமஃ
ஓம் னம்தவ்ரஜ ஜனானம்தினே னமஃ || 20 ||
ஓம் ஸச்சிதானம்த விக்ரஹாய னமஃ
ஓம் னவனீத விலிப்தாம்காய னமஃ
ஓம் னவனீத னடனாய னமஃ
ஓம் முசுகும்த ப்ரஸாதகாய னமஃ
ஓம் ஷோடஶஸ்த்ரீ ஸஹஸ்ரேஶாய னமஃ
ஓம் த்ரிபம்கினே னமஃ
ஓம் மதுராக்றுதயே னமஃ
ஓம் ஶுகவாக ம்றுதாப்தீம்தவே னமஃ
ஓம் கோவிம்தாய னமஃ
ஓம் யோகினாம் பதயே னமஃ || 30 ||
ஓம் வத்ஸவாடி சராய னமஃ
ஓம் அனம்தாய னமஃ
ஓம் தேனுகாஸுரபம்ஜனாய னமஃ
ஓம் த்றுணீ க்றுத த்றுணா வர்தாய னமஃ
ஓம் யமளார்ஜுன பம்ஜனாய னமஃ
ஓம் உத்தலோத்தால பேத்ரே னமஃ
ஓம் தமால ஶ்யாமலாக்றுதியே னமஃ
ஓம் கோபகோபீஶ்வராய னமஃ
ஓம் யோகினே னமஃ
ஓம் கோடிஸூர்ய ஸமப்ரபாய னமஃ || 40 ||
ஓம் இலாபதயே னமஃ
ஓம் பரம்ஜ்யோதிஷே னமஃ
ஓம் யாதவேம்த்ராய னமஃ
ஓம் யதூத்வஹாய னமஃ
ஓம் வனமாலினே னமஃ
ஓம் பீதவாஸனே னமஃ
ஓம் பாரிஜாதபஹாரகாய னமஃ
ஓம் கோவர்தனாச லோத்தர்த்ரே னமஃ
ஓம் கோபாலாய னமஃ
ஓம் ஸர்வபாலகாய னமஃ || 50 ||
ஓம் அஜாய னமஃ
ஓம் னிரம்ஜனாய னமஃ
ஓம் காமஜனகாய னமஃ
ஓம் கம்ஜலோசனாய னமஃ
ஓம் மதுக்னே னமஃ
ஓம் மதுரானாதாய னமஃ
ஓம் த்வாரகானாயகாய னமஃ
ஓம் பலினே னமஃ
ஓம் ப்றும்தாவனாம்த ஸம்சாரிணே னமஃ
ஓம் துலஸீதாம பூஷனாய னமஃ || 60 ||
ஓம் ஶமம்தக மணேர்ஹர்த்ரே னமஃ
ஓம் னரனாரயணாத்மகாய னமஃ
ஓம் குஜ்ஜ க்றுஷ்ணாம்பரதராய னமஃ
ஓம் மாயினே னமஃ
ஓம் பரமபுருஷாய னமஃ
ஓம் முஷ்டிகாஸுர சாணூர னமஃ
ஓம் மல்லயுத்த விஶாரதாய னமஃ
ஓம் ஸம்ஸாரவைரிணே னமஃ
ஓம் கம்ஸாரயே னமஃ
ஓம் முராரயே னமஃ || 70 ||
ஓம் னாராகாம்தகாய னமஃ
ஓம் அனாதி ப்ரஹ்மசாரிணே னமஃ
ஓம் க்றுஷ்ணாவ்யஸன கர்ஶகாய னமஃ
ஓம் ஶிஶுபாலஶிச்சேத்ரே னமஃ
ஓம் துர்யோதனகுலாம்தகாய னமஃ
ஓம் விதுராக்ரூர வரதாய னமஃ
ஓம் விஶ்வரூபப்ரதர்ஶகாய னமஃ
ஓம் ஸத்யவாசே னமஃ
ஓம் ஸத்ய ஸம்கல்பாய னமஃ
ஓம் ஸத்யபாமாரதாய னமஃ || 80 ||
ஓம் ஜயினே னமஃ
ஓம் ஸுபத்ரா பூர்வஜாய னமஃ
ஓம் விஷ்ணவே னமஃ
ஓம் பீஷ்மமுக்தி ப்ரதாயகாய னமஃ
ஓம் ஜகத்குரவே னமஃ
ஓம் ஜகன்னாதாய னமஃ
ஓம் வேணுனாத விஶாரதாய னமஃ
ஓம் வ்றுஷபாஸுர வித்வம்ஸினே னமஃ
ஓம் பாணாஸுர கராம்தக்றுதே னமஃ
ஓம் யுதிஷ்டிர ப்ரதிஷ்டாத்ரே னமஃ || 90 ||
ஓம் பர்ஹிபர்ஹாவதம்ஸகாய னமஃ
ஓம் பார்தஸாரதியே னமஃ
ஓம் அவ்யக்தாய னமஃ
ஓம் கீதாம்றுத மஹொததியே னமஃ
ஓம் காளீய பணிமாணிக்ய ரம்ஜித
ஶ்ரீ பதாம்புஜாய னமஃ
ஓம் தாமோதராய னமஃ
ஓம் யஜ்னபோக்ர்தே னமஃ
ஓம் தானவேம்த்ர வினாஶகாய னமஃ
ஓம் னாராயணாய னமஃ
ஓம் பரப்ரஹ்மணே னமஃ || 100 ||
ஓம் பன்னகாஶன வாஹனாய னமஃ
ஓம் ஜலக்ரீடா ஸமாஸக்த னமஃ
ஓம் கோபீவஸ்த்ராபஹாராகாய னமஃ
ஓம் புண்யஶ்லோகாய னமஃ
ஓம் தீர்தக்றுதே னமஃ
ஓம் வேதவேத்யாய னமஃ
ஓம் தயானிதயே னமஃ
ஓம் ஸர்வதீர்தாத்மகாய னமஃ
ஓம் ஸர்வக்ரஹ ருபிணே னமஃ
ஓம் பராத்பராய னமஃ || 108 ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics