Kannada

Shiva Panchakshari Stotram – Kannada

1 Comment 17 October 2010

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ

ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ

ನಾಗೇಂದ್ರಹಾರಾಯ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ
ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ |
ನಿತ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ
ತಸ್ಮೈ “ನ” ಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || 1 ||

ಮಂದಾಕಿನೀ ಸಲಿಲ ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತಾಯ
ನಂದೀಶ್ವರ ಪ್ರಮಥನಾಥ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ |
ಮಂದಾರ ಮುಖ್ಯ ಬಹುಪುಷ್ಪ ಸುಪೂಜಿತಾಯ
ತಸ್ಮೈ “ಮ” ಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || 2 ||

ಶಿವಾಯ ಗೌರೀ ವದನಾಬ್ಜ ಬೃಂದ
ಸೂರ್ಯಾಯ ದಕ್ಷಾಧ್ವರ ನಾಶಕಾಯ |
ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠಾಯ ವೃಷಭಧ್ವಜಾಯ
ತಸ್ಮೈ “ಶಿ” ಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || 3 ||

ವಶಿಷ್ಠ ಕುಂಭೋದ್ಭವ ಗೌತಮಾರ್ಯ
ಮುನೀಂದ್ರ ದೇವಾರ್ಚಿತ ಶೇಖರಾಯ |
ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ವೈಶ್ವಾನರ ಲೋಚನಾಯ
ತಸ್ಮೈ “ವ” ಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || 4 ||

ಯಙ್ಞ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ
ಪಿನಾಕ ಹಸ್ತಾಯ ಸನಾತನಾಯ |
ದಿವ್ಯಾಯ ದೇವಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ
ತಸ್ಮೈ “ಯ” ಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || 5 ||

ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವ ಸನ್ನಿಧೌ |
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ ||

Read Related Stotrams:

– ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಮ್

– ಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್

– ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮ್

– ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

– ಶ್ರೀ ರುದ್ರಂ ನಮಕಮ್

Your Comments

1 comment

  1. Anil Gc7 says:

    I luv to here this stotram…  anil


Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics