Oriya

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram – Oriya

Comments Off on Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram – Oriya 22 October 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ସରସ୍ଵତୀ ମହାଭଦ୍ରା ମହାମାୟା ଵରପ୍ରଦା |
ଶ୍ରୀପ୍ରଦା ପଦ୍ମନିଲୟା ପଦ୍ମାକ୍ଷୀ ପଦ୍ମଵକ୍ତ୍ରଗା || 1 ||

ଶିଵାନୁଜା ପୁସ୍ତକଧୃତ ଜ୍ଞାନମୁଦ୍ରା ରମା ପରା |
କାମରୂପା ମହାଵିଦ୍ୟା ମହାପାତକନାଶିନୀ || 2 ||

ମହାଶ୍ରୟା ମାଲିନୀ ଚ ମହାଭୋଗା ମହାଭୁଜା |
ମହାଭାଗା ମହୋତ୍ସାହା ଦିଵ୍ୟାଙ୍ଗା ସୁରଵଂଦିତା || 3 ||

ମହାକାଲୀ ମହାପାଶା ମହାକାରା ମହାଙ୍କୁଶା |
ସୀତା ଚ ଵିମଲା ଵିଶ୍ଵା ଵିଦ୍ୟୁନ୍ମାଲା ଚ ଵୈଷ୍ଣଵୀ || 4 ||

ଚଂଦ୍ରିକା ଚଂଦ୍ରଵଦନା ଚଂଦ୍ରଲେଖାଵିଭୂଷିତା |
ସାଵିତ୍ରୀ ସୁରସା ଦେଵୀ ଦିଵ୍ୟାଲଂକାରଭୂଷିତା || 5 ||

ଵାଗ୍ଦେଵୀ ଵସୁଧା ତୀଵ୍ରା ମହାଭଦ୍ରା ମହାବଲା |
ଭୋଗଦା ଭାରତୀ ଭାମା ଗୋଵିଂଦା ଗୋମତୀ ଶିଵା || 6 ||

ଜଟିଲା ଵିଂଧ୍ୟଵାସା ଚ ଵିଂଧ୍ୟାଚଲଵିରାଜିତା |
ଚଂଡିକା ଵୈଷ୍ଣଵୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୈକସାଧନା || 7 ||

ସୌଦାମିନୀ ସୁଧାମୂର୍ତିସ୍ସୁଭଦ୍ରା ସୁରପୂଜିତା |
ସୁଵାସିନୀ ସୁନାସା ଚ ଵିନିଦ୍ରା ପଦ୍ମଲୋଚନା || 8 ||

ଵିଦ୍ୟାରୂପା ଵିଶାଲାକ୍ଷୀ ବ୍ରହ୍ମଜାୟା ମହାଫଲା |
ତ୍ରୟୀମୂର୍ତୀ ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞା ତ୍ରିଗୁଣା ଶାସ୍ତ୍ରରୂପିଣୀ || 9 ||

ଶୁଂଭାସୁରପ୍ରମଥିନୀ ଶୁଭଦା ଚ ସର୍ଵାତ୍ମିକା |
ରକ୍ତବୀଜନିହଂତ୍ରୀ ଚ ଚାମୁଣ୍ଡା ଚାଂବିକା ତଥା || 10 ||

ମୁଣ୍ଡକାୟ ପ୍ରହରଣା ଧୂମ୍ରଲୋଚନମର୍ଦନା |
ସର୍ଵଦେଵସ୍ତୁତା ସୌମ୍ୟା ସୁରାସୁରନମସ୍କୃତା || 11 ||

କାଲରାତ୍ରୀ କଲାଧାରା ରୂପ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟିନୀ |
ଵାଗ୍ଦେଵୀ ଚ ଵରାରୋହା ଵାରାହୀ ଵାରିଜାସନା || 12 ||

ଚିତ୍ରାଂବରା ଚିତ୍ରଗଂଧା ଚିତ୍ରମାଲ୍ୟଵିଭୂଷିତା |
କାଂତା କାମପ୍ରଦା ଵଂଦ୍ୟା ଵିଦ୍ୟାଧରା ସୂପୂଜିତା || 13 ||

ଶ୍ଵେତାସନା ନୀଲଭୁଜା ଚତୁର୍ଵର୍ଗଫଲପ୍ରଦା |
ଚତୁରାନନସାମ୍ରାଜ୍ୟା ରକ୍ତମଧ୍ୟା ନିରଂଜନା || 14 ||

ହଂସାସନା ନୀଲଜଙ୍ଘା ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁଶିଵାତ୍ମିକା |
ଏଵଂ ସରସ୍ଵତୀ ଦେଵ୍ୟା ନାମ୍ନାମଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତମ || 15 ||

ଇତି ଶ୍ରୀ ସରସ୍ଵତ୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣମ ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics