Bengali

Sree Venkatesha Mangalaasaasanam – Bengali

Comments Off on Sree Venkatesha Mangalaasaasanam – Bengali 19 November 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

রচন: প্রতিবাধি বয়ংকরম অন্ন বেদংতাচারি

শ্রিয়ঃ কাংতায় কল্য়াণনিধয়ে নিধয়ে‌உর্থিনাম |
শ্রীবেংকট নিবাসায় শ্রীনিবাসায় মংগলম || 1 ||

লক্ষ্মী সবিভ্রমালোক সুভ্রূ বিভ্রম চক্ষুষে |
চক্ষুষে সর্বলোকানাং বেংকটেশায় মংগলম || 2 ||

শ্রীবেংকটাদ্রি শৃংগাগ্র মংগলাভরণাংঘ্রয়ে |
মংগলানাং নিবাসায় শ্রীনিবাসায় মংগলম || 3 ||

সর্বাবয় সৌংদর্য় সংপদা সর্বচেতসাম |
সদা সম্মোহনায়াস্তু বেংকটেশায় মংগলম || 4 ||

নিত্য়ায় নিরবদ্য়ায় সত্য়ানংদ চিদাত্মনে |
সর্বাংতরাত্মনে শীমদ-বেংকটেশায় মংগলম || 5 ||

স্বত স্সর্ববিদে সর্ব শক্তয়ে সর্বশেষিণে |
সুলভায় সুশীলায় বেংকটেশায় মংগলম || 6 ||

পরস্মৈ ব্রহ্মণে পূর্ণকামায় পরমাত্মনে |
প্রয়ুংজে পরতত্ত্বায় বেংকটেশায় মংগলম || 7 ||

আকালতত্ত্ব মশ্রাংত মাত্মনা মনুপশ্য়তাম |
অতৃপ্ত্য়মৃত রূপায় বেংকটেশায় মংগলম || 8 ||

প্রায়ঃ স্বচরণৌ পুংসাং শরণ্য়ত্বেন পাণিনা |
কৃপয়া‌உ‌உদিশতে শ্রীমদ-বেংকটেশায় মংগলম || 9 ||

দয়া‌உমৃত তরংগিণ্য়া স্তরংগৈরিব শীতলৈঃ |
অপাংগৈ স্সিংচতে বিশ্বং বেংকটেশায় মংগলম || 1০ ||

স্রগ-ভূষাংবর হেতীনাং সুষমা‌உ‌உবহমূর্তয়ে |
সর্বার্তি শমনায়াস্তু বেংকটেশায় মংগলম || 11 ||

শ্রীবৈকুংঠ বিরক্তায় স্বামি পুষ্করিণীতটে |
রময়া রমমাণায় বেংকটেশায় মংগলম || 12 ||

শ্রীমত-সুংদরজা মাতৃমুনি মানসবাসিনে |
সর্বলোক নিবাসায় শ্রীনিবাসায় মংগলম || 13 ||

মংগলা শাসনপরৈর-মদাচার্য় পুরোগমৈঃ |
সর্বৈশ্চ পূর্বৈরাচার্য়ৈঃ সত্কৃতায়াস্তু মংগলম || 14 ||

শ্রী পদ্মাবতী সমেত শ্রী শ্রীনিবাস পরব্রহ্মণে নমঃ

Read Related Stotrams:

– শ্রী বেংকটেশ্বর সুপ্রভাতম

– শ্রী বেংকটেশ্বর স্তোত্রম

– শ্রী বেংকটেশ্বর প্রপত্তি

– শ্রী বেংকটেশ্বর অষ্টোত্তর শত নামাবলি

– শ্রী বিষ্ণু সহস্র নাম স্তোত্রম

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics