PlainEnglish

Shiva Panchakshari Stotram – PlainEnglish

Comments Off on Shiva Panchakshari Stotram – PlainEnglish 26 February 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in plain english. View this in romanized english according to IAST standard.
 

Author: Shankaracharya

OM namaH Sivaaya Sivaaya namaH OM
OM namaH Sivaaya Sivaaya namaH OM

naagEndrahaaraaya trilOchanaaya
bhasmaangaraagaaya mahESvaraaya |
nityaaya Suddhaaya digambaraaya
tasmai “na” kaaraaya namaH Sivaaya || 1 ||

mandaakinee salila chandana charchitaaya
nandeeSvara pramathanaatha mahESvaraaya |
mandaara mukhya bahupuShpa supoojitaaya
tasmai “ma” kaaraaya namaH Sivaaya || 2 ||

Sivaaya gauree vadanaabja bRunda
sooryaaya dakShaadhvara naaSakaaya |
Sree neelakaNThaaya vRuShabhadhvajaaya
tasmai “Si” kaaraaya namaH Sivaaya || 3 ||

vaSiShTha kumbhOdbhava gautamaarya
muneendra dEvaarchita SEkharaaya |
chandraarka vaiSvaanara lOchanaaya
tasmai “va” kaaraaya namaH Sivaaya || 4 ||

yagnya svaroopaaya jaTaadharaaya
pinaaka hastaaya sanaatanaaya |
divyaaya dEvaaya digambaraaya
tasmai “ya” kaaraaya namaH Sivaaya || 5 ||

panchaakSharamidaM puNyaM yaH paThEcChiva sannidhau |
SivalOkamavaapnOti SivEna saha mOdatE ||

Read Related Stotrams:

– li~ggaaShTakam
– SivaaShTakam
– bilvaaShTakam
– Siva pa~jchaakShari stOtram
– Sree rudraM namakam

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics