PlainEnglish

Sree Annapurna Stotram – PlainEnglish

Comments Off on Sree Annapurna Stotram – PlainEnglish 26 February 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 

Author: Shankaracharya

nityaanandakaree varaabhayakaree sauMdarya ratnaakaree
nirdhootaakhila ghOra paavanakaree pratyakSha maahESvaree |
praalEyaachala vaMSa paavanakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 1 ||

naanaa ratna vichitra bhooShaNakari hEmaambaraaDambaree
muktaahaara vilambamaana vilasat-vakShOja kumbhaantaree |
kaaSmeeraagaru vaasitaa ruchikaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 2 ||

yOgaanandakaree ripukShayakaree dharmaikya niShThaakaree
chaMdraarkaanala bhaasamaana laharee trailOkya rakShaakaree |
sarvaiSvaryakaree tapaH phalakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 3 ||

kailaasaachala kandaraalayakaree gauree-hyumaaSaankaree
kaumaaree nigamaartha-gOcharakaree-hyOnkaara-beejaakSharee |
mOkShadvaara-kavaaTapaaTanakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 4 ||

dRuSyaadRuSya-vibhooti-vaahanakaree brahmaaNDa-bhaaNDOdaree
leelaa-naaTaka-sootra-khElanakaree vignyaana-deepaankuree |
SreeviSvESamanaH-prasaadanakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 5 ||

urveesarvajayESvaree jayakaree maataa kRupaasaagaree
vENee-neelasamaana-kuntaladharee nityaanna-daanESvaree |
saakShaanmOkShakaree sadaa Subhakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 6 ||

aadikShaanta-samastavarNanakaree SaMbhOstribhaavaakaree
kaaSmeeraa tripurESvaree trinayani viSvESvaree Sarvaree |
svargadvaara-kapaaTa-paaTanakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 7 ||

dEvee sarvavichitra-ratnaruchitaa daakShaayiNee sundaree
vaamaa-svaadupayOdharaa priyakaree saubhaagyamaahESvaree |
bhaktaabheeShTakaree sadaa Subhakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 8 ||

chandraarkaanala-kOTikOTi-sadRuSee chandraaMSu-bimbaadharee
chandraarkaagni-samaana-kuMDala-dharee chaMdraarka-varNESvaree
maalaa-pustaka-paaSasaankuSadharee kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 9 ||

kShatratraaNakaree mahaabhayakaree maataa kRupaasaagaree
sarvaanandakaree sadaa Sivakaree viSvESvaree Sreedharee |
dakShaakrandakaree niraamayakaree kaaSeepuraadheeSvaree
bhikShaaM dEhi kRupaavalambanakaree maataannapoorNESvaree || 10 ||

annapoorNE saadaapoorNE Sankara-praaNavallabhE |
gnyaana-vairaagya-siddhayarthaM bikbiM dEhi cha paarvatee || 11 ||

maataa cha paarvateedEvee pitaadEvO mahESvaraH |
baaMdhavaa: SivabhaktaaScha svadESO bhuvanatrayam || 12 ||

sarva-mangala-maangalyE SivE sarvaartha-saadhikE |
SaraNyE tryambakE gauri naaraayaNi namOstu tE || 13 ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics