Oriya

Shiridi Sai Baba Night Aarati – Shej Aarati – Oriya

Comments Off on Shiridi Sai Baba Night Aarati – Shej Aarati – Oriya 05 February 2011

PDFLarge PDFMultimediaMeaning

View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

 
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସମର୍ଧ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ କୀ ଜୈ.

ଓଵାଳୁ ଆରତୀ ମାଝ୍ୟା ସଦ୍ଗୁରୁନାଧା ମାଝ୍ୟା ସାୟିନାଧା|
ପାଂଚାହୀ ତତ୍ତ୍ଵଂଚା ଦୀପ ଲାଵିଲା ଆତା
ନିର୍ଗୁଣାତୀସ୍ଧତି କୈସୀ ଆକାରା ଆଲୀବାବା ଆକାରା ଆଲୀ
ସର୍ଵାଘଟି ଭରୂନୀ ଉରଲୀସାୟିମାଵୁଲୀ
ଓଵାଳୁ ଆରତୀ ମାଝ୍ୟା ସଦ୍ଗୁରୁନାଧା ମାଝ୍ୟା ସାୟିନାଧା|
ପାଂଚାହୀ ତତ୍ତ୍ଵଂଚା ଦୀପ ଲାଵିଲା ଆତା
ରଜତମ ସତ୍ତ୍ଵ ତିଘେ ମାୟାପ୍ରସଵଲୀବାବାମାୟା ପ୍ରସଵଲୀ
ମାୟେଚିୟେ ପୋଟୀକୈସୀ ମାୟା ଉଦ୍ଭଵଲୀ
ଓଵାଳୁ ଆରତୀ ମାଝ୍ୟା ସଦ୍ଗୁରୁନାଧା ମାଝ୍ୟା ସାୟିନାଧା|
ପାଂଚାହୀ ତତ୍ତ୍ଵଂଚା ଦୀପ ଲାଵିଲା ଆତା
ସପ୍ତସାଗରୀକୈସା ଖେଳ ମଂଡୀଲା ବାବା ଖେଳ ମଂଡୀଲା
ଖେଳୂନିୟା ଖେଳ ଅଵଘା ଵିସ୍ତାରକେଲା
ଓଵାଳୁ ଆରତୀ ମାଝ୍ୟା ସଦ୍ଗୁରୁନାଧା ମାଝ୍ୟା ସାୟିନାଧା|
ପାଂଚାହୀ ତତ୍ତ୍ଵଂଚା ଦୀପ ଲାଵିଲା ଆତା
ବ୍ରହ୍ମାଂଡେଚୀ ରଚନାକୈସୀ ଦାଖଵିଲୀଡୋଲା ବାବାଦାଖଵିଲୀଡୋଲା
ତୁକାହ୍ମଣେ ମାଝା ସ୍ଵାମୀ କୃପାଳୂ ଭୋଳା
ଓଵାଳୁ ଆରତୀ ମାଝ୍ୟା ସଦ୍ଗୁରୁନାଧା ମାଝ୍ୟା ସାୟିନାଧା|
ପାଂଚାହୀ ତତ୍ତ୍ଵାଂଚାଦୀପଲାଵିଲା ଆତା
ଲୋପଲେଜ୍ଞାନ ଜଗୀ ହିତନେଣତିକୋଣି
ଅଵତାରା ପାଂଡୁରଂଗା ନାମଠେଵିଲେଜ୍ଞାନୀ
ଆରତିଜ୍ଞାନରାଜା ମହା କୈଵଲ୍ୟ ତେଜ
ସେଵିତିସାଧୁ ସଂତା ମନୁଵେଦଲାମାଝା ଆରତୀଜ୍ଞାନରାଜା..
କନକଚେ ତାଟକରୀ ଉଭ୍ୟଗୋପିକନାରୀ
ନାରଦ ତୁଂବୁରହୋ ସାମଗାୟନକରୀ
ଆରତୀଜ୍ଞାନରାଜା ମହାକୈଵଲ୍ୟତେଜା
ସେଵିତିସାଧୁ ସଂତା ମନୁଵେଦଲାମାଝା ଆରତୀଜ୍ଞାନରାଜା..
ପଗଟ ଗୁହ୍ୟବୋଲେ ଵିଶ୍ଵବ୍ରହ୍ମଚିକେଲେ
ରାମଜନାର୍ଧନି (ପା)ସାୟି ମସ୍ତକଠେଵିଲେ
ଆରତି ଜ୍ଞାନରାଜା ମହକୈଵଲ୍ୟ ତାଜା
ସେଵିତିସାଧୁ ସଂତା ମନୁଵେଦଲାମାଝା ଆରତୀଜ୍ଞାନରାଜା..
ଆରତି ତୁକରାମା ସ୍ଵାମୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ଧାମା
ସଚ୍ଚିଦାନଂଦମୂର୍ତୀ ପାୟିଦାଖଵି ଆହ୍ମା
ଆରତିତୁକରାମା…
ରାଘଵେ ସାଗରାତା ପାଷାଣତାରିଲେ
ତୈସେ ତୁକୋ ବାଚେ ଅଭଂଗ ରକ୍ଷୀଲେ
ରତି ତୁକରାମା ସ୍ଵାମୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ଧାମା
ସଚ୍ଚିଦାନଂଦମୂର୍ତୀ ପାୟିଦାଖଵି ଆହ୍ମା
ଆରତିତୁକରାମା…
ତୂନେକିତ ତୁଲ ନେସୀ ବ୍ରହ୍ମତୁକାସି‌ଆଲେ
ହ୍ମଣୋନି ରାମେଶ୍ଵରେ ଚରଣି ମସ୍ତକଠେଵିଲେ
ଆରତି ତୁକରାମା ସ୍ଵାମୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ଧାମା
ସଚ୍ଚିଦାନଂଦମୂର୍ତୀ ପାୟିଦାଖଵି ଆହ୍ମା
ଆରତିତୁକରାମା…
ଜୈଜୈ ସାୟିନାଧ ଆତା ପହୁଡାଵେମଂଦିରୀହୋ
ଆଳଵିତୋ ସପ୍ରେମେ ତୁଜଲା ଆରତିଘେ‌ଉନିକରୀହୋ
ରଂଜଵିସୀ ତୂ ମଧୁରବୋଲୁନୀ ମାୟାଜଶୀନିଜ ମୁଲାହୋ
ରଂଜଵିସୀ ତୂ ମଧୁରବୋଲୁନୀ ମାୟାଜଶୀନିଜ ମୁଲାହୋ
ଭୋଗିସିଵ୍ୟାଦିତୂଚ ହରୁ ନିୟାନିଜସେଵକ ଦୁ:ଖଲାହୋ
ଭୋଗିସିଵ୍ୟାଦିତୂଚ ହରୁ ନିୟାନିଜସେଵକ ଦୁ:ଖଲାହୋ
ଦାଵୁନିଭକ୍ତଵ୍ୟସନହରିସୀ ଦର୍ଶନ ଦେଶୀ ତ୍ୟାଲାହୋ
ଦାଵୁନିଭକ୍ତଵ୍ୟସନହରିସୀ ଦର୍ଶନ ଦେଶୀ ତ୍ୟାଲାହୋ
ଝୂଲେ ଅସତି କସ୍ଟ ଅତୀଶୟାତୁମଚେ ୟାଦେହାଲହୋ
ଜୈଜୈସାୟିନାଧ ଆତାପହୁଡାଵେ ମଂଦିରୀହୋ
ଆଳଵିତୋ ସପ୍ରେମେ ତୁଜଲା ଆରତିଘେ‌ଉନିକରୀହୋ
ଜୈଜୈସାୟିନାଧ ଆତାପହୁଡାଵେ ମଂଦିରୀହୋ
କ୍ଷମାଶୟନ ସୁଂଦରିହିଶୋଭା ସୁମନଶେଜତ୍ୟାଵରୀହୋ
କ୍ଷମାଶୟନ ସୁଂଦରିହିଶୋଭା ସୁମନଶେଜତ୍ୟାଵରୀହୋ
ଘ୍ୟାଵୀ ଦୋଡୀ ଭକ୍ତ ଜନାଂଚି ପୂଜ ଅର୍ଚାକରୀହୋ
ଘ୍ୟାଵୀ ଦୋଡୀ ଭକ୍ତ ଜନାଂଚି ପୂଜ ଅର୍ଚାକରୀହୋ
ଓଵାଳିତୋପଂଚପ୍ରାଣିଜ୍ୟୋତି ସୁମତୀକରୀହୋ
ଓଵାଳିତୋପଂଚପ୍ରାଣିଜ୍ୟୋତି ସୁମତୀକରୀହୋ
ସେଵାକିଂକରଭକ୍ତି ପ୍ରୀତି ଅତ୍ତରପରିମଳଵାରିହୋ
ଜୈଜୈସାୟିନାଧ ଆତା ପହୁଡାଵେ ମଂଦିରୀହୋ
ଆଳଵିତୋ ସପ୍ରେମେ ତୁଜଲା ଆରତିଘେ ଉନିକରୀହୋ
ଜୈଜୈସାୟିନାଧ ଆତା ପହୁଡାଵେ ମଂଦିରୀହୋ
ସୋଡୁନିଜାୟା ଦୁ:ଖଵାଟତେ ବାବା(ସାୟି) ତ୍ଵଚ୍ଚରଣାସୀହୋ
ସୋଡୁନିଜାୟା ଦୁ:ଖଵାଟତେ ବାବା(ସାୟି) ତ୍ଵଚ୍ଚରଣାସୀହୋ
ଆଜ୍ଞେସ୍ତଵହୋ ଅସୀପ୍ରସାଦଘେ‌ଉନି ନିଜସଦନାସୀହୋ
ଆଜ୍ଞେସ୍ତଵହୋ ଅସୀପ୍ରସାଦଘେ‌ଉନି ନିଜସଦନାସୀହୋ
ଜାତୋ‌ଆତା ୟେ ଉପୁନରପିତ୍ଵଚ୍ଚରଣାଚେପାଶିହୋ
ଜାତୋ‌ଆତା ୟେ ଉପୁନରପିତ୍ଵଚ୍ଚରଣାଚେପାଶିହୋ
ଉଠଵୂତୁଜଲ ସାୟିମାଵୁଲେ ନିଜହିତ ସାଦା ୟାସୀହୋ
ଜୈଜୈସାୟିନାଧ ଆତା ପହୁଡାଵେ ମଂଦିରୀହୋ
ଆଳଵିତୋ ସପ୍ରେମେ ତୁଜଲା ଆରତିଘେ ଉନିକରୀହୋ
ଜୈଜୈସାୟିନାଧ ଆତା ପହୁଡାଵେ ମଂଦିରୀହୋ
ଆତାସ୍ଵାମୀ ସୁଖେନିଦ୍ରାକରା ଅଵଧୂତା ବାବାକରାସାୟିନାଧା
ଚିନ୍ମୟହେ (ନିଜ) ସୁଖଦାମ ଜାଵୁନି ପହୁଡା‌ଏକାଂତ
ଵୈରାଗ୍ୟାଚା କୁଂଚ ଘେ‌ଉନି ଚୌକ ଝୂଡିଲା ବାବାଚୌକଝୂଡିଲା
ତୟାଵରୀ ସୁପ୍ରେମାଚା ଶିଡକାଵାଦିଦଲା
ଆତାସ୍ଵାମୀସୁଖେନିଦ୍ରାକରା ଅଵଦୂତାବାବାକରା ସାୟିନାଧା
ଚିନ୍ମୟହେ ସୁଖଦାମ ଜାଵୁନି ପହୁଡା‌ଏକାଂତ
ପାୟଘଡ୍ୟା ଘାତଲ୍ୟ ସୁଂଦର ନଵଵିଦା ଭକ୍ତୀ‌ଈତ ବାବାନଵଵିଦା ଭକ୍ତୀ
ଜ୍ଞାନାଂଚ୍ୟାସମୟାଲାଵୁନି ଉଜଲଳ୍ୟାଜ୍ୟୋତୀ
ଆତାସ୍ଵାମୀ ସୁଖେ ନିଦ୍ରା କରା ଅଵଦୂତା ବାବାକରା ସାୟିନାଧ
ଚିନ୍ମୟହେ ସୁଖଦାମ ଜାଵୁନି ପହୁଡା‌ଏକାଂତ
ଭାଵାର୍ଧାଂଚା ମଂଚକ ହ୍ରୁଦୟାକାଶୀଟାଂଗିଲା ବାବା(ହ୍ରୁଦୟା) କାଶୀଟାଂଗିଲା
ମନାଚୀ ସୁମନେ କରୁନୀକେଲେ ଶେଜେଲା
ଆତାସ୍ଵାମୀ ସୁଖେ ନିଦ୍ରା କରା ଅଵଦୂତା ବାବାକରା ସାୟିନାଧ
ଚିନ୍ମୟହେ ସୁଖଦାମ ଜାଵୁନି ପହୁଡା‌ଏକାଂତ
ଦ୍ଵୈତାଚେ କପାଟଲାଵୁନି ଏକତ୍ରକେଲେ ବାବା ଏକତ୍ରକେଲେ
ଦୁର୍ଭୁଦ୍ଦୀଂଚ୍ୟା ଗାଂଠୀ ସୋଡୁନି ପଡଦେସୋଡିଲେ
ଆତାସ୍ଵାମୀ ସୁଖେ ନିଦ୍ରା କରା ଅଵଦୂତା ବାବାକରା ସାୟିନାଧ
ଚିନ୍ମୟହେ ସୁଖଦାମ ଜାଵୁନି ପହୁଡା‌ଏକାଂତ
ଆଶାତୃଷ୍ଣ କଲ୍ପନେଚା ସୋଡୁନି ଗଲବଲା ବାବାସୋଡୁନି ଗଲବଲା
ଦୟାକ୍ଷମା ଶାଂତି ଦାସୀ ଉବ୍ୟା ସେଵେଲା
ଆତାସ୍ଵାମୀ ସୁଖେ ନିଦ୍ରା କରା ଅଵଦୂତା ବାବାକରା ସାୟିନାଧ
ଚିନ୍ମୟହେ ସୁଖଦାମ ଜାଵୁନି ପହୁଡା‌ଏକାଂତ
ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ଉନ୍ମନି ଘେ‌ଉନି ନାଜୁକ ଦୁଶ୍ଶାଲା ବାବା ନାଜୁକ ଦୁଶ୍ଶାଲା
ନିରଂଜନେ ସଦ୍ଗୁରୁସ୍ଵାମୀ ନିଜଵିଲଶେଜେଲା
ଆତାସ୍ଵାମୀ ସୁଖେ ନିଦ୍ରା କରା ଅଵଦୂତା ବାବାକରା ସାୟିନାଧ
ଚିନ୍ମୟହେ ସୁଖଦାମ ଜାଵୁନି ପହୁଡା‌ଏକାଂତ
ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେଵଦ୍ତ:
ପାହେପ୍ରସାଦାଚି ଵାଟଦ୍ୟାଵେଦୁ‌ଓନିୟାତାଟା
ଶେଷାଘେ‌ଉନି ଜା ଈନତୁମଚେ ଝୂଲୀୟାବୋଜନ
ଝୂଲୋ ଆତା‌ଏକସଵାତୁହ୍ମ ଆଳଂଵାଵୋଦେଵା
ତୁକାହ୍ମଣେ ଆତା ଚିତ୍ତ କରୁନୀରାହିଲୋ ନିଶ୍ଚିତ
ପାଵଲାପ୍ରସାଦ‌ଆତ ଵିଠୋନିଜଵେ ବାବା ଆତାନିଜଵେ
ଆପୁଲାତୋ ଶ୍ରମକଳୋୟେତସେଭାଵେ
ଆତାସ୍ଵାମୀ ସୁଖେ ନିଦ୍ରା କରା ଗୋପାଲା ବାବାସାୟିଦୟାଳା
ପୁରଲେମନୋରାଧ ଜାତୋ ଆପୁଲେସ୍ଧଳା
ତୁହ୍ମସୀ ଜାଗଵୂ ଆହ୍ମ‌ଆପୁଲ୍ୟା ଚାଡା ବାବା ଆପୁଲ୍ୟାଚାଡା
ଶୁଭା ଶୁଭ କର୍ମେଦୋଷ ହରାଵୟାପୀଡା
ଅତାସ୍ଵାମୀ ସୁଖେ ନିଦ୍ରାକରାଗୋପାଲା ବାବାସାୟିଦୟାଳା
ପୁରଲେମନୋରାଧ ଜାତୋ ଆପୁଲେସ୍ଧଳା
ତୁକାହ୍ମଣେଧିଦଲେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟାଚେଭୋଜନ (ବାବା) ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟାଚେ ଭୋଜନ
ନାହିନିଵଡିଲେ ଅହ୍ମ ଆପୁଲ୍ୟାଭିନ୍ନା
ଅତାସ୍ଵାମୀ ସୁଖେ ନିଦ୍ରାକରାଗୋପାଲା ବାବାସାୟିଦୟାଳା
ପୁରଲେମନୋରଧଜାତୋ ଆପୁଲେସ୍ଧଲା
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ କି ଜୈ
ରାଜାଧିରାଜ ୟୋଗିରାଜ ପରବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧାମହରାଜ
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ କି ଜୈ

Comments are closed.

Join on Facebook, Twitter

Browse by Popular Topics