Oriya

Shivashtakam – Oriya

Comments Off on Shivashtakam – Oriya 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ପ୍ରଭୁଂ ପ୍ରାଣନାଥଂ ଵିଭୁଂ ଵିଶ୍ଵନାଥଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥଂ ସଦାନଂଦ ଭାଜାମ |
ଭଵଦ୍ଭଵ୍ୟ ଭୂତେଶ୍ଵରଂ ଭୂତନାଥଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ || 1 ||

ଗଳେ ରୁଂଡମାଲଂ ତନୌ ସର୍ପଜାଲଂ ମହାକାଲ କାଲଂ ଗଣେଶାଦି ପାଲମ |
ଜଟାଜୂଟ ଗଂଗୋତ୍ତରଂଗୈ ର୍ଵିଶାଲଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ || 2||

ମୁଦାମାକରଂ ମଂଡନଂ ମଂଡୟଂତଂ ମହା ମଂଡଲଂ ଭସ୍ମ ଭୂଷାଧରଂ ତମ |
ଅନାଦିଂ ହ୍ୟପାରଂ ମହା ମୋହମାରଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ || 3 ||

ଵଟାଧୋ ନିଵାସଂ ମହାଟ୍ଟାଟ୍ଟହାସଂ ମହାପାପ ନାଶଂ ସଦା ସୁପ୍ରକାଶମ |
ଗିରୀଶଂ ଗଣେଶଂ ସୁରେଶଂ ମହେଶଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ || 4 ||

ଗିରୀଂଦ୍ରାତ୍ମଜା ସଂଗୃହୀତାର୍ଧଦେହଂ ଗିରୌ ସଂସ୍ଥିତଂ ସର୍ଵଦାପନ୍ନ ଗେହମ |
ପରବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଦିଭିର-ଵଂଦ୍ୟମାନଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ || 5 ||

କପାଲଂ ତ୍ରିଶୂଲଂ କରାଭ୍ୟାଂ ଦଧାନଂ ପଦାମ୍ଭୋଜ ନମ୍ରାୟ କାମଂ ଦଦାନମ |
ବଲୀଵର୍ଧମାନଂ ସୁରାଣାଂ ପ୍ରଧାନଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ || 6 ||

ଶରଚ୍ଚଂଦ୍ର ଗାତ୍ରଂ ଗଣାନଂଦପାତ୍ରଂ ତ୍ରିନେତ୍ରଂ ପଵିତ୍ରଂ ଧନେଶସ୍ୟ ମିତ୍ରମ |
ଅପର୍ଣା କଳତ୍ରଂ ସଦା ସଚ୍ଚରିତ୍ରଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ || 7 ||

ହରଂ ସର୍ପହାରଂ ଚିତା ଭୂଵିହାରଂ ଭଵଂ ଵେଦସାରଂ ସଦା ନିର୍ଵିକାରଂ|
ଶ୍ମଶାନେ ଵସଂତଂ ମନୋଜଂ ଦହଂତଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ || 8 ||

ସ୍ଵୟଂ ୟଃ ପ୍ରଭାତେ ନରଶ୍ଶୂଲ ପାଣେ ପଠେତ ସ୍ତୋତ୍ରରତ୍ନଂ ତ୍ଵିହପ୍ରାପ୍ୟରତ୍ନମ |
ସୁପୁତ୍ରଂ ସୁଧାନ୍ୟଂ ସୁମିତ୍ରଂ କଳତ୍ରଂ ଵିଚିତ୍ରୈସ୍ସମାରାଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷଂ ପ୍ରୟାତି ||

Read Related Stotrams:

– ଲିଙ୍ଗାଷ୍ଟକମ

– ଚଂଦ୍ର ଶେଖରାଷ୍ଟକମ

– ବିଲ୍ଵାଷ୍ଟକମ

– ଶିଵ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରି ସ୍ତୋତ୍ରମ

– ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରଂ ନମକମ

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics