Oriya

Sree Durga Nakshatra Malika Stuti – Oriya

Comments Off on Sree Durga Nakshatra Malika Stuti – Oriya 20 October 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ଵିରାଟନଗରଂ ରମ୍ୟଂ ଗଚ୍ଛମାନୋ ୟୁଧିଷ୍ଠିରଃ |
ଅସ୍ତୁଵନ୍ମନସା ଦେଵୀଂ ଦୁର୍ଗାଂ ତ୍ରିଭୁଵନେଶ୍ଵରୀମ || 1 ||

ୟଶୋଦାଗର୍ଭସଂଭୂତାଂ ନାରାୟଣଵରପ୍ରିୟାମ |
ନନ୍ଦଗୋପକୁଲେଜାତାଂ ମଂଗଳ୍ୟାଂ କୁଲଵର୍ଧନୀମ || 2 ||

କଂସଵିଦ୍ରାଵଣକରୀମ ଅସୁରାଣାଂ କ୍ଷୟଂକରୀମ |
ଶିଲାତଟଵିନିକ୍ଷିପ୍ତାମ ଆକାଶଂ ପ୍ରତିଗାମିନୀମ || 3 ||

ଵାସୁଦେଵସ୍ୟ ଭଗିନୀଂ ଦିଵ୍ୟମାଲ୍ୟ ଵିଭୂଷିତାମ |
ଦିଵ୍ୟାଂବରଧରାଂ ଦେଵୀଂ ଖଡ୍ଗଖେଟକଧାରିଣୀମ || 4 ||

ଭାରାଵତରଣେ ପୁଣ୍ୟେ ୟେ ସ୍ମରନ୍ତି ସଦାଶିଵାମ |
ତାନ୍ଵୈ ତାରୟତେ ପାପାତ ପଂକେଗାମିଵ ଦୁର୍ବଲାମ || 5 ||

ସ୍ତୋତୁଂ ପ୍ରଚକ୍ରମେ ଭୂୟୋ ଵିଵିଧୈଃ ସ୍ତୋତ୍ରସଂଭଵୈଃ |
ଆମନ୍ତ୍ର୍ୟ ଦର୍ଶନାକାଙ୍କ୍ଷୀ ରାଜା ଦେଵୀଂ ସହାନୁଜଃ || 6 ||

ନମୋ‌உସ୍ତୁ ଵରଦେ କୃଷ୍ଣେ କୁମାରି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣି |
ବାଲାର୍କ ସଦୃଶାକାରେ ପୂର୍ଣଚନ୍ଦ୍ରନିଭାନନେ || 7 ||

ଚତୁର୍ଭୁଜେ ଚତୁର୍ଵକ୍ତ୍ରେ ପୀନଶ୍ରୋଣିପୟୋଧରେ |
ମୟୂରପିଂଛଵଲୟେ କେୟୂରାଂଗଦଧାରିଣି || 8 ||

ଭାସି ଦେଵି ୟଦା ପଦ୍ମା ନାରାୟଣପରିଗ୍ରହଃ |
ସ୍ଵରୂପଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟଂ ଚ ଵିଶଦଂ ତଵ ଖେଚରି || 9 ||

କୃଷ୍ଣଚ୍ଛଵିସମା କୃଷ୍ଣା ସଂକର୍ଷଣସମାନନା |
ବିଭ୍ରତୀ ଵିପୁଲୌ ବାହୂ ଶକ୍ରଧ୍ଵଜସମୁଚ୍ଛ୍ରୟୌ || 10 ||

ପାତ୍ରୀ ଚ ପଂକଜୀ କଂଠୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଵିଶୁଦ୍ଧା ଚ ୟା ଭୁଵି |
ପାଶଂ ଧନୁର୍ମହାଚକ୍ରଂ ଵିଵିଧାନ୍ୟାୟୁଧାନି ଚ || 11 ||

କୁଂଡଲାଭ୍ୟାଂ ସୁପୂର୍ଣାଭ୍ୟାଂ କର୍ଣାଭ୍ୟାଂ ଚ ଵିଭୂଷିତା |
ଚନ୍ଦ୍ରଵିସ୍ପାର୍ଧିନା ଦେଵି ମୁଖେନ ତ୍ଵଂ ଵିରାଜସେ || 12 ||

ମୁକୁଟେନ ଵିଚିତ୍ରେଣ କେଶବନ୍ଧେନ ଶୋଭିନା |
ଭୁଜଂଗା‌உଭୋଗଵାସେନ ଶ୍ରୋଣିସୂତ୍ରେଣ ରାଜତା || 13 ||

ଭ୍ରାଜସେ ଚାଵବଦ୍ଧେନ ଭୋଗେନେଵେହ ମନ୍ଦରଃ |
ଧ୍ଵଜେନ ଶିଖିପିଂଛାନାମ ଉଚ୍ଛ୍ରିତେନ ଵିରାଜସେ || 14 ||

କୌମାରଂ ଵ୍ରତମାସ୍ଥାୟ ତ୍ରିଦିଵଂ ପାଵିତଂ ତ୍ଵୟା |
ତେନ ତ୍ଵଂ ସ୍ତୂୟସେ ଦେଵି ତ୍ରିଦଶୈଃ ପୂଜ୍ୟସେ‌உପି ଚ || 15 ||

ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ରକ୍ଷଣାର୍ଥାୟ ମହିଷାସୁରନାଶିନି |
ପ୍ରସନ୍ନା ମେ ସୁରଶ୍ରେଷ୍ଠେ ଦୟାଂ କୁରୁ ଶିଵା ଭଵ || 16 ||

ଜୟା ତ୍ଵଂ ଵିଜୟା ଚୈଵ ସଂଗ୍ରାମେ ଚ ଜୟପ୍ରଦା |
ମମା‌உପି ଵିଜୟଂ ଦେହି ଵରଦା ତ୍ଵଂ ଚ ସାଂପ୍ରତମ || 17 ||

ଵିନ୍ଧ୍ୟେ ଚୈଵ ନଗଶ୍ରେଷ୍ଟେ ତଵ ସ୍ଥାନଂ ହି ଶାଶ୍ଵତମ |
କାଳି କାଳି ମହାକାଳି ସୀଧୁମାଂସ ପଶୁପ୍ରିୟେ || 18 ||

କୃତାନୁୟାତ୍ରା ଭୂତୈସ୍ତ୍ଵଂ ଵରଦା କାମଚାରିଣି |
ଭାରାଵତାରେ ୟେ ଚ ତ୍ଵାଂ ସଂସ୍ମରିଷ୍ୟନ୍ତି ମାନଵାଃ || 19 ||

ପ୍ରଣମନ୍ତି ଚ ୟେ ତ୍ଵାଂ ହି ପ୍ରଭାତେ ତୁ ନରା ଭୁଵି |
ନ ତେଷାଂ ଦୁର୍ଲଭଂ କିଂଚିତ ପୁତ୍ରତୋ ଧନତୋ‌உପି ଵା || 20 ||

ଦୁର୍ଗାତ୍ତାରୟସେ ଦୁର୍ଗେ ତତ୍ଵଂ ଦୁର୍ଗା ସ୍ମୃତା ଜନୈଃ |
କାନ୍ତାରେଷ୍ଵଵପନ୍ନାନାଂ ମଗ୍ନାନାଂ ଚ ମହାର୍ଣଵେ || 21 ||
(ଦସ୍ୟୁଭିର୍ଵା ନିରୁଦ୍ଧାନାଂ ତ୍ଵଂ ଗତିଃ ପରମା ନୃଣାମ)

ଜଲପ୍ରତରଣେ ଚୈଵ କାନ୍ତାରେଷ୍ଵଟଵୀଷୁ ଚ |
ୟେ ସ୍ମରନ୍ତି ମହାଦେଵୀଂ ନ ଚ ସୀଦନ୍ତି ତେ ନରାଃ || 22 ||

ତ୍ଵଂ କୀର୍ତିଃ ଶ୍ରୀର୍ଧୃତିଃ ସିଦ୍ଧିଃ ହ୍ରୀର୍ଵିଦ୍ୟା ସନ୍ତତିର୍ମତିଃ |
ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତ୍ରିଃ ପ୍ରଭା ନିଦ୍ରା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କାନ୍ତିଃ କ୍ଷମା ଦୟା || 23 ||

ନୃଣାଂ ଚ ବନ୍ଧନଂ ମୋହଂ ପୁତ୍ରନାଶଂ ଧନକ୍ଷୟମ |
ଵ୍ୟାଧିଂ ମୃତ୍ୟୁଂ ଭୟଂ ଚୈଵ ପୂଜିତା ନାଶୟିଷ୍ୟସି || 24 ||

ସୋ‌உହଂ ରାଜ୍ୟାତ୍ପରିଭ୍ରଷ୍ଟଃ ଶରଣଂ ତ୍ଵାଂ ପ୍ରପନ୍ନଵାନ |
ପ୍ରଣତଶ୍ଚ ୟଥା ମୂର୍ଧ୍ନା ତଵ ଦେଵି ସୁରେଶ୍ଵରି || 25 ||

ତ୍ରାହି ମାଂ ପଦ୍ମପତ୍ରାକ୍ଷି ସତ୍ୟେ ସତ୍ୟା ଭଵସ୍ଵ ନଃ |
ଶରଣଂ ଭଵ ମେ ଦୁର୍ଗେ ଶରଣ୍ୟେ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲେ || 26 ||

ଏଵଂ ସ୍ତୁତା ହି ସା ଦେଵୀ ଦର୍ଶୟାମାସ ପାଣ୍ଡଵମ |
ଉପଗମ୍ୟ ତୁ ରାଜାନମିଦଂ ଵଚନମବ୍ରଵୀତ || 27 ||

ଶୃଣୁ ରାଜନ ମହାବାହୋ ମଦୀୟଂ ଵଚନଂ ପ୍ରଭୋ |
ଭଵିଷ୍ୟତ୍ୟଚିରାଦେଵ ସଂଗ୍ରାମେ ଵିଜୟସ୍ତଵ || 28 ||

ମମ ପ୍ରସାଦାନ୍ନିର୍ଜିତ୍ୟ ହତ୍ଵା କୌରଵ ଵାହିନୀମ |
ରାଜ୍ୟଂ ନିଷ୍କଣ୍ଟକଂ କୃତ୍ଵା ଭୋକ୍ଷ୍ୟସେ ମେଦିନୀଂ ପୁନଃ || 29 ||

ଭ୍ରାତୃଭିଃ ସହିତୋ ରାଜନ ପ୍ରୀତିଂ ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ପୁଷ୍କଲାମ |
ମତ୍ପ୍ରସାଦାଚ୍ଚ ତେ ସୌଖ୍ୟମ ଆରୋଗ୍ୟଂ ଚ ଭଵିଷ୍ୟତି || 30 ||

ୟେ ଚ ସଂକୀର୍ତୟିଷ୍ୟନ୍ତି ଲୋକେ ଵିଗତକଲ୍ମଷାଃ |
ତେଷାଂ ତୁଷ୍ଟା ପ୍ରଦାସ୍ୟାମି ରାଜ୍ୟମାୟୁର୍ଵପୁସ୍ସୁତମ || 31 ||

ପ୍ରଵାସେ ନଗରେ ଚାପି ସଂଗ୍ରାମେ ଶତ୍ରୁସଂକଟେ |
ଅଟଵ୍ୟାଂ ଦୁର୍ଗକାନ୍ତାରେ ସାଗରେ ଗହନେ ଗିରୌ || 32 ||

ୟେ ସ୍ମରିଷ୍ୟନ୍ତି ମାଂ ରାଜନ ୟଥାହଂ ଭଵତା ସ୍ମୃତା |
ନ ତେଷାଂ ଦୁର୍ଲଭଂ କିଂଚିଦସ୍ମିନ ଲୋକେ ଭଵିଷ୍ୟତି || 33 ||

ୟ ଇଦଂ ପରମସ୍ତୋତ୍ରଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ଶୃଣୁୟାଦ୍ଵା ପଠେତ ଵା |
ତସ୍ୟ ସର୍ଵାଣି କାର୍ୟାଣି ସିଧ୍ଧିଂ ୟାସ୍ୟନ୍ତି ପାଣ୍ଡଵାଃ || 34 ||

ମତ୍ପ୍ରସାଦାଚ୍ଚ ଵସ୍ସର୍ଵାନ ଵିରାଟନଗରେ ସ୍ଥିତାନ |
ନ ପ୍ରଜ୍ଞାସ୍ୟନ୍ତି କୁରଵଃ ନରା ଵା ତନ୍ନିଵାସିନଃ || 35 ||

ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ଵା ଵରଦା ଦେଵୀ ୟୁଧିଷ୍ଠିରମରିନ୍ଦମମ |
ରକ୍ଷାଂ କୃତ୍ଵା ଚ ପାଣ୍ଡୂନାଂ ତତ୍ରୈଵାନ୍ତରଧୀୟତ || 38 ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics