Oriya

Sree Venkatesha Mangalaasaasanam – Oriya

Comments Off on Sree Venkatesha Mangalaasaasanam – Oriya 19 November 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

ରଚନ: ପ୍ରତିଵାଧି ବୟଂକରମ ଅନ୍ନ ଵେଦଂତାଚାରି

ଶ୍ରିୟଃ କାଂତାୟ କଲ୍ୟାଣନିଧୟେ ନିଧୟେ‌உର୍ଥିନାମ |
ଶ୍ରୀଵେଂକଟ ନିଵାସାୟ ଶ୍ରୀନିଵାସାୟ ମଂଗଳମ || 1 ||

ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଵିଭ୍ରମାଲୋକ ସୁଭ୍ରୂ ଵିଭ୍ରମ ଚକ୍ଷୁଷେ |
ଚକ୍ଷୁଷେ ସର୍ଵଲୋକାନାଂ ଵେଂକଟେଶାୟ ମଂଗଳମ || 2 ||

ଶ୍ରୀଵେଂକଟାଦ୍ରି ଶୃଂଗାଗ୍ର ମଂଗଳାଭରଣାଂଘ୍ରୟେ |
ମଂଗଳାନାଂ ନିଵାସାୟ ଶ୍ରୀନିଵାସାୟ ମଂଗଳମ || 3 ||

ସର୍ଵାଵୟ ସୌଂଦର୍ୟ ସଂପଦା ସର୍ଵଚେତସାମ |
ସଦା ସମ୍ମୋହନାୟାସ୍ତୁ ଵେଂକଟେଶାୟ ମଂଗଳମ || 4 ||

ନିତ୍ୟାୟ ନିରଵଦ୍ୟାୟ ସତ୍ୟାନଂଦ ଚିଦାତ୍ମନେ |
ସର୍ଵାଂତରାତ୍ମନେ ଶୀମଦ-ଵେଂକଟେଶାୟ ମଂଗଳମ || 5 ||

ସ୍ଵତ ସ୍ସର୍ଵଵିଦେ ସର୍ଵ ଶକ୍ତୟେ ସର୍ଵଶେଷିଣେ |
ସୁଲଭାୟ ସୁଶୀଲାୟ ଵେଂକଟେଶାୟ ମଂଗଳମ || 6 ||

ପରସ୍ମୈ ବ୍ରହ୍ମଣେ ପୂର୍ଣକାମାୟ ପରମାତ୍ମନେ |
ପ୍ରୟୁଂଜେ ପରତତ୍ତ୍ଵାୟ ଵେଂକଟେଶାୟ ମଂଗଳମ || 7 ||

ଆକାଲତତ୍ତ୍ଵ ମଶ୍ରାଂତ ମାତ୍ମନା ମନୁପଶ୍ୟତାମ |
ଅତୃପ୍ତ୍ୟମୃତ ରୂପାୟ ଵେଂକଟେଶାୟ ମଂଗଳମ || 8 ||

ପ୍ରାୟଃ ସ୍ଵଚରଣୌ ପୁଂସାଂ ଶରଣ୍ୟତ୍ଵେନ ପାଣିନା |
କୃପୟା‌உ‌உଦିଶତେ ଶ୍ରୀମଦ-ଵେଂକଟେଶାୟ ମଂଗଳମ || 9 ||

ଦୟା‌உମୃତ ତରଂଗିଣ୍ୟା ସ୍ତରଂଗୈରିଵ ଶୀତଲୈଃ |
ଅପାଂଗୈ ସ୍ସିଂଚତେ ଵିଶ୍ଵଂ ଵେଂକଟେଶାୟ ମଂଗଳମ || 10 ||

ସ୍ରଗ-ଭୂଷାଂବର ହେତୀନାଂ ସୁଷମା‌உ‌உଵହମୂର୍ତୟେ |
ସର୍ଵାର୍ତି ଶମନାୟାସ୍ତୁ ଵେଂକଟେଶାୟ ମଂଗଳମ || 11 ||

ଶ୍ରୀଵୈକୁଂଠ ଵିରକ୍ତାୟ ସ୍ଵାମି ପୁଷ୍କରିଣୀତଟେ |
ରମୟା ରମମାଣାୟ ଵେଂକଟେଶାୟ ମଂଗଳମ || 12 ||

ଶ୍ରୀମତ-ସୁଂଦରଜା ମାତୃମୁନି ମାନସଵାସିନେ |
ସର୍ଵଲୋକ ନିଵାସାୟ ଶ୍ରୀନିଵାସାୟ ମଂଗଳମ || 13 ||

ମଂଗଳା ଶାସନପରୈର-ମଦାଚାର୍ୟ ପୁରୋଗମୈଃ |
ସର୍ଵୈଶ୍ଚ ପୂର୍ଵୈରାଚାର୍ୟୈଃ ସତ୍କୃତାୟାସ୍ତୁ ମଂଗଳମ || 14 ||

ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମାଵତୀ ସମେତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିଵାସ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ

Read Related Stotrams:

– ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ୱର ସୁପ୍ରଭାତମ

– ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ଵର ସ୍ତୋତ୍ରମ

– ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ଵର ପ୍ରପତ୍ତି

– ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ୱର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି

– ଶ୍ରୀ ଵିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics