ShuddhaKannada

Shiva Kavacham – ShuddhaKannada

Comments Off on Shiva Kavacham – ShuddhaKannada 11 March 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.
 

ರಚನ: ಋಶಭ ಯೋಗೀಶ್ವರ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಋಷಭಯೋಗೀಶ್ವರ ಋಷಿಃ |
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ |
ಶ್ರೀಸಾಮ್ಬಸದಾಶಿವೋ ದೇವತಾ |
ಓಂ ಬೀಜಮ್ |
ನಮಃ ಶಕ್ತಿಃ |
ಶಿವಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಮ್ |
ಮಮ ಸಾಮ್ಬಸದಾಶಿವಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ಅಙ್ಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ನಂ ಗಙ್ಗಾಧರಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಮಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಶಿಂ ಶೂಲಪಾಣಯೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ವಾಂ ಪಿನಾಕಪಾಣಯೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಯಮ್ ಉಮಾಪತಯೇ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಹೃದಯಾದಿ ಅಙ್ಗನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ | ನಂ ಗಙ್ಗಾಧರಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ | ಮಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |

ಶಿಂ ಶೂಲಪಾಣಯೇ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ | ವಾಂ ಪಿನಾಕಪಾಣಯೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ | ಯಮ್ ಉಮಾಪತಯೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ | ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್%
ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಕಾಲಕಣ್ಠ ಮರಿನ್ದಮಮ್ |
ಸಹಸ್ರಕರಮತ್ಯುಗ್ರಂ ವನ್ದೇ ಶಮ್ಭುಮ್ ಉಮಾಪತಿಮ್ ||
ರುದ್ರಾಕ್ಷಕಙ್ಕಣಲಸತ್ಕರದಣ್ಡಯುಗ್ಮಃ ಪಾಲಾನ್ತರಾಲಸಿತಭಸ್ಮಧೃತತ್ರಿಪುಣ್ಡ್ರಃ |
ಪಞ್ಚಾಕ್ಷರಂ ಪರಿಪಠನ್ ವರಮನ್ತ್ರರಾಜಂ ಧ್ಯಾಯನ್ ಸದಾ ಪಶುಪತಿಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇಥಾಃ ||

ಅತಃ ಪರಂ ಸರ್ವಪುರಾಣಗುಹ್ಯಂ ನಿಃಶೇಷಪಾಪೌಘಹರಂ ಪವಿತ್ರಮ್ |
ಜಯಪ್ರದಂ ಸರ್ವವಿಪತ್ಪ್ರಮೋಚನಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೈವಮ್ ಕವಚಂ ಹಿತಾಯ ತೇ ||

ಪಞ್ಚಪೂಜಾ%
ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಹಮ್ ಆಕಾಶಾತ್ಮನೇ ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ |
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮನೇ ಧೂಪಮ್ ಆಘ್ರಾಪಯಾಮಿ |
ರಮ್ ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮನೇ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ |
ವಮ್ ಅಮೃತಾತ್ಮನೇ ಅಮೃತಂ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ |
ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವೋಪಚಾರಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಮನ್ತ್ರಃ

ಋಷಭ ಉವಾಚ

ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಮಹಾದೇವಂ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನಮೀಶ್ವರಮ್ |
ವಕ್ಷ್ಯೇ ಶಿವಮಯಂ ವರ್ಮ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ನೃಣಾಮ್ || ೧ ||

ಶುಚೌ ದೇಶೇ ಸಮಾಸೀನೋ ಯಥಾವತ್ಕಲ್ಪಿತಾಸನಃ |
ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯೋ ಜಿತಪ್ರಾಣಶ್ಚಿನ್ತಯೇಚ್ಛಿವಮವ್ಯಯಮ್ || ೨ ||

ಹೃತ್ಪುಣ್ಡರೀಕಾನ್ತರಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಂ ಸ್ವತೇಜಸಾ ವ್ಯಾಪ್ತನಭೋ‌உವಕಾಶಮ್ |
ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮನನ್ತಮಾದ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪರಾನನ್ದಮಯಂ ಮಹೇಶಮ್ ||

ಧ್ಯಾನಾವಧೂತಾಖಿಲಕರ್ಮಬನ್ಧ- ಶ್ಚಿರಂ ಚಿದಾನನ್ದ ನಿಮಗ್ನಚೇತಾಃ |
ಷಡಕ್ಷರನ್ಯಾಸ ಸಮಾಹಿತಾತ್ಮಾ ಶೈವೇನ ಕುರ್ಯಾತ್ಕವಚೇನ ರಕ್ಷಾಮ್ ||

ಮಾಂ ಪಾತು ದೇವೋ‌உಖಿಲದೇವತಾತ್ಮಾ ಸಂಸಾರಕೂಪೇ ಪತಿತಂ ಗಭೀರೇ |
ತನ್ನಾಮ ದಿವ್ಯಂ ಪರಮನ್ತ್ರಮೂಲಂ ಧುನೋತು ಮೇ ಸರ್ವಮಘಂ ಹೃದಿಸ್ಥಮ್ ||

ಸರ್ವತ್ರ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ- ರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾನನ್ದಘನಶ್ಚಿದಾತ್ಮಾ |
ಅಣೋರಣಿಯಾನುರುಶಕ್ತಿರೇಕಃ ಸ ಈಶ್ವರಃ ಪಾತು ಭಯಾದಶೇಷಾತ್ ||

ಯೋ ಭೂಸ್ವರೂಪೇಣ ಬಿಭರ್ತಿ ವಿಶ್ವಂ ಪಾಯಾತ್ಸ ಭೂಮೇರ್ಗಿರಿಶೋ‌உಷ್ಟಮೂರ್ತಿಃ |
ಯೋ‌உಪಾಂ ಸ್ವರೂಪೇಣ ನೃಣಾಂ ಕರೋತಿ ಸಞ್ಜೀವನಂ ಸೋ‌உವತು ಮಾಂ ಜಲೇಭ್ಯಃ ||

ಕಲ್ಪಾವಸಾನೇ ಭುವನಾನಿ ದಗ್ಧ್ವಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಯೋ ನೃತ್ಯತಿ ಭೂರಿಲೀಲಃ |
ಸ ಕಾಲರುದ್ರೋ‌உವತು ಮಾಂ ದವಾಗ್ನೇಃ ವಾತ್ಯಾದಿಭೀತೇರಖಿಲಾಚ್ಚ ತಾಪಾತ್ ||

ಪ್ರದೀಪ್ತವಿದ್ಯುತ್ಕನಕಾವಭಾಸೋ ವಿದ್ಯಾವರಾಭೀತಿ ಕುಠಾರಪಾಣಿಃ |
ಚತುರ್ಮುಖಸ್ತತ್ಪುರುಷಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರಃ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿತೋ ರಕ್ಷತು ಮಾಮಜಸ್ರಮ್ ||

ಕುಠಾರಖೇಟಾಙ್ಕುಶ ಶೂಲಢಕ್ಕಾ- ಕಪಾಲಪಾಶಾಕ್ಷ ಗುಣಾನ್ದಧಾನಃ |
ಚತುರ್ಮುಖೋ ನೀಲರುಚಿಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರಃ ಪಾಯಾದಘೋರೋ ದಿಶಿ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಮ್ ||

ಕುನ್ದೇನ್ದುಶಙ್ಖಸ್ಫಟಿಕಾವಭಾಸೋ ವೇದಾಕ್ಷಮಾಲಾ ವರದಾಭಯಾಙ್ಕಃ |
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಶ್ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರ ಉರುಪ್ರಭಾವಃ ಸದ್ಯೋ‌உಧಿಜಾತೋ‌உವತು ಮಾಂ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಮ್ ||

ವರಾಕ್ಷಮಾಲಾಭಯಟಙ್ಕಹಸ್ತಃ ಸರೋಜಕಿಞ್ಜಲ್ಕಸಮಾನವರ್ಣಃ |
ತ್ರಿಲೋಚನಶ್ಚಾರುಚತುರ್ಮುಖೋ ಮಾಂ ಪಾಯಾದುದೀಚ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ವಾಮದೇವಃ ||

ವೇದಾಭಯೇಷ್ಟಾಙ್ಕುಶಟಙ್ಕಪಾಶ- ಕಪಾಲಢಕ್ಕಾಕ್ಷರಶೂಲಪಾಣಿಃ |
ಸಿತದ್ಯುತಿಃ ಪಞ್ಚಮುಖೋ‌உವತಾನ್ಮಾಮ್ ಈಶಾನ ಊರ್ಧ್ವಂ ಪರಮಪ್ರಕಾಶಃ ||

ಮೂರ್ಧಾನಮವ್ಯಾನ್ಮಮ ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಃ ಭಾಲಂ ಮಮಾವ್ಯಾದಥ ಭಾಲನೇತ್ರಃ |
ನೇತ್ರೇ ಮಮಾವ್ಯಾದ್ಭಗನೇತ್ರಹಾರೀ ನಾಸಾಂ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ವಿಶ್ವನಾಥಃ ||

ಪಾಯಾಚ್ಛ್ರುತೀ ಮೇ ಶ್ರುತಿಗೀತಕೀರ್ತಿಃ ಕಪೋಲಮವ್ಯಾತ್ಸತತಂ ಕಪಾಲೀ |
ವಕ್ತ್ರಂ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರೋ ಜಿಹ್ವಾಂ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ವೇದಜಿಹ್ವಃ ||

ಕಣ್ಠಂ ಗಿರೀಶೋ‌உವತು ನೀಲಕಣ್ಠಃ ಪಾಣಿದ್ವಯಂ ಪಾತು ಪಿನಾಕಪಾಣಿಃ |
ದೋರ್ಮೂಲಮವ್ಯಾನ್ಮಮ ಧರ್ಮಬಾಹುಃ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ದಕ್ಷಮಖಾನ್ತಕೋ‌உವ್ಯಾತ್ ||

ಮಮೋದರಂ ಪಾತು ಗಿರೀನ್ದ್ರಧನ್ವಾ ಮಧ್ಯಂ ಮಮಾವ್ಯಾನ್ಮದನಾನ್ತಕಾರೀ |
ಹೇರಮ್ಬತಾತೋ ಮಮ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಪಾಯಾತ್ಕಟಿಂ ಧೂರ್ಜಟಿರೀಶ್ವರೋ ಮೇ ||

ಊರುದ್ವಯಂ ಪಾತು ಕುಬೇರಮಿತ್ರೋ ಜಾನುದ್ವಯಂ ಮೇ ಜಗದೀಶ್ವರೋ‌உವ್ಯಾತ್ |
ಜಙ್ಘಾಯುಗಂ ಪುಙ್ಗವಕೇತುರವ್ಯಾತ್ ಪಾದೌ ಮಮಾವ್ಯಾತ್ಸುರವನ್ದ್ಯಪಾದಃ ||

ಮಹೇಶ್ವರಃ ಪಾತು ದಿನಾದಿಯಾಮೇ ಮಾಂ ಮಧ್ಯಯಾಮೇ‌உವತು ವಾಮದೇವಃ |
ತ್ರಿಲೋಚನಃ ಪಾತು ತೃತೀಯಯಾಮೇ ವೃಷಧ್ವಜಃ ಪಾತು ದಿನಾನ್ತ್ಯಯಾಮೇ ||

ಪಾಯಾನ್ನಿಶಾದೌ ಶಶಿಶೇಖರೋ ಮಾಂ ಗಙ್ಗಾಧರೋ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ನಿಶೀಥೇ |
ಗೌರೀಪತಿಃ ಪಾತು ನಿಶಾವಸಾನೇ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯೋ ರಕ್ಷತು ಸರ್ವಕಾಲಮ್ ||

ಅನ್ತಃಸ್ಥಿತಂ ರಕ್ಷತು ಶಙ್ಕರೋ ಮಾಂ ಸ್ಥಾಣುಃ ಸದಾ ಪಾತು ಬಹಿಃಸ್ಥಿತಂ ಮಾಮ್ |
ತದನ್ತರೇ ಪಾತು ಪತಿಃ ಪಶೂನಾಂ ಸದಾಶಿವೋ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ಸಮನ್ತಾತ್ ||

ತಿಷ್ಠನ್ತಮವ್ಯಾದ್ ಭುವನೈಕನಾಥಃ ಪಾಯಾದ್ವ್ರಜನ್ತಂ ಪ್ರಮಥಾಧಿನಾಥಃ |
ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯೋ‌உವತು ಮಾಂ ನಿಷಣ್ಣಂ ಮಾಮವ್ಯಯಃ ಪಾತು ಶಿವಃ ಶಯಾನಮ್ ||

ಮಾರ್ಗೇಷು ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ನೀಲಕಣ್ಠಃ ಶೈಲಾದಿದುರ್ಗೇಷು ಪುರತ್ರಯಾರಿಃ |
ಅರಣ್ಯವಾಸಾದಿ ಮಹಾಪ್ರವಾಸೇ ಪಾಯಾನ್ಮೃಗವ್ಯಾಧ ಉದಾರಶಕ್ತಿಃ ||

ಕಲ್ಪಾನ್ತಕಾಲೋಗ್ರಪಟುಪ್ರಕೋಪ- ಸ್ಫುಟಾಟ್ಟಹಾಸೋಚ್ಚಲಿತಾಣ್ಡಕೋಶಃ |
ಘೋರಾರಿಸೇನಾರ್ಣವ ದುರ್ನಿವಾರ- ಮಹಾಭಯಾದ್ರಕ್ಷತು ವೀರಭದ್ರಃ ||

ಪತ್ತ್ಯಶ್ವಮಾತಙ್ಗರಥಾವರೂಥಿನೀ- ಸಹಸ್ರಲಕ್ಷಾಯುತ ಕೋಟಿಭೀಷಣಮ್ |
ಅಕ್ಷೌಹಿಣೀನಾಂ ಶತಮಾತತಾಯಿನಾಂ ಛಿನ್ದ್ಯಾನ್ಮೃಡೋ ಘೋರಕುಠಾರ ಧಾರಯಾ ||

ನಿಹನ್ತು ದಸ್ಯೂನ್ಪ್ರಲಯಾನಲಾರ್ಚಿಃ ಜ್ವಲತ್ತ್ರಿಶೂಲಂ ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಸ್ಯ | ಶಾರ್ದೂಲಸಿಂಹರ್ಕ್ಷವೃಕಾದಿಹಿಂಸ್ರಾನ್ ಸನ್ತ್ರಾಸಯತ್ವೀಶಧನುಃ ಪಿನಾಕಃ ||

ದುಃ ಸ್ವಪ್ನ ದುಃ ಶಕುನ ದುರ್ಗತಿ ದೌರ್ಮನಸ್ಯ- ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ದುರ್ವ್ಯಸನ ದುಃಸಹ ದುರ್ಯಶಾಂಸಿ | ಉತ್ಪಾತತಾಪವಿಷಭೀತಿಮಸದ್ಗ್ರಹಾರ್ತಿಂ ವ್ಯಾಧೀಂಶ್ಚ ನಾಶಯತು ಮೇ ಜಗತಾಮಧೀಶಃ ||

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ

ಸಕಲತತ್ವಾತ್ಮಕಾಯ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ಸರ್ವಯನ್ತ್ರಾಧಿಷ್ಠಿತಾಯ ಸರ್ವತನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ಸರ್ವತತ್ವವಿದೂರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾವತಾರಿಣೇ ನೀಲಕಣ್ಠಾಯ ಪಾರ್ವತೀಮನೋಹರಪ್ರಿಯಾಯ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ಮಹಾಮಣಿ ಮುಕುಟಧಾರಣಾಯ ಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಣಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಪ್ರಲಯಕಾಲ- ರೌದ್ರಾವತಾರಾಯ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಧ್ವಂಸಕಾಯ ಮಹಾಕಾಲಭೇದನಾಯ ಮೂಲಧಾರೈಕನಿಲಯಾಯ ತತ್ವಾತೀತಾಯ ಗಙ್ಗಾಧರಾಯ ಸರ್ವದೇವಾದಿದೇವಾಯ ಷಡಾಶ್ರಯಾಯ ವೇದಾನ್ತಸಾರಾಯ ತ್ರಿವರ್ಗಸಾಧನಾಯ ಅನನ್ತಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡನಾಯಕಾಯ ಅನನ್ತ ವಾಸುಕಿ ತಕ್ಷಕ- ಕರ್ಕೋಟಕ ಶಙ್ಖ ಕುಲಿಕ- ಪದ್ಮ ಮಹಾಪದ್ಮೇತಿ- ಅಷ್ಟಮಹಾನಾಗಕುಲಭೂಷಣಾಯ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಾಯ ಚಿದಾಕಾಶಾಯ ಆಕಾಶ ದಿಕ್ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಿನೇ ಸಕಲಾಯ ಕಲಙ್ಕರಹಿತಾಯ ಸಕಲಲೋಕೈಕಕರ್ತ್ರೇ ಸಕಲಲೋಕೈಕಭರ್ತ್ರೇ ಸಕಲಲೋಕೈಕಸಂಹರ್ತ್ರೇ ಸಕಲಲೋಕೈಕಗುರವೇ ಸಕಲಲೋಕೈಕಸಾಕ್ಷಿಣೇ ಸಕಲನಿಗಮಗುಹ್ಯಾಯ ಸಕಲವೇದಾನ್ತಪಾರಗಾಯ ಸಕಲಲೋಕೈಕವರಪ್ರದಾಯ ಸಕಲಲೋಕೈಕಶಙ್ಕರಾಯ ಸಕಲದುರಿತಾರ್ತಿಭಞ್ಜನಾಯ ಸಕಲಜಗದಭಯಙ್ಕರಾಯ ಶಶಾಙ್ಕಶೇಖರಾಯ ಶಾಶ್ವತನಿಜಾವಾಸಾಯ ನಿರಾಕಾರಾಯ ನಿರಾಭಾಸಾಯ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಿರ್ಮದಾಯ ನಿಶ್ಚಿನ್ತಾಯ ನಿರಹಙ್ಕಾರಾಯ ನಿರಙ್ಕುಶಾಯ ನಿಷ್ಕಲಙ್ಕಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಿಷ್ಕಾಮಾಯ ನಿರೂಪಪ್ಲವಾಯ ನಿರುಪದ್ರವಾಯ ನಿರವದ್ಯಾಯ ನಿರನ್ತರಾಯ ನಿಷ್ಕಾರಣಾಯ ನಿರಾತಙ್ಕಾಯ ನಿಷ್ಪ್ರಪಞ್ಚಾಯ ನಿಸ್ಸಙ್ಗಾಯ ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಾಯ ನಿರಾಧಾರಾಯ ನೀರಾಗಾಯ ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾಯ ನಿರ್ಲೋಪಾಯ ನಿಷ್ಪಾಪಾಯ ನಿರ್ಭಯಾಯ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಿರ್ಭೇದಾಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಯ ನಿಸ್ತುಲಾಯ ನಿಃಸಂಶಯಾಯ ನಿರಞ್ಜನಾಯ ನಿರುಪಮವಿಭವಾಯ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಬುದ್ಧಮುಕ್ತಪರಿಪೂರ್ಣ- ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಾದ್ವಯಾಯ ಪರಮಶಾನ್ತಸ್ವರೂಪಾಯ ಪರಮಶಾನ್ತಪ್ರಕಾಶಾಯ ತೇಜೋರೂಪಾಯ ತೇಜೋಮಯಾಯ ತೇಜೋ‌உಧಿಪತಯೇ ಜಯ ಜಯ ರುದ್ರ ಮಹಾರುದ್ರ ಮಹಾರೌದ್ರ ಭದ್ರಾವತಾರ ಮಹಾಭೈರವ ಕಾಲಭೈರವ ಕಲ್ಪಾನ್ತಭೈರವ ಕಪಾಲಮಾಲಾಧರ ಖಟ್ವಾಙ್ಗ ಚರ್ಮಖಡ್ಗಧರ ಪಾಶಾಙ್ಕುಶ- ಡಮರೂಶೂಲ ಚಾಪಬಾಣಗದಾಶಕ್ತಿಭಿನ್ದಿಪಾಲ- ತೋಮರ ಮುಸಲ ಮುದ್ಗರ ಪಾಶ ಪರಿಘ- ಭುಶುಣ್ಡೀ ಶತಘ್ನೀ ಚಕ್ರಾದ್ಯಾಯುಧಭೀಷಣಾಕಾರ- ಸಹಸ್ರಮುಖದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನ ವಿಕಟಾಟ್ಟಹಾಸ ವಿಸ್ಫಾರಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಮಣ್ಡಲ ನಾಗೇನ್ದ್ರಕುಣ್ಡಲ ನಾಗೇನ್ದ್ರಹಾರ ನಾಗೇನ್ದ್ರವಲಯ ನಾಗೇನ್ದ್ರಚರ್ಮಧರ ನಾಗೇನ್ದ್ರನಿಕೇತನ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕ ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕ ವಿಶ್ವರೂಪ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವೃಷಭವಾಹನ ವಿಷವಿಭೂಷಣ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಮಾಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಜ್ವಲಜ್ವಲ ಪ್ರಜ್ವಲ ಪ್ರಜ್ವಲ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಭಯಂ ಶಮಯ ಶಮಯ ಅಪಮೃತ್ಯುಭಯಂ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ರೋಗಭಯಮ್ ಉತ್ಸಾದಯೋತ್ಸಾದಯ ವಿಷಸರ್ಪಭಯಂ ಶಮಯ ಶಮಯ ಚೋರಾನ್ ಮಾರಯ ಮಾರಯ ಮಮ ಶತ್ರೂನ್ ಉಚ್ಚಾಟಯೋಚ್ಚಾಟಯ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ವಿದಾರಯ ವಿದಾರಯ ಕುಠಾರೇಣ ಭಿನ್ಧಿ ಭಿನ್ಧಿ ಖಡ್ಗೇನ ಛಿನ್ದ್ದಿ ಛಿನ್ದ್ದಿ ಖಟ್ವಾಙ್ಗೇನ ವಿಪೋಧಯ ವಿಪೋಧಯ ಮುಸಲೇನ ನಿಷ್ಪೇಷಯ ನಿಷ್ಪೇಷಯ ಬಾಣೈಃ ಸನ್ತಾಡಯ ಸನ್ತಾಡಯ ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಭೀಷಯ ಭೀಷಯ ಅಶೇಷ ಭೂತಾನ್ ವಿದ್ರಾವಯ ವಿದ್ರಾವಯ ಕೂಷ್ಮಾಣ್ಡಭೂತವೇತಾಲಮಾರೀಗಣ- ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಗಣಾನ್ ಸನ್ತ್ರಾಸಯ ಸನ್ತ್ರಾಸಯ ಮಮ ಅಭಯಂ ಕುರು ಕುರು ಮಮ ಪಾಪಂ ಶೋಧಯ ಶೋಧಯ ವಿತ್ರಸ್ತಂ ಮಾಮ್ ಆಶ್ವಾಸಯ ಆಶ್ವಾಸಯ ನರಕಮಹಾಭಯಾನ್ ಮಾಮ್ ಉದ್ಧರ ಉದ್ಧರ ಅಮೃತಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣೇನ ಮಾಂ- ಆಲೋಕಯ ಆಲೋಕಯ ಸಞ್ಜೀವಯ ಸಞ್ಜೀವಯ ಕ್ಷುತ್ತೃಷ್ಣಾರ್ತಂ ಮಾಮ್ ಆಪ್ಯಾಯಯ ಆಪ್ಯಾಯಯ ದುಃಖಾತುರಂ ಮಾಮ್ ಆನನ್ದಯ ಆನನ್ದಯ ಶಿವಕವಚೇನ ಮಾಮ್ ಆಚ್ಛಾದಯ ಆಚ್ಛಾದಯ

ಹರ ಹರ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕ ಸದಾಶಿವ ಪರಮಶಿವ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಃ ||

ಪೂರ್ವವತ್ – ಹೃದಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ |

ಪಞ್ಚಪೂಜಾ ||

ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ ||

ಫಲಶ್ರುತಿಃ%
ಋಷಭ ಉವಾಚ ಇತ್ಯೇತತ್ಪರಮಂ ಶೈವಂ ಕವಚಂ ವ್ಯಾಹೃತಂ ಮಯಾ |
ಸರ್ವ ಬಾಧಾ ಪ್ರಶಮನಂ ರಹಸ್ಯಂ ಸರ್ವ ದೇಹಿನಾಮ್ ||

ಯಃ ಸದಾ ಧಾರಯೇನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಶೈವಂ ಕವಚಮುತ್ತಮಮ್ |
ನ ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ಕಾಪಿ ಭಯಂ ಶಮ್ಭೋರನುಗ್ರಹಾತ್ ||

ಕ್ಷೀಣಾಯುಃ ಪ್ರಾಪ್ತಮೃತ್ಯುರ್ವಾ ಮಹಾರೋಗಹತೋ‌உಪಿ ವಾ |
ಸದ್ಯಃ ಸುಖಮವಾಪ್ನೋತಿ ದೀರ್ಘಮಾಯುಶ್ಚ ವಿನ್ದತಿ ||

ಸರ್ವದಾರಿದ್ರಯಶಮನಂ ಸೌಮಾಙ್ಗಲ್ಯವಿವರ್ಧನಮ್ |
ಯೋ ಧತ್ತೇ ಕವಚಂ ಶೈವಂ ಸ ದೇವೈರಪಿ ಪೂಜ್ಯತೇ ||

ಮಹಾಪಾತಕಸಙ್ಘಾತೈರ್ಮುಚ್ಯತೇ ಚೋಪಪಾತಕೈಃ |
ದೇಹಾನ್ತೇ ಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವವರ್ಮಾನುಭಾವತಃ ||

ತ್ವಮಪಿ ಶ್ರದ್ದಯಾ ವತ್ಸ ಶೈವಂ ಕವಚಮುತ್ತಮಮ್ |
ಧಾರಯಸ್ವ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಸದ್ಯಃ ಶ್ರೇಯೋ ಹ್ಯವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ||

ಶ್ರೀಸೂತ ಉವಾಚ

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಋಷಭೋ ಯೋಗೀ ತಸ್ಮೈ ಪಾರ್ಥಿವ ಸೂನವೇ |
ದದೌ ಶಙ್ಖಂ ಮಹಾರಾವಂ ಖಡ್ಗಂ ಚ ಅರಿನಿಷೂದನಮ್ ||

ಪುನಶ್ಚ ಭಸ್ಮ ಸಂಮನ್ತ್ರ್ಯ ತದಙ್ಗಂ ಪರಿತೋ‌உಸ್ಪೃಶತ್ |
ಗಜಾನಾಂ ಷಟ್ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಸ್ಯ ಬಲಂ ದದೌ ||

ಭಸ್ಮಪ್ರಭಾವಾತ್ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಬಲೈಶ್ವರ್ಯ ಧೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಃ |
ಸ ರಾಜಪುತ್ರಃ ಶುಶುಭೇ ಶರದರ್ಕ ಇವ ಶ್ರಿಯಾ ||

ತಮಾಹ ಪ್ರಾಞ್ಜಲಿಂ ಭೂಯಃ ಸ ಯೋಗೀ ನೃಪನನ್ದನಮ್ |
ಏಷ ಖಡ್ಗೋ ಮಯಾ ದತ್ತಸ್ತಪೋಮನ್ತ್ರಾನುಭಾವತಃ ||

ಶಿತಧಾರಮಿಮಂ ಖಡ್ಗಂ ಯಸ್ಮೈ ದರ್ಶಯಸೇ ಸ್ಫುಟಮ್ |
ಸ ಸದ್ಯೋ ಮ್ರಿಯತೇ ಶತ್ರುಃ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮೃತ್ಯುರಪಿ ಸ್ವಯಮ್ ||

ಅಸ್ಯ ಶಙ್ಖಸ್ಯ ನಿರ್ಹ್ರಾದಂ ಯೇ ಶೃಣ್ವನ್ತಿ ತವಾಹಿತಾಃ |
ತೇ ಮೂರ್ಚ್ಛಿತಾಃ ಪತಿಷ್ಯನ್ತಿ ನ್ಯಸ್ತಶಸ್ತ್ರಾ ವಿಚೇತನಾಃ ||

ಖಡ್ಗಶಙ್ಖಾವಿಮೌ ದಿವ್ಯೌ ಪರಸೈನ್ಯವಿನಾಶಕೌ |
ಆತ್ಮಸೈನ್ಯಸ್ವಪಕ್ಷಾಣಾಂ ಶೌರ್ಯತೇಜೋವಿವರ್ಧನೌ ||

ಏತಯೋಶ್ಚ ಪ್ರಭಾವೇನ ಶೈವೇನ ಕವಚೇನ ಚ |
ದ್ವಿಷಟ್ಸಹಸ್ರ ನಾಗಾನಾಂ ಬಲೇನ ಮಹತಾಪಿ ಚ ||

ಭಸ್ಮಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಚ್ಛತ್ರುಸೈನ್ಯಂ ವಿಜೇಷ್ಯಸೇ |
ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಪಿತ್ರ್ಯಂ ಗೋಪ್ತಾ‌உಸಿ ಪೃಥಿವೀಮಿಮಾಮ್ ||

ಇತಿ ಭದ್ರಾಯುಷಂ ಸಮ್ಯಗನುಶಾಸ್ಯ ಸಮಾತೃಕಮ್ |
ತಾಭ್ಯಾಂ ಸಮ್ಪೂಜಿತಃ ಸೋ‌உಥ ಯೋಗೀ ಸ್ವೈರಗತಿರ್ಯಯೌ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾನ್ದಮಹಾಪುರಾಣೇ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ತರಖಣ್ಡೇ ಶಿವಕವಚ ಪ್ರಭಾವ ವರ್ಣನಂ ನಾಮ ದ್ವಾದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಃ || ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics