Kannada

Shiva Bhujanga Prayata Stotram – Kannada

Comments Off on Shiva Bhujanga Prayata Stotram – Kannada 12 May 2013

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

This stotram is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ. View this in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ, with correct anuswaras marked.
 

ರಚನ: ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ

ಕೃಪಾಸಾಗರಾಯಾಶುಕಾವ್ಯಪ್ರದಾಯ
ಪ್ರಣಮ್ರಾಖಿಲಾಭೀಷ್ಟಸಂದಾಯಕಾಯ |
ಯತೀಂದ್ರೈರುಪಾಸ್ಯಾಂಘ್ರಿಪಾಥೋರುಹಾಯ
ಪ್ರಬೋಧಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||1||

ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಯ ಚಿನ್ಮುದ್ರಿಕೋದ್ಯ-
ತ್ಕರಾಯೇಶಪರ್ಯಾಯರೂಪಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ |
ಮುದಾ ಗೀಯಮಾನಾಯ ವೇದೋತ್ತಮಾಂಗೈಃ
ಶ್ರಿತಾನಂದದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||2||

ಜಟಾಜೂಟಮಧ್ಯೇ ಪುರಾ ಯಾ ಸುರಾಣಾಂ
ಧುನೀ ಸಾದ್ಯ ಕರ್ಮಂದಿರೂಪಸ್ಯ ಶಂಭೋಃ
ಗಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲಿಕಾವ್ಯಾಜತಸ್ತೇ
ವಿಭಾತೀತಿ ಮನ್ಯೇ ಗುರೋ ಕಿಂ ತಥೈವ ||3||

ನಖೇಂದುಪ್ರಭಾಧೂತನಮ್ರಾಲಿಹಾರ್ದಾ-
ಂಧಕಾರವ್ರಜಾಯಾಬ್ಜಮಂದಸ್ಮಿತಾಯ |
ಮಹಾಮೋಹಪಾಥೋನಿಧೇರ್ಬಾಡಬಾಯ
ಪ್ರಶಾಂತಾಯ ಕುರ್ಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||4||

ಪ್ರಣಮ್ರಾಂತರಂಗಾಬ್ಜಬೋಧಪ್ರದಾತ್ರೇ
ದಿವಾರಾತ್ರಮವ್ಯಾಹತೋಸ್ರಾಯ ಕಾಮಮ್ |
ಕ್ಷಪೇಶಾಯ ಚಿತ್ರಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಷಯಾಭ್ಯಾಂ
ವಿಹೀನಾಯ ಕುರ್ಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||5||

ಪ್ರಣಮ್ರಾಸ್ಯಪಾಥೋಜಮೋದಪ್ರದಾತ್ರೇ
ಸದಾಂತಸ್ತಮಸ್ತೋಮಸಂಹಾರಕರ್ತ್ರೇ |
ರಜನ್ಯಾ ಮಪೀದ್ಧಪ್ರಕಾಶಾಯ ಕುರ್ಮೋ
ಹ್ಯಪೂರ್ವಾಯ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||6||

ನತಾನಾಂ ಹೃದಬ್ಜಾನಿ ಫುಲ್ಲಾನಿ ಶೀಘ್ರಂ
ಕರೋಮ್ಯಾಶು ಯೋಗಪ್ರದಾನೇನ ನೂನಮ್ |
ಪ್ರಬೋಧಾಯ ಚೇತ್ಥಂ ಸರೋಜಾನಿ ಧತ್ಸೇ
ಪ್ರಫುಲ್ಲಾನಿ ಕಿಂ ಭೋ ಗುರೋ ಬ್ರೂಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ ||7||

ಪ್ರಭಾಧೂತಚಂದ್ರಾಯುತಾಯಾಖಿಲೇಷ್ಟ-
ಪ್ರದಾಯಾನತಾನಾಂ ಸಮೂಹಾಯ ಶೀಘ್ರಮ್|
ಪ್ರತೀಪಾಯ ನಮ್ರೌಘದುಃಖಾಘಪಂಕ್ತೇ-
ರ್ಮುದಾ ಸರ್ವದಾ ಸ್ಯಾನ್ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||8||

ವಿನಿಷ್ಕಾಸಿತಾನೀಶ ತತ್ತ್ವಾವಬೋಧಾ –
ನ್ನತಾನಾಂ ಮನೋಭ್ಯೋ ಹ್ಯನನ್ಯಾಶ್ರಯಾಣಿ |
ರಜಾಂಸಿ ಪ್ರಪನ್ನಾನಿ ಪಾದಾಂಬುಜಾತಂ
ಗುರೋ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾಪದೇಶಾದ್ಬಿಭರ್ಷಿ ||9||

ಮತೇರ್ವೇದಶೀರ್ಷಾಧ್ವಸಂಪ್ರಾಪಕಾಯಾ-
ನತಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ ಕೃಪಾರ್ದ್ರೈಃ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ |
ತತೇಃ ಪಾಪಬೃಂದಸ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ ನಿಹಂತ್ರೇ
ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾಯ ಕುರ್ಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||10||

ಸುಪರ್ವೋಕ್ತಿಗಂಧೇನ ಹೀನಾಯ ತೂರ್ಣಂ
ಪುರಾ ತೋಟಕಾಯಾಖಿಲಙ್ಞಾನದಾತ್ರೇ|
ಪ್ರವಾಲೀಯಗರ್ವಾಪಹಾರಸ್ಯ ಕರ್ತ್ರೇ
ಪದಾಬ್ಜಮ್ರದಿಮ್ನಾ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ||11||

ಭವಾಂಭೋಧಿಮಗ್ನಾನ್ಜನಾಂದುಃಖಯುಕ್ತಾನ್
ಜವಾದುದ್ದಿಧೀರ್ಷುರ್ಭವಾನಿತ್ಯಹೋ‌உಹಮ್ |
ವಿದಿತ್ವಾ ಹಿ ತೇ ಕೀರ್ತಿಮನ್ಯಾದೃಶಾಂಭೋ
ಸುಖಂ ನಿರ್ವಿಶಂಕಃ ಸ್ವಪಿಮ್ಯಸ್ತಯತ್ನಃ ||12||

||ಇತಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಸ್ತೋತ್ರಮ್||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics