PlainEnglish

Sree Venkatesha Mangalaasaasanam – PlainEnglish

Comments Off on Sree Venkatesha Mangalaasaasanam – PlainEnglish 26 February 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 

Author: Prathivadhi Bayankaram Anna Vedanthachari

SriyaH kaaMtaaya kalyaaNanidhayE nidhayErthinaam |
SreevEMkaTa nivaasaaya Sreenivaasaaya maMgaLam || 1 ||

lakShmee savibhramaalOka subhroo vibhrama chakShuShE |
chakShuShE sarvalOkaanaaM vEMkaTESaaya maMgaLam || 2 ||

SreevEMkaTaadri SRuMgaagra maMgaLaabharaNaaMghrayE |
maMgaLaanaaM nivaasaaya Sreenivaasaaya maMgaLam || 3 ||

sarvaavaya sauMdarya saMpadaa sarvachEtasaam |
sadaa sammOhanaayaastu vEMkaTESaaya maMgaLam || 4 ||

nityaaya niravadyaaya satyaanaMda chidaatmanE |
sarvaaMtaraatmanE Seemad-vEMkaTESaaya maMgaLam || 5 ||

svata ssarvavidE sarva SaktayE sarvaSEShiNE |
sulabhaaya suSeelaaya vEMkaTESaaya maMgaLam || 6 ||

parasmai brahmaNE poorNakaamaaya paramaatmanE |
prayuMjE paratattvaaya vEMkaTESaaya maMgaLam || 7 ||

aakaalatattva maSraaMta maatmanaa manupaSyataam |
atRuptyamRuta roopaaya vEMkaTESaaya maMgaLam || 8 ||

praayaH svacharaNau puMsaaM SaraNyatvEna paaNinaa |
kRupayaadiSatE Sreemad-vEMkaTESaaya maMgaLam || 9 ||

dayaamRuta taraMgiNyaa staraMgairiva SeetalaiH |
apaaMgai ssiMchatE viSvaM vEMkaTESaaya maMgaLam || 10 ||

srag-bhooShaaMbara hEteenaaM suShamaavahamoortayE |
sarvaarti Samanaayaastu vEMkaTESaaya maMgaLam || 11 ||

SreevaikuMTha viraktaaya svaami puShkariNeetaTE |
ramayaa ramamaaNaaya vEMkaTESaaya maMgaLam || 12 ||

Sreemat-suMdarajaa maatRumuni maanasavaasinE |
sarvalOka nivaasaaya Sreenivaasaaya maMgaLam || 13 ||

maMgaLaa Saasanaparair-madaachaarya purOgamaiH |
sarvaiScha poorvairaachaaryaiH satkRutaayaastu maMgaLam || 14 ||

Sree padmaavatee samEta Sree Sreenivaasa parabrahmaNE namaH

Read Related Stotrams:

– Sree vEMkaTESwara suprabhaatam
– Sree vEMkaTESvara stOtram
– Sree vEMkaTESvara prapatti
– Sree vEMkaTESwara aShTOttara Sata naamaavaLi
– Sree viShNu sahasra naama stOtram

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics