ShuddhaKannada

Sri Durga Ashtottara Sata Nama Stotram – ShuddhaKannada

Comments Off on Sri Durga Ashtottara Sata Nama Stotram – ShuddhaKannada 12 March 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 
ದುರ್ಗಾ ಶಿವಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ರ್ಮಹಾಗೌರೀ ಚ ಚಣ್ಡಿಕಾ |
ಸರ್ವಙ್ಞಾ ಸರ್ವಲೋಕೇಶೀ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ || ೧ ||

ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯೀ ಪುಣ್ಯಾ ದೇವಯೋನಿ-ರಯೋನಿಜಾ |
ಭೂಮಿಜಾ ನಿರ್ಗುಣಾಧಾರಶಕ್ತಿಶ್ಚಾನೀಶ್ವರೀ ತಥಾ || ೨ ||

ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿರಹಙ್ಕಾರಾ ಸರ್ವಗರ್ವವಿಮರ್ದಿನೀ |
ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯಾ ವಾಣೀ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತಾ || ೩ ||

ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಮಾತಾ ಚ ವನೀಶಾ ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಿನೀ |
ತೇಜೋವತೀ ಮಹಾಮಾತಾ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾ || ೪ ||

ದೇವತಾ ವಹ್ನಿರೂಪಾ ಚ ಸರೋಜಾ ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ |
ಗುಣಾಶ್ರಯಾ ಗುಣಮಧ್ಯಾ ಗುಣತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾ || ೫ ||

ಕರ್ಮಙ್ಞಾನಪ್ರದಾ ಕಾನ್ತಾ ಸರ್ವಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ |
ಧರ್ಮಙ್ಞಾನಾ ಧರ್ಮನಿಷ್ಟಾ ಸರ್ವಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ || ೬ ||

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಕಾಮಕ್ರೋಧವಿವರ್ಜಿತಾ |
ಶಾಙ್ಕರೀ ಶಾಮ್ಭವೀ ಶಾನ್ತಾ ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾ || ೭ ||

ಸುಜಯಾ ಜಯಭೂಮಿಷ್ಠಾ ಜಾಹ್ನವೀ ಜನಪೂಜಿತಾ |
ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯಾ ನಿತ್ಯಾ ಶುಭಾ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಮಸ್ತಕಾ || ೮ ||

ಭಾರತೀ ಭ್ರಾಮರೀ ಕಲ್ಪಾ ಕರಾಳೀ ಕೃಷ್ಣಪಿಙ್ಗಳಾ |
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ನಾರಾಯಣೀ ರೌದ್ರೀ ಚನ್ದ್ರಾಮೃತಪರಿವೃತಾ || ೯ ||

ಜ್ಯೇಷ್ಠೇನ್ದಿರಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟ್ಯಾಧಿಕಾರಿಣೀ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಕೋಟಿಸಂಸ್ಥಾನಾ ಕಾಮಿನೀ ಕಮಲಾಲಯಾ || ೧೦ ||

ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಲಾತೀತಾ ಕಾಲಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ |
ಯೋಗನಿಷ್ಠಾ ಯೋಗಗಮ್ಯಾ ಯೋಗಧ್ಯೇಯಾ ತಪಸ್ವಿನೀ || ೧೧ ||

ಙ್ಞಾನರೂಪಾ ನಿರಾಕಾರಾ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾ |
ಭೂತಾತ್ಮಿಕಾ ಭೂತಮಾತಾ ಭೂತೇಶಾ ಭೂತಧಾರಿಣೀ || ೧೨ ||

ಸ್ವಧಾನಾರೀಮಧ್ಯಗತಾ ಷಡಾಧಾರಾದಿವರ್ಧಿನೀ |
ಮೋಹಿತಾಂಶುಭವಾ ಶುಭ್ರಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಮಾತ್ರಾ ನಿರಾಲಸಾ || ೧೩ ||

ನಿಮ್ನಗಾ ನೀಲಸಙ್ಕಾಶಾ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾ ಹರಾ ಪರಾ |
ಸರ್ವಙ್ಞಾನಪ್ರದಾನನ್ದಾ ಸತ್ಯಾ ದುರ್ಲಭರೂಪಿಣೀ || ೧೪ ||

ಸರಸ್ವತೀ ಸರ್ವಗತಾ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಇತಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics