Malayalam

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram – Malayalam

Comments Off on Shiva Aparadha Kshamapana Stotram – Malayalam 10 July 2012

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 

രചന: ആദി ശംകരാചാര്യ

ആദൗ കര്മപ്രസങ്ഗാത്കലയതി കലുഷം മാതൃകുക്ഷൗ സ്ഥിതം മാം
വിണ്മൂത്രാമേധ്യമധ്യേ കഥയതി നിതരാം ജാഠരോ ജാതവേദാഃ |
യദ്യദ്വൈ തത്ര ദുഃഖം വ്യഥയതി നിതരാം ശക്യതേ കേന വക്തും
ക്ഷന്തവ്യോ മേ‌உപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശമ്ഭോ ||1||

ബാല്യേ ദുഃഖാതിരേകോ മലലുലിതവപുഃ സ്തന്യപാനേ പിപാസാ
നോ ശക്തശ്ചേന്ദ്രിയേഭ്യോ ഭവഗുണജനിതാഃ ജന്തവോ മാം തുദന്തി |
നാനാരോഗാദിദുഃഖാദ്രുദനപരവശഃ ശങ്കരം ന സ്മരാമി
ക്ഷന്തവ്യോ മേ‌உപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശമ്ഭോ ||2||

പ്രൗഢോ‌உഹം യൗവനസ്ഥോ വിഷയവിഷധരൈഃ പഞ്ചഭിര്മര്മസന്ധൗ
ദഷ്ടോ നഷ്ടോ‌உവിവേകഃ സുതധനയുവതിസ്വാദുസൗഖ്യേ നിഷണ്ണഃ |
ശൈവീചിന്താവിഹീനം മമ ഹൃദയമഹോ മാനഗര്വാധിരൂഢം
ക്ഷന്തവ്യോ മേ‌உപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശമ്ഭോ ||3||

വാര്ധക്യേ ചേന്ദ്രിയാണാം വിഗതഗതിമതിശ്ചാധിദൈവാദിതാപൈഃ
പാപൈ രോഗൈര്വിയോഗൈസ്ത്വനവസിതവപുഃ പ്രൗഢഹീനം ച ദീനമ് |
മിഥ്യാമോഹാഭിലാഷൈര്ഭ്രമതി മമ മനോ ധൂര്ജടേര്ധ്യാനശൂന്യം
ക്ഷന്തവ്യോ മേ‌உപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശമ്ഭോ ||4||

നോ ശക്യം സ്മാര്തകര്മ പ്രതിപദഗഹനപ്രത്യവായാകുലാഖ്യം
ശ്രൗതേ വാര്താ കഥം മേ ദ്വിജകുലവിഹിതേ ബ്രഹ്മമാര്ഗേ‌உസുസാരേ |
ജ്ഞാതോ ധര്മോ വിചാരൈഃ ശ്രവണമനനയോഃ കിം നിദിധ്യാസിതവ്യം
ക്ഷന്തവ്യോ മേ‌உപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശമ്ഭോ ||5||

സ്നാത്വാ പ്രത്യൂഷകാലേ സ്നപനവിധിവിധൗ നാഹൃതം ഗാങ്ഗതോയം
പൂജാര്ഥം വാ കദാചിദ്ബഹുതരഗഹനാത്ഖണ്ഡബില്വീദലാനി |
നാനീതാ പദ്മമാലാ സരസി വികസിതാ ഗന്ധധൂപൈഃ ത്വദര്ഥം
ക്ഷന്തവ്യോ മേ‌உപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശമ്ഭോ ||6||

ദുഗ്ധൈര്മധ്വാജ്യുതൈര്ദധിസിതസഹിതൈഃ സ്നാപിതം നൈവ ലിങ്ഗം
നോ ലിപ്തം ചന്ദനാദ്യൈഃ കനകവിരചിതൈഃ പൂജിതം ന പ്രസൂനൈഃ |
ധൂപൈഃ കര്പൂരദീപൈര്വിവിധരസയുതൈര്നൈവ ഭക്ഷ്യോപഹാരൈഃ
ക്ഷന്തവ്യോ മേ‌உപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശമ്ഭോ ||7||

ധ്യാത്വാ ചിത്തേ ശിവാഖ്യം പ്രചുരതരധനം നൈവ ദത്തം ദ്വിജേഭ്യോ
ഹവ്യം തേ ലക്ഷസങ്ഖ്യൈര്ഹുതവഹവദനേ നാര്പിതം ബീജമന്ത്രൈഃ |
നോ തപ്തം ഗാങ്ഗാതീരേ വ്രതജനനിയമൈഃ രുദ്രജാപ്യൈര്ന വേദൈഃ
ക്ഷന്തവ്യോ മേ‌உപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശമ്ഭോ ||8||

സ്ഥിത്വാ സ്ഥാനേ സരോജേ പ്രണവമയമരുത്കുമ്ഭകേ (കുണ്ഡലേ)സൂക്ഷ്മമാര്ഗേ
ശാന്തേ സ്വാന്തേ പ്രലീനേ പ്രകടിതവിഭവേ ജ്യോതിരൂപേ‌உപരാഖ്യേ |
ലിങ്ഗജ്ഞേ ബ്രഹ്മവാക്യേ സകലതനുഗതം ശങ്കരം ന സ്മരാമി
ക്ഷന്തവ്യോ മേ‌உപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശമ്ഭോ ||9||

നഗ്നോ നിഃസങ്ഗശുദ്ധസ്ത്രിഗുണവിരഹിതോ ധ്വസ്തമോഹാന്ധകാരോ
നാസാഗ്രേ ന്യസ്തദൃഷ്ടിര്വിദിതഭവഗുണോ നൈവ ദൃഷ്ടഃ കദാചിത് |
ഉന്മന്യാ‌உവസ്ഥയാ ത്വാം വിഗതകലിമലം ശങ്കരം ന സ്മരാമി
ക്ഷന്തവ്യോ മേ‌உപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശമ്ഭോ ||10||

ചന്ദ്രോദ്ഭാസിതശേഖരേ സ്മരഹരേ ഗങ്ഗാധരേ ശങ്കരേ
സര്പൈര്ഭൂഷിതകണ്ഠകര്ണയുഗലേ (വിവരേ)നേത്രോത്ഥവൈശ്വാനരേ |
ദന്തിത്വക്കൃതസുന്ദരാമ്ബരധരേ ത്രൈലോക്യസാരേ ഹരേ
മോക്ഷാര്ഥം കുരു ചിത്തവൃത്തിമചലാമന്യൈസ്തു കിം കര്മഭിഃ ||11||

കിം വാ‌உനേന ധനേന വാജികരിഭിഃ പ്രാപ്തേന രാജ്യേന കിം
കിം വാ പുത്രകലത്രമിത്രപശുഭിര്ദേഹേന ഗേഹേന കിമ് |
ജ്ഞാത്വൈതത്ക്ഷണഭങ്ഗുരം സപദി രേ ത്യാജ്യം മനോ ദൂരതഃ
സ്വാത്മാര്ഥം ഗുരുവാക്യതോ ഭജ മന ശ്രീപാര്വതീവല്ലഭമ് ||12||

ആയുര്നശ്യതി പശ്യതാം പ്രതിദിനം യാതി ക്ഷയം യൗവനം
പ്രത്യായാന്തി ഗതാഃ പുനര്ന ദിവസാഃ കാലോ ജഗദ്ഭക്ഷകഃ |
ലക്ഷ്മീസ്തോയതരങ്ഗഭങ്ഗചപലാ വിദ്യുച്ചലം ജീവിതം
തസ്മാത്ത്വാം (മാം)ശരണാഗതം ശരണദ ത്വം രക്ഷ രക്ഷാധുനാ ||13||

വന്ദേ ദേവമുമാപതിം സുരഗുരും വന്ദേ ജഗത്കാരണം
വന്ദേ പന്നഗഭൂഷണം മൃഗധരം വന്ദേ പശൂനാം പതിമ് |
വന്ദേ സൂര്യശശാങ്കവഹ്നിനയനം വന്ദേ മുകുന്ദപ്രിയം
വന്ദേ ഭക്തജനാശ്രയം ച വരദം വന്ദേ ശിവം ശങ്കരമ് ||14||

ഗാത്രം ഭസ്മസിതം ച ഹസിതം ഹസ്തേ കപാലം സിതം
ഖട്വാങ്ഗം ച സിതം സിതശ്ച വൃഷഭഃ കര്ണേ സിതേ കുണ്ഡലേ |
ഗങ്ഗാഫേനസിതാ ജടാ പശുപതേശ്ചന്ദ്രഃ സിതോ മൂര്ധനി
സോ‌உയം സര്വസിതോ ദദാതു വിഭവം പാപക്ഷയം സര്വദാ ||15||

കരചരണകൃതം വാക്കായജം കര്മജം വാ
ശ്രവണനയനജം വാ മാനസം വാ‌உപരാധമ് |
വിഹിതമവിഹിതം വാ സര്വമേതത്ക്ഷ്മസ്വ
ശിവ ശിവ കരുണാബ്ധേ ശ്രീ മഹാദേവ ശമ്ഭോ ||16||

||ഇതി ശ്രീമദ് ശങ്കരാചാര്യകൃത ശിവാപരാധക്ഷമാപണ സ്തോത്രം സംപൂര്ണമ് ||

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics