ShuddhaKannada

Sree Lalita Sahasra Nama Stotram – ShuddhaKannada

Comments Off on Sree Lalita Sahasra Nama Stotram – ShuddhaKannada 26 February 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 

ರಚನ: ವಾಗ್ದೇವೀ

ಓಂ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದಿವ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ, ವಶಿನ್ಯಾದಿ ವಾಗ್ದೇವತಾ ಋಷಯಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾ ಮಹಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುನ್ದರೀ ದೇವತಾ, ಐಂ ಬೀಜಂ, ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಸೌಃ ಕೀಲಕಂ, ಮಮ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ

ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಐಮ್ ಅಙ್ಗುಷ್ಟಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಸೌಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಸೌಃ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಕ್ಲೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಐಂ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ

ಅಙ್ಗನ್ಯಾಸಃ
ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ, ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ, ಸೌಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್, ಸೌಃ ಕವಚ್ಹಾಯ ಹುಂ, ಕ್ಲೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್, ಐಮ್ ಅಸ್ತ್ರಾಯಫಟ್, ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ

ಧ್ಯಾನಂ
ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾ ತರಙ್ಗಿತಾಕ್ಷೀಂ ಧೃತಪಾಶಾಙ್ಕುಶ ಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಾಮ್ |
ಅಣಿಮಾದಿಭಿ ರಾವೃತಾಂ ಮಯೂಖೈಃ ಅಹಮಿತ್ಯೇವ ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀಮ್ || ೧ ||

ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ವಿಕಸಿತವದನಾಂ ಪದ್ಮ ಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ
ಹೇಮಾಭಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಕರಕಲಿತ ಲಸಮದ್ಧೇಮಪದ್ಮಾಂ ವರಾಙ್ಗೀಮ್ |
ಸರ್ವಾಲಙ್ಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಸಕಲಮಭಯದಾಂ ಭಕ್ತನಮ್ರಾಂ ಭವಾನೀಂ
ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಂ ಶಾನ್ತಮೂರ್ತಿಂ ಸಕಲ ಸುರಸುತಾಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್-ಪ್ರದಾತ್ರೀಮ್ || ೨ ||

ಸಕುಙ್ಕುಮ ವಿಲೇಪನಾ ಮಳಿಕಚುಮ್ಬಿ ಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ
ಸಮನ್ದ ಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ ಸಶರಚಾಪ ಪಾಶಾಙ್ಕುಶಾಮ್ |
ಅಶೇಷ ಜನಮೋಹಿನೀ ಮರುಣಮಾಲ್ಯ ಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಜಪಾಕುಸುಮ ಭಾಸುರಾಂ ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರೇ ದಮ್ಬಿಕಾಮ್ || ೩ ||

ಸಿನ್ಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮೌಳಿಸ್ಫುರ-
ತ್ತಾರಾನಾಯಕ ಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀ ಮಾಪೀನ ವಕ್ಷೋರುಹಾಮ್ |
ಪಾಣಿಭ್ಯಾ ಮಲಿಪೂರ್ಣ ರತ್ನ ಚಷಕಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ
ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಘಟಸ್ಥ ರಕ್ತ ಚರಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪರಾಮಮ್ಬಿಕಾಮ್ || ೪ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಞ್ಚ್ಹಪೂಜಾಂ ವಿಭಾವಯೇತ್

ಲಂ ಪೃಥಿವೀ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಗನ್ಧಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಹಮ್ ಆಕಾಶ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಯಂ ವಾಯು ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಧೂಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ರಂ ವಹ್ನಿ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ದೀಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ವಮ್ ಅಮೃತ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಅಮೃತ ನೈವೇದ್ಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಸಂ ಸರ್ವ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ತಾಮ್ಬೂಲಾದಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ

ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಗುರುರ‍್ಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||

ಹರಿಃ ಓಂ

ಶ್ರೀ ಮಾತಾ, ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಙ್ಞೀ, ಶ್ರೀಮತ್-ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ |
ಚಿದಗ್ನಿ ಕುಣ್ಡಸಮ್ಭೂತಾ, ದೇವಕಾರ್ಯಸಮುದ್ಯತಾ || ೧ ||

ಉದ್ಯದ್ಭಾನು ಸಹಸ್ರಾಭಾ, ಚತುರ್ಬಾಹು ಸಮನ್ವಿತಾ |
ರಾಗಸ್ವರೂಪ ಪಾಶಾಢ್ಯಾ, ಕ್ರೋಧಾಕಾರಾಙ್ಕುಶೋಜ್ಜ್ವಲಾ || ೨ ||

ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷುಕೋದಣ್ಡಾ, ಪಞ್ಚತನ್ಮಾತ್ರ ಸಾಯಕಾ |
ನಿಜಾರುಣ ಪ್ರಭಾಪೂರ ಮಜ್ಜದ್-ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಮಣ್ಡಲಾ || ೩ ||

ಚಮ್ಪಕಾಶೋಕ ಪುನ್ನಾಗ ಸೌಗನ್ಧಿಕ ಲಸತ್ಕಚಾ
ಕುರುವಿನ್ದ ಮಣಿಶ್ರೇಣೀ ಕನತ್ಕೋಟೀರ ಮಣ್ಡಿತಾ || ೪ ||

ಅಷ್ಟಮೀ ಚನ್ದ್ರ ವಿಭ್ರಾಜ ದಳಿಕಸ್ಥಲ ಶೋಭಿತಾ |
ಮುಖಚನ್ದ್ರ ಕಳಙ್ಕಾಭ ಮೃಗನಾಭಿ ವಿಶೇಷಕಾ || ೫ ||

ವದನಸ್ಮರ ಮಾಙ್ಗಲ್ಯ ಗೃಹತೋರಣ ಚಿಲ್ಲಿಕಾ |
ವಕ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರೀವಾಹ ಚಲನ್ಮೀನಾಭ ಲೋಚನಾ || ೬ ||

ನವಚಮ್ಪಕ ಪುಷ್ಪಾಭ ನಾಸಾದಣ್ಡ ವಿರಾಜಿತಾ |
ತಾರಾಕಾನ್ತಿ ತಿರಸ್ಕಾರಿ ನಾಸಾಭರಣ ಭಾಸುರಾ || ೭ ||

ಕದಮ್ಬ ಮಞ್ಜರೀಕ್ಲುಪ್ತ ಕರ್ಣಪೂರ ಮನೋಹರಾ |
ತಾಟಙ್ಕ ಯುಗಳೀಭೂತ ತಪನೋಡುಪ ಮಣ್ಡಲಾ || ೮ ||

ಪದ್ಮರಾಗ ಶಿಲಾದರ್ಶ ಪರಿಭಾವಿ ಕಪೋಲಭೂಃ |
ನವವಿದ್ರುಮ ಬಿಮ್ಬಶ್ರೀಃ ನ್ಯಕ್ಕಾರಿ ರದನಚ್ಛದಾ || ೯ ||

ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಙ್ಕುರಾಕಾರ ದ್ವಿಜಪಙ್ಕ್ತಿ ದ್ವಯೋಜ್ಜ್ವಲಾ |
ಕರ್ಪೂರವೀಟಿ ಕಾಮೋದ ಸಮಾಕರ್ಷ ದ್ದಿಗನ್ತರಾ || ೧೦ ||

ನಿಜಸಲ್ಲಾಪ ಮಾಧುರ್ಯ ವಿನಿರ್ಭರ್-ತ್ಸಿತ ಕಚ್ಛಪೀ |
ಮನ್ದಸ್ಮಿತ ಪ್ರಭಾಪೂರ ಮಜ್ಜತ್-ಕಾಮೇಶ ಮಾನಸಾ || ೧೧ ||

ಅನಾಕಲಿತ ಸಾದೃಶ್ಯ ಚುಬುಕ ಶ್ರೀ ವಿರಾಜಿತಾ |
ಕಾಮೇಶಬದ್ಧ ಮಾಙ್ಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರಶೋಭಿತ ಕನ್ಥರಾ || ೧೨ ||

ಕನಕಾಙ್ಗದ ಕೇಯೂರ ಕಮನೀಯ ಭುಜಾನ್ವಿತಾ |
ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯ ಚಿನ್ತಾಕ ಲೋಲಮುಕ್ತಾ ಫಲಾನ್ವಿತಾ || ೧೩ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೇಮರತ್ನ ಮಣಿ ಪ್ರತಿಪಣಸ್ತನೀ|
ನಾಭ್ಯಾಲವಾಲ ರೋಮಾಳಿ ಲತಾಫಲ ಕುಚದ್ವಯೀ || ೧೪ ||

ಲಕ್ಷ್ಯರೋಮಲತಾ ಧಾರತಾ ಸಮುನ್ನೇಯ ಮಧ್ಯಮಾ |
ಸ್ತನಭಾರ ದಳನ್-ಮಧ್ಯ ಪಟ್ಟಬನ್ಧ ವಳಿತ್ರಯಾ || ೧೫ ||

ಅರುಣಾರುಣ ಕೌಸುಮ್ಭ ವಸ್ತ್ರ ಭಾಸ್ವತ್-ಕಟೀತಟೀ |
ರತ್ನಕಿಙ್ಕಿಣಿ ಕಾರಮ್ಯ ರಶನಾದಾಮ ಭೂಷಿತಾ || ೧೬ ||

ಕಾಮೇಶ ಙ್ಞಾತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾರ್ದವೋರು ದ್ವಯಾನ್ವಿತಾ |
ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಕುಟಾಕಾರ ಜಾನುದ್ವಯ ವಿರಾಜಿತಾ || ೧೭ ||

ಇನ್ದ್ರಗೋಪ ಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಮರ ತೂಣಾಭ ಜಙ್ಘಿಕಾ |
ಗೂಢಗುಲ್ಭಾ ಕೂರ್ಮಪೃಷ್ಠ ಜಯಿಷ್ಣು ಪ್ರಪದಾನ್ವಿತಾ || ೧೮ ||

ನಖದೀಧಿತಿ ಸಂಛನ್ನ ನಮಜ್ಜನ ತಮೋಗುಣಾ |
ಪದದ್ವಯ ಪ್ರಭಾಜಾಲ ಪರಾಕೃತ ಸರೋರುಹಾ || ೧೯ ||

ಶಿಞ್ಜಾನ ಮಣಿಮಞ್ಜೀರ ಮಣ್ಡಿತ ಶ್ರೀ ಪದಾಮ್ಬುಜಾ |
ಮರಾಳೀ ಮನ್ದಗಮನಾ, ಮಹಾಲಾವಣ್ಯ ಶೇವಧಿಃ || ೨೦ ||

ಸರ್ವಾರುಣಾ‌உನವದ್ಯಾಙ್ಗೀ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾ |
ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಾಙ್ಕಸ್ಥಾ, ಶಿವಾ, ಸ್ವಾಧೀನ ವಲ್ಲಭಾ || ೨೧ ||

ಸುಮೇರು ಮಧ್ಯಶೃಙ್ಗಸ್ಥಾ, ಶ್ರೀಮನ್ನಗರ ನಾಯಿಕಾ |
ಚಿನ್ತಾಮಣಿ ಗೃಹಾನ್ತಸ್ಥಾ, ಪಞ್ಚಬ್ರಹ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಾ || ೨೨ ||

ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀ ಸಂಸ್ಥಾ, ಕದಮ್ಬ ವನವಾಸಿನೀ |
ಸುಧಾಸಾಗರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ, ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮದಾಯಿನೀ || ೨೩ ||

ದೇವರ್ಷಿ ಗಣಸಙ್ಘಾತ ಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮ ವೈಭವಾ |
ಭಣ್ಡಾಸುರ ವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿಸೇನಾ ಸಮನ್ವಿತಾ || ೨೪ ||

ಸಮ್ಪತ್ಕರೀ ಸಮಾರೂಢ ಸಿನ್ಧುರ ವ್ರಜಸೇವಿತಾ |
ಅಶ್ವಾರೂಢಾಧಿಷ್ಠಿತಾಶ್ವ ಕೋಟಿಕೋಟಿ ಭಿರಾವೃತಾ || ೨೫ ||

ಚಕ್ರರಾಜ ರಥಾರೂಢ ಸರ್ವಾಯುಧ ಪರಿಷ್ಕೃತಾ |
ಗೇಯಚಕ್ರ ರಥಾರೂಢ ಮನ್ತ್ರಿಣೀ ಪರಿಸೇವಿತಾ || ೨೬ ||

ಕಿರಿಚಕ್ರ ರಥಾರೂಢ ದಣ್ಡನಾಥಾ ಪುರಸ್ಕೃತಾ |
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಕಾಕ್ಷಿಪ್ತ ವಹ್ನಿಪ್ರಾಕಾರ ಮಧ್ಯಗಾ || ೨೭ ||

ಭಣ್ಡಸೈನ್ಯ ವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ವಿಕ್ರಮಹರ್ಷಿತಾ |
ನಿತ್ಯಾ ಪರಾಕ್ರಮಾಟೋಪ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಸಮುತ್ಸುಕಾ || ೨೮ ||

ಭಣ್ಡಪುತ್ರ ವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಬಾಲಾವಿಕ್ರಮ ನನ್ದಿತಾ |
ಮನ್ತ್ರಿಣ್ಯಮ್ಬಾ ವಿರಚಿತ ವಿಷಙ್ಗ ವಧತೋಷಿತಾ || ೨೯ ||

ವಿಶುಕ್ರ ಪ್ರಾಣಹರಣ ವಾರಾಹೀ ವೀರ್ಯನನ್ದಿತಾ |
ಕಾಮೇಶ್ವರ ಮುಖಾಲೋಕ ಕಲ್ಪಿತ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ವರಾ || ೩೦ ||

ಮಹಾಗಣೇಶ ನಿರ್ಭಿನ್ನ ವಿಘ್ನಯನ್ತ್ರ ಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ |
ಭಣ್ಡಾಸುರೇನ್ದ್ರ ನಿರ್ಮುಕ್ತ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರ ವರ್ಷಿಣೀ || ೩೧ ||

ಕರಾಙ್ಗುಳಿ ನಖೋತ್ಪನ್ನ ನಾರಾಯಣ ದಶಾಕೃತಿಃ |
ಮಹಾಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಾಗ್ನಿ ನಿರ್ದಗ್ಧಾಸುರ ಸೈನಿಕಾ || ೩೨ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ದಗ್ಧ ಸಭಣ್ಡಾಸುರ ಶೂನ್ಯಕಾ |
ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇನ್ದ್ರ ಮಹೇನ್ದ್ರಾದಿ ದೇವಸಂಸ್ತುತ ವೈಭವಾ || ೩೩ ||

ಹರನೇತ್ರಾಗ್ನಿ ಸನ್ದಗ್ಧ ಕಾಮ ಸಞ್ಜೀವನೌಷಧಿಃ |
ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವ ಕೂಟೈಕ ಸ್ವರೂಪ ಮುಖಪಙ್ಕಜಾ || ೩೪ ||

ಕಣ್ಠಾಧಃ ಕಟಿಪರ್ಯನ್ತ ಮಧ್ಯಕೂಟ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಶಕ್ತಿಕೂಟೈಕ ತಾಪನ್ನ ಕಟ್ಯಥೋಭಾಗ ಧಾರಿಣೀ || ೩೫ ||

ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ, ಮೂಲಕೂಟ ತ್ರಯ ಕಳೇಬರಾ |
ಕುಳಾಮೃತೈಕ ರಸಿಕಾ, ಕುಳಸಙ್ಕೇತ ಪಾಲಿನೀ || ೩೬ ||

ಕುಳಾಙ್ಗನಾ, ಕುಳಾನ್ತಃಸ್ಥಾ, ಕೌಳಿನೀ, ಕುಳಯೋಗಿನೀ |
ಅಕುಳಾ, ಸಮಯಾನ್ತಃಸ್ಥಾ, ಸಮಯಾಚಾರ ತತ್ಪರಾ || ೩೭ ||

ಮೂಲಾಧಾರೈಕ ನಿಲಯಾ, ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರನ್ಥಿ ವಿಭೇದಿನೀ |
ಮಣಿಪೂರಾನ್ತ ರುದಿತಾ, ವಿಷ್ಣುಗ್ರನ್ಥಿ ವಿಭೇದಿನೀ || ೩೮ ||

ಆಙ್ಞಾ ಚಕ್ರಾನ್ತರಾಳಸ್ಥಾ, ರುದ್ರಗ್ರನ್ಥಿ ವಿಭೇದಿನೀ |
ಸಹಸ್ರಾರಾಮ್ಬುಜಾ ರೂಢಾ, ಸುಧಾಸಾರಾಭಿ ವರ್ಷಿಣೀ || ೩೯ ||

ತಟಿಲ್ಲತಾ ಸಮರುಚಿಃ, ಷಟ್-ಚಕ್ರೋಪರಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ, ಕುಣ್ಡಲಿನೀ, ಬಿಸತನ್ತು ತನೀಯಸೀ || ೪೦ ||

ಭವಾನೀ, ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾ, ಭವಾರಣ್ಯ ಕುಠಾರಿಕಾ |
ಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ, ಭದ್ರಮೂರ್ತಿ, ರ್ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯ ದಾಯಿನೀ || ೪೧ ||

ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾ, ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ, ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾ, ಭಯಾಪಹಾ |
ಶಾಮ್ಭವೀ, ಶಾರದಾರಾಧ್ಯಾ, ಶರ್ವಾಣೀ, ಶರ್ಮದಾಯಿನೀ || ೪೨ ||

ಶಾಙ್ಕರೀ, ಶ್ರೀಕರೀ, ಸಾಧ್ವೀ, ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾ |
ಶಾತೋದರೀ, ಶಾನ್ತಿಮತೀ, ನಿರಾಧಾರಾ, ನಿರಞ್ಜನಾ || ೪೩ ||

ನಿರ್ಲೇಪಾ, ನಿರ್ಮಲಾ, ನಿತ್ಯಾ, ನಿರಾಕಾರಾ, ನಿರಾಕುಲಾ |
ನಿರ್ಗುಣಾ, ನಿಷ್ಕಳಾ, ಶಾನ್ತಾ, ನಿಷ್ಕಾಮಾ, ನಿರುಪಪ್ಲವಾ || ೪೪ ||

ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾ, ನಿರ್ವಿಕಾರಾ, ನಿಷ್ಪ್ರಪಞ್ಚಾ, ನಿರಾಶ್ರಯಾ |
ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾ, ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾ, ನಿರವದ್ಯಾ, ನಿರನ್ತರಾ || ೪೫ ||

ನಿಷ್ಕಾರಣಾ, ನಿಷ್ಕಳಙ್ಕಾ, ನಿರುಪಾಧಿ, ರ್ನಿರೀಶ್ವರಾ |
ನೀರಾಗಾ, ರಾಗಮಥನೀ, ನಿರ್ಮದಾ, ಮದನಾಶಿನೀ || ೪೬ ||

ನಿಶ್ಚಿನ್ತಾ, ನಿರಹಙ್ಕಾರಾ, ನಿರ್ಮೋಹಾ, ಮೋಹನಾಶಿನೀ |
ನಿರ್ಮಮಾ, ಮಮತಾಹನ್ತ್ರೀ, ನಿಷ್ಪಾಪಾ, ಪಾಪನಾಶಿನೀ || ೪೭ ||

ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾ, ಕ್ರೋಧಶಮನೀ, ನಿರ್ಲೋಭಾ, ಲೋಭನಾಶಿನೀ |
ನಿಃಸಂಶಯಾ, ಸಂಶಯಘ್ನೀ, ನಿರ್ಭವಾ, ಭವನಾಶಿನೀ || ೪೮ ||

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ, ನಿರಾಬಾಧಾ, ನಿರ್ಭೇದಾ, ಭೇದನಾಶಿನೀ |
ನಿರ್ನಾಶಾ, ಮೃತ್ಯುಮಥನೀ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾ, ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಾ || ೪೯ ||

ನಿಸ್ತುಲಾ, ನೀಲಚಿಕುರಾ, ನಿರಪಾಯಾ, ನಿರತ್ಯಯಾ |
ದುರ್ಲಭಾ, ದುರ್ಗಮಾ, ದುರ್ಗಾ, ದುಃಖಹನ್ತ್ರೀ, ಸುಖಪ್ರದಾ || ೫೦ ||

ದುಷ್ಟದೂರಾ, ದುರಾಚಾರ ಶಮನೀ, ದೋಷವರ್ಜಿತಾ |
ಸರ್ವಙ್ಞಾ, ಸಾನ್ದ್ರಕರುಣಾ, ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾ || ೫೧ ||

ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯೀ, ಸರ್ವಮಙ್ಗಳಾ, ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾ |
ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ, ಸರ್ವಮಯೀ, ಸರ್ವಮನ್ತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೫೨ ||

ಸರ್ವಯನ್ತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ, ಸರ್ವತನ್ತ್ರರೂಪಾ, ಮನೋನ್ಮನೀ |
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ, ಮಹಾದೇವೀ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ, ರ್ಮೃಡಪ್ರಿಯಾ || ೫೩ ||

ಮಹಾರೂಪಾ, ಮಹಾಪೂಜ್ಯಾ, ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶಿನೀ |
ಮಹಾಮಾಯಾ, ಮಹಾಸತ್ತ್ವಾ, ಮಹಾಶಕ್ತಿ ರ್ಮಹಾರತಿಃ || ೫೪ ||

ಮಹಾಭೋಗಾ, ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಾ, ಮಹಾವೀರ್ಯಾ, ಮಹಾಬಲಾ |
ಮಹಾಬುದ್ಧಿ, ರ್ಮಹಾಸಿದ್ಧಿ, ರ್ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ || ೫೫ ||

ಮಹಾತನ್ತ್ರಾ, ಮಹಾಮನ್ತ್ರಾ, ಮಹಾಯನ್ತ್ರಾ, ಮಹಾಸನಾ |
ಮಹಾಯಾಗ ಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾ, ಮಹಾಭೈರವ ಪೂಜಿತಾ || ೫೬ ||

ಮಹೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಲ್ಪ ಮಹಾತಾಣ್ಡವ ಸಾಕ್ಷಿಣೀ |
ಮಹಾಕಾಮೇಶ ಮಹಿಷೀ, ಮಹಾತ್ರಿಪುರ ಸುನ್ದರೀ || ೫೭ ||

ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯುಪಚಾರಾಢ್ಯಾ, ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕಳಾಮಯೀ |
ಮಹಾ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕೋಟಿ ಯೋಗಿನೀ ಗಣಸೇವಿತಾ || ೫೮ ||

ಮನುವಿದ್ಯಾ, ಚನ್ದ್ರವಿದ್ಯಾ, ಚನ್ದ್ರಮಣ್ಡಲಮಧ್ಯಗಾ |
ಚಾರುರೂಪಾ, ಚಾರುಹಾಸಾ, ಚಾರುಚನ್ದ್ರ ಕಳಾಧರಾ || ೫೯ ||

ಚರಾಚರ ಜಗನ್ನಾಥಾ, ಚಕ್ರರಾಜ ನಿಕೇತನಾ |
ಪಾರ್ವತೀ, ಪದ್ಮನಯನಾ, ಪದ್ಮರಾಗ ಸಮಪ್ರಭಾ || ೬೦ ||

ಪಞ್ಚಪ್ರೇತಾಸನಾಸೀನಾ, ಪಞ್ಚಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಚಿನ್ಮಯೀ, ಪರಮಾನನ್ದಾ, ವಿಙ್ಞಾನ ಘನರೂಪಿಣೀ || ೬೧ ||

ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾತೃ ಧ್ಯೇಯರೂಪಾ, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ವಿವರ್ಜಿತಾ |
ವಿಶ್ವರೂಪಾ, ಜಾಗರಿಣೀ, ಸ್ವಪನ್ತೀ, ತೈಜಸಾತ್ಮಿಕಾ || ೬೨ ||

ಸುಪ್ತಾ, ಪ್ರಾಙ್ಞಾತ್ಮಿಕಾ, ತುರ್ಯಾ, ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾ ವಿವರ್ಜಿತಾ |
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೀ, ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ, ಗೋಪ್ತ್ರೀ, ಗೋವಿನ್ದರೂಪಿಣೀ || ೬೩ ||

ಸಂಹಾರಿಣೀ, ರುದ್ರರೂಪಾ, ತಿರೋಧಾನಕರೀಶ್ವರೀ |
ಸದಾಶಿವಾನುಗ್ರಹದಾ, ಪಞ್ಚಕೃತ್ಯ ಪರಾಯಣಾ || ೬೪ ||

ಭಾನುಮಣ್ಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ, ಭೈರವೀ, ಭಗಮಾಲಿನೀ |
ಪದ್ಮಾಸನಾ, ಭಗವತೀ, ಪದ್ಮನಾಭ ಸಹೋದರೀ || ೬೫ ||

ಉನ್ಮೇಷ ನಿಮಿಷೋತ್ಪನ್ನ ವಿಪನ್ನ ಭುವನಾವಳಿಃ |
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷವದನಾ, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ, ಸಹಸ್ರಪಾತ್ || ೬೬ ||

ಆಬ್ರಹ್ಮ ಕೀಟಜನನೀ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವಿಧಾಯಿನೀ |
ನಿಜಾಙ್ಞಾರೂಪನಿಗಮಾ, ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯ ಫಲಪ್ರದಾ || ೬೭ ||

ಶ್ರುತಿ ಸೀಮನ್ತ ಸಿನ್ಧೂರೀಕೃತ ಪಾದಾಬ್ಜಧೂಳಿಕಾ |
ಸಕಲಾಗಮ ಸನ್ದೋಹ ಶುಕ್ತಿಸಮ್ಪುಟ ಮೌಕ್ತಿಕಾ || ೬೮ ||

ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾ, ಪೂರ್ಣಾ, ಭೋಗಿನೀ, ಭುವನೇಶ್ವರೀ |
ಅಮ್ಬಿಕಾ,‌உನಾದಿ ನಿಧನಾ, ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರ ಸೇವಿತಾ || ೬೯ ||

ನಾರಾಯಣೀ, ನಾದರೂಪಾ, ನಾಮರೂಪ ವಿವರ್ಜಿತಾ |
ಹ್ರೀಙ್ಕಾರೀ, ಹ್ರೀಮತೀ, ಹೃದ್ಯಾ, ಹೇಯೋಪಾದೇಯ ವರ್ಜಿತಾ || ೭೦ ||

ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತಾ, ರಾಙ್ಞೀ, ರಮ್ಯಾ, ರಾಜೀವಲೋಚನಾ |
ರಞ್ಜನೀ, ರಮಣೀ, ರಸ್ಯಾ, ರಣತ್ಕಿಙ್ಕಿಣಿ ಮೇಖಲಾ || ೭೧ ||

ರಮಾ, ರಾಕೇನ್ದುವದನಾ, ರತಿರೂಪಾ, ರತಿಪ್ರಿಯಾ |
ರಕ್ಷಾಕರೀ, ರಾಕ್ಷಸಘ್ನೀ, ರಾಮಾ, ರಮಣಲಮ್ಪಟಾ || ೭೨ ||

ಕಾಮ್ಯಾ, ಕಾಮಕಳಾರೂಪಾ, ಕದಮ್ಬ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ |
ಕಲ್ಯಾಣೀ, ಜಗತೀಕನ್ದಾ, ಕರುಣಾರಸ ಸಾಗರಾ || ೭೩ ||

ಕಳಾವತೀ, ಕಳಾಲಾಪಾ, ಕಾನ್ತಾ, ಕಾದಮ್ಬರೀಪ್ರಿಯಾ |
ವರದಾ, ವಾಮನಯನಾ, ವಾರುಣೀಮದವಿಹ್ವಲಾ || ೭೪ ||

ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾ, ವೇದವೇದ್ಯಾ, ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲ ನಿವಾಸಿನೀ |
ವಿಧಾತ್ರೀ, ವೇದಜನನೀ, ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ, ವಿಲಾಸಿನೀ || ೭೫ ||

ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರೂಪಾ, ಕ್ಷೇತ್ರೇಶೀ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಙ್ಞ ಪಾಲಿನೀ |
ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಸಮರ್ಚಿತಾ || ೭೬ ||

ವಿಜಯಾ, ವಿಮಲಾ, ವನ್ದ್ಯಾ, ವನ್ದಾರು ಜನವತ್ಸಲಾ |
ವಾಗ್ವಾದಿನೀ, ವಾಮಕೇಶೀ, ವಹ್ನಿಮಣ್ಡಲ ವಾಸಿನೀ || ೭೭ ||

ಭಕ್ತಿಮತ್-ಕಲ್ಪಲತಿಕಾ, ಪಶುಪಾಶ ವಿಮೋಚನೀ |
ಸಂಹೃತಾಶೇಷ ಪಾಷಣ್ಡಾ, ಸದಾಚಾರ ಪ್ರವರ್ತಿಕಾ || ೭೮ ||

ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿ ಸನ್ತಪ್ತ ಸಮಾಹ್ಲಾದನ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ |
ತರುಣೀ, ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾ, ತನುಮಧ್ಯಾ, ತಮೋ‌உಪಹಾ || ೭೯ ||

ಚಿತಿ, ಸ್ತತ್ಪದಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾ, ಚಿದೇಕ ರಸರೂಪಿಣೀ |
ಸ್ವಾತ್ಮಾನನ್ದಲವೀಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾನನ್ದ ಸನ್ತತಿಃ || ೮೦ ||

ಪರಾ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಚಿತೀ ರೂಪಾ, ಪಶ್ಯನ್ತೀ, ಪರದೇವತಾ |
ಮಧ್ಯಮಾ, ವೈಖರೀರೂಪಾ, ಭಕ್ತಮಾನಸ ಹಂಸಿಕಾ || ೮೧ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಣನಾಡೀ, ಕೃತಙ್ಞಾ, ಕಾಮಪೂಜಿತಾ |
ಶೃಙ್ಗಾರ ರಸಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ, ಜಯಾ, ಜಾಲನ್ಧರಸ್ಥಿತಾ || ೮೨ ||

ಓಡ್ಯಾಣ ಪೀಠನಿಲಯಾ, ಬಿನ್ದುಮಣ್ಡಲ ವಾಸಿನೀ |
ರಹೋಯಾಗ ಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾ, ರಹಸ್ತರ್ಪಣ ತರ್ಪಿತಾ || ೮೩ ||

ಸದ್ಯಃ ಪ್ರಸಾದಿನೀ, ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ, ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಾ |
ಷಡಙ್ಗದೇವತಾ ಯುಕ್ತಾ, ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರಿತಾ || ೮೪ ||

ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾ, ನಿರುಪಮಾ, ನಿರ್ವಾಣ ಸುಖದಾಯಿನೀ |
ನಿತ್ಯಾ, ಷೋಡಶಿಕಾರೂಪಾ, ಶ್ರೀಕಣ್ಠಾರ್ಧ ಶರೀರಿಣೀ || ೮೫ ||

ಪ್ರಭಾವತೀ, ಪ್ರಭಾರೂಪಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ, ಪರಮೇಶ್ವರೀ |
ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ ರವ್ಯಕ್ತಾ, ವ್ಯಕ್ತಾ‌உವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೮೬ ||

ವ್ಯಾಪಿನೀ, ವಿವಿಧಾಕಾರಾ, ವಿದ್ಯಾ‌உವಿದ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಮಹಾಕಾಮೇಶ ನಯನಾ, ಕುಮುದಾಹ್ಲಾದ ಕೌಮುದೀ || ೮೭ ||

ಭಕ್ತಹಾರ್ದ ತಮೋಭೇದ ಭಾನುಮದ್-ಭಾನುಸನ್ತತಿಃ |
ಶಿವದೂತೀ, ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಶ್ಶಿವಙ್ಕರೀ || ೮೮ ||

ಶಿವಪ್ರಿಯಾ, ಶಿವಪರಾ, ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾ, ಶಿಷ್ಟಪೂಜಿತಾ |
ಅಪ್ರಮೇಯಾ, ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾ, ಮನೋವಾಚಾಮ ಗೋಚರಾ || ೮೯ ||

ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿ, ಶ್ಚೇತನಾರೂಪಾ, ಜಡಶಕ್ತಿ, ರ್ಜಡಾತ್ಮಿಕಾ |
ಗಾಯತ್ರೀ, ವ್ಯಾಹೃತಿ, ಸ್ಸನ್ಧ್ಯಾ, ದ್ವಿಜಬೃನ್ದ ನಿಷೇವಿತಾ || ೯೦ ||

ತತ್ತ್ವಾಸನಾ, ತತ್ತ್ವಮಯೀ, ಪಞ್ಚಕೋಶಾನ್ತರಸ್ಥಿತಾ |
ನಿಸ್ಸೀಮಮಹಿಮಾ, ನಿತ್ಯಯೌವನಾ, ಮದಶಾಲಿನೀ || ೯೧ ||

ಮದಘೂರ್ಣಿತ ರಕ್ತಾಕ್ಷೀ, ಮದಪಾಟಲ ಗಣ್ಡಭೂಃ |
ಚನ್ದನ ದ್ರವದಿಗ್ಧಾಙ್ಗೀ, ಚಾಮ್ಪೇಯ ಕುಸುಮ ಪ್ರಿಯಾ || ೯೨ ||

ಕುಶಲಾ, ಕೋಮಲಾಕಾರಾ, ಕುರುಕುಳ್ಳಾ, ಕುಲೇಶ್ವರೀ |
ಕುಳಕುಣ್ಡಾಲಯಾ, ಕೌಳ ಮಾರ್ಗತತ್ಪರ ಸೇವಿತಾ || ೯೩ ||

ಕುಮಾರ ಗಣನಾಥಾಮ್ಬಾ, ತುಷ್ಟಿಃ, ಪುಷ್ಟಿ, ರ್ಮತಿ, ರ್ಧೃತಿಃ |
ಶಾನ್ತಿಃ, ಸ್ವಸ್ತಿಮತೀ, ಕಾನ್ತಿ, ರ್ನನ್ದಿನೀ, ವಿಘ್ನನಾಶಿನೀ || ೯೪ ||

ತೇಜೋವತೀ, ತ್ರಿನಯನಾ, ಲೋಲಾಕ್ಷೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ |
ಮಾಲಿನೀ, ಹಂಸಿನೀ, ಮಾತಾ, ಮಲಯಾಚಲ ವಾಸಿನೀ || ೯೫ ||

ಸುಮುಖೀ, ನಳಿನೀ, ಸುಭ್ರೂಃ, ಶೋಭನಾ, ಸುರನಾಯಿಕಾ |
ಕಾಲಕಣ್ಠೀ, ಕಾನ್ತಿಮತೀ, ಕ್ಷೋಭಿಣೀ, ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿಣೀ || ೯೬ ||

ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ, ವಾಮದೇವೀ, ವಯೋ‌உವಸ್ಥಾ ವಿವರ್ಜಿತಾ |
ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀ, ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ, ಸಿದ್ಧಮಾತಾ, ಯಶಸ್ವಿನೀ || ೯೭ ||

ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರನಿಲಯಾ,‌உ‌உರಕ್ತವರ್ಣಾ, ತ್ರಿಲೋಚನಾ |
ಖಟ್ವಾಙ್ಗಾದಿ ಪ್ರಹರಣಾ, ವದನೈಕ ಸಮನ್ವಿತಾ || ೯೮ ||

ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಾ, ತ್ವಕ್‍ಸ್ಥಾ, ಪಶುಲೋಕ ಭಯಙ್ಕರೀ |
ಅಮೃತಾದಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಸಂವೃತಾ, ಡಾಕಿನೀಶ್ವರೀ || ೯೯ ||

ಅನಾಹತಾಬ್ಜ ನಿಲಯಾ, ಶ್ಯಾಮಾಭಾ, ವದನದ್ವಯಾ |
ದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾ,‌உಕ್ಷಮಾಲಾಧಿಧರಾ, ರುಧಿರ ಸಂಸ್ಥಿತಾ || ೧೦೦ ||

ಕಾಳರಾತ್ರ್ಯಾದಿ ಶಕ್ತ್ಯೋಘವೃತಾ, ಸ್ನಿಗ್ಧೌದನಪ್ರಿಯಾ |
ಮಹಾವೀರೇನ್ದ್ರ ವರದಾ, ರಾಕಿಣ್ಯಮ್ಬಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೦೧ ||

ಮಣಿಪೂರಾಬ್ಜ ನಿಲಯಾ, ವದನತ್ರಯ ಸಂಯುತಾ |
ವಜ್ರಾಧಿಕಾಯುಧೋಪೇತಾ, ಡಾಮರ್ಯಾದಿಭಿ ರಾವೃತಾ || ೧೦೨ ||

ರಕ್ತವರ್ಣಾ, ಮಾಂಸನಿಷ್ಠಾ, ಗುಡಾನ್ನ ಪ್ರೀತಮಾನಸಾ |
ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಸುಖದಾ, ಲಾಕಿನ್ಯಮ್ಬಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೦೩ ||

ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾಮ್ಬು ಜಗತಾ, ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರ ಮನೋಹರಾ |
ಶೂಲಾದ್ಯಾಯುಧ ಸಮ್ಪನ್ನಾ, ಪೀತವರ್ಣಾ,‌உತಿಗರ್ವಿತಾ || ೧೦೪ ||

ಮೇದೋನಿಷ್ಠಾ, ಮಧುಪ್ರೀತಾ, ಬನ್ದಿನ್ಯಾದಿ ಸಮನ್ವಿತಾ |
ದಧ್ಯನ್ನಾಸಕ್ತ ಹೃದಯಾ, ಡಾಕಿನೀ ರೂಪಧಾರಿಣೀ || ೧೦೫ ||

ಮೂಲಾ ಧಾರಾಮ್ಬುಜಾರೂಢಾ, ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಾ,‌உಸ್ಥಿಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ಅಙ್ಕುಶಾದಿ ಪ್ರಹರಣಾ, ವರದಾದಿ ನಿಷೇವಿತಾ || ೧೦೬ ||

ಮುದ್ಗೌದನಾಸಕ್ತ ಚಿತ್ತಾ, ಸಾಕಿನ್ಯಮ್ಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಆಙ್ಞಾ ಚಕ್ರಾಬ್ಜನಿಲಯಾ, ಶುಕ್ಲವರ್ಣಾ, ಷಡಾನನಾ || ೧೦೭ ||

ಮಜ್ಜಾಸಂಸ್ಥಾ, ಹಂಸವತೀ ಮುಖ್ಯಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತಾ |
ಹರಿದ್ರಾನ್ನೈಕ ರಸಿಕಾ, ಹಾಕಿನೀ ರೂಪಧಾರಿಣೀ || ೧೦೮ ||

ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮಸ್ಥಾ, ಸರ್ವವರ್ಣೋಪ ಶೋಭಿತಾ |
ಸರ್ವಾಯುಧಧರಾ, ಶುಕ್ಲ ಸಂಸ್ಥಿತಾ, ಸರ್ವತೋಮುಖೀ || ೧೦೯ ||

ಸರ್ವೌದನ ಪ್ರೀತಚಿತ್ತಾ, ಯಾಕಿನ್ಯಮ್ಬಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಸ್ವಾಹಾ, ಸ್ವಧಾ,‌உಮತಿ, ರ್ಮೇಧಾ, ಶ್ರುತಿಃ, ಸ್ಮೃತಿ, ರನುತ್ತಮಾ || ೧೧೦ ||

ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ, ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾ, ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನಾ |
ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತಾ, ಬನ್ಧಮೋಚನೀ, ಬನ್ಧುರಾಲಕಾ || ೧೧೧ ||

ವಿಮರ್ಶರೂಪಿಣೀ, ವಿದ್ಯಾ, ವಿಯದಾದಿ ಜಗತ್ಪ್ರಸೂಃ |
ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ಪ್ರಶಮನೀ, ಸರ್ವಮೃತ್ಯು ನಿವಾರಿಣೀ || ೧೧೨ ||

ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾ,‌உಚಿನ್ತ್ಯರೂಪಾ, ಕಲಿಕಲ್ಮಷ ನಾಶಿನೀ |
ಕಾತ್ಯಾಯಿನೀ, ಕಾಲಹನ್ತ್ರೀ, ಕಮಲಾಕ್ಷ ನಿಷೇವಿತಾ || ೧೧೩ ||

ತಾಮ್ಬೂಲ ಪೂರಿತ ಮುಖೀ, ದಾಡಿಮೀ ಕುಸುಮಪ್ರಭಾ |
ಮೃಗಾಕ್ಷೀ, ಮೋಹಿನೀ, ಮುಖ್ಯಾ, ಮೃಡಾನೀ, ಮಿತ್ರರೂಪಿಣೀ || ೧೧೪ ||

ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ, ಭಕ್ತನಿಧಿ, ರ್ನಿಯನ್ತ್ರೀ, ನಿಖಿಲೇಶ್ವರೀ |
ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿ ವಾಸನಾಲಭ್ಯಾ, ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೀ || ೧೧೫ ||

ಪರಾಶಕ್ತಿಃ, ಪರಾನಿಷ್ಠಾ, ಪ್ರಙ್ಞಾನ ಘನರೂಪಿಣೀ |
ಮಾಧ್ವೀಪಾನಾಲಸಾ, ಮತ್ತಾ, ಮಾತೃಕಾ ವರ್ಣ ರೂಪಿಣೀ || ೧೧೬ ||

ಮಹಾಕೈಲಾಸ ನಿಲಯಾ, ಮೃಣಾಲ ಮೃದುದೋರ್ಲತಾ |
ಮಹನೀಯಾ, ದಯಾಮೂರ್ತೀ, ರ್ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಲಿನೀ || ೧೧೭ ||

ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ, ಮಹಾವಿದ್ಯಾ, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ, ಕಾಮಸೇವಿತಾ |
ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀ ವಿದ್ಯಾ, ತ್ರಿಕೂಟಾ, ಕಾಮಕೋಟಿಕಾ || ೧೧೮ ||

ಕಟಾಕ್ಷಕಿಙ್ಕರೀ ಭೂತ ಕಮಲಾ ಕೋಟಿಸೇವಿತಾ |
ಶಿರಃಸ್ಥಿತಾ, ಚನ್ದ್ರನಿಭಾ, ಫಾಲಸ್ಥೇನ್ದ್ರ ಧನುಃಪ್ರಭಾ || ೧೧೯ ||

ಹೃದಯಸ್ಥಾ, ರವಿಪ್ರಖ್ಯಾ, ತ್ರಿಕೋಣಾನ್ತರ ದೀಪಿಕಾ |
ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ, ದೈತ್ಯಹನ್ತ್ರೀ, ದಕ್ಷಯಙ್ಞ ವಿನಾಶಿನೀ || ೧೨೦ ||

ದರಾನ್ದೋಳಿತ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷೀ, ದರಹಾಸೋಜ್ಜ್ವಲನ್ಮುಖೀ |
ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ರ್ಗುಣನಿಧಿ, ರ್ಗೋಮಾತಾ, ಗುಹಜನ್ಮಭೂಃ || ೧೨೧ ||

ದೇವೇಶೀ, ದಣ್ಡನೀತಿಸ್ಥಾ, ದಹರಾಕಾಶ ರೂಪಿಣೀ |
ಪ್ರತಿಪನ್ಮುಖ್ಯ ರಾಕಾನ್ತ ತಿಥಿಮಣ್ಡಲ ಪೂಜಿತಾ || ೧೨೨ ||

ಕಳಾತ್ಮಿಕಾ, ಕಳಾನಾಥಾ, ಕಾವ್ಯಾಲಾಪ ವಿನೋದಿನೀ |
ಸಚಾಮರ ರಮಾವಾಣೀ ಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣ ಸೇವಿತಾ || ೧೨೩ ||

ಆದಿಶಕ್ತಿ, ರಮೇಯಾ,‌உ‌உತ್ಮಾ, ಪರಮಾ, ಪಾವನಾಕೃತಿಃ |
ಅನೇಕಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡ ಜನನೀ, ದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಾ || ೧೨೪ ||

ಕ್ಲೀಙ್ಕಾರೀ, ಕೇವಲಾ, ಗುಹ್ಯಾ, ಕೈವಲ್ಯ ಪದದಾಯಿನೀ |
ತ್ರಿಪುರಾ, ತ್ರಿಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಾ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ, ಸ್ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರೀ || ೧೨೫ ||

ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ, ದಿವ್ಯಗನ್ಧಾಢ್ಯಾ, ಸಿನ್ಧೂರ ತಿಲಕಾಞ್ಚಿತಾ |
ಉಮಾ, ಶೈಲೇನ್ದ್ರತನಯಾ, ಗೌರೀ, ಗನ್ಧರ್ವ ಸೇವಿತಾ || ೧೨೬ ||

ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾ, ಸ್ವರ್ಣಗರ್ಭಾ,‌உವರದಾ ವಾಗಧೀಶ್ವರೀ |
ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾ,‌உಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾ, ಙ್ಞಾನದಾ, ಙ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾ || ೧೨೭ ||

ಸರ್ವವೇದಾನ್ತ ಸಂವೇದ್ಯಾ, ಸತ್ಯಾನನ್ದ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಾ, ಲೀಲಾಕ್ಲುಪ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಮಣ್ಡಲಾ || ೧೨೮ ||

ಅದೃಶ್ಯಾ, ದೃಶ್ಯರಹಿತಾ, ವಿಙ್ಞಾತ್ರೀ, ವೇದ್ಯವರ್ಜಿತಾ |
ಯೋಗಿನೀ, ಯೋಗದಾ, ಯೋಗ್ಯಾ, ಯೋಗಾನನ್ದಾ, ಯುಗನ್ಧರಾ || ೧೨೯ ||

ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಙ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಸರ್ವಧಾರಾ, ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಸದಸದ್-ರೂಪಧಾರಿಣೀ || ೧೩೦ ||

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ, ರಜಾಜೈತ್ರೀ, ಲೋಕಯಾತ್ರಾ ವಿಧಾಯಿನೀ |
ಏಕಾಕಿನೀ, ಭೂಮರೂಪಾ, ನಿರ್ದ್ವೈತಾ, ದ್ವೈತವರ್ಜಿತಾ || ೧೩೧ ||

ಅನ್ನದಾ, ವಸುದಾ, ವೃದ್ಧಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಬೃಹತೀ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ, ಬ್ರಾಹ್ಮೀ, ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಾ, ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ || ೧೩೨ ||

ಭಾಷಾರೂಪಾ, ಬೃಹತ್ಸೇನಾ, ಭಾವಾಭಾವ ವಿವರ್ಜಿತಾ |
ಸುಖಾರಾಧ್ಯಾ, ಶುಭಕರೀ, ಶೋಭನಾ ಸುಲಭಾಗತಿಃ || ೧೩೩ ||

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ, ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ, ರಾಜ್ಯವಲ್ಲಭಾ |
ರಾಜತ್-ಕೃಪಾ, ರಾಜಪೀಠ ನಿವೇಶಿತ ನಿಜಾಶ್ರಿತಾಃ || ೧೩೪ ||

ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ, ಕೋಶನಾಥಾ, ಚತುರಙ್ಗ ಬಲೇಶ್ವರೀ |
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ, ಸತ್ಯಸನ್ಧಾ, ಸಾಗರಮೇಖಲಾ || ೧೩೫ ||

ದೀಕ್ಷಿತಾ, ದೈತ್ಯಶಮನೀ, ಸರ್ವಲೋಕ ವಶಙ್ಕರೀ |
ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರೀ, ಸಾವಿತ್ರೀ, ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದ ರೂಪಿಣೀ || ೧೩೬ ||

ದೇಶಕಾಲಾ‌உಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾ, ಸರ್ವಗಾ, ಸರ್ವಮೋಹಿನೀ |
ಸರಸ್ವತೀ, ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ, ಗುಹಾಮ್ಬಾ, ಗುಹ್ಯರೂಪಿಣೀ || ೧೩೭ ||

ಸರ್ವೋಪಾಧಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ, ಸದಾಶಿವ ಪತಿವ್ರತಾ |
ಸಮ್ಪ್ರದಾಯೇಶ್ವರೀ, ಸಾಧ್ವೀ, ಗುರುಮಣ್ಡಲ ರೂಪಿಣೀ || ೧೩೮ ||

ಕುಲೋತ್ತೀರ್ಣಾ, ಭಗಾರಾಧ್ಯಾ, ಮಾಯಾ, ಮಧುಮತೀ, ಮಹೀ |
ಗಣಾಮ್ಬಾ, ಗುಹ್ಯಕಾರಾಧ್ಯಾ, ಕೋಮಲಾಙ್ಗೀ, ಗುರುಪ್ರಿಯಾ || ೧೩೯ ||

ಸ್ವತನ್ತ್ರಾ, ಸರ್ವತನ್ತ್ರೇಶೀ, ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ರೂಪಿಣೀ |
ಸನಕಾದಿ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ, ಶಿವಙ್ಞಾನ ಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೧೪೦ ||

ಚಿತ್ಕಳಾ,‌உನನ್ದಕಲಿಕಾ, ಪ್ರೇಮರೂಪಾ, ಪ್ರಿಯಙ್ಕರೀ |
ನಾಮಪಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತಾ, ನನ್ದಿವಿದ್ಯಾ, ನಟೇಶ್ವರೀ || ೧೪೧ ||

ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗದಧಿಷ್ಠಾನಾ ಮುಕ್ತಿದಾ, ಮುಕ್ತಿರೂಪಿಣೀ |
ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾ, ಲಯಕರೀ, ಲಜ್ಜಾ, ರಮ್ಭಾದಿ ವನ್ದಿತಾ || ೧೪೨ ||

ಭವದಾವ ಸುಧಾವೃಷ್ಟಿಃ, ಪಾಪಾರಣ್ಯ ದವಾನಲಾ |
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯತೂಲ ವಾತೂಲಾ, ಜರಾಧ್ವಾನ್ತ ರವಿಪ್ರಭಾ || ೧೪೩ ||

ಭಾಗ್ಯಾಬ್ಧಿಚನ್ದ್ರಿಕಾ, ಭಕ್ತಚಿತ್ತಕೇಕಿ ಘನಾಘನಾ |
ರೋಗಪರ್ವತ ದಮ್ಭೋಳಿ, ರ್ಮೃತ್ಯುದಾರು ಕುಠಾರಿಕಾ || ೧೪೪ ||

ಮಹೇಶ್ವರೀ, ಮಹಾಕಾಳೀ, ಮಹಾಗ್ರಾಸಾ, ಮಹಾ‌உಶನಾ |
ಅಪರ್ಣಾ, ಚಣ್ಡಿಕಾ, ಚಣ್ಡಮುಣ್ಡಾ‌உಸುರ ನಿಷೂದಿನೀ || ೧೪೫ ||

ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾ, ಸರ್ವಲೋಕೇಶೀ, ವಿಶ್ವಧಾರಿಣೀ |
ತ್ರಿವರ್ಗದಾತ್ರೀ, ಸುಭಗಾ, ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೪೬ ||

ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾ, ಶುದ್ಧಾ, ಜಪಾಪುಷ್ಪ ನಿಭಾಕೃತಿಃ |
ಓಜೋವತೀ, ದ್ಯುತಿಧರಾ, ಯಙ್ಞರೂಪಾ, ಪ್ರಿಯವ್ರತಾ || ೧೪೭ ||

ದುರಾರಾಧ್ಯಾ, ದುರಾದರ್ಷಾ, ಪಾಟಲೀ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ |
ಮಹತೀ, ಮೇರುನಿಲಯಾ, ಮನ್ದಾರ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ || ೧೪೮ ||

ವೀರಾರಾಧ್ಯಾ, ವಿರಾಡ್ರೂಪಾ, ವಿರಜಾ, ವಿಶ್ವತೋಮುಖೀ |
ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೂಪಾ, ಪರಾಕಾಶಾ, ಪ್ರಾಣದಾ, ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣೀ || ೧೪೯ ||

ಮಾರ್ತಾಣ್ಡ ಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾ, ಮನ್ತ್ರಿಣೀ ನ್ಯಸ್ತರಾಜ್ಯಧೂಃ |
ತ್ರಿಪುರೇಶೀ, ಜಯತ್ಸೇನಾ, ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾ, ಪರಾಪರಾ || ೧೫೦ ||

ಸತ್ಯಙ್ಞಾನಾ‌உನನ್ದರೂಪಾ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಪರಾಯಣಾ |
ಕಪರ್ದಿನೀ, ಕಲಾಮಾಲಾ, ಕಾಮಧುಕ್,ಕಾಮರೂಪಿಣೀ || ೧೫೧ ||

ಕಳಾನಿಧಿಃ, ಕಾವ್ಯಕಳಾ, ರಸಙ್ಞಾ, ರಸಶೇವಧಿಃ |
ಪುಷ್ಟಾ, ಪುರಾತನಾ, ಪೂಜ್ಯಾ, ಪುಷ್ಕರಾ, ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಾ || ೧೫೨ ||

ಪರಞ್ಜ್ಯೋತಿಃ, ಪರನ್ಧಾಮ, ಪರಮಾಣುಃ, ಪರಾತ್ಪರಾ |
ಪಾಶಹಸ್ತಾ, ಪಾಶಹನ್ತ್ರೀ, ಪರಮನ್ತ್ರ ವಿಭೇದಿನೀ || ೧೫೩ ||

ಮೂರ್ತಾ,‌உಮೂರ್ತಾ,‌உನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ, ಮುನಿ ಮಾನಸ ಹಂಸಿಕಾ |
ಸತ್ಯವ್ರತಾ, ಸತ್ಯರೂಪಾ, ಸರ್ವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿನೀ, ಸತೀ || ೧೫೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ, ಬ್ರಹ್ಮಜನನೀ, ಬಹುರೂಪಾ, ಬುಧಾರ್ಚಿತಾ |
ಪ್ರಸವಿತ್ರೀ, ಪ್ರಚಣ್ಡಾ‌உಙ್ಞಾ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಪ್ರಕಟಾಕೃತಿಃ || ೧೫೫ ||

ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀ, ಪ್ರಾಣದಾತ್ರೀ, ಪಞ್ಚಾಶತ್-ಪೀಠರೂಪಿಣೀ |
ವಿಶೃಙ್ಖಲಾ, ವಿವಿಕ್ತಸ್ಥಾ, ವೀರಮಾತಾ, ವಿಯತ್ಪ್ರಸೂಃ || ೧೫೬ ||

ಮುಕುನ್ದಾ, ಮುಕ್ತಿ ನಿಲಯಾ, ಮೂಲವಿಗ್ರಹ ರೂಪಿಣೀ |
ಭಾವಙ್ಞಾ, ಭವರೋಗಘ್ನೀ ಭವಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತಿನೀ || ೧೫೭ ||

ಛನ್ದಸ್ಸಾರಾ, ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಾ, ಮನ್ತ್ರಸಾರಾ, ತಲೋದರೀ |
ಉದಾರಕೀರ್ತಿ, ರುದ್ದಾಮವೈಭವಾ, ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ || ೧೫೮ ||

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯು ಜರಾತಪ್ತ ಜನ ವಿಶ್ರಾನ್ತಿ ದಾಯಿನೀ |
ಸರ್ವೋಪನಿಷ ದುದ್ಘುಷ್ಟಾ, ಶಾನ್ತ್ಯತೀತ ಕಳಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೫೯ ||

ಗಮ್ಭೀರಾ, ಗಗನಾನ್ತಃಸ್ಥಾ, ಗರ್ವಿತಾ, ಗಾನಲೋಲುಪಾ |
ಕಲ್ಪನಾರಹಿತಾ, ಕಾಷ್ಠಾ, ಕಾನ್ತಾ, ಕಾನ್ತಾರ್ಧ ವಿಗ್ರಹಾ || ೧೬೦ ||

ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ನಿರ್ಮುಕ್ತಾ, ಕಾಮಕೇಳಿ ತರಙ್ಗಿತಾ |
ಕನತ್-ಕನಕತಾಟಙ್ಕಾ, ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹ ಧಾರಿಣೀ || ೧೬೧ ||

ಅಜಾಕ್ಷಯ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ, ಮುಗ್ಧಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಿನೀ |
ಅನ್ತರ್ಮುಖ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ, ಬಹಿರ್ಮುಖ ಸುದುರ್ಲಭಾ || ೧೬೨ ||

ತ್ರಯೀ, ತ್ರಿವರ್ಗ ನಿಲಯಾ, ತ್ರಿಸ್ಥಾ, ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ |
ನಿರಾಮಯಾ, ನಿರಾಲಮ್ಬಾ, ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾ, ಸುಧಾಸೃತಿಃ || ೧೬೩ ||

ಸಂಸಾರಪಙ್ಕ ನಿರ್ಮಗ್ನ ಸಮುದ್ಧರಣ ಪಣ್ಡಿತಾ |
ಯಙ್ಞಪ್ರಿಯಾ, ಯಙ್ಞಕರ್ತ್ರೀ, ಯಜಮಾನ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೬೪ ||

ಧರ್ಮಾಧಾರಾ, ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ, ಧನಧಾನ್ಯ ವಿವರ್ಧಿನೀ |
ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾ, ವಿಪ್ರರೂಪಾ, ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣ ಕಾರಿಣೀ || ೧೬೫ ||

ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸಾ, ವಿದ್ರುಮಾಭಾ, ವೈಷ್ಣವೀ, ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೀ |
ಅಯೋನಿ, ರ್ಯೋನಿನಿಲಯಾ, ಕೂಟಸ್ಥಾ, ಕುಲರೂಪಿಣೀ || ೧೬೬ ||

ವೀರಗೋಷ್ಠೀಪ್ರಿಯಾ, ವೀರಾ, ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾ, ನಾದರೂಪಿಣೀ |
ವಿಙ್ಞಾನ ಕಲನಾ, ಕಲ್ಯಾ ವಿದಗ್ಧಾ, ಬೈನ್ದವಾಸನಾ || ೧೬೭ ||

ತತ್ತ್ವಾಧಿಕಾ, ತತ್ತ್ವಮಯೀ, ತತ್ತ್ವಮರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ, ಸೌಮ್ಯಾ, ಸದಾಶಿವ ಕುಟುಮ್ಬಿನೀ || ೧೬೮ ||

ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯ ಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ, ಸರ್ವಾಪದ್ವಿ ನಿವಾರಿಣೀ |
ಸ್ವಸ್ಥಾ, ಸ್ವಭಾವಮಧುರಾ, ಧೀರಾ, ಧೀರ ಸಮರ್ಚಿತಾ || ೧೬೯ ||

ಚೈತನ್ಯಾರ್ಘ್ಯ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ, ಚೈತನ್ಯ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ |
ಸದೋದಿತಾ, ಸದಾತುಷ್ಟಾ, ತರುಣಾದಿತ್ಯ ಪಾಟಲಾ || ೧೭೦ ||

ದಕ್ಷಿಣಾ, ದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯಾ, ದರಸ್ಮೇರ ಮುಖಾಮ್ಬುಜಾ |
ಕೌಳಿನೀ ಕೇವಲಾ,‌உನರ್ಘ್ಯಾ ಕೈವಲ್ಯ ಪದದಾಯಿನೀ || ೧೭೧ ||

ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾ, ಸ್ತುತಿಮತೀ, ಶ್ರುತಿಸಂಸ್ತುತ ವೈಭವಾ |
ಮನಸ್ವಿನೀ, ಮಾನವತೀ, ಮಹೇಶೀ, ಮಙ್ಗಳಾಕೃತಿಃ || ೧೭೨ ||

ವಿಶ್ವಮಾತಾ, ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ, ವಿರಾಗಿಣೀ|
ಪ್ರಗಲ್ಭಾ, ಪರಮೋದಾರಾ, ಪರಾಮೋದಾ, ಮನೋಮಯೀ || ೧೭೩ ||

ವ್ಯೋಮಕೇಶೀ, ವಿಮಾನಸ್ಥಾ, ವಜ್ರಿಣೀ, ವಾಮಕೇಶ್ವರೀ |
ಪಞ್ಚಯಙ್ಞಪ್ರಿಯಾ, ಪಞ್ಚಪ್ರೇತ ಮಞ್ಚಾಧಿಶಾಯಿನೀ || ೧೭೪ ||

ಪಞ್ಚಮೀ, ಪಞ್ಚಭೂತೇಶೀ, ಪಞ್ಚ ಸಙ್ಖ್ಯೋಪಚಾರಿಣೀ |
ಶಾಶ್ವತೀ, ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಾ, ಶರ್ಮದಾ, ಶಮ್ಭುಮೋಹಿನೀ || ೧೭೫ ||

ಧರಾ, ಧರಸುತಾ, ಧನ್ಯಾ, ಧರ್ಮಿಣೀ, ಧರ್ಮವರ್ಧಿನೀ |
ಲೋಕಾತೀತಾ, ಗುಣಾತೀತಾ, ಸರ್ವಾತೀತಾ, ಶಮಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೭೬ ||

ಬನ್ಧೂಕ ಕುಸುಮ ಪ್ರಖ್ಯಾ, ಬಾಲಾ, ಲೀಲಾವಿನೋದಿನೀ |
ಸುಮಙ್ಗಳೀ, ಸುಖಕರೀ, ಸುವೇಷಾಡ್ಯಾ, ಸುವಾಸಿನೀ || ೧೭೭ ||

ಸುವಾಸಿನ್ಯರ್ಚನಪ್ರೀತಾ, ಶೋಭನಾ, ಶುದ್ಧ ಮಾನಸಾ |
ಬಿನ್ದು ತರ್ಪಣ ಸನ್ತುಷ್ಟಾ, ಪೂರ್ವಜಾ, ತ್ರಿಪುರಾಮ್ಬಿಕಾ || ೧೭೮ ||

ದಶಮುದ್ರಾ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ, ತ್ರಿಪುರಾ ಶ್ರೀವಶಙ್ಕರೀ |
ಙ್ಞಾನಮುದ್ರಾ, ಙ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ, ಙ್ಞಾನಙ್ಞೇಯ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೭೯ ||

ಯೋನಿಮುದ್ರಾ, ತ್ರಿಖಣ್ಡೇಶೀ, ತ್ರಿಗುಣಾಮ್ಬಾ, ತ್ರಿಕೋಣಗಾ |
ಅನಘಾದ್ಭುತ ಚಾರಿತ್ರಾ, ವಾಂಛಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೧೮೦ ||

ಅಭ್ಯಾಸಾತಿ ಶಯಙ್ಞಾತಾ, ಷಡಧ್ವಾತೀತ ರೂಪಿಣೀ |
ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ, ರಙ್ಞಾನಧ್ವಾನ್ತ ದೀಪಿಕಾ || ೧೮೧ ||

ಆಬಾಲಗೋಪ ವಿದಿತಾ, ಸರ್ವಾನುಲ್ಲಙ್ಘ್ಯ ಶಾಸನಾ |
ಶ್ರೀ ಚಕ್ರರಾಜನಿಲಯಾ, ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರ ಸುನ್ದರೀ || ೧೮೨ ||

ಶ್ರೀ ಶಿವಾ, ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯ ರೂಪಿಣೀ, ಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾ |
ಏವಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಹಸ್ರಕಂ ಜಗುಃ || ೧೮೩ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಪುರಾಣೇ, ಉತ್ತರಖಣ್ಡೇ, ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಗಸ್ತ್ಯ ಸಂವಾದೇ, ಶ್ರೀಲಲಿತಾರಹಸ್ಯನಾಮ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ರಹಸ್ಯನಾಮ ಸಾಹಸ್ರಸ್ತೋತ್ರ ಕಥನಂ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||

ಸಿನ್ಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮೌಳಿಸ್ಫುರ-
ತ್ತಾರಾನಾಯಕ ಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀ ಮಾಪೀನ ವಕ್ಷೋರುಹಾಮ್ |
ಪಾಣಿಭ್ಯಾ ಮಲಿಪೂರ್ಣ ರತ್ನ ಚಷಕಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ
ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಘಟಸ್ಥ ರಕ್ತ ಚರಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪರಾಮಮ್ಬಿಕಾಮ್ ||

Read Related Stotrams:

– ಶಿವ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

– ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

– ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

– ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

– ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತಮ್

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics